D. G. Monrad, statsministeren i Danmarks skæbneår 1864, i patografisk belysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D. G. Monrad, statsministeren i Danmarks skæbneår 1864, i patografisk belysning"

Transkript

1 D. G. Monrad, statsministeren i Danmarks skæbneår 1864, i patografisk belysning af Johan Schioldann, professor emeritus, dr. med. (Foredrag i Dansk Psykiatrisk Selskab, Nyborg, ) There appears to be no doubt that Monrad possesses a markedly cyclothymic personality and a good case has been made for this personality to have crossed the bounds into frank manic-depressive illness. (R. Goldney. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 1989;23:134). Monrad er en af de mest betydningsfulde personligheder i Danmarks nyere politiske historie. Han var blandt de politiske aktivister, der i 1839 gik til kongen, Chr. VIII, for at få en fri forfatning. Han skulle blive hovedforfatter til Juni-grundloven, Med bange anelser blandt mange af hans samtidige lod han sig udnævne til landets statsminister 31. december Han blev medansvarlig for udbruddet af den dansk-tyske krig og hovedansvarlig for dens skæbnessvangre udfald efter at have afvist en voldgift i juni Danmark måtte afstå Slesvig- Holsten og Lauenborg 2/5 af landets territorie og 1/3 af dets befolkning. Udenrigsministeriets direktør i 1864, Peter Vedel, karakterisede ham som den betydeligste Personlighed han havde kendt, denne saa mærkelig sammensatte og ligesaa hemmelighedsfulde som gaadefulde natur, som for en Psycholog ville [ ] være en Guldgrube at studere. Monrad-forskningens grundlægger, historikeren Aage Friis fandt, at Monrad var den mærkeligste Personlighed i hele Danmarks nyere historie, og som er vanskeligst at skildre. Han ønskede, at også læger skulle inddrages for at få en bedre forståelse af ham. I 1944 optrådte psykiateren H. I. Schou som uofficiel opponent ved Sven Hauge s forsvar af en teologisk Monrad-disputats. Schou mente, at Monrad havde lidt af en manio-depressiv psykose med et atypisk præg, som også skulle komme til udbrud i Historikeren Roar Skovmand skrev i 1964, at Monrads farligste egenskab, den alt eller intet - holdning, som hang sammen med hans manio-depressive gemyt, gjorde udslaget. I 1972 udtrykte psykiateren Ib Ostenfeld, at Monrad led af manio-depressive blandingstilstande. Ti år senere skrev historikeren P. Kjersgaard, at Monrad havde stærke manio-depressive anlæg, hvilket skulle komme til udbrud, da han forsøgte at styre landet gennem krigen I årene skrev jeg patografisk disputats over Monrad, forsvaret ved Odense Universitet. Den største tak skylder jeg Professor Niels Juel-Nielsen. Det var ham, som i 1975 opfordrede mig til at se på Monrad. Projektets start var også kraftigt støttet af Professor Erik Strömgen og Dr. Ib Ostenfeld, og historikeren Professor Tage Kaarsted. I bedømmelsesudvalget havde siddet Juel-Nielsen, Hans Adserballe (psykiater) og Kaarsted. 1

2 Monrads far led af en affektiv sygdom med et kronisk forløb - retrospektivt utvivlsomt en maniodepressiv sygdom. Monrads mor vides der ikke meget om, før hun blev gift med Monrads far. Hun har gennemgået svære psykiske belastninger på grund af hans sindssygdom, tre børn var døde som små, og endelig hjemmets opløsning i Kun to af Monrads fem søskende, Lene Sophie og Hanna Ottilie, gennemlevede voksenalderen. De havde begge som ung været indlagt på Frederiks Hospital. Ifølge journalerne havde de frembudt både somatiske og psykiske symptomer, Hanna Otilie muligvis af habituelt tungsind. Blandt Monrad s børne- og oldebørn findes der flere veldokumenterede manio-depressive tilfælde. Denne familie-disposition skal udelukkende nævnes i forbindelse med den patografiske bedømmelse af Monrad. Monrad var født 1811 i København. Som 14-årig kom han i pleje hos en moster og onkel i Præstø. Han viste hurtigt tegn på høj begavelse, og i 1826 indsattes han i Vordingborg latinskole. En af skolens adjunkter, L. C. Westengård, optog ham i sit hjem, og han forberedte nu selv drengen privat til studentereksamen, som han bestod i 1830 med udmærkelse, men den var dog blevet forsinket i eet år, idet han, iflg Westengaard, i sit sidste forberedelsesår havde lidt flere måneder af en heftig Nervefeber. Monrad begyndte nu at læse teologi, og under studieårene knyttede han kontakt specielt med Vilhelm Birkedal, som beretter: Monrad langt overgik alle os Andre i Aandsbegavelse, og at der var hos ham Tanke- og Livsrørelser af forskjellig Art, som gav hans Ungdom en mærkelig Fylde og Indhold trods al Uklarhed. Snart var han overstadig lystig og talende, skjøndt ofte saaledes, at Man følte gjennem hans Spøg og Lystighed en dunkel Baggrund af Smerte, - snart var han tavs og tilbagetrukken i sig selv, naar han sad i en Krog som drømmende, mens han saa stundom pludselig sprang op, svang sit Puncheglas og stødte imod en Andens, idet han med løftet Stemme raabte: Kamp og Sejr, Du!. Det undrede Birkedal, hvorledes hans oprindeligt saare ubehjælpsomme ven pludselig kastede sin Generthed bort, traadte frem som en aandrig Selskabsmand, og kunde indlade sig i livlig Samtale især med Damer, ja kunde møde betydelige Mænd med Indvendinger, endog med Sarkasmer. Men han kunne stundom være saare nervøs og eksalteret og være kaad og da ikke tage det behørige Hensyn til den Alvor som Gjenstanden krævede. Monrad havde været indlagt på Frederiks Hospital i 1832 og igen i Af 1832-journalen fremgår det, at han havde været ganske opslugt af vedholdende studier og aftenen før indlæggelsen pludseligt at være blevet grebet af furibund delir af nærmest arvelig karakter. Allerede tidligere skal sindslidelser såvel som vedholdende studier have fremkaldt den samme tilstand. En endelig retrospektiv diagnose er ikke mulig Journalen oplyser, at den af alt for intense studier opslugte Monrad to gange tidligere i lang tid havde lidt af betydelige kongestioner i hovedet med ret så alvorlige fantasier, men bortset herfra rask. Igen - en retrospektiv diagnose er ikke mulig. 2

3 I sin ansøgning til at sidde embedseksamen skrev Monrad, at han atter og atter faldt i alvorlige sygdomme. Han talte om sin rystede sjæl, tvivlen, som gjorde, at han midlertidigt forlod de teologiske studier, men bl. a. Hegel, sagde han, bragte ham tilbage til teologien. Monrad bestod teologisk embedseksamen i 1836 med udmærkelse. Fra 1836 til 1838 skrev han filologisk magisterafhandling om semitiske sprog. Han havde også studeret arabisk og sanskrit. Hans plan var at blive professor i orientalia. Til dette formål begav han sig i 1838 ud på en 2-årig filologisk studierejse med henblik på kildestudier i Kiel, Wien, Paris, Rom, London, Cairo, Mecca, Jerusalem og Konstantinobel. Han var nu blevet forlovet med Emilie Lütthans efter en meget ulykkelig kærlighed til en Anna Mathea. Efter knapt ét år afbrød han studierejsen og vendte tilbage til København. Han havde tilbragt tiden i Paris. Hans breve til Emilie fra Paris vidner om ret konstant optrædende stemnings-svingninger og kærlighedslængsel i en sådan grad, at han undertiden ikke kunne studere, og dette har muligvis været medvirkende årsag til studierejsens afbrud. En fascinerende beskrivelse af sin stemningsvekslen ind til det melankolske giver Monrad i sit brev fra oktober 1839: Det var en stor Behagelighed for mig ved min Ankomst til Paris strax at kunne tage ind til en gammel god Ven. - Fenger har jeg nemlig kjendt siden mit tiendende Aar. [ ] Der er noget overordentligt sundt og roligt hos ham, han er aldrig melancholsk, [han] finder med Grækerne at Melancholie er Afsindighed. Men det er en naturlig Følge deraf, at der ikke i hans Gemyt findes den Dybde, hvor Verdens store Disharmonier kæmpe med hinanden. Han kan derfor aldeles ikke forstaae hvorledes man kan finde saa stor Fornøielse ved at læse Byron. Hans Liv er uden Dissonantser, men derfor kjender han heller ikke den Harmonie som følger af deres Opløsning. Fremdrages skal også hans brev kort tid efter tydende på, at han også tidvist kan have befundet sig i bevidsthedsudvidede, dvs. ekstatisk, mystiske tilstande. Paa Vejen til [Palais Royal] blev jeg opfyldt med en uudsigelige Velvære; den stille dybe Glæde, der har et Element af Længsel og altsaa af Sorg strømmende ind i Sjælen. [ ] Den [ ] griber Sjælen uden nogen udvortes Anledning, uden at være fremkaldt ved Tanken paa Noget; det er som en fremmed ukjendt Magt, der drager ind i Aanden. Omendskjøndt jeg just ikke er meget overtroisk, saa har jeg dog fra min tidligste Ungdom forbunden nogle egne besynderlige Tanker med Hensyn til disse Stemninger; [og] disse Tanker [ere] blevne staaende urokkede, og ere traadte frem i al deres Kraft, naarsomhelst der har været Anledning dertil. [ ] Mennesket fremtræder som en Person, han er skarpt afgrændset til alle Sider, og Intet kommer til ham uden at være gaaet gjennem hans Jeg, hans Selvbevidsthed; men over alle Aanderne eller rettere i alle Aander er Uraanden, er Verdens-Eenheden, hvor Alt lever, rører sig og er. I denne kan Menneskets Aand opløse sig, idet den opgiver den skarpe Personlighed; eet saadant Middel er maaskee den magnetiske Søvn, thi i denne bliver Aanden i en vis Henseende Alt-Skuende, Alt-Vidende. [ ] Saaledes er Mennesket knyttet til en Verdens-Aand, hvormed deres inderste Livskilde er sammenvævet. Hjemkommet trådte Monrad uventet ind på den politiske arena, idet hans ven, P. Barfod, nærmest havde måttet trække ham afsted til det såkaldte Hotel d Angleterre Møde 3 december 1839, indkaldt af Orla Lehmann, vedr. kravet om en fri forfatning. Monrad havde nu til støtte for 3

4 ham taget ordet med en længe husket nærmest dæmonisk gribende tale, og han forfattede herefter en række pamfletter: Flyvende politiske Blade, der var holdt i et i Danmark tidligere ukendt sprog. Et af dem blev beslaglagt af censuren for utilbørlige Udtryk, og han sattes under censor i ét år. Han indtrådte nu i Fædrelandet s redaktion, og han skulle blive karakteriseret som den farligste modstander. Skelsættende i Danmarks-historien er Monrads genistreg, udkastet i 1848 til landets grundlov, skrevet i rekordtid og vedtaget i 1849, og hermed skulle han blive en af lederne i den fredelige afskaffelse af enevælden. Fremdrages skal nu Professor Martin Hammerichs portræt af Monrad fra hans upublicerede autobiografiske optegnelser, De havde været nære venner siden ungdomsårene. Han var iøvrigt gift med Monrad s ungdomselskede, Anna Mathea: Monrad har fra Ungdom af paa Bunden af sin Sjæl baaret paa Tungsind og Livslede, Menneskeforagt. Ved rastløst Arbejde kjæmpede han imod; Lykken skinnede paa ham og med sin rige Gaver fik han stort udrettet; som Præst samlede han sig, saa havde han ikke længere Ro. Overfladen og Hovedstrømningen var altid frisk, mild, mægtig, men den kogende Understrøm kom op ved hans langvarige Minister[perioder] og Ærgjerrigheden bragte stigende Uro i hans Sjæl; [ ] uden fast Grundbetragtning som Erfaringer springer han energisk fra det Ene til det Andet. Han tilføjede: Monrad og Kierkegaard, begge var syge! For tidsrummet 1859 til 1864, d.v.s. gennem adskillige ministerperioder, tegner der sig et ganske vekslende, uroligt Monradbillede. Man fandt ham uforklarlig, uberegnelig og ubestemmelig. Der taltes om denne hans evige Gjøren (Omgjøren), denne besynderlige Uro, som gjør Alt ubehageligt. Han fremkaldte mange Understrømninger, en undertiden letsindig eller dumdristig, experimenterende Drift, der aldrig kan forblive rolig. Man fandt ham ærgerrig, magtbegjærlig, optimistisk, selvtillidsfuld, indbildsk og selvovervurderende. Der taltes om en liden Grundsætningernes Styrke, Characterløshed, Svaghed i hans Karakter, Mangel paa Principper. - Politikeren Sophus Høgsbro beskrev hans underlige dobbelthed i stemming - hans forunderlige, uforklarlige stemningsudtalelser. - Politikeren A. F. Krieger beskrev hans adfærd i november 1859 som næsten ustyrlig, hans Uro og Klogskab har vist sig saa opløsende og uklog. Han henviste også til politikeren With, der fandt, at der maa være Noget galt [med Monrad]; thi under Referaterne bliver han distrait. På samme tidspunkt havde C. C. Andræ, tidligere konseilspræsident, udtalt, at det var indlysende, at Monrad vilde blive Eneherre og under sin og Halls Popularitet gjøre de galeste Ting. I december 1859 udnævntes ministeriet Rotwitt. Iflg. Krieger havde Monrad høist ugjærne holdt sig tilbage, og han tog nu den overraskende beslutning med sin familie at rejse et år til Paris. Men to måneder senere døde Rottwitt, og regeringen opløstes. På foranledning af C. Blixen- Finecke, da udenrigsminister, hjemkaldtes Monrad nu for at søge at danne regering. Men dette mislykkedes. Flere i hans nære omgivelser fandt nu, at han var gal. Således optegner Krieger i februar 1860, at Monrads Opførsel er vistnok heel eiendommelig. [ ] Igennem [P.] Hjort og [H. P.?] Holst lader Blixen-Finecke sig forlyde med, at Monrad er gal - Blixen [ ] vil bringe i Erindringen, at Monrad har været fra Forstanden, omtrent som Andræ [har gjort det]. Rigsdagssessionen fra oktober 1860 til februar 1861 den såkaldte store session skulle takket være Monrad blive en af de mest frugtbare i landets historie. Han forelagde 21 lovforslag i folketinget og 15 i landstinget. 42 til dels meget vigtige love blev samlingens resultat. Monrad 4

5 havde holdt ikke mindre end 766 af samlingens ca taler. Høgsbro betegnede ham nu som en mageløs arbejdshest, der i stedet for at trættes bliver livligere og muntrere ved det arbejde, der vilde overvælde andre. Der er neppe nogen, der kan nægte ham sin beundring for det læs, han i denne tid trækker med saa stor Lethed. Det Slesvig-Holstenske spørgsmål blev tiltagende akut. Endnu i februar 1861 vedr. dette talte konseilspræsidenten, C. C. Hall, om Monrad s ubegribelige og beklagelige Optræden, og Krieger skrev, at Monrad var meget vild, og Vedel med tydelig adresse til ham berettede om dette Urolige, Flyvende, Uhyggelige [ ] at selv private Samtaler med de herværende Fremmede [gesandter] kunde gjøre overordentlig Skade for Situationen. Man sagde, at han var gaaet op i bar Regerelyst. I løbet af 1863 blev den politiske situation meget tilspidset. Monrad var ængstelig for, at det med en forbundsbeslutning vedr. Slesvig-Holsten kunne blive forbi med et selvstændigt Danmark. Meget foruroligende sagde han i Risdagen i maj 1863: Deri vil jeg ikke kunne finde mig (Hør! Hør!). Paa dette Punkt vil jeg, om det skal være, styrte Landet i Krig (Ja! Hør!) og om det skulde koste nok saa store Offre, ikke tage i Betænkning at paatage mig et saadant Ansvar (Hør! Hør). Trods advarsler fra udlandet om at vedtage en fællesforfatning omfattende Kongeriget og hertugdømmerne, den såkaldte Novemberforfatning, blev den vedtaget og underskrevet af Chr. IX med ikrafttræden 1. Januar Men inden da indtrådte der en alvorlig regeringskrise, idet Hall valgte at demissionere med hele sit ministerium og det på et så prekært tidspunkt. Men Monrad havde set situationen anderledes. Til manges forfærdigelse tilbød han nu sig selv til Kongen med henblik på at danne regering. Følgelig dannedes Monrad-ministeriet, Millionen, 31. december Men han skulle blive stærkt kritiseret fra mange sider for at have grebet statsroret. Hammerich skrev: [Monrad tilbød sig til kongen som konseilspræsident] vistnok med oprigtig Villie til at rede sit Fædreland, men som oftest med Overvurdering af, hvad han kunde magte. Andræ skrev: Monrad (over)-tog Ministeriet, hans personlige Ærgjerrighed, Forfængelighed, Forblændelse bragte ham til et Vovestykke, hvis Afsindighed Enhver, der kjendte de russiske og engelske Noter, noksom skønnede. Krieger skrev, at det var ham umuligt at see bort fra den letsindige Maade, hvorpaa [Monrad] havde bidraget til at sprænge Ministeriet - Under alle disse Omstændigheder har Monrad ikke tabt Couragen. [ ] Ja der er Ansvaret, som Monrad maae see, hvorledes han kan bære. Monrad [ ] har personligt nu naaet sit personlige Maal; [ ] Han nyder Bevægelsen [ ] Monrad har personligt nu næsten efter 10 Aars Arbeide naaet det Maal, som han i 1854 troede at have Krav paa [efter A. S. Ørsted; og efter Rotwitt 1859]. Da Lehmann erfarede, at Monrad havde været nødsaget til at danne ministerium med uerfarne politikere skrev han: vidnede [dette] om en lidet sund Opfattelse af hans eget og Landets stilling. Lehmann turde ikke lægge skjul på den Svaghed i hans Karacter, som dertil var en [ ihvertfald ] medvirkende Aarsag Men det var netop Ulykken, at han i saa høi Grad havde Vidnesbyrd Behov, at saa Mange, og deriblandt mange af Landets bedste Mænd havde en stærk [ uovervindelig ] Mistillid til ham, hvilket blandt andet havde tilfølge, at han ikke kunde faa sit Ministerium sammensat, som det burde være. 5

6 Monrad blev ved sit ministeriums dannelse beskrevet som værende lutter Liv og Fyrighed. Fra de første dage af januar 1864 beretter Krieger: Idag begyndte nu Monrads Nydelse; han confererede i [Uderigsminister] Quaade s Nærværelse med [diplomaterne]. [ ] Monrad talte et Sprog, saa Gud maatte sig forbarme. Det var næsten ikke muligt at forstaae ham; Quaade havde den største Møie med at holde sig fra at lee. [ ] Monrad roser sig af at have gjort Kongen til Skandinav. [ ] Hvor kan der komme noget godt ud af denne Usandhed, af al denne Plumphed. [ ] Monrads Stundesløshed er i høi Grad ængstelig; hans Plumphed, ja hans Forfængelighed, hans barnagtige Glæde over at tale med fremmede Ministre, over at modtage Depecher er forbausende. Hvorledes forenes Sligt med hans Begavelse? [ ] Monrad vil vinde saa den Ene, den Anden, men hvem vinder han ved disse underlige Bugtninger? Den franske gesandt, Dotézau, der havde været tilstede, berettede hjem om denne Monrads bugtende optræden, som jeg skal afholde mig fra at bedømme nærmere. 16. januar 1864 krævede Preussen og Østrig, at den danske regering inden 48 timer skulle tage Novemberforfatningen tilbage. Dette krav kunne Danmark imidletid ikke opfylde. Stærkt foruroligende sagde Monrad i folketinget 20. januar: Mine Herrer! Jeg gjentager det, vi staae ved skjæbnessvangre Begivenheders Begyndelse. Husk paa, at for dens Blik, som bære et saa vigtigt Ansvar i disse Begivenheders Udvikling, som jeg maa bære, - at for hans Blik maa der af og til fremstille sig Billedet af det Blod, der maaskee vil flyde af de Dynger af Liig, der ville optaarnes af al den Ulykke og Jammer, der ville kunne komme. Jeg er rede til at bære Ansvaret, for hvad der maatte flyde af Begivenhederne; men jeg forlanger at kunne gjøre det med uskadt Samvittighed. 31 januar 1864 meddelte Preussen den danske regering, at de ved midnatstid ville rykke over Eideren, grænsen mellem Holsten og Slesvig. Monrad begav sig straks til Slesvig ledsaget af Kongen for at bese Dannevirke. Til overkommandoen, der havde anbefalet rømning, skal Monrad da have sagt, at en trediedel af hæren kunne ofres, inden den skulle indlede tilbagetrækning. Dette til trods besluttede krigsrådet i al hemmelighed, at Dannevirke skulle rømmes, og hvilket skete 5. Februar. Kabinetssekretæren, J. P. Trap beretter om Monrad s exalterede Forvirring, da efterretningen om rømningen nåede ham og kongen i Sønderborg. Politikeren, C. N. David, kongens fortrolige og nærmeste rådgiver, véd at berette, at kongen gav Luft ved at fortælle om [Monrads] Excentricitet, der undertiden gik til spor af galskab, saa Kongen var angst ved at kjøre med ham i lukket Vogn. Tilbage i København lykkedes det iflg. Vedel Monrad at genoprette Rolighed i Regering, i Rigsdag og i Gaderne, og tilføjede: Faa mennesker vilde have kunnet udvikle en saadan Aandskraft. Monrad forsvarede i folketinget tilbagetrækningen i salvelsesfulde vendinger f. eks.: Vi betragte [Tilbagetrækningen] som Begyndelsen til at anvende al vor kraft for at hævde vore Rettigheder. Mine Herrer! naar Gud rækker Mennesket Bægeret fyldt med Sorgens Drik, virker det berusende, fortumlende og forvirrende paa svage Hoveder, men Mænd tømme Drikken i lange Drag; den virker paa dem som en ædel Viin til at styrke deres Villie og Handlekraft. - Og få dage senere i statsrådet anbefalede han uforknyt at Regeringen bør opbyde Nationens hele Kraft for at forsvare Landet og drive Fjenden ud af Slesvig. - Til Dotézau havde han sagt, at Blev Jylland besat, Dybbøl og Als erobrede og Fyn oversvømmet, ville landets mod dermed ikke være slået ned, og ikke mindre foruroligende fortsatte han: Først foran København ville Danmark bøje sig for krigens Lov - blandt Danmarks konger er det Frederik III, som Christian 6

7 IX burde tage til forbillede Hr. Biskoppen var rolig og smilende, og jeg betragtede med en blanding af beundring og vemod denne gejstlige person, som fandt behag i at oprulle for mig billedet af invasionen og forestille sig selv til hest ved sin konges side under Københavns mure velsagtens i erindring om ærkebiskop Absalon, Danmarks Kardinal de Richelieu. Krieger berettede om Monrads Eksperimenteringslyst, og at han paa en meget uheldig Maade havde nægtet at give bestemt Anvisning til Embedsmændene om hvorledes de skulle forholde sig. I statsrådet 26. Februar understregede Monrad endelig general de Meza s store Feil for at have besluttet at rømme Dannevirke, uagtet at Monrad to gange tidligere havde lovet ham regeringens fulde støtte. de Meza blev afskediget, måske en politisk nødvendighed, men muligvis en eklatant fejltagelse. I de første dage af marts 1864 viste Monrad nu afgjort vaklen og usikkerhed. Krieger berettede, at Monrad skifter idelig Sind, og at hans stilling hos kongen nu var yderst slet. To uger senere gik Danmark dog ind på en europæisk konference i London. Monrad overtog nu tillige posten som udenrigsminister, idet denne, Quaade, blev delegeret til konferencen. Men kongen var ikke glad for dette Monrad s skridt, og derfor som modvægt mod hans eenraadighed udnævnte kongen Peter Vedel til udenrigsministeriets direktør. 10 april skrev Monrad: Jeg haaber endnu, at vi skulle kunne slaae en Storm paa Dyppel tilbage, naar den blot maatte komme snart, og jeg anseer Als for uindtagelig, men Gud i Himlen raader for Alt. 14 april fremhævede Monrad virkelig den store betydning af, at Dybbølskansen holdtes, dersom det var muligt at slå en storm tilbage. Men den militære overkommando meddelte, at på grund af voldsom beskydning ville det ikke længere være muligt at holde værkerne i forsvarsdygtig stand, og hvorfor man tilrådede tilbagetrækning. Også krigsministeren, Lundbye, ønskede at trække hæren tilbage, men Monrad fremhævede dog den store betydning af, at skansen holdtes, og nu telegraferedes til overkommandoen vigtigheden af, at den holdtes, selvom heraf skulde resultere forholdvis betydelige tab! 18 april, stormede fjenden Dybbølstillingen. De danskes tab var stort. Men Monrad tog denne tragiske situation med forbavsende sindsro. Således skrev Vedel samme aften til Krieger [nu i London]: I Ministeriet er man paa ingen Maade crestfallen, men jeg fik virkelig et godt Blik paa Monrad ved idag at see ham gaa rolig og sindig omkring, ventende paa Telegrammer og frygtende for sin Søn [Viggo]. Ikke et Øieblik saae jeg ham distrait. - Biskop Martensen havde opsøgt ham 3 dage senere i embedsanliggende. Han skrev: [Monrad] røg sin Pibe i fuld Rolighed. [ ] Han fandt jo vistnok denne Begivenhed, Dybbølskansens Fald, uheldig, men meente, at vi havde vundet europæisk Anerkendelse, og at Sagerne nu stode bedre end i Januar. At Monrad nok selv nu har følt, at han var tiltagende ude af stand til at forestå landets ledelse haves muligvis i Redegørelsen, skrevet 17 år senere, hvor han beretter, at han over for krigsministeren havde gjort sin politiske opfattelse af Dybbølstillingen stærkt gjældende, og at han, Lundbye gav efter for mine indtrængende Forestillinger, og det var uheldigt. Herved fik jeg et Knæk, der skadede og lammede min efterfølgende Virksomhed, og jeg burde maaske alt den Gang have taget min Afsked. 7

8 Ihvertfald - en uge efter Dybbøls fald havde han henvendt sig til Andræ og opfordret ham til overtage styret. Men Andræ havde ikke taget ham alvorligt. Han beretter: Høist mærkelig Samtale om Stillingen i det Hele og særligt om Krigsforholdene. Men Monrad var dog temmelig moderat. Derpå, samme dag, opsøgte han Tscherning. Fru Tscherning beretter: [Jeg] følte mig fra Begyndelsen af pirrelig over [Monrads] smilende, lattermilde Væsen, over den lette Maade, hvorpaa han behandlede alle disse for vort ulykkelige Land saa skæbnessvangre Spørgsmaal. [ ] Monrad lo af det altsammen, [og jeg] var grædefærdig af Harme over Monrads Optræden. Tscherning mærkede det og førte Samtalen over paa Alsstillingen. Monrad havde atter modsagt hans ængstelser over dens holdbarhed. Jeg spurgte da brat, om man da virkelig tænkte paa at blive staaende dér og lade sig slagte som ved Dybbøl. Monrad kom da skoggerleende hen og tog mig [ ] om Skuldrene og sagde: Hør, vor lille Frue har afgjorte Meninger og militære Kundskaber [ ] Jeg rejste mig hurtigt og sagde: Nej, jeg kan næsten ikke være i Stue med Dem. 25. april 1864 begyndte så London-konferencen. Vedel nærede nu ikke længere tillid til Monrads ledelse. Til Krieger skrev han: Oprigtigt talt troer jeg at Monrads Tid snart er omme, og han selv beklager det ikke, og 4 maj igen til Krieger, ikke mindre bekymret: Monrads Stilling er for daarlig til at han egentlig kan udrette noget, og til Quaade 9. maj: Disse Meddelelser [ ] ere af en saadan Kilde at de ere saa confidentielt gjorte at jeg kun betror Dem og Krieger dem. Jeg har maattet love, at end ikke Monrad fik et Ord deraf at vide, og Vedel igen til Krieger 12. Maj: Monrad tolereres som et nødvendigt Onde og jeg kaldes til Kongen hvergang en Beslutning skal tages. - Og det var på det tidspunkt, at Monrad til den svenske konge talte om en mulig dannelse af en Nordisk Union. Vedel tilføjede: Men De kan troe at Fingrene have kløet paa Monrad efter at underforhandle personligt, og han har skrevet det ene Udkast efter det andet som jeg imidlertid haaber at skulle faae casserede. Utvivlsomt har Vedel nu skønnet, at Monrads dømme- og handlekraft virkelig var kompromitteret. Således skrev han til Krieger 19. maj: Tak fordi De lader mig læse Deres Breve til Monrad. [ ] Havde jeg Tid vilde jeg skrive til Dem om en Hovedtanke som meget beskjæftiger mig og som jeg Ingen har at tale med om thi husk det, jeg taler ikke til Monrad om Sligt, ligesaalidt som jeg fortæller hvad jeg i disse breve meddeler Dem og Quaade om hvad aldeles confidentielt jeg erfarer, thi han er indiscret [og her tilføjer han NB. privat :] Monrad er ikke sikker. Hans stilling slet. [ ] Men dernæst sætter Monrad svært af og jeg troer at han ikke ret har Brugen af sit Hoved. Kun til Dem vover jeg at sige hvad jeg ellers vilde frygte for maatte opfattes som dum Forfængelighed Tilstanden er saa slet i Ministeriet at jeg er tilstæde næsten i hvert Ministermøde og maa sige hver Enkelt hvad der f. Ex. skal gjøres i Jylland etc. etc. - Monrad sagde som Undskyldning forleden at hans Hoved i disse dage var saa fortumlet og deri har han Ret. Jeg er derfor mange timer daglig i Conseilspræsidiet [ ]. 23 maj havde man i statsraadet behandlet et engelsk mæglingsforslag en grænse Slien- Dannevirke, hvilket Monrad dog var fristet til anse som uretfærdigt, ubilligt og krænkende Hans Majestæts Ret, men holde ud og lægge Alt i Guds Haand og med Energi at fortsætte Krigen. Men i statsraadsmødet den følgende dag udtrykte han derimod: Som det stiller sig nu, forekommer det ham, at der er Rimelighed for, at, naar vi bliver ved med Krigen, ville vi faae endnu slettere Fredsbetingelser end de, der i Øjeblikket bydes os. Vedel skrev nu til Krieger: Monrad tvivler og forsikkrer at han ikke veed hvad han skal raade til, hvad han skal ønske, og 8

9 9. Juni stærkt foruroligende igen til Krieger: Vor indre Stlling [er] meget slet. Den permanente Ministerkrise bliver snart acut. [ ] Tonen er meget monteret. [ ] Monrad hyppigt gjør Ting, som jeg anseer for at være meget forkeerte. 12. juni stilledes et nyt mæglingsforslag: en grænse ikke nordligere end Åbenrå-Tønder og ikke sydligere end Eckernførde-Frederiksstad, og at afgøres ved en voldgift. Men Krieger modtog nu et brev fra Monrad, hvorom han skrev til Vedel, at han gik ud fra, at Vedel havde læst det og kommenterede: De har da seet, hvor forvirret det er. Monrad havde bl.a. skrevet, at han ikke ville vige en Tomme fra Slien-Dannevirke. Krieger saa sig nu nødsaget til at formane Vedel: Lad Monrad tage sig alvorligt sammen. Det gjælder Kongens Krone [ ], at der ikke nu gjøres falske træk. Monrad var i den største tvivl om voldgiften. Han havde faktisk sagt til Vedel, at det skulle være kongen, der afviste den - han selv ville ikke tage ansvaret! Lehmann og Hall havde rådet ham til at antage den. Den engelske gesandt, Paget, havde derimod tilrådet både Kongen og Monrad at forkaste den, givende formodning om, at England i så fald ville gå aktivt ind. Umidddelbart derpå indgav Monrad sin demissionsbegæring til Kongen, men han afslog den! Endelig oprandt dagen, den 20 juni 1864, der skulle blive skæbnessvanger i danmarkshistorien. Monrad havde i statsrådet i forhandlingerne vedr. en akcept eller afvisning af voldgift virkelig valgt at overlade afgørelsen til Kongen. - Iflg. Krieger kom [der] Scener derom i Statsraadet i Anledning af Protocollen. Vedel skrev, at Monrad bærer ansvaret for den skæbnessvangre Statsraadsbeslutning, og at hans Forudsætninger svigtede, da han hellere end at opgive noget af den danske Nationalitet vovede det yderste. For Hall var det indlysende, at Monrad begik et umaadeligt Misgreb, og at det var hans store Feil, at han ikke kunde skjønne den offentlige Mening. - Monrad havde da heller ikke villet lytte til råd fra hverken Hall eller Lehmann. I høj grad foruroligende er Vedels beretning om hvad Monrad havde sagt til ham umiddelbart før statsrådsmødet: Hans sidste Ord til mig vare: Ja, jeg vil ganske overlade det til Kongen selv at vælge [ ] det er ligesom naar man spiller i Lotteriet, saa vil man helst lade et uskyldigt Barn eller en Anden, som man troer har en lykkelig Haand vælge Nummeret. Vedel kommenterede: Dette kunde synes at være en mindre heldig Spøg, men skjøndt Monrad nok kunde ved Leilighed gjøre sig skyldig i deslige Smagløsheder, saa var det dog denne Gang mere alvorligt meent - det hang sammen med hans Tilbøielighed til Overtro og Mystik; han var vist ikke langt fra at troe, at saaledes som Sagen stillede sig kunde Kongens hellige Haand maaskee snarere gribe det Rigtige end hans egen Forstand. Ikke mindre foruroligende er Monrads ganske besynderlige beretning i Redegørelsen : Beslutningen var taget, Loddet var kastet. Der kan undertiden i en stakkels Sjæl være svære Kampe, naar Hære af modsatte Tanker leire sig lige overfor hinanden og bekjæmpe hinanden paa Liv og Død. [ ] Saa kastes Loddet, saa tages den afgjørende Beslutning, Stormen lægger sig i det Indre, der indtræder et Havblik, den ene Tankehær er slaaet, den anden er Seierherre, saa kommer Haabet og maler lyse, deilige Billeder, som Fremtiden skal virkeliggjøre. I saadanne Øieblikke samler Sjælen Kræfter til at imødegaa de nye Storme. [ ] Ogsaa det private Liv har Havbliks Timer, i hvilket Alt ligger saa lyst og smilende i en saadan forunderlig overjordisk Belysning. [ ] Efterat Beslutningen var taget, og jeg havde mine Havbliks-Timer, da gav jeg frit Løb til den [ ] Tanke, der ingenlunde var mig ny: Alt eller Intet. Da sagde jeg til mig selv: Nu skal Danmark kjæmpe sin sidste store Kamp. Det gælder Liv eller Død. 9

10 25. Juni 1864 udløb våbenhvilen. Få dage senere lykkedes det så preusserne at gå over til Als, igen et blodigt tab for landet. - Kongen var meget vred paa Monrad, og han, kongen, skal senere have sagt, at han skyldte ham meget for 1864, men da han mente, at vi skulle slaas lige til Kongens Nytorv, maatte jeg afskedige ham. Monrad blev således afskediget 11 juli 1864, og det skal være kommet som et Tordenslag for ham. Iflg. Kammerherre Carlsen havde han teet sig som en Sindssyg, så at Carlsen maatte tage Fat om skuldrene [paa ham] og sige: De gaar jo fra Dem selv! Som almindeligt folketingsmedlem gav Monrad 18 juli 1864 en tale til tinget, der af Vedel blev betegnet som den mærkelige Tale, der med al sin Exaltation og Upraktiskhed var saa gribende og storslaaet at ingen i Forsamlingen hørte den uden med den største Bevægelse. Krieger skrev: Hvilken Mangel paa Ligevægt. Naar jeg skulde udtale mig om vor Stilling, saaledes som den nu er, kan jeg ikke indrømme, at den skulle være fortvivlet. [ ] Jeg vil sige een Ting: om det end skulde hænde sig, at hele Landet var underkastet fremmed Herredømme, om fremmede Flag vaiede fra alle vore Taarne, om fremmede Bannere gik i Spidsen for vore Hære og vaiede fra vore Skibe, saa var dog Folkets Tilstand, naar det havde Kraft til at ville leve [ ] endnu ikke fortvivlet. Den Tid ville komme, da Begivenhedernes Gang atter vendte sig; Nationer have levet i Trældom det ene Aarhundrede efter det andet, og have dog tilsidst tilkjæmpet sig Selvstændighed. Men jeg vil dog sige, at der er Anledning til at søge at komme til en fredelig Forstaaelse. Jeg gjentager imidlertid, jeg ikke finder, at vor Tilstand er fortvivlet, og jeg mener heller ikke, at den er en saadan, at vi behøve at bede om Fred til enhver Priis. [ ] Nei, saavidt ere vi ikke komne. Naar Hovedstaden er erobret, naar hele Landet er indtaget, saa maa man see at faae Fred for enhver Priis. Men det er dog ikke uhørt, at et Land erobres, at en Hovedstad indtages, og man maa ikke tabe Contenancen, hvis det skulde hændes os; thi Historien viser at baade Berlin og Wien og Paris have været i Fjendehaand men man maa da vistnok finde sig i de Fredsbetingelser, som man kan faae. Altsaa, naar Landet er erobret og Hovedstaden indtaget, maa man finde sig i en hvilkensomhelst Fred, - det er givet, men før den tid er kommen, maa man kunne tale om Fredsbetingelserne. 1. august blev der i Wien sluttet foreløbig fred. Den følgende dag optegner Krieger, at Monrad var imod fredsslutningen og at hans grunde vare besynderlige. Den endelige fredstraktat blev undertegnet 30 oktober i Wien. Med et overvejende flertal blev den endelig godtkendt i Rigsrådet 9 november Monrad stemte imod med den såkaldte Vanviddets tale: Jeg anerkjender ikke, at vor Modstandskraft er brudt. Man har nævnt Preussen; men hvor sluttede Preussen den sidste Fred, da de afstod Halvdelen af Riget? I Berlin! Man siger, at det ville være Vanvid nu at gjøre Modstand; men har da ikke Vanvidet udført det Største i Historien? var det ikke Vanvid, da Grækerne gjorde Opstand? var det ikke Vanvid, da Schweitz modsatte sig Østerrig? var det ikke Vanvid, da Holland modsatte sig Spanien? Var det ikke Vanvid, da Frankrig modsatte sig det hele forenede Europa, og var det ikke Vanvid, da Napoleon gav sig i Kamp med de store østerrigske Hære? Nei, vi kunde ikke paa den Maade regne ud og sige: Saaledes vil det gaae, naar vi bære os saaledes ad, og saaledes, naar vi bære os saaledes ad; ingen Mand er saa forudseende, at han kan sige det, og jeg nedlægger en Indsigelse mod den Maade, hvorpaa den højtærede Conseilspræsident [C. A. Bluhme] fremstillede Forholdet, som 10

11 om her kun var Valget mellem at tabe Slesvig eller at tabe Alt. Hvoraf veed den ærede Conseilspræsident det, hvo har aabenbaret ham det? thi der maatte en Aabenbaring til, for at kunne sige, hvad der ville flyde af Begivenhedernes Gang; den ærede Conseilspræsident kan ikke sige det med Sikkerhed. Var det ikke Vanvid, da vi i 1849 brød Fredsunderforhandlingerne i London og paany kastede os ind i Krigen. [ ] Det kan ikke siges, at vor Modstandskraft er brudt, det kan ikke siges, at vi ikke skulde være i Stand til yderligere fortsat Kamp; næsten overalt, hvor saa store Offre have maattes bringes, er Freden sluttet i det overvundne Lands Hovedstad, men ikke før. Jeg peger hen paa en Kongeskikkelse, [ ] paa Frederik den Tredie; dengang da Alt var taget, og kun Kjøbenhavn var tilbage, da sagde han ikke: Nu er min Modstandskraft brudt, nu maa jeg opgive det hele; men han sagde: Jeg vil døe i min Rede! [ ] Mine Herrer! Jeg frygter for, at denne Fredsslutning, og det har jeg sagt tidligere, vil være Danmarks Dødsdom. I 1865 besluttede Monrad medsamt hele sin familie at udvandre til Ny Zealand, idet han betegnede det danske folk som et rådent folk! Han havde følt den største dégoût for det hele. Man fandt hans beslutning ubegribelig, meningsløs. Hjemvendt fra Ny Zealand i 1869 holdt Monrad på Universitetet 2 forelæsninger: Politiske Drømmerier. Vedel berettede, at det var et meget mørkt billede, som Monrad tegnede af Landets Fremtid. Idet de bærer stor lighed både i form og indhold med de to sidstnævnte citater, skal jeg af pladshensyn indskrænke mig til kun at anføre nogle reaktioner herpå. Vedel fandt forelæsningerne mindre betydende politisk men desto mere karakteristiske i psykologisk Henseende. Professor H. N. Clausen betegnede dem som narkotisk Udsæd, og Krieger som en besynderlig Bekjendelse, et Fortvivlelsens Udbrud. Politikeren Carl Plough ville karakterisere dem som noget nær [ ] Vanvid. For C. S. Bille gav de nøglen til Monrad: For os have disse Foredrag navnlig havt deres Betydning ved det Lys, som de kaste tilbage paa svundne Begivenheder, ved det bidrag, de yde os til at forstaae Monrads Personlighed og begribe, hvorfor Meget er skeet, som det er skeet. Denne gjennemgaaende Skepticisme, denne fortærende Tvivl har ikke altid været udviklet hos Monrad til den Højde, hvormed den nu fremtræder; men den har altid spiret i hans Indre, og den har i afgjørende Øieblikke lammet hans Kraft. [ ] Navnlig møde vi den under Monrads Ministerdiktatur fra December 1863 til Juli Store Tanker uden fast Tro paa dem, energiske Planer uden tilsvarende Villie, glædende Begejstring neutraliseret af Tvivl det er det Billede, som vi under de holdte Foredrags Belysning komme til at see af Monrads Styrelse i de skæbnessvangreste Maaneder af vort Fædrelands Historie. Iflg. Krieger havde Hall ovenikøbet været uforsigtig nok til at give Kronprinsen det Stikord, at Monrad er gal. Sikkert mange af hans samtidige har ikke været uenige heri, og det er vel det, som Monrad selv behandler i Redegjørelsen med spørgsmålet: Var R gal? Af egen Erfaring veed jeg ikke, om han virkelig var sindssyg, men modificerede det til: kun paa Vei til at blive det. Jeg skal tilsidst ikke undlade at nævne, at når Monrad sammesteds taler om det store politiske Geni i Norden, der måske havde kunnet skabe Nordens Eenhed, kan det vel ikke udelukkes, at han har haft sig selv i tankerne. Patografisk set er det afgørende i forståelsen af Monrads personlighed, at han har været af manio-depressiv, cyklotym konstitution, og at dette formentlig har været det udslagsgivende i 11

12 hans væremåde og handlen. - I 1864 har hans psykiske tilstand antageligt været stadigt vekslende mellem det habituelt cyklotyme og let til moderat udtalte manio-depressive tilstande under et uroligt billede i form af opstemthedsfaser vekslende med såkaldte manio-depressive blandingstilstande. Rene melankolifaser lader sig derimod ikke sikkert påvise med blandt andet det forbehold, at det er vanskeligt, endsige umuligt, hos ham at skelne mellem fortvivlelse og vrede. I den vanskelige afgørelse, hvorvidt hans stemningsleje på ethvert givet tidspunkt har været af sygelig/ikke sygelig grad, vil et væsentligt kriterie være, om der i forhold til det habituelle har foreligget kompromitteret eller væsentligt svækket dømme- og handlekraft. Er det tilfældet, vil man betegne den givne stemningsfase som værende af sygelig omfang. Det må herefter skønnes, at Monrad i 1864 har udvist uensartet og i flere afgørende situationer tillige svigtende dømme- og handlekraft, og at det næppe alene lader sig forklare på grundlag af begivenhedernes komplekse karakter og stærke tryk på ham. Med andre ord, det har således været hans manio-depressive tilstand, der gjorde udslaget. Var Monrad således af patologiske grunde uegnet som regeringsleder december 1863 til juli 1864? Ja. - Monrad bemægtigede sig regeringsmagten i december 1863 i impulsiv selvfølelse af, at han var den eneste, der kunne mestre begivenhederne. Da det gik galt med krigsførelsen, var han stadig optimist. Med højstemt følelse agiterede han til kamp til sidste mand. Og da dette synspunkt ikke trængte igennem, skød han skylden for ulykken på det rådne danske Folk og emigrerede til Ny Zealand. Og helt centralt spørgsmålet om Monrads mentale tilstand omkring det skæbnessvangre statsrådsmøde i juni Her ser man Monrad i kollision mellem sine hypomane syner og det klogere standpunkt, voldgift. Han har her befundet sig i en blandingstilstand af hypomani og fortvivlelse, oprevethed, vrede, der har sat ham ude af stand til at tage en beslutning, ensbetydende med kompromitteret dømme- og handlekraft. Med baggrund i Vedels udsagn, at Monrad havde tilbøjelighed til Overtro og Mystik og hans eget udsagn om Havbliks-timer sammenholdt med hans Pariserbrev 1839, rejser sig naturligvis spørgsmålet, om han har haft tendens til ekstatisk-mystiske bevidsthedsudvidelser, f. eks. i 1864, som alt andet lige kan optræde i hypomanisk/manisk tilstande og i så fald forlene dem med et atypisk præg. [jvf. disp. p. 91, note 3: spørgsmålet om Monrads kryptogram og Messiasidentificering (J. Schioldann, K. Bach august 1977 til B. Salomonsen; Salomonsen til Schioldann ; ; E. Hammershaimb til A. Nyholm ; Schioldann til Hammaershaimb ; Hammershaimb til Schioldann ; Nyholm til Schioldann ; E. Hammershaimb, 1978; Schioldann (via Y.Lev) til L. Weller, Israel , svar (via samme) Salomonsen & : konsonanttegnene i kryptogrammet er: BŠMJHZHWBŠMHMŠJH i fonetisk transskription: bišmi ha-ze ubšem ha-mašiah = I dette mit navn og i Messias navn. Weller har bishmo = I hans, dvs, Guds, navn. Har Salomonsen ret kunne der være tale om en Messias-identicering har Weller ret påvirkning af kabbalistikken. Som Salomonsen skrev , forskellen således synes at bero på et enkelt bogstav. [ ] Såvel i kursiv skrift som på tryk er forskellen mellem disse to hebræiske bogstaver ringe. - Det er ikke lykkedes at finde andre skrifttegn af Monrads (trods hans magisterafhandling, som ikke har kunnet opspores) til sammenligning (jvf. Universitetsbibliotekets 1. Afd. (T. Palsbo ); T. Schlichtkrull, Det kongelige Bibliotek, ). - Disp. p. 378, note 207 (Ostenfeld)] 12

13 Ved disputatshandlingen fremførte Kaarsted, at forklaringen på flere af Monrads politiske dispositioner især ligger altså i en i al fald periodevis anormal sindstilstand. Som historiker tør jeg [ ] ikke gå ind i en detaljeret diskussion af denne sindstilstand, men nøjes med at fastslå, at Schioldanns afhandling efter mit skøn godtgør, at Monrad tilhørte, hvad psykiatrien kalder den manio-depressive formkreds. Denne diagnose må som sagt til for at forklare Monrads handlinger i 1864, og Schioldann har herved øget vor historiske viden på en måde, som en historiker ikke kunne. Men jeg synes på den anden side, at han går for vidt, når han til sidst slår fast, at det afgørende i forståelsen af Monrads personlighed er påvisningen af, at han har været af manio-depressiv, cyklotym konstitution, og at dette formentligt har været det udslagsgivende i hans væremåde og handlen. Mod dette sætter jeg Monrads blændende begavelse og brændende ærgerrighed, der er mindst lige så udslagsgivende som hans maniodepressive gemyt. I sin disputats skrev Hauge, at det endnu ikke var lykkedes om det nogensinde sker at nå en nogenlunde afsluttet og sikker karakteristik af, hvordan Monrad egentlig var. Jeg tror ikke, at det er muligt at trænge dybere ind i Monrads uforklarlige sider, hans psyke end tilfældet er her. Til Kaarsteds udsagn, at jeg var gået for vidt, og hvilket af flere aviskronikører er blevet grebet ud af sammenhæng med hvad, han faktisk sagde, skal jeg nu hente uafhængig støtte i et brev [27. nov. 83], som Prof. Villars Lunn skrev til mig få dage før disputatshandlingen: Jeg finder, at De har gjort absolut rigtigt i at bringe de mange citater in extenso, - både af og om Monrad. Ved siden af autentisk at kaste lys over hans sjælelige beskaffenhed, giver de citerede breve, taler m. m. et mageløst tidsbillede, [og] jeg mener, at De har ført bevis på rigtigheden af at henføre Monrads tilstand til den manio-depressive formkreds. At De altså med Deres bog har sagt det sidste ord om D. G. M. s nosologiske placering og samtidig har været med til at rehabilitere den patografiske genre. [ ] Når jeg har været så grebet af læsningen som tilfældet er, er det naturligvis først og fremmest i kraft af D. G. M. s - set med danske øjne næsten unikke intellektuelle kapacitet, - og i forbindelse med den omstændighed, at han med dette intellekt, farvet og formet af hans iboende emotionelle instabilitet, kom til at gribe ind i landets historie netop i så opløftende (1848) og prekære ( ) øjeblikke. [Jvf. H. Helweg: Den maniodepressive psykoses betydning for historiske personligheder. Hospitalstidende 1934;77:1-21, hvor han hos store maniodepressive aander understreger den psykiske abnormitets intime sammenhæng med personligheden, og at en adskillelse mellem normalt og anormalt er ganske haabløs ]. Jens Knud Larsen anmeldte afhandlingen i Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift [1984;38: ]: Bogen påpeger på overbevisende måde, at Monrad i lange perioder af sit liv, bl.a. i skæbneåret 1864, har været under påvirkning af circulære stemningssvingninger og manio-depressive blandingstilstande og som følge heraf har haft en stærkt svækket dømmekraft. I Professor Nils Retterstøls anmeldelse i Norsk Tidsskrift for Læger [1986;23:106] erklærede han sig enig i, at det neppe herske tvil om at Monrad hørte hjemme i den manisk-depressive formkreds [ ] og at det ut fra fremstillingen synes det rimeligt å anta at en slik lidelse påvirket hans evne til beslutninger og til målrettet oppstakning av kursen for Danmark i en særdeles vanskeli periode for landet. [og i 1988] Den patografiske metode har her kastet nyt lys over Danmarks og Skandinaviens historie. - I Retterstøls senere arbejde: Store tanker, urolige sinn (2004) [som også bygger på mine Monrad-arbejder, 1988 & 1996] ramte han det meget centrale ved betegne Monrad som statsministeren som ville kjempe i Københavns gater. [J. Schioldann: 13

14 The life of D. G. Monrad Manic-depressive disorder and political leadership. With foreword by Nils Retterstøl. Odense University Press, 1988; J. Schioldann: Prime Minister D. G. Monrad: Manic-depressive disorder and political leadership. History of Psychiatry 1996: ]. I 2011 udkom historikeren Hans Vammens bog, Den tomme stat i dansk politik Her betegnes Monrad som det dæmoniske geni. Vammen henviser til min afhandling om hans angivelige sindssyge. Han diskuterer betydningen af Monrads manio-depressive utilregnelighed. At han var manio-depressiv, er dokumenteret til overmål og var i samtiden klart for dem, der havde ham på nært hold. Hans stemningssvingninger overskred grænsen for det normale: følelsen af almagt kombineret med total blindhed for realiteterne, som selvfølgelig [kommer] klarest frem i 1864, hvor han havde ansvaret for en stat i krig. Men, fortsætter Vammen, det kulturhistorisk interessante er egentlig ikke, at Monrad var maniodepressiv, men at man vidste det og lod ham få magten og lod ham beholde den i en så afgørende tid. Han understregede dertil, at Monrads stemningssvingninger og manglende dømmekraft var velkendte gennem mange år, for eksempel i 1850erne. Men her drager Vammen romantikernes opfattelse af personlighedens udvikling ind i billedet og opfattelsen af, at Monrad var et geni, ikke at forglemme, understregede Vammen, at tidens normalitetsbegreb var et andet end vore dages. [R. Vangshardt. Kristendom.dk [ en genial psykopat (sic)]]. At samtiden vidste, at Monrad var manio-depressiv er en anakronisme. Dette begreb kendtes ikke dengang. Nogle betragtede ham som gal, syg, men ingen brugte den term. Begrebet er Kraepelins fra Men vor eget medicinske geni, Carl Lange, havde dog været snublende tæt på at forme et sådant, nemlig i sin berømte bog om sindsbevægelser fra 1885 [ibid. p. 69]. I 2011 udkom så historikeren, Buk-Swintys, store og velskrevne bøger: Slagtebænk Dybbøl 18 april 1864 og Dommedag Als 29 juni 1864, hvori han til grund for Monrads beslutninger og handlinger fra min disputats har hentet, at Monrad led af manio-depressiv sygdom. I 2014 udkom historikeren Rasmus Glenthøjs store og smukke værk: Sønner af de Slagne. Hvad Monrads mentale tilstand i 1864 og den patografiske metode angår, har han bestemt været i tvivl. Det er bemærkelsesværdigt, at han ikke nævner, at der foreligger en patografisk disputats om Monrad, men indskrænker sig til at anføre, at Flere psykiatere har i det 20. århundrede givet Monrad diagnosen maniodepressiv, og fortsætter han: Det kan altid diskuteres, hvorvidt det er muligt blot ud fra kilderne at stille en præcis diagnose, men at Monrad ikke havde en stabil psyke, er hævet over enhver tvivl, og i 1864 virkede han manisk på sine omgivelser. Hans arbejdsiver og arbejdsevne var lige så overmenneskelig i 1864 som i reformåret At Monrads psyke var svingende, vidste man, men romantikkens dyrkelse af geniet gjorde, at man anskuede det anderledes. Det samme gjaldt konseilspræsidentens tendens til at svinge mellem politiske yderpunkter. - At skrive at Monrad virkede manisk på sine omgivelser i 1864, har jeg, som sagt ovenfor, ikke set nævnt af nogen af hans samtidige; man brugte jo andre betegnelser for ham. At samtiden opfattede ham set med romantikkens øjne kan næppe anses som en tilstrækkelig forklaring. Men på denne anakronistiske måde får Glenthøj dog sagt, at Monrad i 1861 og 1864 var manisk. Senere, andetsteds, udtrykker han, at Monrad var ekceptionelt højt begavet, men havde et svært sind, og at det kan være svært med 150 års afstand at sige, om han tog de forkerte beslutninger af den grund, men alligevel slutter han med at sige, at vi kan ikke komme uden om, at Monrad nok har været manio-depressiv [Pol. 14

15 ]. Hvorvidt Glenthøj har ment, at sidstnævnte kunne kaste lys over førstnævnte, med andre ord at Monrads politiske beslutningsproces kan have været eller var kompromitteret af manio-depressiv patologi, kommenterer han, for mig at se, ikke rigtigt. - Men dette har dog muligvis styret ham, da han konkluderede, at Monrad er en af danmarkshistoriens store politiske begavelser, men det var en fatal fejl at give ham magten. Endelig kom den af Danmarks Radio i 2014 udsendte TV serie: 1864, redigeret af Ole Bornedal. Den skulle afstedkomme en lang og hidsig debat i medierne og flere offentlige debater for eller imod, involverende Danmarks Radio, journalister, historikere og politikere, men ingen læger endsige psykiatere! Forfatteren Ib Michael skrev [Pol ], at Biskop Monrads figur har fået psykopatiske træk og henviste til, at faghistorikere har da også for længe siden udstyret ham med en maniodepressiv psykose. Bertel Haarder havde talt [Krist. D ] om en rablende statsminister i nederlagets stund. Steen Skovsgaard, biskop i Monrads gamle stift, udtrykte ægrelse over [Krist. D ], at Monrad bliver portræteret som en halvgal politiker. [Jvf. S. Skovsgaard: Monrad Et indblik i biskop D. G. Monrads tanker. 2013] Bo Bjørnvig stillede spørgsmålet [W. A. 5. dec. 2014]: Men hvor kommer filminstruktøren Ole Bornedals patetiske og pinlige Monrad-figur egentlig fra? Åbenbart indirekte fra Buk Swinty, der i sine bøger om 1864 bygger på Johan Schioldann s doktorafhandling [ ]. - Bjørnvig henviste endvidere til en anmeldelse af historikeren Runge Olesen [DR 12. okt. 2014], iflg. hvilken: Ideen om den gale konseilspræsident D. G. Monrad som en hovedårsag til nederlaget ikke er fuldstændig taget ud af den blå luft. Buk-Swienty nævner den også. Men han bygger hovedsageligt på en doktorafhandling af Johan Schioldann, og fortsatte han, afhandlingen bestemt ikke er uproblematisk - han ville dog ikke bestride at Monrad sandsynligvis var maniodepressiv - men afhandlingen kommer, efter min mening, langtfra i hus med hensyn til at overbevise læseren om, at det faktisk var afgørende for hans handlinger i Ikke mindre kritisk skrev Bent Blüdnikow [jvf. Kasper Elbjørn Berlingske 10. nov. 2014], at min afhandling ikke var uproblematisk, og den blev i sin tid blev kritiseret af blandt andre historikeren Tage Kaarsted, der sagde, at det var dybt problematisk at tilskrive Monrads politiske virke hans sindsstilstand for så glemmer man hans enorme intellekt og ærgerrighed, der er mindst lige så udslagsgivende. I 2015 udkom historikeren Kai Justs Monrad-biografi: D. G. Monrad. Menneske Og Mand. Riget, Magten Og Æren. Meget kritisk skrev han: I nyere tid, det vil sige de sidste 50 år, er der kun udgivet et større værk [om Monrad], en doktordisputats, en såkaldt patografi, men den kan næppe karakteriseres som en biografi, fordi 90% af værket fyldes af nøgne citater fra kildematerialet, der skal tjene som belæg for tesen om Monrads manglende personlige etos, for alvorlige karakterbrist og for middelsvær manio-depressivitet. Det er et problem al den stund indlevelsen i Monrads personlighed og samtid er helt fraværende. Det er således ikke overraskende, at Just måtte finde, at det er problematisk psykiatrisk at diagnosticere et menneske, som har været død i over 100 år, og nærmest fordømmende den hypotetiske diagnosticering af Monrad. Istedetfor ville han tage afsæt i og grave et spadestik dybere bl.a. i samtidens romantiske menneskesyn i sin bestræbelse på at skabe større klarhed over, hvem Monrad var, hvordan han tænkte, og hvorfor han handlede som han gjorde. [K. Just. Debat. Politiken ; J. Fabricius Møller. Krist. D ; J. Bollerup Hansen. Aarhus 15

D. G. Monrad, statsministeren i Danmarks skæbneår 1864, i patografisk belysning

D. G. Monrad, statsministeren i Danmarks skæbneår 1864, i patografisk belysning D. G. Monrad, statsministeren i Danmarks skæbneår 1864, i patografisk belysning af Johan Schioldann, professor emeritus, dr. med. FRANZCP (Foredrag i Dansk Psykiatrisk Selskab, Nyborg, 17.3.16) There appears

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer

Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Kierkegaard Lidenskabens forsvarer Pia Søltoft Ph.d., lektor i etik og religionsfilosofi og Søren Kierkegaard Studier ved Afdeling for Systematisk Teologi Dias 1 "I Forhold til al Lidenskab gjelder det

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Onsdagen April 22, Joh V

Onsdagen April 22, Joh V 5275 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Jens Bjelke) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Jens Bjelke, svensk Befalingsmand i «Fru Inger

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Trinitatis-Søndag 1846

Trinitatis-Søndag 1846 5286 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed.

Kom, Sandheds Ånd og vidne giv At Jesus Kristus er vort liv Og at vi ej af andet ved End Ham, vor sjæl til salighed. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 15.JULI 2012 6.SETRIN BRAHETROLLEBORG KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 AASTRUP KL. 14 (KIRKEKAFFE) Tekster: 2.Mos.20,1-17; Rom.3,23-28; Matth.19,16-26 Salmer: 392,512,493,621,444 Kom, Sandheds

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse

LAD DER BLIVE LYD. Af Lis Raabjerg Kruse LAD DER BLIVE LYD Af Lis Raabjerg Kruse Prøv du at skrive det i dit interview folk tror, man er fuldstændig bindegal det er jeg måske også. Men det er rigtigt, det jeg siger! Verden bliver til en stjernetåge,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d.

Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Kierkegaard: Autentisk ledelse og kunsten at vælge sig selv Ved lektor i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet, ph.d. Pia Søltoft Slide 1 Hvad er autenticitet? Autenticitet er et nøgleord i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23.

Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. Uddrag af N.L. Høyens foredrag, Om betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts udvikling holdt i det Skandinaviske selskab den 23. marts 1844 Nordens Historie, støttet paa Landets og Folkets Grundtræk,

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis )

Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) Hellig Trefoldigheds Fest (Trinitatis ) En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

5te Trinitatis-Søndag 1846

5te Trinitatis-Søndag 1846 5293 Femte Trinitatis-Søndag 1846 1846 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46, fasc. 36, udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Foredraget gik godt. Tilhørerne spillede med i retssalsmiljøet, og alt fungerede endnu bedre end Johanne havde turde håbe.

Foredraget gik godt. Tilhørerne spillede med i retssalsmiljøet, og alt fungerede endnu bedre end Johanne havde turde håbe. Kapitel 4 4.december 2013 Denne aften var Johanne på med sit længe forberedte foredrag. Christine sad nede bagerst, så Johanne ikke rigtigt kunne se hende. Det var efter Johannes ønske, da hun åbent og

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30.

Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Prædiken Fastelavns søndag. Holdt i Hinge kl. 9.00 og i Thorning kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Tællelyset. af H. C. Andersen

Tællelyset. af H. C. Andersen Tællelyset af H. C. Andersen Til Madam Bunkeflod fra hendes hengivne H.C. Andersen Tællelyset Det sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge og ud af den lune Vugge

Læs mere

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo

Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Hvorfor måtte Danmark afstå Norge til Sverige i 1814? Michael Bregnsbo Dansketideneller 400-årsnatten 1380-1814 Union 1380: Valdemar Atterdag, konge af Danmark, død 1375. Valdemars datter: Margrethe, gift

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Onsdag 2den septbr 1846

Onsdag 2den septbr 1846 5303 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere