Sunde børn lærer bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunde børn lærer bedre"

Transkript

1 Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015

2 2 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel

3 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 3 En sund start på livet holder hele livet Sundhed er at have det godt, at være rask, at opleve livsglæde og tryghed, at kunne tage aktivt del i samfundet sammen med andre. Sundhed er en forudsætning for at lære, arbejde og fungere i dagligdagen igennem hele livet. Denne pjece tager udgangspunkt i folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. KL håber, at pjecen kan bidrage til dialog mellem skole- og sundhedsområdet til, hvordan sundhed kan understøtte elevernes trivsel, læring og udvikling. Målet med folkeskolereformen er, at alle børn skal lære mere og trives bedre. Eleverne får kun de bedste forudsætninger for at kunne udvikle deres potentialer i den nye skole, hvis de trives og er sunde. Det handler blandt andet om selvværd, livsduelighed, leg, bevægelse, gode venner, en positiv oplevelse af at gå i skole, sund mad der giver energi, tilknytning til betydningsfulde voksne og et aktivt fritidsliv. Siden kommunalreformen har kommunerne haft ansvaret for at skabe rammer for sund levevis hos borgerne. Det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge går på tværs af kommunale forvaltninger. Lige fra det første besøg af sundhedsplejen i den nye familie, over årene i daginstitution og skole. Men sundhed er også, at børnene har adgang til natur og legepladser, at deres forældre bliver hjulpet ud af et alkoholmisbrug, at kommunen samarbejder med ungdomsuddannelserne for at forhindre frafald og meget mere. Sammen med forældrene har kommunerne en nøgleposition i at fremme børns sundhed, læring og trivsel. Til glæde for det enkelte barns livskvalitet i hverdagen, og bedre muligheder for at leve et langt, aktivt liv uden kronisk sygdom. Til gavn for samfundet igennem reducerede udgifter til overførselsindkomster, pleje og genoptræning.

4 4 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel ALKOHOL SEKSUEL SUNDHED HYGIEJNE OVERVÆGT INDEKLIMA FYSISK AKTIVITET STOFFER I SKOLER SOL- BESKYTTELSE TOBAK MAD & MÅLTIDER MENTAL SUNDHED

5 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 5 Samarbejde om sundhed, læring og trivsel i realiseringen af folkeskolereformen I arbejdet med at konkretisere, hvordan folkeskolereformen skal realiseres på skolerne, vil kommunernes sundhedsområde kunne understøtte implementeringen ved at inddrage viden fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne handler om både fysisk og mental sundhed, og de samler anbefalinger, til hvad kommunerne kan gøre for at sikre en sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Anbefalingerne er baseret på den aktuelt bedste viden fra forskning og kommunal praksis. I de fleste kommuner er det sundhedsområdet, der koordinerer implementeringen af forebyggelsespakkerne og har viden om, hvilke anbefalinger i pakkerne der er relevante for skoleområdet. I mange kommuner vil sundhedsområdet kunne bidrage til indsatsen på skoleområdet på tre måder: om officielle sundhedsanbefalinger og ideer til sundhedsfremmende indsatser. dinerer sundheds- og trivselsfremmende indsatser i og på tværs af skoler. sterne aktører, som kan inddrages i den sundhedsfremmende undervisning. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker dækker over 11 emner: alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, hygiejne, overvægt, indeklima i skoler, seksuel sundhed, overvægt og stoffer. Anbefalingerne i pakkerne er baseret på den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis og berører alle forvaltningsområder i kommunen.

6 6 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Energi til en længere og mere varieret skoledag Skoledagen er med folkeskolereformen blevet længere, og elever og lærere tilbringer flere af dagens timer i skole end før reformen. Den længere skoledag øger behovet for, at eleverne får mulighed for at spise i løbet af skoletiden, så de har energi til at lære, og at indeklimaet i undervisningslokalerne fremmes, så luften stadig er frisk i de sene eftermiddagstimer. Fakta springe morgenmaden over og lade være med at have madpakke med. ordninger, der inddrager eleverne, lærerne og skolens ledelse, har den største tilslutning. af luftkvaliteten og temperaturen forbedrer elevernes præstationer og mindsker sygefraværet. Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Mad og måltider og Indeklima i skoler I forebyggelsespakken Mad og måltider anbefales det, at skoler forholder sig til, hvordan eleverne har mulighed for at spise sunde måltider i løbet af skoledagen ved at formulere lokale mad- og måltidspolitikker. Fx hvor meget tid skal der være til at spise frokost og mellemmåltider? Regler for slik, kiks og kage i madpakken? Hvor skal eleverne spise? Skal der være mulighed for at købe mad på skolen? I forebyggelsespakken er samlet henvisninger til inspirationsmaterialer, der kan hjælpe skolerne på vej med at fremme sund mad og måltider igennem politikker og skolemadsordninger. I pakken er der også god inspiration at hente til faget Madkundskab især til de mål, der relaterer sig til sundhed. Et uhensigtsmæssigt indeklima kan have væsentlige negative konsekvenser for elevernes trivsel, koncentrationsevne og indlæring. Forebyggelsespakken Indeklima i skoler giver råd til en række daglige rutiner, der fremmer et godt indeklima, fx at eleverne forlader klasseværelset, at der luftes ud i frikvarterene, at overtøjet hænges uden for lokalet, og at vinduer afskærmes ved solindfald. Anbefalingerne til et bedre indeklima spiller fint sammen med skolereformens intentioner om i højere grad at inddrage alternative læringsmiljøer uden for klasselokalet og at anvende mere praksis- og handlingso- rutiner fremhæver forebyggelsespakken, at skolens indeklima kortlægges hvert tredje år i de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, og at skolerne tilbydes rådgivning og vejledning af bl.a. sundhedsplejen.

7 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 7 Sundhed og trivsel for alle børn 0-18 år sundhed som samarbejdspartner I Fredericia Kommune arbejder man ud fra en fælles strategi for mad, måltider og bevægelse, der rummer alle 0-18 årige børn. Strategien giver sammenhængende rammer for sunde måltider og fysisk aktivitet for børn i dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber. Arbejdet med at formulere og realisere strategien er blevet til i et samarbejde mellem børne- og ungeforvaltningen og det strategiske sundhedssekretariat. Ansvaret ligger hos børn og unge. Men sundhedssekretariatet fungerer som tæt samarbejdspartner, der i det daglige bidrager med sundhedsfaglig viden og deltagelse i de tværgående arbejdsgrupper, der skal realisere strategien lokalt.

8 8 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Klar til mere læring i bevægelse sundhed som katalysator og faglig ressource I Vejle Kommune har børne- og ungeområdet og sundheds- og forebyggelsesafdelingen over en årrække udviklet en samarbejdskultur, hvor medarbejdere fra sundhedsområdet bidrager med viden, så lærere og pædagoger integrerer mere bevægelse og fysisk aktivitet i skoledagen. Kommunens sundhedskonsulenter har fået et godt kendskab til de enkelte skoler og institutioner, og løsningen har vist sig billigere og bedre end brug af eksterne konsulenter. I forbindelse med skolereformen samarbejder sundhedsområdet med medarbejdere og ledere om kompetenceudviklingsforløb, der er tilpasset skolens lokalområde, således at der tages hensyn til, fx om skolen ligger midt i byen eller tæt på natur.

9 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 9 Mere motion og bevægelse som del af skoledagen Folkeskolereformen indebærer, at alle elever skal deltage i motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter om dagen, der både kan foregå i den fagdelte og understøttende undervisning. Det øgede fokus på fysisk aktivitet understøtter elevernes sundhed, trivsel, læring og koncentrationsevne i skolen og reformens muligheder for at inddrage lokale idrætsforeninger kan anspore eleverne til at dyrke motion i fritiden. Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet anbefaler, at skolerne formulerer en strategi for fysisk aktivitet, leg og bevægelse, der forholder sig til, hvordan eleverne kan være aktive i løbet af skoledagen samt mulighederne for at gå og cykle til og fra pulsen kommer op i idrætsundervisningen, og at der arbejdes systematisk på at styrke børnenes motoriske færdigheder og opspore og hjælpe børn med motoriske udfordringer. Fakta fremme præstationen i de boglige fag og øge elevernes koncentrationsevne hver dag, har markant højere forekomst af motoriske vanskeligheder, end børn der er har to børn i hver indskolingsklasse motoriske vanskeligheder at styrke samarbejdet omkring børns, unges, forældres og medarbejderes adfærd i trafikken - så det er nemt og sikkert at gå og cykle til og fra skole aktive og deltager i færre idrætsaktiviteter end øvrige børn. Indsatser i skoler, der inddrager alle børn, modvirker denne tendens, mens indsatser, der er særligt målrettet udsatte og overvægtige børn, kan medvirke til stigmatisering Kilde. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet

10 10 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Bedre trivsel og sunde fællesskaber Et af reformens mål er, at elevernes trivsel i skolen øges. Det handler blandt andet om elevernes glæde, tryghed og robusthed i skolelivet samt deres oplevelse af anerkendelse, støtte og indflydelse. Fakta problemer har ofte vanskeligt ved at koncentrere sig om læring og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. på dårlig mental trivsel i deres dagligdag. tidlig alkoholdebut, mobber andre, ryger eller begår hærværk eller kriminalitet hænger oftest sammen med dårlig trivsel. blemer eller psykisk sygdom er i risiko for at mistrives og udvikle sociale og mentale problemer. Det skønnes, at cirka 12 procent vokser op i en familie med et alkoholproblem, mens cirka 8 procent vokser op i familier med psykisk sygdom. Kilde: Forebyggelsespakken Mental sundhed, Alkohol Reformen tilskynder til at skabe gode læringsfællesskaber på tværs af klasser og årgange, der styrker elevernes faglige og sociale kompetencer. De årlige trivselsmålinger, som alle skoler som del af reformen gennemfører, indbyder til systematisk at følge op og udvikle skolens arbejde med elevernes trivsel. Forebyggelsespakken Mental sundhed giver inspiration og værktøjer til at fremme trivsel i skolen. I pakken henvises til evidensbaserede metoder, der styrker sociale fællesskaber og forebygger mobning fremhæver værdien af et tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger, sund- op i socialt udsatte familier, og de har brug for en særlig opmærksomhed for at få de bedste muligheder til at lære, udvikle sig, og være inkluderet i sunde fællesskaber. Forebyggelsespakkerne Mental sundhed, Alkohol Stoffer og Overvægt lægger vægt på tidlig opsporing af mistrivsel, hvor de voksne omkring eleverne opfanger tidlige tegn på mistrivsel og tidligt handler på det igennem en tværfaglig indsats, inden problemerne udvikler sig og får alvorlige konsekvenser for barnets læring og udvikling.

11 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 11 Positiv adfærd i læring og samspil Adfærd i Læring og Samspil og er udviklet på et evidensbaseret er for alle og skal læres af alle. Metoden styrker en inkluderende skolekultur, hvor alle elever inddrages og ingen stilles udenfor uanset deres vanskeligheder. Igennem kompetenceudvikling får personalet lært redskaber til at sikre det gode undervisningsmiljø for alle elever, og at handle inden bekymringer udvikler sig til alvorlige problemer. Læs mere Forældrenetværk og samarbejde om trivsel Skolen ved i Søerne i Frederiksberg Kommune har arbejdet målrettet med at styrke forældresamarbejdet gennem trivselsgrupper. Trivselsgrupper er en metode til forældreinvolvering og -samarbejde med henblik på at fremme klassens trivsel og styrke forældresamarbejdet. Det generelt trivselsfremmende sigte gør metoden velegnet som forebyggende indsats mod mobning, mistrivsel og risikoadfærd.

12 12 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Sundhed og trivsel fælles sprog og fælles retning igennem årlige målinger I Odense Kommune bruger alle skoler skolesundhed.dk som et fælles værktøj i deres arbejde med klassernes sundhedsvaner og trivsel. Skolesundhed.dk er et elektronisk spørgeskema, som eleverne udfylder anonymt. Klassens samlede tal bruges til at planlægge trivselsarbejdet i klassen og via målingen året efter følges op på, om indsatserne har virket. Skolen bruger oplysningerne til at identificere udfordringer, der går på tværs af klasserne fx ringe mulighed for at være fysisk aktiv, mobning eller flere elever der ryger. Mange skoler har valgt at nedsætte et sundhedsudvalg med repræsentanter fra ledelse, lærere, sundhedsplejerske og psykolog, som arbejder strategisk med at fremme sundhed, læring og trivsel på skolen ud fra de årlige målinger. Målingerne for alle skoler bruges i dialogen med de politiske udvalg og der udgives årligt en samlet rapport. Skolesundhed.dk er udviklet af Århus universitet i samarbejde med en række kommuner. Læs mere på Matematik i bevægelse Fire skoler i Københavns Kommune har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialet IMOVE. IMOVE er et integreret, fagmålstilpasset, sundhedspædagogisk og matematisk undervisningsforløb for klassetrin. Formålet er at udvikle elevernes forståelse af, hvordan bevægelse indgår i hverdagen, hvordan man kan skabe en aktiv hverdag samt udvikle elevernes matematiske forståelse af og evner til at anvende statistik. Eleverne bærer skridttæller en uge i skoletiden og noterer hver dag, hvor mange skridt de har gået. I den efterfølgende uge bruges matematikundervisningen til at lave beregninger og diagrammer over resultaterne, samt at have sundhedspædagogiske dialoger med materialet står Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Undervisningsmaterialerne kan findes her

13 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 13 Sundhed ind i undervisningen Via sundhedsundervisningen skal eleverne udvikle kompetencer til at kunne fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre. De skal også opnå erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres. visning og familiekundskab er integreret i de øvrige skemalagte fag på alle klassetrin, ligesom det tidligere var gældende med faghæfte 21. Men skolereformen tilføjer nye perspektiver til sundhedsundervisningen igennem den understøttende undervisning og den åbne skole. og analysere sundhedsfaglige problemstillinger. I alle forebyggelsespakkerne er der henvisninger til relevante undervisningsmaterialer fx inden for alkohol, tobak, seksuel sundhed, mad og måltider, hygiejne, stoffer, og solbeskyttelse. Tilrettelæggelsen af sundhedsundervisningen er først og fremmest en pædagogisk opgave for medarbejderne, tilrettelagt, målrettet og struktureret under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Det er oplagt i tilrettelæggelsen af undervisningen at have et tæt samarbejde med skolesundheds- allerede har i dag. Desuden giver reformen nye muligheder for at bruge mere praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der inddrager elevernes sanser og krop samt lokalsamfundet til at undersøge

14 14 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Fælles ansvar for at forebygge usunde vaner Skolens samarbejde med forældrene spiller en vigtigt rolle for elevernes læring, trivsel og sundhed. Reformen giver mulighed for, at skolebestyrelsen vedtager principper for forældreansvaret, der forholder sig til, hvad skolen kan forvente af forældrene, og hvad forældrene kan forvente af skolen. Forebyggelsespakkerne Tobak, Alkohol og Stoffer fremhæver vigtigheden af, at skolen og forældre samarbejder om at forebygge usunde vaner hos eleverne. Overordnet kan skoleledelse og -bestyrelse formulere en rusmiddel- og rygepolitik, som beskriver skolens holdninger til tobak, alkohol og stoffer. Mens forældrene opfordres til at aftale fælles regler og normer for alkohol og tobak i de enkelte klasser. Det er mest effektivt, hvis forældrene i en klasse kan nå frem til en fælles holdning til rygning og alkohol og står sammen om de aftaler, der indgås. Risikoadfærd er i høj grad et socialt fæ- glemme egen viden, værdier og holdninger, hvis de føler, at de afviger for meget i forhold til fællesskabet. Klare regler kan give en gyldig grund til at sige fra overfor kammerater og lade være med at drikke og ryge. Fakta ikke bør drikke alkohol, og at unge under 18 år ikke bør ryge. tobaks sundhedsskadelige virkninger. Tobak skader vitale organer i kroppen, herunder lunger, hjerte og kredsløb og skaber stærk afhængighed. af, at danske unge drikker mindre. Danske unge drikker stadig mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande og hver Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. mindre risiko for at begynde at ryge og eksperimentere med stoffer Kilde: Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Alkohol og Tobak

15 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 15 Bedre sundhedsadfærd hos eleverne sundhed som hjælp til at introducere undervisningsmateriale Sundhedsafdelingen i Køge Kommune har finansieret indkøb af undervisningsmaterialet Tackling. Om sundhed, selvværd og samvær til samtlige klasser lærerne efterfølgende blevet undervist i brug af materialet. Tackling-materialet kan bruges til dialog med eleverne om forebyggelse af alkohol, tobak, hash og andre stoffer. Det indeholder emner, hvor eleverne får trænet deres personlige og sociale færdigheder. Tackling er udviklet af Sundhedsstyrelsen som en dansk version af et amerikansk undervisningsmateriale, Life Skills. Fokus på forebyggelse af rygestart Skolerne i Thisted Kommune har fokus på forebyggelse af rygestart, og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge f.eks. forældres rygevaner og holdninger til rygning hos de unge og deres omgivelser. Indsatsen tager udgangspunkt i X:IT materialerne fra undervisning i materialet Op i Røg på op-i-roeg.dk i klasse og forældreinvolvering på snakomtobak.dk. Elementer hertil kan bestilles eller downloades gratis.

16 Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Sundhed er at have det godt, være rask, opleve livsglæde og tryghed og kunne tage aktivt del i samfundet sammen med andre. Denne pjece tager udgangspunkt i folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og hvordan de sammen kan understøtte, at vores børn i skolen trives og bliver så dygtige, som de kan. Pjecen er tænkt som inspiration til samarbejdet mellem skole- og sundhedsområdet i kommunerne for at fremme børns læring, sundhed og trivsel. Hvis du vil vide mere: Folkeskolereformen Siderne bliver løbende opdateret med den nyeste viden og udvikling. Hjælp til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Center for Forebyggelse i praksis hjælper kommunerne med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Centeret afholder temadage, yder rådgivning i den enkelte kommune og holder oplæg på konferencer. Læs mere på KL Weidekampsgade 10

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen?

Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? Sundhed og mad i den nye folkeskole Odense den 27. oktober 2014 Hvordan kan sundhed fylde i hverdagen? V / M A J B R I T T P L E S S L Æ R E R, M A S T E R I S U N D H E D S P Æ D A G O G I K ( M S U ),

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 16. april 2015 kl. 19-21.30 Frokoststuen Mølleskolen tlf. 87-943100 www.moelleskolen-ry.dk Formand: Marianne Thorhauge Fraværende: Mette er med på telefon 70-2014/15:

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere