Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan"

Transkript

1 Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan

2 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Nyt areal til erhverv i Ørbæk... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 6 Særligt værdifulde landbrugsområder... 7 Placering af nye store husdyrbrug... 7 Placering af fælles biogasanlæg... 9 Flytning og udpegning af nye skovrejsningsområder Overvågning

3 Indledning Nyborg Kommune har gennemført en miljøvurdering af kommuneplanrevisionen. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 13 er gennemført i henhold til lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen omfatter de ændringer og nye tiltag, som er tilføjet i forhold til Kommuneplan 09. Nyborg Kommunens scoping af de nævnte temaer, der indgår i miljøvurderingen blev sendt til høring hos berørte myndigheder Naturstyrelsen og vores nabokommuner den 30. maj Der er ikke kommet bemærkninger til scopingen. For øvrige temaer gælder, at bestemmelserne er uændrede i forhold til gældende kommuneplan. For hvert tema indeholder miljøvurderingen en kort beskrivelse af de forudsætninger for ændringer og nye tiltag, der danner baggrund for vurderingen, en beskrivelse af 0-alternativet samt en vurdering af de væsentlige miljømæssige konsekvenser, som forslaget til den reviderede kommuneplan vil indebære. Miljøvurderingen er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanrevisionen. Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at hensyn til miljøet i videst muligt omfang indgår i kommuneplanen i overensstemmelse med de mål, som er opstillet i planstrategien. Miljøvurderingen er foretaget på det overordnede niveau som svarer til kommuneplanens udlæg og retningslinjer. Det må derfor forventes at der skal foretages yderligere miljøvurdering i forbindelse med detailplanlægningen. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med forslag til Kommuneplan 13. Ikke teknisk resumé Nyt erhvervsareal i Ørbæk Området er udlagt, da Byrådet ønsker at fremme en erhvervsudvikling i Ørbæk inden for miljø, energi og genbrug, i overensstemmelse med det nationale mål for en bæredygtig fremtid. For at modvirke eventuelle miljøgener udlægges det nye areal i den vestlige del af det eksisterende erhvervsområde. Udlægget muliggør en bedre og tilpasset landskabelig afslutning mod det åbne land og den evt. fremtidige omfartsvej omkring Ørbæk. Detailplanlægningen skal sikre, at nye virksomheder ikke forurener grundvandet, og at de gældende støjkrav i forhold til boligområder overholdes. Virksomheder skal godkendes, så de overholder alle grænseværdier for lugt- og luftforurening. Potentielle områder til ny natur og potentielle økologiske forbindelser Områderne er udpeget, hvor der er god mulighed for at udvikle betydende eller sammenhængende natur. Disse nye områder danner sammen med de eksisterende naturområder et sammenhængende naturnetværk. De udpegede områder kan medvirke til en positiv udvikling af naturgrundlaget, landskabsoplevelsen og mangfoldigheden af dyr og planter. Særligt værdifulde landbrugsområder Udpegningen har til formål at sikre, at der er tilstrækkelige arealer til et levedygtigt landbrug. Udgangspunktet for udpegningen tilsidesætter ikke hensynet til natur- og landskabsinteresserne. Der indgår ingen områder med beskyttet natur og områder med potentiale for ny natur m.v., og udpegningen vurderes derfor ikke at have en væsentlig negativ påvirkning af disse. Da udpegningen ikke medfører en ændret arealanvendelse vurderes den heller ikke at have væsentlige negative konsekvenser for landskabsinteresserne, kulturmiljøer og kulturarv. Placering af store husdyrbrug Der er udpeget tre områder, der anses for velegnede til placering af store husdyrbrug. 3

4 Placeringen har taget udgangspunkt i, at risikoen for gener for de omboende er så lille som muligt, herunder at de er placeret med en relativt kort afstand til det større overordnede vejnet. Det mindre lokale vejnet vil derfor ikke belastes væsentligt af tung trafik. Store husdyrbrug kan desuden give anledning til støj- og lugtgener. Afstanden til nærmeste miljøfølsomme områder (f.eks. boligområde) er mere end 500 meter, Der kan dog være enkelte ejendomme i det åbne land, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Det problem skal løses i forbindelse med en vurdering af en konkret ansøgning om etablering af et nyt stort husdyrbrug. De udpegede områder er dyrket landbrugsjord og rummer ikke væsentlige landskabsinteresser, beskyttede fortidsminder og kulturelle værdier. Placering af intensive husdyrbrug uden for byområder, campingpladser mv. vurderes at have en generel positiv indflydelse på befolkningen og giver ejeren en større investeringssikkerhed. Det vurderes samlet, at der på særlige vilkår kan etableres nye store husdyrbrug inden for de udpegede områder, uden at de vil give anledning til væsentlige negativ påvirkning af omgivelserne, herunder omkringboendes sundhed og velfærd. Placering af fælles biogasanlæg Kommunen finder, at nye fælles biogasanlæg så vidt muligt bør placeres i et af de eksisterende erhvervsområder. Erhvervsområder der både har gode tilkørselsforhold og afstandsforhold til forureningsfølsomme områder, er erhvervsområde vest i Nyborg og erhvervsområdet ved Hjulby nord for motorvejen. For begge områder gælder at de er lokalplanlagte erhvervsområder samt ligger tæt på eksisterende naturgasledninger og dermed let kan afsætte opgraderet biogas. Nyborg Kommune har allerede meddelt miljøgodkendelse til og udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for etablering af et biogasanlæg i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved Ørbæk. Der er foretaget en særskilt miljøvurdering af dette anlæg. Der er udpeget et område til placering af fælles biogasanlæg syd for Svindinge, der er velegnet og velbeliggende, så konflikter i forhold til naboer, natur og miljø kan minimeres. Miljøvurderingen omhandler dette område. Biogasanlæg kan give anledning til støj- og lugtgener. Afstanden til nærmeste miljøfølsomme områder (f.eks. boligområde) er mere end 500 meter, Der kan dog være enkelte ejendomme i det åbne land, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Det problem skal løses i forbindelse med en vurdering af en konkret ansøgning om etablering af et biogasanlæg. Ved etablering af et biogasanlæg fastsættes krav om sikring mod forurening af undergrunden, - fx krav om at al håndtering af biomasse skal ske indendørs og i lukkede beholdere via lukkede systemer, samt krav om etablering af omfangsdræn og inspektionsbrønde ved nedgravede tanke. Det udpegede område syd for Svindinge ligger mindre end 500 m fra det overordnede vejnet, og et fælles biogasanlæg vurderes derfor ikke at give anledning til væsentlige trafikale gener. Området er dyrket landbrugsjord, og der er ikke registreret natur, potentiel ny natur, økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser samt kulturmiljøer og kulturarv. Det vurderes samlet, at der på særlige vilkår kan etableres et biogasanlæg i det udpegede område syd for Svindinge, uden at det vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne, herunder omboendes sundhed og velfærd. Skovrejsningsområder Der udtages et mindre areal øst for Ørbæk, da der her er byudviklingsinteresser, og der udlægges et nyt område vest for Ørbæk og et 5 ha stort areal ved Bovense. Der er samlet sket en forøgelse af arealet til skovrejsning. Arealet ved Bovense ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsopland til vandværk. Skovrejsning her vil mindske risikoen for forurening af grundvandet. Skovrejsning har en generel positiv indvirkning på den biologiske mangfoldighed og natur. Skovrejsningsområderne er overvejende afgrænset i de ikke beskyttede landskaber, og kulturarv og kulturmiljøer berøres ikke. Samlet vurderes, at skovrejsningsområderne kun vil have positiv virkning på miljøet. 4

5 Miljøvurdering Nyt areal til erhverv i Ørbæk Forudsætninger Ørbæk er den mindste af kommunens 2 lokalcenterbyer, men med et stort opland og et voksende befolkningstal. Der har været lukning af virksomheder og der er tabt arbejdspladser, men nu er en udvikling i gang for virksomheder indenfor miljø, energi og genbrug som har samlet sig i erhvervsområdet omkring Industrivej. Byrådet ønsker at stimulere og styrke det erhvervsmæssige udviklingspotentiale, der er i behandling af organisk affald med videre anvendelse af biomassen i et biogasanlæg. Eksisterende og nye virksomheder i de nævnte brancher skal etablere sig i den vestligste del af erhvervsområdet på grund af miljøklassificeringen, derfor ønskes der yderligere areal til lokalisering af virksomheder i de høje miljøklasser. Udvidelsen af erhvervsområdet betyder også en bedre arrondering mod det åbne land og mulighed for en landskabelig bearbejdning langs den fremtidige omfartsvej. 0-alternativ Ved 0-alternativet vil det nuværende og kun delvist udnyttede erhvervsområde kunne fortsætte og udnyttes indenfor den eksisterende afgrænsning uden mulighed for at addere, antallet af de virksomheder i miljø-, energi- og genbrugsbranchen. Status quo vil her og nu give mindre vækst og en mindre chance for at øge antallet af arbejdspladser. Hvis der ikke skabes rum for udvikling af miljø-, energi- og genbrugsbranchen kan samfundet ikke forfølge sit mål om en bæredygtig fremtid. Hvis branchen med den samlede synergieffekt flytter til en anden lokaliseringen i regionen vil det betyde tab af muligheder for innovation og lokal jobskabelse. Miljøvurdering Miljø grundvand, støj m.m. Erhvervsområdet udlægges i et område med særlige drikkevandsinteresser - OSD, men ikke en del af indvindingsopland. Detailplanlægningen skal sikre, at der ikke lokaliseres virksomheder, der fremstiller eller anvender produkter, der kan udgøre en risiko for grundvandsinteresserne. Der må ikke ske en påvirkning af grundvandskvaliteten. Støjbelastningen fra området vil blive øget og det skal sikres at grænseværdierne i forhold til boligområderne ikke overskrides. Trafik. Der skal etableres vejtilslutning til det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej og Odensevej. Der må forventes en mindre stigning i trafikbelastningen til erhvervsområdet, uden at det får en væsentlig påvirkning. Natur og landskab. Erhvervsområdet ligger inden for et areal, der er udpeget til større sammenhængende landskabsområde og geologisk interesseområde. Sammen med den fremtidige omfartsvej skal afgrænsningen af erhvervsområdet med beplantning skabe den landskabsmæssige overgang fra by til land. Kulturarv og kulturmiljøer. Inden for erhvervsområdet findes et beskyttet dige. Diget skal bevares og indgå i den grønne struktur. Sundhed og velfærd. De planlagte virksomhedstyper inden for miljø, energi og genbrug vil primært kunne påvirke omgivelserne med lugtgener. Virksomhederne vil være godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven, hvorved der vil blive fastsat grænseværdier for de enkelte virksomheders lugt - og luftforurening. Der kan være en mindre negativ påvirkning, den vurderes ikke at være væsentlig. 5

6 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser Forudsætninger Kommuneplanen skal sikre arealer, der kan udvikle sig til nye naturområder. Derfor er der udpeget potentielle naturområder. Disse områder er udvalgt ud fra, hvor der er god mulighed for at udvikle betydende eller sammenhængende naturområder. Da kommuneplanen desuden skal sikre arealer, der kan danne sammenhængende naturarealer, er der udpeget yderligere arealer, potentielle økologiske forbindelser, der sammen med den eksisterende udpegning af økologiske forbindelser, kan danne et sammenhængende naturnetværk. Allerede udpegede og beskyttede naturområder er moser, enge, strandenge, heder, overdrev samt vandløb og søer, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven 3. I kommunen er der ca hektar beskyttet natur, hvilket omfatter ca. 5,1 % af kommunes areal. Alle naturområder, der er registreret som beskyttet natur i Nyborg Kommune er blevet kvalitetsmålsat. Fastlæggelse af et naturområdes kvalitetsmål sker på baggrund af områdernes aktuelle naturindhold, historik, potentiale for naturgenopretning, samt størrelse og sammenhæng til andre områder. I Nyborg Kommune omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder en række såkaldte EU- Habitatområder, der sammen med Ramsarområder og EF-fuglebeskyttelsesområder indgår i et sammenhængende europæisk naturnetværk, som betegnes Natura 2000-områder. De er udpeget for at beskytte naturtyper, samt plante og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. De 3 udpegede Natura-2000-områder i Nyborg Kommune er: Habitatområde H99: Østerø Sø, habitatområde H101: Kajbjerg Skov og habitatområde H102: Søer ved Tårup og Klintholm. Områderne udgør et samlet areal på 360 hektar. De allerede udpegede økologiske forbindelser danner rammerne for, at kommunen gennem planlægning kan udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste eksisterende naturområder og de større skovområder. De eksisterende økologiske forbindelser består af: Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), kommunens vigtigste naturområder i øvrigt, - dvs. områder, hvor der i dag er stor tæthed af vigtige naturområder tilbage, samt de store skove. En stor del af de udpegede økologiske forbindelser findes i tilknytning til kommunens vandløb og lavbundsarealer, da det er her de fleste naturværdier er bevarede og der findes et stort potentiale for at udvikle ny natur. De vandløbsnære områder udgør derfor rygraden i de sammenhængende naturområder. 0-alternativ 0-alternativet er at fastholde den nuværende udpegning af beskyttet natur og økologiske forbindelser. Den biologiske mangfoldighed er under pres blandt andet som følge af øget næringsstofbelastning af forskellige naturtyper, der er ikke kan tåle en øget næringsstofpåvirkning, opdyrkning af tidligere braklagte arealer og tilgroning af lysåbne naturområder som følge af ændrede driftsformer m.v.. 0- alternativet, hvor der ikke sættes øget fokus på at bedre forholdene for forskellige naturtyper og de arter der er knyttet til dem, vil medføre stadigt større pres på det åbne lands arter og naturområder. Miljøvurdering Natur og landskab Udpegning af potentielle økologiske forbindelser og ny potentiel natur i tilknytning til de eksisterende naturmæssige udpegninger vurderes at virke positivt for naturen og den biologiske mangfoldighed. Samtidig opfylder kommunen i højere grad forpligtigelsen til at beskytte og forbedre forholdene for de arter og naturtyper, som er udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne, samt de arter der er optaget på habitatdirektivets bilag IV-liste. Det sammenhængende naturnetværk er i høj grad knyttet til de dele af landskabet hvortil der er knyttet landskabelige interesser. Udbygningen af de økologiske forbindelser vurderes således at påvirke landskabet positivt, idet de kan medvirke til at understrege landskabets former og dermed forstærke landskabsoplevelsen. Kulturarv og kulturmiljøer De ændrede udpegninger vurderes ikke at have negativ indflydelse på kulturarven eller kulturmiljøer. Sundhed og velfærd Fokusering på naturen i kommunen kan styrke befolkningens forståelse for værdien af biologisk mangfoldighed og natur. Desuden vil en forøgelse af det sammenhængende naturnetværk, særligt i 6

7 bolignære områder, fremme befolkningens rekreative muligheder for befolkningen og dermed forbedre den almene sundhed. Særligt værdifulde landbrugsområder Forudsætninger Jordbruget skal også i fremtiden udgøre et væsentligt erhverv i Nyborg Kommune. Det skal derfor sikres, at der i videst muligt omfang er tilstrækkelige og velegnede arealer til opretholdelse af levedygtige jordbrugsejendomme. Med udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder ønsker kommunen at favne alle de typer landbrug, der driver erhverv i kommunen. Udpegningen af særlig værdifulde landbrugsområder har taget afsæt i den jordbrugsanalyse, som Statsforvaltningen Nordjylland har udarbejdet for Nyborg kommune. Analysen beskriver omfanget og sammensætningen af jordbrugserhvervet. I udpegningen er indgået oplysninger fra analysen om, hvor der er den største husdyrtæthed, planteavl med arealer med særlige afgrøder m.v. Udpegningen har desuden inddraget viden om beliggenheden af områder, hvor natur- og miljøbeskyttelseshensyn er fastlagt via anden lovgivning, eller områder hvor andre interesser vægter højt. Det er områder til fremtidig byudvikling, ferie- og fritidsformål, infrastrukturanlæg, beskyttet natur, fredskov og skovrejsning, råstofgravning, vådområder, lavbundsarealer, arealer som har potentiale for udlægning til ny natur og til økologiske forbindelser m.v. 0-alternativ 0-alternativet er, at kommuneplanen ikke rummer en udpegning af de arealer, der anses for særligt værdifulde i jordbrugsmæssig sammenhæng. Da udpegningen ikke rummer arealer, hvortil der er knyttet andre væsentlige interesser vil en undladelse af udpegningen fra kommuneplanen ikke have væsentlige negative konsekvenser for jordbrugserhvervet eller det øvrige samfund. Miljøvurdering Natur og landskab Udgangspunktet for udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder hverken kan eller skal tilsidesætte hensynet til natur- og landskabsinteresserne. Således indgår ingen områder med beskyttet natur og områder med potentiale for ny natur m.v. i udpegningen og den vurderes derfor ikke at have en væsentlig negativ påvirkning af disse. Da udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder ikke medfører en ændret arealanvendelse vurderes den heller ikke at have væsentlige negative konsekvenser for landskabsinteresserne. Det skal fremhæves, at en forsat landbrugsdrift mange steder er afgørende for oplevelsen af landskabet. Kulturarv og kulturmiljøer Da udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder ikke medfører en ændret arealanvendelse vurderes den heller ikke at have væsentlige negative konsekvenser for kulturarven eller for kulturmiljøer. Sundhed og velfærd Afgrænsning af jordbrugsområder vurderes ikke at medføre nogen ændring i forhold til påvirkning af befolkning, materielle goder og sundhed, da områderne i forvejen er under dyrkning. Placering af nye store husdyrbrug Forudsætninger Generelt er strukturudviklingen for husdyrbrugene i Danmark gået i retning af stadig større og mere intensive brug. Den nye type landbrugsbyggeri vil i omfang og størrelse blive mødt med særlige krav til f.eks. indpasning i landskabet og hensyntagen til naboer, samt om reduceret påvirkning af natur og grund- og overfladevand. Derfor er det relevant i forbindelse med kommuneplanlægningen at udpege de områder, der i fremtiden vil kunne rumme nye store husdyrproduktioner med mere end 500 dyreenheder og hvor risikoen for konflikt til naboer, miljø, landskab og natur er minimal. 7

8 I planlægningen for store husdyrbrug er hele kommunens geografiske område undersøgt for gode placeringsmuligheder. Ved udvælgelse af de afgrænsede områder til store husdyrbrug er der lagt vægt på, at områderne ikke er oplagte lokaliteter for andre ikke-landbrugsmæssige formål, at der indenfor områderne er et minimum af beskyttelsesinteresser, f.eks. nabobebyggelser eller ammoniakfølsom natur, der kan hindre eller sætte begrænsninger for byggeri, at områderne ikke ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsoplande at der er gode tilkørselsforhold fra overordnet vej at der er tale om et robust landskab, der kan bære etablering af stort byggeri, og at der som minimum er en afstand på 500 meter til byzone eller samlet bebyggelse. 0-alternativ 0-alternativet er her, at der ikke udpeges områder til placering af nye store husdyrbrug. Ved 0- alternativet vil den nuværende administration af ansøgninger om etablering af nye store husdyrbruge fortsætte. Da udpegningen ikke er afgørende for, om et husdyrbrug kan etablere sig inden for et af de udpegede områder vurderes 0-alternativet ikke at have væsentlige negative konsekvenser for jordbrugserhvervet og samfundet som helhed. Det vurderes dog, at undladelse af foretage udpegningen kan betyde at virksomhederne flytter til en anden lokaliseringen i regionen og det vil det betyde tab af muligheder for innovation og lokal jobskabelse. Miljøvurdering Små det fremgår af ovenstående kortudsnit er der indenfor kommunens geografiske område udpeget tre områder, der anses for velegnede til etablering store husdyrbrug. Der er foretaget en vurdering af om udpegningen vil kunne have væsentlige negative konsekvenser i forhold til trafik, natur og landskab, kulturarv og kulturmiljøer og sundhed og velfærd. Trafik I udpegningen af områderne til placering af nye store husdyrbrug er indgået, at de er placeret så afstanden til det større overordnede vejnet (veje > 6 m) ikke er over 500 m. Dette betyder, at det mindre lokale vejnet ikke belastes væsentligt af tung trafik. Nye store husdyrbrug vurderes derfor at kunne etableres uden at give anledning til væsentlige trafikale gener. Natur og landskab De udpegede områder er dyrket landbrugsjord og der er inden for dem ikke registreret natur, potentiel ny natur, økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser m.v.. Disse naturområder skal beskyttes mod indgreb i form af f.eks. byvækst, veje, andre tekniske anlæg m.v., der kan forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde planter og dyr. Det vurderes, at der kan ske etablering af husdyrbrug inden for de udpegede områder uden at de vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af beskyttet natur. Ingen af de udpegede områder er omfattet af landskabelige interesser. Udpegningen af områderne til placering af nye store husdyrbrug har taget udgangspunkt i Biogassekretariatets gis-analyse. På baggrund af denne blev der udvalgt i alt fem potentielle områder til etablering af nye store husdyrbrug. Disse området blev her efter analyseret efter landskabskaraktermetoden og slutteligt kunne der udpeges tre områder, hvor landskaberne vurderes at være robuste overfor etablering af nye store husdyrbrug. Kulturarv og kulturmiljøer Ingen af de udpegede områder rummer beskyttede fortidsminder, fund, bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer. Ingen af de udpegede områder overskrider beskyttelseslinjerne omkring kirker eller gravhøje. Det vurderes derfor, at placering af nye store husdyrbrug inden for de udpegede områder ikke vil påvirke kulturarven eller kulturmiljøer væsentligt. Sundhed og velfærd Det vurderes, at det har en positiv indflydelse på befolkningen generelt, når intensive husdyrbrug placeres væk fra byområder, campingpladser m.v. Placeringen af nye store husdyrbrug inden for de udpegede områder vurderes at give ejer en større investeringssikkerhed. Det skal fremhæves, at reguleringen af husdyrbrug, herunder hensynet til omboende, er den samme, uanset om husdyrbruget ligger inden for eller uden for de udpegede områder. 8

9 Placering af fælles biogasanlæg Forudsætninger Planlægning for biogasanlæg er et nyt tema i kommuneplanen. Planlægningen har til formål, at pege på velegnede og velbeliggende områder til fælles biogasanlæg. Samtidig skal planlægningen være med til at sikre at etablering af nye fælles biogasanlæg sker, så konflikter i forhold til naboer og natur og miljø minimeres. I planlægningen for biogasanlæg er kommunens geografiske område analyseret for gode placeringsmuligheder. Biogassekretariatet har foretaget denne analyse for Nyborg Kommune. Planlægningen har kørt samtidig med at hele kommunen er analyseret for gode placeringer til store husdyrbrug. Følgende forhold har været prioriteret højt i forbindelse med afgrænsning af områderne: Central placering tæt op af større overordnet vej og store husdyrbrug. Acceptabel afstand til potentiel energiaftager. Afstand på minimum 500 meter til forureningsfølsomme områder, f.eks. boligområder, nærmeste landsby eller større samling af boliger. Robust landskab, der kan bære den visuelle påvirkning af et større teknisk anlæg. Beliggenhed uden områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 eller områder omfattet af beskyttelseslinjer omkring søer, vandløb, fortidsminder, skove, kirker mv. Beliggenhed udenfor nitratfølsomme indvindingsområder. Ovenstående punkter, der i overvejende grad er betinget af hensyn til miljøet, medfører at placeringsmuligheder reduceres betydeligt. Særligt landskabelige interesser, kystnærhedszonen og hensynet til forureningsfølsomme områder medfører, at der er meget få egnede arealer til placering af et fælles biogasanlæg. Det skal fremhæves, at der skal altid foretages en konkret vurdering af et ansøgte projekt ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg, lokalplan og evt. VVM-redegørelse. Etablering af et biogasanlæg forudsætter en miljøgodkendelse samt evt. en vurdering efter varmeforsyningsloven m.m. Kommunen finder, at nye fælles biogasanlæg så vidt muligt bør placeres i et af de eksisterende erhvervsområde. Erhvervsområder der både har gode tilkørselsforhold og afstandsforhold til forureningsfølsomme områder, er erhvervsområde vest i Nyborg og erhvervsområdet ved Hjulby nord for motorvejen. For begge områder gælder at de er lokalplanlagte erhvervsområder samt ligger tæt på eksisterende naturgasledninger og dermed let kan afsætte opgraderet biogas. Nyborg Kommune har allerede meddelt miljøgodkendelse til og udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for etablering af et biogasanlæg i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved Ørbæk. Der er foretaget en særskilt miljøvurdering af dette anlæg. Der er desuden udpeget et område i landzone hvor der kan placeres et biogasanlæg syd for Svindinge. Dette område er også udpeget som område hvor der kan placeres et nyt stort husdyrbrug. Nedenstående miljøvurdering omhandler kun dette område. 0-alternativ 0-alternativet er her, at der ikke udpeges områder til placering af biogasanlæg. Ved 0-alternativet vil den nuværende administration af ansøgninger om etablering biogasanlæg fortsætte. Det vurderes dog, at undladelse af foretage udpegningen kan betyde at virksomhederne flytter til en anden lokaliseringen i regionen og det vil det betyde tab af muligheder for innovation og lokal jobskabelse. Miljøvurdering Som det fremgår af ovenstående er der indenfor kommunens geografiske område udpeget 4 områder, der anses for velegnede til etablering biogasanlæg. Da Nyborg Kommune som nævnt allerede har foretaget særskilt miljøvurdering af området ved Ørbæk og de 2 af områderne ligger i lokalplanlagt erhvervsområde, omhandler miljøvurderingen her kun området syd for Svindinge. Der er foretaget en vurdering af om udpegningen vil kunne have væsentlige negative konsekvenser i forhold til miljø grundvand, støj m.m., trafik, natur og landskab, kulturarv og kulturmiljøer og sundhed og velfærd. Miljø grundvand, støj m.m. Biogasanlæg kan som udgangspunkt give anledning til såvel støj- som lugtgener. Afstanden til nærmeste forureningsfølsomme område (f.eks. boligområde) bør derfor være mindst 500 meter, men kan 9

10 ved gode vejforbindelser og særlige forureningsbegrænsende foranstaltninger reduceres. Afstanden til nærmeste boligområde (byzone) eller samlet bebyggelse fra det udpegede område er mere end 500 m og det vurderes, at etablering af et biogasanlæg i området kan ske uden at give anledning til væsentlige gener for omboende. Der kan dog være enkelte ejendomme i det åbne land, hvor afstandskravet ikke kan overholdes. Denne problemstilling vil imidlertid blive løst i forbindelse med en vurdering af en konkret ansøgning om etablering af et biogasanlæg. Det udpegede området er beliggende uden for OSD-område og det er heller ikke en del af indvindingsopland til vandværk. Generelt gælder, at der ikke må lokaliseres virksomheder, der anvender produkter, der kan udgøre en risiko for grundvandsinteresserne. Ved lokaliseringen skal der tages hensyn til produkt, mængde og foranstaltninger for reducering af risiko for forurening. I forbindelse med en evt. tilladelse vil der bl.a. blive stillet krav om, at virksomhedens oplag af flydende råvarer (undtaget brændselsolie) skal ske på samme måde som farligt affald, jf. gældende regulativ for erhvervsaffald. Ved etablering af et biogasanlæg vil der typisk fastsat krav om sikring mod forurening af undergrunden. Der kan f.eks. fastsættes krav om at al håndtering af biomasse skal ske indendørs og i lukkede beholdere via lukkede systemer, samt krav om etablering af omfangsdræn og inspektionsbrønde ved nedgravede tanke. Det vurderes samlet, at der på særlige vilkår, meddelt i forbindelse med en miljøgodkendelse, kan etableres et biogasanlæg i det udpegede område syd for Svindinge uden at det vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne. Trafik I udpegningen af området til placering af et biogasanlæg er indgået, at det er placeret så afstanden til det større overordnede vejnet (veje > 6 m) ikke er over 500 m. Et biogasanlæg i området vurderes derfor at kunne etableres uden at give anledning til væsentlige trafikale gener. Natur og landskab Det udpegede område er dyrket landbrugsjord og der er ikke inden for det registreret natur, potentiel ny natur, økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser. Disse naturområder skal beskyttes mod indgreb i form af f.eks. byvækst, veje, andre tekniske anlæg m.v., der kan forringe den biologiske mangfoldighed og spredningsmulighederne for de vilde planter og dyr. Det vurderes, at der kan ske etablering af et biogasanlæg inden for det udpegede område uden at det vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af beskyttet natur. Det udpegede områder er ikke omfattet af landskabelige interesser. Udpegningen af området til placering af et biogasanlæg i det åbne land har taget udgangspunkt i Biogassekretariatets gis-analyse. På baggrund af denne blev der udvalgt i alt fem potentielle områder til etablering af biogasanlæg. Disse området blev her efter analyseret efter landskabskaraktermetoden og slutteligt kunne der udpeges et område, hvor landskabet vurderes at være robust overfor etablering af et biogasanlæg. Kulturarv og kulturmiljøer Ingen af de udpegede områder rummer beskyttede fortidsminder, fund, bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer. Ingen af de udpegede områder overskrider beskyttelseslinjerne omkring kirker eller gravhøje. Det vurderes derfor, at placering af nye store husdyrbrug inden for de udpegede områder ikke vil påvirke kulturarven eller kulturmiljøer væsentligt. Sundhed og velfærd Det udpegede areal ligger i en afstand på minimum 500 meter fra boligområder og samlet bebyggelse. Som beskrevet ovenfor er der redskaber for minimering af eventuelle lugtgener for de omkringboende. Støj særligt i forhold til transport til og fra anlægget er et andet væsentligt forhold, der skal tages højde for ved etablering af et biogasanlæg. Det vurderes samlet, at biogasanlægget kan etableres uden at give anledning til væsentlig negativ påvirkning af omboendes sundhed og velfærd. Flytning og udpegning af nye skovrejsningsområder Forudsætninger Nyborg Kommunes strategi for skovrejsning er, at kommunens skovarealer skal forøges med særlig vægt på bynær skovrejsning, som kan anvendes rekreativt af borgerne til gavn for folkesundheden. Skovrejsning vil også blive prioriteret højt i områder, hvor skovarealerne kan bidrage til at skabe sam- 10

11 menhæng mellem eksisterende naturområder og derved bidrage til bedre spredningsmuligheder for dyre- og plantelivet. Skovrejsning skal desuden bidrage til at beskytte drikkevandsressourcerne og medvirke til at reducere CO2-udslippet. I udpegningen af arealer til skovrejsning har der også været fokus på, at skovrejsning er uønsket, hvor det forringer naturværdierne, de landskabelige værdier, geologiske og kulturhistoriske værdier, samt hvor der planlægges for infrastruktur og byudvikling. De statslige mål for skovrejsning er at forøge landets skovarealer fra ca. 11 % til % i løbet af år. Fyn er skovfattig i forhold til den resterende del af landet, med kun 9-10 % skov. I Nyborg Kommune udgør skovarealerne knap 11 % af kommunens samlede areal. Samlet øges skovrejsningsarealet med ca. 5 ha i forbindelse med kommuneplanrevisionen. 0-alternativ 0-alternativet er at fastholde det nuværende skovrejsningsareal. Der er pt. ingen særlige problemer mht. nitratkoncentrationen i det oppumpede grundvand i Nyborg Kommune og en uændret udlægning af arealer til skovrejsning vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen væsentligt. Hvis der realiseres skov på de udlagte skovrejsningsarealer, inklusive arealet ved Bovense, vil det påvirke befolkningen rekreative udfoldelsesmuligheder positivt. Miljøvurdering Der er ved kommuneplanrevisionen foretaget enkelte mindre justeringer af skovrejsningsarealet. Der er ved Ørbæk udtaget et mindre skovrejsningsareal øst for Ørbæk. Dette areal ligger inden for indvindingsopland til Ørbæk Vandværk. Samtidig udlægges inden for samme indvindingsopland et tilsvarende skovrejsningsområde vest for Ørbæk. Desuden udlægges et ca. 5 ha skovrejsningsareal ved Bovense. Dette ligger inden for indvindingsoplandet til Bovense Vandværk. En del af dette areal ligger samtidig inden for nitratfølsomt indvindingsområde. Miljø grundvand Grundvand under skove er beskyttet mod nedsivende sprøjtegifte og gødningsstoffer. Udlægning af yderligere et areal til skovrejsning vurderes derfor at mindske risikoen for forurening af grundvandet. Natur og landskab Yderligere etablering af skov vurderes at kunne blive til fordel for den biologiske mangfoldighed og natur. Særligt hvis der er tale om etablering af blandingsskov. Skovrejsningsområderne er overvejende afgrænset i de dele af landskabet, der ikke er omfattet af landskabelige beskyttelsesinteresser. De udpegede skovrejsningsområder vurderes at ville tilføre landskabet gode kvaliteter de pågældende steder. Det vurderes samlet, at udlægning af yderligere skovrejsningsområder kun vil have positiv virkning på natur og landskab, hvis skovrejsningen realiseres. Kulturarv og kulturmiljøer Ingen af de nye skovrejsningsområder er omfattet af naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje eller beskyttelseslinjer omkring gravhøje. Der er heller ikke registreret kulturmiljøer eller beskyttede diger indenfor de afgrænsede områder. Det vurderes samlet, at udlægningen af skovrejsningsområderne vil give anledning til påvirkninger af kulturarven eller af kulturmiljøer. Overvågning Ifølge Miljøvurderingsloven skal miljørapporten beskrive, hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Miljøvurderingen viser, at de væsentligste miljøpåvirkninger vurderes at kunne blive afledt af: Område til placering af fælles biogasanlæg. Områder til placering af nye store husdyrbrug. For hvert af de to plantemaer er det i miljøvurderingen beskrevet hvorledes eventuelle negative konsekvenser for omboende, natur, landskab og miljøet generelt m.v. vil blive imødegået. For de to nævnte plantemaer vil der forud for eventuel etablering af et konkret projekt blive udarbejdet en detaljeret 11

12 plan ligesom projektet vil skulle gennemgå en godkendelsesprocedure iht. gældende lovgivning. Først herefter vil der være tale om en situation der vil kræve overvågning. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være forhold, indenfor de reviderede temaer i kommuneplanen, der vil kræve overvågning ud over den overvågning, som i forvejen finder sted i henhold til gældende lovgivning. 12

13 Torvet Nyborg 13

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

så der ikke længere er krav om sammenhæng mellem husdyr hold og jordtilliggende. Samtidig opstår en bred vifte af specialbrug,

så der ikke længere er krav om sammenhæng mellem husdyr hold og jordtilliggende. Samtidig opstår en bred vifte af specialbrug, Mål landbruget skal sikres mulighed for en bæredygtig udvikling under hensyntagen til naturen, miljøet og omkringboende. Hvorfor skal vi planlægge for landbruget? Den kommunale planlægning skal være med

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE)

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Grundlag for arbejdet vedrørende landbruget i kommunenplan 2013 Debatmøde torsdag d. 7. marts kl. 17.00 Nye store husdyrbrug Grøn Vækst-planen

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013

Kirsten Coolidge. Kommune plan 2013 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Kommuneplantillæg nr. 20

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013

Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Omra der til lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Fremgangsmåde... 4 Landskabskarakteranalysen områders robusthed

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Scoping i forbindelse med miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Til berørte myndigheder, organisationer og foreninger Team Plan Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

26. Maj 2011

26. Maj 2011 Mødets udgangspunkt Odder kommune har besluttet at udarbejde principper/ politik for landbrugsområdet. Planstrategi og kommuneplan undervejs. Byrådet ønsker borgerinddragelse. Berøringsflader landbrug:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Fordebat. Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet

Fordebat. Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet Fordebat Borgermøde om fælles biogasanlæg mandag den 9. sept. 2013 kl.19. Velkommen! Kilde: Biogasrejseholdet Program Kl. 19.00 Kl. 19.15 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.45 Velkommen v/ Jens Ravn,

Læs mere

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold Indholdsfortegnelse (fra regionplan 2005) Indledning Kapitel 1 Byer og bebyggelse 1.1 Bymønster 1.2 Byvækst og erhvervsområder 1.3. Ferie og fritidsliv Kapitel 2 Det åbne land 2.1 Natur og landskab 2.2.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune

Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune Debat om lokalisering af fælles biogasanlæg i Randers Kommune 1 2 Baggrund Kommuneplan 2013 skal som noget nyt planlægge for fælles biogasanlæg. Det er et statsligt mål, at halvdelen af husdyrgødningen

Læs mere

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør

Miljø-screening af forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Miljø-screening af forslag til lokalplan 1.127 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening

Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Bilag 2: Tjekliste til MV-screening Titel: Kommuneplantillæg nr. 6 Til Fae Kommuneplan 2009 Rammeområde Å-T12 Stenknuseri ved Fae Kalkbrud Sagsbehandler: ANFR Dato: 12.10.2011 Sagsnr: 09/25495 Beskrivelse

Læs mere

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen

Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Forslag til Ændring 2010.09 i Kommuneplan 2010-2022 Erhvervsområde mellem Andrup og Motorvejen Plan s oplæg af 02-05-2011 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2010.09 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Scoping af forslag til Assens Kommuneplan

Scoping af forslag til Assens Kommuneplan Scoping af forslag til Assens Kommuneplan 2009-2021 Assens Kommuneplan 2009-2021 er under udarbejdelse frem til den 19. januar 2009, hvor der skal ligge et 1. udkast til den endelige kommuneplan. I henhold

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL).

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Særligt værdifulde landbrugsområder Indledning I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Trekantområdets kommuner har i fællesskab udarbejdet kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget

Randi Sandholm. Lokalplanforslaget 1 of 5 Udkast til screening efter miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer m. senere ændringer). Plan / program: Lokalplan nr. 397 med Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt.

Hvis ja, er der obligatorisk VVM pligt. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM - pligt) Myndighed: Skanderborg Kommune Titel/beskrivende navn på projekt: Privat skovrejsning

Læs mere

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Omfang af afledte projekter og aktiviteter Ikke aktuel Ingen indvirkning Indvirkning Væsentlig indvirkning Ansvar fagområde Vurdering om ansøgning til sommerhusområde Dato: 25. september 2017 Matrikel 75i og del af matrikel 3b Søby by, Søby Begrundelser

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget Forslag December 2015 Redegørelse Baggrund Tillæg nr.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hou Engvej 66, Asaa - Ansøgning om tilskud til skovrejsning - SVANA-335-05292 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6

Screening for Miljøvurdering. Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Screening for Miljøvurdering Lokalplan 1086 for kunstgræsbane ved Hedensted Centret med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6 Juni 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger

Læs mere

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9

Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Intern høring Plan & Byg Lokalplanforslag 276 Boliger ved Sct. Knudsgade 9 Acadre 13-4271 Intern høring af screening for lov om miljøvurdering af planer og programmer ( 4, stk. 3) Ringsted Kommune, Plan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere