Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet"

Transkript

1 Torsdag den 19. august 1993 kl. 14 Sektionsmøde Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet (Se bilag 19) Debatleder: Landsretssagfører, dr.jur. Allan Philip, Danmark. Beretning: Ph.d.-stipendiat Tine Sommer Referenten, professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Danmark: Begrundelsen for at tage emnet op: Den tekniske udvikling er idag sådan, at man etablerer stadig større anlæg, der rent fysisk fylder meget, og som medfører forskellige risici. Derfor vil den faktiske udvikling indenfor teknologien såvel som udviklingen indenfor de forskellige infrastrukturer, betyde, at de anlæg, der etableres, bliver stadig større og derfor får stadig større indvirkning på miljøet, eventuelt til skade for de borgere, der bor omkring anlægget og muligvis også for de borgere, der bor langt væk. Et element,jeg også har forsøgt at fremhæve i mit skriftlige indlæg, er, at den generelle holdning til samfundets miljømæssige problemer har medført faktiske ændringer i miljøforvaltningen. Eksempelvis etableres der større affaldsbehandlingsanlæg ud fra en interesse i separering og sortering af affald. Det er blot et eksempel, et andet eksempel er naturgenopretningsprojekter. Der er også politiske ændringer, der har betydning for, hvad man lægger vægt på. Blandt andet er begrebet livskvalitet blevet et centralt begreb i den politiske debat, ligesom»rullende planlægning«er blevet et centralt begreb. Det betyder, at der stilles stadig flere politiske krav

2 284 Ellen Margrethe Basse til vurderingen af større anlæg, herunder også ved vurdering af forskellige effekter fra sådanne anlæg. Der er også sket retlige ændringer i de krav, der gælder for vurderingen af sådanne anlæg. Det er ikke kun nationale ændringer. Der er for nyligt vedtaget en ny konvention, Espoo-konventionen. Konventionen er tiltrådt af såvel EF som af de nordiske lande. Denne konvention har blandt andet til formål at regulere sådanne større anlæg, som har indvirkning på andre nationers forhold. I EF sammenhæng er der også i 1985 vedtaget et relevant direktiv (WM-direktivet). WMdirektivet, som regulerer større anlæg, har jeg nærmere beskrevet i det skriftlige indlæg. Det er et direktiv, som blev forberedt igennem mange år, idet der var betydelig uenighed om indholdet. Direktivet kan siges at gribe ind i reguleringen af arealanvendelsen i de enkelte lande. Derudover vedtages der på nationalt niveau stadig flere regler vedrørende miljøkonsekvensvurderinger af større anlæg. I Norge er det plan- og byggeloven, som indeholder en nærmere regulering af spørgsmålet. I Danmark er det først og fremmest planloven, men også miljøbeskyttelsesloven indebærer en vis regulering gennem godkendelsesordningen. I Sverige er forholdet reguleret ved naturressourceloven. Derimod har Finland og Island endnu ikke fået en national regulering af området, men der er et lovforslag på vej i Finland. Hvis man går ind og undersøger den retlige regulering, vil man finde ud af, at reguleringen er forskellig fra system til system. Det vil jeg vende tilbage til senere. Det man der udover kan sige er, at det ikke er helt traditionelle reguleringssystemer, vi har med at gøre. Reguleringen er udtryk for en målstyring og en brug af retsprincipper. Der er også nok mere brug for krav til processen, end der er brug for en regulering af det materielle. Fokuseringen på det processuelle og det organisatoriske er selvfølgelig udtryk for en generel udvikling, som præger den offentlige sektor. Det bliver mere og mere kompliceret at regulere det materielle, og derfor fokuseres der på at bygge beslutningssystemer op, som er egnede til at håndtere de opgaver, der skal løses - beslutningssystemer, der er tilstrækkelig fleksible. Også iøvrigt kan man sige, at der i forhold til den retlige regulering på dette område er tale om noget, der kan sammenlignes med, hvad der generelt præger samspillet mellem den offentlige sektor og den private sektor. Nemlig en delvis sammenblanding imellem de to sektorer, sådan at de private kommer ind i beslutningssystemet, er med-

3 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 285 bestemmende, medregulerende, og de offentlige virksomheder m.v. er blandt dem, der bliver reguleret. Den moderniseringstendens, som præger den offentlige sektor, præger med andre ord også det område, som vi her har med at gøre: de større anlæg. Inden jeg går videre, vil jeg fremhæve noget af det, vi i dag i andre grupper har talt om. Det gælder spørgsmålet om»ansvarliggørelse«som et nyt virkemiddel. Inden for miljøområdet -og blandt andet i forhold til de større projekter - prøver man at ansvarliggøre dem, der primært har interesse i, at projekterne realiseres. Det gør man på den måde, at det overlades til de ansvarlige at udarbejde meget detaljerede miljøkonsekvensvurderinger, at sikre oplysninger omkring konsekvenser af alternativer til det foreslåede projekt, og i det hele taget at bruge den ekspertise de er i besiddelse af. Ligeledes lægger man omkostningerne over på dem, der ønsker projektet. Herved ansvarliggør man dem på en måde, der aflaster den offentlige sektor. Samtidig kan man sige, at inddragelse af den almindelige borger i beslutningsprocessen ved stillingtagen til den offentlige sektors større anlæg også er en måde, hvorpå man kan gøre demokratiet bredere, og ansvarliggøre dem, der som borgere er med i processen. Hvad er det så for nogle projekter, der er de»større projekter«? Hvis man går ind og ser på de forskellige typer af regler, vil man se, at der er nogle regler, der lægger vægt på, hvor omfattende anlæggene er, bl.a. hvor store de er i deres geografiske udstrækning. En sådan afgrænsning er først og fremmest begrundet i, at de effekter, man interessere sig for, er dem, der følger af arealdisponeringen sammenlignet med alternativ arealanvendelse. Der er andre regler, det kan meget vel være i det samme lovsystem eller i den samme konventionstekst, hvor der i forhold til andre typer af større projekter lægges vægt på, hvor stor og eventuel farlig produktionen er, og hvor meget der bruges i produktionen af råstoffer fra naturen, eksempelvis brug af vand. Det forekommer også, at reglerne mere fokuserer på, om et sådant anlæg går på tværs af myndighedernes grænser og dermed nødvendiggør, at andre end den myndighed, som efter de traditionelle forvaltningsretlige regler ville have kompetencen, får en medindflydelse. Det kan være den myndighed, som bliver berørt i kraft af anlæggets fysiske udstrækning, men det kan også være borgerne i de berørte kommuner. Endelig er der regler, der mere fokuserer på, om et sådant anlæg

4 286 Ellen Margrethe Basse lokaliseres i sårbare områder. Denne type af regler indeholder normalt ikke en listning af de omfattede projekter. Herved undgås en fastlåsning af, hvilke projekter, der er omfattet. Reglerne lader i stedet vurderingen af anlæggets størrelse bero på en konkret vurdering, der foretages af myndighederne eller af sagkyndige udvalg. Gennem en sådan regulering bliver det primært et spørgsmål om sårbarheden der, hvor man lokalisere et sådant projekt/anlæg, som bliver afgørende. Også projekter, der fysisk er små, kan blive omfattet af krav, hvis de ligger et sted, som er særlig uheldigt. Og endelig kan man fokusere på den risiko, og ikke nødvendigvis den fare, der vil opstå som en potentiel risiko ved at lokalisere en bestemt type virksomhed. Det har man blandt andet gjort i de danske regler, hvor man har taget risikobekendtgørelsens afgrænsning af anlæg ind som en del af de projekter, der er omfattet af WM-kravene. Jeg har i mit skriftlige indlæg fremhævet, at valget af, hvilke større projekter, der skal være omfattet, og hvilke der ikke skal være omfattet, kan være bestemt af, hvorvidt der er andre reguleringsområder, som kolliderer med det konkrete reguleringssystem, man nu ønsker at indføre. Eksempelvis er dette relevant i relation til sommerhuse i Danmark, hvor man oprindelig har ladet større sommerhusområder været omfattet af WM-kravene, men hvor reglerne nu i stedet findes i kystcirkulæret. Det vil sige i et andet reguleringssystem. Interessen for at undgå overlappende regulering kan med andre ord være bestemmende for den juridiske definition af større anlæg. Arealdisponeringen er den effekt, der primært fokuseres på. Men også andre miljøeffekter inddrages, og man må sige, at det, der karakterisere udviklingen, er, at stadig flere effekter inddrages i den vurdering, der skal foretages. Det gælder både tidsmæssigt langsigtede effekter og kortsigtede, og det gælder effekter, der er en følge af langtransporteret forurening. Det kan også være forurening, der kun rammer lokalt, og det kan være forskellige typer af forurening. Det kan meget vel være, at en vurdering af et større projekt i forhold til nogle af disse effekter vil føre til, at det vurderes positivt, idet anlægget vil fremme visse miljømæssige hensyn. I andre sammenhænge har det samme anlæg måske nogle negative effekter. De større affaldsbehandlingsanlæg, som sikrer en genanvendelse, vil have en national miljøeffekt, som er gavnlig, men lokalt vil de have nogle miljøeffekter, som er problematiske - blandt andet i form af støj og lugt.

5 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 287 I Danmark er der ved at opstå den ændring i holdningen til de samfundsmæssige effekter - som blandt andet er kommet til udtryk i Folketinget - at man ikke kan begrænse sig til alene at se på miljøeffekterne. Man må også se på beskæftigelsen og på de samfundsøkonomiske konsekvenser af et sådant anlæg. Når vi i flere sammenhænge under dette Nordiske Juristmøde diskuterer retssikkerhed, synes jeg også, at det er nærliggende at tage begrebet op i forhold til større projekter. Vi har i den danske forvaltningsret aktuelt en diskussion om, hvorvidt retssikkerhedsbegrebet skal fastholdes som et meget snævert begreb, der er knyttet til beskyttelsen af den private adressat imod indgreb fra det offentlige. Forudsætningen er her, at den private er den svage, der har behov for beskyttelse mod den offentlige myndigheds anvendelse af sine kompetencer. Jeg har i lighed med andre miljøretsforskere tilladt mig at rejse det spørgsmål, ikke kun i mit skriftlige indlæg, men også i andre sammenhænge, om det er rigtigt at fastholde et sådant snævert retssikkerhedsbegreb. Allerede under en diskussion ved Det Nordiske Juristmøde 1981 fremførte Erik Boe en argumentation for, at vi skulle have et bredere retssikkerhedsbegreb, som sikrede den almindelige borger en bedre retsbeskyttelse, og han argumenterede for, at borgerdeltagelse i planlægning var udtryk for en retssikkerhedstankegang. Jeg var på det tidspunkt meget skeptisk, fordi jeg var bange for, at et sådant retssikkerhedsbegreb ville blive vanskeligt at håndtere, og at miljøinteresserne ville blive stillet dårligere i en konflikt, især ved domstolene, hvis man begyndte at bruge et sådant begreb. Min betænkelighed gik på, at der da ville være tale om en afvejning mellem traditionelle retssikkerhedsinteresser og andre bredere retssikkerhedsinteresser. Denne betænkelighed ved at bruge retssikkerhedsbegrebet har jeg sådan set stadig. Men samtidig kan jeg ikke se bort fra, at brugen af begrebet i sig selv har en retspolitisk virkning. Begrebet er værdiladet og centralt i den retsvidenskabelige diskussion. Og derfor kan det anføres, at hvis retssikkerhedsbegrebet bruges også i forhold til bredere interesser end adressatinteresser, så kan sådanne trediemandsinteresser, som er svage i en almindelig økonomisk prioritering - herunder miljøinteresser - måske opnå en ligeså god prioritering i den almindelige retlige diskussion som adressatinteresserne. Det er den sidste tankegang, som præger mit skriftlige indlæg til dette juristmøde. Jeg skal her uddybe det med et eksempel: Hvis man vil bruge retssik-

6 288 Ellen Margrethe Basse kerhedsbegrebet, hvad man kan argumentere for, er spørgsmålet, om den svage part er den, der ønsker at lokalisere et større projekt, og som altså er ansøgeren i forhold til det offentlige, eller om den svage part er den, som kommer til at leve med anlægget som nabo i fremtiden eller/og den som i øvrigt kommer til at bære omkostningerne ved de miljøeffekter, anlægget har. Aktuelt diskuterer vi Øresundsforbindelsen, både i Danmark og i Sverige. Øresundskonsortiet er formentlig ikke den svageste part, hvis man sammenligner med dem, der på forskellig måde bliver berørt af konsekvenserne. Bruges retssikkerhedstankegangen ved en vurdering af dette store anlæg, vil jeg argumentere for, at det ikke bliver et traditionelt snævert retssikkerhedsbegreb, man anvender, men derimod et bredere retssikkerhedsbegreb, som beskytter også de fremtidige generationers interesser og bredere borgerinteresser. Man skal selvfølgelig passe på med for meget begrebsjuristeri og først og fremmest være opmærksom på, at de hensyn, som man retligt interesserer sig for indenfor dette område, er de økologiske hensyn, demokratiske hensyn og så selvfølgelig også en vis retssikkerhedsbeskyttelse for dem, der bliver mest berørt. Bliver miljøkonsekvensvurderinger afløseren? I retsvidenskaben anvendes det værdiladede begreb, retssikkerhed, som består af forskellige elementer. Vi kan diskutere de processuelle elementer som forudsætning for at sikre en retsbeskyttelse. Vi diskuterer de organisatoriske krav, der må være opfyldt, hvis der skal sikres en retsbeskyttelse. Disse krav kender vi alle fra vores almindelige diskussioner om retssikkerhed. Det diskuteres også, om der overhovedet kan tales om materielle retssikkerhedskrav, eller om sådanne krav i stedet skal kaldes menneskerettigheder. I relation til det materielle er der større uenighed end i relation til det processuelle og organisatoriske. Det er imidlertid klart, at retssikkerhed er et begreb, som er en sammenfatning af formelle krav, organisatoriske krav og formentlig også materielle krav. Ved en retsvidenskabelig diskussion af den retlige vurdering af større projekters indvirkning på miljøet er det nærliggende at rejse spørgsmålet, om man på samme måde kan betragte miljøkonsekvensvurderinger som en sammenfatning af de nævnte elementer. Det er fristende at besvare dette bekræftende. Når man ser på de forskellige nationale og internationale reguleringer af større anlæg, herunder af

7 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 289 de miljøkvalitetskrav, der skal stilles, er der nogle formelle regler, der minder om dem, vi kender fra retssikkerhedsbegrebet. Reglerne skal sikre en uvildighed, upartiskhed, og sagkundskab hos dem, der træffer afgørelse. Reglerne skal sikre et forsvarligt beslutningsgrundlag mv. Der er endvidere nogle formelle krav, herunder om høring af de berørte, som vi kender fra de almindelige regler om sagsbehandling, hvor retssikkerhed er i fokus. Der er også nogle organisatoriske krav i forhold til miljøkonsekvensvurderinger, som på mange måder minder om dem, vi kender fra retssikkerhed. Udgangspunktet er også i reglerne om miljøkonsekvensvurderinger at finde frem til dem, der er bedst egnede til at udføre opgaven. Løsningen har været forskellig i forskellige lande, også indenfor VVM-direktivet, hvilket jeg har beskrevet i mit skriftlige indlæg. Det er forskellige organisatoriske krav, der stilles i forskellige lande i de regler, der skal sikre en rigtig miljøkonsekvensvurdering. Derimod er der i en retssikkerhedssammenhæng altid enighed om at forudsætte, at domstole er det»optimale forum«. I forhold til det materielle kan det fremhæves, at proportionalitetsprincippet anvendes med henblik på at sikre retssikkerhed. Men det samme princip skal også sikre rigtige miljøkvalitetsvurderinger. Det er klart, at der også vil være nogle principper og nogle krav, der er forskellige i de to sammenhænge. Eksempelvis bruges forsigtighedsprincippet i forhold til miljøkvalitetsvurderinger. Princippet kender vi derimod ikke i en retssikkerhedssammenhæng. Bortset fra sådanne forskelle bliver det lidt på samme måde, vi vil komme til at argumentere, og derfor er det nærliggende at overveje, om der indenfor sådanne områder, som det område, vi taler om her, ikke i stedet for en fokusering på retssikkerhed bør udvikles præcise krav til miljøkvalitetsvurderinger således, at sådanne krav bliver de centrale i den retlige vurdering af større projekter. Jeg har i mit skriftlige indlæg fremhævet, at en helhedstænkning er en forudsætning. Den generelle moderniseringstendens, som har præget den offentlige forvaltning i samtlige de nordiske lande i retning af samordning af beslutningssystemerne og forenkling, privatisering mv. og sammenblandingen imellem den private og den offentlige sektor, er noget vi vil se indenfor dette område. Men der er naturligvis nogle særlige miljømæssige krav bl.a. som en del af kravet om foretagelse af miljøkonsekvensvurderinger, der afføder specielle krav om helhedstænk- 19

8 290 Ellen Margrethe Basse ning. Det er utroligt kompliceret at have med miljøproblemer at gøre, da der er så mange, ofte meget direkte involverede interesser. Hvordan sikrer man sig så en forsvarlig helhedstænkning? Ja, det kan gøres på mange måder. Det man har gjort i det retlige system. Den måde, man har bygget reguleringssystemet op, er primært i form af formelle regler, der afgrænser de aktører, der accepteres som de relevante i beslutningsprocessen, herunder med hensyntagen til deres interessetilhørsforhold og deres sagkundskab. Det sker også i form af en regulering af den måde, de forskellige interesser/aktører må indgå i processen på og det tidspunkt, hvorpå de kan indgå i denne. Og det sker gennem fastlæggelse af visse minimumskrav, der skal stilles til det informationsgrundlag, der skal tilvejebringes, før der træffes beslutning i forhold til sådanne anlæg. Endelig sker det i form af opstillede mål og gennem angivelse af relevante virkemidler og principper til realiseringen af målet. Herved opnås en ramme, som giver de bedste forudsætninger for en miljøkonsekvensvurdering. Som det imidlertid er blevet fremhævet flere steder i den internationale litteratur om dette spørgsmål, kan man sige, at sådanne formkrav m.v. ikke i sig selv er en garanti. Der eksisterer ikke materielle krav til miljøkonsekvensvurderingen, og derfor bliver resultatet meget afhængigt af aktørerne. Juristernes rolle ved vurdering af større projekter. Jeg har afslutningsvis tænkt mig at sige, at der er grund til at rejse spørgsmålet om juristernes rolle i denne sammenhæng. Om dette kan man sige, at det, der foregår aktuelt i Danmark, er præget af, at beslutningssystemet i forbindelse med etablering af større anlæg bliver stadig mere politisk. Som et eksempel herpå kan fremhæves anlægsloven om Øresundsforbindelsen. Det er en rammelov, som efterfølgende flere gange er blevet diskuteret og debateret i det politiske system. Det er selvfølgelig udmærket ud fra en parlamentarisk vurdering. Men fremgangsmåden gør det vanskeligere for jurister at være med i diskussionen - medmindre juristerne definerer deres rolle som innovativ. Generelt kan man nok sige, som det også er blevet fremført af Lüdvig Krämer, som er direktør for de juridiske anliggender og anvendelsen af fællesskabsretten i EF's generaldirektorat for miljø- og forbrugerpolitik, at juristerne får en stadig mere innovativ opgave indenfor miljøområdet. Måske bliver den retlige vurdering af de større anlægs indvirkning et godt eksempel på, at juristerne får en sådan innovativ opgave. Det

9 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 291 svenske beslutningssystem i forbindelse med Øresundsforbindelsen med inddragelse af Vanddomstolen og Koncessionsnævnet har derimod været mere retlig. Endelig vil jeg sige, at de danske jurister ikke er spillet af banen på det traditionelle grundlag, idet der aktuelt er to retssager i Danmark. I sagerne skal der tages stilling til den måde, Trafikministeriet har tilrettelagt forberedelserne til anlægsloven om Øresundsforbindelsen, herunder om der i fornødent omfang er taget hensyn til WM-direktivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og ESPOO-konventionen. Det er imidlertid en forudsætning for en realitetsbehandling, at de sagsøgende miljøorganisationer er søgsmålsberettigede. Korreferenten, førsteamanuensis Hans Chr. Bugge, Norge: Mit udgangspunkt er, at miljøproblemerne, sådan som de har udviklet sig lokalt og globalt, i stor grad skyldes grundlæggende svagheder og skævheder i selve vort beslutningssystem: Først og fremmest i økonomien og»markedet«, fordi negative og langsigtede miljøkonsekvenser ikke har været taget med i de økonomiske regnestykker - for at udtrykke det enkelt. Men også delvis indenfor juraen, hvor hensynet til natur og miljø, almene interesser som knytter sig til miljøet og fremtidige generationer, har haft en relativ svag retlig beskyttelse og stilling i forhold til andre værdier og rettigheder. Forvaltningsretten er et område, hvor dette viser sig. Og netop de forvaltningssager, vi her skal diskutere - projekter med store miljømæssige konsekvenser - illustrerer dette. Det spørgsmål, som skal afgøres i sådanne sager, gennem koncessionsbehandling o.lign., er, hvorvidt et udbygningsprojekt i det hele taget skal gennemføres, hvor det eventuelt skal lokaliseres, og hvilke krav der skal stilles til virksomheden. Disse sager er jo på flere måder væsentligt anderledes end den typiske forvaltningssag, som vor traditionelle forvaltningsret i stor grad er bygget op om. Den»klassiske«forvaltningssag har en borger som»part«på den ene side og en offentlig myndighed på den anden, og sagen drejer sig om at pålægge denne»part«en pligt, afgøre om en ansøgning om en bestemt ydelse skal imødekommes o.lign. Situationen er ofte præget af, at borgeren og myndigheden har forskellig styrke og forskellige - typisk modstridende - interesser. 19*

10 292 Hans Chr. Bugge I sager om store projekter og udbygninger er situationen ofte væsentlig anderledes. Der er her for det første ofte en nær forbindelse og fælles interesse mellem»parten«- ansøgeren - og den offentlige myndighed. Ja, ofte står myndighederne selv bag udbygningen eller har arbejdet aktivt for at få den igang. Dette gælder eksempelvis, når staten bygger motorveje, eller en kommune aktivt søger at tiltrække en industrivirksomhed. Samtidig vedrører sagen ikke bare ansøgeren og myndigheden. Et større projekt får i vore dage ofte meget betydelige konsekvenser for»den tredje part«: den befolkning og det natur- og kulturmiljø, som berøres af udbygningen. Med»miljøkonsekvenser«må vi ikke bare tænke på konsekvenser for naturen i sig selv. Konsekvenser for miljøet betyder også ofte drastiske konsekvenser for de mennesker, som lever i miljøet. Det kan ved sådanne anlæg være en stor befolkning, der bliver berørt. Miljøpåvirkningen kan have konsekvenser for sundhed, velfærd og tryghed for mange, og den kan også have betydelige økonomiske konsekvenser for enkelte f.eks. i form af, at deres ejendomme reduceres i værdi p.g.a. miljøulemperne. Problemet med identifikationen mellem ansøger og myndighed forstærkes af andre forhold på grund af, at de aktuelle konsekvenser ofte: - rammer hensyn og interesser som har en svag retlig beskyttelse, - er vanskelige eller umulige at kvantificere eller at sætte en økonomisk pris på, - er usikre, på grund af mangel på kundskaber, eller fordi virkningen først vil kunne vise sig efter lang tid. Mange skadevirkninger kan have en geografisk udstrækning, som sprænger politiske og administrative grænser, og som vanskeliggør indflydelse fra alle berørte i beslutningsprocessen. Det, som rammes, kan heller ikke altid»repræsentere sig selv«, men må have særlige talsmænd: dyr, planter og fremtidige generationer. Dette er jo ikke en ny problemstilling. Vi har som bekendt en række specielle sagsbehandlingsregler, som netop skal sikre bredere samfundsmæssige og miljømæssige vurderinger i sådanne sager. Reglerne findes dels i love om samordnet planlægning. Et eksempel er den norske plan- og bygningslov, som lægger op til en meget bred og alsidig proces for udarbejdelse af arealplaner under styring af lokale folkevalgte

11 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 293 organer. Reglerne findes også i vigtige særlove - for Norges vedkommende kan nævnes forurensningsloven og vassdragsreguleringsloven. Intentionen med disse regler er at få problemerne alsidigt belyst og at åbne beslutningsprocesserne. Lovene lægger op til en sagsbehandling, der skal sikre både en vurdering af miljøkonsekvenserne og en aktiv medvirken i processen fra de berørtes side. I de sidste år har vi i flere af de nordiske lande fået generelle regler om konsekvensvurderinger ved større udbygninger. Disse regler bygger på de samme hovedtanker, men der er en del forskelle i detaljerne. Til trods for disse mange lovbestemmelser udtrykkes der ofte utilfredshed - i hvert fald i Norge - fra den berørte befolkning og organisationer, som varetager miljø- og andre almene hensyn. De kritiserer, at sagen ikke er tilstrækkeligt forberedt, at afgørelserne træffes hen over hovedet på folk, at beslutningsprocessen må opfattes som værende lukket, at information og medvirken mest er»skuebrød«, og at miljøhensynene ikke er undersøgt grundigt nok osv. Ikke sjældent går kritikken på manglende udredning af alternativer, eller på at alternativerne ikke er undersøgt godt nok - herunder også at det såkaldte»nul-alternativ«, det alternativ, at udbygningen ikke finder sted, ikke er undersøgt. Men der er også kritik fra den modsatte side over, at sagsbehandlingen er omstændelig, at den tager for lang tid, og at der stilles for store krav til vurderingen. Der fremsættes bl.a. en sådan kritik mod vore nye regler om konsekvensvurderinger, da disse fornylig var genstand for debat i Stortinget. Ellen Margrethe Basse rejser spørgsmålet om, hvor balancen her bør gå? Hvor grundige bør vurderingerne være? Det er meget vanskeligt at angive generelle retlige retningslinier ved løsning af disse spørgsmål. Udgangspunktet er et rimeligheds- eller proportionalitetsprincip. Men vi må diskutere, hvordan retningslinierne skal præciseres i sådanne sager, der indebærer så mange sammensatte og usikre konsekvenser. Vi må kunne gå langt i kravene om, at de ulemper, som indenfor en rimelig tid kan kortlægges eller antages som sandsynlige, af ansøgeren virkelig bringes frem i lyset, og at alternativer vurderes ordentligt. Jeg er enig med Ellen Margrethe Basse i, at forsigtighedsprincippet - eller»føre var-princippet«som vi kalder det i Norge - også bør give sig udslag i kravet til vurderingerne. Hvor der er tvivl, bør tvivlen komme miljøet til gode i den forstand,

12 294 Hans Chr. Bugge at man vælger at foretage vurderinger i stedet for at undlade dette. Sådanne vurderinger er særlig vigtige, når der er usikkerhed knyttet til mulige alvorlige og irreversible miljøvirkninger, eller en uklarhed m.h.t. mulige risici for større ulykker. I disse sager bør hensynet til, at der gennemføres en hurtig sagsbehandling ikke veje specielt tungt. Det er vigtigt, at processen har legitimitet. Dette nødvendiggør en upartiskhed i afgørelsen af, hvor grundigt konsekvenserne skal kortlægges. Jeg sætter spørgsmåltegn ved, om denne upartiskhed er sikret i dagens system. Når det gælder de norske regler om konsekvensvurderinger i plan- og bygningsloven, vil jeg specielt nævne, at det er de respektive sektormyndigheder, der har hånd om gennemførelsen af systemet. Det er dem, som bl.a. afgør, om en konsekvensvurdering skal gennemføres, og hvad vurderingen nærmere skal gå ud på. Der er få eller ingen mulighed for de berørte til at efterprøve de beslutninger, som tages undervejs i processen, idet sådanne afgørelser anses som led i den interne sagsbehandling og dermed unddraget klageadgang. Ud fra en juridisk synsvinkel må målet generelt være at sikre et bredt beslutningsgrundlag på en balanceret og upartisk måde og uden unødig tidspres, og at hensynet til de mange interesser, som berøres negativt - ikke mindst miljøinteresserne - varetages ordentligt. Denne type forvaltningssager falder, som nævnt, på flere måder udenfor de traditionelle kategorier, vi behandler og drøfter i forvaltningsretten: enkeltafgørelser og forskrifter. De specielle og vanskelige problemer, som her rejser sig, nødvendiggør, at vi i større grad tager de store udbygningssager med brede miljøkonsekvenser op til diskussion og behandler dem systematisk, som en særlig»tredje kategori«af forvaltningssager. Selv om sagsbehandlingsreglerne er gode, giver de selvfølgelig ingen garanti: de offentlige myndigheder - ofte de politiske organer i stat og kommune - står under alle omstændigheder meget frit. Når myndighederne skal afgøre, om en udbygning skal gennemføres, og eventuelt på hvilke vilkår, anviser de aktuelle love en bred skønsmæssig vurdering, og angiver kun få materielle retningslinier af retlig art. Sagt på en anden måde: Dette er»politiske afgørelser«. Det er op til de politiske organer at afveje de positive virkninger af et udbygningsprojekt - økonomiske virkninger, arbejdspladser, bedre transport eller service - på den ene side, og negative konsekvenser for bl.a. miljøet på

13 Den redige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 295 den anden. Det er op til myndighederne, at foretage denne helhedsvurdering og de værdivalg, som kræves. Dette er naturligt og rigtigt i vore demokratier. Men problemet er, at valgene vil tendere i retning af, at de mest afgørende kriterier er: de dagsaktuelle behov, de kortsigtede mål og det, som er økonomisk lønsomt på kort sigt. Dette er så at sige»tyngdelove«i de politiske beslutninger, men det er love som i høj grad er betinget af grundlæggende økonomiske og juridiske rammebetingelser. Skal der skabes en bedre balance, må disse rammebetingelser justeres. Det er ikke nok med bedre sagsbehandlingsregler. Der er også behov for visse materielle, retlige elementer, som kan regulere selve helhedsvurderingen og interesseafvejningen, når afgørelserne skal træffes. Nogle retningslinier af denne type findes allerede. I norsk ret er der flere eksempler på bestemmelser, som giver en klar anvisning på, at miljøhensynet skal tillægges betydelig vægt ved skønsudøvelsen i sådanne sager. På den anden side er anvisningerne ikke altid særlig klare, idet sådanne anvisninger bl.a. findes i de privatretlige regler i naboretten: Udbygninger som påfører skader eller ulempe på naboejendom, som overstiger»tålegrænsen«, medfører som bekendt erstatning på objektivt grundlag. Tålegrænsen er - i norsk ret - knyttet til begreberne»urimelig«og»unødig«, som igen er gjort afhængige, bl.a. af, hvad der kan forventes af udviklingen i det aktuelle område. Så relativt som tålegrænsen herved er blevet defineret, har naboretten fået en meget ringe betydning som værn for almene miljøværdier og som grundlag for stillingtagen til større udbygningsprojekter. Vi har i Norge også fået regler om erstatning for forureningsskader, der, som den generelle regel, fastslår et ansvar på et objektivt grundlag og desuden udvider erstatningsreglerne en del i forhold til tidligere. En videreudvikling af reglerne om erstatning for forureningsskader, og i det hele taget en udvikling af forureneren- betaler-princippet, bør nok lidt efter lidt kunne bidrage til, at miljøhensyn og langsigtede konsekvenser kommer til at veje tungere i»regnestykket«, og dermed virke ind på afgørelserne i disse sager. Lad mig imidlertid også pege på enkelte nye retlige begreber og mål, som nu kommer ind, og som bør påvirke afvejningen i disse sager: Vi har målsætningen om retten til et godt miljø som en ny materiel,

14 296 Hans Chr. Bugge såkaldt»tredjegenerations«menneskeret. Denne tanke blev udtrykt allerede i erklæringen fra FNs miljøkonference i Stockholm i 1972, og den er blevet drøftet videre i mange fora. Selv om tanken er omstridt og juridisk uklar, virker det som om den langsomt vinder frem og giver sig stadig klarere udtryk i internationale konventioner og national lovgivning. Vi har det generelle mål i Brundtland-rapporten om en bæredygtig udvikling (norsk:»bærekraftig«, svensk:»hållbar«): en udvikling som opfylder dagens behov, uden at begrænse fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Dette begreb kan nok forstås og fortolkes på mange måder, og det giver jo ikke noget klart svar på, hvordan konkrete sager bør afgøres. Men begrebet indeholder en kerne, som er meget vigtig, og som giver en ny dimension til vurderingen: de langsigtede konsekvenser og retfærdighed over for vore efterkommere. Fra nærmest at være en politisk vision, er»bæredygtig udvikling«nu på fuld fart ind i internationale traktater og i national lovgivning. De to vigtige nye love i Danmark på dette felt - lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning, begge fra har som udtrykkeligt formål at medvirke til, at samfundsudviklingen sker»på et bæredygtigt grundlag«. Også i Norge har vi fået de første love, hvor bæredygtig udvikling er taget med som formål, bl.a. i den nye kommunelov. Hvorvidt et tiltag bidrager til, eller modvirker, en bæredygtig udvikling bliver dermed et moment, som skal tillægges vægt ved afgørelsen af de sager, som falder ind under den respektive lov. Og»bæredygtig udvikling«bliver et begreb, som også jurister må tage stilling til og efterhånden bidrage til at præcisere den retlige virkning af. En vigtig side af målet om bæredygtig udvikling er: at bevare naturens evne til selvfornyelse. Skal man sikre en bæredygtig udvikling, må naturens egne grænser ikke overskrides. I den forbindelse minder jeg om, at begreberne»naturens tålegrænse«(engelsk:»critical load«) for forureninger og»bæredygtig afkast«(»(optimum) sustainable yield«) af levende ressourcer også er på vej ind i internationale og nationale lovtekster. De vil give vigtige miljøpolitiske retningslinier - en målestok som også de store udbygningsprojekter må vurderes i forhold til. Pointen er, at naturens love og behov bliver selve udgangspunktet for reguleringen. Vi har miljøkvalitetsnormer, og vi har forsigtighedsprincippet. Dette

15 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 297 er nævnt af Ellen Margrethe Basse, og jeg kan komme tilbage til, hvilket indhold det nævnte princip eventuelt kan gives i fremtiden. Alt dette er elementer, som selvfølgelig afhængigt af, hvordan det udvikles, præciseres og anvendes, vil kunne bidrage til at give miljøet og de langsigtede hensyn en stærkere stilling - ikke blot politisk, men også, lidt efter lidt, retligt. Et udslag af denne tendens til retliggørelse er den nye grundlovsbestemmelse i Norge, Grundlovens 110b om miljøværn. Herefter citeredes bestemmelsen, og korreferenten oplyste, at der i det norske Storting var en diskussion om den retlige betydning af bestemmelsen, og at den norske Højesteret allerede ved flere anledninger havde anvendt bestemmelsen som et fortolkningsmoment til fordel for miljøet i sager, hvor miljøhensyn på en eller anden måde skulle afvejes mod andre hensyn. Korreferenten fastslog, at miljøhensyn således er på vej - om end langsomt - til at opnå et værn, der kan sammenlignes med de mere traditionelle værdier og grundlæggende frihedsrettigheder. Korreferenten afsluttede med nogle betragtninger om domstolens rolle, hvorunder han fremhævede, at de centrale retsreglers formulering, ved hvilken der overlades en vid skønsmæssig kompetence til politiske myndigheder, begrænser domstolens prøvelse af selve afgørelsen. Det har i praksis vist sig, at domstolene spiller en forholdsvis ringe rolle ved efterprøvelsen af sagsbehandlingen i disse sager. Korreferenten var af den opfattelse, at domstolene burde påtage sig en mere aktiv rolle, også i disse sager. Domstolene har visse muligheder, f.eks. i relation til spørgsmålet om at»åbne retssalen«for de organisationer eller interesser, som forsøger at varetage miljøhensyn, ved at anerkende deres søgsmålsberettigelse. Domstolenes strenge syn på begrebet retlig interesse er måske i færd med at løse sig i Norge, og i den relation spiller domstolene en central rolle. Det samme er tilfældet ved fastlæggelsen af kravene til sagsbehandlingen, evt. domstolenes efterprøvelse af sagsbehandlingen ud fra spørgsmålet om, i hvilken grad alle interesser, herunder også langsigtede miljøhensyn, varetages tilstrækkeligt ved forberedelsen af sagen. Korreferenten fremhævede, at professor Bernhard Gomard i sin åbningstale havde argumenteret for en mere aktiv holdning fra de nationale domstoles side i forhold til lovgivningsmagten, bl.a. på baggrund af EF-domstolens aktive rolle i virkeliggørelsen af Romtraktatens intentioner. Domstolene havde en opgave med at hjælpe den politiske vilje til at blive effektiv. Korrefe-

16 298 Hans Chr. Bugge renten mente, at miljøfeltet netop var et sagsområde, hvor dette havde gyldighed. Miljøsagen har bred politisk tilslutning, hvorfor domstolene kan og bør give et større bidrag end hidtil til, at denne vilje også kommer til udtryk ved bedømmelsen af de store projekter. Derefter tog lagdommer Gunvald Gussgard, Norge ordet: Gunvald Gussgard konstaterede, at man i de fleste tilfælde ville være forpligtet til at anvende de ordinære regler for planlægning ved bedømmelsen af de projekter, som ville kunne få miljømæssige virkninger. Om projekterne var store var ikke i sig selv afgørende. Reglerne om konsekvensvurderinger er regler, som for Norges vedkommende, ikke i sig selv vil kunne føre til andet end, at man her skal gennemføre en bestemt form for sagsbehandling, også når det drejer sig om store projekter. Gunvald Gussgard påpegede endvidere, at resultatet af denne sagsbehandling ikke i sig selv indebar definitionen af afgørelsen, dvs. et ja eller et nej til projektet. Formålet med sagsbehandlingen var blot at sikre, at beslutningstagerne opnår et nødvendigt beslutningsgrundlag. Professor, dr.jur. Inge Lorange Backer, Norge: Groft sagt er retsstillingen for større projekter i et miljøretsperspektiv knyttet til to begreber: koncessionsbehandling og konsekvensvurdering. Generelt vil jeg erklære mig enig med referenten i, at retssikkerheden for miljøet må understreges samtidig med retssikkerheden for ansøgeren. Særlig når der er tale om større projekter, kan vi ikke tage det for givet, at den private ansøger er den svage og det offentlige den stærke part. Når det drejer sig om koncessionsbehandling af større projekter, kan der opstå særlige spørgsmål om, hvad der er legitime hensyn eller udenfor liggende argumenter ved udøvelsen af forvaltningsskønnet. Store projekter har gerne langsigtede virkninger, både for miljøet og i andre henseender. I kraft af sin størrelse kan de også have betydelige virkninger på kort sigt - ikke mindst når det gælder beskæftigelsen. Her kan det let ske, at de kortsigtede fordele mht. beskæftigelse over-

17 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 299 skygger langsigtede miljøpåvirkninger og bliver udslagsgivende for koncessionsmyndigheden. Efter min mening er det fuldt legitimt, at sådanne beskæftigelseshensyn på kort sigt bliver afgørende, hvis der blot er tale om tidspunktet for, hvornår et projekt skal tildeles koncession eller iværksættes. Da drejer det sig om projekter, som også ud fra en langsigtet vurdering fortjener koncession. Men der er grund til at stille spørgsmål ved den retlige legitimitet ved kortsigtede fordele, hvis de tilsidesætter hensynet til at undgå skadevirkninger på lang sigt. Dette rejser et særligt problem, såfremt det er regering og Storting, der er koncessionsmyndighed. Det kan være urealistisk at antage, at politiske myndigheder vil se bort fra f.eks. kortsigtede beskæftigelseshensyn, hvis der er stor arbejdsløshed, og det kan hævdes, at den retlige bedømmelse må tilpasse sig de politiske realiteter. Men accepterer man det standpunkt, giver man samtidig afkald på i denne sammenhæng at bruge retsreglerne som et virkemiddel til at få en bæredygtig udvikling. Korreferenten, førsteamanuensis Hans Christian Bugge, Norge, pegede på de organisatoriske spørgsmål, der knytter sig til konsekvensvurderinger, navnlig den norske løsning, hvor vedkommende sektormyndighed har afgørende indflydelse på konsekvensvurderingens tema og omfang. Jeg er enig i, at dette kan rejse spørgsmål om upartiskhed i sagsbehandlingen. I Norge har sådanne indvendinger tidligere været stærkt fremme ved vandkraftudbygninger, hvor det tidligere var sådan, at Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (som det dengang hed) optrådte både som koncessionsmyndighed og som bygherre, ved udbygninger i statsligt regi. Omorganisering har medført, at NVE nu kun fungerer som koncessionsmyndighed, mens udbygningsopgaverne og ansøgerrollen varetages af Statkraft, som er en selvstændig enhed, en såkaldt statsvirksomhed. Lignende omorganiseringer, med opdeling af regulerende myndighed og udførende virksomhed respektiv forretningsdrift, ser vi nu også på andre områder, f.eks. i trafiksektoren. Dette er en udvikling, som efter mit skøn gør det lettere at acceptere sektordepartementernes centrale rolle i afgørelser om konsekvensvurderinger. Det vigtigste argument til støtte for den rolle som sektordepartementerne spiller i Norge, ligger imidlertid i Brundtland-kommissio-

18 300 Hans Christian Bugge nens principper om en bæredygtig udvikling, som forudsætter, at miljøhensyn bliver integreret i alle sektorer og af alle instanser. Skal dette mål realiseres, må sektormyndighederne selv tage ansvaret for, at miljøhensynene indgår i beslutningsgrundlaget. Og skal de selv have et ansvar for varetagelsen af miljøhensynene, er det måske en naturlig konsekvens, at de også får beslutningskompetencen. Dette aktualiserer imidlertid en mulighed for at efterprøve afgørelsen. Jeg er derfor enig med korreferenten i, at der er behov for en klageordning, som kan sikre, at konsekvensvurderingerne virkelig fungerer som et middel til at varetage miljøhensynene ved at klarlægge - blandt andet - de langsigtede miljøpåvirkninger. Et centralt spørgsmål i tilknytning til konsekvensvurderingens indhold, er kravet om vurdering af alternativer til det projekt som ansøgeren primært ønsker. Korreferenten pegede på betydningen af nulalternativet. Lad mig pege på andre former for alternativer, som det kan være nødvendigt at udrede, såfremt konsekvensvurderingen virkelig skal blive et middel til at varetage miljøhensyn. Jeg vil bruge et eksempel fra trafiksektoren, som er en af de største udfordringer, vi står over for i miljøsammenhæng. Hvis der planlægges en ny motorvej, sker det selvsagt for at dække et vist transportbehov. Dette kan ske ved forskellige vej tracéer, og en form for vurdering af alternativer vil da være at vurdere forskellige tracévalg og konsekvenserne af dem. Men uanset hvor en ny vej placeres, vil vejtrafikken have sine ulemper. Der kan derfor være grund til at udrede alternative transportmåder, som giver mindre miljøulemper - typisk jernbane. En tredje type alternativ er tiltag for at reducere transportbehovet sådan, at man ikke får behov for en ny motorvej overhovedet. Sådanne alternative vurderinger skaber imidlertid et dilemma: De alternativer, som er aktuelle i miljøsammenhæng, er det måske ikke aktuelt for ansøgeren at udføre overhovedet, og måske har han heller ikke de nødvendige faglige forudsætninger for at foretage en sådan vurdering. Jeg ser det derfor som et uløst spørgsmål, hvordan princippet om alternative vurderinger kan forenes med det udgangspunkt, at det er ansøgeren, der skal foretage konsekvensvurderingen.

19 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 301 Vicehäradshövding, förvaltningssekreterare Tapani Mikkeli, Finland: Der er behov for at tale om retssikkerheden i den forvaltningsretlige beskyttelse i den foreliggende situation. Og siden man nu og da er tvunget til at tage stilling til større, eller mindre, projekters miljøpåvirkninger, er der to yderst betydningsfulde spørgsmål, som bør besvares. Det første er, hvilke præmisser man må tage hensyn til, og hvorledes disse bør prioriteres. Referenten har præsenteret vigtige principper, som tilhører disse præmisser. Men problemet er endvidere, hvordan man skal løse konflikten, såfremt der opstår modstrid mellem sådanne principper. Hvordan skal man vælge mellem dem? Hvorledes skal man prioritere dem? Man har talt om materielle normer i retskildelæren, og hvis man ikke tilvejebringer sådanne normer ved domstolen, må politikerne selv skabe dem, hvilket ikke er forfærdelig let. For det andet er det vigtige spørgsmål, på hvilken måde og med hvilken lovgivningsteknik, sådanne præmisser eller retningslinier skal fastlægges. Man har blandt andet rejst spørgsmålet, om sådanne retningslinier skal være udtrykkelig lovfæstede, eller om det er nok, at de kommer til udtryk i den politiske debat i Rigsdagen. Et andet problem, der har sammenhæng med det, som Inge Lorange Backer talte om, er spørgsmålet om, hvem der er den bedste koncessionsmyndighed. Er det en kompetence, som Rigsdagen naturligt bør have - spiller Rigsdagen eller bør Rigsdagen spille en betydelig rolle i denne her beslutningsproces? Går man nærmere ind på de krav, referenten tog frem, og først fokuserer på de processuelle krav i relation til store projekter, må det erkendes, at det er vigtigt at følge disse processuelle krav, men de løser ikke i sig selv problemerne. De administrative løsninger er betydningsfulde, særligt hvis man tænker på koncessionskompetencen, hvordan kompetencen skal fordeles, og hvilke organer, som skal beslutte i disse sager. Hvis man giver sådanne myndigheder koncessionskompetence, som ikke har praktiske muligheder for at anvende kompetencen på traditionel vis, bliver det svært også for kontrolorganerne at udføre deres efterprøvende funktion. Jeg finder derfor, at disse materielle præmisser, der har været nævnt, er de vigtigste for hele beslutningsprocessen. Derfor burde sådanne præmisser eller principper klarlægges, vurderes samt prioriteres. Materielle normer, som forsøger at kon-

20 302 Tapani Mikkeli trollere også større projekter, er måske nødvendigvis relativt fleksible, i første omgang også af tekniske grunde. Men netop disse prioriteringsregler, prioriteringer af forskellige værdier, bør i et vist omfang kunne fastholdes i en demokratisk ordning, gennem deltagelse fra Rigsdagen, Statsråd osv. Lovgiveren har endvidere reelle muligheder for at opbygge en kontrol i udførlige former, ved at fremhæve retssikkerheden, men også med den målsætning at varetage miljøet. Har man ikke sådanne prioriteringsregler, er der kun tilbage at håbe på, at beslutningstagerne på forskellige niveauer har den fornødne miljøvenlige holdning. Advokat Harald Hove, Norge: Miljøsager, og ikke mindst store projekter med betydelige konsekvenser for miljøet, vil ofte angå en række forskellige interesser, forskellige fagområder og vil i sidste instans være genstand for en politisk beslutning. Med denne baggrund vil jeg stille spørgsmålstegn ved, om det i sådanne sager tjener noget formål uden videre at anvende indfaldsvinklen»retssikkerhed«for de ræsonnementer, som vi jurister skal bidrage med? For os jurister er retssikkerhed et vigtigt ord, og desuden også et honnørord. Det giver udtryk for noget, som vi mener er vigtigt. Jeg tror alligevel, at vi må være forsigtige med at presse for meget ind under begrebet. Vi skal måske også være forsigtige med at forudsætte, at begrebet uden videre vil have samme gennemslagskraft overfor udenforstående, som det har overfor juristerne (selv om»retssikkerhed«nok tilhører de politiske honørord, og dermed vil være noget, man i princippet er positiv overfor). Mit anliggende er derfor at stille spørgsmålet, om vi ikke som jurister og, i hvert fald for mit vedkommende, som engagerede i miljøspørgsmål, i stedet burde formulere, hvilke krav vi mener, der bør stilles til sagsbehandlingen og vurderingstemaet og formidle dette direkte uden at henvise til begrebet retssikkerhed? Jeg tror, at der er meget, der kan tale for, at dette vil få samme gennemslagskraft. Som nævnt handler miljøsager, og særligt store udbygningsprojekter, om mange og sammensatte interesser. Der kan derfor være grund til at have en vis ydmyghed i forhold til vores redskab juraen, og dette

21 Den retlige bedømmelse af større projekters indvirkning på miljøet 303 bør også gælde i diskussioner mellem jurister. Det er imidlertid samtidig vigtigt netop at fokusere på de sider, hvor vi som jurister vil have den største gennemslagskraft og måske de fleste midler. Det er nok også i miljøsager vigtigt at sikre partsinteresser i tilknytning til sagsbehandlingen. I de fleste større sager vil der være stærke aktører på ansøgersiden. Disse aktører, og jeg tænker da f.eks. på Vejdirektoratet, Statoil og Norsk Hydro, vil næppe have behov for formelle rettigheder. De vil, med eller uden regler som sikrer partsinteresser, stort set kunne klare at varetage egne interesser. Det vil derfor i første række være de svage aktører, f.eks. privatpersoner som berøres, eller organisationer som vil sikre miljøværdier, der reelt vil drage nytte af processuelle rettigheder. Og det er da også særligt dem, der er grund til at beskytte med en indfaldsvinkel knyttet til retssikkerhedsbegrebet. Et vigtigt krav for at sikre miljøinteresser er at forlange konsekvensvurderinger i sådanne sager. Der er imidlertid grund til at være opmærksom på, at konsekvensvurderinger ofte tidsmæssigt vil komme efter, at der er truffet principbeslutning i sagen. Dette skyldes naturligt nok, at konsekvensvurderinger er kostbare, og at man har behov for at vide, hvad der skal vurderes, før man gennemfører vurderingen. Dette forhold burde lede til den forventning til beslutningstagerene, at de er i stand til at ændre standpunkt efter at have set konsekvenserne. For at citere en norsk fjellvettregel:»det er ingen skam at snu«. En sådan holdning hos politikere ville f.eks. kunne have ført til, at den kendte Alta-sag kunne have fået et lykkeligere udfald. Et andet sagsforhold, hvor dette spørgsmål har været aktuelt i den norske debat, har knyttet sig til valget af hovedflyveplads, herunder også, om vi havde brug for en sådan flyveplads. Afslutningsvis kan jeg som supplement til det, der er fremhævet af Ellen Margrethe Basse om miljøeffekterne af vindmøller i Jylland, der bl.a. har et klart visuelt aspekt, oplyse, at der skal føres en lang kraftlinie over et lavt norsk ø-samfund. I denne sag fremhæver ansøgeren, som i denne sag har haft hånd om sagsbehandlingen, både økonomiske forhold og tidsfaktoren. Beslutningstagerne kommer dermed under et stærkt pres fra ansøgeren. Denne problemstilling, at ansøgeren ofte vil have hånd om sagsbehandlingen indtil et meget fremskredet tidspunkt, fortjener opmærksomhed, og medfører, at man ikke uden videre får tillid til den endelige beslutning truffet under pres.

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag

Fremtidens Lægeforening - et sammendrag Den Almindelige Danske Lægeforening Juridisk Sekretariat Bente Hyldahl Fogh Lars Svenning Andersen Advokat lsa@bechbruun.com J.nr. 020866-0017 lsa/cbw Trondhjemsgade 9 2100 København Ø Sekretær Christina

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller.

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Energistyrelsen Att.: Jens Bengtsson Amaliegade 44 København K 13. marts 2009 Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Vindmølleindustrien finder det positivt og helt nødvendigt,

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 378 Offentligt J.nr. NST-101-00732 Den 29. marts 2012 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Spørgsmål AP Er det

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Sammenfatning. Projektets formål. Begrebet strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Projektets formål. Begrebet strategisk miljøvurdering Sammenfatning Projektets formål Projektet har til formål at videreudvikle de erfaringer med miljøvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag, der hidtil er opnået i Danmark, og medvirke til en dialog

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Dato 14. november 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/10994-12 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Det nye VVM-direktiv. Naturstyrelsen Jura Helle Ina Elmer Specialkonsulent

Det nye VVM-direktiv. Naturstyrelsen Jura Helle Ina Elmer Specialkonsulent Det nye VVM-direktiv Naturstyrelsen Jura Helle Ina Elmer Specialkonsulent INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 1 Programmet Formål og proces med direktivændringen

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0470 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 30. september 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager

Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager Den forvaltningsretlige ramme og de overordnede principper i miljøsager ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver 17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte Advokat (H) Håkun Djurhuus De forvaltningsretlige

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller

Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller AARHUS UNIVERSITET Køberets- og værditabsordning for kystnære havmøller Dansk Energi s og Vindmølleindustrien s seminar den 27. maj 2013 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Juridisk Institut, School

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh

Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh Natur- & Miljøforvaltning 20. maj 2014 Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh Er spørgsmålet ment faktuelt eller normativt? Faktisk: Det er ikke underbygget af systematiske

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Digital forvaltning. forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger

Digital forvaltning. forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger Digital forvaltning forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger Forvaltningsrettens forunderlige natur https://da.wikipedia.org/wiki/magiske_objekter_i_harry_potter Vi er i en

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere