DA A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER"

Transkript

1 DA A.2 TEKNSKE SPECFKATONER A.1 GENERELLE OPLYSNNGER A.2.1 ANVENDTE MATERALER OG VÆSKER Alle områder, der kommer i kontakt med madvarerne, er fremstillet A.1.1 NDLEDNNG Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation og vedligeholdelse af apparatet. Som følge heraf skal denne vejledning og apparatets tekniske dokumentation følge apparatet i hele dets levetid, således at det er muligt for brugerne at indhente oplysninger i vejledningen. nden brug er det nødvendigt at gennemlæse manualen omhyggeligt, idet den indeholder vigtige oplysninger med hensyn til sikker installation og brug af apparatet. Forkert installation, regulering, ændring, service eller vedligeholdelse kan beskadige apparatet og medføre fare for personskader, tingsskader eller død. Producenten frasiger sig ethvert ansvar for skader, der opstår som følge af udførelse af indgreb på apparatet i modstrid med denne brugervejlednings anvisninger. Brugen af uoriginale reservedele fritager producenten for ethvert ansvar og ophæver garantien. Hel eller delvis gengivelse af brugervejledningen er forbudt. i rustfrit stål eller beklædt med ugiftigt plastic. køleenheden er der anvendt HFC-kølevæske, der er godkendt af gældende lovgivning. På typepladen er der angivet, hvilken type kølegas, der er anvendt. A.2.2 MÅL, YDELSE OG FORBRUG Kapacitet 2 rum 3 rum 4 rum Ydre mål: - bredde mm dybde: mm åben dør mm åbne skuffer mm højde med topplade: mm uden topplade: mm med overbygning: mm Mål indvendigt: - bredde mm 365X2 365X3 365X4 - dybde mm højde mm Mål riste mm 325X53 325X X530 A.1.2 ANVENDELSE OG BEGRÆNSNNGER Dette apparat er beregnet til nedkøling og opbevaring af fødevarer. Alle andre former for brug anses for at være forkert. Det må kun bruges af voksne. Apparatet må ikke bruges personer (herunder børn) med fysisk, sensorisk eller psykologisk funktionsnedsættelse, eller som mangler den nødvendige erfaring og viden, uden at de først er blevet instrueret i brugen af den person, der har ansvar for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Apparaterne er ikke egnet til anbringelse udendørs, hvor de kan blive udsat for regn og direkte sollys. Fabrikanten påtager sig ikke noget ansvar, hvis udstyret ikke anvendes korrekt. A.1.3 AFPRØVNNG Vores apparater er undersøgt og forbedret ved hjælp af laboratorietests med henblik på at øge apparaternes ydelse og effektivitet. Produktet leveres klar til brug. De positive resultater af afprøvningen (synlig kontrol - elektrisk kontrol - funktionskontrol) garanteres og attesteres i form af de vedlagte specifikationer (afsnit D.4). A.1.4 GENERELLE SKKERHEDSFORSKRFTER Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet 2006/95/EF, det elektrisk system i henhold til standarderne EN og EN , og den elektromagnetiske kompatibilitet i henhold til standarderne EN , EN og 2004/108/EF. elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN De seneste bestemmelser regnes som gældende. A.1.5 FORBEREDELSER DER SKAL FORETAGES AF KUNDEN En stikdåse med jordforbindelse som svarer til den, der er anført på typeskiltet, samt en differentiel termosikring, der kan nulstilles manuelt, og som har en forøget følsomhed. Køleskabe 2 rum 3 rum 4 rum Strømforbrug kwh/24 ti 6, Temperaturområde i kølerum C -2/+10-2/+10-2/+10 Maks. omgivende temperatur C Maks. tilført effekt (1) W se typepladen Kølemiddelmængde (R134a) gr. se typepladen (1) Ved en omgivende temperatur på +43 C. Fryseskabe 2 rum 3 rum Forbrug kwh/24 ti 10,8 14,4 Temperaturområde indvendig C -22/-15-22/-15 Maks. omgivende temperatur C Maks. tilført effekt (²) W se typepladen Kø lemiddelmængde (R404a) gr. se typepladen (²) Ved en omgivende temperatur på +43 C. A.2.3 MEKANSKE SPECFKATONER MED HENSYN TL SKKERHED OG RSC Apparatet har ingen skarpe overflader eller fremspringende dele. Afskærmningerne til de bevægelige eller strømførende dele er fastgjort til apparatet ved hjælp af skruer. Herved forhindres utilsigtet adgang til farlige dele. A.2.4 KLMAKLASSE Den klimaklasse, der er angivet på typepladen, gælder for følgende værdier: på modeller med uigennemsigtig dør, høj fugtighed KLMAKLASSE: 5 43 C (EN ) 40 C rumtemp. med 40% relativ fugtighed (EN SO 23953). på modeller med rude KLMAKLASSE: 4 32 C (EN ) 30 C rumtemp. med 55% relativ fugtighed (EN SO 23953). 73

2 B.1 NSTALLATON VED NSTALLATONEN AF APPARATET SKAL DER ANVENDES PASSENDE S K K E R H E D S U D S T Y R (BESKYTTELSESHANDSKER). Følg anvisningerne i dette afsnit omhyggeligt. På denne måde sikres, at apparatet fungerer korrekt, samt at sikkerhedsniveauet opretholdes i forbindelse med brug. B.1.1 FJERNELSE AF EMBALLAGE B Ubeskadiget emballage Kontrollér inden udpakning, at emballagen og eventuelle afskærmninger ikke er beskadigede. Speditøren skal straks underrettes om eventuelle skader. Returnering af et beskadiget apparat til producenten må aldrig finde sted uden forudgående meddelelse og uden forudgående skriftlig tilladelse. B Udpakning og flytning af apparatet Fjern emballagens beskyttelsesfilm. Udvis forsigtighed, således at pladeoverfladen ikke ridses af sakse eller knive, der eventuelt anvendes i forbindelse med fjernelse af filmen. Fjern herefter hjørnerne i skumplast. Hvis apparatet er forsynet med skab af rustfrit stål, skal beskyttelsesfilmen fjernes langsomt, således at den ikke revner. Herved sikres, at al limen fjernes. Eventuelle limrester fjernes ved hjælp et opløsningsmiddel, som ikke ætser. Skyl, og aftør omhyggeligt. Det anbefales at gnide alle rustfri ståloverflader med en klud, der er fugtet med vaselineolie, indtil alle overfladerne er dækket af et beskyttende lag. forbindelse med flytningen skal apparaterne løftes ved hjælp af en gaffeltruck. Stik gaflerne ind under pallen, løft apparatet, og anbring det på installationsstedet. Kontroller, at lasten er i balance. B.1.2 PLACERNG nstallation af apparatet og af kondenseringsenheden for kølemidlet (i tilfælde af en ekstern enhed) må kun udføres af producentens servicepersonale eller af en anden fagmand. Placer apparatet på et sted med udluftning. For at sikre korrekt afkøling af køleenhedens elementer må apparatet ikke anbringes i nærheden af varmekilder såsom radiatorer eller klimaanlæg. For ikke at bringe apparatets funktion i fare må ventilationsåbningerne i instrumentpanelet foran aldrig, selv ikke kortvarigt, dækkes til. Hvis apparatet installeres i omgivelser med ætsende substanser (klor osv.), anbefales det at aftørre samtlige overflader af rustfrit stål med en klud, der er fugtet med vaselineolie, indtil alle overfladerne er dækket af et beskyttende lag. Omgivelsestemperaturen bør ikke overstige +43 C, hvis de indstillede temperaturer skal kunne vedligeholdes. Juster apparatets højde, og anbring det i vater ved hjælp af stillebenene, og kontroller samtidig, at låger og skuffer kan lukkes. B Bortskaffelse af emballage Bortskaffelse af emballagen skal ske i overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning. De plasticdele, der kan genbruges, er mærkede på følgende måde: PE polyætylen: Udvendig film, pose til brugervejledning PP polypropylen: Stropper PS polystyrenskum: Hjørnebeskyttere presset pap: Hjørnebeskyttere Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal skrottes korrekt for at hjælpe med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. For yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt bedes man kontakte sælgeren eller forhandleren af produktet, kundeserviceafdelingen eller renovationsselskabet. Det er yderst vigtigt, at apparatet er i vater, da dets funktion ellers kan forringes. Bemærk: Apparatet skal installeres således, at der også efter installationen er adgang til stikkontakten. Skub, eller træk ikke apparatet under flytning, da det kan vælte. 74

3 0 0 B.1.3 ELTLSLUTNNG Oplysninger om apparatets forsyningsspænding findes på typepladen. Apparatet tilsluttes, ved at man sætter forsyningsledningens stik ind i stikkontakten. Før dette gøres, bør man sikre sig, at: - stikkontakten er udstyret med en funktionsdygtig jordforbindelse, og at netspændingen og netfrekvensen svarer til den spænding og frekvens, der er angivet på typepladen. Hvis der er tvivl om jordforbindelsens funktionsdygtighed, kontaktes en sagkyndig, der kan kontrollere anlægget. - At der mellem strømkablet og strømforsyningen er anbragt en termosikring med en lovmæssig kontaktåbning på mindst 3 mm. Når tilslutningen er foretaget, kontrolleres det, at forsyningsspændingen med maskinen i drift ikke afviger med mere end ±10% fra den nominelle spænding. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af kundeservicepersonale eller af en autoriseret elinstallatør for at undgå enhver risiko. Producenten påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader eller ulykker, der skyldes at ovenstående angivelser eller gældende love ikke er blevet fulgt under brug af apparatet. B.1.4 TLSLUTNNG TL AFLØB Maskinen er udstyret med et afløbsrør, hvor eventuelt vand indvendig kan løbe ud. Tilslut det indvendige afløbshul C i bunden af apparatet til et afløb. Afløbsrøret har en diameter på 17,5 mm, og det anbefales derfor at forbinde det til et afløbsrør med en diameter på 17,5 mm. Bemærk: Afløbet skal være udstyret med en vandlås for at forhindre, at eventuelle tilbageløb fra kloakken løber op i apparatet. B.2 BETJENNG B.1 BETJENNGSPANEL (se fig. 1) Tast til valg af høj/lav fugtighed 0 Tasten ON/OFF B.2 DGTALT TERMOSTATDSPLAY Den digitale termostat er udstyret med et elektronisk display med plads til 3 cifre til visning af temperaturen målt af føleren, samt med seks KONER (se fig.1 og afsnit B.5). B.3 TASTER Den digitale termostat har 4 taster, som gør det muligt at styre og programmere den. - Multifunktionstasten aux og UP bruges til at øge værdierne. - Tasten def og DOWN bruges til at aktivere og/eller deaktivere den manuelle afrimning samt til at mindske værdierne. - Tasten Prg/mute deaktiverer alarmsummeren. - Tasten SET giver adgang til Setpoint. B.4 TÆNDNG OG TEMPERATURNDSTLLNG Apparatet er udstyret med en afbryderkontakt A (se fig. 1). Tænd for apparatet ved at trykke kontakten til positionen. Når apparatet tændes, foretages der en kontrollampetest, dvs. ikonerne og displayet blinker i nogle sekunder, mens instrumentets korrekte funktion kontrolleres, og på displayet vises den indvendige temperatur. Sluk for apparatet ved at trykke kontakten til positionen 0. Temperaturen inde i skabet, SET, indstilles således: - Tryk nogle sekunder på tasten ogværdien SET PONT vises på displayet. 75

4 - Justér værdien SET ved at trykke på tasten for øgning af værdier eller tasten for mindskning af værdier. Hvis der efter 60 sekunder ikke er trykket på nogen tast ( TME OUT ), eller hvis der trykket én gang på tasten SET, vil den digitale termostat lagre den senest indstillede værdi, og der vendes tilbage til normal visning. ndstillingsområdet justeres af en min. og en maks. værdi. Herunder følger værdierne i detaljer: Set MN = -24 C Set MAX = -15 C Set MN = -4 C Set MAX = +8 C Set MN = -2 C Set MAX = +10 C B.5 KONER PÅ DEN DGTALE TERMOSTAT Den digitale termostat er udstyret med 5 KONER, der angiver: - Når ikonet er tændt, angiver det, at kompressoren er aktiveret. - Når ikonet er tændt, angiver det, at der er en afrimning i gang. - Når ikonet er tændt, angiver det, at de indvendige ventilatorer er i gang. - Når ikonet er tændt, angiver det, at der er en nyttig meddelelse til brugeren vedrørende apparatets drift, for eksempel, at der er behov for rengøring af kondensatorens filter. - Når ikonet er tændt, angiver det, at der er opstået en temperaturalarm under apparatets drift. Fejlen kan for eksem pel skyldes brud på kondensatorens ventilator - Når ikonet er tændt, angiver det, at ekstrafunktionerne er aktiveret (hvis de findes). B.6 ALARMER OG ANGVELSER B.6.1 Driftsalarmer og angivelser Meddelelsen vises ved, at ikonet tændes. Meddelelsen vises ligeledes på displayet ved hjælp af den tilhørende kode, for eksempel: Meddelelsen om fejl i føleren (henviser til føleren i skabet) vises direkte på displayet med koderne E0 og re, der blinker skiftevis. Meddelelse om fejl i fordampningsføleren vises direkte på displayet med den blinkende kode E1. Meddelelse om behovet for rengøring af kondensatorens filter vises direkte på displayet med angivelsen CLn skiftevis med temperaturen, og der lyder ikke noget akustisk signal. Hvis der vises CLn, skal det kontrolleres, at ventilationsåbningerne i betjeningspanelet foran ikke er dækket til eller blokeret Bemærk: Meddelelsen CLn indstilles fra fabrikken og vises efter 365 dages drift af kompressoren (den indstillede værdi i omgivelser med normal støvdannelse). Hvis maskinen anvendes i særlig støvede omgivelser, kræves der hyppigere rengøring af filteret (se afsnit D.2.1). B.6.2 Temperaturalarmer og angivelser Alarmen vises ved, at ikonet tændes..alarmen angives endvidere ved, at alarmkoden vises i displayet. Eksempel: Temperaturalarmen, der gælder for termostatføleren, vises direkte på apparatets display med angivelsen H (alarm for maks. temperatur) og LO (alarm for min. temperatur). B.7 AFRMNNG - Automatisk afrimning Apparatet er udstyret med en mekanisme, der starter afrimningen automatisk. Denne funktion signaleres af ikonet AFRMNNG..Vandet fra afrimningen ledes ned i en dryppebakke og fordamper automatisk. - Manuel aktivering af afrimningen Hold tasten for at aktivere en manuel afrimningscyklus. trykket ind i mindst 5 sekunder Denne funktion angives af ikonet AFRMNNG. Hvis betingelserne for at starte en manuel afrimning ikke er til stede, viser displayet dfb for at angive, at afrimningen ikke vil blive udført. Kun på køleskabsmodeller med indstillet indvendig temperatur på +2 eller mere, vil afrimning ikke blive udført med varm gas, men ved hjælp af fordamperens ventilation for at spare energi. Afrimningen kan afbrydes manuelt ved at trykke i nogle sekunder på knappen ; Displayet viser dfe. programmeringsfasen kan afrimningen ikke aktiveres. B.8 TAST FOR HØJ/LAV FUGTGHED Tasten (Valg af høj/lav fugtighed) anvendes til opbevaring af madvarer, der kræver en bestemt fugtighed for at holde sig. Sæt knappen i positionen for at vælge en lav fugtighed i skabet. Sæt knappen i positionen for at vælge en høj fugtighed i skabet. På denne måde kan man indstille den optimale fugtighed for netop de madvarer, man ønsker at opbevare. B.9 PLACERNG AF MADVARER Fordel madvarerne jævnt inde i apparatet (de må ikke røre hverken døren eller bagvæggen), så luften kan cirkulere frit. Tildæk madvarerne, eller rul stanniol om dem, før de sættes i køleskabet. Undgå at anbringe dampende væsker eller madvarer, der stadig er varme, i køleskabet. Lad ikke døren stå unødigt åben, når der fjernes eller anbringes madvarer i køleskabet. Det anbefales at opbevare nøglerne (til modeller med lås) på et sted, der kun er tilgængeligt for autoriseret personale For at undgå at uautoriseret personale anvender skabet, bør det altid holdes aflåst. 76

5 Angivelserne af den maksimale fyldning for hver hylde, der findes i nedenstående tabel, skal overholdes: MAKSMAL FYLDNNG PR. HYLDE KØLEDSKE "HEAVY DUTY" MED DGTAL STYRNG 20 Kg C.2 MODULOPBYGNNG AF DE VGTGSTE KOMPONENTER Kølediske i klassen Heavy Duty er konstrueret med en modulær opbygning. På denne måde er det let at udskifte de væsentlige komponenter i apparatet. C.2.1 MODULOPBYGNNG - KØLEGRUPPEN Der henvises til afsnit D.2.3 i nærværende brugervejledning om kølegruppens modulopbygning. C.2.2 MODULOPBYGNNG - KØLERUMMENE Det er let at personalisere kølerummene. Man kan således hurtigt udskifte strukturen med dørene (med trådhylder indvendig til madvarerne) med en struktur med skuffer. De nødvendige skridt for at gennemføre udskiftningen følger. C.2.3 MODULOPBYGNNG - BORDPLADEN For at udskifte bordpladen skal de fire fastgørelsesskruer under pladen fjernes, pladen trækkes derefter fremad på enheden for at tage den ud af kærvene bagest i køledisken, hvorefter den løftes op og fjernes. C VENDNG AF DØREN Skru fastgørelsesskruerne af det nederste hængsel, og tag døren af. Fjern den lille plade på indersiden af døren, og anbring den på den modsatte side. Flyt det øverste hængsel over i den anden side, sæt døren på hængslet, og fastgør derefter det nederste hængsel i de dertil indrettede udsparinger i den modsatte side. C UDSKFTNNG AF RUM MED HEL DØR MED SKUFFEENHED For at udskifte skabet med hel dør (med trådhylder indvendig til madvarerne) med en skuffeenhed overholdes følgende anvisninger nøje: - Tag døren af (se punkt C.2.2.1). - Fjern trådhylderne til madvarerne fra metalkonstruktionen, der holder dem. - Tag metalkonstruktionen, der holder hylderne, ud ved at løfte den lidt, så den går ud af kærven i bunden af køledisken. - ndsæt den nye konstruktion til fastholdelse af skuffeenheden, og fastgør den derefter indvendig i apparatets rum, idet den spændes fast med skruer nr Der findes 3 typer skuffeenheder: enhed til 3 skuffer, enhed til 2 skuffer og enhed til flasker. Skuffeenhederne fås kun til køleskabsmodeller, ikke til frysermodeller. Bemærk: Da rummene med hel dør er modulære og lette at tømme for indmad, kan al indvendig rengøring af skabene optimeres. Man kan rent faktisk hurtigt tage den konstruktion ud, der holder trådhylderne, og derefter have fuldstændig fri adgang til at rengøre køleskabet indvendig. 77

6 D.1 ALMNDELG VEDLGEHOLDELSE D.2 FUNKTONSFORSTYRRELSER EKSTRAORDNÆR VEDLGEHOLDELSE Før der foretages nogen som helst form for rengøring, skal apparatet frakobles strømforsyningen. D.1.1 FORHOLDSREGLER Almindelig vedligeholdelse kan udføres af ikke-sagkyndigt personale, hvis nedenstående vejledninger følges nøje. Rør aldrig ved apparatet med fugtige hænder og/eller fødder eller barfodet. Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal apparatet frakobles strømforsyningen, og stikket skal forsigtigt tages ud af stikkontakten. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordninger under almindelig vedligeholdelse. Anvend b e s k y t t e l s e s u d s t y r (beskyttelseshandsker). Den ekstraordinære vedligeholdelse skal altid foretages af specialuddannet personale, der kan bestille en servicemanual fra producenten. FØR ENHVER FORM FOR EKSTRAORDNÆR VEDLGEHOLDELSE SKAL DER TAGES BESKYTTELSESHANDSKER OG MASKE PÅ. Rør aldrig ved apparatet med fugtige hænder og/eller fødder eller barfodet. Før der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal apparatet frakobles strømforsyningen, og stikket skal forsigtigt tages ud af stikkontakten. Det er forbudt at fjerne sikkerhedsanordningerne. Anvend beskyttelsesudstyr (beskyttelseshandsker). D.1.2 RENGØRNG AF MODULET OG DETS TLBEHØR Før brug rengøres alle apparatets indvendige dele og alt tilbehøret med lunkent vand og et neutralt rengøringsmiddel eller med et OK! produktet, der er mindst 90% biologisk nedbrydeligt (for at mindske udslip i naturen af forurenende stoffer), skyl efter, og tør alle dele omhyggeligt af. Der må ikke anvendes rengøringsmidler, der er baseret på opløsningsmidler (triklorætylen eller lignende) eller skurepulver. Det anbefales at tørre de rustfri stålflader af med en klud, der er dyppet i lidt vaselineolie, ALCOOL så de dækkes af et beskyttende lag. Kontrollér jævnligt, at forsyningskablet er i orden, og udskift det, hvis det udviser tegn på slid. Apparatet skal efterses grundigt mindst en gang om året. D.1.3 RENGØRNG AF ENHEDEN NDVENDG nden indvendig rengøring tages proppen ud af afløbshullet, så vandet kan løbe ud gennem afløbet. Vær særlig opmærksom ved rengøringen af betjeningspanelet på forsiden: Undgå at der sprøjter vand gennem ventilationshullerne i panelet, der beskytter kondensatoren. D.1.4 FORHOLDSREGLER HVS APPARATET KKE SKAL ANVENDES LÆNGERE TD Hvis apparatet ikke skal anvendes i en længere periode gøres følgende:: Tag stikket ud af stikkontakten. Tag alle madvarer ud af apparatet, og gør det rent indvendig. Rengør alt tilbehør. Tør grundigt alle overflader af rustfrit stål over med en klud, der er dyppet i lidt vaselineolie, så de påføres et beskyttende lag. Lad porten stå på klem for at lette luftcirkulationen og undgå dannelsen af ubehagelig lugt. Udluft lokalet jævnligt. D.2.1 RENGØRNG AF KONDENSATOR For at kunne garantere, at apparatet kan fungere optimalt, er det nødvendigt at rense køleenhedens kondensatorfilter, der er anbragt bag ved betjeningspanelet, mindst 1 gang hver 6. måned Hvis apparatet er installeret i et støvet lokale eller et sted med dårlig udluftning, er det nødvendigt at rense kondensatorens filter oftere, ca. en gang hver 3. måned. Bemærk: Det anbefales at bruge en børste eller en støvsuger til at fjerne det snavs, der har samlet sig på filteret (se fig. 7). Vask ikke apparatet ved at sprøjte vand på det. D.2.2 UDSKFTNNG AF STRØMFORSYNNGSKABLET Strømforsyningskablet udskiftes således: Afbryd strømforsyningen Fjern sikkerhedsskærmen af metal foran elsystemet Udskift forsyningskablet Monter sikkerhedsskærmen igen Tilslut strømforsyningen. D.2.3 MODULOPBYGNNG - KØLEGRUPPEN Kølegruppen er anbragt midt i apparatet, så der garanteres en optimal ventilation i køleskabet. For at få adgang til kølegruppen i forbindelse med udførelsen af regelmæssig eller ekstraordinær vedligeholdelse, gås der frem som følger: - Først af alt afbrydes strømforsyningen - Fjern det perforerede betjeningspanel, som er fastgjort med en skrue foroven i midten - Drej betjeningspanelet nedad, og fjern skruerne (nr. 2) bag ved elektroboksen. Løft derefter dækslet, og afbryd kablerne fra forbindelserne i terminallisten og fra knappen høj/lav fugtighed - Løsn fastgørelsesskruerne (nr. 4), der er anbragt på højre og venstre side af bordet, og fjern derefter hele kølegruppen - På denne måde fjernes hele gruppen fuldstændigt fra køledisken, og det er muligt at udføre det ekstraordinære vedligeholdelsesarbejde enkelt og hurtigt. D.2.4 HURTG FEJLFNDNG visse tilfælde er det nemt og hurtigt at afhjælpe fejlene. Nedenfor følger en liste over en række problemer med beskrivelse af den tilhørende afhjælpning: A. Apparatet tænder ikke: - Kontroller, at stikket er sat korrekt ind i stikkontakten; - Kontroller, at der er strøm i stikkontakten. B. Temperaturen for lav inde i apparatet: - kontrollér termostatreguleringen. - Kontroller, at apparatet ikke befinder sig tæt på en varmekilde; - Kontroller, at døren er helt lukket. 78

7 C. Apparatet støjer for meget: - Kontroller apparatets nivellering. Såfremt apparatet ikke er anbragt plant, vil der kunne opstå vibrationer; - Kontrollér, at apparatet ikke er i kontakt med andre apparater eller dele, der vil kunne skabe resonans. Såfremt funktionsforstyrrelsen ikke er afhjulpet efter udførelse af ovenstående kontroller, skal der rettes henvendelse til et servicecenter, idet følgende oplyses: Fejlens art; Apparatets PNC-kode (produktionskode); Ser. No. (apparatets serienummer). Bemærk: Koden og serienummeret er nødvendige for at kunne finde frem til apparattypen og fremstillingsdatoen. PNC Sererienr Eksempel: PNC Serienr : digital køledisk med 2 rum : fremstillingsår 2009, uge 40, 10. stk. D.3 BORTSKAFFELSE AF AFFALD OG SKROTNNG D.3.1 OPBEVARNG AF AFFALD Når apparatet ikke længere skal anvendes, må det ikke efterlades i naturen. Dørene skal afmonteres, før apparatet bortskaffes. Midlertidig opbevaring af specialaffald er tilladt inden den endelige behandling og/eller endelige opbevaring. Sørg for at overholde miljølovgivningen i det land, hvor apparatet bortskaffes. D.3.2 OVERORDNEDE RETNNGSLNJER FOR AFMONTERNG AF APPARATET Den nationale lovgivning varierer fra land til land, og man bør derfor sørge for at overholde de anvisninger, der er givet af lovgivningen og myndighederne i det land, hvor apparatet bortskaffes. Generelt gælder, at apparatet skal sendes til specielle affaldsstationer med henblik på genbrug/skrotning. Adskil apparatet, og sorter komponenterne i henhold til det materiale, de er fremstillet af. Vær opmærksom på, at kompressoren indeholder smøreolie og kølemiddel, der kan indsamles og genbruges. Vær endvidere opmærksom på, at apparatets komponenter klassificeres som specialaffald. forbindelse med bortskaffelse skal apparatet gøres ubrugeligt. Dette sker ved at afskære forsyningsledningen og fjerne alle lukkeanordninger for at forhindre, at personer kan blive indespærret i apparatet. AFMONTERNGEN SKAL UNDER ALLE OMSTÆNDGHEDER UDFØRES AF SAGKYNDGT PERSONALE. D.4 MEDFØLGENDE DOKUMENTATON Samling af testskemaer Eldiagram nstallationsskema 79

2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER

2. TEKNISKE DATA 1. GENERELLE OPLYSNINGER DK 1. GENERELLE OPLYSNINGER 1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation, brug og vedligeholdelse af apparatet. Inden brug

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER B.1 INSTALLATION DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

DA 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DA 2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER DA 2. TEKNSKE SPECFKATONER 1. GENERELLE OPLYSNNGER 1.1 NDLEDNNG Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne

Læs mere

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne manual har til formål at give alle oplysninger, der er nødvendige med hensyn til korrekt installation og vedligeholdelse af apparatet. Som følge heraf

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

A.2 TEKNISKE DATA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.2 TEKNISKE DATA A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DK A.1 GENERELLE OPLYSNINGER A.1.1 INDLEDNING Denne vejledning har til formål at give alle de nødvendige oplysninger til korrekt installation af apparatet. Som følge heraf skal denne brugervejledning og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 47 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 48

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 47 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 48 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 47 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 48 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 49 1. EMBALLAGE... 49 2. ANVENDELSE... 49 3. RENGØRING...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget køling - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-CL160P SA-CL200P SA-CL164H SA-CL205H SA-CL160G SA-CL200G SANTAFE SERIEN : SF-CL160P SF-CL200P

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning

PARTYKØLER HN 10170. Brugervejledning PARTYKØLER HN 10170 Brugervejledning For at sikre pålidelig og sikker brug af køleren, skal alle instruktioner i denne brugermanual læses omhyggeligt og overholdes. SIKKERHEDSANVISNINGER Vigtigt! Køleren

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE

650 LITER KØLE- /FRYSESKAB - ACTIVE KØLE- / FRYSESKABE Serien består af 4 modeller med en kapacitet fra 650 til 1400 liter. Skabene opfylder de højeste krav til udførsel og effektivitet. Modellerne findes i køl og frys med henholdsvis 1

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING. for. SCOTSMAN Drikkevandskøler. Model SCW 14 B INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING for SCOTSMAN Drikkevandskøler Model SCW 14 B (Rev. 11.02) INDHOLD Generelt Modtagelse og før installation Installation Brugsvejledning Vedligeholdelse og rengøring El-diagram

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER PAS PÅ! Risiko kombination af sandsynligheden for og alvoren af mulige skader eller sundhedsproblemer i en farlig situation.

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER PAS PÅ! Risiko kombination af sandsynligheden for og alvoren af mulige skader eller sundhedsproblemer i en farlig situation. DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere