Forslag. Lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Lovforslag nr. L 86 Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Lovforslag nr. L 86 Folketinget"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 86 Folketinget Fremsat den 8. december 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød 1. Transportministeren bemyndiges til at anlægge en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød med et ekstra spor. Stk. 2. Kort over jernbanestrækningen Lejre-Vipperød og placeringen af det nye spor fremgår af bilag Beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelsen af det i 1 omhandlede anlæg, varetages alene af transportministeren efter denne lov. Kort over naturlokaliteter og kort over kulturhistoriske forhold for så vidt angår det i 1 omhandlede anlæg fremgår af bilag 2 og Transportministeren bemyndiges til ved ekspropriation at erhverve de arealer og ejendomme m.v., der er nødvendige for gennemførelsen af det i 1 omhandlede anlæg. Stk. 2. Ekspropriation sker efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Stk. 3. Transportministeren kan, når der foreligger særlige personlige grunde og efter anmodning fra ejeren, ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af projektet, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer. Stk. 4. Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. 4. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. T BL000227

2 2 Jernbanestrækningen Lejre-Vipperød og placeringen af det nye spor Bilag 1

3 3 Naturlokaliteter Bilag 2

4 4 Kulturhistoriske forhold Bilag 3

5 5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og hovedindhold 2. Trafikale forbedringer og muligheder 2.1. Trafik i anlægsfasen 3. Anlæggets udformning og anlægsfaser 3.1. Stationer 3.2. Broer 3.3. Jernbaneoverkørsler 3.4. Tidsplan 4. Anlæg der erstatter jernbaneoverkørsler 4.1. Soderup 4.2. Tølløse 4.3. Vipperød 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1. Miljøredegørelsen om VVM-analysen 8.2. Miljømæssige konsekvenser i driftsfasen Støj og vibrationer Naturforhold Ledreborg Å og Kisserup Vandløb Elverdams Å Truelsbæk Stenkister Markfirben Flagermus Kulturhistoriske forhold Fredede områder Arkæologiske fund og fortidsminder Fredede gravhøje Beskyttede diger Ældre bygværker Fredede bygninger Stationsbyer 8.3. Miljømæssige konsekvenser i anlægsfasen Støj og vibrationer Naturforhold Markfirben Flagermus Kulturhistoriske forhold 8.4. Ekspropriationer 9. Forholdet til EU-retten 10. Høring 11. Sammenfattende skema

6 6 1. Baggrund og hovedindhold Ved lov nr af 22. december 2004 blev transportministeren bemyndiget til at projektere en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød (Folketingstidende 2004/2005 Tillæg A, s. 1213). Dette arbejde er nu gennemført, og på denne baggrund foreslås det, at transportministeren bemyndiges til at anlægge et ekstra jernbanespor over en ca. 20 km strækning på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Nordvestbanen er den eneste af de store togpendlerkorridorer til hovedstadsområdet, der i dag ikke har dobbeltspor. Efter gennemførelsen af udbygningen vil der være dobbeltspor hele vejen mellem Roskilde og Holbæk, og hastigheden kan øges fra de nuværende 120 km/t til 160 km/t. Overordnet set vil det ekstra spor forbedre muligheden for bæredygtig transport og bidrage til at gøre jernbanen til et attraktivt alternativ til personbilen. Overflytning af bilture til jernbanen vil kunne reducere udledningen af CO 2 til gavn for klimaet. I forbindelse med ombygningen vil fire offentlige jernbaneoverkørsler mellem Lejre og Vipperød blive nedlagt og erstattet med niveaufri passager af banen for vejtrafik og øvrig trafik. Desuden nedlægges en privat overkørsel i Hvalsø, og en række broer nedrives, ombygges eller erstattes med nyanlæg. Endvidere vil stationerne i Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød blive ombygget. Anlægsarbejdet udføres af Banedanmark efter delegation fra transportministeren. Et kort med placeringen af det ekstra spor fremgår som et bilag til loven (bilag 1). Udbygningen forventes ibrugtaget i Kapaciteten forventes at kunne udnyttes yderligere, når der omkring 2020 foretages nogle få tilpasningsarbejder, hvor signalsystemet udskiftes og sporforbindelser mellem de to hovedspor etableres i Hvalsø. De forventede fulde trafikale forbedringer af udbygningen af Nordvestbanen vil kunne opnås, når den nye jernbane mellem København og Ringsted over Køge tages i brug senest i Det ekstra spor og opgraderingen af hastigheden vil øge kapaciteten mellem Roskilde og Holbæk. Det giver mulighed for rejsetidsreduktioner på op til 6 minutter, et tilstrækkeligt antal togafgange og bedre køreplaner med faste minuttal. En væsentlig del af formålet med udbygningen af Nordvestbanen er at forbedre trafikbetjeningen for de rejsende mellem Nordvestsjælland og København. Projektet om udbygning af Nordvestbanen indgår som en del af jernbaneforliget af 22. oktober 2009,»En moderne jernbane«mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. I den politiske aftale»en grøn transportpolitik«af 29. januar 2009 mellem disse partier var der enighed om at afsætte 1,3 mia. kr. til projektet. Projektet gennemgik i en VVM-analyse med tilhørende projektering (Folketingstidende , 2. samling, TRU alm. del bilag 553). Herigennem er alternative udformninger af anlægget kortlagt og prissat, og der er foretaget undersøgelser af anlæggets konsekvenser for miljøet. Det er særligt udformningen og placeringen af anlæg, der erstatter de eksisterende jernbaneoverkørsler (erstatningsanlæg), der har været genstand for den offentlige debat. 2. Trafikale forbedringer og muligheder Ved udbygningen af Nordvestbanen opnås en større trafikal fleksibilitet på banestrækningen mellem Roskilde og Holbæk. Opgraderingen af hastigheden fra 120 km/t til 160 km/t vil betyde forbedringer af rejsetiderne med op til 6 minutter for gennemkørende tog og omkring 2 minutter for tog, der standser på de mellemliggende stationer (stoptog). Såvel de rejsende mellem Kalundborg og Roskilde som de rejsende på Odsherredsbanen og Tølløsebanen får gavn af den større trafikale fleksibilitet og de kortere rejsetider mellem Roskilde og Holbæk. Strækning Rejsetidsbesparelse i minutter (stoptog/gennemkørende tog) Roskilde-Lejre 0 Roskilde-Hvalsø 1 / 2 Roskilde-Tølløse 2 / 3 Roskilde-Vipperød 3 Roskilde-Holbæk 3 / 6 Tabel 1. Forventet kortere rejsetid i minutter som følge af udbygningen af Nordvestbanen.

7 7 Udbygningen betyder bedre regularitet og større robusthed i køreplanen, fordi den øgede kapacitet og muligheden for højere hastighed gør det nemmere at holde køreplanen og indhente forsinkelser. Det ekstra spor vil endvidere give mulighed for at tilrettelægge køreplanen med mere ensartede intervaller mellem de enkelte tog. Den ekstra kapacitet giver også mulighed for at øge togbetjeningen på strækningen Roskilde-Holbæk fra de nuværende 2-3 tog pr. time i myldretiden i hver retning til 4-5 tog pr. time i hver retning på strækningen Roskilde-Tølløse og 5-6 tog pr. time i hver retning på strækningen Tølløse-Holbæk. En trafikforøgelse til 4 tog pr. time samt en videreførelse af regionstogene på strækningen Slagelse-Høng- Tølløse til Holbæk en gang i timen i hver retning vil kunne realiseres i forbindelse med udbygningen. Der forventes således i 2015 at kunne ske en væsentlig udvidelse af antallet af hurtige forbindelser fra Roskilde til Holbæk og fra Hvalsø og Tølløse til København. De øvrige stationer på strækningen vil ligeledes kunne opnå væsentlige forbedringer af betjeningen med flere afgange i myldretiderne. Derudover vil det være muligt at forbedre kvaliteten af togafviklingen (regulariteten), idet det på en dobbeltsporet strækning undgås, at tog i hver sin retning skal afvente hinanden på en krydsningsstation. Udover det ekstra spor vil der som en del af nogle få restarbejder blive etableret et sporskifte i Hvalsø, når det nye signalsystem etableres på Nordvestbanen omkring Dette giver mulighed for tættere togdrift i forbindelse med enkeltsporskørsel (2 tog pr. time i stedet for 1 tog pr. time), hvilket vil være en fordel f. eks. i forbindelse med sporvedligeholdelse. Det bliver muligt at udvide togbetjeningen yderligere, når der mellem København og Ringsted tilvejebringes tilstrækkelig banekapacitet til, at flere tog på Nordvestbanen kan føres videre til og fra København med den nye jernbane i 2018, og når signalsystemet på Nordvestbanen er udskiftet omkring Udvidelsen af trafikeringen på Nordvestbanen vil give en væsentlig vækst i antallet af rejser. I den nuværende kontrakt med DSB er der forudsat 3 tog i timen pr. retning. Øges frekvensen til f. eks. 6 tog i timen pr. retning inklusiv udvidelse af kapaciteten mellem København og Ringsted, viser trafikmodelberegninger en samlet vækst på ca. 27 %, svarende til rejser pr. dag. Det er særligt udvidelsen af driften i myldretiderne, der vil medføre en betydelig vækst i antallet af rejser Trafik i anlægsfasen I anlægsfasen vil togtrafikken blive påvirket af sporspærringer, da anlæg af det ekstra spor forudsætter udskiftning af en større forekomst af blød bund tre steder på strækningen mellem Lejre og Vipperød. Der forudsættes tre perioder med totalspærring af togtrafikken. De enkelte perioder med totalspærring varierer i længde og kan vare op til tre måneder. Spærringerne søges placeret i sommermånederne, hvor pendlertrafikken er mindst, og i perioderne med totalspærring tilbydes erstatningstransport med bus. Totalspærringerne vil omfatte hele eller dele af strækningen Lejre-Vipperød. Der vil fortsat kunne køre tog mellem Kalundborg og Holbæk i anlægsfasen. Passagerer videre mod København vil blive transporteret i bus mellem Holbæk og Roskilde. Udover perioder med totalspærring i byggeperioden vil der også i vid udstrækning skulle arbejdes med weekendspærringer, ligesom langsom kørsel under passage af byggearbejdspladser vil forstyrre den daglige toggang i de år, anlægsarbejdet står på. Banedanmark vil i samarbejde med DSB sørge for, at de berørte passagerer i god tid forinden informeres om de gener for trafikken, der måtte være. 3. Anlæggets udformning og anlægsfaser Det nye spor mellem Lejre og Vipperød placeres langs den eksisterende jernbane på sydsiden af delstrækningen mellem Lejre og Hvalsø og på nordsiden af delstrækningen mellem Hvalsø og Vipperød. Efter anlægsfasen vil der være en sporforbindelse mellem de to spor placeret nogenlunde midtvejs på strækningen i Tølløse. I 2020 etableres yderligere et sporskifte i Hvalsø Stationer Det ekstra spor mellem Lejre og Vipperød indebærer en ombygning af stationerne på strækningen, idet det ekstra spor medfører en ændring af sporforløbet og dermed også af perronerne på stationerne. På samme måde medfører togenes hastighed et behov for både at ændre perronerne og at erstatte de eksisterende perronovergange med niveaufri perronadgange. På Lejre station ombygges de eksisterende perroner, og der etableres sideliggende perroner til de to hovedspor. Vest for stationsbygningen etableres en gangtunnel under sporene med trappeløb og elevatorer på nord- og sydsiden af sporene.

8 8 Hvalsø station ombygges med to nye perroner placeret som sideliggende perroner til hovedsporene. Umiddelbart øst for stationsbygningen etableres en gangtunnel under de to spor og med trapper og elevatorer til perronerne. På Tølløse station ombygges de eksisterende perroner, og der etableres en ny gangbro med trapper og elevatorer. Den eksisterende gangbro over sporene fjernes. På Vipperød station ombygges perronerne, og der etableres en gangtunnel under sporene med trappe og elevatoradgang til perronerne. På østsiden giver gangtunnellen adgang til boligområdet Æblehaven Broer Udvidelse af sporanlægget til dobbeltspor kræver plads, og de fleste broer og andre bygværker er ikke bygget med henblik på en senere udvidelse af jernbanen. Broerne vil endvidere skulle være bygget til at modstå påvirkningen fra togenes højere hastighed. De nye broer vil blive bygget efter en profil, der giver plads til en eventuel senere elektrificering af strækningen. De broer, der ombygges på strækningen, er følgende, jf. bilag 1 til lovforslaget: 1) Vejbroen ved Dellingevej nær Møllesø Skov ved Lejre nedrives, og der bygges en ny stibro, der indgår i den nationale cykelrute og virker som forbindelse mellem rekreative områder lokalt. 2) Banebroen ved Kisserupvej ved Hule Mølle nedrives, og der bygges en ny og bredere bro. 3) Vandløbsbroen for Ledreborg Å ved Kisserupvej fjernes, og der bygges en ny og større underføring med banketter. 4) Vandløbsbroen ved Kisserup vandløbet nær Espelundgård nedrives, og der bygges en ny og større underføring med banketter. 5) Der bygges en ny banebro parallelt med den eksisterende banebro over Bryggervej ved Krathuse. 6) Vejbroen ved Krathuse nedrives (adgang til landbrugsarealer), og der etableres en ny adgangsvej. 7) Vejbroen ved Ravnsbjergvej umiddelbart øst for Hvalsø nedrives og erstattes af en ny og bredere bro. 8) Banebroen ved Kildegården, Åsen 8, nedrives, og der etableres en ny adgangsvej via Brødledsvej i Hvalsø. 9) Vandløbsbroen for Elverdamsåen i den høje banedæmning ved Kildevang vest for Hvalsø bevares. For at give plads til det nye spor fyldes der jord på nordsiden af dæmningen. Øverst på dæmningen bygges en sporbærende bro, der får funktion som faunapassage. 10) Vejbroen ved Tingerupvej nær Soderup nedrives, og der etableres en ny adgangsvej via Ruggårdsvej, jf. nedenfor. 11) Vejbroen ved Ruggårdsvej nedrives, og der bygges en ny og større bro. 12) Vejbroen ved Lunderødvej nedrives og erstattes af en ny og større bro. 13) Vandløbsbroen ved Truelsbæk forlænges i forbindelse med udvidelse af banedæmningen. 14) Der bygges en ny banebro parallelt med den eksisterende banebro over Hjortholmvej ved Skimmede. 15) Der bygges en ny banebro parallelt med den eksisterende bro over en markvej umiddelbart nord for Skovvejen. 16) Banebroen over Nybyvej tæt ved Vipperød ombygges til lukket dæmning. Adgang til landbrugsarealer øst for banen skal ske via den ny omfartsvej, der etableres som erstatning for overkørslen i Vipperød. For enkelte ejendomme vil nedrivning af broanlæg afskære nuværende adgangsveje, og disse vil blive erstattet af nye, længere adgangsveje. De fire steder, hvor vej- og banebroer nedlægges og ikke erstattes af nye, vil faunaens muligheder for passage også blive reduceret. Faunaens muligheder for passage af banen forbedres ved fire af vandløbene som følge af etableringen af nye broer. Der er også eksisterende vejog stibroer, som i dag i et vist omfang fungerer som faunapassager for små og større pattedyr. Samlet set forbedrer projektet forholdene for faunaen. EU-habitatområder påvirkes ikke af projektet. På de lokaliteter, hvor der etableres nye adgangsveje, anvendes disse i anlægsperioden som arbejdsveje til tunge køretøjer. Det nødvendige areal hertil eksproprieres. Lejre Kommune vil frem til den 1. februar 2010 kunne projektere en stiunderføring under jernbanebroen ved Kildegården med henblik på, at et eventuelt projekt kan indarbejdes i det endelige anlæg - under forudsætning af, at kommunen afholder eventuelle merudgifter til projektering og til anlæg af underføringen af stiforbindelsen Jernbaneoverkørsler Udbygningen vil medføre en ændret og forøget trafik på jernbaneanlægget og vil tillige påvirke vejtrafikken, som på en række steder passerer jernbanen ved overkørsler, jf. bilag 2 til lovforslaget. I forbindelse med udbygningen vil de nuværende fire offentlige overkørsler mellem Lejre og Vipperød blive nedlagt og erstattet med niveaufri passagemuligheder.

9 9 De berørte overkørsler er: Overkørsel ved Bukkerupvej og Tadrevej i Soderup, overkørsel ved Kvarmløsevej/ Tølløsevej i Tølløse og overkørsel ved Asmindrupvej i Vipperød. Derudover vil overkørslen, der er en privat overkørsel med adgang til en landbrugsejendom, vest for Hvalsø ved Kildegården blive nedlagt. Den erstattes af en ny adgangsvej langs banens nordside. Ved ombygning af broerne og nedlæggelse af jernbaneoverkørslerne vil det blive nødvendigt at omlægge trafikken på de nuværende vejanlæg i en begrænset periode. Omlægningen vil ske i samarbejde med de berørte kommuner og politiet Tidsplan I detailprojekteres det ekstra spor, og anlægsarbejderne planlægges påbegyndt i Udbygningen planlægges ibrugtaget i Den fulde udnyttelse af kapaciteten forudsætter gennemførelse af Banedanmarks signalprogram på strækningen og udvidelse af kapaciteten mellem København og Ringsted. 4. Anlæg der erstatter jernbaneoverkørsler Når hastigheden øges fra 120 km/t til 160 km/t, er det ikke længere sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bibeholde overkørsler på strækningen. Desuden vil den øgede trafik på strækningen betyde, at bommene ved en overkørsel allerede med 4 tog i timen hver vej vil være nede i gennemsnitligt 30 % af tiden. Ved at nedlægge overkørslerne øges sikkerheden for vejtrafikken og togtrafikken, samtidig med at det undgås, at vejtrafikken skal afvente passage af tog Soderup I Soderup vil de to eksisterende overkørsler ved hhv. Tadrevej og Bukkerupvej blive nedlagt. I stedet anlægges en omfartsvej og vejunderføring ved Tadrevej. Anlægget udgøres af en forbindelsesvej i en blød kurve mellem Bukkerupvej og Høbjærgvej syd for Soderup og banen. Fra cirka midten af omfartsvejen anlægges i et T-kryds en nordgående vej, som i en tunnel føres under banen og tilsluttes Tadrevej. Tunnelen får en frihøjde på 4,5 m, så lastbiler, busser og udrykningskøretøjer kan køre igennem. Når overkørslerne nedlægges, lukkes Bukkerupvej og Tadrevej, og størstedelen af den nuværende trafik vil i stedet køre ad en rute syd for banen via Åsen og Tingerupvej og den nye omfartsvej. Der vil ske en mindre stigning i trafikken på Høbjergvej, som derfor udvides i bredden. Trafikken gennem Soderup Øst skønnes at falde væsentligt i forhold til i dag Tølløse Nedlæggelsen af overkørslen i Tølløse vil medføre ændrede adgangsforhold mellem byens østlige og vestlige del. I stedet for den oprindeligt foreslåede løsning (Sofievejsløsningen) har Holbæk Kommune udarbejdet en løsning, hvor udformningen af anlægget tager udgangspunkt i Fakta-løsningen fra høringsudgaven af VVMredegørelsen i Kommunen har dog foretaget tilpasninger af løsningen bl.a. ved brug af hævede flader ved tilslutningen af vejunderføringen til Kvarmløsevej og Tølløsevej. Vejen bliver ført under banen i en kurve med plads til 2 vejbaner og cykelstier og med en frihøjde på 4,2 m, hvilket tillader kørsel med lastbiler, busser og udrykningskøretøjer. På den østlige side af banen føres vejen gennem en to-benet rundkørsel, og længere op mod Kvarmløsevej tilsluttes Teglværksvej via en ny forbindelse. Anlægget er i den nye udformning godkendt af kommunen som vejmyndighed bl.a. på baggrund af en revision af tilgængelighed og trafiksikkerhed Vipperød I Vipperød vil den eksisterende jernbaneoverkørsel ved Asmindrupvej blive nedlagt. I stedet etableres en omfartsvej syd for byen i en afstand af m fra Kildevangsparken. Vejen forløber næsten parallelt med Kildevangsvej og forbinder Roskildevej med Nybyvej. Den vil blive ført under banen i en tunnel med frihøjde på 4,5 m, hvilket tillader kørsel med lastbiler, busser og udrykningskøretøjer. Ved begge vejtilslutninger etableres en rundkørsel. T-krydset Asmindrupvej/Stationsvej nedlægges, og vejene sammenføres i et blødt sving. Fra svinget etableres stiforbindelse for gående og cyklister i Asmindrupvejs eksisterende linjeføring. Stien føres under banen med en tunnel, og ramperne udformes, så de kan benyttes af alle bløde trafikanter. Stiforbindelsen kan ikke benyttes af svært gangbesværede. Gangbesværede kan benytte perrontunnelen ved stationen. I VVM-processen har der været debat om udformning og placering af de anlæg, der erstatter overkørslerne. Der er fremlagt løsninger, der vurderes at være nødvendige og tilstrækkelige. De statslige udgifter til etablering af anlæg i Soderup, Tølløse og Vipperød fremgår af tabel 2:

10 10 Banedanmarks udgifter til anlæg, der erstatter eksisterende jernbaneoverkørsler Soderup 25,5 mio. kr. Tølløse 63,6 mio. kr. Vipperød 33,8 mio. kr. Tabel 2. Statslige udgifter til anlæg, der erstatter eksisterende jernbaneoverkørsler. I forhold til den niveaufri passage i Tølløse by, der erstatter jernbaneoverkørslen, etableres anlægget henover den grund, hvor Fakta supermarked er beliggende i dag. Holbæk Kommune har oplyst, at meromkostninger til anlægget, udover de 63,6 mio. kr. der er afsat til den oprindeligt foreslåede løsning (Sofievejsløsningen), afholdes af kommunen. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget indebærer udgifter for staten til anlæg af det ny spor, anlæg der erstatter jernbaneoverkørsler, ombygning af stationer og til ekspropriation af de for projektet nødvendige arealer. Erstatning som følge af ekspropriation vil finde sted i overensstemmelse med lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Projektets anlægsoverslag blev oprindelig udarbejdet efter en tidligere anvendt beregningsmetode (det successive princip), men er efterfølgende tilpasset principperne i Ny Anlægsbudgettering som beskrevet i aktstykke 16 af 24. oktober Resultatet er, at anlægsomkostningerne højst udgør mio. kr. i 2009 priser. Fordelingen over anlægsperioden fremgår af tabel 3: ) Banedanmarks udgifter i mio. kr Tabel 3. Statslige udgifter som følge af anlæg af det ekstra spor 2) 1) Udgifter i 2020 til to sporskifter og signalsystemet European Railway Traffic Management System (ERTMS) på det ekstra spor. 2) Såfremt der vælges alternative løsninger for anlæg, der erstatter jernbaneoverkørsler, vil merudgifter hertil blive afholdt af kommunerne. Eventuelle tilvalg af stiforbindelser o.a. vil også være kommunale tillægsudgifter. Banedanmark vurderer, at de gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostninger i levetiden andrager 4,9 mio. kr. årligt i 2009-priser. Når anlægget på et tidspunkt vil skulle udskiftes, vil der være omkostninger til fornyelse. Holbæk Kommune afholder meromkostninger til anlægget, der erstatter overkørslen i Tølløse, udover de 63,6 mio. kr. der var afsat til den oprindeligt foreslåede løsning. Lejre Kommune afholder eventuelle meromkostninger til stiunderføring under jernbanebroen ved Kildegården, jf. afsnit Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Projektet indgår som en del af trafikaftalen af 29. januar 2009,»En grøn transportpolitik«, mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance og det mellem disse partier indgåede jernbaneforlig af 22. oktober 2009,»En moderne jernbane«. Projektet fremmer mulighederne for bæredygtig transport. Forbedring af togbetjeningen på strækningen kan øge mobiliteten for persontrafikken til gavn for erhvervslivet. Lovforslaget medfører herudover ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Overordnet set vil det ekstra spor forbedre muligheden for bæredygtig transport og bidrage til at gøre jernbanen til et attraktivt alternativ til personbilen. Overflytning af

11 11 bilture til jernbanen vil kunne reducere udledningen af CO 2 til gavn for klimaet Miljøredegørelse om VVM-analysen Anlæggets udformning og konsekvenser for det omgivende miljø er kortlagt i en VVM-analyse, som er afrapporteret i miljøredegørelsen fra april Der er indledningsvis afholdt en idéfase med inddragelse af offentligheden. Dette er fulgt op af en proces, hvor Trafikstyrelsen har fremlagt en række tekniske og miljømæssige undersøgelser i offentlig høring. Forud herfor havde Trafikstyrelsen i efteråret 2006 sendt et udkast til miljøredegørelse i offentlig høring. De indkomne høringssvar medførte, at Trafikstyrelsen udsendte nye forslag til anlæg, der erstatter jernbaneoverkørsler, i supplerende høring fra februar til april Den endelige miljøredegørelse blev udsendt i maj VVM-analysen har vist, at de miljømæssige konsekvenser ved baneudbygningen er relateret til støj, natur og fredninger. I miljøredegørelsen vedrørende Nordvestbanen er redegjort for de beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven og de bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven. I de følgende afsnit er redegjort herfor Miljømæssige konsekvenser i driftsfasen Når det ekstra spor er taget i brug, forventes dyre- og plantelivet kun påvirket i begrænset omfang. Støjbelastningen forventes reduceret i forhold til i dag, ligesom der forventes en reduceret udledning af CO 2 til gavn for klimaet. I det følgende redegøres nærmere herfor Støj og vibrationer Støjbelastningen reduceres i forhold til i dag, selv om trafikken øges og hastigheden sættes op. Det skyldes indsættelse af nyere og støjsvage tog. Der er anvendt en grænseværdi for støjbelastningen på 60 db(a). Grænseværdien på 60 db(a) er knyttet til en tidligere beregningsmetode, hvor støjgrænsen var baseret på en beregnet døgnmiddelværdi. I forbindelse med de endelige beregninger vil den nu gældende beregningsmetode blive anvendt. I forhold til den nye beregningsmetode har Miljøstyrelsen fastlagt en grænseværdi på 64 db(a) baseret på en beregnet årsdøgnmiddelværdi. Støjberegningerne viser, at med den nuværende køreplan og de i dag benyttede togtyper belastes 80 boliger med jernbanestøj over grænseværdien på 60 db(a). Med en køreplan som opfylder den mellem DSB og Transportministeriet indgåede aftale frem til 2014 (Gode Tog til Alle) og ved benyttelse af nyere tog, reduceres det forventede antal boliger, der belastes med støj over grænseværdien, fra 80 til 13 boliger. Ved en trafikering af de to spor efter den planlagte udbygning i 2015 med 4 tog pr. time pr. retning og med nyere togtyper belastes 27 boliger med støj over grænseværdien. Omkring 2020, hvor Banedanmarks signalprogram giver mulighed for yderligere trafikering med f. eks. 6 tog pr. time pr. retning, belastes 39 boliger med støj over grænseværdien. I forbindelse med projektet gennemføres der støjdæmpning med udgangspunkt i den forventede maksimale trafikmængde efter Støjdæmpningen omfatter facadeisolering, typisk i form af udskiftning af vinduer Naturforhold Naturområder og plante- og dyreliv vurderes at blive påvirket i begrænset omfang ved udbygning af banen. Der er registreret i alt 22 naturlokaliteter langs banen mellem Lejre og Vipperød, hvoraf 16 er udpeget som 3 områder i henhold til naturbeskyttelsesloven. 3 omhandler beskyttelse af bl.a. søer, vandløb, moser, enge og overdrev. Naturlokaliteter klassificeres i miljøredegørelsen i fire kategorier, der beskriver områdernes naturmæssige værdier:»meget betydningsfuld naturlokalitet«,»betydningsfuld naturlokalitet«,»naturlokalitet«og»potentiel naturlokalitet«. Syv naturlokaliteter vil blive berørt af baneudvidelsen. Heraf vil to små lokaliteter gå tabt - et lille vandhul ved Rugård med betegnelsen»naturlokalitet«og en tør lavning ved Lunderød med betegnelsen»potentiel naturlokalitet«. Der etableres på passende steder erstatninger for disse to biologiske levesteder. De øvrige fem lokaliteter vil kun i begrænset omfang blive påvirket. Det er følgende lokaliteter: Eng og overdrev langs Ledreborg Å, eng- og moseområde ved Hule Mølle, engområde øst for Glæmosegård, en lille sø ved Lunderød og et vandhul ved Søgård. Engområdet ved Glæmosegård er betegnet som»betydningsfuld naturlokalitet«, mens de øvrige er betegnet som»naturlokalitet«. De fire vigtigste naturområder på strækningen knytter sig til Ledreborg Å, Kisserup Vandløb, Elverdams Å og Truelsbæk. Tre af vandløbene er udpeget som særlige, biologiske interesseområder og

12 12 biologiske spredningskorridorer. Kisserup Vandløb har ikke denne betegnelse, men er et beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens 3. I disse biologiske områder skal mulighederne for dyrs og planters spredning i landskabet fremmes, og på længere sigt skal et net af levesteder sikre overlevelse af områdets dyr og planter Ledreborg Å og Kisserup Vandløb Hvor jernbanen krydser vandløbene, er passageforholdene for de landlevende dyr dårlige, idet de gamle vandløbsbroer er så snævre, at dyrene ikke kan passere dem. Større pattedyr som f.eks. rådyr må passere over dæmning og spor med risiko for at blive dræbt af toget. Ved udbygning af banen etableres der ved Ledreborg Å en ny og større vandløbsbro, som tager hensyn til dyrelivet i området. Underføringen bygges med 2,5 m i frihøjde og 2,4 m brede banketter langs begge sider af vandløbet, hvilket er det teknisk mulige på stedet. Kisserup Vandløb føres i dag under jernbanen via en vandløbsbro, som kun ved lav vandstand gør det muligt for mindre pattedyr og padder at passere. Broen erstattes af en ny med en frihøjde på tre m og med to m brede banketter, hvilket er det teknisk mulige på stedet Elverdams Å Udvidelsen af dæmningen ved Elverdamsåen medfører en øget barriereeffekt for faunaen. Det kompenseres der for ved i toppen af banedæmningen at etablere en faunapassage, hvor også store dyr kan komme under jernbanen. Der etableres endvidere ledelinjer til passagen Truelsbæk Omkring Truelsbæk forlænges den eksisterende vandløbsbro for at gøre plads til det ekstra spor. Broen tillader kun passage for vandlevende dyr. Den forøgede bredde på banedæmningen vil medføre en mindre, øget barrierevirkning for de landlevende dyr. Det vil være muligt som en foranstaltning til naturgenopretning at etablere en tør faunapassage i form af et rør med en diameter på 1,6 m, der sammen med ledelinjer i hegn og bevoksning kan lede dyr såsom ræv, grævling og mindre pattedyr under banen. Dette ligger uden for rammerne af dette lovforslag Stenkister Under jernbanen findes en række lave underføringer (stenkister), der afleder vand fra banen og leder vand væk fra bække og mindre søer og moser. Stenkisterne vurderes at have stor betydning for f.eks. ræv, grævling, odder, mindre pattedyr og padder. Stenkisterne vil med udbygningen blive erstattet af rør med diameter mellem 0,5 og 1,6 m, og disse kan således fungere som faunapassager Markfirben Såfremt det skønnes nødvendigt for at opretholde en sammenhængende økologisk funktionalitet i området, etableres der midlertidige yngledæmninger i nærheden af banen. Med disse forholdsregler og under forudsætning af, at der i forbindelse med anlægsarbejderne også skabes egnede levesteder for markfirben, kan udvidelsen af jernbanen gennemføres så den samlede økologiske funktionalitet for yngle- og rasteområder opretholdes Flagermus Udvidelsen af jernbanen skønnes ikke at have negativ indvirkning på flagermusenes levevilkår Kulturhistoriske forhold De kulturhistoriske forhold vil kun i begrænset omfang blive påvirket permanent af udvidelsen af jernbanen mellem Lejre og Vipperød Fredede områder Omkring jernbanen mellem Lejre og Hvalsø er der tre store, sammenhængende fredede områder. Fredningen omfatter tilsammen ca hektar kuperet landskab, der varierer med bl.a. skove, dyrkede marker, dybe ådale, kilder, moser og småsøer. Den ene fredning har en langstrakt afgrænsning mod vest og syd omkring Ledreborg Slot. Den anden fredning omfatter området nord og øst for Hvalsø, og i fredningsbestemmelsen her er der taget højde for en baneudvidelse, som derfor ikke strider imod fredningens formål. Fredningen ved Åstrup Gods nord for banen mellem Hvalsø og Tølløse påvirkes ikke. Endvidere findes en mindre arealfredning omkring Soderup Kirke. Fredningen omfatter kirkens nære område og skal beskytte den gamle landsby og friholde arealerne for bebyggelse og beplantning m.v. Det fredede areal vil i begrænset omfang blive påvirket ved udbygning af banen, da sporet placeres i udkanten af området.

13 13 Fredningsnævnet for Vestsjælland vurderede ved afgørelse af 7. februar 2008, at projektet ikke er i strid med fredningen Arkæologiske fund og fortidsminder Der er registreret 27 arkæologiske fund og fortidsminder inden for 50 meters afstand fra jernbanen. Fundene stammer primært fra bopladser fra stenalderen og løse fund fra bronzealderen. Nationalmuseet og Roskilde Museum gennemførte i 1997 en arkivkontrol og arkæologisk rekognoscering af strækningen. Museerne har i den forbindelse foreslået, at der gennemføres prøvegravninger omkring 21 lokaliteter inden anlægsarbejdet igangsættes Fredede gravhøje Der er fire fredede gravhøje i nærheden af banen. Gravhøjene er omfattet af en 100 meters beskyttelseszone. Udvidelsen af jernbanen vil medføre, at beskyttelseszonen for en enkelt gravhøj, ca. 50 m fra Lejre Station, overskrides. Gravhøjen ligger i bebygget område Beskyttede diger Der er registeret 19 beskyttede diger inden for 100 meters afstand fra banen. Det skønnes, at otte diger berøres ved udbygning af jernbanen. Indgrebene er størst for diger, som ligger parallelt med banen bl.a. ved Rugård og Skimmede Ældre bygværker På banestrækningen findes en række ældre bygværker såsom jernbanebroer, vejbroer over jernbane og vandløbsbroer. Flere af vandløbsbroerne er fra 1874, mens en del af de vejbærende broer er fra første halvdel af tallet. Der nedrives 11 broer, som er ældre end 50 år. Kulturarvsstyrelsen har vurderet bygværkerne og meddelt, at der ikke rejses sag om bygningsfredning for bygværkerne Fredede bygninger Der er tre fredede bygninger nær banen: Dellinge Mølle, Hule Mølle og Soderup Hospital. Baneudvidelsen berører ikke disse bygninger. På strækningen Lejre- Hvalsø skal gennemføres permanent ekspropriation af et gammelt ledvogterhus nær Kisserup Stationsbyer Strækningens fire stationsbyer er karakteristiske stationsbyer. Ændringer og nyanlæg, som gennemføres på stationsområderne, er forholdsvis begrænsede, og forandringerne vil ikke medføre ændret udtryk og funktion af de eksisterende stationsmiljøer Miljømæssige konsekvenser i anlægsfasen I anlægsfasen må der i perioder forventes en række uundgåelige overskridelser af de normalt anvendte grænseværdier for støj fra anlægsarbejder. Overskridelserne vil blive varslet over for naboerne til byggepladserne. Levevilkårene for flagermus og markfirben vil ikke blive forringet Støj og vibrationer Generne fra støjudbredelsen under anlægsarbejdet er for beboelsesområder vurderet i forhold til en indsatsgrænse på 70 db(a), der normalt anvendes som grænseværdi for støj i dagtimerne fra anlægsarbejder. Beregningerne viser, at der i perioder på op til fire måneder vil være anlægsarbejder, hvor støjen i kortere perioder overskrider denne grænseværdi ved boliger nær arbejdsstederne i Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød. Der må på denne baggrund forudses en række uundgåelige overskridelser af indsatsgrænsen på 70 db(a). Det forudsættes derfor, at generne søges begrænset i forbindelse med anlægsarbejdet, bl.a. i form af løbende informationskampagner. Hvor anlægsarbejderne gennemføres i nærheden af beboelse, varsles der særligt om støjende arbejde. I særlige tilfælde kan berørte naboer tilbydes midlertidigt ophold uden for egen adresse, f.eks. naboer til byggepladser, hvor soveværelset vender ud til byggepladsen, og som derfor ikke kan få tilstrækkeligt nattero, naboer der har aften/natarbejde, og som skal sove om dagen, eller naboer som har arbejdsplads hjemme og generes af støj og/eller vibrationer. Jernbanen er planlagt lukket i op til tre måneder i tre perioder for hurtigst muligt at kunne udføre større jordarbejder, f. eks. udskiftning af blød jordbund. Dette giver samtidig mulighed for, at anlægsarbejdet i større grad end ellers kan udføres i dagtimerne. Derved reduceres generne i aften- og nattetimerne. Typisk vil disse arbejder omfatte udgravning af jord, etablering af sporkasser og sporbygning. Særligt støjende arbejde vil forekomme, når der visse steder foretages spunsning med rambuk. Varigheden af disse på hinanden følgende processer vil være 3-5 uger pr. proces. Arbejdet med ombygning af stationer og med bygning af nye vejanlæg, der erstatter de nedlagte overkørsler, vil

14 14 ligeledes belaste et antal boliger med støj. Varigheden for hvert vejanlæg vil være op til fem måneder. Mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet på anden vis, f. eks. ved udførelse af færre arbejdsprocesser samtidig eller ved at benytte en alternativ og mindre støjende anlægsmetoder, vurderes at være begrænsede. For at begrænse generne fra støj under anlægsarbejdet gennemføres der inden anlægsperioden facadeisolering af de boliger, der i forbindelse med projektet får tilbud om tilskud til facadeisolering. Anlægsarbejdet forventes ikke at give anledning til vibrationer af en styrke, der kan medføre bygningsskader. Der vil dog, før anlægsarbejdet starter, blive foretaget fotoregistrering af de bygninger, som ligger helt tæt på byggeområderne. Endvidere kan der i særlige tilfælde etableres en løbende overvågning af de mest udsatte bygninger, mens anlægsarbejdet står på. Det sikrer, at eventuelle klager over og kontrol af bygningsskader efterfølgende kan behandles på korrekt grundlag Naturforhold Det vurderes, at udvidelsen af jernbanen kan gennemføres uden at levevilkårene for markfirben og flagermus forringes. I det følgende er nærmere redegjort herfor Markfirben Der lever markfirben langs jernbanen mellem Lejre og Kisserup. Firbenene er beskyttet efter EF-habitatsdirektivets bilag IV, som foreskriver en forpligtelse til streng beskyttelse af en række dyr og planter og deres levesteder overalt i landet. Markfirbenene lever i Danmark i udkanten af deres udbredelsesområde, og selv på uforstyrrede områder hænder det, at yngleforsøgene slår fejl i dårlige somre. Under anlægsarbejdet på denne strækning tages der særlige forholdsregler over for markfirbenene. Anlægsarbejde i dette område søges planlagt med henblik på gravearbejder inden for perioden medio maj til medio september. I denne periode er markfirbenene aktive og kan ændre opholdssted. I resten af året er de inaktive eller ligger i dvale, og risikoen for, at de dør under gravearbejde, er derfor stor. Såfremt det skønnes nødvendigt for at opretholde en sammenhængende økologisk funktionalitet i området, etableres der midlertidige yngledæmninger i nærheden af banen. Med disse forholdsregler, og under forudsætning af at der i forbindelse med anlægsarbejderne også skabes egnede levesteder for markfirben, kan udvidelsen af jernbanen gennemføres så den samlede økologiske funktionalitet for yngle- og rasteområder opretholdes Flagermus Flagermus er ligeledes omfattet af EF-habitatdirektivet. Flere arter af flagermus ynder at søge føde langs skovbryn og i sneværnsbeplantning, som findes mange steder langs banestrækningen. På udvalgte strækninger er områderne gennemgået for hule træer, som benyttes af forskellige arter af flagermus til opholdsplads, herunder beskyttede arter. Gennemgangen af områderne viser, at der ikke vil blive fældet hule træer i forbindelse med anlægsarbejderne. Anlægsfasen skønnes derfor ikke at have negativ indvirkning på flagermusenes levevilkår Kulturhistoriske forhold De kulturhistoriske forhold vil kun i begrænset omfang blive påvirket under anlægsarbejdet. På baggrund af registrerede arkæologiske fund og fortidsminder gennemføres der prøvegravninger, inden anlægsarbejdet igangsættes. Herved begrænses sandsynligheden for, at der vil fremkomme hidtil ukendte arkæologiske lag i forbindelse med anlægsarbejdet. Hvis der under anlægsarbejdet fremkommer arkæologiske fund, skal anlægsmyndigheden standse arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet vil herefter blive anmeldt til Kulturministeriet, som vil blive anmodet om at vurdere, hvorvidt arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en nærmere undersøgelse Ekspropriationer De arealmæssige konsekvenser ved udbygningen af banen vil være en permanent arealinddragelse langs banen i en bredde af ca. 7 m fra banen til det ny spor. Dertil skal lægges ca. 8 eller 10 m til midlertidige ekspropriationer i tilknytning til anlægsarbejderne. Det nye spor mellem Lejre og Vipperød vil medføre total ekspropriation af fem ejendomme. Ved nedlæggelse af overkørslen i Tølløse vil anlægget, der etableres i stedet for overkørslen, medføre ekspropriation af et antal ejendomme. Anlæggene, der erstatter overkørsler i Soderup og Vipperød, vil medføre ekspropriation af landbrugsarealer. Der er herudover gennemført forlods overtagelse af otte ejendomme. I anlægsfasen gennemføres udover permanente ekspropriationer også midlertidige ekspropriationer til adgangsveje, arbejdspladsarealer og materialedepoter. Langs banestrækningerne uden for byområderne etab-

15 15 leres arbejdsveje i ca. 8 eller 10 meters bredde på den side, hvor det ny spor bygges. Arealer til arbejdspladser og materiale depoter udlægges langs med banen og ved stationerne. Arealerne udlægges efter aftale med grundejerne eller ved midlertidig ekspropriation. Efter endt brug retableres arealerne så vidt muligt til deres oprindelige formål og stand og leveres tilbage til ejerne. 9. Forholdet til EU-retten VVM-undersøgelsen opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EF-Tidende 1985 nr. L 175, side 40), som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 (EF-Tidende 1997 nr. L 73, side 5). VVM-undersøgelsen opfylder endvidere kravene i habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-tidende 1992 nr. L 206 side 7-50). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder i henhold til Rådets direktiver påvirkes negativt af udbygningen. Det sikres gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag, at de markfirben, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af udbygningen. Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Arriva Skandinavien, A/S Hads- Ning Herreders Jernbane, BAT, Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik, CFL cargo Danmark ApS, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklist Forbund, Dansk Erhverv, Danske Handicaporganisationer, Dansk Handicap Forbund, Dansk Jernbaneforbund, Danske Regioner, Danske Speditører, DB Schenker Rail Scandinavia A/S, DI Transport, DSB, DSBFirst, DSB S-tog A/S, Fredningsnævnet for Vestsjælland, Fredningsnævnet for Østsjælland, Friluftsrådet, Hector Rail AB, HK Trafik & Jernbane, Holbæk Kommune, Hovedstadens Lokalbaner A/S, Jernbanernes Arbejdsgiverforening, Kalundborg Kommune, Kommunernes Landsforening, Lejre Kommune, Lemvigbanen, Lokalbanen A/S, Metroselskabet, Metro Service A/S, Midtjyske Jernbaner, Midttrafik, Movia, NEG Niebüll GmbH, NOAH-trafik, Nord-Ostsee-Bahn GmbH (NOB), Nordjyllands Trafikselskab, Nordjyske Jernbaner A/S, Regionstog (Lollandsbanen), Regionstog (Vestsjællands Lokalbaner), Regionstog (Østbanen), Region Sjælland, Roskilde Kommune, Sund & Bælt, Sydtrafik, Teknologisk Institut, Transport & Service Handel, Vestbanen A/S ved Arriva og Øresundsbro Konsortiet. 10. Høring 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindreudgifter merudgifter Projektet indgår som en del af trafikaftalen af 29. januar 2009,»En grøn transportpolitik«, og jernbaneforliget af 22. oktober 2009,»En moderne jernbane«og fremmer mulighederne for bæredygtig transport. Ingen Forbedringer af kapaciteten øger mobiliteten, hvilket forventes at være til gavn for erhvervslivet. Ingen Det ekstra spor forbedrer muligheden for bæredygtig transport, idet overflytning af bilture til jernbanen vil kunne reducere udledningen af CO 2. Ja, for staten. Anlægsudgifterne anslås til mio. kr. i byggeårene. De gennemsnitlige vedligeholdelsesudgifter anslås til 4,9 mio. kr. årligt. Ingen Ingen Ingen Det bliver nødvendigt at ekspropriere fem ejendomme langs banen og yderligere ti ejendomme i Tølløse. Af disse er der gennemført forlods ekspropriation af otte ejendomme.

16 16 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Der vil fortsat være boliger, der belastes med støj over den vejledende grænseværdi. Men støjbelastningen i driftsfasen forventes reduceret i forhold til i dag, selv om trafikken øges og hastigheden sættes op. Det skyldes indsættelse af nyere og støjsvage tog. Konsekvenser i forhold til naturområder er ligeledes begrænset. Ved nogle vandløb opnås bedre passagemuligheder for dyrene i forbindelse med anlæg af nye broer. Der henvises i øvrigt til afsnit 8.2 og 8.3. Ingen Den VVM-undersøgelse, der er gennemført, opfylder kravene i Rådets direktiv 85/337/ EØF af 27. juni 1985 om vurderinger af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EF-tidende 1985 nr. L 175, side 40), som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 (EF-Tidende 1997 nr. L 73, side 5). VVM-undersøgelsen opfylder endvidere kravene i habitatdirektiv, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFtidende 1992 nr. L 206 s. 7-50). Ingen fuglebeskyttelses- eller habitatområder i henhold til Rådets direktiver påvirkes negativt af udbygningen. Det sikres gennem afværgeforanstaltninger og kompenserende tiltag, at de markfirben, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke påvirkes negativt af udbygningen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen bemyndiger transportministeren til at anlægge et ekstra jernbanespor på den resterende enkeltsporede strækning på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Strækningen er ca. 20 km lang. Der er fire stationer på strækningen og fem overkørsler i niveau. Forslaget indebærer, at overkørslerne nedlægges og erstattes med niveaufri anlæg. Det andet spor foreslås placeret på sydsiden af det nuværende på strækningen mellem Lejre og Hvalsø og på nordsiden af det nuværende spor på strækningen mellem Hvalsø og Vipperød. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 1-4. Til 2 Det nye spor vil blive placeret i umiddelbar nærhed af det nuværende spor, og anlægget forventes derfor ikke at få væsentlige naturbeskyttelsesmæssige eller kulturhistoriske konsekvenser. Der henvises til lovens bilag 1 og 2 samt i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit , og Det foreslås derfor, at transportministeren efter denne lov vurderer de beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelse af det i 1 omhandlede anlæg. Der findes endvidere et mindre antal beskyttede diger ved banen, som påvirkes af udbygningen. Digerne er omfattet af museumsloven. Ingen af dem vurderes at have væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi. For at undgå forsinkelser, hvis der indbringes sager efter museumsloven, foreslås det tilsvarende, at de bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven varetages af transportministeren efter denne lov. Naturregistreringen viser, at syv naturlokaliteter i begrænset omfang vil blive påvirket, og at to små naturlokaliteter vil gå tabt. Konsekvenserne begrænses blandt andet ved at der etableres erstatningsvandhuller. Ved de

17 17 fleste vandløb opnås bedre passagemuligheder for dyrene i forbindelse med anlæg af nye broer. Udbygningen af jernbanen vil medføre begrænsede indgreb i to store, fredede landskaber mellem Lejre og Hvalsø. I fredningsbestemmelserne for områderne nord og øst for Hvalsø er der taget højde for en udvidelse af banen. Vedrørende fredningsbestemmelserne for fredningen vest og syd for Ledreborg Gods har Fredningsnævnet meddelt, at der først kan tages stilling til en dispensation, når der foreligger et endeligt projekt. Der er indgivet ansøgning om dispensation, som imidlertid ikke forventes afgjort inden lovforslagets behandling i Folketinget. Med virkning fra lovens ikrafttræden vil forslaget i 2 indebære, at de frednings- og naturbeskyttelsesmæssige hensyn vedrørende anvendelse af arealer til de i 1 omhandlede anlæg til en udbygning af Nordvestbanen alene varetages efter denne lov og ikke gennem naturbeskyttelseslovgivningen. Bestemmelsen svarer stort set til den nuværende bestemmelse i 14 i lov om en Cityring, og 12, stk. 5, i den nu ophævede lov om Ørestaden m.v. Der findes endvidere et mindre antal beskyttede diger ved banen, som påvirkes af udbygningen. To af digerne ligger isoleret og uden sammenhæng med andre diger. Ingen af dem vurderes at have væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi. Digerne er omfattet af museumsloven. Der vil i mange tilfælde kunne dispenseres, hvis diget er direkte til hinder for offentligt anlægsarbejde. For at undgå forsinkelser, hvis der indbringes sager efter museumsloven, foreslås det tilsvarende, at de bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven varetages efter denne lov. Med virkning fra lovens ikrafttræden vil forslaget i 2 indebære, at kompetencen til at træffe afgørelser efter naturbeskyttelsesloven og museumsloven for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelse af det i 1 omhandlede anlæg, ophører. Transportministeren vil i stedet efter denne lov vurdere såvel de beskyttelsesmæssige hensyn efter naturbeskyttelsesloven som bevaringsmæssige hensyn efter museumsloven i forhold til de konkrete anlægsarbejder ved udbygningen af Nordvestbanen. Tilsvarende gælder også for arealer, der er nødvendige for anlægsarbejderne vedrørende udbygningen af Nordvestbanen, og hvor der verserer sager, herunder også klagesager, efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven. Transportministeren vil desuden tilsvarende have mulighed for at vurdere sager, hvor der allerede er sket fredninger efter naturbeskyttelsesloven eller truffet afgørelse i henhold til museumsloven for så vidt angår arealer, der er nødvendige for gennemførelse af det i 1 omhandlede anlæg. Dette gælder også eventuelle tilfælde, hvor en eventuelt allerede meddelt dispensation fra fredningsbestemmelserne eller bestemmelserne i museumsloven eller vilkårene herfor medfører en uforholdsmæssig økonomisk fordyrelse eller forsinkelse af anlægget. Transportministeren vil i forbindelse med anvendelsen af den foreslåede bestemmelse inddrage de relevante instanser til belysning af sagerne, således at de relevante interesser og hensyn bliver inddraget i sagsbehandlingen. Det ovenfor anførte gælder dog kun for den eller de dele af et areal, som er nødvendige for at gennemføre den omhandlede udbygning af Nordvestbanen. For andre arealer, der ikke er nødvendige for anlægget, og som evt. måtte være omfattet af beskyttelseshensyn efter naturbeskyttelsesloven eller museumsloven, foreslås ingen ændringer. For sådanne arealer vil det uændret være naturbeskyttelseslovens eller museumslovens bestemmelser, der vil være gældende. Det bemærkes, at transportministeren under alle omstændigheder vil følge principperne i museumsloven og tage hensyn til den af Nationalmuseet og Roskilde Museum i 1997 gennemførte arkivkontrol og arkæologiske rekognoscering af strækningen. Hvis der under anlægsarbejdet fremkommer arkæologiske fund, skal anlægsmyndigheden standse arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet vil herefter blive anmeldt til Kulturministeriet, som vil blive anmodet om at vurdere, hvorvidt arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en nærmere undersøgelse. Der udføres prøvegravninger, inden anlægsarbejdet igangsættes. Herved begrænses sandsynligheden for, at der vil fremkomme hidtil ukendte arkæologiske lag i forbindelse med anlægsarbejdet. Til 3 Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at transportministeren gives hjemmel til at ekspropriere de for anlægget nødvendige arealer og ejendomme. I henhold til 6, stk. 1, i lov nr af 22. december 2004 om projektering af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød er der foretaget forlods overtagelse af foreløbig otte ejendomme. Der forventes eksproprieret et yderligere antal ejendomme, herunder i forbindelse med etablering af vejanlægget, der erstatter overkørslen i Tølløse by. Bemyndigelsen giver ligeledes ministeren hjemmel til midlertidigt at ekspropriere arealer til brug for adgangsvej, arbejdsplads, materialedepot m.v. Dette forventes i

Forslag. Lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Fremsat den 8. december 2009 af transportministeren (Lars Barfoed)

Forslag. Lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Fremsat den 8. december 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) 2009/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. T102-000007 Fremsat den 8. december 2009 af transportministeren

Læs mere

Trafikudvalget L 86 Bilag 2 Offentligt

Trafikudvalget L 86 Bilag 2 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 L 86 Bilag 2 Offentligt NOTAT Udkast MINISTEREN Dato 9. december 2009 Dok.id J. nr. 500-71 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Høringsnotat

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011

Udbygning af NordVestBanen. Danske projekter 11. maj 2011 Udbygning af NordVestBanen Danske projekter 11. maj 2011 Martin Lose, Banedanmark Indhold Anlæg & Fornyelse Baggrund Succeskriterier Fysikken Økonomi Tidsplan Hovedudfordringer Anlæg & Fornyelse Områdechef

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ny jernbane mellem København og Ringsted

Ny jernbane mellem København og Ringsted Aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om: En moderne jernbane 22. oktober 2009 1

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat. Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2012-13 OMTRYK Kortbilag indsat Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat

Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat a Udbygning af Nordvestbanen, - Offentlig høring efterår 2006 Januar 2007 Udbygning af Nordvestbanen, Forord Forord Dette er udarbejdet som en dokumentation af Trafikstyrelsens offentlige høring af projektet

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Forslag. Lov om elektrificering af jernbanen

Forslag. Lov om elektrificering af jernbanen 2012/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 12-03561 Fremsat den 27. februar 2013 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.:

Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads København Ø. Att.: Banedanmark Att.: Anne B. Hansen Amerika Plads 15 2100 København Ø. Att.: abhs@bane.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00314 Ref. chrbe Den 23. oktober 2014 Afgørelse om at hastighedsopgradering på

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Europaudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 15. december 2005 004-000331 Trafikudvalget har i brev af 18. november

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Forslag. Lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg 2012/1 LSF 123 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Banedanmark, j.nr. 11-03567 Fremsat den 30. januar 2013 af transportministeren (Henrik

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge

Forslag. Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge 2009/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. T102-000008 Fremsat den 25. februar 2010 af transportministeren

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 53 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. november 2014 2014-2417 Høringsnotat vedr. forslag til lov om Odense Letbane (L 53) 1. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen.

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen. Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen Kort om Silkeborgmotorvejen Ca. 24 km i Silkeborg Kommune Ca. 22 beskyttede naturområder ( 3) berøres Ca. 20 ha. erstatningsnatur

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Referat 07.02.2012 Opgradering Hobro Aalborg, nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj Der var ca. 80 fremmødte ud over de tilstedeværende repræsentanter fra Banedanmark. Selve mødet varede fra kl. 19.00

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlige veje

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlige veje 2008/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. TRM 500-46 Fremsat den 8. oktober 2008 af transportministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede DN Næstved, 8. oktober 2015 Lene Nøhr Michelsen og Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Projekt fra idé til færdigt anlæg Rute 54 Trafikale problemstillinger Årsdøgntrafik: ca.

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere