LOKALPLAN OKT 1978 DEL AF SVENSTRUP SYD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN OKT 1978 DEL AF SVENSTRUP SYD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING"

Transkript

1 I LOKALPLAN DEL AF SVENSTRUP SYD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING \ A OKT 1978

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrige planlægning 1) Kommunens 15-rammer 2) Kommunens spildevandsplan 3) Dispositionsplan for Svenstrup 4) Skole og institutioner Lokalplanens indhold Lokalplanens retsvirkninger Oversigtsplan, 1: side Lokalplan Lokalplanens formål Lokalplanens område 0mrådets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Vedtagelsespåtegning Bilag nr. 1

3 REDEGØRELSE

4 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan er udarbejdet for at sikre, at kommunens beboere før kendskab til aktuelle ønsker om at udstykke og bebygge et område i Svenstrup med parcelhuse og række- kadehuse. Lokalplanområdet, som udgør et ca. 4 ha stort byzoneareal, er beliggende syd for boligområdet Offerlunden, vest for boligområdet Bopladsen og grænser mod vest op til Gl. Viborgvej. Lokalplanområdet er vist på skitsen side 5. Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 1) Kommunens 15-rammer. Kommunen og planstyrelsen har indgået en aftale om rammer for de nærmeste års byudvikling. Heri indgår nogle midlertidige bestemmelser for indholdet af de lokalplanen, som udarbejdes inden for disse rammer, som kaldes 15-rammer efter den paragraf i kommuneplanloven, hvori rammerne omtales. Lokalplanområdet er omfattet af kommunens 15-rammer, og udgør en del af rammernes område 16. Heri anføres bl.a., at at at at område 16 skal anvendes til boligformål med tilhørende kollektive anlæg som bøneinstitutioner, skoler, mindre butikker og mindre erhvervstyper, som ikke generer omgivelserne, Bebyggelsesprocenten for et område under ét ikke må overstige 30, samt at Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom til parcelhuse ikke må overstige 25 og til tæt lav ikke må overstige 40, bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, og mindst 25% af området anvendes til større friarealer. Da man har valgt at udlægge et stort friareal i sammenhæng med den tætte, lave bebyggelse i stedet for at gøre disse ejendomme til tæt, lav bebyggelse forholdsmæssig store, kan en del af de ejendomme, hvorpå der påføres tæt, lav bebyggelse, ikke overholde bebyggelsesprocenten på 40 på ejendom mens egentlige grundareal. Derfor har man, ved beregning af bebyggelsesprocenten, tildelt en del af fællesarealet de e- jendomme, som er beliggende umiddelbart op til det fælles areal, som er beliggende midt i området. Dette sker i overensstemmelse med bestemmelser i bygningsreglementet. 2) Kommunens spildevandsplan. Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan, og er beliggende i et område, som skal separatkloakeres, d.v.s. spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning. Afvanding af lokalplanområdet vil ske til et ledningssystem i hovedstien i områdets nordside r hvorfra vandet ledes gennem ledninger i Offerlunden-Bopladsen til det afskærende ledningssystem.

5 2. I i På nuværende tidspunkt tilledes spildevandet Svenstrup renseanlæg, og herfra ledes det rensede vand til Guldbakken. Overfladevandet tilledes nu Kjærs Mølle Å, og det vil man fortsat gøre. I løbet af 1980 vil der være anlagt en afskærende ledning fra Svenstrup til en pumpestation på et areal ved Norden, hvor Aalborg Renseanlæg vest skal bygges, hvorved spildevandet kan føres til Limfjorden. 3) Dispositionsplan for Svenstrup. I 1973 vedtog byrådet en dispositionsplan for Svenstrup- Godthåb området i overensstemmelse med Aalborgs generalplan. I dette planlægningsarbejde er det område, som lokalplanforslaget omfatter, foreslået anvendt til boligområde med boliger pr. ha, d.v.s. en blanding af åben og tæt, lav bebyggelse. Endvidere foreslår dispositionsplanen, at Gl. Viborgvej ændres til cykel- og gangsti fra et punkt nord-øst for den nedlagte jernbane med skæring af Runesvinget (når denne vej forlænges mod vest) ude af niveau, d.v.s. bro eller tunnel, og videre mod syd-vest. Umiddelbart vest for Lokalplanens område, vest for Gl. Viborgvej r anføres i dispositionsplanen, at der kan opføres offentligt institutioner, d.v.s. børnehave, skole eller lignende samt, syd herfor, mindre butikker. Disse institutioner og butikker tænker man sig skal forsyne den fremtidige befolkning i den syd-vestlige del af Svenstrup med den nødvendige service, idet det er beregnet, at der her kan opføres ialt ca. 680 nye boliger, hvorved antallet af indbyggere bliver af en sådan størrelse, at skole og andet institutionsbyggeri bliver nødvendig i området. Ved en nøjere planlægning af området mellem Bopladsen, Offerlunden, Runesvinget og Gl. Viborgvej har man foreslået, at der på de tre sider (d.v.s. langs Offerlunden, Bopladsen og ved ændring af Gl. Viborgvej som nævnt ovenfor) anlægges stier, mens området vejbetjenes fra Runesvinget, når denne forlænges mod vest, idet der føres en stamvej midt op i området, som vejbetjener mindre boligområder på begge sider af vejen. Dette område tænkes bebygget med både parcelhuse og kæderækkehuse efter et princip om, at de enkelte boliggrupper forsynes med lokale, grønne områder samtidig med, at der inden for hele området anlægges et større grønt område, hvor der er plads til boldspil og andre mere arealkrævende friluftsaktiviteter, fælles for alle beboerne i området. Den foreliggende lokalplan er med hensyn til placering af bebyggelse og grønne områder i overensstemmelse med de tanker, som her er skitseret. På nuværende tidspunkt er det dog ikke muligt at etablere den nævnte vejadgang fra Runesvinget til lokalplanområdet, idet Runesvinget endnu ikke er anlagt så langt mod vest, at vejtilslutningen kan finde sted. Anlæg af Runesvingets fortsættelse er af økonomiske grunde udskudt, indtil det bliver aktuelt at bebygge de omliggende områder. Placeringen af vejen fra lokalplanens om-

6 råde til Runesvinget er imidlertid blevet forhandlet med ejeren af det mellemliggende område, og ejeren er indforstået med vejen og dennes placering. Som en midlertidig løsning på vejproblemet får lokalplanområdet vejadgang til Gl. Viborgvej, som indtil videre bliver opretholdt som vej. Vejens ændring til sti vil således først kunne finde sted, når vejadgangen til Runesvinget kan gennemføres. 4) Skole og institutioner Indtil den syd-vestlige del af Svenstrup er udbygget med boliger, skole og andre institutioner som nævnt under afsnittet om dispositionsplanen r vil beboerne inden for lokalplanens område høre under distriktet for Højvangsskolen, som ligger nord-vest for lokalplanområdet og i umiddelbar sammenhæng med Oldstien, som er en af hovedstiforbindelserne i Svenstrup-Godthåb området. Højvangsskolen er under udbygning, og er planlagt færdigudbygget i 1979, ligesom der i området ved skolen påregnes opført et fritidshjem i 1978 og en idrætshal i Fra lokalplanområdet kan fodgængere og cyklister komme til skole, fritidshjem og idrætshal ad Gl. Viborgvej og Oldstien. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at området kun må anvendes til boligbebyggelse med højst én etage med udnyttet tagetage, og at der skal udlægges fælles grønne arealer, både for lokalplanområdets beboere alene og for lokalplanområdets beboere i fællesskab med andre boligområder. Disse grønne områder udgør mindst 25% af lokalplanområdet. Bebyggelsen fordeles således, at der placeres kæde- rækkehuse eller lignende i 4 grupper i den nordlige del af om- z rådet omkring det lokale fællesareal, som udgør ca m. De enkelte huse i hvert af de 4 grupper skal bygges inden for fastlagte grænser på den enkelte grund, og skal i det store og hele være ens, d.v.s. t der skal anvendes samme slags materialer til ydervægge og tage, ligesom taghældningen skal være den samme for hvert hus i den enkelte gruppe. I den sydlige del af området placeres parcelhuse. Disse krav til kæde rækkehusenes placering og udseende er medtaget i lokalplanen, for at området skal virke harmonisk og pænt. Et grønt område, som lokalplanens beboere har i fællesskab med andre boligområder er beliggende umiddelbart op til området Bopladsen r og er af en størrelse på ca m 2. Der udlægges areal til den del af adgangsvejen, som skal give området forbindelse med Runesvinget. Indtil denne forbindelse kan etableres, vil man tillade at et stiudlæg fra Gl, Viborgvej til området anvendes som adgangsvej. Inden for området udlægges arealer i en bredde af 15 m til vej-. formål. Det betyder ikke, at kørebanen bliver 15 m bred. Kørebanen skal anlægges forskudt til den ene side, således at der

7 opstår brede rabatter, som kan bruges til parkering og beplantning. Ved denne foranstaltning vil man søge at undgå parkerede biler på kørebanen. Langs nordgrænsen udlægges areal til gang- og cykelsti. Denne sti skal indgå i Svenstrup-Godthåbs overordnede stisystem sammen med før omtalte ændring af Gl. Viborgvej til sti. Herved søger man at opbygge et stisystem således, at der trafiksikkert kan cykles og spadseres fra lokalplanområdet til bl.a. naboområderne, til skole og bymidte. Lokalplanen pålægger områdets beboere pligt til at være medlem af en grundejerforening, som bl.a. skal vedligeholde områdets fællesarealer. Endvidere skal alle nye boliger inden for området tilsluttes fjernvarmesystemet. Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lo kalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommu neplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iørigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af Lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område r der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

8

9

10 AALBORG KOMMUNE Lokalplan nr for et område syd for Offerlunden, for Gl. Viborgvej i Svenstrup. vest for Bopladsen og øst I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2, stk. 1 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre, at at at at at bebyggelsen i et nyt boligområde kan opføres i afsnit bestående af henholdsvis åben, lav og tæt, lav bebyggelse, vejene i området udformes på en sådan måde, at parkering på vejudlægget ikke generer den køende trafik, der gennem stiudlæg kan tilvejebringes trafiksikre gangog cykelforbindelser til det overordnede stinet, der udlægges såvel fælles friarealer for områdets beboere alene som for beboere inden for et større område, hvori nærværende lokalplanområde indgår, og der oprettes en grundejerforening, der skal forestå udformning og vedligeholdelse af fællesarealer og anlæg. 2.. Lokalplanens område x)./. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede bilag nr. 1, og omfatter følgende matr. nr.e: 4 q, del af 2 mo og del af 4 p, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn r saint alle parceller, der efter den 1. marts 1978 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Lokalplanens område opdeles i områderne A, B og C som vist på bilag nr Områdets anvendelse l.området må kun anvendes I område A må bebyggelsen til kun I område B må bebyggelsen kun lignende tæt, lav bebyggelse. boligformål. bestå af åben og lav bebyggelse. bestå af række-, kædehuse og Område C udlægges til fælles opholdsarealer for lokalplanområdets beboere i forening med beboerne fra omliggende områder, afgrænset og udpeget af byrådet. 2. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes én bolig. 3. Inden for området kan opføres transformatorstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal, og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. x) Området er beliggende i byzone.

11 4. Udstykninger 1. Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med den på bilag nr. 1 viste udstykningsplan. 5. Vej- og stiforhold Udlæg af nye veje mm. 1. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med en beliggenhed som vist på bilag nr. 1. Vejen A-B i en bredde af 20,0 m. Vejene C-D, E-F og G-H i en bredde af 15,0 m. Stierne a-b-c-d, b-e og c-f i en bredde af 6,0 m. / Stierne g-h x) og i-j i en bredde af 10,0 m. Stierne k-l og m-n i en bredde af 3,0 m. Vejene C-D, E-F og G-H afsluttes med vendepladser med en udstrækning som vist på bilag nr Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på bilag nr. 1, og der skal sikres de på bilag nr. 1 viste oversigtsarealer. 3. Tilslutning af vejene E-F og G-H til vejen C-D må kun etableres som overkørsel over kantsten. 4. Til vejen A-B må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme. 5. Til nordsiden af vejen C-D må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme i underområde B l, B 2, B 3 og B 4. Byggelinier 6. Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor an givne afstande fra vejskel, således som vist på bilag nr. 1: sydsiden af vejen C-D vejen E-F vejen G-H 5,0 m 5,0 m 5,0 m Arealet mellem byggelinien og vejskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Parkeringsforhold 7. Der skal indrettes fælles parkeringspladser vinkelret på kørebanen langs vejene E-F og G-H med en placering og i et antal i princippet som vist på bilag nr Ledningsanlæg 1. El ledninger r herunder til vejbelysning, res som luftledninger, men må alene udføres må ikke fremføsom jordkabler. x) Indtil der fra lokalplanområdet kan etableres vejtilslutning til fordelingsvejen Runesvinget syd for området, er det tilladt at benytte stien g-h som midlertidig vejadgang til området. Lokalplanområdet har således midlertidig vejtilslutning til vejen Gl. Viborgvej.

12 I Bebyggelsens omfang og placering 0mråde A 7. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25, beregnet af grundens nettogrundareal. 2. Beboelsesbygninger på de på bilag nr. 1 med markering som pcl. 1 og pcl. 2 viste ejendomme må ikke opføres nærmere skel mod stierne g-h og i-j end 7,0 m, således som vist på bilag nr Såfremt bebyggelsen opføres med kalder, kan byrådet kræve bebyggelsen placeret således på grunden, at der i forhold til den omliggende bebyggelse opnås en god helhedsvirkning i området. 0mråde B 4. Inden for hvert af de på bilag nr. 1 viste fire underområder af område B (B l, B2, B3 og B4) må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40, beregnet af grundens nettogrundareal. For ejendomme inden for område B2 og B3 medregnes 150 m af fællesarealet til grundarealet. 5. Beboelsesbygninger må kun opføres inden for de på bilag nr. 1 med skravering viste byggefelter. 0mråde A, B og C 6. Inden for de på bilag nr. 1 med signatur for fællesareal viste områder må efter byrådets nærmere godkendelse opføres enkelte mindre bygninger til formål, som er fælles for beboerne under forudsætning af, at det samlede etageareal ikke overstiger 200 m 2, og at bygningerne gives en udformning og et udseende i overensstemmelse med den ørige bebyggelse. 7. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn målt efter reglerne i bygningsreglementet. 8. Bygninger må kke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 9. Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50 o. 10. Garager, carporte og lignende må ikke opføres nærmere skel mod vej end 5 m, og endvidere således at der, i forhold til højden af vejarealet ved vejskel r kan etableres en mindst 5,0 m lang strækning med en hældning, som er mindre end 1:20.

13 ! 4. i 9. Bebyggelsens ydre fremtræden 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 2. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 3. Til udvendig tagdækning må ikke anvendes grå bølgeplader eller grå plane plader, ligesom der ikke må anvendes blanke og reflekterende tagdækningsmaterialer. 4. Inden for hvert underområde af tæt, lav bebyggelse (B l, B 2 B 3 og B 4 ) skal bebyggelsen have et ensartet udseende med hensyn til ydervægsmaterialer, tagdækningsmaterialer og taghældning. 9. Ubebyggede arealer Område A 1. Hegning med permanent hegn mellem den under afsnit 5 stk. 6 fastlagte byggelinie langs vejen C-D og vejskel må ikke finde sted. 0mråde A og B 2. De på bilag nr. 1 med signatur for fællesareal viste arealer udlægges som fælles opholdsareal for lokalplanområdets beboere. 3. Beplantning langs skel mellem det under stk. 2 fastlagte areal og vejen C-D må kun ske med én række løvtræer, som ikke må plantes nærmere vejskel end 0,5 m. 4. Langs skel mellem det under stk. 2 fastlagte areal og stien b-c udlægges areal til et 5 m bredt beplantningsbælte, som vist på bilag nr. 1. Beplantningen må kun bestå at en blanding af bjergfyr og birk. Det er tilladt at gennembryde beplantningsbæltet for adgang mellem fællesarealet og stien. 5. Hegn i syd-østskel mellem underområde B 2 og det i stk. 2 fastlagte område samt hegn i syd-vestskel mellem underområde B 3 og det i stk. 2 fastlagte område må kun etableres som levende hegn i form af en hækbeplantning, plantet i skellinie, og hegnet skal afbrydes for adgang fra stierne k-l og m-n til fællesarealet, som vist på bilag nr. 1. Hegnet må ikke vedligeholdes i større højde end 1,5 m, og skal holdes nedklippet til denne højde, og skal iøvrigt fremstå i samme højde. Område C 6. Langs områdets østside og syd for stien a-d udlægges areal til et 5 m bredt beplantningsbælte som vist på bilag nr. 1. Beplantning må kun etableres på grundlag af en af Aalborg kommune godkendt beplantningsplan. Det er tilladt at gennembryde beplantningsbæltet for adgang mellem området og stierne.

14 5. I Område A, B og C 1. Hegn og beplantninger, som ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, 3, 4, 5 og 6 må både i vejskel, stiskel og skel mod fælles opholdsarealer kun etableres med levede hegn. Disse hegn må ikke plantes nærmere end 0,3 m fra skellinien og således, at beplantningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. 8. Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn må kun foretages med byrådets tilladelse. 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. 1. Før ny bebyggelse inden for område B tages i brug, skal der være etableret parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne herom i afsnit 5 stk Før den sidste bebyggelse i underområderne B2 og B3, regnet undet ét, tages i brug, skal det under afsnit 9 stk. 2 fastlagte areal afrettes og tilsås med græs, ligesom de under afsnit 9 stk. 3, afsnit 9 stk. 4 og afsnit 9 stk. 5 fastlagte beplantninger skal være etablerede. 3. Før den sidste bebyggelse i underområde B4 tages i brug skal det i afsnit 3 stk. 1 fastlagte område C afrettes og tilsås med græs, ligesom den i afsnit 9, stk. 6 fastsatte beplantning skal være etableret. 4. Samtlige nye boliger inden for Lokalplanens område skal tilsluttes fjernvarmeanlægget. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted. 11. Grundejerforening 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens cmråde. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 25% af de udstykkede grunde er solgt, eller når byrådet kræver det. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i afsnit 5, stk. 1 nævnte veje og stier, de i afsnit 9, stk. 3 og afsnit 9, stk. 4 nævnte beplantninger, vedligeholdelsespligt m.v. overfor det i afsnit 9, stk. 5 nævnte hegn på siden mod fællesarealet, saint forestå indretning, drift og vedligeholdelse af de i afsnit 9, stk. 2 nævnte fællesarealer. 4. I forening med grundejerforeninger for omliggende områder, afgrænset og udpeget af byrådet, skal grundejerforeningen forestå indretning, drift og vedligeholdelse af det ved område C fastlagte fællesareal r og vedligeholdelse af den i afsnit 9, stk. 6 nævnte beplantning. 5. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.

15 Vedtagelsespåtegning. I henhold til 27 i lov om kommuneplaner har byrådet i sit møde den 13. november 1978 endeligt vedtaget foranstående lokalplan. AALBORG BYRÅD, den 16. november c+?7lti&2ti4 4/ u-- - d, / j 2 w. 0. lje;sfun~ juridisk dirti~~;f Foranstående lokalplan nr begæres herved tinglyst på de under pkt. 2.1 nævnte matrikelnumre. Magistrates 2. afdeling, sekretariatet, den.,-, fm. + Lwfi,Yw-i+-[;./777 4?, >-L-, /A& / ) 5 a i Nærværende lokalplan nr er i medfør af kommuneplanlovens 30 offentligt bekendtgjort den 6. december 1978.

16

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

LOKALPLAN 04-001 KLARUP KIRKELYGAARD BOLIGOMRÅDE

LOKALPLAN 04-001 KLARUP KIRKELYGAARD BOLIGOMRÅDE LOKALPLAN 04-001 KLARUP KIRKELYGAARD BOLIGOMRÅDE INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 1. Kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983

LOKALPLAN 03-009. BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEB 1983 LOKALPLAN 03-009 BOLlGOMRBtDE, BARKEN OST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir..............................~.~~..........:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:...........~:.:.:.:.........................:.:.:.:.:.:.:.:.:.....................:.:.:.~:.........................:.:.:.:.:.:.:

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,.

LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981 , :::...:.:.,. LOKALPLAN 07-004 NIELS DAHLS ALLE, M.M. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1981, :::.....:.:.,. INDHOLDSFORTEGNELSE -- ------ ----- --------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN CENTER, STATIONSMESTERVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN CENTER, STATIONSMESTERVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 05-004 CENTER, STATIONSMESTERVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300 Lokalplan 2.3 For en rækkehusbebyggelse i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 22.10.1979 3011501L20300 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.3. for en rækkehusbebyggelse i Snertinge Tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan 14-001 er udarbejdet for at sikre arealer til udvidelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 12 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT. 1978 8LSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 12 for et område beliggende syd for Frederikssundsvej (landevej nr. 522) og vest for Ring Syd,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere