side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Ingen Indholdsfortegnelse: 421. Udmøntning af rammebesparelse på Økonomiudvalgets område Udmøntning af ramme-besparelser Budgetplan Forslag til arkitekturpolitik Forslag til lokalplan 211, Bevaring af Munkebo Bycenter Forslag til lokalplan 210, Bevaring af Lindøboligerne i Munkebo Vedtagelse af lokalplan 213, Bolig på Fjordvej 162, Munkebo, samt tillæg nr. 3 til kommuneplanen Vedtagelse af lokalplan 208, område til fodboldbaneanlæg i Nymarkshuse, Kerteminde, samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen Trafikplan 2010 for Kerteminde Kommune - servicemål og udfordringer Endelig godkendelse af Kerteminde Kommunes Affaldsplan Fastsættelse af grundpriser for byggegrunde på Tårup Strandpark Fremtidig skolestruktur i Munkebo By Frigivelse af rådighedsbeløb - Hindsholmskolen Forslag om etablering af driftsoverenskomst mellem Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune og Østfyns Museer samt endelig godkendelse af vedtægter for Østfyns Museer Sundhedsberedskabsplan for Kerteminde Kommune Anmodning fra Kerteminde Forsyning om kommunegaranti for lån på 12,5 mio. kr Vedrørende afholdelsen af EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen den Forslag om ændret sammensætning af Bevillingsnævnet fra den Udvalg og repræsentationer fra 1/ / Risikostyringsregnskab Forsikringsaftale Sager og skrivelser til orientering Punkter på lukket møde:

3 side Udmøntning af rammebesparelse på Økonomiudvalgets område S04 sagsnr Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 23. marts 2009 at udmelde rammebesparelser til alle stående udvalg for perioden med henblik på at sikre en hurtigt forbedring af den kommunale økonomi. For økonomiudvalgets eget område drejer det sig om 4 mio. kr. i 2009, 5 mio. kr. i 2010 og 7 mio. kr. i Direktionen er i færd med at udarbejde konkrete forslag til at gennemføre besparelserne. Forslaget fremsendes pr. mail til økonomiudvalgets medlemmer den 8. april 2009, og vil på økonomiudvalgets møde den 14. april 2009 blive gennemgået. Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til besparelser som fremgår af de eftersendte bilag. Økonomiudvalgets møde punkt 421: Besparelsesforslagene anbefales, dog således at Ø.03 i 2010 og overslagsårene står med 0,3 mio. kr. og Ø.06 i 2010 og overslagsårene står med 0,2 mio. kr Udmøntning af ramme-besparelser Ø02 sagsnr Byrådet afholdt økonomi-tema-dag den 10. marts 2009 med gennemgang af regnskab 2008, årsbudget 2009 og forslag til budget Efterfølgende var der politiske drøftelser af Kerteminde Kommunes status. Økonomiudvalget afholdt møder den 17. og 23. marts 2009, hvor Kerteminde Kommunes økonomi blev drøftet. Med baggrund heri kan der opstilles følgende 4 punkter til politisk behandling: 1. Udvalgenes forslag til regulering af budget På økonomi-tema-dagen den 10. marts 2009 fremkom udvalgenes forslag til regulering af årsbudget 2009 i forhold til det nuværende serviceniveau. 2. Rammebesparelse drift og refusion - på udvalgenes områder i På økonomiudvalgets møde den 23. marts 2009 blev rammebesparelser på udvalgenes områder fastsat med de nævnte beløb. Udvalgene skulle efterfølgende fremsende forslag til reduktioner. Disse forslag foreligger nu og udsendes sammen med denne dagsorden.

4 side 4 3. Anlæg. På økonomiudvalgets møde den 23. marts 2009 blev det besluttet, at foretage en nedjustering af forventet grundsalgsindtægter med 50%. 4. Rengøringsanalysen i Kerteminde Kommune. Rengøringsanalysen blev behandlet på økonomiudvalgets møde den 10. februar Der er efterfølgende gennemført en høringsproces og resultatet heraf er den 6. april 2009 indregnet i opgørelsen. Regulering af årsbudget 2009 på institutioner mv. i forhold til den gennemførte analyse kan derfor foretages nu. 1. Udvalgenes forslag til regulering af budget 2009: Børn og Skole Merforbrug Konto Tekst Beløb Folkeskolen SFO ordning Befordring af skoleelever Specialundervisning region Kommunale spec.skoler Dagpleje Plejefam.og opholdssteder Forbebyggende foranst Forbebyggende døgninst I alt Ældre og Handicap Merforbrug Konto Tekst Beløb Pleje og omsorg for ældre Hjælpemidler Behandling af stofmisbrugere I alt Arbejdsmarked Merforbrug Konto Tekst Beløb Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kt.hj.modtagere Løntilskud - fleksjob I alt Total drift og refusion Økonomiudvalg Merforbrug Konto Tekst Beløb VUC behandlet i ØKU 4/ I alt Renter af likvide aktiver I alt Vandrehjem - provenue Afregning forsyning Afregning forsyning I alt I alt konto 3, 7 og konto

5 side 5 1. Der meddeles en tillægsbevilling på total drift og refusion på kr. Der meddeles tillægsbevilling på konto på kr. Der meddeles tillægsbevilling på konto 7 på kr. Der meddeles tillægsbevilling på konto 8 på kr. 2. Rammebesparelse drift og refusion - på udvalgenes områder i Behandlet således: Økonomiudvalget 17/ pkt. 434 og 23/3 pkt Børn og Skole Beløb Decentrale aftaler Udvalgsområde I alt Kultur og Fritid Beløb Decentrale aftaler Udvalgsområde I alt Ældre og Handicap Beløb Decentrale aftaler Udvalgsområde I alt Arbejdsmarked Beløb Udvalgsområde I alt Miljø og Teknik Beløb Decentrale aftaler Udvalgsområde I alt Økonomi Beløb Udvalgsområde I alt Samtlige udvalg - i alt Der foreligger forslag - fra Børn og Skole, Kultur og Fritid, Ældre og Handicap, Arbejdsmarked og Miljø og Teknik - til hvordan rammebesparelsen kan opfyldes. Materialet vedlægges i papirform - denne dagsorden. Dok. Nr samt uddybende bilag til fagudvalgenes spareforslag.. Økonomiudvalgets forslag til rammebesparelse behandles på mødet den 14/ I forslaget fra Børn og Skole indgår reduktion på anlæg med kr. for at den samlede rammebesparelse på drift og refusion udgør kr.

6 side 6 2. Bevillingsforslag ift. en samlet rammebesparelse på kr. Der meddeles tillægsbevilling på drift og refusion på Der meddeles tillægsbevilling/rådighedsbeløb på I alt kr kr kr. 3. Anlæg Nedjustering af forventet grundsalgsindtægter med 50% i Behandlet i Økonomiudvalget den 23/ pkt Miljø og Teknik Mindreindtægt Konto Tekst Beløb Jordforsyningen salg boligformål Jordforsyningen salg - erhvervsformål I alt Der meddeles tillægsbevilling/rådighedsbeløb på kr. 4. Rengøringsanalyse i Kerteminde Kommune sag Regulering af budget 2009 på institutioner mv. og opsamling til fælles pulje. Behandlet således: Økonomiudvalget 10/ pkt Mindre- /merudgift Børn og Skole Kultur og Fritid Ældre og Handicap Miljø og Teknik Økonomiudvalg Økonomiudvalg Fælles central rengøringspulje mv I alt regulering af rengøringsbudget Dok. Nr og dok.nr Der meddeles tillægsbevilling - vedrørende alle udvalg - til drift på netto 0 kr. Det indstilles til økonomiudvalget, at der meddeles de anførte bevillinger til årsbudget Økonomiudvalgets møde punkt 422: Jørgen Schou deltog i orienteringen af dette punkt. Indstillingerne som de fremstår i punkterne 1 til 4 anbefales godkendt. SF fastholder sit ændringsforslag som det er fremsendt pr. mail. Venstre stemte imod.

7 side Budgetplan Ø02 sagsnr Der er udarbejdet forslag til budgetplan 2010 dækkende årsbudget 2010 og budgetoverslagsårene Fra budgetplanen kan fremdrages: 10. og 11. juni 2009 Byråd/fagudvalg - afholdelse af dialogmøder. 16. juni 2009 Økonomiudvalget overordnet status på budgetsituationen. 20. august 2009 Byrådet afholder budgetseminar. 17. september behandling af budget 2010 i Byrådet. 8. oktober behandling af budget 2010 i Byrådet. Det enkelte fagudvalg tildeles som udgangspunkt en nettoramme for driftsbudget jf. side 6 i budgetplanen. Bilag: Budgetplan 2010 = dok. id Høring: Forslaget har været drøftet og er godkendt af Direktionen den 1. april 2009, forelagt Hovedudvalget den 1. april 2009 og sendt til høring hos den Tværgående Økonomigruppe. Administrationen indstiller at Budgetplan 2010 godkendes. Økonomiudvalgets møde punkt 423: Budgetplanen godkendt Forslag til arkitekturpolitik P15 sagsnr Kerteminde Kommune har I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan redegjort for de overordnede principper med hensyn til kommunens arkitekturpolitik. Se

8 side 8 De 2 gennemgående temaer i kommuneplanen er; klima og arkitekturpolitik. Ved at have en konstruktiv arkitekturpolitik og et bæredygtig klima som sammenhængende og aktive dele i kommuneplanen er vi med til at give Kerteminde Kommune en klar identitet og bedre rammer for fremtiden. Den overordnede arkitekturpolitik udmøntes i klare retningslinjer for; Byudvikling Det åbne land Erhverv og turisme Sundhed og service. Kerteminde Kommune vil i løbet af 2009 få udarbejdet en bygherrevejledning som med konkrete eksempler og illustrationer på en enkelt måde underbygger den mere overordnede arkitekturpolitik. Ideen med bygherrevejledningen er, at man som borger i Kerteminde Kommune kan få rådgivning og eksempler på arkitekturpolitikken. Desuden er det et forsøg på, at skabe større forståelse blandt kommunens borger om, hvorfor det er vigtigt, at sikre en helhed og sammenhæng i bygninger fra både by- og landsbymiljøer samt det åbne land. Et af punkterne i arkitekturpolitikken er ligeledes hvorledes borgerne kan inspireres til at tænke mere miljørigtigt og dermed langsigtet allerede når byggeriet planlægges og ikke mindst, mens det drives. Som en naturlig del af arkitekturpolitikken indgår det bæredygtige klima. Dette passer fint med Kerteminde Kommunes ønske om at nedbringe energiforbruget og øge befolkningens sundhed. Det kan ske ved at skabe rum for indretning af udendørs fitnesscenter, flere fysiske aktiviteter i bestående rammer. Her tænkes på skov, strand og byrum hvor man tager udgangspunkt i nærområdet og skaber udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Bilag: Forslag til arkitekturpolitik udsendes med dagsorden til Miljø- og Teknikudvalget. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller: At forslag til arkitekturpolitik videresendes til Byrådet med henblik på godkendelse (og fremlæggelse i 8 uger) Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 417: Indstillingen anbefales godkendt Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 424: Anbefalingen indstilles godkendt med visse redaktionelle ændringer som rettes inden Byrådsmødet.

9 side Forslag til lokalplan 211, Bevaring af Munkebo Bycenter Sag: P16 sagsnr Lokalplanen er den tredje i rækken af 3 lokalplaner der udarbejdes for at bevare det bysamfund, der opstod omkring Lindøværftet. Denne lokalplan har til formål at bevare Munkebo bycenter. Lokalplanområdet omfatter bycentret med butikker og kontorer, Munkebo Rådhus, Lindøalléen ud for centret samt et areal syd for Lindøalléen. Lokalplanlægningen er påbegyndt, efter at Kulturarvsstyrelsen har udpeget Lindøværftet samt den af Lindøværftet anlagte by i Munkebo som et af 25 industrielle kulturminder. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplanen for gl. Munkebo Kommune. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal kommunen foretage en screening af lokalplanens effekt i forhold til natur og miljø. Det er vurderet, at lokalplanen kun vil have få og ubetydelige indvirkninger på natur og miljø. På den baggrund er der ikke fortaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. I henhold til planlovens 24 stk. 3 skal lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Bilag: Lokalplanforslaget udsendes med dagsordenen Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller: at forslag til lokalplan nr. 211 videresendes til Byrådet med henblik på godkendelse og fremlæggelse i 8 uger at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 420: Anbefales godkendt Lars Ole Valsøe (C)

10 side 10 Økonomiudvalgets møde punkt 425: Indstilles godkendt som anbefalet 426. Forslag til lokalplan 210, Bevaring af Lindøboligerne i Munkebo P16 sagsnr Lokalplanen er den anden i rækken af 3 lokalplaner der udarbejdes for at bevare det bysamfund, der opstod omkring Lindøværftet. I alt blev der opført 833 arbejderboliger i perioden fra 1959 til Denne lokalplan omfatter de sidste 302 boliger. Boligerne er beliggende på Nyhøjen, Solbakken, Rosendalen og Toften, og består af 1-plans rækkehuse, 2-plans rækkehuse samt lejligheder i varierende størrelser. Lokalplanlægningen er påbegyndt, efter at Kulturarvsstyrelsen har udpeget Lindøværftet samt den af Lindøværftet anlagte by i Munkebo som et af 25 industrielle kulturminder. Lokalplanens formål er, at området skal bevare sit oprindelige udtryk med hensyn til arkitektur og landskab/grønne arealer. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplanen for gl. Munkebo Kommune. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af 5. maj 2004 skal kommunen foretage en screening af lokalplanens effekt i forhold til natur og miljø. Det er vurderet, at lokalplanen kun vil have få og ubetydelige indvirkninger på natur og miljø. På den baggrund er der ikke fortaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. I henhold til planlovens 24 stk. 3 skal lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Bilag: Lokalplanforslaget udsendes med dagsordenen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller: at forslag til lokalplan nr. 210 videresendes til Byrådet med henblik på godkendelse og fremlæggelse i 8 uger at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering efter lov nr. 316 af 5. maj 2004

11 side 11 Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 419: Anbefales godkendt Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 426: Indstilles godkendt som anbefalet 427. Vedtagelse af lokalplan 213, Bolig på Fjordvej 162, Munkebo, samt tillæg nr. 3 til kommuneplanen P25 sagsnr Forslaget til lokalplan 213 og Kommuneplantillæg nr. 3 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 13. januar til den 10. marts I perioden kom der ingen indsigelser. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget samt tillægget til kommuneplanen vedtages af Byrådet. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 421: Anbefales godkendt Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 427: Indstilles godkendt som anbefalet.

12 side Vedtagelse af lokalplan 208, område til fodboldbaneanlæg i Nymarkshuse, Kerteminde, samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen P15 sagsnr Lokalplanforslaget samt kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 13. januar til den 10. marts I perioden indkom 5 indsigelser/bemærkninger. 1). Hans Jakob Gotfredsen, driftsleder Ravdex A/S a) Der gøres opmærksom på at Ravdex har el anlæg i området. Det er vigtigt at man er opmærksom på at der i vejarealet i venstre side på Nymarken befinder sig et højspændingskabel, så der ikke sker ulykker og forsinkelser ved det påtænkte arbejde. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger: ad a) Vi vil være opmærksomme på højspændingskablet i det videre arbejde. 2). Solveig og Ole Kongshave, Nymarken 36 Kerteminde: a) Det kan have store konsekvenser at lukke Nymarken ved Odensevej, da to personbiler dårligt kan passere hinanden på den smalle vej, hvordan skal trafiksikkerheden hænge sammen? Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger: ad a) Der vil blive set på de nødvendige foranstaltninger så trafiksikkerheden er i orden inden anlæggelsen af boldbanen. 3). På vegne af skolebestyrelsen Nymarksskolen, Jesper Mayerhofer (skoleleder) og Bjarne Ellegaard (formand for skolebestyrelsen) a) Det er vigtigt at sørge for gode oversigtsforhold for trafikken, der skal dreje fra på Odensevej og ned af Nymarken. b) Det bør overvejes at om man helt skal droppe den sydlige del af Nymarken som vej/cykelsti for at øge sammenhængen i baneanlægget. c) Det er vigtigt at der er optimale muligheder når bussen skal vende ud for Nymarksskolen. Det foreslås at der inddrages et areal til vendeplads eller at man alternativt kan etablere en sløjfe for bussen. d) Der bør også ske en udvidelse af baderumsfaciliteterne, nu når kapaciteten til sportsaktiviteter øges. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger:

13 side 13 ad a) ad b) ad c) ad d) Lokalplanen omhandler kun boldbanen, der vil i det videre arbejde blive set på om de trafikale oversigtsforhold er sikre. Af hensyn til trafiksikkerheden, vil man fastholde cykelstien på den sydlige del af Nymarken, da Odensevej er stærkt trafikeret. Der skal i det videre arbejde ses nærmere på hvor der kan etableres en vendeplads. Der vurderes at der ikke er behov for yderligere baderumsfaciliteter, da brugen af banerne sker på forskellige tidspunkter. 4). Victoria Sommer, Nymarken 53 Kerteminde: a) Hvor ofte og hvor længe må lyset være tændt i masterne på banen?. b) Er der lavet aftaler om hvordan lamperne på masterne skal placeres for at undgå gener for beboerne i området. c) Er der tænkt på at beboerne i området evt. kan miste muligheden for at opleve mørke. d) Når det levende hegn der plantes omkring banen vokser til vil nogle beboere miste den flotte udsigt. e) Hvornår sættes trafiktællingen i gang og på hvilke dage, da der er stor forskel på trafikbelastningen. Der er en stor trafikbelastning de weekender hvor der er turnering i hallen, og når nymarken lukkes vil alt trafikken skulle forbi de boliger der ligger på den nordlige del af Nymarken. f) Målet må være at gøre hele Nymarken sikker og ikke kun den sydlige ende, det bliver problematisk når busserne skal vende på den smalle vej, da der ikke er plads til det. Der foreslås at der kigges efter andre løsninger. g) Man kunne åbne vejen overfor Hulmosevej og gøre stykket forbi skolens p-plads ensrettet, så undgik man busserne skulle vende. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger: ad a) Der er ikke lavet aftaler om hvor længe lyset i masterne må være tændt, men det vurderes at det vil være i et begrænset omfang. ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) Der er ikke lavet aftaler om placeringen af masterne, men de vil blive placeret så de er til mindst mulig gene for beboerne i området. Lamperne vil kun være tændt i et begrænset omfang. Tab af udsigt er desværre en konsekvens af planen som ikke kan undgås. Der er ikke taget beslutning om der skal foretages en trafiktælling. En vendeplads til busserne vil indgå i det videre arbejde, og der vil blive set nærmere på forskellige løsningsmuligheder. Det vurderes at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne vejen op af hensyn til trafiksikkerheden. 5). Børnehuset Nymarken, Birthe Barløse (institutionsleder), Klavs Kamuk (formand for forældrebestyrelsen).

14 side 14 a) Der er bekymring for om der opstår trafikkaos, og om bløde trafikanter vil blive klemt i dette trafikkaos. b) Det er problematisk hvis noget af parkeringsarealet inddrages til en vendeplads, da der i forvejen ikke er nok parkeringspladser. c) Der forslås at der købes en strimmel jord lang børnehavens skel til etablering af en ensrettet vej kun for busserne, med udkørsel til Odensevej. d) Et alternativt forslag er at Nymarken ikke lukkes men fartdæmpes, og at der etableres en tunnel under vejen som forbinder baneanlæggene. Miljø- og Kulturforvaltningens bemærkninger: ad a) Der vil i det videre arbejde blive set på trafiksikkerheden. ad b) ad c) ad d) Der vil i det videre arbejde blive set på hvor der skal anlægges en vendeplads, således at det ikke får konsekvenser for antallet af parkeringspladser. Det er ikke inde i overvejelserne at købe yderligere jord til etablering af en ensrettet vej. Det vurderes at det er den bedste løsning at lukke den sydlige del af Nymarken af hensyn til trafiksikkerheden. Etablering af en tunnel under vejen er ikke med inde i overvejelserne, da det er en økonomisk ressourcekrævende løsning. Økonomiske konsekvenser: Forvaltningen finder at en realisering af lokalplanen vil forudsætte at den anførte vendemulighed for lokalbussen etableres, samt at Nymarken på den anførte strækning ombygges til cykelsti. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget vedtages af Byrådet med de anførte svar på indsigelserne. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 418: Anbefales godkendt Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 428: Indstilles godkendt som anbefalet

15 side Trafikplan 2010 for Kerteminde Kommune - servicemål og udfordringer G01 sagsnr En repræsentant fra FynBus er inviteret til at deltage i udvalgsmødet kl I 2009 skal kommunerne udarbejde trafikplaner, der efterfølgende skal indgå i en samlet trafikplan for Fyn med virkning fra sommeren I trafikplanerne indgår samtidig servicemål for den lokale trafik. I samarbejde med FynBus er der udarbejdet udkast til servicemål samt en oversigt over de udfordringer, der opstår fra køreplanskiftet 2010 bl.a. med baggrund i principper for de regionale ruter samt ændring af skoledistrikt m.m. Miljø- og Kulturforvaltning har foretaget høring af Køreplan I høringsperioden er der indkommet 18 ønsker og bemærkninger. En oversigt er vedlagt som elektronisk bilag. Ifølge FynBus tidsplan skal den kommunale trafikplan forelægges til politisk behandling i juni Bilag: Udkastet udsendes med dagsordenen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkastet til servicemål godkendes, og at forvaltningen i samarbejde med FynBus arbejder videre med Køreplan 2010 i forhold til udfordringer samt høringssvar. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 409: Godkendt med tilføjelse af, at skoler og køreplaner tilpasses i gensidig forståelse for hinandens udfordringer. Videresendes til Byrådet Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 429: Indstillingen anbefales godkendt med tilføjelsen fra Miljø- og Teknikudvalget

16 side Endelig godkendelse af Kerteminde Kommunes Affaldsplan S05 sagsnr Kerteminde Kommunes Affaldsplan har været i høring i 8 uger. Høringsperioden sluttede den 11. marts 2009 og der er indkommet 4 indsigelser/kommentarer til affaldsplanen i perioden. Indsigelserne/kommentarerne er kommet fra: Carsten Sager Møller Bo Rastad Kerteminde Ældreråd Landliggersammenslutningen i Kerteminde Kommune Indsigelserne/kommentarerne vil blive gennemgået nedenfor. Carsten Sager Møller (CSM) roser affaldsplanen for at have fokus på information og borgerinddragelse, men savner, at der ikke har været dialog med sommerhusejernes interesseorganisationer i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplanen. Derudover har CSM en indsigelse imod, at sommerhusejerne ikke bliver ligestillet med ejerne af helårshuse, idet det ikke er valgfrit om man ønsker indsamling af grønt affald eller ønsker at kompostere det grønne affald. Indsamling af grønt affald forekommer ikke ret CO 2 -venligt. Indsigelsen bliver argumenteret ud fra målsætningen om, at kommunen ønsker at sætte fokus på hjemmekompostering for at minimere den indsamlede affaldsmængde og sætte fokus på genanvendelse og øget miljøbevidsthed. Bo Rastads (BR) indsigelse mod kommunens affaldsplan vedrører også indsamling kontra kompostering af det grønne affald i sommerhusområderne. BR anfører, at præmissen om, at kompostering i sommerhusområder ikke fungerer tilfredsstillende, ikke holder fagligt. Kerteminde Ældreråd (KÆ) roser i deres kommentarer initiativerne i informationsarbejdet, herunder hjemmesiden og undervisningsmateriale til skolebørn. Desuden roses initiativet med kampagner på genbrugsstationerne ligesom de årlige brugertilfredshedsundersøgelser. Ældrerådet savner en strategi på, hvorledes informationer når ud til den del af borgerne, der ikke har adgang eller kendskab til Internettet. I den forbindelse foreslår KÆ, at der udarbejdes en folder til hver enkelt husstand med beskrivelse af de gældende ordninger. KÆ forespørger også, om der ved hver enkelt husstand bliver mulighed for at frasortere metal og plast i mindre beholdere. Endelig foreslår KÆ der etableres en tæller på hjemmesiden for at registrere antallet af besøgende samt at KÆ fremover bliver hørt ved ændringer og nye tiltag inden vedtagelse i Byrådet. Landliggersammenslutningen i Kerteminde Kommune (LKK) ønsker i deres indsigelse, at sommerhusejerne får samme valgmulighed for hjemmekompostering af grønt affald, som fastboende i sommerhuse samt ejere af helårsbeboelse har. LKK anfører som begrundelse for ønsket, at mange sommerhusejere i forvejen allerede komposterer med succes og ønsker at fortsætte med dette, at kompostering er den mest miljømæssige forsvarlige løsning samt at kompostering allerbedst understøtter Kerteminde Kommunes grønne profil. Derudover har mange sommerhusejere erfaring med kompostering

17 side 17 fra deres hjemkommune og finder det uhensigtsmæssigt, at det grønne affald skal transporteres væk og dermed give øget CO 2 -belastning. Endelig er synspunktet fra LKK, at 2 affaldsstativer skæmmer naturen i sommerhusområderne. LKK stiller forslag om, at Kerteminde Kommune hurtigst muligt etablerer en forsøgsordning med hjemmekompostering i et par af sommerhusområderne evt. med inddragelse af de pågældende grundejerforeninger for at kortlægge behovet for hjemmekompostering. Argumentet for forslaget er, at resultatet vil give tilfredse sommerhusejere, der frit kan vælge hvilken løsning, der passer bedst til netop dem. Indsigelserne fra Carsten Sager Møller, Bo Rastad og Landliggersammenslutningen i Kerteminde Kommune går alle på afsnit Bioaffald og derfor behandles disse indsigelser samlet nedenfor. I afsnit står der: Helårsboliger kan vælge mellem indsamling af bioaffald eller hjemmekompostering. Erfaringer fra andre kommuner i Danmark har vist, at hjemmekompostering i sommerhuse ikke fungerer tilfredsstillende. Derfor er der indført obligatorisk indsamling af bioaffald i sommerhuse. Målsætning: Kommunen ønsker at øge fokus på hjemmekompostering for at minimere den indsamlede affaldsmængde og sætte fokus på genanvendelse. Initiativ: Informationskampagne omkring hjemmekompostering. Dette kunne udgøres af en "kompostdag" på genbrugsstationen med instruktion og uddeling af kompost-orme og /eller udarbejdelse af en instruktionsfolder (downloades fra hjemmesiden eller tilsendes). Initiativ: Gratis uddeling af kompostbeholdere til borgerne ved opstart af nyt renovationssystem. Det indsamlede bioaffald komposteres i dag sammen med haveaffald på komposteringsanlægget ved Klintholm I/S. Denne proces producerer ingen energi (i modsætning til f.eks. biogasbehandling). Vælges i stedet en behandlingsteknologi, hvor der produceres energi, såsom bioforgasning, vil det tælle positivt i Kommunens miljø- og klimaregnskab. Målsætning: Kommunen ønsker at være på forkant med den teknologiske udvikling, herunder at undersøge muligheder for anden behandling af bioaffaldet end den nuværende kompostering (f.eks. biogas). Initiativ: Kommunen undersøger mulighederne for behandling af bioaffaldet på biogasanlæg. Kommentarerne fra Kerteminde Ældreråd indarbejdes så vidt muligt i affaldsplanen. Der vil dog ikke i planperioden blive taget initiativer til husstandsindsamling af plast- og metalemballage. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kerteminde Kommunes Affaldsplan sendes videre til Byrådets godkendelse med anbefaling, at løsningsmulighed a) med hensyn til indsamling af grønt affald i sommerhusområderne vælges, og at forslagene/kommentarerne fra Kerteminde Ældreråd i videst muligt omfang indarbejdes i Affaldsplan

18 side 18 Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 416: Indstillingen anbefales med bemærkning om, at indsamling af affald i sommerhusområder evalueres til efteråret Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 430: Anbefales godkendt som indstillet og med Miljø- og Teknikudvalgets bemærkning 431. Fastsættelse af grundpriser for byggegrunde på Tårup Strandpark P20 sagsnr Byggemodningen af 1. etape på Tårup Strandpark forventes påbegyndt medio maj måned Byggemodningsarbejdet forventes færdigt, så grundkøbere kan overtage grundene pr. 1. september Etapen omfatter 14 stk. parcelhusgrunde med et samlet areal på ca m2 og 1 stk. storparcel på ca m2. Der udføres 70 meter stamvej, boligvænge 1, støjås samt grønne arealer. Kommunens samlede udgifter i forbindelse med denne etape udgør overslagsmæssigt 4,2 mio. kr. Forvaltningen forventer, at grundene sættes til salg primo maj med en budfrist på ca. 2 uger. Grundprisberegning er vedlagt sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender en mindstepris på storparcellen på 450 kr. pr m2 og en mindstepris på parcelhusgrundene på 625 kr. pr. m2 og i prisen er indregnet tilslutningsbidrag for fjernevarme jfr. tidligere byrådsbeslutning. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 414: Anbefales godkendt

19 side 19 Lars Ole Valsøe (C) Økonomiudvalgets møde punkt 431: Indstilles godkendt som anbefalet 432. Fremtidig skolestruktur i Munkebo By P15 sagsnr Siden Byrådets beslutning i oktober 2009 om at ombygge Skolen ved Norets Afdeling Lindøallén har der været igangsat en proces hen imod en politisk beslutning om fremtidig skolestruktur i Munkebo By. Der har været to høringsrunder i sagen. En arbejdsgruppe bestående af skolernes ledelse og ledelsen i Børn og Ungeforvaltningen har opsat to modeller: Model 1: klasse + 4 specialklasser på Skolen ved Noret, Toften klasse på Mølkærskolen Model 2: klasse + 4 specialklasser på Skolen ved Noret, Toften klasse med fælles overbygning for byen på Mølkærskolen I februar 2009 vedtog et enigt Byråd at indstille model 2. Denne indstilling har været sendt til høring. I høringsperioden har skolebestyrelsen fremsendt en model 3, som bibeholder en hel skole på Skolen ved Noret, Toften. Modellen har en væsentlig reduceret skønnet udgift i forhold til tidligere beregninger. Udgiften er reduceret grundet fald i antallet af skønnede klasser ligesom det kvalitative niveau for faglokaler er blevet kraftigt nedjusteret. I notat af 25. marts med tilhørende bilag ses en gennemgang af de økonomiske konsekvenser af de 3 modeller. Det skal bemærkes, at det vurderes at være muligt at gennemføre både model 2 og model 3 indenfor den afsatte ramme på 5 mio. kr. Pr. 25. marts 2009 er der indkommet 8 høringssvar i sagen. Skolen ved Noret ønsker fortsat at være en skole fra klasse. Mølkærskolen vil såfremt der peget på Model 2 bakke op

20 side 20 om den politiske beslutning, og ser frem til nye pædagogiske udfordringer som Munkebo bys samlede overbygningsskole. Bemærkninger: Notat af 25. marts 2009 med tilhørende bilag fremsendes til Børn og Skoleudvalgets medlemmer. Indstilling Børn og Skoleudvalget bedes indstille fremtidig skolemodel. Indstillingen videresendes til Byrådet til endelig beslutning Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 296: Et enigt udvalg indstiller model 2. Økonomiudvalgets møde punkt 432: Anbefales godkendt som indstillet 433. Frigivelse af rådighedsbeløb - Hindsholmskolen S05 sagsnr Renovering og udbygning af Hindsholmskolen blev påbegyndt i 2008 til færdiggørelse i Økonomi: Der er i anlægsbudgettet for 2009 på sted nr afsat kr Byrådet vedtog i sit møde den 26/ pkt. 319 at frigive 1 mio kr. Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb: Anlæg sted. nr. Kontonr. Beløb Hindsholmskolen (udviklingsplan Hindsholm)

21 side 21 Børn og Ungeforvaltningen indstiller at rådighedsbeløbet frigives. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 304: Oversendes med anbefaling. Økonomiudvalgets møde punkt 433: Indstilles godkendt som anbefalet 434. Forslag om etablering af driftsoverenskomst mellem Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune og Østfyns Museer samt endelig godkendelse af vedtægter for Østfyns Museer G01 sagsnr I forbindelse med fusioneringen af Østfyns Museer blev det i den midlertidige bestyrelse besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle analysere, hvordan den fremtidige tilskudsordning kan organiseres, således at Østfyns Museer etableres på et sundt forretningsmæssigt grundlag. Både Nyborg Museum og Kertemindeegnens Museer har modtaget kommunale og statslige tilskud. Nyborg Museum har haft status som selvejende institution med eget regnskabssystem, mens Kertemindeegnens Museer har haft status som selvejende institution med driftsoverenskomst med Kerteminde Kommune. En arbejdsgruppe med repræsentation fra ledelsen i Østfyns Museer, fagforvaltning og økonomiafdelingen i Kerteminde har på baggrund af analysearbejdet udarbejdet forslag til Driftsoverenskomst mellem Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune og Østfyns Museer. Driftsoverenskomsten fremsendes til behandling i bestyrelsen for Østfyns Museer samt politisk behandling i Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune.

22 side 22 Arbejdsgruppen indstiller, at driftsoverenskomsten tiltrædes af Østfyns Museer, Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune. Vedtægter for Østfyns Museer er tidligere politisk godkendt i Kerteminde Kommune og Nyborg Kommune. Vedtægterne er efterfølgende sendt til Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsen har meddelt, at styrelsen kan godkende museets vedtægter, forudsat, at virkeområde ændres til ansvarsområde. Vedtægterne forelægges derfor til endelig godkendelse. Forvaltningen indstiller, at driftsoverenskomsten tiltrædes, og at vedtægter for Østfyns Museer godkendes endeligt. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 199: Oversendes med anbefaling. Bilag: Driftsoverenskomst mellem Kerteminde Kommune, Nyborg Kommune og Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2008 Økonomiudvalgets møde punkt 434: Indstilles godkendt som anbefalet 435. Sundhedsberedskabsplan for Kerteminde Kommune P15 sagsnr Alle kommuner skal planlægge og opbygge et sundhedsberedskab. Sundhedsberedskabet er sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille sin behandlings og plejekapacitet. Kommunernes forpligtelse til at planlægge et beredskab på sundhedsområdet fremgår af sundhedslovens 210 og beredskabslovens 25, stk. 1.

23 side 23 Rammerne for og det kommunale ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 977 af 26. september 2006 om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale. Kommunalbestyrelsen skal således en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at beredskabet under større ulykker, hændelser, katastrofer og krigsforhold kan sikre en videreførelse af de daglige opgaver der tilpasses de ændrede krav samt varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver. Planlægningen skal koordineres med planer for det kommunale redningsberedskab og omfatter den del af den primære sundhedstjeneste, som kommunerne har ansvaret for dvs. primært hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentre og sundhedspleje for børn og unge. De overordnede opgaver for beredskabet i den primære sundhedstjeneste omfatter: Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem. Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehusene. Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme. Plejeopgaver i relation til en hedebølgesituation. Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. krisehjælp. Plan og Udviklingsafdelingen har tidligere nedsat en tværfaglig projektgruppe, der har ledet og forestået arbejdet med udarbejdelse af forslag til sundhedsberedskabsplan. Sundhedsudvalget har løbende på møder den og været orienteret om processen med udarbejdelse af sundhedsberedskabsplanen. Høring: Kerteminde Kommunes udkast til sundhedsberedskabsplan blev pr udsendt til høring i Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, og omkringliggende kommuner. Der er indkommet høringssvar i januar 2009 fra følgende: Odense Kommune Nordfyns Kommune Region Syddanmark Sundhedsstyrelsen Senest er der i februar 2009, på baggrund af et styregruppemøde i Region Syddanmark om sundhedsberedskabsplanlægning den , udsendt formuleringer vedr. snitflader, som kommunerne kan vælge at indarbejde i sundhedsberedskabsplanerne. Efterfølgende er der foretaget mindre tilpasninger af sundhedsberedskabsplanen på baggrund af de indkomne høringssvar og ovennævnte styregruppemøde. Sundhedsberedskabsplanen foreligger herefter i endelig forslagsform. Sundhedsberedskabsplanen for Kerteminde Kommune indstilles til godkendelse. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 289:

24 side 24 Oversendes med anbefaling. Britt Pedersen (A) Kate Nielsen (A) Sundhedsudvalgets møde punkt 105: Udvalget ønsker at projektgruppen en gang årligt vurderer om der er behov for større ændringer i planen. Udvalget ønsker en bemærkning om at de psykosociale støttecenter vælges så tæt på ulykkesstedet, som muligt, men at Aktivhuset fastholdes som alternativ mulighed. Med disse bemærkninger indstilles planen til godkendelse. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 207: Planen oversendes med anbefaling. Bilag: Sundhedsberedskabsplan til politisk behandling pdf Økonomiudvalgets møde punkt 435: Indstilles godkendt som anbefalet af udvalgene 436. Anmodning fra Kerteminde Forsyning om kommunegaranti for lån på 12,5 mio. kr Ø60 sagsnr Kerteminde Forsyning har ved skrivelse af 17. marts 2009 anmodet om kommunens garanti for et lån på 12,5 mio. kr., der påtænkes optaget i KommuneKredit til finansiering af ledning til Hindsholm Kraftvarme (Mesinge).

25 side 25 Bemærkninger: Tilsagn om kommunegaranti til det omhandlede projekt er omfattet af lånebekendtgørelsens 2, stk. 1, punkt 4 som giver automatisk låneadgang. Dette betyder at Kerteminde Kommune kan give den ansøgte garanti uden finansielle konsekvenser for Kommunen i relation til bekendtgørelsen. Af 2, stk. 3 fremgår at der ved opgørelse af låneadgangen i et regnskabsår alene medregnes de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Lån skal være optaget senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Økonomi: Afgivelsen af kommunegarantien har ingen finansielle konsekvenser i relation til lånebekendtgørelsen. Økonomiafdelingen kan på baggrund af ovenstående anbefale at ansøgningen imødekommes, og at Kerteminde Forsyning anmodes om at fremsende endeligt anlægsregnskab, når projektet er afsluttet. Økonomiudvalgets møde punkt 436: Anbefales godkendt som indstillet 437. Vedrørende afholdelsen af EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen den G00 sagsnr Søndag den afholdes der samtidig EU-parlamentsvalg og folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven. Kerteminde Kommune indgår i 6. opstillingskreds, Nyborgkredsen, sammen med Nyborg Kommune, som er såkaldt kredskommune og dermed har ansvaret for indberetningen af resultaterne til Velfærdsministeriet. De 2 afstemninger foregår på de 7 afstemningssteder i Kommunen: 1. Mesinge (Hindsholmskolen, afdeling Mesinge) 2. Kerteminde 1 (Kerteminde Skole) 3. Kerteminde 2 (Fjordvangskolen) 4. Nymarken (Nymarksskolen) 5. Marslev (Marslev Skole) 6. Langeskov (Langeskov Hallerne)

26 side Munkebo (Skolen ved Noret, Lindøalleen 51) (Forsamlingshuset er udlejet til andet formål ved afstemningerne !) De 2 valghandlinger skal gennemføres adskilt. De planlægges afviklet i de samme lokaler, men der skal være særskilte valgborde, da stemmesedlerne ikke må udleveres på én gang. Stemmeoptællingen foregår på valgaftenen på de enkelte afstemningssteder. Fintællingen foregår mandag den i Nyborg. Der kan brevstemmes i Borgerservice på Kerteminde Rådhus (samt i eget hjem efter særskilt anmodning herom). Der holdes åbent for brevafstemning lørdag den kl Borgmesteren har givet Hjerteforeningen indsamlingstilladelse til afstemningerne den Ved det seneste EU-parlamentsvalg søndag den var stemmeprocenten i Kertemindekredsen 50,4. Ved den seneste folkeafstemning torsdag den om ØMU en var stemmeprocenten i Kertemindekredsen 89,8. Stemmesedlerne køres efter optællingen på valgaftenen til opbevaring på de 3 gamle rådhuse. Derfra køres de mandag morgen til fintælling i Nyborg. Der planlægges ingen sammenkomst på valgaftenen efter optællingen. Valgbestyrelse Valgbestyrelsen består ved folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg af 8 medlemmer. 4 vælges af og blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i hver af de 2 kommuner. Borgmesteren i Nyborg Kommune er født formand. Næstformanden vælges af Nyborg Byråd. Kerteminde Byråd har for indeværende valgperiode til begge valgbestyrelser valgt følgende medlemmer og stedfortrædere: 1. Borgmesteren (født medlem) Stedfortræder: Arne Krydsfeldt 2. Torben Andersen Stedfortræder: Annette Vilhelmsen 3. Kaare Jørgensen Stedfortræder: Jørgen Schou 4. Else Møller Stedfortræder: Kurt Andersen Selvom der er tale om 2 afstemninger, og der derfor skal være 2 valgbestyrelser, er det i overensstemmelse med reglerne at der er personsammenfald. Valgstyrere Byrådet har udpeget valgstyrere til de 7 afstemningssteder for resten af indeværende valgperiode. Listen ligger i sagen. Valgstyrerne medvirker ved begge afstemninger den Hvis partierne ønsker ændring i de valgstyrere, som de tidligere har udpeget, bedes ændringen meddelt Sekretariatet senest den Tilforordnede vælgere

27 side 27 Byrådet vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved afstemningerne. De vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen. De tilforordnede medvirker ved begge afstemninger den Byrådet plejer at bemyndige Sekretariatet til at udpege tilforordnede til afstemningerne, herunder tilforordnede til at modtage brevstemmer. Udpegning af ansatte til medvirken. Sekretariatet udpeger et antal kommunalt ansatte til at medvirke ved stemmeoptællingen. De behøver ikke at have bopæl i Kommunen. A. Byrådet bemyndiger Sekretariatet til at udpege tilforordnede til afstemningerne, herunder tilforordnede til at modtage brevstemmer. B. Byrådet bemyndiger Sekretariatet til at tage stilling til til hvilket afstemningsområde færre end 5 brevstemmer skal overføres. C. Det aftales med den pågældende valgstyrerformand hvilke 2 valgstyrere der skal gennemgå brevstemmerne sammen med den tilforordnede fra forvaltningen, hvis brevstemmerne gennemgås dagen før valget. D. Der fastsættes ingen regler for opsætning af valgplakater udover at partierne selv må hænge dem op, tidligst 14 dage før valget, og tage dem ned igen, senest 1 uge efter valget. I øvrigt skal vejlovgivningens regler respekteres. Økonomiudvalgets møde punkt 437: Indstilles godkendt som anbefalet 438. Forslag om ændret sammensætning af Bevillingsnævnet fra den P21 sagsnr Alkoholbevillinger gives og fornys ifølge Restaurationslovens 10, stk. 2, af kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet. Ifølge 10, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser i disse sager. Et afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. 10, stk. 4. Bevillingsnævnet består af Politidirektøren (eller dennes repræsentant!) og indtil 6 andre medlemmer. I den nuværende valgperiode består Bevillingsnævnet af Politidirektøren, Borgmesteren og 2 andre byrådsudpegede medlemmer.

28 side 28 Sagsbehandlingen foregår hos politiet, som sender en indstilling til Bevillingsnævnet. Kredsrådet i Fyns Politikreds har den gennemgået et oplæg fra en arbejdsgruppe til bevillingssagers behandling. Kredsrådet tog arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning. Arbejdsgruppen foreslog: At den eksisterende arbejdsfordeling mellem Fyns Politi og de 10 fynske kommuner ved behandlingen af bevillingssager opretholdes. At der i alle fynske kommuner udfærdiges en restaurationsplan. At der i alle fynske kommuner oprettes et bevillingsnævn. At man i alle kommuner udvider den almindelige lukketid til kl At samarbejdet mellem de fynske kommuner og Fyns Politi vedrørende bevillingsområdet øges og formaliseres, fx ved afholdelse af temadage, og at initiativet hertil ligger hos Fyns Politi. At man lokalt og i kredsråds- og lokalrådsregi drøfter unges alkoholvaner og udvikler en strategi på området. Efter arbejdsgruppens opfattelse kan de nævnte forslag om udarbejdelse af restaurationsplan og nedsættelses af bevillingsnævn i alle kommuner passende gennemføres efter 1. januar 2010, idet de nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer er på valg til november Arbejdsgruppen opfordrer til: At man lokalt er opmærksom på restaurationsplanen som middel til den forebyggende sundhedsindsats. At man lokalt særligt overvejer muligheden for vilkår om dørmænd samt godkendelse af andet serveringspersonale. At man lokalt er opmærksom på, om sportshaller m.v. bør have alkoholbevillinger med særlige betingelser. Bevillingsnævnet i Kerteminde Kommune har den vedtaget følgende anbefaling over for Økonomiudvalget og Byrådet med virkning fra den : a. At den eksisterende arbejdsfordeling mellem Fyns Politi og Kommunen ved behandlingen af bevillingssager opretholdes, således at sagsbehandlingen foretages af politiet b. At der udfærdiges en restaurationsplan gældende for Kerteminde Kommune, med udgangspunkt i restaurationsplanen for Nordfyns Kommune c. At der i restaurationsplanen som udgangspunkt ikke stilles krav om dørmænd d. At der i restaurationsplanen ikke generelt stilles krav om godkendelse af øvrigt personale e. At den almindelige åbningstid udvides til kl f. At Byrådet nedsætter et bevillingsnævn som hidtil bestående af 5 personer, hvor Borgmesteren er formand, hvor Politidirektøren er fast medlem, medens de øvrige 3 medlemmer er økonomiudvalgsmedlemmer, og hvor bevillingsnævnsmøderne fortrinsvis placeres i forbindelse med økonomiudvalgsmøder. Borgmesteren anbefaler, at Bevillingsnævnets indstilling godkendes, således at Nordfyns Kommunes restaurationsplan, der danner udgangspunkt for restaurationsplaner for alle fynske kommuner, tilrettes i overensstemmelse med ovenstående indstilling.

29 side 29 Økonomiudvalgets møde punkt 438: Indstilles godkendt som anbefalet 439. Udvalg og repræsentationer fra 1/ / A00 sagsnr Efter kommunalvalget den skal det nye byråd afholde konstituerende møde mellem den 1. og På mødet vælges borgmester, 1. og 2. viceborgmester, samt økonomiudvalg og stående udvalg. Derudover vælges medlemmer til diverse bestyrelser mv. I sagen ligger en såkaldt udvalgsfortegnelse for perioden 1/ / Borgmesteren ønsker en drøftelse af hvilke stående udvalg og eventuelt 17, stk. 4 udvalg der skal nedsættes for den kommende valgperiode. Det ønskes samtidig drøftet, om der for den kommende valgperiode ønskes ændringer i andre af repræsentationerne. Det bemærkes i den forbindelse, at der i en anden sag på økonomiudvalgsmødet den foreslås en anden sammensætning af Bevillingsnævnet. Der gøres endelig opmærksom på at en eventuel ændring i antallet af byrådsmedlemmer, som på nuværende tidspunkt er 25, kræver ændring i styrelsesvedtægten ved 2 byrådsbehandlinger med mindst 6 dages mellemrum. Endelig beslutning skal træffes senest den 1.9. i valgåret for at få virkning fra førstkommende valgperiode, jf. 6 a i den kommunale valglov. Til drøftelse. Økonomiudvalgets møde punkt 439: Genoptages senere

30 side Risikostyringsregnskab P30 sagsnr Der foreligger udarbejdet regnskab over risikostyringsindsatsen i Kerteminde Kommune i I regnskabet er der redegjort for udviklingen i anmeldte ting- og personskader, risikostyringstiltag i 2008, forbruget af den meddelte bevilling. Regnskabet vedlægges som bilag til dagsordenen. Bilag: Risikostyringsregnskab2008 Økonomiudvalgets møde punkt 440: Godkendt 441. Forsikringsaftale P27 sagsnr Sammenlægningsudvalget godkendte 30. november 2006 et forslag til ny forsikringsaftale for Kerteminde Kommune med følgende hovedpunkter: Bygninger og løsøre forsikres i Alm. Brand med en selvrisiko på kr. Køretøjer ansvarsforsikres i KommuneForsikring med en selvrisiko på kr. Kommunen selvforsikrer ansvars- og arbejdsskader. Desuden tegnes en række specialforsikringer, bl.a. ledelsesansvar, tjenesterejser og løfteansvar på havn og marina. Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S engageres til at behandle forsikringsanmeldelserne fra kommunen. Aftalen gælder i perioden med mulighed for forlængelse i indtil 2 år.

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 23.04.2009 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 345. Spørgetid... 3 346. Udmøntning af ramme-besparelser 2009... 3 347. Forslag til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 31.03.2009 kl. 14:00 Materialegården Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 31.03.2009 kl. 14:00 Materialegården Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 31.03.2009 kl. 14:00 Materialegården Tilgår pressen side 2 Fraværende: Indholdsfortegnelse: 408. Dialogmøde med Park og Vejservice samt Havne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 19.01.2010 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013... 3 2. Budgetopfølgning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.01.2013 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 505. Sager og skrivelser til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget... 3 506. Fokusopfølgning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 02.02.2009 kl. 15:30 Den gl. byrådssal i Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 262. Kommuneplan 2009... 3 263. Grønnegården... 4

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 07.05.2009 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Jan Johansen deltog ikke i punkt 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 13. februar 2007 Kl. 15.30 Mødelokale 2 ved Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Lisbet Stemann Funk. Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Borgerservice.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område....

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet

Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet Kommissorium for budgetanalyse på folkeskoleområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 blev det besluttet, at reducere budgettet til specialundervisning med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere