Sunde børn lærer bedre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunde børn lærer bedre"

Transkript

1 Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015

2 2 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel

3 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 3 En sund start på livet holder hele livet Sundhed er at have det godt, at være rask, at opleve livsglæde og tryghed, at kunne tage aktivt del i samfundet sammen med andre. Sundhed er en forudsætning for at lære, arbejde og fungere i dagligdagen igennem hele livet. Denne pjece tager udgangspunkt i folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. KL håber, at pjecen kan bidrage til dialog mellem skole- og sundhedsområdet til, hvordan sundhed kan understøtte elevernes trivsel, læring og udvikling. Målet med folkeskolereformen er, at alle børn skal lære mere og trives bedre. Eleverne får kun de bedste forudsætninger for at kunne udvikle deres potentialer i den nye skole, hvis de trives og er sunde. Det handler blandt andet om selvværd, livsduelighed, leg, bevægelse, gode venner, en positiv oplevelse af at gå i skole, sund mad der giver energi, tilknytning til betydningsfulde voksne og et aktivt fritidsliv. Siden kommunalreformen har kommunerne haft ansvaret for at skabe rammer for sund levevis hos borgerne. Det sundhedsfremmende arbejde med børn og unge går på tværs af kommunale forvaltninger. Lige fra det første besøg af sundhedsplejen i den nye familie, over årene i daginstitution og skole. Men sundhed er også, at børnene har adgang til natur og legepladser, at deres forældre bliver hjulpet ud af et alkoholmisbrug, at kommunen samarbejder med ungdomsuddannelserne for at forhindre frafald og meget mere. Sammen med forældrene har kommunerne en nøgleposition i at fremme børns sundhed, læring og trivsel. Til glæde for det enkelte barns livskvalitet i hverdagen, og bedre muligheder for at leve et langt, aktivt liv uden kronisk sygdom. Til gavn for samfundet igennem reducerede udgifter til overførselsindkomster, pleje og genoptræning.

4 4 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel ALKOHOL SEKSUEL SUNDHED HYGIEJNE OVERVÆGT INDEKLIMA FYSISK AKTIVITET STOFFER I SKOLER SOL- BESKYTTELSE TOBAK MAD & MÅLTIDER MENTAL SUNDHED

5 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 5 Samarbejde om sundhed, læring og trivsel i realiseringen af folkeskolereformen I arbejdet med at konkretisere, hvordan folkeskolereformen skal realiseres på skolerne, vil kommunernes sundhedsområde kunne understøtte implementeringen ved at inddrage viden fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne handler om både fysisk og mental sundhed, og de samler anbefalinger, til hvad kommunerne kan gøre for at sikre en sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Anbefalingerne er baseret på den aktuelt bedste viden fra forskning og kommunal praksis. I de fleste kommuner er det sundhedsområdet, der koordinerer implementeringen af forebyggelsespakkerne og har viden om, hvilke anbefalinger i pakkerne der er relevante for skoleområdet. I mange kommuner vil sundhedsområdet kunne bidrage til indsatsen på skoleområdet på tre måder: om officielle sundhedsanbefalinger og ideer til sundhedsfremmende indsatser. dinerer sundheds- og trivselsfremmende indsatser i og på tværs af skoler. sterne aktører, som kan inddrages i den sundhedsfremmende undervisning. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker dækker over 11 emner: alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, hygiejne, overvægt, indeklima i skoler, seksuel sundhed, overvægt og stoffer. Anbefalingerne i pakkerne er baseret på den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis og berører alle forvaltningsområder i kommunen.

6 6 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Energi til en længere og mere varieret skoledag Skoledagen er med folkeskolereformen blevet længere, og elever og lærere tilbringer flere af dagens timer i skole end før reformen. Den længere skoledag øger behovet for, at eleverne får mulighed for at spise i løbet af skoletiden, så de har energi til at lære, og at indeklimaet i undervisningslokalerne fremmes, så luften stadig er frisk i de sene eftermiddagstimer. Fakta springe morgenmaden over og lade være med at have madpakke med. ordninger, der inddrager eleverne, lærerne og skolens ledelse, har den største tilslutning. af luftkvaliteten og temperaturen forbedrer elevernes præstationer og mindsker sygefraværet. Kilde: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Mad og måltider og Indeklima i skoler I forebyggelsespakken Mad og måltider anbefales det, at skoler forholder sig til, hvordan eleverne har mulighed for at spise sunde måltider i løbet af skoledagen ved at formulere lokale mad- og måltidspolitikker. Fx hvor meget tid skal der være til at spise frokost og mellemmåltider? Regler for slik, kiks og kage i madpakken? Hvor skal eleverne spise? Skal der være mulighed for at købe mad på skolen? I forebyggelsespakken er samlet henvisninger til inspirationsmaterialer, der kan hjælpe skolerne på vej med at fremme sund mad og måltider igennem politikker og skolemadsordninger. I pakken er der også god inspiration at hente til faget Madkundskab især til de mål, der relaterer sig til sundhed. Et uhensigtsmæssigt indeklima kan have væsentlige negative konsekvenser for elevernes trivsel, koncentrationsevne og indlæring. Forebyggelsespakken Indeklima i skoler giver råd til en række daglige rutiner, der fremmer et godt indeklima, fx at eleverne forlader klasseværelset, at der luftes ud i frikvarterene, at overtøjet hænges uden for lokalet, og at vinduer afskærmes ved solindfald. Anbefalingerne til et bedre indeklima spiller fint sammen med skolereformens intentioner om i højere grad at inddrage alternative læringsmiljøer uden for klasselokalet og at anvende mere praksis- og handlingso- rutiner fremhæver forebyggelsespakken, at skolens indeklima kortlægges hvert tredje år i de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, og at skolerne tilbydes rådgivning og vejledning af bl.a. sundhedsplejen.

7 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 7 Sundhed og trivsel for alle børn 0-18 år sundhed som samarbejdspartner I Fredericia Kommune arbejder man ud fra en fælles strategi for mad, måltider og bevægelse, der rummer alle 0-18 årige børn. Strategien giver sammenhængende rammer for sunde måltider og fysisk aktivitet for børn i dagpleje, daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber. Arbejdet med at formulere og realisere strategien er blevet til i et samarbejde mellem børne- og ungeforvaltningen og det strategiske sundhedssekretariat. Ansvaret ligger hos børn og unge. Men sundhedssekretariatet fungerer som tæt samarbejdspartner, der i det daglige bidrager med sundhedsfaglig viden og deltagelse i de tværgående arbejdsgrupper, der skal realisere strategien lokalt.

8 8 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Klar til mere læring i bevægelse sundhed som katalysator og faglig ressource I Vejle Kommune har børne- og ungeområdet og sundheds- og forebyggelsesafdelingen over en årrække udviklet en samarbejdskultur, hvor medarbejdere fra sundhedsområdet bidrager med viden, så lærere og pædagoger integrerer mere bevægelse og fysisk aktivitet i skoledagen. Kommunens sundhedskonsulenter har fået et godt kendskab til de enkelte skoler og institutioner, og løsningen har vist sig billigere og bedre end brug af eksterne konsulenter. I forbindelse med skolereformen samarbejder sundhedsområdet med medarbejdere og ledere om kompetenceudviklingsforløb, der er tilpasset skolens lokalområde, således at der tages hensyn til, fx om skolen ligger midt i byen eller tæt på natur.

9 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 9 Mere motion og bevægelse som del af skoledagen Folkeskolereformen indebærer, at alle elever skal deltage i motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter om dagen, der både kan foregå i den fagdelte og understøttende undervisning. Det øgede fokus på fysisk aktivitet understøtter elevernes sundhed, trivsel, læring og koncentrationsevne i skolen og reformens muligheder for at inddrage lokale idrætsforeninger kan anspore eleverne til at dyrke motion i fritiden. Forebyggelsespakken Fysisk aktivitet anbefaler, at skolerne formulerer en strategi for fysisk aktivitet, leg og bevægelse, der forholder sig til, hvordan eleverne kan være aktive i løbet af skoledagen samt mulighederne for at gå og cykle til og fra pulsen kommer op i idrætsundervisningen, og at der arbejdes systematisk på at styrke børnenes motoriske færdigheder og opspore og hjælpe børn med motoriske udfordringer. Fakta fremme præstationen i de boglige fag og øge elevernes koncentrationsevne hver dag, har markant højere forekomst af motoriske vanskeligheder, end børn der er har to børn i hver indskolingsklasse motoriske vanskeligheder at styrke samarbejdet omkring børns, unges, forældres og medarbejderes adfærd i trafikken - så det er nemt og sikkert at gå og cykle til og fra skole aktive og deltager i færre idrætsaktiviteter end øvrige børn. Indsatser i skoler, der inddrager alle børn, modvirker denne tendens, mens indsatser, der er særligt målrettet udsatte og overvægtige børn, kan medvirke til stigmatisering Kilde. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet

10 10 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Bedre trivsel og sunde fællesskaber Et af reformens mål er, at elevernes trivsel i skolen øges. Det handler blandt andet om elevernes glæde, tryghed og robusthed i skolelivet samt deres oplevelse af anerkendelse, støtte og indflydelse. Fakta problemer har ofte vanskeligt ved at koncentrere sig om læring og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. på dårlig mental trivsel i deres dagligdag. tidlig alkoholdebut, mobber andre, ryger eller begår hærværk eller kriminalitet hænger oftest sammen med dårlig trivsel. blemer eller psykisk sygdom er i risiko for at mistrives og udvikle sociale og mentale problemer. Det skønnes, at cirka 12 procent vokser op i en familie med et alkoholproblem, mens cirka 8 procent vokser op i familier med psykisk sygdom. Kilde: Forebyggelsespakken Mental sundhed, Alkohol Reformen tilskynder til at skabe gode læringsfællesskaber på tværs af klasser og årgange, der styrker elevernes faglige og sociale kompetencer. De årlige trivselsmålinger, som alle skoler som del af reformen gennemfører, indbyder til systematisk at følge op og udvikle skolens arbejde med elevernes trivsel. Forebyggelsespakken Mental sundhed giver inspiration og værktøjer til at fremme trivsel i skolen. I pakken henvises til evidensbaserede metoder, der styrker sociale fællesskaber og forebygger mobning fremhæver værdien af et tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger, sund- op i socialt udsatte familier, og de har brug for en særlig opmærksomhed for at få de bedste muligheder til at lære, udvikle sig, og være inkluderet i sunde fællesskaber. Forebyggelsespakkerne Mental sundhed, Alkohol Stoffer og Overvægt lægger vægt på tidlig opsporing af mistrivsel, hvor de voksne omkring eleverne opfanger tidlige tegn på mistrivsel og tidligt handler på det igennem en tværfaglig indsats, inden problemerne udvikler sig og får alvorlige konsekvenser for barnets læring og udvikling.

11 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 11 Positiv adfærd i læring og samspil Adfærd i Læring og Samspil og er udviklet på et evidensbaseret er for alle og skal læres af alle. Metoden styrker en inkluderende skolekultur, hvor alle elever inddrages og ingen stilles udenfor uanset deres vanskeligheder. Igennem kompetenceudvikling får personalet lært redskaber til at sikre det gode undervisningsmiljø for alle elever, og at handle inden bekymringer udvikler sig til alvorlige problemer. Læs mere Forældrenetværk og samarbejde om trivsel Skolen ved i Søerne i Frederiksberg Kommune har arbejdet målrettet med at styrke forældresamarbejdet gennem trivselsgrupper. Trivselsgrupper er en metode til forældreinvolvering og -samarbejde med henblik på at fremme klassens trivsel og styrke forældresamarbejdet. Det generelt trivselsfremmende sigte gør metoden velegnet som forebyggende indsats mod mobning, mistrivsel og risikoadfærd.

12 12 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Sundhed og trivsel fælles sprog og fælles retning igennem årlige målinger I Odense Kommune bruger alle skoler skolesundhed.dk som et fælles værktøj i deres arbejde med klassernes sundhedsvaner og trivsel. Skolesundhed.dk er et elektronisk spørgeskema, som eleverne udfylder anonymt. Klassens samlede tal bruges til at planlægge trivselsarbejdet i klassen og via målingen året efter følges op på, om indsatserne har virket. Skolen bruger oplysningerne til at identificere udfordringer, der går på tværs af klasserne fx ringe mulighed for at være fysisk aktiv, mobning eller flere elever der ryger. Mange skoler har valgt at nedsætte et sundhedsudvalg med repræsentanter fra ledelse, lærere, sundhedsplejerske og psykolog, som arbejder strategisk med at fremme sundhed, læring og trivsel på skolen ud fra de årlige målinger. Målingerne for alle skoler bruges i dialogen med de politiske udvalg og der udgives årligt en samlet rapport. Skolesundhed.dk er udviklet af Århus universitet i samarbejde med en række kommuner. Læs mere på Matematik i bevægelse Fire skoler i Københavns Kommune har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialet IMOVE. IMOVE er et integreret, fagmålstilpasset, sundhedspædagogisk og matematisk undervisningsforløb for klassetrin. Formålet er at udvikle elevernes forståelse af, hvordan bevægelse indgår i hverdagen, hvordan man kan skabe en aktiv hverdag samt udvikle elevernes matematiske forståelse af og evner til at anvende statistik. Eleverne bærer skridttæller en uge i skoletiden og noterer hver dag, hvor mange skridt de har gået. I den efterfølgende uge bruges matematikundervisningen til at lave beregninger og diagrammer over resultaterne, samt at have sundhedspædagogiske dialoger med materialet står Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Undervisningsmaterialerne kan findes her

13 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 13 Sundhed ind i undervisningen Via sundhedsundervisningen skal eleverne udvikle kompetencer til at kunne fremme sundhed og trivsel for sig selv og andre. De skal også opnå erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres. visning og familiekundskab er integreret i de øvrige skemalagte fag på alle klassetrin, ligesom det tidligere var gældende med faghæfte 21. Men skolereformen tilføjer nye perspektiver til sundhedsundervisningen igennem den understøttende undervisning og den åbne skole. og analysere sundhedsfaglige problemstillinger. I alle forebyggelsespakkerne er der henvisninger til relevante undervisningsmaterialer fx inden for alkohol, tobak, seksuel sundhed, mad og måltider, hygiejne, stoffer, og solbeskyttelse. Tilrettelæggelsen af sundhedsundervisningen er først og fremmest en pædagogisk opgave for medarbejderne, tilrettelagt, målrettet og struktureret under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Det er oplagt i tilrettelæggelsen af undervisningen at have et tæt samarbejde med skolesundheds- allerede har i dag. Desuden giver reformen nye muligheder for at bruge mere praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der inddrager elevernes sanser og krop samt lokalsamfundet til at undersøge

14 14 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel Fælles ansvar for at forebygge usunde vaner Skolens samarbejde med forældrene spiller en vigtigt rolle for elevernes læring, trivsel og sundhed. Reformen giver mulighed for, at skolebestyrelsen vedtager principper for forældreansvaret, der forholder sig til, hvad skolen kan forvente af forældrene, og hvad forældrene kan forvente af skolen. Forebyggelsespakkerne Tobak, Alkohol og Stoffer fremhæver vigtigheden af, at skolen og forældre samarbejder om at forebygge usunde vaner hos eleverne. Overordnet kan skoleledelse og -bestyrelse formulere en rusmiddel- og rygepolitik, som beskriver skolens holdninger til tobak, alkohol og stoffer. Mens forældrene opfordres til at aftale fælles regler og normer for alkohol og tobak i de enkelte klasser. Det er mest effektivt, hvis forældrene i en klasse kan nå frem til en fælles holdning til rygning og alkohol og står sammen om de aftaler, der indgås. Risikoadfærd er i høj grad et socialt fæ- glemme egen viden, værdier og holdninger, hvis de føler, at de afviger for meget i forhold til fællesskabet. Klare regler kan give en gyldig grund til at sige fra overfor kammerater og lade være med at drikke og ryge. Fakta ikke bør drikke alkohol, og at unge under 18 år ikke bør ryge. tobaks sundhedsskadelige virkninger. Tobak skader vitale organer i kroppen, herunder lunger, hjerte og kredsløb og skaber stærk afhængighed. af, at danske unge drikker mindre. Danske unge drikker stadig mere og hyppigere end unge i andre europæiske lande og hver Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse. mindre risiko for at begynde at ryge og eksperimentere med stoffer Kilde: Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Alkohol og Tobak

15 Sunde børn lærer bedre samarbejde for at fremme læring, sundhed og trivsel 15 Bedre sundhedsadfærd hos eleverne sundhed som hjælp til at introducere undervisningsmateriale Sundhedsafdelingen i Køge Kommune har finansieret indkøb af undervisningsmaterialet Tackling. Om sundhed, selvværd og samvær til samtlige klasser lærerne efterfølgende blevet undervist i brug af materialet. Tackling-materialet kan bruges til dialog med eleverne om forebyggelse af alkohol, tobak, hash og andre stoffer. Det indeholder emner, hvor eleverne får trænet deres personlige og sociale færdigheder. Tackling er udviklet af Sundhedsstyrelsen som en dansk version af et amerikansk undervisningsmateriale, Life Skills. Fokus på forebyggelse af rygestart Skolerne i Thisted Kommune har fokus på forebyggelse af rygestart, og de faktorer, der har betydning for, om unge begynder at ryge f.eks. forældres rygevaner og holdninger til rygning hos de unge og deres omgivelser. Indsatsen tager udgangspunkt i X:IT materialerne fra undervisning i materialet Op i Røg på op-i-roeg.dk i klasse og forældreinvolvering på snakomtobak.dk. Elementer hertil kan bestilles eller downloades gratis.

16 Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Sundhed er at have det godt, være rask, opleve livsglæde og tryghed og kunne tage aktivt del i samfundet sammen med andre. Denne pjece tager udgangspunkt i folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, og hvordan de sammen kan understøtte, at vores børn i skolen trives og bliver så dygtige, som de kan. Pjecen er tænkt som inspiration til samarbejdet mellem skole- og sundhedsområdet i kommunerne for at fremme børns læring, sundhed og trivsel. Hvis du vil vide mere: Folkeskolereformen Siderne bliver løbende opdateret med den nyeste viden og udvikling. Hjælp til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Center for Forebyggelse i praksis hjælper kommunerne med at implementere Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Centeret afholder temadage, yder rådgivning i den enkelte kommune og holder oplæg på konferencer. Læs mere på KL Weidekampsgade 10

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN

SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN SUNDHEDSPLEJEN, JULI 2015 1 INDHOLD BØRNS SUNDHED OG TRIVSEL I SKOLEALDEREN...5 Fokus på børn og unges sundhed og trivsel i skoleårene...5 GENERELLE TENDENSER... 7 Færre

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere