Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2008 Lokale: 219, Brønderslev Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/64 Godkendelse af referat /65 Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune /66 Ungdomsuddannelsen for handicappede /67 Brønderslev Kommunes redegørelse til rammeaftalen for /68 Rammeaftale specialundervisning... 83

3 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 73 Åbne sager: 01/64 Godkendelse af referat T:\Sag\Handicaprådet\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Beslutning i Handicaprådet den 22. april 2008 Fraværende: Asta Skaksen og Elly Henriksen Udgår.

4 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 74 02/65 Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune J.nr.: G01 / T:\Sag\Handicaprådet\Sager\ \Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender følgende ændringer på Socialpsykiatriområdet 1. Brønderslev Kommunes strategioplæg på socialpsykiatriområdet i perioden er styrkelse af indsatsen i eget hjem ombygning/tilbygning af Hedebo ændring af antallet af pladser og pladstyper samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune andre udviklingstiltag Brønderslev Kommune forventer fortsat at skulle købe pladser til følgende grupper meget udadreagerende borgere med sindslidelser, borgere med dobbeltdiagnoser, sindslidelse/misbrug eller misbrug/hjerneskade. Det har været svær at finde egnet tilbud i Region Nord til denne gruppe borgere, og kommunen har flere mislykkede forsøg med ophold i en plejebolig/ aflastningsplads til denne gruppe borgere. Forslagene i strategioplægget meldes ind til regionen i forhold til rammeaftalen, den kommunale redegørelse og til samarbejdsaftalen. 2. Tilbudene til borgere i eget hjem styrkes og de indsatser der prioriteres i 2008/2009 er oprettelse af støttecentertilbud i den østlige del af kommunen i 2008, pris kr. (personale 1,5 fuldtidsstilling) kr. (materiale m.m.), i alt kr. servicedeklaration/kvalitetsstandard for støttecenter tilbud godkendes, der beregnes takst (takst fremlægges senere til politisk godkendelse) for dette tilbud, og støttecenter tilbuddene skal fremover BUM styres og reguleres således efter behov, iværksættelse af kørselsordning til støttecentertilbudene, kr., 85 bostøtte i eget hjem BUM-styres og reguleres således efter behov, og der visiteres i henhold til vedlagte servicedeklaration/kvalitetsstandard og pakkebeskrivelser, således at tilbudet også kan gives på alle dage og hele døgnet. Merudgift med nuværende antal visiterede kr., at personalet, der er ansat til at udføre hjælp efter 85, samles i Hjallerup, hvis der kan findes egnede lokaler (sagen fremlægges igen når den endelig økonomi kendes), oprettelse af telefonrådgivning, kroner (iværksættes i 2009), oprettelse af en akutplads på Hedebo i 2009 til egne borgere. Dette vil kræve, at

5 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 75 kommunen forhandler sig ud af den akut-plads, som kommunen skal stille til rådighed på Hedebo for hele regionen, men det bør ikke give problemer, da denne ikke har været brugt i 2007 og indtil nu i Pris en for oprettelse af akutplads vil afhænge af omfanget af brugen og af borgerens behov, som vurderes i hvert enkelt tilfælde. Brug af akutstuen vil blive betragtet som en tillægsydelse. Styrkelsen af tilbudene i eget hjem finansieres af overflytning af budgetmidler fra botilbud, idet 2 borgere er fraflyttet botilbud og nu modtager hjælp og støtte i eget hjem. Styringsprincippet mellem de forskellige områder på voksenområdet vil være, at pengene følger borgeren. Undtagelsen vil være, hvis en borger flytter fra et botilbud på ældreområdet. Der er endnu ikke udarbejdet principper for styring af økonomien mellem børne- og voksen området. Dvs. at børn, der overgår til voksenområdet, betragtes som nye borgere, og dermed medfører en merudgift på voksenområdet, hvis der ikke er afgang af borgere (borgere der ikke har behov for hjælp mere af den ene eller anden grund). 3. Ombygning og tilbygning af Hedebo samt ændring af pladstyper således: Ombygning/tilbygning af Hedebo s nuværende 36 boliger, således at de nuværende et-rums boliger udvides til 2 rums boliger. Det betyder, at der i de nuværende bygninger fremadrettet kan indrettes 24 boliger. Projektering foreslås startet i 2009 og indbygges i budgettet, og med start af byggeri i Fremadrettet skal tilbudet indeholde: 10 boliger til årige med specielle behov (målrettet træningstilbud) 18 boliger til årige (målrettet træningstilbud som i dag) 9 boliger til længerevarende ophold 20 boliger til ældre psykisk syge (geronto psykiatriske borgere). Altså en udvidelse af pladser med (21) 16 boliger, da de 5 pladser på Sofiehaven på Margrethelund overgår til psykiatrien. Ombygningen/tilbygningen skal planlægges således, at det ikke kræver genhusning. De økonomiske konsekvenser af en evt. ombygning/tilbygning til Hedelbo undersøges. nærmere. Drift af pladser forventes at kunne ske indenfor den eksisterende ramme. 4. Samarbejde med Jammerbugt Kommune Forslag til samarbejdsaftale mellem Jammerbugt og Brønderslev Kommuner anbefales godkendt.

6 Handicaprådet, 22. april 2008 Side Der arbejdes videre med herunder afdækning af økonomien etablering af 4 afklaringsboliger med henblik på, at psykisk syge borgere kan få en periode til afklaring af, om de kan bo i egen bolig/bofællesskab inden evt. flytning til en døgninstitution, projekt Vækst i livet et specielt tilbud til unge sindslidende i alderen år, at der gives et tilbud til pårørende dels i form af informationsmateriale, dels i form af etablering af netværksgrupper, undervisning m.v. og forslaget til tidsplan for gennemførelse af diverse udviklingstiltag godkendes, se tidsplan i oplægget Fremtidens Psykiatri. Sagsfremstilling: 1. Brønderslev Kommunes strategioplæg på socialpsykiatriområdet i perioden Brønderslev Kommune skal inden 23. maj udarbejde et strategioplæg indenfor socialområdet, herunder socialpsykiatriområdet. Strategioplægget skal sendes til KKR og danne grundlag for den samarbejdsaftale, der skal udarbejdes mellem kommunerne i Region Nord, og som skal erstatte den nuværende hensigtserklæring, der udløber ved udgangen af Strategioplægget skal synliggøre overfor de andre kommuner, hvilke ønsker og forventninger Brønderslev Kommune har til samarbejdet med de andre kommuner med hensyn til køb og salg af pladser, altså hvor ønsker kommunen at være selvforsynende, lave bilaterale aftaler med andre kommuner, ændre visitationsprocedure m.m. der kan ændre på kommunens behov for pladser i andre kommuner. Skema der kan danne grundlag for strategioplæg, tidsplan, KL s notat og samarbejdsaftale er vedlagt som bilag. På psykiatriområdet har Fagenheden valgt ikke at bruge skemaerne, men har udarbejdet oplægget Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Kommune, se bilag. De foreslåede ændringer på Hedebo med hensyn til antallet af pladstyper og antal pladser skal ske i samarbejde med regionen og de øvrige kommuner, da kommunen har en regional forsyningsforpligtelse i forhold til pladserne på Hedebo. Flere af de 108 og 107 botilbud, der findes i Region Nord, er bygningsmæssigt nedslidte eller utidssvarende og derfor står de for at skulle renoveres nogen mere påkrævet end andre. Der er under den administrative styregruppe på socialområdet nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere det fremtidige pladsbehov både med hensyn til antallet af pladser

7 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 77 og typer af pladser indenfor psykiatrien. Arbejdet forventes færdig medio Det er vigtigt at der i dette arbejde meldes klart ud i forhold til, hvilke pladser der forventes købt fremover. Forslagene meldes ind til regionen i forhold til rammeaftalen, den kommunale redegørelse og til samarbejdsaftalen. 2. Tilbudene i eget hjem Se oplægget Fremtidens Psykiatri, bilag. 3. Hedebo ombygning og tilbygning samt ændring af pladstyper Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med visioner for, hvordan man forstiller sig, at behovet og udviklingen vil være indenfor fremtidens boformer for psykisk syge mennesker. Se Status for og debatoplæg til, hvordan kan fremtidens boformer i Brønderslev og Jammerbugt Kommuner se ud de kommende år i oplægget til Fremtidens Psykiatri, se bilag. 4. Samarbejde med Jammerbugt Kommune Se forslag til samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune i oplægget Fremtidens Psykiatri, bilag. 5. Der arbejdes videre med Se forslaget til tidsplan for gennemførelse af diverse udviklingstiltag i oplægget Fremtidens Psykiatri, bilag. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Fremtidens Psykiatri i Brønderslev Notat - KL Beslutning i Handicaprådet den 22. april 2008 Fraværende: Asta Skaksen og Elly Henriksen Fagenhedens forslag til ændringer anbefales godkendt.

8 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 78 03/66 Ungdomsuddannelsen for handicappede J.nr.: T:\Sag\Handicaprådet\Sager\ \Ungdomsuddannelsen for handicappede.doc ÅBEN SAG Indstilling: Orientering om konkrete planer på området for Ungdomsuddannelsen for handicappede. Sagsfremstilling: Centerleder for ungdommens uddannelsesvejledning, Ole Just Danekilde, deltager i mødet og giver en orientering om konkrete planer for området, samt en kortfattet status. Beslutning i Handicaprådet den 22. april 2008 Fraværende: Asta Skaksen og Elly Henriksen Orienteringen blev taget til efterretning. Ny folder sendes til Handicaprådet.

9 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 79 04/67 Brønderslev Kommunes redegørelse til rammeaftalen for 2009 J.nr.: P27 / T:\Sag\Handicaprådet\Sager\ \Den kommunale redegørelse - rammeaftalen 2009.doc ÅBEN SAG HA/SO/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender vedlagte forslag til Brønderslev Kommunes redegørelse til rammeaftalen for Sagsfremstilling: I henhold til Lov om Social Service skal kommunen udarbejde en årlig redegørelse om behovet for sociale tilbud fordelt på målgruppe m.m. Kommunalbestyrelsens redegørelse skal sendes til Regionsrådet inden den 1. maj I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen forudsættes inddragelse af Handicaprådet og relevante brugerorganisationer. Redegørelsen indeholder følgende områder: (Børneområdet og specialundervisning behandles på Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj Forslaget til besvarelse af rammeaftalens afsnit om specialundervisning vil blive eftersendt til Handicaprådet). Psykiatri Brønderslev Kommunes strategioplæg på socialpsykiatriområdet i perioden er styrkelse af indsatsen i eget hjem ombygning/tilbygning af Hedebo ændring af antallet af pladser og pladstyper samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune andre udviklingstiltag Socialudvalget har i møde den 9. april 2008 indstillet strategioplægget på socialpsykiatriområdet til Byrådets godkendelse. Den samlede økonomi i planen ønskes belyst nærmere. Marianne Jensen var fraværende. Handicap I Handicapområdet udarbejdes der i løbet af sommeren 2008 en masterplan. Den indeholder en beskrivelse af nuværende aktiviteter, samt forventninger til fremtidige aktiviteter, inklusive fokusområder. Boformen Skovglimt Boformen omfatter 15 pladser for ældre udviklingshæmmede med demens, men er i rammeaftale 2008 midlertidigt justeret til 13 pladser. Bygningsforhold er utidssvarende. Der er planer om igangsættelse af nyt byggeri for boformen. Byggeperioden forventes afsluttet i Boformen Skovglimt forventes at blive lagt sammen med bo-

10 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 80 formen Malurtvej i forbindelse med opførelse af nyt byggeri. I forbindelse med sammenlægningen forventes antallet af pladser for begge boformer at blive revurderet i forhold til aktuelt behov. Brønderslev Kommune er tovholder for en arbejdsgruppe under rammeaftalen med fokus på afklaring af kommunernes behov for pladser for demente udviklingshæmmede borgere. Resultatet af rapporten kan have betydning for den fremtidige planlægning af antallet af pladser til demente udviklingshæmmede, samt eventuel ændring i målgruppen. Boformen Malurtvej Der er 6 pladser i boformen for udviklingshæmmede. Boformen forventes at blive lagt sammen med boformen Skovglimt i forbindelse med opførelse af nyt byggeri. Boformen Nordstjernen Målgruppen er udviklingshæmmede med et væsentligt behov for omsorg og pleje. Boformen ibrugtages 15. april Der sker en sammenlægning af boformerne Smalbyvej og Markedsvej i Brønderslev, Boformen Tjørnevænget i Brovst, Boformen Skipper Clementsvej i Aabybro, samt pensionatet Fasanvej i Brønderslev. Disse boformer, som i alt omfatter 32 pladser, sammenlægges som følge af Masterplanen i det tidligere Nordjyllands Amt. Der sker i forbindelse med flytningen en regulering af det samlede antal pladser til 30. Endelig placering ikke besluttet Der oprettes 2 pladser til genhusning for udviklingshæmmede, som efterfølgende overgår til 3 pladser til udadreagerende og uden sociale kompetencer. De borgere det drejer sig om vil indtil videre blive genhuset på adressen Smalbyvej 1, som p.t. fungerer som boform. I forbindelse med genhusning er antallet af pladser reduceret til 2. Boformen Markedsvej har været et ønske men dette er ikke politisk besluttet. Botrænings tilbuddet Vibevej 8 (SEL 107): Botrænings tilbuddet omfatter i alt fem pladser for yngre sent udviklede borgere mellem 18 og 32 år, som har behov for personlig støtte i forbindelse med at bo selvstændigt, og i forbindelse med erhvervsafklaring. Tilbuddet er midlertidigt i op til tre år. Borgere med erhvervet hjerneskade Der er nedsat en arbejdsgruppe, som anbefaler, at der oprettes et tilbud med 5 døgnpladser til afklaringsforløb. Samtidig overvejes et botilbud til 6 personer, som er moderat skadede. Begge tilbud vil rette sig mod borgere fra Brønderslev Kommune. Det forventes at arbejdsgruppen afslutter sit arbejde inden 1. juli Misbrug

11 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 81 I Rammeaftalen er det aftalt, at Brønderslev Kommune samarbejder med Regionens Misbrugscenter om forskellige ydelser på misbrugsområdet. Der forventes uændrede forbrug af ydelser på følgende områder i 2009: Anonym rådgivning Ambulant behandling Dagbehandling Døgnbehandling indenfor alkoholmisbrug Der er fra misbrugsgruppen udtrykt ønske om i 2009 at hjemtage dele af de ydelser, der er indgået aftaler om i Rammeaftalen. Det drejer sig om: Udredning Substitutionsbehandling (metadon) Der er fagenhedens indtryk, at omkostningerne ved disse ydelser ikke er i overensstemmelse med den leverede ydelse. Kommunikationsinstitutterne Der forventes uændret brug af ydelserne på institutterne i 2009 og de efterfølgende år. Ca. 75 % af ydelserne på institutterne er blevet til takstfinansieret ydelser i 2008, i 2007 var brugen af institutterne objektivt finansieret der er aftalt evaluering af ydelser, takster, visitationsprocedure m.m. efter 1 og 2 år. Der er nedsat en arbejdsgruppe i rammeaftaleregi med repræsentanter fra alle kommuner og regionen, der følger udviklingen og samarbejdet. Hjælpemidler Der er nedsat en arbejdsgruppe i rammeaftaleregi, der ud fra kommunernes brug af hjælpemiddelcentralen i 2007 skal komme med forslag til fremtidige ydelser og finansiering. Brønderslev Kommune har i 2007 ikke brugt takstfinansieret ydelser på hjælpemiddelcentralen, men har sammen med de øvrige kommuner været tilmeldt den del, der er omfattet af objektivfinansiering(åben rådgivning og vejledning, udstilling, rådgivning og vejledning pr. telefon og mail m.m.) og dette har også været brugt af enkelte borgere og personale. Brønderslev Kommune har tilmeldt sig den del der er omfattet af objektivfinansiering dog med forbehold for eventuelt ændringer med hensyn til ydelser og finansiering som et resultat af arbejdsgruppens arbejde. Bilag: Bilag 1: Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde Bilag 2, Brønderslev Kommunes redegørelse Bilag 3: Tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement på specialsektorens

12 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 82 område for 2009 Beslutning i Handicaprådet den 22. april 2008 Fraværende: Asta Skaksen og Elly Henriksen Handicaprådet kan anbefale redegørelsen til rammeaftale for 2009 godkendt

13 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 83 05/68 Rammeaftale specialundervisning J.nr.: P27 / T:\Sag\Handicaprådet\Sager\ \Rammeaftale specialundervisning.doc ÅBEN SAG HAN/BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender redegørelse til rammeaftalen for 2009 for så vidt angår de områder i socialområdets redegørelse, som vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets område samt redegørelsen vedrørende specialundervisningsområdet. Sagsfremstilling: I henhold til Lov om social service skal kommunen udarbejde en årlig redegørelse om behovet for sociale tilbud og specialundervisningstilbud. Redegørelsen indeholder følgende områder: I henhold til Lov om social service: Tilbud til handicappede børn og unge (helårspladser) indenfor autismespektret, multihandicappede, døvblinde samt sindslidende: Uændret behov Sikrede institutioner til børn og unge (helårspladser): Uændret behov med bemærkning om, at Brønderslev Kommune er interesseret i at få placeret en sikret institution i kommunen. Forventninger til hjælpemiddelområdet: Der er forventning om at gøre brug af regionens tilbud efter behov Specialundervisningsområdet: Aalborgskolen (høretab): Uændret behov Personer, der modtager specialundervisning for voksne, herunder særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb: Uændret behov (kun lejlighedsvis behov) Døvblindecentret: Uændret behov (kun lejlighedsvist behov) Kommunikationsinstitutter: Der er forventning om at gøre brug af regionens tilbud efter behov. Vedr. kommunikationsinstitutterne: Ca. 75 % af ydelserne er blevet takstfinansierede ydelser i I 2007 var brugen af institutterne objektivt finansieret. Der er aftalt evaluering af ydelser, takster, visitationsprocedure m.m. efter 1 og 2 år. Der er nedsat en arbejdsgruppe i rammeaftaleregi med repræsentanter fra alle kommuner og regionen, der følger udviklingen og samarbejdet. Bilag:

14 Handicaprådet, 22. april 2008 Side 84 Bilag 4, Brønderslev Kommunes redegørelse vedrørende børne- og ungdomsområdet Beslutning i Handicaprådet den 22. april 2008 Fraværende: Asta Skaksen og Elly Henriksen Redegørelse vedr. specialundervisningsområdet anbefales godkendt.

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.30-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/159 Fremtidens

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 11. maj 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. februar 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.35 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Normering

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 09.15-11.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/595 Ophævelse

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. maj 2011 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:30 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:40 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 16. januar 2008 Lokale: Lokale 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121 Dosisdispensering...

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. november 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/90 Socialpsykiatrien

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Brønderslev Byråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Brønderslev Byråd Beslutningsprotokol Dato: 8. maj 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-22.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/483 Spørgetid

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT

Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. september 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere