Lokalplan Stationsområdet i Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan Stationsområdet i Køge"

Transkript

1 Lokalplan 1027 Stationsområt i Køge 2013

2 2

3 Indhold Lokalplan nr 1027 Stationsområt i Køge Regørelse Lokalplanens formål 5 Lokalplanens baggrund 5 Eksisteren forhold 7 Udviklingsplan for Køge Kyst 7 Lokalplanens indhold 11 Lokalplanens forhold til overordnet planlægning 12 Lokalplanens forhold til ann planlægning 14 Lokalplanens forhold til ann lovgivning 14 Køge Kommunes politikker og strategier 16 Miljøvurring 17 estemmelser 1 Lokalplanens formål 19 2 Lokalplanområt og zonestatus 19 3 Områts anvenlse 19 4 Veje og parkering 20 5 ebyggelsens omfang og placering 21 6 ebyggelsens ydre fremtræn 23 7 Støj og vibrationer 23 8 Teknisk anlæg 24 9 Skiltning og belysning Forudsætninger for ibrugtagning Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm Lokalplanens retsvirkninger 25 Vedtagelsespåtegning 25 Kortbilag Kortbilag 1 Matrikelkort Kortbilag 2 yggefelter 3

4 Ll. Skensved orup Ejby Ølby Lokalplan 1027 Køge jæverskov Hastrup Herfølge N 5 km Lokalplanområt ligger centralt i Køge by. Collstropgrunn Lokalplan 1027 Stationsområt i Køge Søndre Havn Kortet viser med gult, hele udviklingsområt i Køge jf. Udviklingsplanen for Køge Kyst samt Køge Rådhus. Lokalplanområt omfatter eksisteren busholpladser, stationsområt, p-pladser og Køge rådhus.

5 32 Regørelse Lokalplan nr Stationsområt i Køge Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at begyn realiseringen af visionen om en ny bæredygtig byl, som formuleret i Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge ymidte. Herunr at styrke t eksisteren hanlssliv ved at skabe attraktive muligher for butikker, som på grund af størrelsen ikke kan etablere sig i n eksisteren bevaringsværdige bymidte. Udviklingsplan for Køge Kyst Livet før byen - yen før livet kvalitetspram For køge kyst Feruar 2012 Køge Kyst -Kvalitetspram Kvalitetspram Prospekt for etape ST1 i Stationsområt Køge Kyst - Prospekt for etape ST1 i Stationsområt De tre ovenståen publikationer danner baggrund for lokalplanens bestemmelser og kan ses på Køge Kysts hjemmesi: evaring af Køge ykerne kan ses på Køge Kommunes hjemmesi: www. koege.dk Områts centrale beliggenhed giver optimale muligher for at benytte offenlig transport og rmed skabes r let adng til nye arbejdspladser, kulturelle attraktioner og butikkerne. Lokalplanen skal skabe grundlag for en l af n nye byl med stærke arkitektoniske, nutidige referencer til n bevaringsværdige bymidte og rmed i sig selv blive en ny attraktion med interessante gforløb og vedkommen, arkitektonisk udforme bygninger. yråt ønsker med lokalplanen at realisere tankerne og ier som fremgår af publikationerne Udviklingsplan for Køge Kyst, Kvalitetspram og Prospekt for etape ST1 i Stationsområt. I overensstemmelse med udviklingsplanen forudsætter lokalplanens realisering bl.a. at Ivar Huitfeldtsvej forlægges til en placering langs jernbanens vestlige afgrænsning samt at, stationsbygninger og busskure og en mindre erhvervsbygning på jergg nedrives. Samtidig forudsætter n, at nuværen p-pladser innfor lokalplanområt flyttes til nye placeringer i- og un for bymidten i overensstemmelse med Parkeringsstrategi for Køge ymidte Lokalplanen er n første af flere, som Køge yråd vil udarbej for at realisere hele n ønske byudvikling i Køge. Lokalplanens baggrund Lokalplanen bygger på et mangeårigt, visionært arbej med at styrke og udvikle Køge Havn, etablere nye stationsnære byområr samt skabe mulighed for mere tailhanl i bymidten. I 2010 udskrev udviklingsselskabet Køge Kyst P/S (ejet af Realdania y og Køge Kommune i fællesskab) en tværfaglig parallelkonkurrence om udviklingen af Køge Kyst. Arealet Køge Kyst er et 24 ha stort områ, som omfatter Sdr. Havn, Collstrupgrunn og stationsområt i Køge by og hele områt skal igennem næste 20 år gennemgå en omfatten byomdannelse og fastlægge Køges rolle som center i hovedstadsområt og Øresundsregionen. Denne lokalplan omfatter stationsområt, r udvikles som første etape i n nye byudvikling. Den nye byl planlægges til at rumme ca nye arbejdspladser og ca nye beboere. Parallelkonkurrencen er resulteret i en udviklingsplan for Køge Kyst og har samtidigt dannet grundlag for kommuneplantillæg nr. 7. 5

6 Luftfoto af lokalplanområt

7 Eksempel på hvordan Stræt mod syd kan udformes med butikker i stueetagen og et slynget og afvekslen vejforløb Eksisteren forhold Køge bymidte ligger tæt på havnen, mens jernbanen og store veje, som adskiller byen fra havnen udgør en barriere, bå fysisk og visuelt. Lokalplanen omfatter en mindre l af n historiske byl, vejog parkeringsarealer ved Ivar Huitfeldtsvej, busholpladserne ved Køge Station og DS s trelænge bygning samt en enkelt mindre erhvervsbygning, hvor r i dag er indrettet pizzeria. Rådhuset og diverse pladser og gårdrum indgår ligeles i lokalplanområt. Områt afgrænses mod øst af jernbanen og Køge Station og mod vest af n historiske bymidte som vist på kortbilag 1. ymidten er usædvanlig velbevaret med et næsten oprinligt gnet. Dette er unikt i dansk sammenhæng, og gør Køge til en af lants bedst bevare købstær. De store og langstrakte grun og gårdrum er karakteristiske for t mle Køge og fortæller en vigtig historie om byen som hanlsby. Det samme gør korte faclængr på forhusene mod grne og sihusene. aghusene med smukke belægninger og haver med beplantninger er ligeles en l af fortællingen. ymidten er beskyttet af bevaren lokalplaner og vejledninger, som sikrer byens helhedsudtryk med facr i afstemte farver, rø tegl på tagene og regler for skilte og facudformninger. Udviklingsplan for Køge Kyst Lokalplanområt er en l af stationsområt i Køge og udlægges til centerområ, med blan byfunktioner som tailhanl, administration, service, boliger, kulturelle og offentlige formål og omlægning af infrastrukturen, om- og tilbygning af Rådhuset samt etablering af nye offentlige pladser og rum og en ng- og cykelbro til krydsning af jernbanen. Et eksempel på hvordan ny bebyggelse i en af slipperne kan udformes med variation i facudtryk. Et bud på hvordan offentlige taghaver komme til at se ud. Illustrationer i lokalplan 1027 er taget fra TK Developments skitseprojekt for Stationsområt i Køge.Kortmateriale fra Køge Kyst er ligeles brugt i bestemmelserne I Stationsområt er tanken at bygge vire på n kendte struktur, først og fremmest slipperne mellem Nørreg/ og jernbanen. De nye bygningskroppe skal såles følge øst-vest aksen og åbne nye fodgængerpassager mellem n nye og n mle by. Øst-vest retningen fasthols i n nordlige l af Stationsområt, selv om n eksisteren bebyggelse her er mere blant. Skalaen i bebyggelsen (højr og drøjr) skal helt overordnet tilpasses Køges historiske og aktuelle udngspunkt. I Stationsområt er t hensigten at arbej med bygningshøjr på typisk 3 etager og bygningsvolumer, r spiller godt sammen med n historiske bymidte. For at skabe mulighed for større butikker, en biograf mv., arbejs r med større bygningskroppe i stueetagen i kombination med taghaver og smallere bygninger på overliggen etager. Inn for ovennævnte rammer er t Køge Kysts ønske at arbej med fleksible byggefelter og bevidst varieren bygningshøjr og facudtryk. Alle ster forventes et nutidigt arkitektonisk udtryk. Arkitektur og bykvalitet ygnings- og byrumsarkitekturen skal alle ster være nutidig, men særligt i Stationsområt skal n tænkes sammen med naboskabet til n historiske bymidte. Dette stiller nogle særlige krav til nytænkning på bygningsni- 7

8 veau, når udviklingsplanens intentioner skal realiseres. Et billed på hvordan nye bygningskroppe med butiksfacr skyr sig ind og ud i Stræts forløb mod nord. Hensigten er et afdæmpet udtryk, hvor fokus er på n samle byoplevelse snarere end meget ikonpræge enkeltbygninger. Der skal lægges stor vægt på oplevelsen af variation i bybillet, akkurat som i Køges historiske bymidte. Hertil kan arkitekturen bidrage, fx ved opling af lange facr i kortere sekvenser med mere individuelle udtryk. Også t forhold at udviklingsplanenskal realiseres over en perio på år vil bidrage til variation mellem etapernes fysiske udtryk. yrummenes udformning er også med til at skabe områts intitet. yrummenes karakter skal in i enkelte områr afspejle intimitet og hygge, men r skal også arbejs med mere spektakulære ster. ykvaliteten udvikles løben gennem n go arkitektur for bygninger og byrum, men n kræver også en sans for taljen i skiltning, belægninger, byinventar, beplantning og ikke mindst driften af arealerne. De overordne rammer for arkitektur og bykvalitet fastlægges gennem lokalplanlægningen, men n egentlige styring af kvaliteterne finr sted via vilkår, r stilles ved grundsalget og i udvælgelsen af konkrete byggeprojekter i forbinlse hermed. Enlig er t naturligvis centralt at sikre kvalitet i Køge Kysts egen byggemodning. Det er her, stilen og niveauet lægges. Nerst til højre: Et fremtidigt bille af Køges nye skyline af tilpasset nybyggeri i Køge skala, set fra n kommen ng- og cykelbro over jernbanen. I baggrunn Ivar Huitfeldtsvej som vil ligge langs med banen. Et bud på hvordan Stationstorvet, kan komme til at se ud med café miljø og butikker ud mod torvet. Illustrationen kan ses i forlængelse af broen ind mod Køge Køge Kysts vision er bæredygtighed, også på t trafikale områ. Denne vision unrstøttes af projektområts unikke beliggenhed tæt ved Køge Station og forbedringer af togbetjeningen, r vil komme fra På nne baggrund er t planen at udforme bylen på en må, r lægger op til maksimal anvenlse af ng, cykel, bus og tog. I nne sammenhæng er t særlig vigtigt at signe t nye trafikknupunkt omkring stationen og busterminalen på en må, som er bå indbyn og funktionel for daglige brugere. I samarbej med DS og Movia er r udarbejt et skitseforslag til indretning af områt omkring Køge Station. Udngspunktet er, at stationens placering bibehols som i dag, mens busterminalen erstattes af to superstoppester på hver si af jernbanen og et buspot i nærhen, som også kan benyttes af turistbusser. Som led i n bæredygtige trafikløsning skal r også i Køge Kyst- 8

9 Eksempel på fremtidige krydsninger af jernbanen: A: vejtunnel mellem Niels Juelsg og Værftsvej : ngbro mellem Stationspladsen og Collstropgrunn C: bred unrføring til blø trafikanter mellem havnepladsen og Kulturtorvet D: biltunnel mellem P-kælr i Stationsområt og Toldbodvej A vejtunnel områt tages vidtgåen hensyn til tilgængelighen for alle befolkningsgrupper, heriblandt bevægelseshæmme. Trafik En af grundierne i Køge Kystprojektet er at skabe bedre forbinlser på tværs af jernbanen og Østre anevej for bå bilister og lette trafikanter som fodgængere og cyklister. Fodgængere og cyklister skal have topprioritet i n nye byl, ls fordi er en integreret l af t byliv, r ønskes fremmet, og ls fordi repræsenterer n mest bæredygtige transportform. Ved stationen erstattes n nuværen perrontunnel af en ny ngbro over jernbanesporene og Østre anevej med direkte forbinlse til Collstropgrunn. Denne bro tænkes udformet i stor bred med go adngsforhold til perronerne. Den nye byl i Køge Kyst-områt skal vejbetjenes via t beståen vejnet i Køge by. Stationsområt vejbetjenes fra nord ad Niels Juels G og fra syd ad Fændiget/ag Haverne. Disse veje giver for biltrafikken adng til store P-anlæg i områt, til stationen og rudover for varetilkørslen til bymidtens butikker. ag Haverne/Ivar Huitfeldtsvej forlægges ud langs jernbanen for at freliggøre t størst mulige områ for fodgængerne. iltrafikken i Stationsområt vil i følge trafikberegninger blive nogenlun på niveau med dagens trafik. Dog vil Niels Juels G og Nørre oulevard blive aflastet af vejtunnelen fra Niels Juelsg til Værftsvej. C Når projektets økonomi tillr t, bygges en suppleren adngstunnel fra Toldbodvej til n sydlige P-kælr i Stationsområt. Denne adngstunnel er kun beregnet for personbiler. Formålet med nne suppleren forbinlse er bl.a. at skabe god adng fra Køges sydlige opland til t nye butiksområ. D Fremtidige havneforbinlser Ved havnepladsen etableres en bred unrføring for fodgængere og cyklister og fuld adng for handicappe. Dette hængsel er afgøren vigtigt for at skabe bå fysisk og mental sammenhæng mellem n nye og n mle by. Forbinlsen udformes som et lyst og imøkommen byrum, r giver visuel kontakt mellem havn og by og inviterer til ophold unrvejs. Det tilstræbes, at r lige ved forbinlsen er vigtige attraktionspunkter med direkte adng, gerne en ny biograf og en café, og også i selve tunnelen skal r være noget at se på. Forbinlsen udformes såles, at hurtige cyklister og langsomme fodgængere begge tilbys go vilkår un at genere hinann. Stinettet For fodgængerne vil slipperne og t nye Stræ i kombination med nye krydsninger af jernbanen, som muliggøres af unrføringen og broen ved stationen, give et tætmasket system af go, direkte forbinlser mellem n Stationsområt og Søndre Havn og internt i Stationsområt, hvor t eksisteren gågnet ud- 9

10 N tsvej tsvej tsvejj tsve tsvej tsvej Værf Værftsvej Værf Ac Ac Accis cis cisev cis ev evej cis ev ej ej ev ej ej Ivar Huitfe ldtsvej Alleg Al Al led leg leg Al Al Al leg leg ad ad e ee ee ad ad jergg jergg jergg jergg aa vejtunnel til Værftsvej Niels Juelsg ej ej sv ej ej sv rft sv svej rft rft rftsv Værft Væ Væ j j jer er ergs gs er gstie tie gs tienn nn tie Ivar Huitfe ldtsvej KKat K K atek at at at K K K ekis ek ek ek at at ism ek ek is is mus m m m is is is us m m us us g Østbanegv ej e N N N ør ør Nør N N re re ørre ør ør re re re g H H H C C H HC H An An C CAn C An An An rse rse rsens rse rse ns ns ns ns g dd d Alled Je Je Je Je Je Jern rn rn Jene ba ba rn rn rnba ba ba ba ne ne rn ne ne ne b ane STRÆDET ssstr trtr træ trtr æ æddd æ æ dee Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigher med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning kkkeeesssog skel Nø Nø Nø Nørre Nø Nø rre rre rre rre rre g ejjjjj eee ssvvvvve avvvvvvnnnsss aaa ha hhh rdh rd rd rd Noooord N N N N ST 1 ST 2 op P KÆLDER jergg `slippe omlagt Ivar r Huitfeldtsv ej Ivar Huitfe ldtsvej `slippe Toldbodv ej Formot udstrækning af parkeringskælren innfor lokalplanområt m KØGE STATION Jernba ned Søndre Kajg e STATIONSFORPLADSEN Nørre Sønd Sønd Sønd re re Sønd Søndre Sønd Kaj Kaj Kaj re re Kaj re Kajg Kaj ROEN g Signaturforklaring Kortbilag 2 `slippe anev roen over jernbanen `slippe DET Mål 1:3000 Lokalplanområ Østre yggefelter STRÆ yggefelter ej Lokalplan 1027 Det centrale stationsområ Køge Kyst ind/udkørsel, varetransport KØGE RÅDHUS t Torv e Køge Kommune 2010 Køge Kommune 2013 `slippe STR ÆDE T ned P KÆLDER `slippe ind/udkørsel, varetransport KULTURHUS plads UNDERFØRINGEN UNDERFØRINGEN Havnepladsen ind/udkørsel, varetransport ST 1 ST 2 STRÆ ned P KÆLDER n ldtsvej dig Toldbodvej Fæ Ivar Hu itfe `slippe omlagt DET Trafikdiagram over forvente fremtidige trafikforhold i n l af udviklingsområt, r ligger vest for jernbanen, jf. Udviklingsplan for Køge Kyst. Ivar Huitfeldtsvej forlægges langs jernbanen og bliver n eneste gennemgåen vej i områt. De rø pile viser b.la. forvente krydsninger på tværs af områt. et biltunnel mellem Toldbodvej og p kælr Hvi ro 10

11 vis. Mange af disse forbinlser udformes som byrum med oplevelsesmæssige kvaliteter med beplantning, regnvand, belægning, belysning, sidmøbler mv. For cyklister bliver n bre unrføring n centrale nyskabelse, r forbinr områrne på to sir af jernbanen. Eksempel på hvordan Kulturtorvet kan komme til at se ud, set fra unrføringen og ind mod bykernen. Køge Kyst etablerer overdækket cykelparkering i fem attraktionspunkter på begge sir af jernbanen. Der vil blive stillet krav til investorerne om etablering af attraktiv, cykelparkering også til større transportcykler, nær ved alle nye boliger, butikker og arbejdspladser. Eksempel på visualisering af Stræt mod syd, hvor åbne butiksfacr forstærker oplevelsen af variation og åbenhed. Parkering I Stationsområt etableres én stor P-kældre til forsyning af områt. P-kældre er velegne i tte områ, da ikke forbruger af t værdiful areal på overfln, og da giver optimale muligher for at opnå kort afstand mellem P-plads og mål. Ved udformning af P-anlæggene skal arkitektonisk indpasning og tryghed tillægges stor vægt. Der kan etableres enkelte p-pladser i terræn f.eks. handicap-p og ann lokal parkering. Lokalplanens indhold For at leve op til intentionerne i Udviklingsplanen for Køge Kyst, med tilhøren Kvalitetspram og prospekt for etape ST1 i Stationsområt, har Køge yråd besluttet at udarbej lokalplan 1027 for at skabe grundlag for områts udnyttelse og for at fasthol vigtigste principper i ovenståen planer. Eksempel på hvordan en af slipperne kan udformes - omgivet af forskellige facudtryk og materialer og med mulighed for mindre ophold. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelse - placering, anvenlse, tæthed og høj i ny bebyggelse og bestemmelser for kommen infrastruktur, alt sammen i forbinlse med byudviklingen af t centrale stationsområ i Køge. Lokalplanområt inholr en udvilse af Køges eksisteren tailhanlsområ, med mulighed for større butikker end m r af bevaringshensyn kan etableres i n historiske bymidte. Hertil kommer mulighed for kontorerhverv, arealer til offentlige formål, mulighed for biograf, tilbygning til rådhuset, parkering, boliger samt undørs opholdsrum og pladser. Lokalplanen udlægger også byggefelt til fundamentet til cykel-ngbro over banene. Fundamentet skal udformes som et byrumselement med trappe/ rampe til broen og inhol kioskfunktioner. 11

12 Lokalplanen fastlægger byggefelter og volumener for udnyttelsen af forskellige byggefelter. Der gives mulighed for byggeri af ialt ca etagemeter. Heraf må r etableres m 2 butiksareal til bå dagligvarer og udvalgsvarer i butiksstørrelser på op til m 2 samt enkelte større butikker. Ivar Huitfeldtsvejs vejforløb omlægges så vejen følger jernbanen bag om eksisteren teaterbygning. yggefelternes forskudte placering betinger, at ny bebyggelse skal orniserer sig omkring n eksisteren indre by, i et slynget vejforløb parallelt med jernbanen og n nye Ivar Huitfeldtsvej. Stræt, som t nye vejforløb kals og som ny bebyggelse skal forhol sig til er med sit forløb meget væsentligt for at sikre et oplevelsesrigt bymiljø. Lokalplanen sikrer, at stueetagen på nybyggeri kun benyttes til publikumsorientere erhverv, og at adng hertil fortrinsvis foregår via Stræt og slipperne. Stræt forbinr Nørreg og Torvet via slipperne, i tværgåen forbinlser og gårdrum. Lokalplanen sikrer, at bebyggelse, veje, strær og pladser etableres så r tages hensyn til bymidtens særlige kulturmiljø med fre og bevaringsværdige bygninger og gårdrum. Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Fingerplanen Ifølge Fingerplan 2007 er lokalplanområt stationsnært kerneområ. For at overhol fingerplanens principper for miljørigtig lokalisering skal områt såles anvens til tæt bymæssig bebyggelse med mulighed for store kontor- og serviceerhverv (>1.500 m 2 etagemeter), større besøgstunge institutioner, tæt boligbebyggelse og butikker. Yrmere siger Fingerplan 2007, at udbygning af stationsnære arealer og omdannelse af byområr, som er velintegrere i byen, har høj prioritet og bør fremmes. Køge Kommuneplan Lokalplanen unrbygger virkeliggørelsen af Køge Kommuneplan og tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan Her udlægges områt, som udgøres af en l af ramme 3C14 til centerområ med følgen rammebeskrivelse: Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for hele rammeområt fastsættes til 130. Der kan bygges i op til 3,5 etger i en høj af 12 meter eller 15,5 mter udner særlige vilkår. ebyggelsen skal unrstrege områts øst-vest-gåen bebyggelsesstruktur. I stueetagen skal bebyggelsen have butikker ud mod et nord-syd-gåen gforløb, som kun sekundært er for køren trafik. Lokalplanområt er omfattet af parkeringsnormen for Køge ymidte: Tæt-lav og etageboliger: 0,75 bil-p pr. bolig 2 cykel-p pr. bolig Kontor- og serviceerhverv: 1 bil-p pr. 75 m 2 0,5 cykel-p pr. arbejdsplads Detailhanl: 1 bil-p pr. 40 m 2 12

13 1 cykel-p pr. 50 m 2 Dagligvarer over m 2 : 1 bil-p pr. 20 m 2 Cykel-P vurres i hver enkelt tilfæl Kulturelle og offentlige formål: Vurres i hvert enkelt tilfæl Kommuneplantillæg 7 har en tailhanlsramme på m 2. ruttoetagearealet for enkelte butikker må maks. være m 2 med undtagelse af tre ankerbutikker på maks m 2 for dagligvarebutikker og maks m 2 for udvalgsvarebutikker. Der må kun planlægges for én ankerbutik nord for stationen og én ankerbutik syd for unrføringen samt én ankerbutik med udvalgsvarer centralt på Stationsområt. Lokalplan 1027 er i overensstemmelse med kommuneplanen. yplanvedtægt 13 For områt mellem, Torvet, Nørreg, ag Haverne, Ivar Huitfeldtsvej, vedtaget Lokalplanen har til formål at regulere fremtidige bebyggelsesforhold samt anvenlsen af bygninger. yplanvedtægten aflyses for områr, r er omfattet af lokalplan Torvet II Rådhuset I Teaterbygningen Køge Station Lokalplan 3-04 Rådhuskarrè nordligste l. Lokalplanen er vedtaget i 1979 og skal ls fastlægge fremtidige bebyggelsesforhold i centerbebyggelsen langs Nørreg og Jernbaneg og ls fastlægge udformningen af trafikanlæg og terminalanlæg (i forbinlse med rådhusbyggeriet og ombygning af Køge Station) r berører karreen. Desun indgår en omdannelse af Jernbaneg til gåg i forslaget. Lokalplanen aflyses for områr, r er omfattet af lokalplan Lokalplan: 3-11 Rammelokalplan for bykernen vedtaget i Hensigten med udarbejlsen af lokalplan 3-11 er at skabe et administrationsgrundag for ændringer i bykernens bygningsmasse - bå af bygningernes udformning og res anvenlse - som gør t muligt at fasthol mål og intentioner for bykernens fremtid, som er kommet til udtryk i gæln kommuneplan. Lokalplanen aflyses for områr, r omfattes af lokalplan 1027, men er dog fortsat gæln for t mle rådhus, som er omfattet af lokalplan 1027, lområ. Eksisteren lokalplanlægning innfor områt Lokalplan 1027 Lokalplan 3-11 Lokalplan 8-02 yplanvedtægt 13 Lokalplan 3-04 Lokalplan Delområ A og Lokalplan Ulfeldtkarreen, vedtaget i 1988 og lokalplanen for Ulfeldt-Karreen skal regulere bebyggelse, parkering og friarealer i karreen. Lokalplanen skal bevare karreens karakteristiske købstadsmiljø. Lokalplanen aflyses for t områ, r er omfattet af lokalplan Temalokalplan 8-02 Spillehaller, vedtaget i Lokalplanens formål er at regulere etableringen af nye spillehaller i kommunens centerområr. Nærværen lokalplan omfatter centerområrne i Køge by, Herfølge ycenter, Ølbycenter, Lerbæk Torv i Hastrup, Ny Søndre Havneby, Ølby uddannelses- og ehvervscenter ved Køge Hanlsskole samt 13

14 Ølsemagle Centeret ved Egesvej. Lokalplanen aflyses for områr, r er omfattet af lokalplan 1027, men bestemmelserne vireføres i n nye lokalplan. Kystnærhedszone Lokalplanområt ligger inn for kystnærhedszonen. De eksisteren bebyggelser, r ligger nærmest lokalplanområt er karakteriseret ved varieren bygningshøjr op til 15,5 m, sadltage og et mangeartet udtryk. Den historiske bymidte vest for lokalplanområt er kentegnet ved at være tæt bebygget med en relativt lille bygningsskala. Lokalplanområt udlægges til bebyggelse med bygningshøjr op til 12 m over niveauplan og med tagrygninger op til 15,5 m over niveauplan, hvor t kan indpasses i respekt for områts eksisteren bebyggelse, og hvor funktion og arkitekturkræver t. ebyggelsen inn for lokalplanområt vil ikke ændre på byens kystprofil, da n fremtidige bebyggelses høj og volumen ikke vil adskille sig fra n omkringliggen bebyggelse, og kystprofilen fortsat altovervejen vil være domineret af bebyggelsen på ydre havnearealer. Lokalplanens forhold til ann planlægning Trafik- og miljøplan I overensstemmelse med Trafik- og miljøplan 2008 og Tillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan har Ivar Huitfeldtsvej status som offentlig trafikvej. Med realisering af lokalplanen anlægges en række mindre øst vest gåen offentlige adnge (slipper), r skal le trafikken fra Ivar Huitfeldtsvej til n nye bebyggelse langs Ivar Huitfeldtvej og til n eksisteren bebyggelse øst for jergg, Nørreg og Torvet. Endvire anlægges en nord syd gåen forbinlsesvej Stræt med tilladt ærinkørsel. Med gennemførsel af lokalplanen bliver r unr store le af n nye bebyggelse etableret unrjordiske parkeringsanlæg med plads til cykler og ca. 500 biler med adng, som vist på kortbilag 2. Varmeplan Områt forventes at blive kollektivt varmeforsynet fra Vandforsyningsplan Vand leveres af Køge Vand A/S, jf. Køge Kommunes vandforsyningsplan. Planlægning for drikkevandsindvinding Områt er kortlagt som områ med alminlige drikkevandsinteresser. Spilvand Områt er omfattet af spilvandsplanen Områt er seperatkloakeret. Lokalplanens forhold til ann lovgivning Museumsloven Hovedparten af Stationsområt befinr sig inn for et kulturarvsareal, og eventuelle anlægsarbejr vil rfor med stor 14

15 sandsynlighed komme til at berøre forhistoriske levn, omfattet af museumslovens 27. Med henvisning til kendte registreringer kan særligt forventes, at anlægsarbejr inn for t omfatte areal vil berøre fortidsminr fra midlalr og renæssance. På baggrund af registreringer på tilstøn arealer og en vurring af områts topografi er t sun sandsynligt, at anlægsarbejr vil kunne berøre fortidsminr fra ældre stenalr samt fra vikingetid. Fortidsminr Fins r unr jordarbejr grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminr, skal arbejt, i medfør af museumslovens 27, standses i t omfang t berører fortidsmint. Funt skal straks anmels til Køge Museum. ygherre skal i henhold til museumslovens 25 anmo Køge Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejr vil berøre væsentlige fortidsminr. Naturbeskyttelsesloven I forbinlse med planarbejt er r ikke konstateret flagermus på områt, og t er endvire vurret, at træerne og bygningerne inn for lokalplanområ ST1 ikke har karakter af oplagte yngle- eller overvintringslokaliteter for flagermus. Køge Kommune har rmed samlet vurret, at lokalplanen for ST1 ikke vil være til sk for særligt beskytte arter af dyr og planter (bilag IVarter) eller internationale naturbeskyttelsesområr jf. habitatbekendtgørelsen (ekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområr samt beskyttelse af visse arter). Jordforureningsloven Inn for lokalplanområt er r enkelte forureningskortlagte arealer. Der er dog generelt en begrænset vin om forureningsforholne i lokalplanområt, eftersom hovedparten af områt ikke har været et indsatsområ jf. Jordforureningslovens 6. Selve lokalplanen giver mulighed for følsom arealanvenlse på ejendomme, r er/kan være forurene. Områt bør rfor unrsøges nærmere i forbinlse med efterfølgen byggesager, og r tages her stilling til, om yrligere arealer skal kortlægges jf. jordforureningsloven. I forureningskortlagte områr skal r ansøges om og opnås tilllse efter 8 i jordforureningsloven, inn byggeri påbegyns. Herved sikres, at r ikke sker påvirkninger fra forurening ved ændret arealanvenlse og at r ikke sker en fordyrelse af evt. senere oprensning. Ligeles vil ukendte forureninger kunne standse byggearbejt, jf. jordforureningslovens 71. Der skal håndteres store mængr potentielt forurenet jord i forbinlse med anlæg af parkeringskældre. Oprensning af jordforurening ved opgravning og bortskaffelse af forurenet jord skal ske i henhold til jordforureningsloven og tilhøren bekendtgørelser. Hele lokalplanområt er beliggen innfor byzone. Jvf. jordforurenings-lovens 50 a, stk. 1, er n terrænnære jord i byzonen lettere forurenet. Dette betyr generelt, at flytning af jord fra enkelte matrikler skal anmels til Køge Kommune også selv om, n ikke er forurenet. 15

16 Vejloven Ivar Huitfeldtsvej forlægges til en placering nærmere jernbanen for at freliggøre t størst mulige områ til fodgængere. Vejarealet på byggefelterne på kortbilag 2, forudsættes nedlagt jf. vejlovens regler. Vandforsyningsloven Lokalplanområt ligger i et områ med drikkevandsinteresser. Lokalplanområt udlægges til centerformål un grundvandstruen aktiviteter, og anvenlsen er såles forenelig med begrænsninger, som drikkevandsinteresserne medfører. Omkring lokalplanområt ligger enkelte overvågningsboringer og tidligere afværgeboringer. Der er ingen drikkevandsboringer i nærområt. Grundvandssænkning yggeaktiviteter, r kræver, at grundvandsspejlet sænkes lokalt i selve byggefeltet reguleres også efter byggelovgivningen og må ikke medføre sætningsskr m.v. på omkringliggen bygninger eller medføre fx mobilisering af nærliggen jord- og grundvandsforureninger. Som udngspunkt må grundvandssænkninger i forbinlse med byggeaktiviteter ikke påvirke n naturlige grundvandsstand i områr un for byggefeltet. Denne 0-løsning skal sikres gennem en tæt dialog med Køge Kommune såles, at r kan stilles nødvendige vilkår i forbinlse med tilllser til etablering af boringer, vandafledning, grundvandssænkning mv. Køge Kommunes politikker og strategier Agenda 21 Lokalplanen unrstøtter Køge Kommunes Agenda 21 ved at: - reducere udledningen af drivhussser ved at give go muligher for brug af cykler og kollektiv transport i t daglige som reelt alternativ til transport i egen bil. - give go forhold for blø trafikanter og fremme af sun transportvaner ved at sikre cykelstier, cykelparkering og et nyt stræ med gågstatus. oligpolitik Lokalplanen unrstøtter Køge Kommunes boligpolitik ved at tilføre byen attraktive fællesarealer, spænn arkitektur, kulturel byudvikling og tryghedsskaben tiltag såles at byens attraktion som tilflytningskommune styrkes for nuværen og fremtidige borgere. Handicappolitik Lokalplanen unrstøtter Køge Kommunes handicappolitik ved at give mulighed for go adngsforhold og et passen antal handicapparkeringspladser inn for lokalplanområt. 16

17 Miljøvurring Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurring af planer og prammer. På nne baggrund er r foretaget en screening efter lovens 3 stk. 1 med t formål at afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af en miljøvurring. På baggrund af screeningen er r gennemført en miljøvurring af følgen parametre: Støj fra Junckers, Veks og øvrige støjen virksomher Trafikstøj fra Værftsvej, Niels Juelsg og banen Vibrationer fra jernbanen Lavfrekvent støj fra Veks Kumulativ støj Lugt- og støvpåvirkning Den gennemførte miljøvurring har ført til, at lokalplanens bestemmelser er udformet såles, at t sikres at støj-, støv, vibrationer og lugtpåvirkning ikke overskrir Miljøstyrelsens vejlen grænseværdier innfor lokalplanområt. Nenfor følger et resumé af vurringen af miljøpåvirkningerne: Virksomhedsstøj De væsentligste kilr til virksomhedsstøj vil være Junckers Industrier A/S og Køge Kraftvarmeværk VEKS. Det vurres, at støjbelastningen til stationsområt fra Junckers ved nuværen drift formontlig vil kunne over hol grænseværdierne, men hvis virksomhen udfylr n gæln miljøgodkenlse, vil grænseværdierne ikke kunne overhols. VEKS sandsynligvis vil overskri grænseværdien for nat perion med få d, men ikke signifikant. Der kan såles være problemer i forhold til at overhol Miljøstyrelsens vejlen grænseværdier for virksomhedsstøj i Stationsområt, med mindre r gennemføres afværgeforanstaltninger. Trafikstøj Stationsområt vil blive påvirket af trafikstøj fra bå vej og jernbane. Det vurres, at r kan være problemer med at overhol grænseværdierne for vejtrafikstøj og i mindre omfang togstøj på en l af Stationsområt især n østlige l, hvor r placeres boliger. Støjudbrelsen vil dog også afhænge af bygningernes udformning og placering og eventuelle afværgeforanstaltninger. Vibrationer Der kan være påvirkninger fra vibrationer i bygninger, r ligger tæt ved jernbanestrækninger. Det skal sikres at byggeri r ligger tæt ved jernbanen, kan overhol miljøstyrelsens vejlen grænseværdi for vibrationer fra jernbane. Lavfrekvent støj Det er vurret, at lavfrekvent støj fra Køge Kraftvarmeværk VEKS vil være overholdt i lokalplanområt. 17

18 Forslag til afværgeforanstaltninger for støj Miljøpåvirkningerne kan imøgås ved bl.a. at stille krav til dokumentation af, at Miljøstyrelsens vejlen grænseværdier og kravene i lokalplanen kan overhols inn r gives byggetilllser i stationsområt etablere støjskærme, facisolering eller orientering af bebyggelserne i forhold til støjkilrne og hinann, såles at, r kan opnås en støjskærmen effekt for støjfølsomme bebyggelser. Lugt- og støvpåvirkning Der kan være påvirkninger ind i lokalplanområt af lugt og støv fra virksomherne i industriområt øst for jernbanen og Køge Havn. Det vurres, at virksomherne ved normaldrift kan overhol gæln vilkår for støv. Men ud fra kendskabet til virksomhernes historik og klager må t forventes, at r nogle nge om året vil forekomme uheld, som medfører gener af kortere eller længere varighed for omkringboen, herunr i lokalplanområt. Udbrelsen af støv og lugt vil i høj grad afhænge af vindretningen, når r sker uheld. Forslag til afværgeforanstaltninger for luftforurening omfatter at overveje placering af luftindtag til ventilation i forhold til erhvervsområt 18

19 estemmelser Lokalplan Stationsområt i Køge I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændinger) fastsættes herved følgen bestemmelser for t i 2 nævnte områ. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: - at sikre at bebyggelse og veje får en varieret udformninget med et slynget vejforløb og en bebyggelse som refererer til eksisteren struktur og bebyggelse i Køge bymidte. - at sikre, at ny bebyggelse opføres efter intentioner, som fremgår af Udviklingsplanen for Køge Kyst, Kvalitetspram for Køge Kyst og Prospekt for etape ST1 i Stationsområt. - at sikre, at primære adngsveje i områt er via Stræt og slipperne - at sikre, at stueetagerne ikke benyttes til kontorerhverv, banker, forsikringsselskaber, ejendomshandlere eller lignen. - at udlægge områt til centerformål 2 Lokalplanområt og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgen matrikklenumre: Hele matr. nr. 212, 311c, 7000t samt l af 183aa, 227a, 230d, 251d, og 7000f, alle af Køge ygrun samt alle ejendomme, r udstykkes efter n 1. maj Se kortbilag Lokalplanområt forbliver i byzone. 2.3 Lokalplanområt er oplt i lområ I og II, se kortbilag 2. 3 Områts anvenlse 3.1 Delområ I udlægges til centerformål, herunr virksomher inn for administration, service og offentlige formål, (biograf, rådhus) tailhanl, kulturelle formål samt boliger. Der må ikke etableres spillehaller med gevinstgiven spilleautomater. 3.2 Delområ II må kun anvens til offentligt formål i form af rådhus. evaren lokalplan 3-11 gælr fortsat for tte lområ. 3.3 Lokaler i stueplan mod Stræt og slipperne vist på kortbilag 2 må kun bruges til publikumsorientere erhverv så som frisør, butikker, restaurationer, kulturelle og offentlige formål eller caféer og såles ikke kontorerhverv, banker, forsikringsselskaber, ejendomshandlere eller lignen. 19

20 A 3.4 Det samle bruttoetageareal, r må anvens til butiksformål inn for lokalplanområt, må ikke overstige m². e jergstien Jernbaneg Jernbaneg Stationspladsen 9 x 3.5 Innfor byggefelt 2Ø må r i stueplan kun indrettes til publikumsorientere erhverv så som biograf, frisør, butikker, restaurationer, kulturelle- og offentlige formål, caféer, butikker dog ikke dagligvare butik og såles ikke kontorerhverv, banker, forsikringsselskaber, ejendomshandlere eller lignen. Nørreg 8V 8Ø 3.6 Inn for byggefelt 2V må r ikke etableres dagligvare butik. II I Rådhuset 6 7 Stræt 5V 5Ø 3.7 Inn for byggefelterne 4Ø, 4V, 5Ø, 5V, 7, 8Ø, 8V må r etableres butikker for udvalgsvarer eller dagligvarer med et bruttoetageareal på maks m² pr. butiksenhed. 2V 2Ø 4V 4Ø A 3.8 Inn for byggefelt 6 må r etableres én udvalgsvarebutik med en maks. bruttoetageareal på m² i 2 etager. Øvrige dagligvare- eller udvalgsvarebutikker må have en maks. bruttoetageareal på m² pr. butiksenhed. Oversigt over byggefelter i lokalplanområt. 3.9 Inn for byggefelt 9 må r etableres én dagligvarebutik med et maks. bruttoetageareal på m² eller én udvalgsvarebutik med maks. bruttoetageareal på m². Øvrige dagligvare- eller udvalgsvarebutikker må have et maks. bruttoetageareal på m² pr. butiksenhed Inn for byggefelt x må r etableres fundament til en fremtidig bro over banen udformet som et byrumselement med trappe/ rampe til broen og inhol kiosk og stationsfunktioner På etager over grundplan kan r etableres til kontor- og offentlige formål og boligfunktioner. 4 Veje og parkering 4.1 Vejarealet A-A Ivar Huitfeldtsvej omlæggelse til en nærmere placering ved jernbanen. Lokalplanområt vil blive vejbetjent fra vejene Niels Juelsg, Ivar Huitfeldtsvej, jergg og Jernbaneg. Vejarealerne unr byggefelterne på kortbilag 2, forudsættes nedlagt jf. vejlovens regler. 4.2 Vejforløbet -, kalt Stræt skal anlægges som et slynget vejforløb, se kortbilag Det tværgåen vejforløb kalt slipperne anlægges, som vist på kortbilag Stræt og slipper er adngsveje til eksisteren tilgrænsen ejendomme. 20

21 4.5 I forbinlse med nybyggeri skal r anlægges parkering i henhold til parkeringsnormen for Køge ymidte: Tæt-lav og etageboliger: 0,75 bil-p pr. bolig 2 cykel-p pr. bolig Kontor- og serviceerhverv: 1 bil-p pr. 75 m 2 0,5 cykel-p pr. arbejdsplads Detailhanl herunr dagligvarebutik unr 1.500m²: 1 bil-p pr. 40 m 2 1 cykel-p pr. 50 m 2 Dagligvarerbutikker over m 2 : 1 bil-p pr. 20 m 2 Cykel-P vurres i hver enkelt tilfæl Kulturelle og offentlige formål: Vurres i forbinlse med byggesagsbehandlingen. 4.6 Der må ikke etableres parkering på terræn, bortset fra handicapparkering og korttidsparkering og særlige arealer til busser ved af- og pålæsning. 4.7 Parkeringspladser etableres som offentligt tilgængelige, unrjordiske parkeringsanlæg med principiel adng, som vist på kortbilag 2. Cykelparkering kan ligeles tills etableret i terræn og i gårdrum 4.8 Uanset 4.6 og 4.7 må r etableres en overdækket p-plads i byggefelt 9 med en maksimal størrelse svaren til en trediel af byggefeltet. 5 ebyggelsens omfang og placering 5.1. Ny bebyggelse skal opføres efter intentioner, som fremgår af publikationerne Udviklingsplan for Køge Kyst, Kvalitetspram for Køge Kyst og Prospekt for etape ST1 i Stationsområt, udarbejt af Køge Kyst. Kontor Kontor Kontor Café 5.2 Ny bebyggelse skal i princippet opføres innfor byggefelterne på kortbilag 2. Un for byggefelterne må r ikke opføres bebyggelse over niveauplan med undtagelse af trapper og elevatorer fra P-kælre. utik P-kælr Illustrationstegning 1. Café PRINCIPSNIT KONTORER (8Ø) 5.3 Den maksimale bygningshøj for områt er 12 m. Køge yråd kan dog give tilllse til bygningshøjr op til 15,5 m, hvor bygningens arkitektur og funktioner er afhængige af en større høj. Principsnit for bebyggelsens opbygning med parkeringskælr, ét fuldt udbygget grundplan til publikumsorientere erhverv, hvorpå r etableres 2 etages længer til ant formål med taghaver i mellemrummet. 5.4 ebyggelsen må udformes som et fuldt udbygget grundplan. Ovenpå grundplanet skal r etableres to længer i op til 2 etager, r følger henholdsvis n nordvendte og n sydvente afgrænsning af byggefeltet. I rummene mellem længerne skal r etableres fælles taghaver. Se illustrationstegning 1-4. Maks. bred på længerne er 14 m. og på fælles taghaverne en minimums bred på 10 m. 21

22 r Katekismusg Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej H C Anrsens Alleg Alleg Nørreg Nørreg Nørreg Accisevej jergg Ivar Huitfeldtsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej N A 9 jergstien Østbanegvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Jernbaneg Jernbaneg Stationspladsen x træ træ træ træ træ ræ Nørreg 6 8V 8Ø 7 Nordhavnsvej Torvet placeret et r. II 2V Rådhuset 4V 5V Illustrationstegning 2. Isometri af byggefelterne: 4Ø, 4V, 5Ø, 5V, 6, 7, 8Ø og 8Ø. 2Ø 5.5 ebyggelse i byggefelterne 6 og 8V må udformes som fuldt udbygge sammenhænge etager i grundplan og 1. sal. Derudover skal r etableres en tredie etage som længebebyggelse, r udformes som beskrevet i 5.4. Oversigt over byggefelter i lokalplanområt Hovedindngene til bygningsvolumenets øverste 5.6 etager Rehabiliteringscenter er placeret i Stræt ved jergg. Etageareal for byggefeltet x maks. 200 m². yggefeltet udgør 0 fundamentet m til bro over banen. Der skal etableres en enkeltståen bygning til kiosk funktioner, r indpasses Loftshøjn på 1. og 2. etage er 2.7 m med plads til nedhængt loft. På 2. etagen går rummene til kip r, hvor Rehabiliteringscenter r er brug for ekstra loftshøj i genoptræningssalene. og sammenbygges med rampe/trappe til ng- og cykelbro over banen I Stræt Ivar Huitfeldtsvej 5Ø 4Ø A Toldbodvej mligher t bygget op l hinann. ikke virker gårdrum/ brugere. 5.7 Dagligvarebutik Signaturforklaring Kortbilag 2 Etageareal for byggefelt 2Ø maks m². yggefelter A-A Ivar Huitfeldtsvej yggefelter I og II 5.8 Mål 1:3000 Delområr - Stræt Etageareal for byggefelt 2V maks. 750 P-kælr m². Lokalplanområ Adngsvej til Parkering Lokalplan 1027 roen over jernbanen 5.9 Stationsområt i Køge Etageareal for Køge byggefelt Kommune 4Ø 2010 maks m². Køge Kommune Etageareal for byggefelterne 4V og 5V tilsammen maks m². Illustrationstegning 3 viser princip yggefeltet er i princippet to felter oplt af en fortsættelse af rådhusarkn. for udvidlse af Rådhus, 4V og Feltet kan sammenbygges med en bygning i 2 etager 5V, med åbent gårdrum og ark. på tværs af arkn og danne et indre åbent gårdrum. ygningen hægter sig på eksisteren rådhus. Se Illustrationstegningerne 3. Søndre Kajg Søndre Kajg PRINCIP 5.11 Etageareal for byggefelt 5Ø maks m² Etageareal for byggefelt 6 maks m² Etageareal for byggefelt 7 maks m². 22

23 5.14 Etageareal for byggefelt 8Ø maks m² Etageareal for byggefelt 8V maks m² Illustrationstegning 4 viser princip for mulig bebyggelse på 9. Ét samlet stueplan til butik, hvorpå længerne etableres Etageareal for byggefelt 9 maks m². yggefeltet skal etableres med et hovedprincip, r udgøres af en øst-vestvendt længehusbebyggelse, som må sammenbygges. Længerne forskys i forhold til hinann. I forskydningerne opstår mulighed for uopholdsarealer. Se Illustrationstegningerne Facr i stueplan mod Stræt og slipperne skal etableres i faclinien i princippet som vist på kortbilag 2. Faclinier må kun etableres tilbagtrukne, såfremt r ikke etableres arkr med stolper Lokaler i stueplan mod Stræt og slipperne skal have primær indng fra Stræt eller slipperne. Handicapramper, trapper m.v. skal etableres innfor byggefelterne Der må ikke etableres åbne varegår. Varegår og containerpladser skal etableres innfor byggefelterne og må ikke være synligt i gbillet Affaldshåndtering skal ske innfor byggefelterne og må ikke være synlig i gbillet. 6 ebyggelsens ydre fremtræn 6.1 Ny bebyggelse skal opføres efter intentioner, som fremgår af publikationerne Udviklingsplan for Køge Kyst, Kvalitetspram for Køge Kyst og Prospekt for etape ST1 i Stationsområt udarbejt af Køge Kyst. 6.2 I vinduer må kun anvens plant glas, som skal fremtræ klart un spejlen virkning. Se 9 vedrøren skiltning. 7 Støj og vibrationer 7.1 For undørs opholdsarealer for boliger eller ann følsom anvenlse, skal t sikres at miljøstyrelsens vejlen grænseværdier for trafikstøj overhols såles at støj fra biltrafik ikke overstiger 58 db og støj fra jernbanetrafik ikke overtstiger 64 db. 7.2 Det skal sikres at byggeri r ligger tættere end 25 m fra nærmeste spormidte, kan overhol miljøstyrelsens vejlen grænseværdi for vibrationer fra jernbane. 8 Tekniske anlæg 8.1 Ventilationsanlæg og andre tekniske anlæg, så som solfangere og 23

24 solceller, skal udføres som et arkitektonisk indpasset element i fac eller tag. Kun le, som af hensyn til funktionen ikke kan skjules, må være synlige. 8.2 Forsyningskabler og lignen må kun udføres som jordkabler. 8.3 Der må ikke synligt fra terræn opsættes undørs radio- og tvantenner, herunr parabolantenner på bygninger. Undtaget herfra er almene antenner (mobilantenner) og varslingsanlæg. 9 Skiltning og belysning 9.1 Skiltning på ejendommen må kun fin sted i forbinlse med funktioner og erhverv, r i henhold til 3 kan etableres. Skiltet skal placeres på bebyggelsens fac og indarbejs i bygningens arkitektur, såles at princip og omfang for skiltningen godkens for n enkelte karre ved bebyggelsens godkenlse. Skiltet må alene omfatte firmanavn og logo. Der må ikke reklameres for mærkevarer, varegrupper eller særlige tilbud. 9.2 Der må ikke etableres udhængsskilte og udvendige markiser. 9.3 Lyskilr (herunr skilte) skal udformes, så ikke blænr og såles, at respekterer Kvalitetspram for Køge Kyst. 10 Forudsætninger for ibrugtagning 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før parkeringsarealerne til enkelte byggerier er etableret jf. 4.6 og Før ny bebyggelse tages i brug til boligformål og erhverv skal t dokumenteres, at støjbelastninger i lokalplanområt overholr Miljøstyrelsens vejlen regler om støj Før ny bebyggelse tages i brug til boligformål og ann følsom arealanvenlse, skal t dokumenteres at vilkår i en evt. 8 tilllser jf. Jordforureningsloven er efterkommet Før ny bebyggelse tages i brug skal t dokumenteres at eventuelle vibrationer fra jernbanen jf. 7.2 kan overhol miljøstyrelsens vejlen grænseværdi for vibrationer fra jernbane. 11 Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt mm Med nne lokalplans enlige vedtagelse, aflyses lokalplan 3-04, lokalplan , yplanvedtægt 13, temalokalplan 8.02 og lokalplan 3-11, for områr som Lokalplan 1027 omfatter. Delområ II i lokalplan 1027 er fortsat reguleret af Lokalplan estemmelser vedrøren anvenlse i temalokalplan 8-02 for spillehaller, overføres til Lokalplan

25 12 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Når lokalplanen er enligt vedtaget og offentliggjort, må r jf. Planlovens 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv en handlepligt til at ændre eksisteren lovlige forhold, r såles kan fortsætte som hidtil. yråt kan medle dispensation til mindre væsentlige ændringer af lokalplanens bestemmelser unr forudsætning af, at forholt ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælr alminlige bebyggelsesreguleren bestemmelser i byggeloven og planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, r er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning har Køge yråd n d. 25. juni 2013 vedtaget foranståen lokalplan enligt. Marie Stærke orgmester Sign. Peter Frost Kommunaldirektør Sign. ekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket n 04. juli 2013 fra hvilken dato planens retsvirkninger gælr. 25

26 26

27 172ck 172m 172h 172d 169b k 172e 165b a 183æ 183n 183f 183o 183e 183k 183d 183g a 183s 182e 183u 182c 183y 183m 7000aa N a a b b 188a 183l 183ø 311a c 190a 189a 189b b 191a 191b 183aa Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigher med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel a a b 14 12a b 12b d 39b 7000ak 237b 237c 140b 156b 209a b i 7000b 154a e b 236b a a b 237f c 157a 240a 237d 7000ap 236a 237i 195a a 237a 207a 233a 235c 237n 194a 207b 207c 208c 237k 193a g 194c 206a 227a 230d 235b 233c 238b 194d 195b 206b 7000u 208b 231b 276c 7000t 183a 276a 7000f Ivar Huitfeldtsvej 311c 251d 7000k Ivar Huitfeldtsvej Toldbodvej Østbanegvej 7000s 7000ac b a ab 247d 313e 247n 247l a 265c 20ac ad 266a a 20ai 271l 271g 271k 313o 313b 20an al 271i 271a 271d 279h m Søndre Kajg 7000i 302 Signaturforklaring Kortbilag 1 Lokalplanområ Matrikelkort Mål 1:3000 Lokalplan 1027 Stationsområt i Køge Køge Kommune 2013

28 28

29 r Katekismusg H C An Alleg Alleg Nørreg Nørreg Nørreg Accisevej jergg jergg a Ivar Huitfeldtsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej N A 9 jergstien Østbanegvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Værftsvej Jernbaneg Jernbaneg Stationspladsen x estræ estræ estræ estræ estræ estræ estræ Kortbilaget er ikke målfast. Der kan forekomme unøjagtigher med hensyn til omfang og placering af eks. bebyggelse, bevoksning og skel Torvet Nørreg II 2V 2Ø I Rådhuset 8V 8Ø 6 7 5V 4V Stræt 5Ø 4Ø A Nordhavnsvej Ivar Huitfeldtsvej Toldbodvej m Søndre Kajg Søndre Kajg Signaturforklaring Kortbilag 2 yggefelter A-A Ivar Huitfeldtsvej yggefelter I og II Delområr - Stræt Mål 1:3000 Lokalplanområ roen over jernbanen Adngsvej til Parkering Lokalplan 1027 Stationsområt i Køge Køge Kommune 2010 Køge Kommune 2013

30 (Annonce offentliggjort på Køge Kommunes hjemmesi, koege.dk, n 4. juli 2013) Vedtagelse af lokalplan 1027 Køge yråd har n 25. juni 2013 vedtaget lokalplan 1027 for t centrale stationsområ i Køge Lokalplanen Lokalplanen omfatter vej- og parkeringsarealer ved Ivar Huitfeldtsvej, busholpladserne ved Køge Station og DS s trelænge bygning samt et pizzaria. Rådhuset og diverse pladser og gårdrum indgår ligeles i lokalplanområt. Områt afgrænses mod øst af jernbanen og Køge Station og mod vest af n historiske bymidte. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelse, placering, anvenlse, tæthed og høj af ny bebyggelse og bestemmelser for kommen infrastruktur, alt sammen i forbinlse med byudviklingen af t centrale stationsområ i Køge. Ændringer i forhold til forslaget I forhold til t forslag yråt offentliggjor n 20. marts 2013 er r foretaget følgen ændringer i lokalplanen: Det præciseres at r er tale om fælles taghaver i boligbebyggelsen. Kortbilag 2 ændres såles at t tyligt fremgår, at r etableres en slippe mellem byggefelt 4Ø og teaterbygningen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens 18 trær i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyr at ejendomme, r er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvens i overensstemmelse med planen. Den eksisteren lovlige anvenlse kan fortsætte som hidtil. Klagemuligher Ifølge Planloven kan r klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planens lovlighed, herunr ns lovlige tilvejebringelse, men ikke over planens hensigtsmæssighed. Desun kan r ifølge Lov om miljøvurring af planer og prammer klages over retlige spørgsmål vedrøren miljøvurringen. Eventuel klage skal sens til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge inn 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen vil herfra blive sendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Indbetalt gebyr tilbagebetales, hvis klageren får helt eller lvis medhold og unr visse andre betingelser. Vejledning om gebyrordningen kan fins på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmesi Hvis sagen ønskes indbragt for domstolene, skal t ske inn 6 måner efter offentliggørelsen. Den vedtagne lokalplan Lokalplanen kan ses her (link) og på kommunens biblioteker. Ved henvenlse til orgerservice er t muligt at rekvirere et eksemplar af planen.

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Offentligt fremlagt til den XXX. Lokalplan Stationsområdet. Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2016

Offentligt fremlagt til den XXX. Lokalplan Stationsområdet. Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2016 Offentligt fremlagt til den XXX Lokalplan 1060 Stationsområdet Tillæg nr. 21 til kommuneplan 2016 2016 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den XXX til den XXX. Indsigelser,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd

LOKALPLAN Sct. Nicolaj Skole nord og syd LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolaj Skole nord og syd KØGE KOMMUNE 1995 LOKALPLAN 3-11.7 Sct. Nicolai skole nord og syd. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Illustrationsplan; eksisterende forhold... 2 Redegørelse...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen

LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen LOKALPLAN 3-11.8 Del af Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1996 LOKALPLAN 3-11.8 Del af karreen. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelse... 1 Forhold til anden planlægning... 1 Lokalplanen... 3 1 Formal... 3 2 Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern

Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan , område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej i Skjern Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post Lokalplan nr. 356 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere