Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 8"

Transkript

1 Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 8 Teknik og miljø Varde Kommune Bytoften Varde Telefon: Sendt pr. mail den til følgende myndigheder til udtalelse i perioden : Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Naturfredningsforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Embedslægen, Fiskeridirektoratet Fiskeriinspektorat Øst, Friluftsrådet, Jysk landbrugsrådgivning, Kredsdyrlægen, Landbrugsrådgivning syd, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Sportsfiskerforbundet, Varde Museum Kort over planområdet Høring af relevante myndigheder Varde Kommune er i gang med, at udarbejde tillæg nr. 8 til Spildevandsplan og har i den forbindelse screenet den foreløbige udgave af planforslaget. Denne screening er fremsendt til alle relevante myndigheder til høring. Formålet er at få afklaret, om der findes yderligere viden hos andre myndigheder, som kan have indflydelse på Varde Kommunes afgørelse om, hvorvidt der er behov for at foretage en miljøvurdering af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Varde Kommunes vurdering, at der efterfølgende ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Høringen omhandler udelukkende Varde Kommunes beslutning om ikke at lave en egentlig miljøvurdering, og høringssvar bedes kun omhandle dette. Frist for høringssvar er DAG den DATO kl TIDSPUNKT

2 Side 2 Baggrund for screeningen Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om Miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Lovens formål er at fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan er omfattet af Lov om miljøvurdering. Der er derfor foretaget en indledende vurdering i forhold til lovens bilag 3 og 4, samt en vurdering i forhold til en række miljøkategorier (se nedenfor). Formålet med denne screening er at afklare, om der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej. Planforslaget går ud på Planforslaget omfatter tre områder på hhv. 3 hektar, 9,3 hektar og 1,18 hektar, og er beliggende i Vandflod By, Oksby i Blåvand. Planforslaget giver mulighed for at spildevandskloakere og tilslutte 23 matrikler til den eksisterende trykledning i Blåvandvej. 3 af matriklerne forventes yderligere udmatrikuleret, så der i alt vil være 26 matrikler omfattet af planen. For de pågældende arealer gælder at området i Spildevandsplan ikke er kloakeret. Trykledningen i Blåvandvej er en spildevandskloak, hvori spildevandet fra kloakoplandet i Blåvand i dag føres til Varde Renseanlæg. Tilpasning af planforslaget undervejs i processen Screeningen er udført undervejs, i forbindelse med det indledende planarbejde, og screeningen har derfor haft indflydelse på planforslagets indhold. De negative indvirkninger, som planen kunne have haft, er i nogle tilfælde ændret til neutral eller positiv indvirkning med hensigtsmæssige bestemmelser i planen. Konklusion Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering ifølge lovens 1, stk. 2, skal omfatte. Skemaet fremgår på de følgende sider. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. De planlagte tiltag er forbedrende for nær- og fjern-recipienterne.

3 Side 3 Planforslagets navn: Tillæg nr. 8 Tillæg til Spildevandsplanen Til Spildevandsplan Dato: xx Udfyldt af: Varde Kommune. Ikke aktuelt / ingen indvirkning Positiv indvirkning Nogen negativ indvirkning Væsentlig negativ indvirkning (medfører miljørapport) Checklisten har til formål at foretage en vurdering af, hvorvidt et planforslag har væsentlige miljømæssige konsekvenser. Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negative, og der skal tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter. Begrundelser/bemærkninger: By- og kulturmiljø & landskab Byarkitektonisk værdi For eksempel: Bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel og æstetisk påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge med videre. Landskabsarkitektonisk værdi For eksempel: Værdifuldt landskab, kystnærhed, geologiske interesser, terrænformer, visuel påvirkning, større uforstyrrede landskaber. Kulturarv og arkæologiske forhold For eksempel: Værdifulde kulturmiljøer, jordfaste fortidsminder, kirkebyggelinje, arkitektonisk og arkæologisk arv, bevaringsværdige bygninger. Grønne områder og beplantning For eksempel: Parkområder, landskabskiler, skov, værdifuld beplantning, og adgang til disse områder. Medfører projektet indgreb i et grønt landskab/område? Driftsformer, plantevalg og beplantning ift. bebyggelse. Naturbeskyttelse Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed Det forventes ikke at projektet giver anledning til påvirkning af dyre- og planteliv. For eksempel: Ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter og dyr, fredede arter, aktiviteter eller færdsel i naturen, der påvirker plante- eller dyrelivet, spredningskorridor for vilde dyr, bilag IVarter. Naturbeskyttelsesinteresser For eksempel: 3- sø, -mose, -overdrev, -å, beskyttede jord- og stendiger, vandhuller, skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, særligt beskyttelsesområde, Natura De nærmeste beskyttede naturtyper er hede, eng og overdrev, men disse vil ikke blive berørt af etableringen eller den fremtidige benyttelse af kloakledningerne i området.

4 Side 4 Skovrejsning For eksempel: Skabes eller fjernes der skov? Forurening Luft For eksempel: Luftforurening fra trafik og virksomheder. Er placeringen påvirket af luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til landbrug? Lys og/eller refleksioner For eksempel: Bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, trafikanlægs og køretøjers påvirkning i forhold til naboområder og trafikanter. Jord For eksempel: Kortlagt jordforurening? Påvirkning af inde- og udeklima, jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi, nedsivning i jorden, vind- eller vanderosion, jordhåndtering, områdeklassificering. Grundvand For eksempel: 300 m beskyttelseszone til vandforsyningsanlæg/-boringer, risiko for nedsivning af forurenende stoffer, drikkevandsforsyning/reserver, OSD-område, fremtidig vandforsyningsområde, indvendingsopland til vandværker. Overfladevand For eksempel: Udledning af organiske, uorganiske, toksiske stoffer til søer/vandløb, vandmiljøplan, vådområder. Udledning af spildevand For eksempel: Mængde, betydning for recipient, renseanlægs kapacitet. Støj og vibrationer For eksempel: Støjpåvirkning af omgivelserne. Er placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj? Støjgrænser i og uden for planområdet. Lugt For eksempel: Udledning af stoffer der giver lugtgener. Er placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne? Trafik og transport Sikkerhed/tryghed For eksempel: Oversigtsforhold, trafikstøj, skolevej. Trafikafvikling/-kapacitet For eksempel: Tilgængeligheden til området med bil eller kollektiv transport samt for cyklende og gående. Øget trafikmængder? Området har ingen drikkevandsinteresser. Ingen permanente støj- og vibrations-gener. I anlægsfasen vil der kunne forekomme forbigående gener. Midlertidige trafikgener og omdirigering af trafikken kan lokalt forekomme.

5 Side 5 Ressourceanvendelse Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Affald For eksempel: Genanvendelse, forøgelse af affaldsmængde, transport af miljøfarlige stoffer, arbejdsforhold for renovationsmedarbejdere. Befolkning og sundhed Mennesker For eksempel: Belastningsfaktorer som støj, luftforurening og stresspåvirkning, det fysiske arbejdsmiljø, det psykosociale arbejdsmiljø, tryghed i lokalområdet. Sundhed For eksempel forventes det, at forslaget vil have væsentlige konsekvenser for livsstilsfaktorer herunder: Rygning, alkoholog stofmisbrug, fysisk inaktivitet eller øvrigt misbrug. Boligmiljø For eksempel: Skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen? Planens konsekvenser for nærområdets beboere. Friluftsliv/rekreative interesser For eksempel: Skaber planen mulighed for udendørsophold - herunder leg og sport med videre, mulighed/adgang til rekreative oplevelser. Svage grupper For eksempel: Børn, ældre og borgere med handicap, tilgængelighed for alle? Sociale konsekvenser For eksempel forventes det, at forslaget vil have væsentlige konsekvenser for borgernes sociale deltagelse, herunder: Deltagelse i foreningsliv, benyttelse af lokalområdets muligheder, socialt netværk generelt. Brand, eksplosion, giftpåvirkning Jævnfør Beredskab angående for eksempel Risikobekendtgørelsen. Der vil være et ressourceforbrug til materialer til de nye kloakledninger. Alt affald i forbindelse med projektet afskaffes i henhold til gældende regler.

6 Side 6 Sammenfatning Bemærkninger Behov for miljøvurdering NEJ JA Bemærkninger Vejledning til krav om miljøvurdering Planer som er omfattet af krav til MV: Et (eller flere) kryds i de mørkerøde felter væsentlig negativ indvirkning betyder, at planforslaget altid er omfattet af kravet om miljøvurdering. Planer hvor der er mulighed for, at de er omfattet af krav til MV: Flere kryds i de røde felter nogen negativ indvirkning kan betyde, at planforslaget/ene er omfattet af kravet om miljøvurdering. Mange miljøpåvirkninger, som hver for sig er mindre betydende, kan tilsammen udgøre en væsentlig miljøpåvirkning, som skal miljøvurderes (indvirkningens kumulative karakter). Planer som ikke er omfattet af krav til MV: Kryds i felterne Ikke aktuelt / ingen indvirkning eller Positiv indvirkning kan ikke føre til, at planforslaget/ene er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Screening for miljøvurdering Tillæg 4 til Spildevandsplan

Screening for miljøvurdering Tillæg 4 til Spildevandsplan Screening for miljøvurdering Tillæg 4 til Spildevandsplan Teknik og miljø Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Sendt pr. mail den 12. maj 2014 til følgende myndigheder til udtalelse i perioden 15. maj 2014

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 6

Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 6 Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 6 Teknik og miljø Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Telefon: 7994 6800 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk Sendt pr. mail

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 1

Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 1 Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg til Spildevandsplan nr. 1 Teknik og miljø Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Sendt pr. mail den 4. maj 2011 til følgende myndigheder til udtalelse i perioden

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Miljø og Teknik Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 38 til Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012, byggemodning i Assentoft. Baggrund for screeningen I henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Sendt pr. mail til følgende myndigheder til udtalelse i perioden :

Sendt pr. mail til følgende myndigheder til udtalelse i perioden : Bilag 5 - Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 33 til Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012, separatkloakering af Helstrup samt etablering af regnvandsbassin. Miljø og teknik Laksetorvet

Læs mere

Bilag - Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 34 til Randers Kommunes Spildevandsplan , byggemodning i Over Hornbæk.

Bilag - Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 34 til Randers Kommunes Spildevandsplan , byggemodning i Over Hornbæk. Bilag - Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 34 til Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012, byggemodning i Over Hornbæk. Miljø og teknik Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan nr Boligområde ved Ny Nedergårdsvej

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan nr Boligområde ved Ny Nedergårdsvej Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan nr. 571 - Boligområde ved Ny Nedergårdsvej Miljø og teknik Stadsarkitektens kontor Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 8915 1555 hanne.jorvang@randers.dk

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 607 for P-huset ved Fischersgade

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 607 for P-huset ved Fischersgade Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 607 for P-huset ved Fischersgade Miljø og teknik Plan Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15 17 05 b.v@randers.dk www.randers.dk Sendt pr. mail

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Kommuneplantillæg nr. 128 Udvidelse af Bydelscenter

Screening for miljøvurdering Forslag til Kommuneplantillæg nr. 128 Udvidelse af Bydelscenter Screening for miljøvurdering Forslag til Kommuneplantillæg nr. 128 Udvidelse af Bydelscenter Ydervang Miljø og teknik Stadsarkitektens Kontor Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15 15 59 morten.aabo@randers.dk

Læs mere

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af ressourcecenter i de eksisterende bygninger på Ole Rømers vej 7-9 i Sengeløse. Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 7.32 for et område ved Ole Rømers vej 7-9 (tidligere Eslau) i Sengeløse samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Bilag - Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 37 til Randers Kommunes Spildevandsplan , byggemodning i Over Hornbæk.

Bilag - Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 37 til Randers Kommunes Spildevandsplan , byggemodning i Over Hornbæk. Bilag - Screening for miljøvurdering Forslag til tillæg nr. 37 til Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012, byggemodning i Over Hornbæk. Miljø og teknik Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2014-2018 Indhold og formål: Spildevandsplanens indhold, for så vidt angår planlægning som danner rammer for fremtidige anlægstilladelser,

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Screening for miljøvurdering Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2015 Teknik og miljø Varde Kommune Toften 2 6818 Årre Telefon: vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk Sendt pr. mail den

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2014-2018 Indhold og formål: Spildevandsplanens indhold, for så vidt angår planlægning som danner rammer for fremtidige anlægstilladelser,

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Forslag til: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 Indhold og formål: Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 skal skabe mulighed for at et område i

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

MILJØSCREENING. PLANFORSLAGET GÅR UD PÅ Planområdet udgør ca m 2 og er beliggende i Varde. Plan og Byudvikling Bytoften Årre

MILJØSCREENING. PLANFORSLAGET GÅR UD PÅ Planområdet udgør ca m 2 og er beliggende i Varde. Plan og Byudvikling Bytoften Årre MILJØSCREENING Plan og Byudvikling Bytoften 2 6800 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk PLANFORSLAGET GÅR UD PÅ Planområdet udgør ca. 6.000 m 2 og er beliggende i Varde. Planforslagene

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser Forslag til: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 vedr. åben regnvandshåndtering Indhold og formål: Tillægget nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 skal

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i OSD-Skive Stoholm Indhold og formål: Indsatsplanen for Skive-Stoholm beskriver, hvad der skal

Læs mere

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. Sagsnummer 17/3639

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. Sagsnummer 17/3639 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Screeningsskema til miljøvurdering af lokalplanforslag / kommuneplantillæg Miljøscreening af lokalplan 1.56.12 Lokalplan nr. 1.56.12 Kommuneplantillæg nr. Sagsnummer 17/3639

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 569 boligområde ved Mosevænget samt Kommuneplantillæg nr. 116

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 569 boligområde ved Mosevænget samt Kommuneplantillæg nr. 116 Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 569 boligområde ved Mosevænget samt Kommuneplantillæg nr. 116 Miljø og teknik Stadsarkitektens Kontor Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15 1705

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 531 for et boligområde ved Drastrup

Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 531 for et boligområde ved Drastrup Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 531 for et boligområde ved Drastrup Miljø og teknik Plan Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15 27 05 b.v@randers.dk www.randers.dk Sendt pr. mail

Læs mere

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. Sagsnummer 11/

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. Sagsnummer 11/ NOTAT Teknik- og Miljøcenter Screeningsskema til miljøvurdering af lokalplanforslag / kommuneplantillæg Miljøscreening af lokalplan 4.16.8 Lokalplan nr. 4.16.8 Kommuneplantillæg nr. Sagsnummer 11/12656-2506928-11

Læs mere

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med

Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Screening for miljø- og sundhedskonsekvenser i forbindelse med Forslag til: Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i Skive Stoholm-området Indhold og formål Indsatsplanen for Skive-Stoholm beskriver,

Læs mere

Miljø og teknik Plan Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon:

Miljø og teknik Plan Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: Screening for miljøvurdering Forslag til Lokalplan 600 for et boligområde ved Munkdrup Miljø og teknik Plan Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15 27 05 b.v@randers.dk www.randers.dk Sendt pr. mail

Læs mere

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. Doknr /11 Sagsnummer 11/33226

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. Doknr /11 Sagsnummer 11/33226 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Screeningsskema til miljøvurdering af lokalplanforslag 2.19.9 Miljøscreening af lokalplan 2.19.9 Lokalplan nr. 2.19.9 Kommuneplantillæg nr. Doknr. 2696134/11 Sagsnummer 11/33226

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 4 til spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Stenneskær Renseanlæg

Forslag til. Tillæg nr. 4 til spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Stenneskær Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Stenneskær Renseanlæg September 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Plangrundlag... 4 Kommuneplan...

Læs mere

Udkast til Tillæg 6 til Spildevandsplan

Udkast til Tillæg 6 til Spildevandsplan Tønder Kommune Udkast til Tillæg 6 til Spildevandsplan 2013-2017 Spildevandskloakering af ejendomme i det åbne land ved Møgeltønder, Nørregårdsvej ved Abild og Fælledvej ved Vester Terp. Juni 2016 Udarbejdet

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 578 Randers Svømmebad

Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 578 Randers Svømmebad Screening for miljøvurdering Forslag til lokalplan nr. 578 Randers Svømmebad Miljø og teknik Stadsarkitektens Kontor Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon: 89 15 15 59 Telefax: 89 15 16 60 morten.aabo@randers.dk

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Centerområde i Ølgod TILLÆG 3

Centerområde i Ølgod TILLÆG 3 24.01.C04 Centerområde i Ølgod TILLÆG 3 RAMMEOMRÅDE 24.01.C04 Copyright: Geodatastyrelsen, COWI, Varde Kommune Mål: 1 : 5.000 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema

Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan Sammenfattende skema Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 9 til spildevandsplan 2015-2020 Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Lene Nielsen

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Blåvandv. Forslag til tillæg REVISION AF RAMMER I. BLÅVAND ØST ENKELTOMRÅDE C04 og O01

Blåvandv. Forslag til tillæg REVISION AF RAMMER I. BLÅVAND ØST ENKELTOMRÅDE C04 og O01 e n Ta j ve de He Hvidbjerg Strandvej ej Blåvandv Forslag til tillæg 33 REVISION AF RAMMER I BLÅVAND ØST ENKELTOMRÅDE 05.01.C04 og 05.01.O01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - APRIL 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Miljøvurdering af planer -scoping

Miljøvurdering af planer -scoping Miljøvurdering af planer -scoping Inger Andreasen 22. oktober 2008 1 Scoping (afgrænsning) Miljørapporten skal kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Aabenraa

Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Aabenraa Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2017 Inddragelse af et nyt erhvervsområde i oplandet til Stegholt renseanlæg i Aabenraa Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Forslag til tillæg 31 UDLÆG AF NYE RAMMEOMRÅDER I ALSLEV ENKELTOMRÅDE R03 OG B08 OG B09

Forslag til tillæg 31 UDLÆG AF NYE RAMMEOMRÅDER I ALSLEV ENKELTOMRÅDE R03 OG B08 OG B09 Forslag til tillæg 31 UDLÆG AF NYE RAMMEOMRÅDER I ALSLEV ENKELTOMRÅDE 02.01. R03 OG 02.01.B08 OG 02.01.B09 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Screening for Miljøvurdering Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Juni 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

Miljøvurdering - Screeningsskema vedr. spildevandsplanlægning Bilag 1

Miljøvurdering - Screeningsskema vedr. spildevandsplanlægning Bilag 1 Miljøvurdering - Screeningsskema vedr. spildevandsplanlægning Bilag 1 Procedure ved Miljøvurderingsscreening I Lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej. Forslag til TILLÆG 24. Udvidelse af C06 ENKELTOMRÅDE C06. til Blåvandvej

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej. Forslag til TILLÆG 24. Udvidelse af C06 ENKELTOMRÅDE C06. til Blåvandvej Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 24 Udvidelse af 05.01.C06 til Blåvandvej ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Side 1 af 7. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Screening for Miljøvurdering

Screening for Miljøvurdering Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Hedensted Kommune Screeningen er udført af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Stenderup- Hornsyld-Overby

Læs mere

Udkast til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Udkast til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Marts 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Mindre betydende. Væsentlig. Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Lokalplan 243 for et område ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej Dato: 21.05.14 Sagsbeh. : msi Fagtilsyn:

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Miljøindvirkning. Væsentlig. Mindre. undersøges. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: 14/6514 Forslag til lp 218,

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: 2016-xx-P.U.Bruunsvej, Faaborg Emil Julius Hansen (emjuh) Den 27.9.2016 Sagsnr.: Indledende screening Ja Nej Planen er

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Tillæg nr. 13 Sagsnr. 16/8094

Miljøscreening af lokalplan Lokalplan nr Tillæg nr. 13 Sagsnr. 16/8094 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Screeningsskema til miljøvurdering af lokalplanforslag 1.25.3 / kommuneplantillæg nr. 13. Miljøscreening af lokalplan 1.25.3 Lokalplan nr. 1.25.3 Tillæg nr. 13 Sagsnr. 16/8094

Læs mere

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.:

Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: sskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. Udført af: Dato: Sagsnr.: 2016-9 og Kommuneplantillæg nr. 22 Kirstine M. Tommerup 31. august 2016 01.02.05-P16-19-15 // 01.02.15-P15-1-15

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Vækst og bæredygtighed, Plan og strategisk forsyning Dato: 24. februar 2015 Sagsnr.: 14/60240 Sagsbeh.: emn Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplanforslag nr. 1.48

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering

Screeningsskema til miljøvurdering 1 Teknik- og iljøcenter Screeningsskema til miljøvurdering Sag nr.: 14/11176 Dok.nr.: 100901 iljøscreening af lokalplan 5.14 og tillæg 5 til kommuneplan 2014 Byrådet har besluttet at udarbejde ny lokalplan

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere