Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt. Opfølgning på satspuljen på psykiatriområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt. Opfølgning på satspuljen på psykiatriområdet"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt Opfølgning på satspuljen på psykiatriområdet Statusrapport for

2 Budget- og Planlægningskontoret Mølleparkvej Aalborg Tlf September

3 Indhold Indledning Mere kapacitet af høj kvalitet Kortere ventetid Kapacitetsudnyttelse via ekstern konsulentbistand Antal aftaler med private hospitaler/behandlingssteder Angivelse af størrelsen på den private aktivitet Flere ansatte og mere tværfaglighed Udvikling i ansættelser i psykiatrien Sammensætning af personalegrupper Mere behandling af høj kvalitet Beskrivelse af arbejdet Opgørelse af antal implementerede pakkeforløb Andelen af patienter, der indgår i pakkeforløb fordelt på den enkelte pakke Øget effektivitet og ressourceanvendelse Øget aktivitet, bedre tilgængelighed og udvidede åbningstider Beskrivelse af udvidede åbningstider, oprettelse af psykiatrisk hotline og anvendelse af telepsykiatri Beskrivelse af konkrete initiativer for bedre arbejdsgange Nedbringelse af overdødelighed Beskrivelse af regionens arbejde med nedbringelse af overdødelighed Beskrivelse af samarbejdet på tværs af psykiatriske og somatiske afdelinger Bedre sammenhæng og færre akutte indlæggelser Bedre sammenhæng og færre akutte indlæggelser Større sikkerhed for patienter og ansatte Beskrivelse af regionens arbejde med større sikkerhed for patienter og ansatte Systematisk inddragelse af patienter og pårørende Beskrivelse af de initiativer, regionen har igangsat for så vidt angår inddragelse af patienter og pårørende Flere og bedre kompetencer på psykiatriområdet Generelle tværfaglige kompetencer hos alle faggrupper baseret på evidensbaserede metoder Beskrivelse af anvendelse af personaleressourcer med henblik på øget fysisk aktivitet Beskrivelse af opkvalificerende initiativer vedr. recovery, dialog, systematisk patient- og pårørendeinddragelse Specialiserede kompetencer hos medarbejderstaben Beskrivelse af opkvalificerende initiativer vedr. konflikthåndtering, deeskalering m.v Beskrivelse af specialiserede kompetencer hos specifikke faggrupper

4 Indledning Med satspuljeaftalen for perioden er der afsat 2,2 mia. kr. til kapacitetsudbygning og modernisering af den regionale psykiatri med henblik på at løfte behandlingskvaliteten og sikre en ligeværdig indsats for psykiatriske patienter. Der var afsat 350 mio. kr. i 2015, mens puljen i 2016 er på 725 mio. kr. Puljemidlerne er tildelt regionerne dels via bloktilskuddet på sundhedsområdet, dels efter ansøgning. Region Nordjyllands andel af puljen udgjorde i mio. kr. I 2016 udgør Region Nordjyllands andel 81 mio. kr., heraf 40 mio. kr. fra puljerne Mere kapacitet af høj kvalitet og Flere og bedre kompetencer i psykiatrien samt 1 mio. kr. fra ansøgningspuljen Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien og 40 mio. kr. fra anlægspuljen En moderne psykiatri bedre fysiske faciliteter og rammer. Psykiatrien i Region Nordjylland har siden 1. januar 2015 arbejdet med realisering af satspuljeaftalens konkrete målsætninger. I det følgende gives en status for dette arbejde. 1 Mere kapacitet af høj kvalitet 1.1 Kortere ventetid Med henblik på at efterleve udrednings- og behandlingsretten (jf. Sundhedsloven) har det været nødvendigt at gennemføre en række kapacitetsmæssige omstruktureringer i Psykiatrien i Region Nordjylland. Jf. gældende lovgivning vedr. udrednings- og behandlingsretten har patienter med psykiske lidelser samme rettigheder som patienter med fysiske lidelser i forhold til hurtig udredning og behandling. Retten til hurtig udredning og behandling gælder for alle henviste patienter, som på baggrund af en henvisning vurderes at have behov for udredning eller behandling på et sygehus. Rammerne for udrednings- og behandlingsretten er over en årrække udviklet i flere tempi: De lovmæssige ændringer fra 2014 blev gennemført i følgende 2 trin: Trin 1 trådte i kraft pr. 1. september 2014, hvor patienter med psykiske lidelser fik ret til at blive udredt indenfor 60 dage samt differentieret behandlingsret. Trin 2 trådte i kraft pr. 1. september 2015, hvor patienter med psykiske lidelser får ret til at blive udredt indenfor 30 dage. De lovmæssige ændringer for 2016: Pr. 1 oktober 2016 har patienter med psykiske lidelser får ret til at blive udredt indenfor 30 dage, og ret til at blive behandlet inden for 30 dage. For at Psykiatrien i Region Nordjylland kan leve op til rettighederne i Sundhedsloven, kræver det øget fokus på ventelisten både i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, og det er erfaret, at der ved den trinvise skærpelse af udrednings- og behandlingsretten er behov for både fokuseret pukkelafvikling af den aktuelle ventetid til udredning og behandling samt på længere sigt en permanent produktionsog kapacitetsplanlægning for at kunne håndtere de gældende patientrettigheder. En pukkelafvikling kræver en midlertidig udvidelse af kapaciteten, eventuelt ved hjælp af en merarbejdstidsaftale med relevante medarbejdergrupper eller med private aktører, og der vil være ekstra udgifter forbundet med sådanne løsninger. I Region Nordjylland har det været nødvendigt at optimere de interne arbejdsgange og indføre nye initiativer for at overholde de ændrede patientrettigheder. Indsatsen er sket via implementering af interne handleplaner, hvor der blandt andet har været fokus på LEAN, herunder effektivitet og kvalitet i visitationen, etablering af særlige udredningsambulatorier, omlægning af de kliniske ressourcer i den ambulante psykiatri samt fokus på at vurdere og sikre relevante udredningskompetencer hos psykiatriens kliniske personale. 4

5 For at sikre en langsigtet plan for effektive udredningsforløb af høj kvalitet er det centralt, at det kliniske personale indgår i tværfaglige miljøer med relevante kompetencer. I Psykiatrien i Region Nordjylland sikres de psykopatologiske kompetencer via et ambitiøst uddannelsesprogram med henblik på at kvalificere det kliniske personale i det diagnostiske interview PSE (Present State Examination). En øget kvalificering af det kliniske personale øger både den kliniske faglighed i udredningsarbejdet samt selvstændiggør de enkelte medarbejderes diagnostiske kunnen. Ved at sikre de rette kompetencer kan både læger og psykologer varetage den psykiatriske diagnostik og sygeplejersker kan bidrage til at stille diagnosen Kapacitetsudnyttelse via ekstern konsulentbistand Psykiatrien i Region Nordjylland samarbejder aktuelt med konsulentfirmaerne Hildebrandt og Brandi samt Qampo om effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange og procedurer med henblik på at øge den ambulante kapacitet i sammenhæng med, at den sundhedsfaglige kvalitet og arbejdsmiljøet styrkes. Samarbejdet tager afsæt i et helhedsorienteret projekt i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor der både er sat fokus på kvalitativ arbejdstilrettelæggelse samt kvantitativ mål- proces- og forløbsstyring herunder indførsel af flowplaner. Efter evaluering af samarbejdet og resultaterne heraf, er det intentionen at udbrede samarbejdet til at gælde for hele eller dele af det voksenpsykiatriske speciale i Nordjylland Antal aftaler med private hospitaler/behandlingssteder For at sikre den fornødne udredningskapacitet med henblik på at tilbyde nordjyske borgere med psykiske lidelser udredning inden for rette tid, har det vist sig nødvendigt periodisk at udvide kapaciteten via samarbejde med private aktører både indenfor børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. I Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland er der aktuelt indgået aftale med privat aktør med henblik på at tilbyde børn og unge fra Nordjylland med psykiske lidelser udredning og behandling i rette tid. Region Nordjylland har indgået aftale med Psykiatrisk Klinik for Børn og Unge v/ Speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri Paula Gadeberg. Aftalen omhandler både udredning og behandling af børn og unge. Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder aktuelt på at indlede samarbejde med andre private aktører i forhold til udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser Angivelse af størrelsen på den private aktivitet Psykiatrien i Region Nordjylland har indgået aftale med Psykiatrisk Klinik for Børn og Unge v/ speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri Paula Gadeberg om minimum 2 nye patientforløb om ugen, hvor der som udgangspunkt foretages udredning og efterfølgende igangsættes behandling såfremt dette er nødvendigt. Aktuelt omvisiteres ugentligt 4-5 patienter til Paula Gadeberg fra Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Aftalen omhandler udredning og behandling af patienter på hovedfunktionsniveau inden for alle diagnosegrupper med undtagelse af patienter med psykose eller spiseforstyrrelser. 1.2 Flere ansatte og mere tværfaglighed Udvikling i ansættelser i psykiatrien Med satspuljeaftalen for er der givet mulighed for en væsentlig udvidelse af den ambulante kapacitet således, at regionerne kan leve op til de nye og forbedrede patientrettigheder for udredning og behandling, der er indført trinvist siden 1. september Psykiatrien i Region Nordjylland udvidede i perioden 2014 til 2015 antallet af normerede stillinger i klinikken med ca. 38 fuldtidsstillinger, inkl. driftspuljer omregnet til fuldtidsstillinger. Driftspuljerne er et rådighedsbeløb i klinikken, der ikke er udmøntet til fagspecifikke stillinger. Fra 2015 til 2016 er antallet af normerede stillinger i klinikken reduceret med 6 fuldtidsstillinger (inkl. driftspuljer omregnet til fuldtidsstillinger). Når antallet af normerede stillinger i klinikken ikke er udvidet fra 2015 til 2016 skyldes det, at alle enheder i Region Nordjylland, heriblandt Psykiatrien, måtte bidrage med besparelser i 2016 for at skabe balance i den regionale økonomi. Psykiatrien måtte som konsekvens heraf bl.a. lukke to sengeafsnit. 5

6 1.2.2 Sammensætning af personalegrupper Normerede fuldtidsstillinger i Psykiatrien i Region Nordjylland Faggruppe Læger 135,7 137,0 136,1 Psykologer 76,2 87,1 88,7 Sygeplejersker 349,1 360,4 362,0 Social- og sundhedsassistenter 240,4 240,4 212,3 Socialrådgivere 24,9 27,8 27,8 Fysio- og ergoterapeuter 22,0 24,0 24,9 Pædagoger 9,0 9,0 7,5 Lægesekretærer 82,1 86,4 85,8 Øvrige 30,6 32,1 28,3 Driftspulje omregnet til fuldtidsstillinger 3,3 29,0 I alt Mere behandling af høj kvalitet Beskrivelse af arbejdet I Psykiatrien er der implementeret pakkeforløb for størstedelen af de psykiatriske sygdomsområder på hovedfunktionsniveau. Formålet med pakkeforløbene er dels at løfte kvaliteten og dels at sikre endnu mere effektiv og målrettet behandling. Psykiatrien i Region Nordjylland har deltaget i udarbejdelsen af de nationale pakkeforløb, hvor der foreløbig er pakkeforløb for 12 områder indenfor voksenpsykiatrien samt 5 områder indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Hertil kommer udredningspakker for hvert speciale. Psykiatrien i Region Nordjylland har udarbejdet en række nordjyske specifikationer af de nationale pakker. Specifikationerne i forhold til diagnostik, evalueringsmål og evaluering skal ses som vejledende, mens specifikationerne i behandlingen og de tildelte tidsrammer er obligatoriske. Ansvaret for implementeringen af pakkerne samt den konkrete tilrettelæggelse og gennemførelse af pakkeforløb er forankret i de klinikker i Psykiatrien i Region Nordjylland (Klinik Psykiatri Syd og Klinik Psykiatri Nord). For at sikre, at patienter med samme psykiske sygdom og behov tilbydes ensartede udrednings- og behandlingsniveau af høj kvalitet på tværs af sygehusmatrikler i psykiatrien er der endvidere udarbejdet regionale pakkeforløb for alle specialfunktioner (regionsfunktioner) indenfor henholdsvis psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Der er lavet en samlet beskrivelse af funktionsniveauerne for henholdsvis Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, der indeholder følgende: Oversigt over pakkeforløb til udredning (hovedfunktion) Link til de nationale pakkeforløb (hovedfunktion) Region Nordjyllands præcisering af pakkeforløb på hovedfunktionsniveau Region Nordjyllands beskrivelse af regionsfunktionsniveau Region Midtjyllands beskrivelse af de højt specialiserede funktioner Psykiatrien i Region Nordjylland vil fortsat deltage aktivt i udarbejdelsen og implementeringen af nationale pakkeforløb Opgørelse af antal implementerede pakkeforløb Af tabel 1 og 2 fremgår de udredningspakker og behandlingspakker, der er registreret i Psykiatrien i Region Nordjylland. 6

7 I tabel 1 fordeles antallet af udredningspakker for både børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. For voksenpsykiatrien ses, at særligt standardudredningspakken benyttes, mens den udvidede udredningspakke benyttes i mindre grad. I børne- og ungdomspsykiatrien er det særligt basisudredningspakken og standardudredningspakken, der benyttes. Såfremt der er behov for en supplerende udredningspakke efter den afklarende samtale eller anden udredningspakke visiteres patienten til en ny pakke. Tabel 1 Udredningspakker i Psykiatrien i Region Nordjylland 1. halvår 2016 fordelt på pakker Procent Udredningspakker Antal fordeling AGA02 - AFKLARENDE SAMTALE, VOKSENPSYKIATRI 116 6% AGA03 - STANDARD UDREDNINGSPAKKE, VOKSENPSYKIATRI % AGA04 - UDVIDET UDREDNINGSPAKKE, VOKSENPSYKIATRI 76 4% AHA01 - BUP AFKLARENDE SAMTALE 162 8% AHA02 - BUP BASIS UDREDNINGSPAKKE % AHA03 - BUP STANDARD UDREDNINGSPAKKE 84 4% AHA04 - BUP UDVIDET UDREDNINGSPAKKE 28 1% I alt % OBS: Udredningspakker kan gentages i den enkelte patientkontakt, hvilket vil sige, at antallet af pakker ikke indikerer antallet af patientkontakter men antal gange, der er ordineret en pakke. I tabel 2 fordeles antallet af registrerede behandlingspakker for både børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. Det påpeges, at det endnu ikke er muligt at registrere pakken for skizofreni (incident), da koden for pakker endnu ikke er udmeldt. Tabel 2 Behandlingspakker i Psykiatrien i Region Nordjylland 1. halvår 2016 fordelt på pakker Procent Behandlingspakker Antal fordeling AGB01 - ANGST OG SOCIAL FOBI 35 9% AGB02 - TILPASNINGSREAKTION: 15 4% AGB03 - BIPOLAR AFFEKTIV SINDSLIDELSE 23 6% AGB04 - DEPRESSIV ENKELTEPISODE 48 13% AGB05 - PERIODISK DEPRESSION 33 9% AGB06 - OCD 12 3% AGB08 - SPISEFORSTYRRELSER 47 13% AGB09 - PTSD 32 9% AGB10 - EVASIV PERSONLIGHEDSFORSTYRELSE 22 6% AGB11 - EMOTIONEL USTABIL PERS.FORSTYRRELSE 49 13% AGB12 - ADHD 2 1% AHB02 - BUP ANOREKSI 24 6% AHB03 - BUP AUTISME 4 1% AHB04 - BUP DEPRESSION 22 6% AHB05 - BUP OCD 4 1% I alt % OBS: Behandlingspakker kan kun gives en gang på patientkontakten med undtagelse af pakken for spiseforstyrrelser. 7

8 1.3.3 Andelen af patienter, der indgår i pakkeforløb fordelt på den enkelte pakke Jf. afsnit Øget effektivitet og ressourceanvendelse Den ambulante kapacitet i Psykiatrien i Region Nordjylland er løbende styrket gennem udvidelser - senest i flere omgange i forbindelse med implementering af udrednings- og behandlingsretten. I de senere år er der også gennemført betydelige produktivitetsforbedringer og effektiviseringer i Psykiatrien med det resultat, at flere patienter kan behandles - og hurtigere komme i behandling. Alligevel er der stadig patienter på venteliste, og der henvises også fortsat flere patienter til Psykiatrien i Region Nordjylland. Derfor er det nødvendigt også fremover at have fokus på, hvordan der kan skabes yderligere mulighed for, at flere patienter kan behandles. Psykiatrien har og vil i de kommende år i samarbejde med kommuner, speciallægepraksis og almen praksis have fokus på, hvordan kapaciteten kan øges ved yderligere at optimere anvendelsen af de eksisterende ressourcer. Der er flere tilgange til at arbejde med dette herunder f.eks. arbejdsdeling, arbejdstilrettelæggelse, vagtplanlægning, kompetenceudvikling, LEAN, bedre samarbejdsformer, sammenhæng og kvalitet. Psykiatrien har løbende fokus på bedre ressourceudnyttelse, og i 2015 og 2016 er der f.eks. arbejdet med: Indsatser for at sikre tilstrækkelig kapacitet i udredning i henhold til udredningsretten. Arbejde med forskellige LEAN-projekter med henblik på optimering af arbejdsgange samt udredning og behandling. Etablering af flere mobilteams til hurtig opfølgende behandling efter indlæggelse (se evt. punkt 1.7) Forsøgsprojekt om Shared care (finansieret af satspuljemidler). I juni 2015 er der vedtaget en ny Psykiatriplan for Region Nordjylland, hvor der også er fokus på området, som skal være med til at sikre øget effektivitet og ressourceanvendelse herunder f.eks.: Specialisering og sammenlægning af ambulatorier Forsøg med ambulante akutteams i ældrepsykiatrien med henblik på at forebygge indlæggelse af patienter med demens. Øget anvendelse af telemedicinske løsninger. Arbejde med at forbedre indsatserne inden for Triple Aim med henblik på at sikre den rette balance mellem indsats, ressourcer og effekt. Implementering af datadrevet ledelse som ledelsesværktøj. 1.5 Øget aktivitet, bedre tilgængelighed og udvidede åbningstider Psykiatrien i Region Nordjylland har gennem de senere år oplevet en markant stigning i antallet af patienter som henvises til Psykiatrien samt en stigning i antallet af patienter, der efterfølgende udredes og behandles i Psykiatrien. Det gælder både voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri (jf. figur 1 og 2). Stigningen har været størst i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor antallet af patienter i behandling er mere end fordoblet i perioden Antallet af patienter i voksenpsykiatrien er i samme periode øget 50 % - og antallet er fortsat stigende. 8

9 Figur 1: Aktivitetsudvikling i børne- og ungdomspsykiatrien fra (index 2007=100) Patienter Henvisninger Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Figur 2: Aktivitetsudvikling i voksenpsykiatrien fra (index 2007=100) Patienter Henvisninger Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Beskrivelse af udvidede åbningstider, oprettelse af psykiatrisk hotline og anvendelse af telepsykiatri Den Psykiatriske Skadestue og Telefonrådgivningen Det er altid muligt at få kontakt til Psykiatrien via Den Psykiatrisk Skadestue og telefonrådgivningen i Skadestuen. Den Psykiatriske Skadestue er et tilbud til såvel børn og unge samt voksne. Patienter som aktuelt er i behandling i Psykiatrien eller har været det indenfor det seneste år, kan møde op uden henvisning. Besøg i Den Psykiatriske Skadestue i øvrigt kræver som udgangspunkt en skriftlig henvisning fra egen læge eller vagtlæge. Alle som møder op i Den Psykiatriske Skadestue vil som minimum blive set af en sygeplejerske i Skadestuens rådgivningsfunktion. Patienter der allerede har kontakt med psykiatrien og patienter, som er henvist til Den Psykiatriske Skadestue vil altid blive set af en læge. 9

10 Telemedicin På regionalt plan arbejdes der aktuelt på etablering af et regionalt center for telemedicin, som bl.a. skal udarbejde en regional strategi for indsatsen. Psykiatrien i Region Nordjylland ønsker øget brug af telemedicin, men har endnu begrænsede erfaringer. Ønsket om øget brug er dels for at effektivisere, men især for at udvikle løsninger, der bringer hjælpen tæt på patienterne. Psykiatrien i Region Nordjylland har i disse år fokus på at udvikle og styrke mulighederne for anvendelse af telemedicin i behandlingsarbejdet for at understøtte tilgængeligheden af specialiserede tilbud, sammenhængende patientforløb i overgange og muligheder for en øget patientinddragelse i behandlingen. I 2016 afprøves småskalaprojekter vedrørende anvendelse af videokonference i patientbehandlingen. Der pågår endvidere et arbejde med at analysere mulighederne for sikker smskommunikation mellem behandler og patient Beskrivelse af konkrete initiativer for bedre arbejdsgange Psykiatrien, Region Nordjylland arbejder løbende med indsatser til at forbedre arbejdsgange. Eksempelvis har der igennem de seneste år været gennemført en specialisering af ambulatorier og sengeafsnit, og der er planer om yderligere specialisering. Formålet med specialiseringen er at give en mere målrettet og effektiv udredning og behandling med god kvalitet. Psykiatrien har ligeledes haft stor fokus på at leve op til udrednings- og behandlingsretten. I den forbindelse er der anvendt konsulentbistand herunder LEANkonsulenter. Med formålet at styrke de interne patientforløb og patientsikkerheden er der i 2016 uddannet 3 forbedringsagenter i Psykiatrien i Region Nordjylland. Aktuelt er yderligere 4 medarbejdere på forbedringsagentuddannelsen i regi af Dansk Selskab for Patientsikkerhed (jf. endvidere afsnit 1.8.1). 1.6 Nedbringelse af overdødelighed Beskrivelse af regionens arbejde med nedbringelse af overdødelighed I Region Nordjylland arbejdes der aktivt for at reducere den store overdødelighed og oversygelighed, der er udløst af faktorer som usund levevis og uhensigtsmæssige patientforløb hos mennesker med psykisk sygdom. I Sundhedsaftalen for Region Nordjylland er det et politisk mål, at sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste liv. Det er aftalt, at nedbringelse af overdødelighed hos mennesker med psykisk sygdom er et fælles ansvar mellem regionen, almen praksis og kommunerne. Der har i 2016 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Psykiatrien, kommunerne og almen praksis, der har udarbejdet modeller for samarbejdet vedrørende borgere med psykisk sygdom, der har behov for en særligt tilrettelagt tværsektoriel forebyggelsesindsats (jf. endvidere afsnit 1.7.1) I Psykiatrien i Region Nordjylland er der i 2014 etableret en Enhed for Sundhedsfremme, der bl.a. støtter implementeringen af pakker for somatisk sygdom i regi af Projekt Sikker Psykiatri, støtter opsporing af livsstilssygdomme og sikrer udvikling og implementering af KRAM-screening. Der er særlig fokus på aktiv overlevering af patienter ved at henvise til forebyggelsestilbud i andre sektorer. Aktuelt pågår implementering af elektronisk henvisning til forebyggelsestilbud med henblik på at sikre et sammenhængende forebyggelsesforløb. Enhed for Sundhedsfremme bidrager endvidere til at styrke det interne tværfaglige samarbejde og tværsektoriel kompetenceudvikling vedr. forebyggelse og sundhedsfremme. Via det nationale kvalitetsprojekt Sikker Psykiatri er der fokus på livsstilssygdomme, hvor der på afsnitsniveau er igangsat handlinger, opfølgning og videregivelse af informationer ved udskrivning i henhold til Livstilspakken (jf. endvidere afsnit 1.8.1). Psykiatrien har i 2014 ansat en speciallæge i almen medicin, der bl.a. foretager systematisk somatisk screening af patienter i henhold til pakken vedr. somatisk undersøgelse og opfølgning (jf. Sikker Psykiatri). Det er planen, at speciallægen i almen medicin på sigt skal foretage somatisk screening af patienter på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, mens den somatiske screening af patienter på Aalborg Psykiatriske Sygehus varetages i et samarbejde med Aalborg Universitetshospital (jf. endvidere 1.6.2). 10

11 1.6.2 Beskrivelse af samarbejdet på tværs af psykiatriske og somatiske afdelinger Med vedtagelsen af budget 2015 i Region Nordjylland har Psykiatrien fået en budgetudvidelse på 1,10 mio. kr. årligt til styrkelse af det liaisonsomatiske samarbejde. Da indsatsen udmøntes i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital, er budgetmidlerne omplaceret hertil. En arbejdsgruppe bestående af klinikere fra Psykiatrien i Region Nordjylland (voksenpsykiatrisk Klinik Psykiatri Syd) og Aalborg Universitetshospital (Klinik Akut) har i første halvår 2016 udarbejdet forslag til konkrete indsatser med formålet at reducere overdødeligheden blandt mennesker med psykisk sygdom som følge af fysiske lidelser. Det er aftalt, at det liaisonsomatiske tilbud skal fokusere på somatiske problemstillinger hos psykiatriske patienter, der ikke tages hånd i det almindelige/vanlige samarbejde (f.eks. via akutte/planlagte tilsyn, i patientens eventuelle ambulante behandlingstilbud i somatikken eller hos praktiserende læge). Akut- og Traumecentret har i en forsøgsperiode deltaget i Klinik Psykiatri Syds middagskonference. Derudover er der afprøvet forsøg med supervision, råd og vejledning til konkrete beskrevne problematikker. Der er en gensidig interesserede i at udbygge samarbejdet eventuelt en form for ambulatoriefunktion i Psykiatrien. Der pågår aktuelt en afklaring af de ressourcemæssige muligheder for at udbygge det liaisonsomatiske samarbejde. 1.7 Bedre sammenhæng og færre akutte indlæggelser Bedre sammenhæng og færre akutte indlæggelser Sundhedsaftalen mellem region og kommuner sætter rammen for det samarbejde, der skal sikre, at patienterne får en sammenhængende og koordineret indsats i forløb, der går på tværs af sektorerne. Med formålet at sikre større sammenhæng for psykisk syge patienter, der modtager indsatser i flere sektorer, har der i 2016 i regi af Sundhedsaftalen været fokus på følgende tværsektorielle projekter med deltagelse af behandlingspsykiatrien, kommunerne og almen praksis i Nordjylland: Implementering af koordinerede indsatsplaner for psykiatriske patienter med samtidigt misbrug Formålet med indsatsen er at skabe sammenhæng i forløbet for borgere med både psykiske sygdomme og samtidigt misbrug. Indsatsen skal medvirke til at sikre, at patienten/borgeren modtager behandling for både sin psykiske sygdom og sit misbrug. Sundhedsaftalen (Den tværsektorielle Grundaftale) er i 2016 revideret således, at den indeholder en beskrivelse af, hvordan Region Nordjylland tilrettelægger arbejdet med udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner for målgruppen. Formålet er, at sikre borgere med alvorlig psykisk sygdom og samtidigt misbrug muligheden for behandling for begge dele og dermed skabe et sammenhængende og velkoordineret forløb. Som noget nyt indføres patientens koordinerede indsatsplan, som skal skabe overblik over de forskellige indsatser borgeren modtager. Udvikling af et regionalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Psykiatrien har i samarbejde med 8 nordjyske kommuner fået bevilget midler fra satspuljen til udvikling af et forløbsprogram for personer med affektiv bipolar sindslidelse i alderen år. Der er etableret et projektteam, der har til opgave at udvikle et lokalt/regionalt forløbsprogram ud fra den faseinddeling, der er skitseret i det nationale forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser. Formålet er at sikre bedre kvalitet og sammenhæng i den tværsektorielle indsats for mennesker med psykiske lidelser. Forløbsprogrammet indeholder aftaler og anbefalinger til samarbejdet og arbejdsdelingen mellem kommuner, almen praksis og sygehuse i patientforløbet. I efteråret 2016 udarbejdes en ansøgning med henblik på bevilling af midler til implementering og opfølgning på forløbsprogrammet i Udvikling og implementering af Patientens team Regionens hospitaler er i gang med at implementere Patientens team, som udgøres af en gruppe fagpersoner, der, i samspil med patienten, har til opgave at opnå størst mulig sammenhæng i patientforløbet samt størst mulig kvalitet i plejen og behandlingen. Principperne for Patientens team er: 11

12 o Der tilknyttes en patientansvarlig læge, der har ansvaret for behandling, behandlingsplan og forløb o Den patientansvarlige læge har ansvaret for forløbet. Opgaven, men ikke ansvaret, kan uddelegeres til en anden fagperson. Der koordineres med de personer, der skal involveres i forløbet og kommunikeres med patienten om forløbet o Patienten er aktiv deltager i teamet, hvis de kan og vil - patienten er partner o Patienten beslutter, om pårørende er deltagere i teamet samt hvilken rolle, de ønsker, at pårørende tager, hvis de kan og vil o Patientens team sammensættes og organiseres i forhold til det konkrete patientforløb samt de ressourcer, der er muligt at få i spil o Kontinuitet og koordination sker i en stafet-tankegang, hvor ansvaret for patientens forløb overdrages på en måde, hvor der kvitteres ved modtagelse Arbejdet med Patientens team skal ses både som en ramme for bedre koordinering på tværs og som en holdning til at se patienten/borgeren som aktiv partner i sit eget forløb. Det er et udtryk for et ønske om at gøre samarbejdet og involveringen endnu bedre. Sundhedskoordinationsudvalget har i maj 2016 besluttet at igangsætte et sundhedsaftaleprojekt vedrørende Patientens team. Der pågår aktuelt tværsektorielle drøftelser af, hvordan samarbejdet på tværs af sektorer skal tilrettelægges, som hospitalerne og kommuner forpligter sig til under hensyntagen til Sundhedsaftalen og Den Tværsektorielle Grundaftale. Jf. endvidere afsnit 1.8 og Forebyggelsestilbud til alle borgere med psykiske lidelser, herunder stratificering af målgruppen I regi af Sundhedsaftalen er det aftalt, at der skal fokus på at sikre en forebyggende indsats til borgere med psykiatriske lidelser, der er i ambulant behandling i Psykiatrien og samtidig er omfattet af socialpsykiatrien. Dette skal understøtte det politiske mål om, at sundheden skal øges for de borgere, der har færrest gode leveår og lever de korteste liv, samt at levetiden for mennesker med psykiske lidelser skal øges. Der er i første halvår 2016 udarbejdet følgende: o Model for stratificering af borgere i ambulant behandling i Psykiatrien således, det er tydeligt, hvilken sektor der har ansvar for at tilbyde forebyggende indsats (kommunal målgruppe, regional målgruppe og fælles kommunal og regional målgruppe) o Konkrete modeller for de borgere der har behov for en særlig tilrettelagt tværsektoriel forebyggelsesindsat, der skal pilotafprøves i et år i Psykiatrien og udvalgte kommuner. I efteråret 2016 igangsættes en proces med henblik på igangsætning, afprøvning og implementering af ovennævnte modeller. Styrkelse af samarbejdet mellem Klinik Psykiatri Syd og Aalborg Kommune I regi af Sundhedsaftalen og Psykiatriplan er det besluttet at igangsætte en række indsatser med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde i forhold til færdigbehandlede patienter, forebyggelse af (gen)indlæggelser, sikre gode overgange/patientforløb, øge tilgængeligheden, skabe fleksible og kortvarige indlæggelsesforløb m.v. Der har i første halvår 2016 været nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der har haft til opgave at komme med anbefalinger med henblik på at reducere antallet at indlagte færdigbehandlede patienter, forebygge genindlæggelser samt nedbringe antallet af indlagte patienter, der samtidig er tilknyttet et socialpsykiatriske botilbud i Aalborg Kommune. Arbejdsgruppen har fremlagt en række anbefalinger, der er politisk godkendt, herunder gennemførelse af et pilotprojekt med Patientens/Borgerens team samt etablering af ind- og udgående funktioner. Den indgående funktion består i, at socialpsykiatrisk personale (f.eks. bostøtte eller kontaktperson fra botilbud) kan følge borgeren ind i sengeafsnittet ved (gen)indlæggelse. Den udgående funktion består i, at sygeplejersker fra sengeafsnittet kan følge borgeren ud i et socialpsykiatrisk tilbud ved behov. Akutte indlæggelser Psykiatrien i Region Nordjylland har generelt meget få akutte korttidsindlæggelser til sammenligning med de øvrige regioner. Igennem de seneste år er der sket en udbygning af den ambulante kapacitet, herunder etablering af flere opsøgende ambulante teams samt ovennævnte indsatser bl.a. med formålet at forebygge/reducere korte akutte indlæggelser. Det samme gælder antallet af akutte genindlæggelser, hvor 12

13 Psykiatrien i Region Nordjylland har den laveste andel af akutte genindlæggelser til sammenligning med de øvrige regioner, mens psykiatriske patienter i Region Nordjylland som et gennemsnit er indlagt i lidt længere tid end de øvrige regioner. I 2016 er der fokus på erfaringerne med ambulant akutfunktion. Med satspuljen er der tildelt midler til styrkelse af den ambulante behandlingsindsats til borgere i Frederikshavn Kommune, idet patienter, der udskrives fra sengeafsnittet i Frederikshavn, efter behov kan tilbydes en intensiv behandlingsindsats i nærmiljøet (eget hjem, socialpsykiatrisk boform eller kommunal akutplads) i de første 4 uger efter udskrivning. De positive erfaringer med projektet i form af bl.a. nedbringelse af den gennemsnitlige indlæggelsestid og styrkelse af det tværsektorielle samarbejde har medført, at der i forbindelse med reducering af sengekapaciteten på Brønderslev Psykiatriske Sygehus er etableret et mobilteam der foretager opfølgende hjemmebehandling efter udskrivning fra to nye sengeafsnit. 1.8 Større sikkerhed for patienter og ansatte Beskrivelse af regionens arbejde med større sikkerhed for patienter og ansatte I Psykiatrien i Region Nordjylland prioriteres sikkerhed for såvel patienter og pårørende som ansatte højt. Derfor har Psykiatrien både i 2015 og 2016 haft fokus på at iværksætte nye aktiviteter og fortsætte allerede igangsatte udviklingsinitiativer som supplement til de sikkerhedsforanstaltninger, som allerede er velimplementerede i organisationen. Status på igangsatte initiativer Gennemførelse af satspuljeprojekt vedrørende multidisciplinært medicinteam med sigte på, at psykiatriske patienter i Region Nordjylland får relevant og optimal farmakologisk behandling. Følgende initiativer iværksat i regi af projektet: o Etablering af projektorganisation bestående af styregruppe (psykiatriens Medicinkomite) og et tværfagligt medicinteam. o Tilknytning af farmakologisk kompetence til styrkelse af den farmakologiske behandling med ansættelse af to kliniske farmaceuter til medicingennemgang i udvalgte sengeafsnit, og der er indgået fast aftale om ad hoc inddragelse af kliniske farmakologer til supervision i forhold til komplicerede farmakologiske patientforløb. o Kompetenceudvikling for læger: Siden 1. januar 2015 har 102 læger fra især Psykiatrien og almen praksis deltaget i kompetenceudvikling med fokus på medicingennemgang og polyfarmaci. I 2016 er der planlagt at afholde yderligere 4 kurser. o Revision af Region Nordjyllands retningsgivende dokumenter for medicinering. Siden 2015 har der pågået revision af de eksisterende dokumenter, herunder fokus på implementering af RADS anbefalingerne (Råd for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin). Psykiatrien har i 2016 taget initiativ til at udfærdige regional, tværsektoriel retningslinje for alkohol og abstinensbehandling. o Udvikling af monitoreringsværktøjer: I 2016 har Psykiatrien i Region Nordjylland i samarbejde med Region Nordjyllands BI-enhed, udviklet elektronisk monitoreringsværktøj med henblik på automatisk dokumentation af relevant medicingennemgang, samt identifikation af patienter i behandling med antipsykotika. Monitoreringsværktøjet forventes færdigudviklet til igangsættelse i efteråret Der arbejdes desuden på en standardiseret løsning i forhold til dokumentation af patientinddragelse. o Psykiatriens medicinrådgivning: Fra august 2016 er der oprettet en medicinrådgivning, hvor ikkepsykiatriske læger har mulighed for at få rådgivning og vejledning fra psykiatere om psykofarmalogisk behandling. Psykiatrien i Region Nordjylland har indgået Partnerskabsaftale med ministeriet vedrørende reduktion af tvang med særlig fokus på reduktion af andelen af patienter, der bæltefikseres samt reduktion af langvarige bæltefikseringer over 48 timer. Målsætningen nedbringelse af de to områder med 50 % frem mod Herunder arbejdes der med satspuljeprojektet bæltefrit sengeafsnit med den ambition helt at undgå bæltefikseringer. Projektet er funderet i intensivt sengeafsnit (N6) og forløber til og med Partnerskabsaftalen og projekt bæltefrit sengeafsnit skal ses som en ramme for initiativer 13

14 for nedbringelse af tvang. I projektet har der siden 2014 været fokus på følgende fokusområder: Ledelsesfokus, patient- og pårørende inddragelse, kompetenceudvikling af personalet og fysisk aktivitet. Siden 2015 har der været stort fokus på kompetenceudvikling, og der er i 2016 nedsat en Task-force vedr. vold og trusler om vold. I forbindelse med projektet bæltefrit sengeafsnit er der taget initiativ til at etablere et tilbud til pårørende til akut dårlige patienter, hvor de pårørende har mulighed for at mødes med andre pårørende til indlagte patienter og dele deres oplevelser. Til gruppen er tilknyttet personale, herunder en psykolog. Psykiatrien i Region Nordjylland deltager sammen med de øvrige regioner i det nationale projekt Sikker Psykiatri. Sikker Psykiatri har siden 2014 haft fokus på nogle af de alvorligste udfordringer for patientsikkerheden. Målet med projektet er at gøre det mere sikkert at være patient. Projektet har fire kliniske indsatsområder, som adresseres sekventielt gennem projektperioden fra 2014 til og med Formålet er, at patienterne får den rette pleje og behandling - hver gang. Som metode til at sikre, at indsatserne bliver til varige forbedringer anvendes Model For Improvement (forbedringsmodellen) fra IHI (Institute for Healthcare Improvement). Foruden de fire kliniske pakker har projektet fokus på ledelse af forbedringer og inddragelse af patienter og pårørende. De fire kliniske indsatsområder: o Sikker medicinering: Rummer pakkerne Medicingennemgang og Højrisikomedicin. Pakkerne blev sat i værk i 2014, og der er på pilotafsnittene opnået stabile arbejdsprocesser, hvorfor der er planlagt spredning i efteråret 2016 og frem til efteråret 2017 til øvrige sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland. o Somatiske sygdomme: Har fokus på Livsstil og forebyggelse, Somatisk undersøgelse og opfølgning samt Akut somatisk sygdom. Pakkerne blev iværksat januar Der er på pilotafsnittene ved at være stabile processer på flere elementer i pakkerne, hvorfor spredning planlægges i efteråret 2016 og frem til efteråret 2017 til de øvrige sengeafsnit i Psykiatrien i Region Nordjylland o Reducering af tvang: Har fokus på reduktion af bæltefikseringer. Pakken blev iværksat september 2015 og har stort fokus i Pakkens elementer: - Sikkerhedsbriefing : Indebærer at personalet i hver vagt afholder en kort sikkerhedsbriefing med det formål at identificere potentielle situationer, der kan føre til bæltefiksering, og finde frem til en plan for hvordan potentielle situationer, der kan føre til bæltefiksering imødegås. - Forebyggelse af bæltefiksering : Ved indlæggelsen inddrages erfaring fra tidligere indlæggelser i en systematisk vurdering af risikoen for bæltefiksering, og patientens præferencer i forhold til evt. anvendelse af tvang drøftes med patienten. Derforuden anvender personalet målrettet teknikker til deeskalering af situationer, hvor en der er risiko for bæltefiksering. - Forebyggelse af gentagelse af bæltefiksering: Debrifing af patienten ved afholdelse af eftersamtaler. Desuden gennemgår et eksternt team alle episoder med bæltefiksering med det formål, at sikre læring og forebyggelse. o Forebyggelse af selvmord: Oplæg til pakkerne er præsenteret i foråret 2016 med skitsering af de foreløbige elementer. Pakkens foreløbige elementer: - Selvmordsrisikovurdering og sikkerhedsbriefinger i hver vagt med henblik på at forudsige risikoen for selvmord, samt planlægge forebyggende tiltag, fokus på at sikre overgangene internt og ved udskrivelsen f.eks. ved overlevering og involvering af patientens kommende behandlere og pårørende, kompetenceudvikling og inddragelse af patientens pårørende. Fra Psykiatrien, Region Nordjylland deltager i alt ti projektafsnit i Sikker Psykiatri, fordelt på syv projektafsnit beliggende i Aalborg, et projektafsnit beliggende i Brønderslev og et projektafsnit beliggende i Frederikshavn. Et fokusområde for 2016 er at sprede pakkerne til alle sengeafsnit i Psykiatrien, og der er således fokus på kontinuerligt at arbejde med patientinddragelse og ledelse af forbedringsprojekter. Psykiatrien i Region Nordjylland igangsætter for alvor dette spredningsarbejde i efteråret 2016 med afsæt i medicingennemgang, derefter vil der løbende være fokus på at påbegynde spredningen af de øvrige pakker med henblik på at sikre, at alle patienter i Psykiatrien modtager sikker og effektiv behandling. Kompetenceudvikling af medarbejderstaben med fokus på øget kvalitet og effektivitet i forebyggelsen, håndteringen og opfølgningen på konflikter i relation til vold og trusler om vold i såvel sengeafsnit som i ambulatorier. I 2015 blev der igangsat et nyt uddannelsesprogram vedr. konfliktforebyggelse og - 14

15 håndtering, som omfatter alle kliniske enheder i Psykiatrien i Region Nordjylland og herunder samtlige medarbejdere også medarbejdere i ikke-kliniske funktioner. I 2016 er der derforuden fokus på implementering af et nyt evidensbaseret koncept for defusing og debriefing som led i opfølgningen på belastende hændelser. Der er planlagt kompetenceudvikling i defusing i december 2016 med deltagelse af alle ledere og souschefer fra de psykiatriske sengeafsnit og 2 dages kompetenceudvikling for Psykiatriens debrifingskorps i januar Jf. endvidere kapitel 2. Med henblik på at forebygge arbejdsskader blandt psykiatriens medarbejdere, har Psykiatrien i Region Nordjylland i 2015 udarbejdet en samlet handleplan (som blandt andet rummer initiativer omkring kompetenceudvikling af ledere, bedre ledelsesinformation ved sygdom, kompetenceudvikling af arbejdsmiljøgrupperne, regelmæssig arbejdsmiljøgennemgang, tydelig opgaveprioritering og endelig udvikling af nyt koncept for arbejdspladsvurdering). Handleplanen evalueres flere gange årligt. I 2016 har der været udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet, hvilket har vist sig ved Trivselsundersøgelsen 2016, arbejdspladsvurdering (APV), og hændelser med vold og trusler om vold. I bestræbelserne på at forbedre arbejdsforholdene og trivslen for medarbejderne er der i 2016 fokus på: - Nedsættelse af Task- force vedr. vold og trusler i Psykiatrien: Formålet er at analysere, evaluere og komme med anbefalinger vedr. udviklingen af indsats for håndtering og forebyggelse af vold og trusler om vold i Psykiatrien således, psykiatriens afsnit og enheder har sikre og trygge rammer for personale og patienter. Task- force har nedsat arbejdsgrupper indenfor følgende områder: Min arbejdsdag, risikovurdering, fysiske rammer, kompetencer og misbrug. Der forventes et samlet udspil i efteråret Pilotprojekt med afprøvning af trivselsværktøjet Min Arbejdsdag : Udvalgte sengeafsnit har gennemført pilotprojekter med henblik på at afprøve Min Arbejdsdag som daglig trivselsindikator med henblik på at understøtte det proaktive arbejde med forbedring af trivslen generelt i Psykiatrien. Pilotprojekterne evalueres, hvorefter der i efteråret træffes beslutning om evt. udbredelse. - Nedbringelse af sygefravær: Målet er at nedbringe sygefraværet i 2016 med 10 % i forhold til niveauet for sygefravær i 2013, svarende til en reduktion med én dag pr. medarbejder i Der er iværksat kompetenceudvikling af lederne ift. at styrke målet om at nedbringe sygefravær i afsnittene. - Nedbringelse af arbejdsskader: Målet er at nedbringe arbejdsskaderne med 10 % i forhold til niveauet i 2012 svarende til max. 41 arbejdsulykker med fravær i For at nå disse mål er der taget initiativ til afholdelse af åbne arbejdsmiljøværksteder med deltagelse af arbejdsmiljøgrupperne, hvor hændelser, der medførte skader analyseres med henblik på læring og forebyggelse. - Defusing og debriefing: I 2016 er der fokus på og implementering af Psykiatriens retningslinje for opfølgning efter belastende hændelser, herunder etablering af en kultur, hvor der efter hver belastende hændelse sikres opfølgning ift. medarbejderne og patienterne. Øvrige prioriterede indsatser/initiativer For at forbedre patientforløbene for gravide, der også har en psykisk lidelse, har der i 2016 været nedsat en arbejdsgruppe, der er kommet med forslag til, hvordan det samlede forløb kan forbedres for denne målgruppe. Udgangspunktet har været den høje risiko for, at den psykiske lidelse medfører komplikationer i forbindelse med graviditeten, fødslen eller i efterfødselsforløbet. Arbejdsgruppen er kommet med anbefalinger til et godt og sikkert patientforløb, hvor relevante aktører samarbejder og koordinerer på tværs af sektorer. Arbejdsgruppen anbefaler, at der tidligt i forløbet etableres et Patientens team med følgende deltagere: Patienten, dennes pårørende, patientens egen læge, den behandlingsansvarlige obstetriker, den behandlingsansvarlige psykiater, patientens jordemoder, patientens sundhedsplejerske samt øvrige relevante aktører. Der er i 2016 fokus på at implementere arbejdsgruppens anbefalinger. 15

16 1.9 Systematisk inddragelse af patienter og pårørende Beskrivelse af de initiativer, regionen har igangsat for så vidt angår inddragelse af patienter og pårørende Fra satspuljen har Psykiatrien, Region Nordjylland fået midler til styrkelse af inddragelse af den vigtige pårørende og det vigtige pårørendesamarbejde. Det overordnede formål med projektet er at styrke indsatsen for involvering af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse. Samarbejdspartnerne i projektet (Aalborg Kommune, Thisted Kommune og Psykiatrien i Region Nordjylland) vil arbejde systematisk med afsæt i nedenstående tre overordnede interventioner. Center for Pårørende Psykiatrien og de to samarbejdskommuner har gennem det første udviklingsår etableret et Pårørendecenter, der har fokus på at yde rådgivning og støtte til patienter og pårørende. Det primære konkrete tilbud er familiesamtaler, hvor såvel patienten som dennes pårørende deltager sammen og drøfter udfordringer. Centret integrerer det nuværende Team Børn af Psykisk Syge. Således opereres der med et børnespor (hvor den pårørende er et barn) og et voksenspor (hvor den pårørende er voksen). Medio 2016 er der gennemført 42 ny familiesamtale forløb. Se yderligere på Styrkelse af patientinvolvering i patientforløbet og i det kliniske arbejde med Patientens team Formålet er at skabe sikre, effektive og sammenhængende patientforløb ved, at hver patient indgår i sit eget team omkring udredning, behandling og pleje. Patienten og den pårørende deltager i teamet. Der er fokus på koordinering bl.a. med stafetholderfunktion. Psykiatrien har medio 2016 afsluttet en 2. fase af udviklingsarbejdet omkring Patientens team. Den primære tematik har været øget patient og pårørendeinddragelse og lokale ledelsesprioriterede relevante problemstillinger. Der er i fase 2 gennemført 23 workshops, primært internt i Psykiatrien men også tværsektorielt. En indsats vedrørende udvikling af et koncept for Spørg-til-pårørende samtaler Udviklingsfasen er aktuelt gennemført. Medio 2016 er der uddannet 78 personaler i spørg-til pårørendekoncepter. Der planlægges gennemført 15 uddannelsesforløb af 1½ dags varighed. Status er aktuelt, at det uddannede personale er i gang med at afklare brugen af de nye kompetencer. Udover ovennævnte projekt har Psykiatrien iværksat en række øvrige initiativer med sigte på systematisk inddragelse af patienter og pårørende i såvel det enkelte behandlingsforløb som på organisatorisk niveau. Blandt disse kan nævnes: Patientens team er et regionalt projekt, der flugter med en udvikling på både nationalt, regionalt og lokalt niveau. Psykiatrien står overfor en fase 3, der forventeligt vil sætte fokus på den patientansvarlige (behandlingsansvarlige) læge i Patientens team. Fri besøgstid er indført i Psykiatrien. Retspsykiatrien har en delvis besøgstid, men ellers er der sket en bred implementering. Der er gennemført en evaluering, som peger på mange positive forhold ved fri besøgstid, bl.a. giver det mulighed for øget patient- og pårørendeinddragelse. Psykoedukation Psykiatriens Informationscenter EN AF OS-kampagnen, herunder ambassadørkorps Konsulent med brugerbaggrund er ansat som konsulent for psykiatriledelsen, hvor opgaven bl.a. er at sikre en organisatorisk brugerinddragelse. Der er således fokus på, at Psykiatrien har patienter og pårørende med i udviklingsprojekter, styregrupper, i udviklingsarbejde omkring Nyt Psykiatribyggeri (supersygehus) mv. Der er etableret et Peerboard en komité af tidligere patienter og pårørende, der drøfter aktuelle emner ud fra et brugerperspektiv. Peers bliver brugt i udviklingsarbejde, herunder deltagelse workshops omkring Patientens team. Kvalitetsprojektet Sikker Psykiatri patienter og pårørende deltager i projektteams Region Nordjyllands Patientinddragelsesudvalg Der er medio 2016 godkendt en Ny Patient og pårørendepolitik for Region Nordjylland. Der vil over efteråret blive arbejdet med lokalt at implementere 8 nye visionære statements vedr. øget patient- og pårørendeinddragelse. 16

17 Mindframe SmartCare på smartphone: En patientcentreret tilgang til ambulant skizofrenibehandling (Ph.d.-projekt). Involverende stuegang/behandlingsmøde Tværfaglige behandlingsmøder med patienten for bordenden LUP (den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser) Åben telefon til psykiatriledelsen én gang om måneden Husmøder i sengeafsnit Dialogsamtale efter klage Forhåndstilkendegivelser og eftersamtale i forbindelse med tvang Henvendelse til patienter og pårørende i forbindelse med rapportering af utilsigtet hændelse Ved involvering af patient og pårørende i det direkte behandlingsarbejde omsættes feedback direkte i aftaler, forventningsafstemning m.v. Ved at give patienter og pårørende pladser i styregrupper, udviklingsprojekter, projektteams aktiveres feedback direkte i udviklingsarbejdet GEB sengeafsnit i Psykiatrien arbejder med at implementere den involverende metode Guidet Egen Beslutning Et sengeafsnit N7 i Klinik Psykiatri Nord har vundet Danske Regioners pris for det mest borgerinddragende initiativ 2016 med indsatsen Patienten for bordenden. 17

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Psykiatrien i Budget 2016

Psykiatrien i Budget 2016 Psykiatrien i Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Særlige forhold vedr. budgetprocessen for 2015... 3 2 Bortfald af finansiering af projekter efter ophør af satspuljen 2012 2015... 5

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien

Publikationens titel: Specifikationer af pakkeforløb Psykiatrien Specifikationer af Februar 2013 Publikationens titel: Specifikationer af Psykiatrien HR & Kvalitet Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.rn.dk udgivelsesdato 14. februar 2013 Læs mere om Region Nordjylland

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

GRUPPEN SKAL Udvikle tværsektorielle principper for Patientens/Borgerens Team, der kan fungere som indspil til den kommende Sundhedsaftale

GRUPPEN SKAL Udvikle tværsektorielle principper for Patientens/Borgerens Team, der kan fungere som indspil til den kommende Sundhedsaftale PATIENTENS TEAM PÅ TVÆRS AF SEKTORGRÆNSER 20. JANUAR 2017 DAGSORDEN Velkomst 1. 13.00-13.50: Udvælgelse af igangværende projekter 2. 13.50-14.20: Patientens Team i det tværsektorielle samarbejde 3. 14.20-14.50:

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Patientens Team som grundlag for det gode patientforløb i det tværsektorielle

Patientens Team som grundlag for det gode patientforløb i det tværsektorielle Patientens Team som grundlag for det gode patientforløb i det tværsektorielle samarbejde Baggrund I Nordjylland er der et ønske om at understøtte et tværsektorielt teambaseret samarbejde, hvor borgeren

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien Regeringen 20. juni 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien 1. Et betydeligt løft

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: Dato: 18. november 2013 Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse 1. Udfordringer Personer med sindslidelser er sårbare, og sundhedsvæsenet har en forpligtelse til at tilbyde en tilrettelagt indsats til de borgere, som har særligt

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter,

: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen : Fælles rammesætning af opgaven : Indkredsning af projekter, PATIENTENS TEAM PÅ TVÆRS AF SEKTORGRÆNSER 24. NOVEMBER 2016 MØDET DEN 24. NOVEMBER 2016 DAGSORDEN 1. 14.00-14.15: Velkomst og præsentation af deltagerkredsen 2. 14.15-14.30: Fælles rammesætning af opgaven

Læs mere

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland

Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Indledning Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2015-2018. Aftalen omfatter en Politisk Sundhedsaftale

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere