Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan Butik og boliger i Hareskovby og Kommuneplantillæg nr. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan Butik og boliger i Hareskovby og Kommuneplantillæg nr. 6"

Transkript

1 Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan Butik og boliger i Hareskovby og Kommuneplantillæg nr. 6 Forslag til Lokalplan 111 for butik og boliger i Hareskovby og tilhørende forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring i perioden 11. september til 6. november 201 I høringsperioden er der indkommet 22 høringssvar. I nedenstående skema sammenfattes ændringsforslagene fra de enkelte høringssvar. Forvaltningens anbefalinger fremgår af kolonnen Konsekvens for lokalplan. Som en følge af de nævnte rettelser i lokalplanens bestemmelse foretager forvaltningen en redaktionel tilpasning af lokalplanen redegørelse. Afsender Høringssvaret indhold og forslag Forvaltningens bemærkninger Konsekvens for lokalplan Dato: 16. november 2012 Sags id: Dok. nr.: Center for By, Miljø og Erhverv Charlotte Friis Høringssvar 1 Furesø Museer Ingen bemærkninger. Høringssvar 2 Peder Hedevang Christensen og Nickie Spile, Rolighedsvej 17 Hareskovby Dårlig idé at placere en dagligvarebutik på Gammel Hareskovvej fordi: Der er ikke behov for butikken. Beboernes indkøbsbehov er d.d. opfyldt på tilfredsstillende vis ved det store antal butikker, der findes i meget kort afstand til Hareskovby. Trafikalt dårligt ift. markant øget belastning af vejene, og farligt ift. forværring af trafiksikkerheden i området. Ødelæggende for Hareskovbys enestående karakter og miljø. Frygter i øvrigt at beslutning om etablering af butikken allerede er taget uanset den igangværende høringsproces. Der er blandt høringssvarene forskellige vurderinger af, hvorvidt de af lokalplanens bestemmelser, der muliggør etablering af en dagligvarebutik på Gammel Hareskovvej 233, vil være til glæde og gavn for lokalområdets beboere og brugere herunder om der overhovedet er behov for en lokal dagligvarebutik i Hareskovby. Forvaltningen vurderer, at der er behov for en dagligvarebutik i Hareskovby. Forvaltningen vurderer, at en dagligvarebutik vil styrke lokalsamfundet Hareskovby, og at muligheden for at foretage sine indkøb i en lokal dagligvarebutik med et rimeligt udvalg, vil gøre dagliglivet lettere for mange af borgerne. Butikkens konkrete placering i bysamfundet er bl.a. vurderet i forhold til behov, fysisk mulighed for etablering, tilgængelighed, trafikforholdene - herunder trafikbelastning og trafiksikkerhed, samt indvirkning på miljøet. På baggrund af de undersøgte faktorer, har forvaltningen fundet det fuldt forsvarligt, at planlægge for den valgte placering.

2 Høringssvar 2..fortsat.. Forvaltningen vurderer, at trafikken på Gammel Hareskovvej - med den samlede forøgelse af trafikken, som butiksetableringen vil generere - fortsat vil kunne afvikles tilfredsstillende, ligesom der ikke vurderes at blive trafiksikkerhedsmæssige problemer. Det vurderes også, at butikken ikke vil tiltrække kunder fra andre bydele, der ikke i forvejen har et ærinde i Hareskovby. Der vil altså i hovedsagen være tale om lokal trafik. Det er forvaltningens vurdering, at etablering af den planlagte dagligvarebutik ikke vil være i stand til at ødelægge Hareskovbys enestående karakter og miljø. Den endelige beslutning om at muliggøre etablering af en dagligvarebutik på Gammel Hareskovvej 233 er en politisk beslutning om endelig vedtagelse eller ej af Lokalplan111. Beslutningen tages med udgangspunkt i de bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden. Høringssvar 3 og 4 Lene og Bent Thorn Jensen, Skovsøen 2, Bagsværd (to høringssvar) Ønsker den gældende lokalplan for området fastholdt (LP 66 a, hvor området kun må anvendes til åben lav boligbebyggelse eller rideskole), fordi: Der er ikke behov for en større dagligvarebutik. Vare- og kundetrafikken til butikken vil yder- ligere belaste Skovdiget. Rideskolen er et dejligt frirum for en masse børn og bør bevares. Lokalplanen er ikke til hinder for, at eksisterende lovlige forhold kan fortsætte uforandrede. Det er først, når der ønskes ændringer i eksisterende lovlige forhold, at ændringerne skal være i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Rideskolen må således forblive på stedet, så længe det ønskes. 2

3 Høringssvar 3 og 4..fortsat.. Anmoder Gladsaxe Kommune om at etablere trafikchikaner på Skovdiget for at reducere trafikbelastningen mest muligt. Vejen Skovdiget ligger i og hører under Gladsaxe Kommune. Evt. etablering af trafikforanstaltninger o.l. på Skovdiget besluttes og udføres af Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Kommune er bekendt med de bemærkninger til lokalplanen, der vedrører Skovdiget. Høringssvar 5 Henning og Ingerlise Fink- Jensen, Krogmosevej 28, Bagsværd Vare- og kundetrafikken til butikken vil belaste den allerede overtrafikerede vej Skovdiget yderligere. Her bør som minimum etableres yderligere/nye trafikchikaner for at reducere belastningen mest muligt. 3 og 4. Høringssvar 6 Erik Sørensen og Kathe Persson, Fredensvej 9, og Ulla og Mogens Persson, Fredensvej 7, Hareskovby Støtter etablering af dagligvarebutikken, fordi: Der mangler en nærbutik i Hareskovby. Placeringen er god, og butikken vil komme til at passe godt ind i naturen og området som helhed. Tror, at det vil blive en gevinst for miljøet og et socialt mødested for byens beboere. Opfordrer til, at det bliver muliggjort, at der også kan bygges ældrevenlige boliger i området. Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan bygges/ indrettes ældrevenlige boliger i delområde II. Lokalplanens delområde III fastlægges til boliger. Ny bebyggelse i lokalplanens delområde III kan først ske efter, at der er udarbejdet en ny lokalplan for delområdet. Det er hensigten, at en ny lokalplan skal muliggøre opførelse af en tæt lav, ældrevenlig boligbebyggelse her. Høringssvar 7 Anna Bodil Hald, Pilevænget 7, Værløse Finder ikke, at der er behov hverken på kortere eller længere sigt for flere lokale indkøbssteder i Hareskovby. Ønsker garanti for, at der ikke vil ske indgreb i skoven langs Gl. Hareskovvej, foranlediget af butikkens placering. For at hindre lysforurening mod skoven, bør: Lamper lyse ned og væk fra skoven. Skoven er beskyttet efter skovloven og diget mod skoven er beskyttet efter museumsloven. Muligheden for at etablere en dagligvarebutik på Gammel Hareskovvej 233 ændrer ikke dette faktum, og der vil ikke ske indgreb i hverken naturen eller 3

4 Høringssvar 7.. fortsat.. Udkørselen flyttes. Reklamelys etableres i respekt for naturen. diget. Lokalplanens bestemmelser om belysning, som kun må lyse nedad, er fastsat for at tilgodese omgivelserne såvel skoven som nabobebyggelserne. Den valgte planløsning, hvor den kørende adgang til butikken skal ske fra den sekundære trafikvej Gammel Hareskovvej, skal i videst muligt omfang fredeligholde den overordnede lokalvej Rolighedsvej fra uvedkommende trafik. Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanens bestemmelser om skiltning og reklamering tilgodeser nærheden til naturen. Høringssvar 8 Niels Bjerregård Pedersen og Rikke Haugaard Skovdiget 24, Bagsværd Anmoder Gladsaxe Kommune om at etablere mere effektive hastighedsdæmpende foranstaltninger samt cykelsti i begge sider på Skovdiget i forsøg på at hindre, at varelevering til den nye butik vil ske via Skovdiget. 3 og 4. Høringssvar 9 Inge og Kent Voigt, Skov Allé 4C, Hareskovby Imod etablering af dagligvarebutik på Gl. Hareskovvej, fordi: Der er ikke behov for butikken, og tvivler på, at den overhovedet kan løbe rundt. Butikken vil i urimelig grad medføre øget trafikbelastning af Gl. Hareskovvej og Åvej. Naboerne vil blive forstyrret tidligt om morgenen i forbindelse med vareleveringer. Miljølovgivningen er ikke til hinder for, at der kommer vareleveringer til butikken på hverdage før kl. 7 og efter kl. 18 samt i weekender. I tilfælde af gener som følge af vareleveringer vil kommunen kigge nærmere på sagen og skele til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i områder for åben lav boligbebyggelse. 4

5 Høringssvar 10 Bettina Møbius, Skovsøen 14, Bagsværd Butikkens placering er ikke forenelig med naturomgivelserne. Er som højtliggende nabo til den kommende butik i tvivl om, hvor vidt lokalplanens bestemmelser om støjværn og grøn beplantning overhovedet kommer hendes ejendom til gode. Frygter visuelle gener samt støj- og lugtgener fra butikken døgnet rundt, med deraf medfølgende værdiforringelse af naboejendommene. Hareskovbys kuperede terræn er på godt og ondt et af bydelens kendetegn og er med til at give området en særlig identitet, som også flere af de indkomne høringssvar indikerer. Lokalplanområdet skiller sig ikke ud, og er ligeledes stærkt kuperet, hvilket planen så vidt muligt har forsøgt at bevare. Lokalplanens bestemmelser om terrænregulering, etablering af støjhegn samt disses højde og beplantning mv. er fastsat ud fra ønsket om at tilgodese omgivelserne mest muligt uden grundlæggende at ændre på områdets særegenhed. Det er ikke planens intention at skjule butiksområdet bag barrikader. For støjproblematikken henvises til forvaltningens bemærkninger til høringssvar 9. Mht. evt. lugtgener, så har affaldsproducenter pligt til at følge de kommunale anvisninger for håndtering og bortskaffelse af deres affald bl.a. for at forebygge, at omgivelserne bliver generet. Jf. også miljøbeskyttelseslovens 43 hvoraf det fremgår, at enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord. Høringssvar 11 Susanne Plesner og Klaus-Ole Andersen, Finder det meningsløst at placere en ny dagligvarebutik i udkanten af Hareskovby. Med en sådan placering vil den ikke kunne fungere som samlingspunkt for borgerne. Der er blandt høringssvarene forskellige vurderinger af, hvorvidt etablering af en dagligvarebutik på Gammel Hareskovvej 233, vil være til glæde og gavn for lokalområdets beboere og brugere. 5

6 Susanne Plesner og Klaus-Ole Andersen, Åvej 9, Hareskovby Finder sagsbehandlingen urimelig, uhæderlig og et overgreb på borgerne i området. Forvaltningen finder, at der i forbindelse med ansøgningen om at etablere en dagligvarebutik i Hareskovby har været gennemført en både bred og tidlig borgerinddragelse, forud for den netop afsluttede, lovbundne 8-ugers høringsperiode af planforslagene. Høringssvar 12 Bent Johannsen, Åvej 32, Værløse Bemærkninger til trafik- og parkeringsforhold: Uheldigt for færdselssikkerheden, at udkørsel fra butiksområdet, grundet terrænforholdene, foregår op ad bakke. Førerens koncentration om ikke at rulle baglæns kan aflede opmærksomheden fra trafikken på den meget smalle Gl. Hareskovvej. Nødvendige terrænreguleringer til afhjælpning af problemet bør indarbejdes i projektet. Påpeger, at p-pladser bør have en bredde på mindst 2,5 m. Bemærkninger til bebyggelsen: Butiksbebyggelse med fladt tag er miljøfremmed i området, der er domineret af parcelhuse. Der foreslås i stedet et opdelt hældningstag, saddeltag, som samtidig kan fungere som dække for de nødvendige tekniske installationer mv. En varegård på 50 m 2 (som fastlagt i lokalplanen) vurderes at være for lille den bør snarere være på 100 m 2 for at kunne rumme varer, returgods og affald. Forvaltningen er enig i den påpegede problematik af terrænforholdene ved ind- og udkørsel til butiksområdet. Den tilladte terrænregulering i delområde I er fastsat med fremtidige koter. Det vurderes fornuftigt og forsvarligt at give mulighed for en mindre justering af disse, bl.a. af hensyn til færdselssikkerheden. Lokalplanen bestemmer, at p-pladserne skal være mindst 2,5 m brede, som det også påpeges i høringssvaret. Bestemmelsen om, at butiksbebyggelsens tag skal udføres med en taghældning på højst 10 grader er et bevidst valg, som skal medvirke til at nedtone bygningen og gøre den for området ret store bygning mindre dominerende, ikke mindst i forhold til de nære naboejendomme. Mht. de nødvendige tekniske installationer mv. bestemmer lokalplanen, at disse kun må placeres inden for bygningens volumen. Varegårdens størrelse er fastlagt i dialog med den aktuelle ansøger om butiksindretning på stedet, og vurderes på den baggrund at være af tilstrækkeligt omfang , 1. afsnit suppleres med en tilladt afvigelse fra de fastlagte koter i delområde I på indtil +/- 25 cm. 6

7 Høringssvar 13 Jørgen Møbius Pedersen, Skovsøen 14, Bagsværd Opførelse af en butik vil ødelægge et naturskønt område. Man vil ændre på bredden af det gamle skovdige og skræmme dyr og mennesker væk fra skovens dybe stile ro med en butik åben 8-22 på alle ugens dage (larm fra køle- og ventilationsanlæg samt varetilkørsel). Advarer om, at der inden længe sandsynligvis slet ikke vil være behov for butikslokalplanen, idet en ny og dobbelt så stor Rema 1000-butik skal opføres blot 1 km væk fra Gl. Hareskovvej 233. Diget mod skoven er beskyttet efter museumslovens 29 a. Muligheden for at etablere en dagligvarebutik på Gammel Hareskovvej 233 ændrer ikke dette faktum, og der vil ikke ske indgreb i diget. For støjproblematikken henvises til forvaltningens bemærkninger til høringssvar 9. (Rema 1000 afviser rigtigheden af det påståede om snarlig opførelse af en nærliggende butik.) Høringssvar 14 Bestyrelsen for Bo-tilbuddet Skovdiget, Skovdiget 223, Bagsværd Undrer sig over afgørelsen om, at der ikke er behov for yderligere miljøvurdering af lokalplanen. Havde gerne set en VVM-redegørelse, hvor alle aspekter var undersøgt. Tvivler på, om de planlagte foranstaltninger mod støj i naboområderne/nærmiljøet er tilstrækkelige. Hvad vil der ske, hvis trafikintensiteten stiger langt mere end beregnet (25-35 % ekstra bilkørsel i området)? Bekymret for cyklisternes sikkerhed på den smalle vej Skovdiget. Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planerne er offentliggjort samtidig med den offentlige bekendtgørelse af planforslagene. Klagefristen over afgørelsen er 4 uger fra offentliggørelsen. Denne frist er ikke overholdt i høringssvar 14, men det skal nævnes, at der rettidigt er indkommet klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen er videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet, som i afgørelse af den 19. november 2012 ikke kan give medhold i klagen og dermed stadfæstet kommunens afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planerne. For støjproblematikken henvises til forvaltningens bemærkninger til høringssvar 9. Der vil blive fulgt op på trafikbilledet med observationer og tællinger, så der kan ageres om nødvendigt. 7

8 Høringssvar 14.. fortsat.. Kørebanen på Gammel Hareskovvej ud for lokalplanområdet udvides med 1 m fra 6 m til 7 m. Ved en omfordeling af kørebaneprofilet vil der blive etableret et cykelareal på 0,7 m i begge sider. Høringssvar 15 Kaj Holm Jørgensen, Åvej 35, Hareskovby Et supermarked medfører støjforurening, luftforurening og forøget trafik med forringet sikkerhed til følge, og det hører ikke hjemme i et villakvarter. Placeringen af butikken er uheldig, fordi: Den ligger i udkanten af det lokalområde, som den skal betjene. De eksisterende tilkørselsveje til butikken er forsynet med trafikgener og er derfor uegnede til en forøget biltrafik, herunder transport med store lastvogne. Ødelæggende for det naturskønne område, ligesom ind- og udkørsel på Gl. Hareskovvej vil ødelægge skovmiljøet. Et supermarked i Hareskovby vil tage kunder fra Værløse Bymidte, og svække denne. For støjproblematikken henvises til forvaltningens bemærkninger til høringssvar 9. For lugtproblematikken henvises til forvaltningens bemærkninger til høringssvar 10. I Institut for Center-Planlægnings (ICP) vurdering af etablering af lokal dagligvareforsyning i Hareskovby, indgår det ikke, at Værløse Bymidte skulle blive svækket af den grund. Forvaltningen ser da heller ingen grund til at antage noget sådant. Høringssvar 16 Hareskovby Medborgerforening (HMB) Bemærkninger til lokalplanens delområde I: Godt at der planlægges en udformning og udseende, der signalerer kvalitet og respekterer omgivelserne. Bemærkninger til lokalplanens delområde II: Finder skellet mellem de to boliger underligt bl.a. af hensyn til godt naboskab og anbefaler en klar, logisk opdeling. For at kunne indrette to selvstændige boliger (med lodret lejlighedsskel) skal lokalplanen sandsynliggøre og anvise, hvordan der kan ske en udstykning af hver bolig. Da byggefelterne er givet qua den eksi- 8

9 Høringssvar 16..fortsat.. sterende bebyggelse, finder forvaltningen, at den fastlagte udstykningsplan er den bedst opnåelige. Mangler en bestemmelse om, at alle bygninger (også carporte) skal placeres mindst 5 m fra skel mod Gammel Hareskovvej og Rolighedsvej. Forvaltningen er enig i, at der mangler en bestemmelse om placering af småbygninger mv. mod vej. Også i lyset af, at det fastlagte byggefelt til boligbebyggelse langs Rolighedsvej af historiske grunde ligger væsentlig tættere på vej end 5 m suppleres med bestemmelser om, at de i 7.2 nævnte småbygninger, garager, carporte mv. ikke må opføres nærmere vejskel end 5 m i delområde II.. Af hensyn til bl.a. en effektiv adskillelse af ind- og udkørsel af trafikken til butikken henholdsvis boligen mod Gammel Hareskovvej, og som en forenkling og formindskelse af den samlede trafikproblematik, anbefaler HMB at tilkørsel og parkering til de to boliger sker samlet fra Rolighedsvej. Foreslår bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden der hindrer blanke og glaserede tagmaterialer og regulerer i hvilket omfang bygningernes (dominerende) tagflader må benyttes. Bemærkninger til lokalplanens delområde III: Finder det ubehageligt, at delområde III udskydes til senere behandling. For at fremme byggeprocessen foreslås det, at der muliggøres både tæt lav og åbenlav boligbebyggelse. Foreslår bestemmelser om bebyggelsens ydre Da de to indkørsler ikke ligger lige op af hinanden, udgør de få ind- og udkørsler fra den private parcel ikke noget trafikalt problem ifølge vejmyndigheden, som kan godkende ind- og udkørsel til delområde II på både Rolighedsvej og Gammel Hareskovvej. Forvaltningen er enig i synspunktet om, at optage bestemmelser, der hindrer blanke og glaserede tagmaterialer. Forvaltningen finder det derimod uhensigtsmæssigt at regulere omfanget og udseendet af gennembrud i tagfladerne i form af ovenlys og kviste. Jf. bygningsreglementet må maksimalt ½-delen af en tagflades samlede længde forsynes med kviste - for at der stadig byggelovsmæssigt er tale om en udnyttet tagetage, som det er fastlagt i lokalplanen. Muligheden for at udnytte tagetagen er ikke eksisterende, hvis denne ikke må forsynes med nødvendigt dagslysindtag. Den nærmere stillingtagen til udstykning, bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden samt nærmere stillingtagen til de ubebyggede arealer og beplantning for så vidt angår lokalplanens delområde III, har forvaltningen valgt at afvente med at fastlægge bestemmelser for, til der foreligger et politisk 8 om bebyggelsens ydre fremtræden suppleres med bestemmelser for delområde II der sikrer, at blanke og reflekterende tagmaterialer herunder blanke metalplader og glaserede eller engoberede tagsten ikke må anvendes. 9

10 Høringssvar 16..fortsat.. fremtræden der hindrer blanke og glaserede tagmaterialer samt om, at alle bygninger (også carporte) skal placeres mindst 5 m fra skel mod Rolighedsvej. Konstaterer, at vandløbet, som afgrænser sydsiden af delområdet ikke er beskrevet. godkendt projekt for ny tæt lav boligbebyggelse for delområde III. En ny lokalplan for delområde III vil herefter blive udarbejdet og udsendt i offentlig høring i de lovpligtige 8 uger. Høringssvar 17 Ældrerådet Tilfreds med, at der i Hareskov etableres en lokal indkøbsmulighed. Høringssvar 18 Jakob Lundquist Sørensen, Åvej 44, Hareskovby Imod etablering af dagligvarebutik på Gl. Hareskovvej, fordi: Der er ikke behov for butikken, og tvivler på, at den overhovedet kan løbe rundt. Butikken vil medføre øget trafikbelastning af Åvej, Rolighedsvej, Skovbrynet m.fl. og intensivere mængden af gennemkørende trafik i Hareskovby villakvarter og forringe trafiksikkerheden i området. Ødelæggende for det naturskønne område. Frygter, at placeringen af butikken lige ved skovbrynet vil betyde en forurening af det omliggende skovområde (affald, luftforurening, byggerod). Bevar skoven. Høringssvar 19 Jesper Tjellesen Krogmosevej 6, Bagsværd En tilbagegang for det naturskønne område. Det er forvaltningens vurdering, at etablering af den planlagte dagligvarebutik ikke vil være i stand til at ødelægge Hareskovbys enestående karakter og miljø. 10

11 Høringssvar 20 Trine Bech og Lasse Vöge Jensen, Rolighedsvej 8A, Værløse Høringer, Epinions-undersøgelsen, underskriftsindsamlinger og borgermøder har vidnet om, at der hverken er et ønske om eller et behov for en dagligvarebutik i Hareskovby. Projektet strider imod alle fornuftige infrastrukturelle, miljø- og trafiksikkerhedsmæssige intentioner og planlægning og lovgivning. En butik vil med den afledte kundetrafik og varelevering skæmme det enestående miljø med luft-, støj- og synsforurening. Mener, at miljøscreeningens konklusion er stærkt tendentiøs. Vejnettet er slet ikke dimensioneret til den trafikmængde, som en dagligvarebutik vil generere, og såvel trafikken som miljøet vil lide under det. Anbefaler at Rolighedsvej lukkes på midten. Tror ikke på, at en sanering med vejbump, indsnævringer el.lign. vil forhindre, at vejen foretrækkes, da den så bare vil være tilsvarende alle de andre allerede trafiksanerede veje i området hverken værre eller bedre. Butikken vil tage kunder fra og kvalitetsforringe de eksisterende indkøbsmuligheder i omegnen herunder Værløse Bymidte. Så hellere ældreboliger i hele lokalplanområdet. Mht. ønsket om lukning af Rolighedsvej vil der blive foretaget eftermålinger af trafikbilledet. Herefter vil der blive taget stilling til, om der skal trafiksaneres på Rolighedsvej og hvilken løsning der evt. skal anvendes. I Institut for Center-Planlægnings (ICP) vurdering af etablering af lokal dagligvareforsyning i Hareskovby, indgår det ikke, at Værløse Bymidte skulle blive svækket af den grund. Forvaltningen ser da heller ingen grund til at antage noget sådant. Høringssvar 21 Furesø Erhvervsforening Ingen bemærkninger. Opfatter, at Planudvalget og Byrådet er meget opmærksomme på evt. konsekvenser for de to store bycentre ved etablering af dagligvarebutikker ude i nærområderne. Forudsætter (og anbefaler), at kommunen har Det kan oplyses, at kommunen som også antaget i høringssvaret har benyttet Institut for Center- Planlægning (ICP) som rådgiver i forbindelse med behandlingen og vurderingen af ønsket om at etablere en dagligvarebutik i Hareskovby. 11

12 Høringssvar 21.. fortsat.. brugt (bruger) ICP som rådgiver til belysning af den konkrete detailhandelssag i relation til de to store bycentre. Høringssvar 22 Reitan Ejendomsudvikling A/S Foreslår, at planens kortbilag alene er vejledende, af hensyn til evt. ønskede ændringer ifm. den endelige projektering. Side 2 i lokalplanforslaget oplyser om juridiske rammer for lokalplanlægningen. Lokalplanens kort er en grafisk fremstilling af planens bestemmelser og er bindende i kraft af planens tekst. Lokalplanens bestemmelser skal være så klare og entydige, at det umiddelbart fremgår, hvad man må og ikke må. Hverken tekst eller kort kan være vejledende. Fravigelser fra lokalplanens bestemmelser - tekst som kort - forudsætter dispensation efter planlovens 19. Det kan kommunen ikke ændre på. Forvaltningen har i forbindelse med dialogen om projektet oplyst ansøger om dette vilkår. Foreslår i 3.1, at det samlede areal til butiksformål defineres som 830 m2 inkl. personalefaciliteter af hensyn til mulighed for at optimere indretningen. Det samlede areal til butiksformål er i lokalplanen (og kommuneplantillægget) defineret i overensstemmelse med planloven, så der ikke hersker tvivl om størrelsen. Ønsker i 3.2, at det anføres, at områderne (II og III) kan udstykkes til parcelhusgrunde efter gældende lokalplan 66a, i fald det viser sig umuligt at sælge en ny tæt-lav bebyggelse. Lokalplan 111 erstatter/ophæver Lokalplan 66a, for så vidt angår det aktuelle planområde, hvorefter alene bestemmelserne i Lokalplan 111 er gældende, dvs. tæt-lav (ældrevenlig) boligbebyggelse, som har været et politisk og også lokalt ønske. Ønsker i 4.2, at delområde II gøres større og at der i det hele taget rykkes på underområdernes indbyrdes afgrænsning, at den viste udmatrikulering i delområde II alene er vejledende, samt at byggefeltet til butiksbebyggelse placeres i skel I det aktuelle tilfælde foreligger ingen saglig planlægningsmæssig begrundelse for at fravige den grundlæggende regel i byggelovgivningen om afstand til skel på 2,5 m. Skelafstanden tjener flere formål, bl.a. mulighed for at vedligeholde bygnings- 12

13 Høringssvar 22..fortsat.. mod delområde II. sider fra egen grund, mulighed for at plante i skel, uproblematisk afledning af regnvand på egen grund, respektafstand mellem bygninger af hensyn til lys, luft og brand. Placering af butiks-byggefeltet i skel ville af sidstnævnte årsag skulle modsvares af en byggelinje, der sikrede en dobbelt skelafstand på naboejendommen. En sådan begrænsning på naboejendommen ville dog hverken formelt eller reelt forebygge andre problemstillinger. Naboens tinglysning af et byggeretligt skel på sin ejendom er en nødløsning, der undtagelsesvis accepteres af myndigheden i forbindelse med retlig lovliggørelse af bebyggelse, der ulovligt er opført for tæt på skel. Det er ikke en mulighed i forbindelse med lokalplanlægning, der netop skal regulere de fysiske forhold på ejendommene og ud fra de hensyn som plan- og byggelovgivningen varetager. Ansøger er flere gange og tidligt i processen blevet oplyst om ovenstående. Samtidig er ansøger blevet oplyst om, at ansøger har mulighed for at indgå og tinglyse en privatretlig aftale med naboen om, at naboen benytter - og vedligeholder - ansøgers areal mellem skel og butiksbygningen som have. I en lokalplan kan der ikke fastlægges vejledende bestemmelser, der kan ændres. Ønsker i 5.1, at antallet af cykel p-pladser (mindst 30 pladser) evt. kan reduceres efter en nærmere vurdering af forvaltningen.. Planlovens 19 giver kommunen mulighed for at dispensere fra bestemmelser, når dispensationen ikke vil stride mod principperne i planen, og kommunen i øvrigt finder en dispensation velbegrundet og hensigtsmæssig. Det gælder for alle lokalplanens 13

14 Høringssvar 22..fortsat.. bestemmelser. En eventuel kompetencenorm medfører ikke, at en dispensationsprocedure kan undgås. Finder i 5.3.1, at antallet af p-pladser bør reduceres fra 51 til minimum 40 for at give et større spillerum i indretningen af p-arealet og evt. øge pladsernes bredde til 2,75 m. Finder desuden, at kravet om antal p-pladser til delområde II (III?) bør afvente den ny lokalplan ( 5.3.2). Ønsker i indføjet, at der kan dispenseres fra kravet om lavenergibebyggelse i delområde I, hvis det viser sig, at dette ikke er miljømæssigt optimalt. Ønsker byggefeltet for butiksbebyggelse placeret i skel. Finder, at der bør være mulighed for at placere tekniske anlæg i forbindelse med varegården ( 8.1.1). Lokalplanens store antal af p-pladser er fastlagt efter ønske fra ansøger, der vurderede, at det fastsatte antal ville være nødvendigt dels af trafiksikkerhedsgrunde, dels for at undgå parkeringsgener i kvarteret. I kommuneplanens generelle rammer er fastsat et parkeringskrav på mindst 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal for butikserhverv, dvs. mindst 33 p-pladser i den aktuelle situation. Lokalplanen bestemmer, at p-pladserne skal være mindst 2,5 m brede, dvs. de kan sagtens gøres bredere. Parkeringskravet for de tæt-lave boliger er fastsat i kommuneplanens generelle rammer. Kravet om lavenergibyggeri indebærer, at nybyggeri skal opfylde bygningsreglementets energiramme for lavenergibyggeri. Bygningsreglementet foreskriver, hvordan lavenergibestemmelserne opfyldes. Der foreligger ingen saglig planlægningsmæssig begrundelse for at tillade butiksbebyggelsen opført i skel, jf. foranstående. Lokalplanens bestemmelse om at tekniske anlæg og installationer til butikkens drift kun må placeres inden for butiksbygningens volumen, er dels af hensyn til bygningens ydre fremtræden, dels af miljøhensyn til omgivelserne. Ingen 14

15 Høringssvar 22..fortsat.. Finder, at der bør være mulighed for at foretage terrænregulering inden for +/- 25 cm i delområde I i forbindelse med den endelige projektering ( 9.1.3), og at bestemmelser om terrænregulering i delområde III bør afvente en ny lokalplan. Den tilladte terrænregulering i delområde I er fastsat med fremtidige koter. Det vurderes fornuftigt og forsvarligt at give mulighed for en mindre justering af disse Bestemmelser om terrænregulering i delområde III sikrer, at området ikke ændres terrænmæssigt, før der i en ny lokalplan i forbindelse med en konkret bebyggelsesplan fastsættes de nødvendige bestemmelser om terrænregulering , 1. afsnit suppleres med en tilladt afvigelse fra de fastlagte koter i delområde I på indtil +/- 25 cm. Ønsker i 10.1, at det præciseres, at der må opsætte skilte på bygningen på hver side af indgangspartiet i en nærmere defineret størrelse, og at bestemmelsen suppleres med mulighed for at opsætte et galgeskilt ved indkørslen. Lokalplanens bestemmelser om skiltning, der kun må opsættes på butiksbygningen, under facadehøjde og kun ved hovedindgangen til butikken vurderes at have en tilstrækkelig præcision. Skiltning ved indkørslen vurderes helt u fornødent. Ingen af de anbefalede konsekvenser for Lokalplan 111 får betydning for Tillæg nr. 6 til Furesø Kommuneplan

Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby

Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 115 - Tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby Forslag til Lokalplan 115 for tæt lav boligbebyggelse ved Rolighedsvej i Hareskovby har været i

Læs mere

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26.

Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Til: Ejere, brugere og naboer til planområdet, offentlige myndigheder, visse foreninger og andre høringsberettigede efter planlovens 25 og 26. Forslag til Lokalplan 111 med Kommuneplantillæg nr. 6 - Butik

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan Dagligvarebutik i Jonstrup og Kommuneplantillæg nr. 8

Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan Dagligvarebutik i Jonstrup og Kommuneplantillæg nr. 8 Notat om høringssvar om Forslag til Lokalplan 114 - Dagligvarebutik i Jonstrup og Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan 114 for dagligvarebutik i Jonstrup og tilhørende Forslag til Tillæg nr. 8

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne Forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne har været i offentlig

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere