1, har kvitteret som indfriet sin i ejendommen på 1.prioritet indestående

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1, har kvitteret som indfriet sin i ejendommen på 1.prioritet indestående"

Transkript

1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m.m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: 39ldd de til grundene i staden Akt: Skab L nr. 80 (i København kvarter) {adfyuu *«* *"*'*> eller (i de sønderjydske lands- Fredericia hø rende Købers \ dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, jorder. \ bopæl: Kreditors j sogn. Gade og hus nr.: (hvor sådant finde«/ Anmelderens navn og bopæl (kontor): S k ø d e. Stempel: kr. øre. Da køberen, Fredericia kommune, nu har berigtiget den akkorderede købesum, 3Qpoo kr., skriver treti tusinde kroner, på den i købekontrakten stipulerede måde,, derved at han 1, har kvitteret som indfriet sin i ejendommen på 1.prioritet indestående kapital, stor., 9.oookr. 2. for et beløb af....'...' é' oookr. har overtaget min prioritetsgæld til Fredericia sparekasse og Fredericia, bank til forrentning fra 1.november 19O4 eller til indfrielse i overensstemmelse med de derom udstedte forskrivningers indhold, ers30.oookr. og da indenrigsministeriet i - skrivelse af 27.maj d.å. har approberet den indgåede handel, så skøder og fuldstændig overdrager jeg redaktør Carl Maribo af Lyngby herved til Fredericia kommune den denne ved kontrakten solgte ejendom matr.nr. ' 391cLd af Fredericia købstads huslogs jorder af hartkorn 1 td. 1 skp. o fk. lalh., gammel s kat 8 kr, 85 øre, tilligemed de derpå værende bygninger og disses murog sømf^ste appertinentie r, derunder komfurer, kakkelovne og indmurede kedler.. Kommunen er bekendt med de på ejendommen hvilende servituter ifølge købekontrakt af 3. og 7«^aj 1884 og skøde af 4.februar 1885 og angående ejendommen* anvendelse og bebyggelse og om forkøbsret m.m. I henhold til det af ministeriet ved approbationens meddelelse tagne forbehold, bemærkes det her, at et 4o fod bredt jordstykke af ejendommen langs jernbanens hegn, i overensstemmelse med et fra ministeriet for offentlige arbejder derom fremsat ønske, 'ikke i de første Jensen & Kjeldskov, AfS, Købenbavn.

2 lo år må bebygges uden forud indhentet tilladelse fra bemeldte ministerium, Lyngby, den lé. juni 19o5. Carl Maribo e ',. Til vitterlighed: K^Knudsen. K, ^ste rgaard. Behørig stemplet købekontrakt forevist. Tingdagen den 2o # juni 19O5. Indført i pant eb.og 23A fol. : lo2. Afskriftens rigtighed bekræftes. Dommeren i Fredericia købstad m.v., den Æ(/ø.?&ug # l953«m

3 ,Æ^>S&>^- Mtr. nr., ejerlav, sogn: 391 og Stempel: kr. (i København kvarter) Oft1ol _...,.,.....,,. 391 De til grundene i & eller(1 de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Fredericia Hørende Jorder art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 03.MåJ19?7* Anmelder: Landinspektørerne SV. BALLING ENGELSEN & POUL BALLING ENGELSEN Jyllandsgade Fredericia Teiefon & Akt: Skab y ' nr<f& (udfyldes af dommerkontoret) D ø k l a r ø t i o n Til bøøkyttøåøø af øø*» af førøaiagøa Panøfcø Oliøbørød* afcabalågra nøgla&tø brænde to f ledning fra drovad til Fredericia Yøathavn $såleesggør for«r4s» ø» feørv«^ i henhold til émn førøain* gøa 1 løv nv* 3** 2 øf $3«døeøabør 1939 «ØB* øttwlrøt vøé 1 løv mr* 7$ øf lo«marts-' Xfé$ givn«alurørø$#i*t&øtmtøjøtttøøl ømøtåøa4ø #4~ øatitøaøø følgende forpligtelsers Få øt arøal af % m tål»v*r aiåø C <ie» t ejendommene aødlag* bwmdtøtøyfiøiiftåiie ør <iø tiv-ønttvar t é vs&rajséø øjørø af 6iøøø pligtige at r spakter tier* 1 ar#&løt aødlaøtø brattes tøf ladning med tllbøtkør«' at dr&g ø $øy g før«at arealet ikfe«bøbyggøø øllør beplantes med tr er øllør øtørrø In* aske ølløar iovri^t feø&yttøø 'på ØR måde, dar Icaa Røster lødaiagøa* &øg ør øjørna børøttigøt til at plantø laaøgn på tv«rø mf øørvitutarøølet Indtil øa afafcand øf l#5ø» frø lødftiagønø aidtø på batåisgølsa af, at bøølaa-talagøti består øf tfe&er, der ikke har dybtc&øadø rødder, at dragø øtaaørg. før* at drænledning, vattdladaiad* elektriske feablør eller llgnené ikke n«dl< gg«# i arealet, ud*m at for er* in ~ gøa )aaøkø Qliøbørøda4iu^øla#?øa-'forud-ladbøatødø tilladeise f r«~ &jarøa Hør < øg rat til at dyrk* ^ordøa i døn ad«trak* &!&$* døt kan udøa at bøøfcad : i ø- ledningers, 1 talø at foreningen 3øjiøkø øliøbørødøfcabaladra lader førøtagø famødaat øft^rsyn øg vødllgøhøldøløø af ledning en, irøod at der* vø4-'.-foipv«ltf't -.øfcødø-i"'-*aimøl af førlig øjratattøø efter uvildidø af. retten udaøldtø. navidø skøn, Mød høaviaalnf til # at Iført udvlaøoclø ladal&daaø balågftøaaød berør høø fo^øaiagen"'øi* tob dør,. toø$a>røø aairvøjrøndø-dølelaratitøa mød aåtalarat før førøaia&øa Daaafcø Cllabørø^øfcabøladrø ti&glyet Jensen Er Kjeldskov A/S, København

4 servltutstif iumde på nedenstående ej ondommet 35>l aa &e4 ItftMjrit til «*# vi tut ter henvlt^is tix d^r««påhvil «ik<l«*>& s«r 29. april 1977 Tersling (sign) F. Wern (sign) E. Ammitzbøll Jensen (sign) Indført / n,, '- «-7 r ' rrede/.'. : ',-eds denp;r':?/7akf.? -#& Lyst tinaio 0^, 3 9/^^ Forevist ekstrakudslffift af 7,-reg.stre«Genpartens rigtighed bekræftes Jfiigifretten! EredericiaA u!k^ %??-$? v

5 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 391dd og Stempel: (7 København kvarter) 391 od af de eller (i de sønderjydske lands- til grundene deie)bd. og bl. I tingbogen, i staden Freart. nr., ejerlav, sogn. dericia hørende jorder. Gade og hus nr.: Strandvejen. 3. JUN1969* h kr. 00 øre Akt: Skab $v~m."'v'd (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: Stads- og havneingeniøren i Fredericia. D e k l a r a t i o n. Underskrevne Fredericia kommune ved Fredericia byråd som ejer af matr. nr. 391dd og 391od af de til grundene i staden Fredericia hørende jorder deklarerer herved for sig og efterfølgende ejere, at der bortset fra markoverkørsler og markovergange, der vil kunne oprettes med vejbestyrelsens tilladelse, ikke uden vejdirektoratets samtykke må oprettes adgang til Strandvejen, hverken for gående eller kørende færdsel, og at udvidet benyttelse af bestående adgange ikke vil kunne ske uden vejdirektoratets samtykke. Påtaleret i medfør af nærværende deklaration tilkommer Fredericia byråd og ministeriet for offentlige arbejder ved vejdirektoratet. Deklarationen begæres tinglyst på matr. nr. 391dd og 3 9 lod af de til grundene i staden Fredericia hørende jorder som servitutstiftende. Fredericia byråd, den 10.juni sign. Martin Hansen. /sign. Knud Hansen. Indført i dag! Fredericia reiskr «den 13 JUN 1969 Akt., w r Lyst tingbog t /f*. ^^/ /øte ) A^ <3 W 7/^ Afgift: - kr. ' «141 «/Qf^zz ^ '/ ^yn^^t Genparten«rtQtiaoed fcekrættes. Jensen & Kjeldskov AS, København

6 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Parcel af matrstempel: (i København kvarter) nr. 391 cld de eller (i de sønderjydske lands- t i l grundene i dele) bd. og bl. i tingbogen, staden Fredericia art. nr., ejerlav, sogn. hørende jorder. Gade og hus nr.: ' -- øre Akt: Skab *l nr. (udfyldes af dommerkontoret) Købers 1 Kreditors} Anmelder: k9v\ 1 0 HOV BP OLIE-KOMPAGNIET A/ S AMALIEGADE 3 N JSØB E N H AVM J&. BETINGET. SKØDE Underskrevne Fredericia Kommune, Fredericia,, sælger og skøder herved på nedenstående betingelser til medunderskrevne BP OLIE-KOMPAGNIET A/S,.Sank Annoo Plade.- / København en parcel af den kommunen ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr.nr. 591 dd af de til grundene i staden Fredericia hørende jorder Parcellens areal er foreløbig anslået til "cåv90oo m2, og dens beliggenhed fremgår af vedhæftede' rids, hvorpå parcellen er afsat på hjørnet mellem Vestre Ringvej og den projekterede indre Ringvej, medens dens grænser mod nord, vest og nordøst er angivet med rødt. Parcellen sælges i den-stand, hvori den forefindes og er besigtiget af køberen og med de rettigheder,i byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt.sælgeren, i, hvilken 'forbindelse bemærkes, at der ifølge tingbogen påhviler hovedejendommen følgende servitutter: Den 9«januar 1885 lyst dok. angående anvendelse, bebyggelse, forkøbsret m.v., Den 21.,april 19^5 lyst dokument ang..udsigt, bebyggelse m.v. Hertil kommer, at hovedejendommen ifølge tingbogen er noteret som landbrugsejendom.i henhold.;til skrivelse af 16; jan. 19^1. Der vil af den landinspektør, som skal ekspedere udstykningen, blive udfærdiget erklæring om, i hvilket.omfang de nævnte servitutter vedrører den omhandlede parcel. Overdragelsen sker iøvrigt på følgende vilkår: ;. Parcellen er overtaget af køberen den 1. juli 1959 og har siden da henligget, ligesom.den fremdeles henligger, for køberens regning og jensen & Kjeldskov A/S, Kobenhavn.

7 risiko i enhver henseende.../: Sælgeren afholder indtil videre de af..parcellen gående skatter og afgifter, men såsnart udstykningsapprobation foreligger, vil der være at udfærdige sædvanlig refusionsopgørelse med overtagelsesdagen den 1. juli 1959 som skæringsdag. Indtil parcellen bliver særskilt ansat i ejendomsskyld og pålagt ejendomsskat deles grundskatterne i forhold til støreisen af de pågældende arealer. Opgørelsens saldo betales kontant. Køberen er bekendt med, at parcellen ikke er særskilt ansat til ejendomsskyld, og at der ikke foreligger nogen beregning af den parcellen påhvilende afgiftspligtige grundstigning. Ved købesummens fastsættelse"er parterne gået ud fra, at den afgiftspligtige grundstighingsskyld ikke vil komme - til at overstige kr. lo.qoo,-, og kommunen giver afkald på regulering af købesummen i det. tilfaelde, at det afgiftspligtige beløb bliver mindre end det anslåede maximum. " '.-,,4."".. \,. '... Køberen sørger åelv or opfyldning af parcellen, men har ret til. til dette formål at tilvejebringe den fornødne mængde jordfyld ved afgravning af volden ved Oldenborgs bastion. 'Køberen indgår på,- at -det på vedhæftede skitse med rød skravering viste-.areal af parcellens. sydlige hjørne stedse skal opretholdes som. oversigtsareal og som. sådant' friholdes: for* bebyggelse og andre opragende genstande af over 1 meters højde, over terræn....nærværende, bestemmelse, vil., være at. tihglys.e^som, servitut stiftende på den omhandlede.. parcel forud for.a-1 pantegæld, men med respekt af de: parcellen nu. påhvilende servitutter.og andre byrder, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.,.. ' Påtaleretten tilkommer.-fredericia Byråd, eller.det udvalg, som byrådet måtte bemyndige hertil... :.'i. 6.'.; Købesummen er fastsat til kr. 4,50 pr. m2, svarende til kr. 4l.85o,-, skriver enogfyrretusinde ottehundrede halvtreds kroner for det foreløbigt anslåede areal på 9»3oo m2. Beløbet fastsættes endeligt, når udstykningen er sket og endelig opmåling,.foreligger.'" - '." Køberen betaler købesummen kontant-imod udstedelse af uende-

8

9 ligt skøde," og køberen tilsvarer desuden kommunen renter med 6% p.a. af den aftalte købesum regnet fra overtagelsesdagen den 1. juli 1959/.tilobet-åling sker..'..--.,...., Kommunen erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte parcel findes skov eller fredskovpligtigt areal. 8. Kommunen meddeler samtidig køberen forkøbsret ti], det på vedhæftede skitse med grønt.indrammede yderligere areal af restejendommen på samme vilkår og til samme pris, J som dokumenteres at'kunne! opnås ved salg til trediemahd. Når der måtte foreligge købstilbud vedrørende dette areal alene betinget med hensyn til den derved tillagte forkøbsret, vil sådant tilbud i sin-helhed være at forelægge forbp OLIE-KOMPAGNIET A/S,.der derefter;,inden 14 dage fra modtagelsen skal give kommunen underretning, såfremt.forkøbsretten agtes benyttet. Den herved indrømmede; forkøbsret skal dog kunne opsiges fra kommunens, side med 3.måneders varsel, såfremt byrådet eller Fredericia havn vil kunne afhænde - eller udleje/arealet til anden side. Sådan opsigelse skal dog tidligst kunne afgives den 1. juli I96I. Nærværende bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende på restparcellen af matr.nr. 391.dd de til grundene i staden Fredericia hørende jorder me;de respekt.:--afrde~éjendpmménuriu.-påhy ilende servitutter og andre byrder, hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer. B'P OLIE-KOMPAGNIET A/S, København. 9. Nærværende handel er betinget af udstykningens approbation og det er desuden fra køberens side en betingelse, at der på parcellen må opføres og drives en servicestation med tilhørende' benzinsalgsanlæg, automobilværksted, automobilhandel og dermed beslægtede virksomheder, eventuelt tillige et motel., alt i henhold til vedhæftede rids, hvorpå den påtænkte bebyggelse er skitseret i princippet og under forudsætning af, at bestemmelserne i den almindelige bygge-, brand- og sundhedsloygivning repsekteres. Såfremt foranstående betingelser ikke opfyldes, annulleres handelen, og parcellen overtages igen af kommunen uden udgift for denne. De parcellen påhvilende skatter og afgifter for tiden indtil kommunens genovertagelse såvelsom den i foranstående paragraf

10 6 nævnte forrentning af købesummen skal desuagtet betales af køberen l o -....,,- ; Af hensyn til stemplingen erklærer parterne på tro og love, at parcellens værdi i handel og vandel ikke overstiger den foran fastsatte købesum. Alle med handelens ordning og berigtigelse forbundne omkostninger betales af køberen, idet kommunen selv dog bærer udstykningsomkostningerl Der har ikke medvirket mægler ved handelen. Fredericia, den lo. august København, den II/8--60 Som sælger: Som køber: Fredericia Kommune. BP OLIE-KOMPAGNIET A/S. Ingv. Arent. Poul Sundby /j. Wunsch (signo/^4**^ (sign.) Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed ^P for såvidt angår-sælgeren: Nanv: - :: Evald Nielsen - Navn':" C- Bennésen :.'.... Stilling: byråds sekretær.- Stilling: kommuneassistent --:." - ^^ Bopæl: - Frderieia > Bopæl: Fredericia -'.:. ".":-....';..'.'.: Itcke særskilt" vurderet til ejendomsskyld. 'Appf oba-tioftsd?4o og J~^x.tkarxilo.g.tLg_aaf0ti; _.. c.. f. Eiendommen e -r- noteret som landbruc. n^f^r^l-d^gboa^n for Fred^riga retskreds den JQ MOU 1960 Lyst iinqbo 9 ;jfø W # " \ </ ffl W - - ' 1 4 ; I - _ :. iait :.. «: kl,. Genpa»rtens rigtighed bekræftes. ~- \ ffl y / J S Retten i hedende den 4*/»f føju~,k^ 1 9 ^ / / ^ W K» W d é f ^?:qukfåfatf'j/tøwt $ Jtørt&4sf>

11 l.jb Matr.nr. 2d Erritsø by, Erritsø og matr. nr. 391a, 391dd Fredericia Stadsjorder / s&- Anmelder: Landinspektørfirmaet Sv. og Poul Balling Engelsen Ib Hansen, Jyllandsgade Fredericia tlf J. nr. 56/92 DEKLARATION Der pålægges ejendommene matr. nr. 2d Erritsø by, Erritsø, matr. nr. 391a og 391dd Fredericia Stadsjorder følgende servitut: "Ejendommene skal tåle, at kloakledningerne anbringes på ejendommene som vist på vedhæftede rids. Kloakledningerne skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det er forbudt inden for en afstand af 2 m fra enkeltstrengede ledninger og 2.5 m fra tostrengede ledningers fælles midtlinie, at foretage bebyggelse eller beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder. Eventuel erstatning for ulempe eller skader hidrørende fra de fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt at retten. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Påtaleberettiget er Fredericia byråd." Dato: 1/ Som påtaleberettiget og ejer af matr. nr. 2d Erritsø by, matr. nr. 391a og 391dd Fredericia Stadsjorder: J.B.Nielsen (sign.) / Lars Hansson (sign) Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

12 I henhold til 42 i lov nr. 388 af 6.juni 1991 om planlægning meddeles herved samtykke til tinglysning af foranstående servitutbestemmelse. Der foreligger ikke lokalplanpligt. Fredericia byråd, den J.B.Nielsen / Lars Hansson (sign.) (sign.) INDFØRT! DZ ;OR.J..UCIA 0i.06.9Z L~fo Ml ct_j <M. e u/s /o 7^ 7iufc/e Genpartens rigtighed bekræftet

13 Akt: Skab nr ledningsafmærkning 2 d S5 TI^^m^Trpp Knækpunkt indlagt skitsemæssigt 391 a CD C CD C c_ T3 n\l CD i l ro c ri cn ri C- o -p CD o»iro 4-> C_ CD o. c QJ C CO ri -P Dl ro r-» S C c CD -P _ ro Q. c CD D) 1 P C_ O ^d CD C c CD o -P < _ CD "O r_ o -r-» CO "O ^ T^p ro ri O -ri c_ CD TD CD r_ Ll_ "O rj ^i CD m - ro *H Ol cn S2 5) CO -p f-f _ UJ T3 OJ c_ c r_ -P ro 2 c ro > z CM Ol Ol»rt in OJ *r1 C CD T3 ro I-l o ri r_ CD CD C_ u_ o CD > IL CD.C CO CD C CD -P CO CD -P -P ro Rids i 1: 500 vedr. 16 i Matr. nr. 2d Erritsø by, Erritsø og 391a, 391dd Fredericia Stadsjorder Fredericia kommune, Vejle amt Rids udfærdiget til brug ved tinglysning af regn- og spildevandsledninger Fredericia, den 12. maj 1992 Landinspektør jr.nr. 56/92 Landinspektørfirmaet Sv. og Poul Balling Engelsen S Ib Hansen Jyllandsgade Fredericia Tlf C

14

15

16 FREDERICIA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 201 Højhus i Hannerup Kortbilag ar. 3 Illustrationsplan TBONBT: OODK.: DATO: REV.: TEKNIK & MHJØ K.B. Uwridf«lUÅL 1:1000 _ ARKIV: *wi*»**"4"*»l TBGN.NR. 05/01

17 TEGNET: GODK.: DATO: REV.: TEKNIK & MILJØ JUB MÅL: ca. 1:5000 ARKIV: TEGN.NR.:

18 FREDERICIA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 201 Højhus i Hannerup Kortbilag nr. 1 Områdeafgrænsning/arealanvendelse Signaturer: 1/////A Byggefelt :zzz > Vejadgang _. Sti r*\r*\r*\ W W KS Hegn og beplantning, som bcvtref Olieledning TEKNIK & MILJØ TBONBT: JUBAfeo QOPK.: DATO: REV.: ARKIV: KAIHUM!«**'! 11 "* 1 nwj«.: 15/(X)

19 *;.. * Retsafgift: Kr ,- Stempelafgift: Kr. Ejerlav: Fredericia Stadsjorder Matr.nr, 391 om m. fl \ Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) \ Gade og husnr.: \ Akt: - skab (Udfyldes at tinglysningskontoret) \ Navn: \ Adr.: FREDERICIA KOMMUNE Teknik & Miljø Rådhuset 7000 Fredericia GENPART » »2002 TA 1 400?00 K Lokalplan nr. 201 Højhus i Hannerup Kortbilag: 1. Områdeafgrænsning/arealanvendelse 2. Eksisterende forhold 3. Illustrationsplan 4. Fotoskitser 5. Skyggeplan Område: matr. nr. 391 om og 391 pø; samt del af 391 ol, Fredericia Stadsjorder Anmelder: Teknik & Miljø Rådhuset 7000 Fredericia 17 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

20 IIIIBIB III Hill III IIIII Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 18

21 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at muliggøre, at der kan opføres et højhus, der kan blive et nyt markant vartegn for byen. Højhuset skal visuelt bidrage til og højne byens "skyline'v'byprofil", at muliggøre, at højhuset kan opføres i op til 26 etager med max. 175 boliger på arealet, at de nederste etager kan indrettes til erhvervslejemål for kontorer og lignende samt, at der kan indrettes restauration og hotel, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for området der blandt andet sikrer, at bebyggelsens højde ikke overstiger 95 m, at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udformning og materialevalg der sikrer, at byggeriet fremtræder som et markant og flot hus med nutidig arkitektur ved en af byens vigtigste indfaldsveje. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist med sort priksignatur på modstående side, og omfatter matr. nr. 391 om og 391 pø; samt del af 391 ol, Fredericia Stadsj order. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsområde i form af etagehus/højhus med op til 175 lejligheder til boligformål med tilhørende fællesanlæg som vej/sti- parkeringsanlæg og fælles opholdsarealer. I bygningens nederste 3 etager må kun etableres erhverv. Der må gerne indrettes erhverv på de ovenliggende etager, men ikke ovenpå eller på samme etager, der anvendes til boligformål. Der må være erhverv som følgende: liberale erhverv, kontorer, pengeinsti- Ottn R. VVrnhlewsUL Nvtorv Ktthenhavn K

22 tutter, hotel- og restaurationsvirksomhed, klinikker. Øverste etage må indrettes til boliger eller restaurant. Inden for området må udføres dagligvare- og udvalgsvarehandel samt indrettes kiosk. Der må dog kun indrettes op til 2 butikker fortrinsvis til områdets daglige forsyning med udvalgsvarer og dagligvarer og med et etageareal på max. 500 m 2 til dagligvarebutikker og på max. 200 m 2 til udvalgsvarebutikker. 3.2 Området må anvendes til virksomhed i klasse 1-3, som omfatter virksomheder med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne. Med henblik på at undgå et utilfredsstillende miljø på grund af trafikstøj skal det ved udformning af ny boligbebyggelse sikres, at et indendørs støjniveau på 30 db(a) ikke overskrides. For liberale erhverv (kontorer og lignende) må støjniveauet ikke overstige 35 db(a). Det kan evt. sikres ved anvendelse af støjdæmpende glas. Det skal ved udlæg af de primære udendørs opholdsarealer i forhold til eksisterende veje ved udførelse af passende støjafskærmning så vidt muligt sikres, at trafikstøjniveauet ikke overstiger 55 db(a). Det skal ved udlæg af de primære udendørs opholdsarealer i forhold til de eksisterende jernbaner så vidt muligt sikres, at det beregnede ækvivalente støjniveau ikke overstiger 60 db(a). Vibrationer fra jernbanen må ikke overstige 75 db (KB-vægtet accelerationsniveau) ved boliger inden for området. Støjbelastningen fra eventuelt erhverv må ikke overskride de grænser, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 samt Regionplan gældende for områder til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, samt i kommuneplanen for virksomheder i klasse 1-3. *). Hvis det viser sig, at støjkravende ikke kan overholdes, skal bebyggelsen opføres med støjdæmpende vinduer. 3.3 Inden for området kan opføres transformerstation til kvarterets forsyning, når den ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke er højere end 3 m over terræn. ) Det vil sige, at støjbelastningen målt udendørs højst må være: 55 db(a) mandag - fredag kl samt lørdag kl db(a) mandag - fredag kl samt lørdag kl og søn- og helligdage kl samt 40 db(a) alle dage kl

23 Bestemmelser Udstykninger 4.1 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske yderligere udstykning. Dog kan der gives tilladelse til udstykning af ejerlejligheder. Vej- og stiforhold 5.1 Hannerup Brovejs tilslutning til Strandvejen lukkes og omlægges i princippet som vist på kortbilag nr. 1. Der udlægges areal til, at Hannerup Engvej kan føres helt frem til Vestre Ringvej. Området trafikbetjenes via Hannerup Engvejs forlængelse fra Vestre Ringvej. Den nedlagte del af Hannerup Brovej udlægges som cykel- og gangstiforbindelse mellem Strandvejen og Hannerup Engvej. 5.2 Der skal etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Såfremt ejendommen anvendes til restaurant, hotel, liberale erhverv og serviceerhverv, skal der på virksomhedens grund etableres parkeringspladser samt areal for af- og pålæsning af varer. Størrelsen fastsættes i hvert enkelt tilfælde under hensyn til virksomhedens art, antal beskæftigede mv. og således, at der udlægges fornødne arealreserver til opfyldelse af muligt fremtidigt behov. Hvis ikke andet fastsættes, skal der etableres 1 p-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Af det samlede antal p-pladser må højst 1 pr. bolig etableres som parkeringskælder. 5.3 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn, (høje kantsten, trapper mv.), jfr. i øvrigt "Udearealer for alle". 5.4 Der er grundejerforpligtelse mod Hannerup Bro vej, Vestre Ringvej og Strandvejen.*) Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med de kommunale værker placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti, i ubefæstede arealer. 6.2 Ny bebyggelse i området er pligtig at tilslutte sig bynettet for modtagelse af radio- og TV-programmer efter Byrådets nærmere anvisning. *) Der henvises til Regulativ i henhold til lov nr. 140 af 25. marts 1970 om vintervedligeholdelse og renholdelse afveje. Otto B. Wroblewski. Nvtorv Kobenhavn K

24 41IIIII III Hill III IIIII 6.3 Der må, efter tilslutning til bynettet for modtagelse af radio- og TV-programmer, ikke opsættes radio- og TV-antenner, herunder paraboler, inden for området. Byrådet kan dog give tilladelse til opsætning af mindre parabolantenner, der ikke virker skæmmende på omgivelserne. 6.4 Ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Byrådets nærmere anvisning. Byrådet kan give tilladelse til etablering af opvarmningssystemer med vedvarende energi. Hvis bygningens varmebehov ikke fuldt ud kan dækkes af vedvarende energi, skal den resterende del af opvarmningsbehovet kunne dækkes gennem en eventuel kollektiv varmeforsyning. 6.5 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra kollektiv vandforsyning. 6.6 Langs lokalplanområdets afgrænsning mod vest ligger en olieledning pålagt en sikkerhedszone på 2 x 5 m omkring ledningens midte, hvor der ikke må opføres nogen form for bebyggelse eller beplantning. 6.7 TVIS's ventilstation på matr. nr. 391 pø;, Fredericia Stadsjorder skal respekteres. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Etageantallet må højst være 26 etager overjorden. Derudover kan der indrettes de nødvendige installationsetager. Bebyggelsesprocenten for området som helhed excl. Hannerup Engvejs forlængelse må ikke overstige 105 svarende til et etageareal på ca m 2. Derudover må der indrettes det nødvendige antal p-pladser i p-kælder. 7.2 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag nr. 1 viste byggefelt. Parkeringskælder kan tillades placeret uden for byggefeltet. 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagflader må være hævet mere end 95 m over terræn (niveauplan) målt efter bygningsreglementets bestemmelser. 22

25 Bestemmelser 7.4 Bygningerne skal udformes og placeres på grunden så der opnås størst mulige dagslysindfald samtidig med, at varmetabet skal søges begrænset. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse og om- og tilbygninger skal i sine væsentlige træk have en sådan udformning og fremtræden, herunder farveholdning, der sikrer, at byggeriet fremtræder som et markant og flot hus med nutidig arkitektur. For at sikre dette skal Byrådet godkende facadeudformningen. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende. Bebyggelsen må opføres i glas, stål og naturstensprodukter samt beton og tegl. Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes uden særlig tilladelse. Solfangere og solceller kan dog tillades. 8.2 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Skiltning skal i omfang begrænses til det nødvendige. Det enkelte skilt skal være tilpasset bygningens arkitektoniske holdning. Der må ikke opsættes facadeskiltning eller i vinduerne udover i stueetagen. Der må højst opsættes et pylonskilt på max 5 meters højde ved hver indkørsel til området og skiltning for flere virksomheder skal samordnes på et fælles skilt. Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Ubebyggede arealer må befæstes på max. 75 % af arealet for at sikre nedsivning af regnvand. Regnvand kan opsamles i lagertank og anvendes til havevanding. Det bør desuden tilstræbes, at regnvandet kan afledes til faskiner, hvis jordbundsforholdene taler herfor. ") Der henvises til "Byøkologisk handlingsplan og vejledning", Fredericia Ottn R. Wrnhlpwski. Nvtnrv IQ Knhenhavn K

26 ilt* il lllll lllll III lllll 9.3 Opholdsarealer kan indrettes som både private og offentlige arealer. De kan tillades indrettet både som terrasser og altaner. 50% af grundarealet skal indrettes som opholdsareal eller grønt område. 9.4 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn må kun foretages efter Byrådets godkendelse. 9.5 De levende hegn mod den omgivende skov og park skal respekteres og bevares, som vist på kortbilag 1. Servitutter 10.1 Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke er forenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet de i 6 nævnte fællesanlæg (fjernvarme). Dispensation fra skovbyggelinie 12.1 Lokalplanens område er omfattet af 300 m skovbyggelinie. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen meddeler Fredericia Byråd dispensation til opførelse af højhus i overensstemmelse med lokalplanen. Ophævelse af byplanvedtægt nr Byplanvedtægt nr. 23, vedtaget af Fredericia Byråd den 3. maj 1971, ophæves for så vidt angår det af nærværende lokalplan omfattede område. 24 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må

27 Bestemmelser ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Vedtagelsespåtegning I henhold tiol 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fredericia Byråd den 3. juni 2002 fffc Steiner Jense i J Søren Adsersen I medfør af 30 i lov om planlægning(lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. Juni 2000) begæres foranstående lokalplan nr. 201 tinglyst på ejendommene matr. nr. 391 om og 391 p^ samt del af 391 ol, Fredericia Stadsjorder. Fredericia Byråd den 3. juni 2002 >øren Adsersen min R Wrnhlpwski lmvfnrv 19. 1<150 Kohpnhavn K

28 Side: 26 * * * * * * Retten i Fredericia *** *** Tinglysningsafdelingen Akt.nr.: L 80 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr DD m.fl., Fredericia Stadsjorder Ejendomsejer: Fredericia Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Fredericia den Joan Grove Jensen

29 *** * * * * * * * * * * * Retten i Fredericia Tinglysningsafdelingen Side: 27 Akt.nr.: Z 487 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr PØ, Fredericia Stadsjorder Ejendomsejer: Trekantområdets m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Fredericia den Joan Grove Jensen

30 Teknik & Miljø Gothersgade 20, 7000 Fredericia Tlf Fax: E-mal teknfc&ntyrørederttatorn.dk Arkiv: Mal: 1:2000 Tegn.nr.: _/Q2 P:\L0KALPLAN\LP220_KB1_6 FREDERICIA K O M M U N E Tegnet CL/AK Dato: Rev.: :38:48, 1: , Fredericia Kommune, Teknik & Miljø

31

32 Lokalplangrænse Delområdegrænse Beplantningslinie Plantebælte Grønt bælte Skiltezone Byggelinie Teknik & Miljø Gotharagada 20, 7000 Fradaricia TIT.: Fax: E-må«: taknwamajacrradaridatom.dk FREDERICIA K O M M U N E AiWv: P: V.OKALPLAN VP220«KB1 _4 Tagnat CL/AK Mak 1:2000 ^ Tagn.nr.: _/02 Dato: Rav.: :40:50,1: , Fredericia Kommune, Teknik & Miljø

33 ?EI 20at 20an sti ^N^T" /.! ^ le i /:/ 20dl 20ac 20cy' i - 5fr Fredskov 15hv I-'I r-i 20dn Erritsø By, t.rt Fredskov f.i 20dk / : / r.i > 4 / "/ DELOMRÅDE 1 / / i! r-1 hi i-' < i:i J4aa i 11 D Fndskqv l-n ru /// Ml o \\\ 52f ir; f -3 i V Y9az n- / ; f eo I A. L.00» 2A 29an 'VI ^i J dtf ir 2C 2D SNAREN <#" ^r»d»jéj!lt-ii dk c 62ap 62c 34de tf r J*rt 38 7</ / ; } 25/)/ 0 ~54T LOKALPLAN NR. 220 Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej / " 67f Kortbilag nr. 1_3, SIGNATURER: Områdeafgrænsning lokalplangrænse ( i N Delomradegrænse Beplantningslinie.2SM Plantebælte Grønt bælte Skiltezone j-' Byggelinie 57Z> / 1 f!! V\ 66a Teknik & Miljø Ootharagada Fradartda Til: 7^ Fax: E-mal: taknfctairøfhnjarfciakom.dk AiW* 1 Mål: 1:2000 frgn.nr.: -/Q2 P:\L0KALPLAN\LP220_KB1_3 FREDERICIA K O M M U N E Tagnat CL/AK Dato: ; Rav.: :58:02,1: , Fredericia Kommune, Teknik &

34

35 Teknik & Miljø Gotharagada Fradarida Tlf.:.7! Fax: E-mall: tata1hrftfni4agfhklariciakom.dk FREDERICIA K O M M U N E ArWvi P: \LOKALPLAN\LP220_KB1 _1 Tagnat CL/AK Mil: 1:2000 Data k Tagn.nr.: -^02 Rav.: :00:10,1: , Fredericia Kommune, Teknik & Miijø

36

37 < >Æ i! s «^ \ Byggelinie.' Grøftt bozlie, 10 W V-'CjSKct -L.' ' porfov' ffiy^kprgflittig-, V^ske/ Cykelsti Teknik & Miljø Gothersgade 20,7000 Freaericia Tlf.: Fax: KORTBILAG NR. 3 Principper for placering af skilte, flag, beplantnings- og byggelinier TEGNET: CL DATO: REV.: FREDERICIA K O M M U N E MAL: 1:200 ARKIV: TEGN. NR, V^/bcih^ LOKALPLAN NR. 220 Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej

38 J c? o «< O CD < W TI O o < 3 CD Q. 3 *C C 3 Q. CD T3 0) 3 m CO <n CD CD 3 Cl CD» CD II O o Principsnit 1:400 set mod byen ved boldbaner og lystbådehavn // " ^ v < ^ sfav O L^K z N *< Æ. bi 3 i j Principsnit 1:400 set mod byen ved regnvandsbassin Tegning: Gruppen for By & Landskabsplanlægning aps Teknik & Miljø Gothersgade 20, 7000 Fredericia TIf.: Fax: FREDERICIA K O M M U N E LOKALPLAN NR. 220 Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej KORTBILAG NR. 4a Principsnit TEGNET: GBL DATO: REV.: MAL: ARKIV: TEGN. NR.

39 é^ji tb,-; -</ri nd/gruslager Tegning: Gruppen for By & Landskabsplanlægning aps Teknik & Miljø Gothersgade 20, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: FREDERICIA K O M M U N E KORTBILAG NR. 4b Planudsnit TEGNET: GBL DATO: REV.: [ M-OL MAL: ARKIV: TEGN. NR. LOKALPLAN NR. 220 Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej

40 .^*5S^?1 Tegning: Gruppen for By & Landskabsplanlægning aps Teknik & Miljø Gothersgade 20, 7000 Fredericia Tlf.: Fax: FREDERICIA K O M M U N E KORTBILAG NR. 4c Planudsnit TEGNET: GBL DATO: REV.: MÅL: ARKIV: TEGN. NR. LOKALPLAN NR. 220 Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej

41

42 Ejerlav: ^ 391 dd m.fl. Matr. nr.: ^ Fredericia Stads jorder, rriv, (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Retsafgift: Kr. i. 400, Stempelafgift: Kr. Anmelder: Tlf.nr.: Navn: Adr.: Akt: /y skab QØ nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) FREDERICIA KOMMUNE Teknik & Miljø Rådhuset 70G0 Fredericia Lokalplan nr. 220 Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej GENPART = J TA /i.400f00 K Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Kortbilag nr. 2: Principskitse for udformning af midterrabat Kortbilag nr. 3: Principper for placering af skilte og flag, beplantningsog byggelinier Kortbilag nr. 4a: Principsnit Kortbilag nr. 4b: Planudsnit Kortbilag nr. 5: Illustrationsplan, byport Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre matrikelnumre: "ab" Fredericia Private Ejendomsjorder, 391 dd, 391 lf, 391 mg, 391 nø, 391 oa, 391 ol, 391 om, 391 oz, 391 oø, 391 pa, 391 pb, 391 pe, 391 pf, 391 pg, 391 pæ, 391 pø, 391 qb, 391 ra, 391 rh, 391 rk, 416, 419a, "da", "db", "de", "fa" og "u" Fredericia Stadsjorder, samt 2 hv, 4 aa, 4 ø, 7 k, 11 d, 12 q, 20 dq, 20 n, 29 an, 29 bg, 32 d, 34 aa, 38 n, 43 a, 43 d, 43 e, 52 aa, 67 a, 67 b, 67 d, 67 f, 67 h, 67 i, 67 k, 170, 174, "aa", "ag", "ao", "az", "cu", "cv", "cy", "e", "i", "n" og "ø" Erritsø By, Erritsø samt alle parceller, der efter den 6. maj 2002 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø Rådhuset 7000 Fredericia 15 Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,1450 København K

43 16 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning

44 I m Form.267 G Matrikelkort Otto B. VVrobltwski, Nytorv 19, 1450 København K Lokalplanområdets afgrænsning 17

45 Illlk ii IIIII III Hill IH IIIII 18 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning

46 1Sgc \ V. Nord 1& Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 19 Otto B. VVroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

47 Ulk 41 Ulli III Hill Nord 20 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning

48 Matrikelkort Lokalplanområdets afgrænsning 21 W Form. 267 G Otto B. VVrobIcwski. Nytorv 19,1450 København K

49 Jl IIIII III IIIII III IIIII 22

50 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at at at medvirke til, at Snoghøj Landevej / Strandvejen fremover udvikles til en smuk, helstøbt og oplevelsesrig indfaldsvej til Fredericia, skabe rammerne for et vejforløb med sin egen unikke identitet, der genkendes som en positiv oplevelse for byens borgere og besøgende, sikre en reducering af trafikstøjniveauet på strækningen mellem Røde Banke og Snaremosevej ved hjælp af etableringen af støjskærme. Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist med sort priksignatur på modstående sider, og omfatter følgende matrikelnumre: "ab" Fredericia Private Ejendomsjorder, 391 dd, 391 lf, 391 mg, 391 nø, 391 oa, 391 ol, 391 om, 391 oz, 391 oø, 391 pa, 391 pb, 391 pe, 391 pf, 391 pg, 391 pæ, 391 pø, 391 qb, 391 ra, 391 rh, 391 rk, 416, 419a, "da", "db", "de", "fa" og "u" Fredericia Stadsjorder, samt 2 hv, 4 aa, 4 ø, 7 k, 11 d, 12 q, 20 dq, 20 n, 29 an, 29 bg, 32 d, 34 aa, 38 n, 43 a, 43 d, 43 e, 52 aa, 67 a, 67 b, 67 d, 67 f, 67 h, 67 i, 67 k, 170, 174, "aa", "ag", "ao", "az", "cu", "cv", "cy", "e", "i", "n" og "ø" Erritsø By, Erritsø samt alle parceller, der efter den 6. maj 2002 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanen opdeles i to delområder, som vist på kortbilag nr. 1. Delområde 1: Delområde 2: Snoghøj Landevej Strandvejen 2.3 Området er beliggende i byzone. Vejforhold 3.1 Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper m.v.), jf. i øvrigt "Udearealer for alle". Otto li. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 Kobenhavn K

51 II»III IIIIIIII III nm 3.2 Oversigtsarealer i alle vejkryds på strækningen Snoghøj Landevej / Strandvejen skal overholdes, ifølge Vejdirektoratets Vejregelsæt, Byernes trafikarealer, hæfte 4. Dette kan dog fraviges, hvis det viser sig nødvendigt at inddrage dele af oversigtsarealer i forbindelse med opsætning af de i 8 nævnte støjskærme. Kolding Landevej er pålagt en byggelinie. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggelinie pålagte areal skal godkendes af vejbestyrelsen, der er Vejle Amt. 3.3 Motorvej E20 og motorvejsafkørsel nr. 59 er pålagt en byggelinie. Byggelinien forløber langs systemlinien for motorvej og vejmidten for afkørselsrampen, i en afstand af 50 m. Til byggelinien skal lægges et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebane og evt. fremtidig bebyggelses jordelinie, plus et yderligere passagetillæg på mindst 1 m. Enhver form for anlæg eller reguleringer i det byggelinie pålagte areal kræver dispensation af vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. Mellem de to til- og frakørselsramper til motorvej E20 kan der ikke foretages ændringer i den bestående udformning af vejanlægget eller etableres nyt uden godkendelse fra Vejdirektoratet. Ledningsanlæg 4.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt muligt i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. 4.2 På strækningen motorvejsafkørsel 59 til Holstensvej er der i midten af Snoghøj Landevej / Strandvejen beliggende en forsyningsledning til transport af flydende ammoniak. Ledningen er pålagt et servitutbælte på 4 m omkring ledningens midte. Indenfor dette bælte må arealet ikke bebygges eller beplantes med vækster med dybtgående rødder. På strækningen fra Røde Banke til Holstensvej er der i midten af Strandvejen beliggende en naturgasledning, der er pålagt et servitutbælte på 5 m på hver side af ledningen. Derudover er den pålagt en risikozone på 10 m på hver side af ledningen samt en sikkerhedszone på 20 m på hver side af ledningen. 24 På strækningen fra GI. Landevej til Nyhavnsvej er der langs Strandvejen

52 Bestemmelser beliggende en varmetransmissionsledning, der er pålagt servitutbælte på 6 m på hver side af ledningen. På hele strækningen er der en kabellagt højspændingsledning beliggende, der er pålagt et servitutbælte på 2 m. Alle ledninger og servitutbælter skal respekteres. Motorvej E20 er på den sydlige side pålagt en 100 m bred transportkorridor målt fra vejmidte. Inden for korridoren må der ikke ske foranstaltninger, der kan hindre senere etablering af strækningsanlæg. Beplantnings- og byggelinier, grønne bælter, beplantning og belægninger 5.1 Langs Snoghøj Landevej og Strandvejen fastlægges der beplantingslinier med et forløb som vist på kortbilag nr. 1. I beplantningslinien plantes opstammet seljerøn ( sorbus intermedia "browers") eller et lignende opstammet allétræ, med en afstand på ca. IVi m, således at træerne fremstår som en sammenhængende allébeplantning. Arealer mellem beplantningslinier og vej skel udlægges til grønne bælter, som vist på kortbilag nr. 1. De grønne bælter skal græssåes. Beplantning, der etableres indenfor transportkorridoren må ikke senere være til hinder for korridorens anvendelse og må ikke føre til merudgift ved sådanne ledningsanlægs etablering. 5.2 På arealer, hvor der ikke fastlægges en beplantningslinie, eller hvor beplantningslinien ligger i eller foran vej skel, udlægges der areal til et grønt bælte i 2Vi m bredde, målt fra vejskel, som vist på kortbilag nr. 1. Det grønne bælte skal græssåes. 5.3 Der udlægges derudover grønne arealer som vist på kortbilag nr Udkørsler til Snoghøj Landevej og Strandvejen gennem de grønne bælter må befæstes med asfalt, belægningssten eller granit. 5.5 Langs Snoghøj Landevej og Strandvejen fastlægges der en generel byggelinie på 10 m målt fra vejskel, som vist på kortbilag nr. 1. Hvor beplantningslinien går længere ind på arealet end 7 m fra vejskel, ud- Form. 267 G Otto B. WroMewski. Nytorv 19,1450 København K

53 lægges byggelinien i en afstand på min. 3 m fra beplantningslinien, som vist på kortbilag nr. 1 og kortbilag nr. 3. Derudover fastlægges byggelinien på enkelte strækninger med en større bredde end 10 m, som vist på kortbilag nr Der udlægges plantebælter, bestående af tæt beplantning som f.eks. pil, poppel el.lign, langs en del af strækningen af Strandvejen, som vist på kortbilag nr Midterrabatten af Snoghøj Landevej / Strandvejen udlægges til grønt bælte. Det grønne bælte skal græssås. I det grønne bælte kan der i en bølgende linie etableres en græssået jordvold med en max. højde på 1,25 m i forhold til kørebanen, i princippet som vist på kortbilag nr. 2. Derudover kan der som en sammenhængende bevoksning plantes krybende pil ( Salix repens "Såret") i en bølgende linie, der er forskudt i forhold til jordvolden og i en max. højde på 1, 25 m i forhold til kørebanen, i princippet som vist på kortbilag nr. 2. Der kan derudover sættes blomstrende løgvækster som f.eks. narcisser, scilla o.lign. i grupper i midterrabatten. Skilte og flag 6.1 Skilte og flag skal godkendes af Byrådet i hvert enkelt tilfælde Delområde 1 I delområde 1 må der placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ud mod Snoghøj Landevej. Henvisningsskiltet udføres som pylonskilt el. lign. og må højst være 1,8 m bredt og 7 m højt. Henvisningsskiltning kan derudover ske som ét samlet skilt for flere virksomheder. Et samlet henvisningsskilt må max. være 2 m bredt og 9 m højt og må enten placeres ud mod Snoghøj Landevej eller ud mod adgangsvejen til området. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund. Henvisningsskilte må enten placeres bag den i 5.1 nævnte beplantningslinie eller foran beplantingslinien i en skiltezone på 2!/2 m målt fra vejskel, som vist på kortbilag nr. 1 og På arealer, hvor der ikke er fastlagt en beplantningslinie, må henvisnings-

54 Bestemmelser skilte placeres i en skiltezone på 2Vi m målt fra vej skel, som vist på kortbilag nr. 1 og 3. Der må ikke opsættes reklameflag eller flagborge. Mod Kolding Landevej må der ikke placeres skiltning i vejbyggelinie pålagt areal uden vejbestyrelsens ( Vejle Amt) tilladelse Delområde 2 I delområde 2 må der placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ud mod Strandvejen. Henvisningsskiltet udføres som pylonskilt el. lign. og må højst være 2 m bredt og 10 m højt. Henvisningsskiltning kan derudover ske som ét samlet skilt for flere virksomheder. Et samlet henvisningsskilt må max. være 2 l A m bredt og 10 m højt og må enten placeres ud mod Strandvejen eller ud mod adgangsvejen til området. Der må for hver virksomhed udover henvisningsskiltet opsættes max. 2 mindre skilte med relation til virksomheden på max. 2 m bredde og 2 m højde. Skiltene må ikke være bevægelige. Henvisningsskiltning kan derudover ske som ét samlet skilt for flere virksomheder. Et samlet henvisningsskilt må max. være 2 m bredt og 9 m højt og må enten placeres ud mod Snoghøj Landevej eller ud mod adgangsvejen til området. Henvisningsskilte skal placeres på egen grund. Henvisningsskilte må enten placeres bag den i 5.1 nævnte beplantningslinie eller foran beplantingslinien i en skiltezone på 2 x h m målt fra vej skel, som vist på kortbilag nr. 1 og 3. Der må placeres max. tre reklameflag pr. virksomhed ud mod Strandvejen. Flagene må max. være 10 m høje. Flagene opstilles på en lige linie eller i en ligebenet trekant med 2!/2 m mellem flagene. Flagene må enten placeres bag den i 5.1 nævnte beplantningslinie eller foran beplantningslinien i en skiltezone på 2Yi m målt fra vej skel, som vist på kortbilag nr. 1 og 3. På arealer, hvor der ikke er fastlagt en plantelinie må flagene placeres i en skiltezone på 2Vi m målt fra vejskel, som vist på kortbilag nr. 1. Hegn og belysning 7.1 Der må ikke etableres nogen form for hegn i de i 5 nævnte grønne bælter. Otto 1$. Wroblewski, Nytorv 19,1450 Kobenhavn K

55 HliL ii IIIII III nm III nm 7.2 Øvrige hegn på ejendommene ud mod Snoghøj Landevej og Strandvejen må ske som levende hegn, træhegn, naturstenshegn samt ubehandlet eller pudset tegl. Der kan derudover anvendes beton- eller trådhegn, hvis dette skjules i en beplantning. 7.3 Til belysning af skilte må anvendes spot eller indvendig skiltebelysning. Belysning må ikke være til gene for de omkringliggende ejendomme eller for trafikken. Alle former for belysning skal være stationært. Byporte 8.1 Umiddelbart nord for til- og afkørsel srampe nr. 59 til motorvej E 20, som vist på kortbilag nr. 1, kan der på begge sider af Snoghøj Landevej etableres en byport som en markering af ankomsten til Fredericia. Byporten kan f.eks. udformes som græsklædte jordvolde, som vist på kortbilag nr. 5, som en lysport, som et kunstværk eller lignende. Den endelige udformning af byporten skal godkendes af Byrådet. Etablering af byporten kræver dispensation fra vej byggelinien af vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. Støjskærme 9.1 Støjskærme skal have en højde på max. 3 m. Til støjskærme må der anvendes materialer som pileflet, træ eller stålgitter udfyldt med jord eller stemmateriale. Støjskærmene beplantes med stedsegrønne slyng- eller klatreplanter som f. eks. efeu, vildvin eller rådhusvin. Støjskærme skal placeres på vejareal, som udgangspunkt i bagkant af cykelstien. 28 Ubebyggede arealer 10.1 Der må indenfor lokalplanområdet kun foretages terrænreguleringer på mere end +/ - 0,5 m i forhold til eksisterende terræn efter Byrådets god-

56 Bestemmelser kendelse. Der kan dog foretages terrænreguleringer, der er nødvendige for anlæg af vej, byporte, udsmykningsvolde i midterrabatten o.lign. Mod Kolding Landevej må der ikke foretages terrænreguleringer uden vejbestyrelsens (Vejle Amt) tilladelse Ubebyggede arealer, der ikke er omfattet af de i 5 nævnte bestemmelser, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Servitutter 11.1 Privatretlige bygningsservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før de i 5 beskrevne forhold er etableret. Ophævelse af eksisterende byplanvedtægt- og lokalplanbestemmelser 13.1 Byplanvedtægt nr. 20, 4, vedtaget af Fredericia Byråd den 30. maj 1972, lokalplan nr. 19, 8.1, vedtaget af Fredericia Byråd den 5. februar 1979, lokalplan nr , vedtaget den 29. Juni 1987, lokalplan nr. 106, 8.6, vedtaget af Fredericia Byråd den 8. november 1989 samt lokalplan nr. 153, 8.2, 9.1 og 9.4, vedtaget af Fredericia Byråd den 3. februar 1997 ophæves for så vidt angår forhold, der er omfattet af denne lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 29 Otto B. YVroblewski, Nytorv 19, 1450 Kobenhavn K

57 Ulli. 41IIHI III Ulli 111 nm Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Fredericia Byråd den 9. september 2002 Søren Adsersen I medfør af 30 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. Juni 2000) begæres foranstående lokalplan nr. 220 tinglyst på ejendommene matrikelnumre: "ab" Fredericia Private Ejendomsjorder, 391 dd, 391 lf, 391 mg, 391 nø, 391 oa, 391 ol, 391 om, 391 oz, 391 oø, 391 pa, 391 pb, 391 pe, 391 pf, 391 pg, 391 pæ, 391 pø, 391 qb, 391 ra, 391 rh, 391 rk, 416,419a, "da", "db", "de", "fa" og "u" Fredericia Stadsjorder, samt 2 hv, 4 aa, 4 ø, 7 k, 11 d, 12 q, 20 dq, 20 n, 29 an, 29 bg, 32 d, 34 aa, 38 n, 43 a, 43 d, 43 e, 52 aa, 67 a, 67 b, 67 d, 67 f, 67 h, 67 i, 67 k, 170, 174, "aa", "ag", "ao", "az", "cu", "cv", "cy", "e", "i", "n" og "ø" Erritsø By, Erritsø samt alle parceller, der efter den 6. maj 2002 udstykkes heraf. Fredericia Byråd den 9. september 2002 Søren Adsersen 30

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej.

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej. Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger ved Søndermarksvej Viaduktvej Prangervej Hann hu Hannerupvænget Søndermarksvej Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning... 2 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 LOKALPLAN nr. 254 Boligområde på Peder Bøgvads Vej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81-01 BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 81-ol for et område ved Jomfrustien, Toldbodgade og Østergade. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf.

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 227B Boligområde ved Maagevej Hybyhus Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Silkeborg Kommune Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Lokalplan nr. 70.09 for et område ved H. G. Junkers Vej INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL... 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ~ I G

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

STEMPELMÆRKE. RETTEH l BALLERUP. KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92. 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO

STEMPELMÆRKE. RETTEH l BALLERUP. KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92. 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO Skab Nr, Del af matr. nr. Smørumnedre by, Smørum 7 f STEMPELMÆRKE RETTEH l BALLERUP KUN GVtEMGT MED Af STEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSE KONTROLAPPARAT j 047 1 92 97 10 Qi jn;=# Q 3 O O y O O T OO LEDØJE

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere