Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0925 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0925 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0925 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 925 final 2013/0441 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side DA DA

2 BEGRUNDELSE I november 2004 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om individuelle rammeaftaler om partnerskab og samarbejde med Thailand, Indonesien, Singapore, Filippinerne, Malaysia og Brunei. Forhandlingerne med Filippinerne startede i februar 2009 og blev afsluttet i juni Efter Corepers godkendelse heraf paraferede begge parter partnerskabs- og samarbejdsaftalen den 25. juni Partnerskabs- og samarbejdsaftalen blev undertegnet i Phnom Penh den 11. juli 2012 i forbindelse med ministermødet i ASEAN Regional Forum. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Filippinerne er den allerførste bilaterale aftale med Filippinerne, og den afløser de nuværende retsregler i samarbejdsaftalen fra 1980 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og medlemslandene i Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN). Politisk set markerer partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Filippinerne et vigtigt skridt hen imod en styrkelse af EU's rolle i Sydøstasien, som er baseret på fælles universelle værdier som demokrati og menneskerettigheder. Den baner vej for øget politisk, regionalt og globalt samarbejde. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen indeholder forpligtelser, som er af central betydning for EU's udenrigspolitik, herunder bestemmelser om menneskerettigheder, ikke-spredning, bekæmpelse af terrorisme og Den Internationale Straffedomstol. Den omfatter også områder, der har aktuel interesse, som for eksempel fredsprocessen og risikostyring ved katastrofer. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen styrker sektorsamarbejdet på en lang række politikområder, såsom migration, beskatning, miljø, energi, videnskab og teknologi, sø- og luftfart, turisme, kultur, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, ulovlig narkotika, organiseret kriminalitet og korruption. Partnerskabs- og samarbejdsaftalen udvider mulighederne for gensidigt engagement på det økonomiske og handelsmæssige område væsentligt. Den indeholder et stort afsnit om handelssamarbejde, som bør fremme forhandlingerne om frihandelsaftalen. Indgåelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalen er i overensstemmelse med EU's mål om at skabe en vidtspændende og sammenhængende økonomisk og politisk ramme for forbindelserne mellem EU og ASEAN-landene. Derudover indeholder partnerskabs- og samarbejdsaftalen en væsentlig udviklingskomponent, bl.a. strenge bestemmelser om beskyttelse af EU's finansielle interesser. Kommissionen bemærker, at Rådets afgørelse 2012/272/EU om undertegnelse af partnerskabog samarbejdsaftalen med Filippinerne er genstand for domstolssagen C-377/12: Kommissionen anmodede Domstolen om at annullere ovennævnte afgørelse i det omfang Rådet har medtaget de retsgrundlag, der vedrører transport (artikel 91 og 100 i TEUF), tilbagevenden (artikel 79, stk. 3, i TEUF) og miljø (artikel 191, stk. 4, i TEUF). Kommissionen anmodede Domstolen om at opretholde retsvirkningerne af den anfægtede afgørelse. Med forbehold af Domstolens afgørelse i sag C-377/12 bygger dette forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen på artikel 207, 209 og 218, stk. 6. Kommissionen gør Rådet opmærksom på betragtningen i aftalen vedrørende Det Forenede Kongeriges, Irlands og Danmarks særlige stilling i henhold til protokol 21 og 22 i traktaterne. Tilføjelsen af denne betragtning skyldes alene baggrunden for denne tekst. Afhængigt af resultatet af sag C-377/12, som i øjeblikket behandles af Domstolen, skal betragtningen måske udgå eller omformuleres på et senere tidspunkt. Det er Kommissionens holdning, at så længe der ikke er truffet en afgørelse i denne sag, kan proceduren for indgåelse af aftalen ikke afsluttes. DA 2 DA

3 2013/0441 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 og 209 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/272/EU 1 blev rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side undertegnet den 11. juli 2012 med forbehold af dens indgåelse. (2) Aftalen bør godkendes på Den Europæiske Unions vegne VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side godkendes hermed på Unionens vegne. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. Artikel 2 Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik varetager formandskabet for det blandede udvalg, jf. aftalens artikel 48. Afhængigt af emnet er Unionen henholdsvis Unionen og medlemsstaterne repræsenteret i det blandede udvalg. Artikel 3 Formanden for Rådet udpeger den person, der er beføjet til på Den Europæiske Unions vegne at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 57, stk EUT L 134 af , s. 3. DA 3 DA

4 Artikel 4 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 4 DA

5 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 925 final BILAG RAMMEAFTALE OM PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE PÅ DEN ANDEN SIDE til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side DA DA

6 BILAG RAMMEAFTALE OM PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE PÅ DEN ANDEN SIDE til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side DA 2 DA

7 DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, DA 3 DA

8 som er kontraherende parter i traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt "medlemsstaterne", på den ene side og REPUBLIKKEN FILIPPINERNE, i det følgende benævnt "Filippinerne", på den anden side, under ét i det følgende benævnt "parterne", SOM HENVISER TIL de traditionelle venskabsforbindelser mellem parterne og de nære historiske, politiske og økonomiske bånd, som knytter dem sammen, SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne lægger særlig vægt på, at deres indbyrdes forhold er af omfattende karakter, SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale af parterne anses for at være en del af mere omfattende forbindelser mellem dem, blandt andet gennem aftaler, som begge parter har tilsluttet sig, SOM BEKRÆFTER deres tilslutning til respekt for de demokratiske principper og menneskerettighederne i De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettighederne og andre relevante internationale instrumenter vedrørende menneskerettigheder, som de har tilsluttet sig, SOM BEKRÆFTER deres tilslutning til principperne om retsstaten og god regeringsførelse og deres ønske om at opnå økonomiske og sociale fremskridt for deres folk, SOM BEKRÆFTER deres ønske om at fremme samarbejde og international stabilitet, retfærdighed og sikkerhed for at fremme bæredygtig social og økonomisk udvikling, udryddelse af fattigdom og opfyldelse af millenniumudviklingsmålene, SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne anser terrorisme for at være en global trussel mod sikkerhed, og at de ønsker at intensivere deres dialog og samarbejde i kampen mod terrorisme under fuld hensyntagen til FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme og relevante instrumenter fra FN's Sikkerhedsråd, især resolutionerne 1373, 1267, 1822 og 1904, SOM UDTRYKKER deres fulde tilslutning til at forebygge og bekæmpe alle former for terrorisme og til at skabe internationale instrumenter til at udrydde terrorisme med, SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne bekræfter, at effektive foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og til beskyttelse af menneskerettighederne bør være komplementære og styrke i hinanden, SOM ERKENDER, at der er behov for at styrke og øge samarbejdet om bekæmpelse af ulovlig misbrug af og handel med narkotika i betragtning af de alvorlige trusler, det udgør for international fred, sikkerhed, stabilitet og økonomisk udvikling, SOM ERKENDER, at de mest alvorlige forbrydelser af internationalt omfang vedrørende humanitær folkeret, folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden ikke bør gå ustraffede hen, og at disse forbrydelser bør retsforfølges for at fremme international fred og retfærdighed, SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne deler det synspunkt, at spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler udgør en alvorlig trussel mod international sikkerhed, og at de ønsker at styrke deres dialog og samarbejde på dette område. DA 4 DA

9 Vedtagelsen ved konsensus af FN's Sikkerhedsråds resolution 1540 understreger hele det internationale samfunds støtte til kampen mod spredning af masseødelæggelsesvåben, SOM ERKENDER, at ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben, herunder ammunition hertil, dårlig forvaltning, dårligt sikrede lagre og ukontrolleret spredning fortsat udgør en alvorlig trussel for international fred, sikkerhed og udvikling, SOM ERKENDER betydningen af samarbejdsaftalen af 7. marts 1980 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og medlemmerne af Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien og senere tiltrædelsesprotokoller, SOM ERKENDER betydningen af en styrkelse af de eksisterende forbindelser mellem parterne med sigte på at udvide deres indbyrdes samarbejde og af deres fælles vilje til at befæste, uddybe og diversificere deres forbindelser på områder af fælles interesse på grundlag af lighed, ikke-forskelsbehandling, respekt for naturmiljøet og gensidig fordel, SOM ERKENDER betydningen af dialog og samarbejde mellem Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN) og Den Europæiske Union, SOM UDTRYKKER deres fulde tilslutning til fremme af bæredygtig udvikling, herunder miljøbeskyttelse og effektivt samarbejde til bekæmpelse af klimaforandring, SOM UNDERSTREGER behovet for øget samarbejde inden for retlige anliggender og sikkerhed, SOM ERKENDER deres tilsagn om omfattende dialog og samarbejde for at fremme migration og udvikling samt fremme og gennemførelse af internationalt anerkendte arbejdsmæssige og sociale standarder, SOM NOTERER SIG, at de bestemmelser i aftalen, der hører ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som separate kontraherende parter eller alternativt som medlemmer af Den Europæiske Union i henhold til protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det samme gælder for Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet til disse traktater, SOM ERKENDER den betydning, som parterne tillægger principperne og reglerne for international handel i navnlig aftalen om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) samt nødvendigheden af at anvende dem på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde, SOM BEKRÆFTER deres ønske om i fuld overensstemmelse med de aktiviteter, der foregår inden for regionale rammer, at øge samarbejdet mellem parterne på basis af fælles værdier og til gensidig nytte, ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE: DA 5 DA

10 AFSNIT I ART OG ANVENDELSESOMRÅDE ARTIKEL 1 Generelle principper 1. Respekten for de demokratiske principper og menneskerettigheder, der er nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettighederne og andre relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter, som parterne er kontraherende parter i, og for princippet om retsstaten danner grundlaget for begge parters interne og internationale politikker og udgør et væsentligt element i denne aftale. 2. Parterne bekræfter deres fælles værdier, som de kommer til udtryk i De Forenede Nationers pagt. 3. Parterne bekræfter deres tilsagn om at ville fremme bæredygtig udvikling, samarbejde om løsning af problemer i forbindelse med klimaforandring og bidrage til de internationalt vedtagne udviklingsmål, herunder millenniumudviklingsmålene. 4. Parterne bekræfter deres tilslutning til princippet om god regeringsførelse. 5. Parterne er enige om, at samarbejdet inden for denne aftale skal være i overensstemmelse med deres respektive love, regler og forskrifter. ARTIKEL 2 Samarbejdsmål Med henblik på at styrke de bilaterale forbindelser forpligter parterne sig til at føre en alsidig dialog og fremme yderligere indbyrdes samarbejde inden for alle områder af gensidig interesse, som er omfattet af denne aftale. Indsatsen rettes navnlig mod: a) at etablere et samarbejde om politiske, sociale og økonomiske anliggender i alle relevante regionale og internationale fora og organisationer b) at etablere et samarbejde om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende forbrydelser c) at etablere et samarbejde om menneskerettigheder og en dialog om kampen mod alvorlige forbrydelser af internationalt omfang d) at etablere et samarbejde for at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben, håndskydevåben og lette våben og at fremme fredsprocessen og konfliktforebyggelse e) at etablere et samarbejde på alle handels- og investeringsområder af gensidig interesse for at lette handels- og investeringsstrømme og fjerne hindringer for handel og investering på en måde, som er i overensstemmelser med WTO's principper og igangværende og fremtidige regionale EU-ASEAN initiativer f) at etablere et samarbejde på området retlige anliggender og sikkerhed, herunder retligt samarbejde, ulovlig narkotika, hvidvaskning af penge, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption, databeskyttelse samt flygtninge og internt fordrevne g) at etablere et samarbejde på områderne migration og arbejde på søen DA 6 DA

11 h) at etablere et samarbejde på alle andre områder af gensidig interesse, navnlig beskæftigelse og sociale anliggender, udviklingssamarbejde, økonomisk politik, finansielle tjenesteydelser, god forvaltning på skatteområdet, industripolitik og SMV'er, informations- og kommunikationsteknologi (IKT), audiovisuelle medier, medier og multimedier, videnskab og teknologi, transport, turisme, uddannelse, kultur, tværkulturel og tværreligiøs dialog, energi, miljø og naturressourcer, herunder klimaforandring, landbrug, fiskeri og udvikling af landdistrikter, regionaludvikling, sundhed, statistik, risikostyring ved katastrofer, samt offentlig administration i) at øge begge parters deltagelse i subregionale og regionale samarbejdsprogrammer, der er åbne for den anden parts deltagelse j) at øge Filippinernes og Den Europæiske Unions rolle og profil k) at fremme mellemfolkelig forståelse og effektiv dialog og samspil med det organiserede civilsamfund. ARTIKEL 3 Samarbejde i regionale og internationale organisationer Parterne vil fortsætte med at udveksle synspunkter og samarbejde i regionale og internationale fora og organisationer, som for eksempel De Forenede Nationer, og relevante FN-agenturer og -organer, som for eksempel De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD), ASEAN-EU-dialogen, ASEAN's regionale forum (ARF), Asien-Europa-mødet (ASEM), (WTO), Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). ARTIKEL 4 Regionalt og bilateralt samarbejde På hvert område i dialogen og samarbejdet i henhold til denne aftale kan begge parter ud over at lægge vægt på anliggender under samarbejdet mellem EU og Filippinerne også ved fælles overenskomst arbejde sammen gennem aktiviteter på regionalt plan eller gennem en kombination af begge rammer, idet de tager hensyn til den regionale beslutningsproces for de berørte regionale grupperinger. Når parterne vælger den ønskede ramme, forsøger de at opnå størst mulig virkning for og inddragelse af alle interesserede parter, samtidig med at de udnytter de til rådighed værende ressourcer så effektivt som muligt og sikrer, at der er sammenhæng med andre aktiviteter. DA 7 DA

12 AFSNIT II POLITISK DIALOG OG SAMARBEJDE ARTIKEL 5 Fredsproces og konfliktforebyggelse Parterne er enige om at fortsætte samarbejdsbestræbelser, der kan fremme konfliktforebyggelse og skabe en fredskultur, blandt andet gennem støtte til fred og programmer i fredsuddannelse. ARTIKEL 6 Samarbejde om menneskerettigheder 1. Parterne er enige om at samarbejde om fremme og effektiv beskyttelse af menneskerettighederne, herunder ved hjælp af internationale menneskerettighedsinstrumenter, som de har tilsluttet sig. 2. Dette samarbejde vil foregå gennem aktiviteter, som parterne gensidigt er blevet enige om, herunder blandt andet følgende: a) støtte til udvikling og gennemførelse af nationale handlingsplaner om menneskerettigheder b) fremme af bevidsthed om og uddannelse i menneskerettigheder c) styrkelse af nationale menneskerettighedsrelaterede institutioner d) så vidt muligt hjælp til at fremme regionale menneskerettighedsrelaterede institutioner e) etablering af en meningsfuld dialog om menneskerettigheder mellem parterne og f) samarbejde inden for menneskerettighedsrelaterede FN-institutioner. DA 8 DA

13 ARTIKEL 7 Alvorlige forbrydelser af internationalt omfang 1. Parterne erkender, at de mest alvorlige forbrydelser af internationalt omfang, som vedrører humanitær folkeret, folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden ikke bør gå ustraffede hen, og at det bør sikres, at disse forbrydelser retsforfølges, ved at der træffes foranstaltninger enten på nationalt eller internationalt plan, blandt andet gennem Den Internationale Straffedomstol, i overensstemmelse med parternes respektive egne love. 2. Parterne er enige om at føre en målrettet dialog om universel tiltrædelse af Romstatutten i overensstemmelse med deres respektive love, herunder ydelse af bistand til kapacitetsopbygning. ARTIKEL 8 Bekæmpelse af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler 1. Parterne mener, at spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, både til og fra statslige og ikke-statslige instanser, udgør en af de alvorligste trusler mod international stabilitet og sikkerhed. 2. Parterne er derfor enige om at samarbejde og bidrage til bekæmpelsen af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler ved en fuldstændig efterlevelse af og gennemførelse på nationalt plan af deres eksisterende forpligtelser i henhold til internationale nedrustnings- og ikke-spredningstraktater og -aftaler og andre relevante internationale forpligtelser som for eksempel FN's Sikkerhedsråds resolution Parterne er enige om, at denne bestemmelse er et vigtigt element i aftalen. 3. Parterne er endvidere enige om at: a) tage de nødvendige skridt til at undertegne og under fuld respekt for parternes ratificeringsprocedurer bestræbe sig på at ratificere eller i givet fald tiltræde andre relevante internationale instrumenter, herunder relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, og at opfylde de heraf opståede forpligtelser b) indføre en effektiv ordning for national eksportkontrol til at overvåge eksport og forsendelse af varer med relation til masseødelæggelsesvåben, herunder kontrol med, at teknologi med dobbelt anvendelsesformål ikke anvendes til fremstilling af masseødelæggelsesvåben, samt til at iværksætte effektive sanktioner mod omgåelse af eksportkontrollen. DA 9 DA

14 Parterne erkender, at gennemførelsen af eksportkontrol ikke må være en hæmsko for internationalt samarbejde om materialer, udstyr og teknologi til fredelige formål, og at argumentet om en fredelig udnyttelse ikke må benyttes som dække for spredning. 4. Parterne er enige om at etablere en løbende politisk dialog til at ledsage og underbygge disse bestemmelser. Parterne kan også arbejde hen imod en dialog på regionalt plan. ARTIKEL 9 Håndskydevåben og lette våben 1. Parterne erkender, at ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben, herunder ammunition hertil, og overdreven akkumulering heraf, dårlig forvaltning, dårligt sikrede lagre og ukontrolleret spredning fortsat udgør en alvorlig trussel mod fred og international sikkerhed. 2. Parterne er enige om at iagttage og fuldt ud opfylde deres respektive forpligtelser til at bekæmpe alle former for ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben i henhold til eksisterende internationale aftaler og FN's Sikkerhedsråds resolutioner, samt deres tilsagn givet inden for rammerne af andre internationale instrumenter på dette område, som for eksempel FN's handlingsprogram til forhindring, bekæmpelse og udryddelse af alle former for ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben. 3. Parterne forpligter sig til at etablere en løbende politisk dialog for at udveksle synspunkter og oplysninger og udvikle en fælles forståelse for spørgsmål og problemer i forbindelse med ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben og at styrke parternes evne til at forhindre, bekæmpe og udrydde en sådan handel. ARTIKEL 10 Samarbejde om bekæmpelse af terrorisme 1. Parterne bekræfter betydningen af forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme i overensstemmelse med deres respektive lovgivning og administrative bestemmelser og med respekt for retsstaten, international lov, især FN-pagten og relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, menneskerettighedslov, flygtningelov og international folkeret samt internationale konventioner, som de har tilsluttet sig, FN's globale strategi til bekæmpelse af terrorisme, som er nedfældet i FN's Generalforsamlings resolution nr. 60/28 af 8. september 2006, samt EU-ASEAN's fælleserklæring af 28. januar 2003 om samarbejde om bekæmpelse af terrorisme. 2. Til det formål er parterne enige om at samarbejde om at: a) fremme gennemførelsen af relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, såsom 1373, 1267, 1822 og 1904, og af relevante internationale konventioner og instrumenter b) fremme samarbejdet mellem FN's medlemsstater for effektivt at gennemføre FN's globale strategi til bekæmpelse af terrorisme c) udveksle oplysninger og styrke samarbejdet om og koordineringen af retshåndhævelse ved at benytte Interpols eksisterende nationale centralbureauer gennem Interpols globale kommunikationssystem (I-24/7) DA 10 DA

15 d) udveksle oplysninger om terroristgrupper og deres støttenetværk i overensstemmelse med international og national lovgivning e) udveksle synspunkter om midler og metoder til at bekæmpe terrorisme, også på tekniske områder og inden for uddannelse, og at dele erfaringer med forebyggelse af terrorisme og afradikalisering f) uddybe den internationale konsensus om kampen mod terrorisme og terroristfinansiering og at arbejde hen imod en snarlig aftale om den generelle konvention om international terrorisme med henblik på at supplere eksisterende FNinstrumenter til bekæmpelse af terrorisme g) udveksle bedste praksis inden for beskyttelse af menneskerettigheder i kampen mod terrorisme h) fremme iværksættelsen af kampen mod terrorisme og et øget samarbejde på området inden for rammerne af ASEM og EU-ASEAN. ARTIKEL 11 Samarbejde om offentlig administration Parterne er enige om at samarbejde for at fremme kapacitetsopbygningen inden for offentlig administration. I samarbejdet på dette område kan der indgå udveksling af synspunkter om bedste praksis inden for forvaltningsmetoder, levering af ydelser, styrkelse af institutionel kapacitet og åbenhed. AFSNIT III HANDEL OG INVESTERING ARTIKEL 12 Generelle principper 1. Parterne indgår en dialog om bilateral og multilateral handel og handelsrelaterede anliggender med henblik på at styrke de bilaterale handelsforbindelser og fremme det multilaterale handelssystems rolle hvad angår fremme af vækst og udvikling. 2. Parterne forpligter sig til at fremme udvikling og diversificering af deres samhandel i videst mulig omfang og til gensidig fordel. De forpligter sig til at skabe bedre markedsadgang ved at arbejde på at fjerne handelshindringer, især ikke-toldmæssige hindringer, og ved at træffe foranstaltninger, der kan give større gennemskuelighed, under hensyntagen til det arbejde, der foregår i internationale organisationer på dette felt. DA 11 DA

16 3. I erkendelse af at handel spiller en afgørende rolle i udviklingen, og at bistand i form af handelspræferenceordninger har medvirket til udviklingen i de modtagende udviklingslande, bestræber parterne sig på at styrke deres konsultationer om en sådan bistand i fuld overensstemmelse med WTO. 4. Parterne holder hinanden underrettet om udviklingen i handelspolitik og handelsrelaterede politikker vedrørende for eksempel landbrug, fødevaresikkerhed, forbrugerbeskyttelse og miljø, herunder affaldsforvaltning. 5. Parterne ansporer til dialog og samarbejde med sigte på at udvikle deres handels- og investeringsforbindelser, ved blandt andet at forsøge at finde en løsning på kommercielle problemer og ved at tage fat om andre handelsrelaterede anliggender, på de områder, der er omhandlet i artikel ARTIKEL 13 Sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender 1. Parterne samarbejder om fødevaresikkerhed og om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender for at beskytte liv eller sundhed for mennesker, dyr eller planter i parternes område. 2. Parterne drøfter og udveksler oplysninger om deres respektive foranstaltninger som fastlagt i WTO-aftalen om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, den internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og Codex Alimentarius- Kommissionen (Codex), for eksempel love og forskrifter, certificerings- og inspektionsprocedurer, herunder procedurer for godkendelse af bedrifter og gennemførelse af principper for zoneinddeling. 3. Parterne er enige om at ville samarbejde om kapacitetsopbygning inden for sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender og om nødvendigt inden for dyrevelfærd. 4. På anmodning af en af parterne etablerer parterne snarest en dialog om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender for at se på forhold vedrørende sundhed og plantesundhed og andre hastende anliggender i henhold til denne artikel. 5. Parterne udpeger kontaktsteder til kommunikation om forhold, der falder ind under denne artikel. ARTIKEL 14 Tekniske handelshindringer 1. Parterne er enige om, at samarbejdet om standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderinger er et centralt mål for handelsudviklingen. 2. Parterne fremmer brugen af internationale standarder og samarbejder og udveksler oplysninger om standarder, overensstemmelsesvurderingsprocedurer og tekniske forskrifter, særlig inden for rammerne af WTO-aftalen om tekniske handelshindringer. Med henblik herpå er parterne enige om snarest at ville etablere DA 12 DA

17 en dialog om tekniske handelshindringer og udpege kontaktsteder til kommunikation om forhold, der falder ind under denne artikel. 3. Samarbejdet om tekniske handelshindringer kan blandt andet foregå ved dialog, fælles projekter, teknisk bistand og kapacitetsopbygningsprogrammer. ARTIKEL 15 Told og handelslettelser 1. Parterne udveksler erfaringer og undersøger mulighederne for at forenkle import-, eksport- og andre toldprocedurer, sikrer gennemskueligheden i told- og handelsregulativer, udvikler et toldsamarbejde og effektiv gensidig administrativ bistand og stræber desuden efter at opnå de samme synspunkter og fælles optræden i forbindelse med internationale initiativer, herunder handelslettelser. Parterne vil især være opmærksomme på at øge sikkerheds- og sikringsdimensionen i den internationale handel, at sikre en effektiv toldhåndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og at sikre en afbalanceret tilgang med hensyn til handelslettelser og bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder. 2. Parterne fastslår, at de, uden at dette berører eventuelle andre former for samarbejde på grundlag af denne aftale, er villige til at overveje indgåelsen af protokoller om toldsamarbejde og om gensidig bistand inden for de i denne aftale fastlagte institutionelle rammer. 3. Parterne fortsætter med at finde midler til teknisk bistand til at støtte gennemførelsen af samarbejdet om toldanliggender og om handelslettelser i henhold til denne aftale, sådan som det er aftalt mellem dem. ARTIKEL 16 Investering Parterne tilskynder til større investeringsstrømme ved at fremme et attraktivt og stabilt klima for gensidig investering gennem en løbende dialog, som kan skabe stabile, gennemskuelige, åbne og ikke-diskriminerende regler for investorer, og de vil se på administrative ordninger, som kan lette investeringsstrømmene, i overensstemmelse med parternes egne love og administrative bestemmelser. ARTIKEL 17 Konkurrencepolitik 1. Parterne arbejder for indførelse og opretholdelse af konkurrenceregler og myndigheder til at gennemføre dem. De fremmer anvendelsen af disse regler på en effektiv, ikke-diskriminerende og gennemskuelig måde for at opnå retssikkerhed på deres respektive territorier. 2. Med henblik herpå vil parterne indgå i kapacitetsopbygningsaktiviteter inden for konkurrencepolitik, forudsat at der er midler tilgængelige til sådanne aktiviteter i parternes samarbejdsinstrumenter og -programmer. DA 13 DA

18 ARTIKEL 18 Tjenesteydelser 1. Parterne er enige om at føre en løbende dialog bl.a. med henblik på udveksling af oplysninger om deres respektive forskriftsmiljøer, fremme af adgangen til hinandens markeder, herunder e-handel, fremme af adgangen til kapital og teknologi og fremme af handelen med tjenesteydelser mellem parterne og på tredjelandes markeder. 2. I erkendelse af konkurrenceevnen i deres respektive servicesektor fører parterne drøftelser om udnyttelse af mulighederne for handel med tjenesteydelser på hinandens markeder. ARTIKEL 19 Intellektuelle ejendomsrettigheder 1. Parterne bekræfter, at de tillægger beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder stor betydning, og at de vil træffe passende foranstaltninger for at sikre en hensigtsmæssig og effektiv beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og samtidig sørge for, at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med bedste praksis og internationale standarder, som parterne har forpligtet sig til at opfylde. 2. Parterne bistår hinanden med at identificere og gennemføre programmer med tilknytning til intellektuel ejendomsret, som kan bidrage til fremme af teknologisk innovation og til frivillig teknologioverførsel og uddannelse af menneskelige ressourcer, og de vil samarbejde om gennemførelsen af udviklingsdagsordenen i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO). 3. Parterne er enige om at øge samarbejdet om geografiske betegnelser, herunder beskyttelse af dem, og samarbejdet om beskyttelse af plantesorter, under hensyntagen til blandt andet og i givet fald Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV). 4. Parterne udveksler oplysninger og erfaringer med praksis i forbindelse med intellektuel ejendom, forhindring af overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder - især bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering - navnlig gennem toldsamarbejde og andre hensigtsmæssige former for samarbejde, og etablering og styrkelse af organisationer, der kontrollerer og beskytter sådanne rettigheder. DA 14 DA

19 AFSNIT IV SAMARBEJDE OM RETLIGE ANLIGGENDER OG SIKKERHED ARTIKEL 20 Retligt samarbejde 1. Parterne erkender, at retsstaten og styrkelsen af alle relevante institutioner har en særlig betydning. 2. Samarbejdet mellem parterne kan også omfatte gensidig udveksling af oplysninger om bedste praksis for retssystemer og lovgivning. ARTIKEL 21 Samarbejde om bekæmpelse af ulovlig narkotika 1. Parterne samarbejder om at sikre en afbalanceret tilgang gennem en effektiv koordinering mellem de kompetente myndigheder, blandt andet det førende agentur for retshåndhævelse på narkotikaområdet, og myndigheder inden for sundhed, retlige anliggender, uddannelse, unge, social velfærd, told og indre anliggender samt andre relevante sektorer og andre berørte interessenter, med det formål at mindske udbud af og efterspørgsel efter ulovlig narkotika samt indvirkning på narkotikamisbrugere og deres familie og samfundet som helhed, og at opnå en mere effektiv kontrol med prækursorer. 2. Parterne aftaler, med hvilken form for samarbejde disse mål skal nås. Indsatsen baseres på principper, som parterne aftaler i fællesskab i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, som de har tilsluttet sig, den politiske erklæring og erklæringen om retningslinjerne for begrænsning af efterspørgslen efter narkotika, som blev vedtaget af FN's Generalforsamlings 20. særlige samling om narkotika i juni 1998, og den politiske erklæring og handlingsplan om internationalt samarbejde hen imod en integreret og afbalanceret strategi til bekæmpelse af verdens narkotikaproblem, der blev vedtaget på højt niveau på den 52. samling i FN's Narkotikakommission i marts Samarbejdet mellem parterne omfatter teknisk og administrativ bistand, navnlig på følgende områder: a) udformning af national lovgivning og nationale politikker b) oprettelse af nationale institutioner og informationscentre c) støtte til civilsamfundets tiltag på narkotikaområdet og tiltag for at begrænse efterspørgslen efter og skader som følge af narkotika d) personaleuddannelse e) styrkelse af håndhævelse og informationsudveksling i overensstemmelse med landets lovgivning f) narkotikaforskning DA 15 DA

20 g) narkotikaprofilering og forebyggelse af fremstilling af farlige/narkotiske stoffer og omdirigering af kontrollerede prækursorer, især stoffer, som er vigtige for fremstillingen af ulovlig narkotika h) andre områder efter parternes fælles aftale. ARTIKEL 22 Samarbejde om bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme 1. Parterne er enige om, at det er nødvendigt at stræbe efter og samarbejde om at forhindre hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter såsom narkotikahandel og korruption. 2. Begge parter er enige om at fremme retlig, teknisk og administrativ bistand, der er rettet mod udvikling og gennemførelse af forskrifter og velfungerende mekanismer til bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme. Samarbejdet skal navnlig muliggøre udveksling af relevant information inden for rammerne af parternes respektive lovgivning og vedtagelse af passende standarder til bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme svarende til dem, der er vedtaget af Unionen og de internationale organer på området, såsom Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF). 3. Begge parter fremmer samarbejdet om bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme, for eksempel gennem projekter til kapacitetsopbygning. ARTIKEL 23 Bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption 1. Parterne er enige om at samarbejde om at bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption som defineret i FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og tillægsprotokollerne hertil samt FNkonventionen mod korruption. Samarbejdet sigter mod at fremme og gennemføre disse konventioner og andre gældende instrumenter, som de har tilsluttet sig. 2. Afhængigt af ressourcerne omfatter samarbejdet også foranstaltninger og projekter til kapacitetsopbygning. 3. Parterne er enige om et samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder, agenturer og tjenester og om at bidrage til at opløse og fjerne trusler om tværnational kriminalitet, som berører begge parter, inden for rammerne af deres respektive lovgivninger. Samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder, agenturer og tjenester kan have form af gensidig bistand ved efterforskning, udveksling af efterforskningsteknikker, fælles uddannelse og videreuddannelse af ansatte beskæftiget med retshåndhævelse og enhver anden form for fælles aktiviteter og bistand, herunder Interpols eksisterende nationale centralbureauer gennem Interpols globale kommunikationssystem (I-24/7) eller et tilsvarende system til informationsudveksling, som parterne kan nå til enighed om. DA 16 DA

21 ARTIKEL 24 Beskyttelse af personoplysninger 1. Parterne er enige om at samarbejde for at forbedre beskyttelsen af personoplysninger under hensyntagen til de højeste internationale standarder, for eksempel dem, der blandt andet er omhandlet i FN's retningslinjer for regulering af edb-registre over personoplysninger (FN-Generalforsamlingens resolution 45/95 af 14. december 1990). 2. Styrkelsen af databeskyttelse ved intensivering af samarbejdet om beskyttelse af personoplysninger kan blandt andet omfatte teknisk bistand i form af udveksling af oplysninger og ekspertise, som kan omfatte, men ikke er begrænset til følgende: a) deling og udveksling af oplysninger, undersøgelser, forskning, strategier, procedurer og bedste praksis med tilknytning til databeskyttelse b) gennemførelse og/eller deltagelse i fælles videreuddannelses- og uddannelsesprogrammer, dialoger og konferencer, der kan skabe større bevidsthed om databeskyttelse hos begge parter c) udveksling af professionelle og eksperter, som vil studere databeskyttelsespolitikker. ARTIKEL 25 Flygtninge og internt fordrevne Parterne bestræber sig på efter behov at samarbejde om emner vedrørende internt fordrevnes og flygtninges velbefindende under hensyntagen til det arbejde og den bistand, der allerede ydes, herunder forsøg på at finde varige løsninger. AFSNIT V SAMARBEJDE OM MIGRATION OG ARBEJDE PÅ SØEN ARTIKEL 26 Samarbejde om migration og udvikling 1. Parterne bekræfter betydningen af en fælles forvaltning af migrationsstrømmene mellem deres territorier. Med henblik på at styrke samarbejdet etablerer parterne en mekanisme til en alsidig dialog og høring om migrationsrelaterede emner. Migrationsanliggender indarbejdes i de nationale strategier/de nationale udviklingsrammer for økonomisk og social udvikling i migranternes oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. DA 17 DA

22 2. Samarbejdet mellem parterne baseres på en specifik behovsanalyse, som parterne foretager i fællesskab og efter aftale, og som gennemføres i overensstemmelse med gældende relevant EU-lovgivning og national ret. Der fokuseres særlig på: a) migrationens træk- og skub-faktorer b) udvikling og gennemførelse af national lovgivning og praksis hvad angår beskyttelse af migranter og deres rettigheder med henblik på at opfylde bestemmelserne i gældende internationale instrumenter, som garanterer respekt for migranters rettigheder c) udvikling og gennemførelse af national lovgivning og praksis hvad angår international beskyttelse for at opfylde bestemmelserne i Genèvekonventionen af 1951 om flygtninges status, der blev undertegnet den 28. juli 1951, og i den dertil hørende protokol, der blev undertegnet den 31. januar 1967, og andre relevante internationale instrumenter og for at sikre respekt for princippet om "nonrefoulement" d) indrejseregler, de indrejste personers rettigheder og status, redelig behandling og integration af udlændinge med lovligt ophold, uddannelse og foranstaltninger til bekæmpelse af racisme, diskrimination og fremmedhad e) fastlæggelse af en effektiv og præventiv politik til løsning af problemet med, at statsborgere fra den anden part befinder sig på den berørte parts område, selv om de ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for at komme ind i, forblive eller bo i den berørte parts område, samt problemet med menneskesmugling og - handel, herunder spørgsmålet om, hvordan smuglerringe kan bekæmpes og ofrene for sådan praksis kan beskyttes f) tilbagevenden under humane og værdige omstændigheder for personer, som defineret i stk. 2, litra e), herunder tilskyndelse til frivillig og holdbar tilbagevenden til hjemlandet samt indrejse/tilbagetagelse af sådanne personer i overensstemmelse med stk. 3. Tilbagevenden skal ske under behørigt hensyn til parternes ret til at give opholdstilladelse eller tilladelse til at blive af humanitære eller andre tilsvarende grunde og til princippet om non-refoulement g) anliggender, der anses for at være af gensidig interesse på visumområdet og sikkerhed ved rejsedokumenter samt grænseforvaltning h) anliggender vedrørende migration og udvikling, herunder udvikling af menneskelige ressourcer, social beskyttelse, bedst mulig udnyttelse af fordelene ved migration, kønsaspekt og udvikling, etisk ansættelse og cirkulær migration samt integration af migranter. 3. Som led i samarbejdet på dette område, og uden at dette berører behovet for beskyttelse af ofre for menneskehandel, er parterne desuden enige om, at: a) Filippinerne tager alle de af sine statsborgere, som defineret i stk. 2, litra e), der befinder sig i en medlemsstats område, tilbage efter anmodning fra sidstnævnte og uden unødigt ophør, når først statsborgerskabet er fastslået og de fornødne procedurer i medlemsstaten er gennemført. b) hver medlemsstat tager alle de af sine statsborgere, som defineret i stk. 2, litra e), der befinder sig i Filippinernes område, tilbage efter anmodning fra sidstnævnte og uden unødigt ophør, når først statsborgerskabet er fastslået og de fornødne procedurer i Filippinerne er gennemført. DA 18 DA

23 c) Medlemsstaterne og Filippinerne udstyrer til dette formål deres statsborgere med passende identitetspapirer. Enhver anmodning om indrejse eller tilbagetagelse sendes af den anmodende stat til den kompetente myndighed i den anmodede stat. Hvis den pågældende person ikke er i besiddelse af de rette identitetspapirer eller andet bevis for statsborgerskab, anmodes den pågældende kompetente diplomatiske eller konsulære repræsentation øjeblikkeligt af Filippinerne eller medlemsstaten om at give forsikring om vedkommendes statsborgerskab om nødvendigt gennem et interview, og når det først er konstateret, at vedkommende er statsborger i Filippinerne eller i en medlemsstat, udstedes de fornødne dokumenter af de kompetente myndigheder i Filippinerne eller i medlemsstaten. 4. Parterne er enige om hurtigst muligt at indgå en aftale om indrejse/tilbagetagelse af deres statsborgere, herunder en bestemmelse om tilbagetagelse af statsborgere fra andre lande eller statsløse personer. ARTIKEL 27 Arbejde på søen og uddannelse 1. Parterne er enige om at samarbejde om arbejde på søen for at fremme og opretholde værdige leve- og arbejdsvilkår for søfarende, søfarendes personlige sikkerhed og beskyttelse samt politikker og programmer om arbejdsmiljø. 2. Parterne er desuden enige om at samarbejde om uddannelse og videreuddannelse for søfarende samt sønæring for at opnå en sikker og effektiv søfart og forebygge miljøskader, herunder udbygge mandskabets kompetencer til at tilpasse sig til de ændrede krav inden for skibsfart og den teknologiske udvikling. 3. Parterne respekterer og iagttager principperne og bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982, især hvad angår de opgaver og forpligtelser, som hver enkelt part har med hensyn til arbejdsvilkår, mandskab og sociale anliggender ombord på skibe, som sejler under deres flag, i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCWkonventionen), som ændret, med hensyn til uddannelse af og kompetencekrav til søfarende, og i relevante internationale instrumenter, som de har tilsluttet sig. 4. Samarbejdet på dette område baseres på gensidig konsultation og dialog mellem parterne med fokus på blandt andet: a) uddannelse og videreuddannelse inde for søfart b) informationsdeling og støtte til søfartsrelaterede aktiviteter c) anvendte læringsmetoder og bedste praksis inden for videreuddannelse d) programmer til bekæmpelse af pirateri og terrorisme på søen e) søfarendes ret til en sikker og sikret arbejdsplads, anstændige arbejds- og levevilkår ombord på skibe og sundhedsbeskyttelse, lægehjælp, velfærdsforanstaltninger og andre former for social beskyttelse. DA 19 DA

24 AFSNIT VI ØKONOMISK SAMARBEJDE, UDVIKLINGSSAMARBEJDE OG ANDRE SEKTORER ARTIKEL 28 Beskæftigelse og sociale anliggender 1. Parterne er enige om at øge samarbejdet inden for beskæftigelse og sociale anliggender, herunder samarbejdet om regional og social samhørighed, med henvisning til artikel 26, stk. 2, litra b), sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, udvikling af færdigheder, ligestilling og anstændigt arbejde, med henblik på at styrke den sociale dimension af globaliseringen. 2. Parterne bekræfter, at det er nødvendigt at støtte globaliseringsprocessen, som er et gode for alle, og at fremme fuld, produktiv beskæftigelse og ordentligt arbejde som et af nøgleelementerne i bæredygtig udvikling og fattigdomsreduktion, sådan som det er stadfæstet i FN-Generalforsamlingens resolution 60/1 af 24. oktober 2005 (resultatet fra verdenskonferencen i 2005) og ministererklæringen på højt niveau på FN's Økonomiske og Sociale Råd i juli 2006 (FN's Økonomiske og Sociale Råd E/2006/L.8 af 5. juli 2006). Parterne tager hensyn til deres respektive økonomiske og sociale situations karakteristiske træk og forskelligartede natur. 3. Idet parterne bekræfter deres tilsagn om at ville respektere, fremme og gennemføre internationalt anerkendte arbejdsmæssige og sociale standarder, som er omhandlet i især ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og ILO's konventioner, som de har tilsluttet sig, er de enige om at samarbejde om specifikke programmer og projekter vedrørende teknisk bistand efter fælles aftale. Parterne er ligeledes enige om at indlede en dialog, et samarbejde og iværksætte initiativer om emner af fælles interesse på bilateralt eller multilateralt plan, for eksempel De Forenede Nationer, IOM, ILO, ASEM og EU-ASEAN. ARTIKEL 29 Udviklingssamarbejde 1. Det primære mål for udviklingssamarbejdet er at tilskynde til bæredygtig udvikling, som kan være med til at reducere fattigdom og nå internationalt vedtagne udviklingsmål, herunder millenniumudviklingsmålene. Parterne indleder regelmæssig dialog om udviklingssamarbejde i overensstemmelse med deres respektive prioriteter og områder af fælles interesse. 2. Dialogen om udviklingssamarbejde skal blandt andet være rettet mod at: a) fremme menneskelig og social udvikling b) tilstræbe bæredygtig, inklusiv økonomisk vækst DA 20 DA

25 c) fremme miljømæssig bæredygtighed og forsvarlig forvaltning af naturressourcer, herunder bedste praksis d) reducere og forvalte konsekvenserne af klimaforandring e) udbygge kapaciteten til at opnå en bedre integration i verdensøkonomien og det internationale handelssystem f) fremme reformen af den offentlige sektor, især hvad angår forvaltning af offentlige finanser for at forbedre leveringen af sociale ydelser g) indføre processer, der følger principperne i Pariserklæringen om bistandseffektivitet, Accrahandlingsplanen og andre internationale tilsagn, som går ud på at forbedre leveringen af støtte og gøre den mere effektiv. ARTIKEL 30 Dialog om økonomisk politik 1. Parterne er enige om at samarbejde om at fremme udvekslingen af oplysninger om deres respektive økonomiske trends og politikker samt udvekslingen af erfaringer med koordinering af økonomiske politikker inden for rammerne af regionalt økonomisk samarbejde og integration. 2. Parterne bestræber sig på at uddybe dialogen mellem deres myndigheder om økonomiske anliggender, der som aftalt mellem parterne kan omfatte for eksempel pengepolitik, skattepolitik, herunder erhvervsbeskatning, offentlige finanser, makroøkonomisk stabilisering og udlandsgæld. ARTIKEL 31 Civilsamfundet Parterne anerkender det organiserede civilsamfunds rolle i og potentielle bidrag til demokratisk styring og er enige om at fremme en effektiv dialog og et samspil med civilsamfundet i overensstemmelse med parternes gældende nationale lovgivning. ARTIKEL 32 Risikostyring ved katastrofer 1. Parterne er enige om at øge samarbejdet om risikostyring ved katastrofer i forbindelse med den fortsatte udvikling og gennemførelse af foranstaltninger, der kan mindske risikoen for samfundene og styre konsekvenserne af naturkatastrofer på alle niveauer i samfundet. Der bør lægges vægt på forebyggende tiltag og en proaktiv tilgang til at afværge farer og risici og til at mindske risici for eller sårbarhed over for naturkatastrofer. 2. Parterne arbejder sammen om at gøre risikostyring ved katastrofer til en integrerende del af udviklingsplaner og politisk beslutningstagning med tilknytning til naturkatastrofer. DA 21 DA

26 3. I samarbejdet på dette område skal der fokuseres på følgende programelementer: a) begrænsning eller forebyggelse af risikoen for katastrofer b) vidensforvaltning, innovation, forskning og uddannelse med henblik på at opbygge en kultur med sikkerhed og modstandsdygtighed på alle niveauer c) katastrofeberedskab d) politik, institutionel kapacitet og konsensusopbygning til katastrofestyring e) katastrofeindsats f) vurdering og overvågning af katastroferisici g) genopretning og rehabiliteringsplanlægning efter katastrofer h) tilpasning til og begrænsning af klimaforandringer. ARTIKEL 33 Energi 1. Parterne bestræber sig på at fremme samarbejdet i energisektoren med henblik på at: a) skabe favorable investeringsvilkår, især i infrastrukturer, og lige vilkår for vedvarende energi b) diversificere energiforsyningen for at øge energisikkerheden, blandt andet ved udvikling af nye, bæredygtige, innovative og vedvarende energiformer, og støtte institutionaliseringen af passende politiske rammer, der kan skabe lige vilkår for vedvarende energi, og integrationen heraf inden for relevante politikområder c) udvikle konvergerende energistandarder, især for biobrændsel og andre alternative brændselsformer, hertil hørende anlæg og praksis d) opnå rationel energiudnyttelse ved at fremme energieffektivitet og -besparelser ved energiproduktion, -transport, -distribution og slutbrug e) fremme teknologioverførsel mellem parternes virksomheder med henblik på bæredygtig energiproduktion og -udnyttelse. Det kan gøres ved et passende samarbejde, især om reform af elsektoren, om udvikling af energikilder, om anlæg og udvikling af biobrændsel f) fremme kapacitetsopbygning på alle områder, der er omfattet af denne artikel, og fremme favorable og attraktive gensidige investeringer gennem en løbende dialog, som kan skabe stabile, gennemskuelige, åbne og ikke-diskriminerende regler for investorer, og udforske administrative ordninger, som kan lette investeringsstrømmene, i overensstemmelse med parternes egne love og forskrifter. 2. Med henblik herpå er parterne enige om at ville fremme kontakter og fælles forskning til gensidig fordel for parterne, især gennem relevante regionale og internationale rammer. Under henvisning til artikel 34 og konklusionerne fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, der fandt sted i Johannesburg i 2002, understreger parterne, at der er behov for at se på forbindelserne mellem adgang til energiydelser til en overkommelig pris og bæredygtig udvikling. Sådanne aktiviteter kan foregå i samarbejde med Den Europæiske Unions energiinitiativ, der blev lanceret på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling. DA 22 DA

29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67

29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 03 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 67 RAMMEAFTALE OM PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage på Verdenshandelsorganisationens

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt Fællesskabet, og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN INDONESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE OM ET OMFATTENDE PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE CE/ID/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt "Unionen", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 COM(2013) 924 final BILAG RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAM PÅ DEN ANDEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/CE/LB/da 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand

VEDTAGNE TEKSTER. Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0064 Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand Europa-Parlamentets beslutning af 25. februar 2016 om indledning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Marrakeshtraktaten om fremme af adgang til

Læs mere

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 61 RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2

Det Europæiske Råd. Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 29. april 2017 (OR. en) EUCO XT 20004/17 BXT 10 CO EUR 5 CONCL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere