KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING"

Transkript

1 KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING - dataudtræk fra GEPJ 2005 Nååå - du mener, om patienten har en tilstedeværelse med status: i gang? Kan du se, om patienten er indlagt?

2

3 Kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling - dataudtræk fra GEPJ Juni 2005

4 Kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling - dataudtræk fra GEPJ Susie W. Bondorf Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Lisbeth Rasmussen Dorte Münter Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) URL: Asger S. Olesen Jørgen Mikkelsen H:S Amager Hospital URL: Sprog: Dansk Emneord: Kvalitet; Kliniske databaser; Elektronisk patientjournal Version: 1,0 Versionsdato: 31. maj 2005 Format:.pdf Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Trykt på miljøcertificeret papir Pris: Kr. 0,- - dog betales ekspeditionsgebyr Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juni 2005

5 Forord Mange af landets sygehusejere er ved at udvikle elektroniske patientjournaler (EPJ) baseret på den nationale grundstruktur for elektronisk patientjournal (GEPJ). Ved at basere EPJ på samme grundstruktur, har man bl.a. et fælles grundlag for at indsamle kvalitetsdata. Sideløbende med arbejdet med GEPJ, arbejdes der i mange sammenhænge med udvikling af kvalitetsindikatorer for det kliniske arbejde. Det vil være naturligt og hensigtsmæssigt, at kliniske kvalitetsdata fødes i EPJ-systemer baseret på GEPJ. Men da de to processer ikke har været koordineret, forestår et stort arbejde med at koordinere processerne og tilpasse dem på semantisk, datalogisk og teknisk niveau. Projektet beskrevet i denne rapport er et første skridt til dels at tydeliggøre udfordringen - og dels at levere de første konkrete resultater. Data i GEPJ er struktureret med udgangspunkt i et ønske om optimale kliniske processer. Kvalitetsudviklingsarbejdet bygger på et sæt standarder, som igen er baseret på værdier og normer. Disse to verdener er ikke nødvendigvis integrerede. Forsiden af denne rapport illustrerer dette ganske godt, ved at en kliniker med rod i den nuværende terminologi taler om en indlæggelse, mens en anden kliniker med rod i fremtidig GEPJ-terminologi taler om en tilstedeværelse - med status: i gang. Der er ikke kun tale om terminologiske forskelle, men også forskelle, der har datalogiske og sundhedsinformatiske implikationer. Sundhedsstyrelsen, Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) og H:S Amager Hospital har sammen gennemført et projekt, der skal give det første billede af, hvad der kræves for at opnå en fornuftig sammenhæng mellem EPJ-systemer - baseret på GEPJ - og kliniske kvalitetsindikatorer, hvor klinikerne udelukkende dokumenterer i EPJ, mens data efterfølgende kan genbruges til bl.a. kvalitetsformål. Dette er i tråd med de overordnede sundhedspolitiske målsætninger for anvendelse af IT i sundhedsvæsenet 1. Der er ydet økonomisk støtte til projektet fra Indenrigsog Sundhedsministeriet. Projektet drager nytte af viden og data fra GEPKA-hovedprojektet gennemført på Amager Hospital. Dette er sket ved at benytte konkrete dataudtræk fra Amager Hospitals GEPKA prototype kaldet Frejah - se mere om Frejah i bilag 2. På baggrund af bl.a. erfaringerne fra GEPKA-projektet er GEPJ blevet revideret og er netop udkommet i en version 2.2, som tager højde for mange af de problemstillinger, der belyses i denne rapport. På kvalitetssiden er DGMAs kvalitetsindikatorer for patientjournalen anvendt. Læs mere om GEPKA-projektet på hjemmesiderne: og - og om DGMA på adressen: Sidst i rapporten gives en perspektivering for området baseret på de opnåede erfaringer. Sundhedsstyrelsens enhed for Sundhedsinformatik, maj National IT-strategi

6 Indhold 1 Resumé og resultater 1 2 Projektbeskrivelse Formål og mål Formål Mål 5 3 Dataindsamling og arbejdsform Den teknologiske opsætning Arbejdsform i projektet Analyse af sammenhæng mellem DGMAs datasæt og GEPJ-modellen Udfordringer ved udtræk af DGMA indikatorer fra Frejah 7 4 Resultater 8 5 Perspektiver 9 6 Bilagsfortegnelse 10

7 1 Resumé og resultater Sundhedsstyrelsen, Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) og H:S Amager Hospital har sammen gennemført et projekt, der skal give det første billede af, hvad der kræves for at opnå en fornuftig sammenhæng mellem elektroniske patientjournaler(epj) baseret på GEPJ Grundstruktur for Elektronisk PatientJournal - og kliniske kvalitetsindikatorer. Projektet går på, at klinikerne udelukkende dokumenterer i EPJ, hvor data efterfølgende kan genbruges til bl.a. kvalitetsformål. Dette er i tråd med de overordnede sundhedspolitiske målsætninger for anvendelse af IT i sundhedsvæsenet. Det nationale projekt Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) har siden 1995 arbejdet med kvalitetsudvikling på medicinske afdelinger i Danmark. På baggrund af generelle kvalitetsmål, formuleret af læger og sygeplejersker, har DGMA løbende udviklet standarder og indikatorer til brug for vurdering og udvikling af kvaliteten på kliniske afdelinger. Som led i det nationale GEPKA-projekt (Grundstruktur EPJ Prototype Klinisk Afprøvning) har Amager Hospital i samarbejde med firmaet Acure udviklet en prototype på en GEPJ-baseret EPJ, som havde til hensigt at validere, i hvor høj grad de kliniske processer foreslået i GEPJ-modellen giver klinisk mening, og i hvor høj grad de er hensigtsmæssige. Prototypen på Amager Hospital var navngivet Frejah (Fælles registrering i elektronisk journal Amager Hospital). Sundhedsstyrelsen har udviklet et sæt specifikationer for Integrerbare kliniske databaser (IKDB) for at sikre en høj datakvalitet, som grundlag for en hurtig og pålidelig klinisk tilbagemelding fra kliniske databaser til indberettende afdelinger. Desuden har det været væsentligt, at dobbeltregistrering kan undgås. En såkaldt multidimensionel data-warehouse-model (MMDM) med fuld overensstemmelse med GEPJ-modellens datadefinitioner er derfor resultatet af dette arbejde. Disse specifikationer har været anvendt i arbejdet med dataoverførsel fra Frejah til DGMAs database. Dataudtrækket fra Frejah viser, at det i vid udstrækning kan lade sig gøre at bruge data fra en GEPJ-baseret EPJ til kvalitetsmåling efter DGMAs standarder og indikatorer. I de tilfælde data ikke var tilgængelige viste det sig, at det faldt tilbage på GEPJmodellen, prototypen Frejah eller på brugerne, som enten ikke havde registreret fyldestgørende eller som havde registreret fejlagtigt. Det kan være svært at skelne om det er system- eller modelmæssige årsager, der gør, at data ikke er tilgængelige. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre hvilke data det drejer sig om, så der kan blive taget stilling til om det er modellen eller systemet, der skal have indarbejdet mulighed for at registrere disse data. De udfordringer, der fremstår tydeligst efter projektet er i forhold til juridiske aspekter vedrørende journalføring, til diagnosebegrebet og til registreringspraksis. Der må tages stilling til hvordan de juridiske krav til journalføring honoreres, hvordan anskuelsen af patientgrupperinger ved kvalitetssikring, -udvikling og måling skal være ved det nye diagnosebegreb, samt hvordan brugerne af systemer- Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 1

8 ne vil blive i stand til at registrere på den måde, så datakvaliteten bliver så høj, at den kan anvendes til kvalitetssikring, -udvikling og måling. 2 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

9 2 Projektbeskrivelse Projekt DGMA GEPJ har sit udgangspunkt i visionen om en effektiv sammenhæng i dataflowet fra data skabes af klinikere, til data kan anvendes til kliniske og ikke kliniske formål. Dette kan illustreres som vist i figur 1. Data skal i så vid udstrækning som muligt være kliniske data, der dannes som et naturligt led i den kliniske dokumentation. Data skal således ikke dobbeltindtastes i særlige papirbaserede eller elektroniske formularer, sådan som det ofte er tilfældet i dag. Når de kliniske observationer én gang er dokumenteret, vil data i princippet, uden klinikernes mellemkomst, være til rådighed i andre sammenhænge, bl.a. i kliniske kvalitetsdatabaser. En forudsætning for dette er, at de udvalgte data, dokumenteres i en sammenlignelig klinisk kontekst på nationalt plan. En sådan sammenlignelig kontekst søges bl.a. skabt ved indførelse af GEPJ (Grundstruktur for Elektronisk PatientJournal). Se nærmere beskrivelse af GEPJ-begrebsmodellen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Når alle landets sygehuse benytter elektroniske patientjournaler baseret på GEPJ, vil klinikere benytte sammenlignelige kliniske processer, hvor der kan stilles (standardiserede) krav til data, som skal benyttes i andre sammenhænge. Dette vil medføre højere datakvalitet. GEPJ-modellen er forholdsvis ny, og under stadig udvikling. De forskellige kliniske kvalitetsdatabaser er skabt med en datastruktur, hvor det ikke har været muligt at kunne tage højde for GEPJ. Ønsket om en effektiv sammenhæng i dataflow fra Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 3

10 data skabes af klinikere, til disse data automatisk kan anvendes til kvalitetsformål, fordrer således en afklaring af, hvordan kliniske kvalitetsdatabaser kan benytte GEPJ data til klinisk kvalitetssikring. Det er ikke kun på det tekniske og datalogiske område at de to verdener skal samordnes. Forventninger til hvordan og under hvilke vilkår data skabes i den kliniske praksis kan være forskellig på nogle områder. I nogle af sådanne tilfælde skal de kliniske kvalitetsdatabaser tilpasse sig GEPJ, mens der kan være andre områder, hvor GEPJ kan beriges af input fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Til forskel fra de nuværende kontaktbaserede patientadministrative systemer på landets sygehuse er GEPJ forløbsbaseret. Skismaet mellem kontakt- og forløbsbegrebet er centralt. Kliniske kvalitetsdatabaser (og i det hele taget kliniske databaser) benytter i dag i vid udstrækning data, der er registreret på patientens kontakter. Registreringerne på en kontakt kan vedrøre flere forskellige diagnoser, men registreringerne er ikke specificeret ud på de enkelte (forløbs-) diagnoser. I en forløbsbaseret verden vil aktiviteter/ydelser m.v. skulle dokumenteres på hvert enkelt forløb. Når man går fra kontaktbaseret registrering, til forløbsbaseret dokumentation, stiller det krav til dokumentationssystemerne, men altså også til de kliniske kvalitetsdatabaser. Hidtil har indberetning af data til centrale registre foregået separat fra journalføringen. Journalføringen har i nogen grad været bagudrettet vel mest udpræget i sygeplejedokumentationen, hvor der er fokus på registreringen af hvad man har gjort - hvor der i GEPJ lægges op til, at man fremover skal dokumentere hvad man har til hensigt at gøre, hvorfor og evt. kun afvigelser fra vedtagne standarder eller behandlingsregimer. Samtidig vil der ske en effektivisering af arbejdsgangene, hvor f.eks. en ordination af en røntgenundersøgelse automatisk vil medføre en bestilling heraf. I GEPJ er fokus i første omgang på forløb på og mellem landets sygehuse. På længere sigt er det dog ambitionen, at patientens samlede forløb i sundhedsvæsenet kan følges ved elektronisk dokumentation i både primær og sekundær sektor. Eksempler på udfordringer i projektet En overordnet udfordring i projektet er det forhold, at DGMAs registreringsskema i dag udfyldes af klinikere, som fortolker de data de arbejder med. Computere kan ikke fortolke, læse mellem linierne etc. Det betyder, at data kan findes frem, også når de er angivet helt ustruktureret i fri tekst og med anvendelse af synonymer. Eksempelvis vil der ikke stå direkte patientens funktionsniveau i papirjournalen, men i stedet noget om mobilisering, hjælpemidler etc. Klinikeren vil analysere og fortolke teksten og konkludere at det drejer sig om patientens funktionsniveau. Denne tolkning vil være særdeles vanskelig at konstruere når data skal overføres fra det ene IT-system til det andet. En anden udfordring omhandler udskrivningsdiagnose. En DGMA-indikator omhandler udskrivningsdiagnosen i patientens epikrise. Ingen af begreberne findes imidlertid i GEPJ. I den version af GEPJ, der er brugt i projektet findes aktiviteten tilstedeværelse, som henviser til at patienten er fysisk tilstede i afdelingen. Der skal altid gives en 4 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

11 begrundelse for en aktivitet, hvilket i dette tilfælde vil være årsagen til indlæggelsen. Denne begrundelse (eller på iflg. GEPJ: indikation ) er i dette tilfælde en diagnose, som muligvis kan benyttes som udskrivningsdiagnose. Hvis tilstedeværelsens indikation kan bruges som udskrivningsdiagnose, opstår der flere uafklarede spørgsmål. Hvordan skal DGMA f.eks. forholde sig til situationer, hvor der kan være flere diagnoser der anvendes som indikation? I GEPJ 2.2 skal der udpeges en primær indikation, hvis der findes flere indikerende diagnoser til én aktivitet. 2.1 Formål og mål Formål Projektets formål er: At skabe overblik over i hvor høj grad GEPJ-data fra en konkret implementering af GEPJ kan bruges til kvalitetsmåling i forhold til DGMAs standardkatalog, herunder at afklare datalogiske, terminologiske og tekniske udfordringer. At afklare hvorvidt Sundhedsstyrelsen kan bruge DGMA-indikatorer som bidrag til at detaljere GEPJ-modellen og til at konkretisere generiske klassifikationer. At demonstrere brug af kliniske data opsamlet elektronisk ved daglig journalføring til kvalitetsmåling v.h.a. IT Mål Projektets mål er: Afklaring af i hvor høj grad datagrundlaget for DGMA-indikatorer er tilstede i en implementeret GEPJ-baseret EPJ, herunder at få skabt overblik over hvilket arbejde der er i at tilrette GEPJ/DGMA for at få det bedst mulige grundlag for kvalitetsmåling. Afdækning af problemstillinger ved overførsel og videre brug af GEPJ-data til kvalitetsformål (datalogiske, terminologiske og teknologiske udfordringer). Foretage en direkte overførsel af udvalgte data fra Frejah til DGMA, hvor data skal kunne bruges direkte i kvalitetsarbejdet. Registrering af problemstillinger, der skal indtænkes i det videre arbejde med GEPJ-udviklingen. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 5

12 3 Dataindsamling og arbejdsform 3.1 Den teknologiske opsætning Datagrundlaget for projektet blev skabt i GEPKA-projektet på Amager Hospital, og var således til rådighed i en SQL database. I en fremtidig situation, med klinisk dokumentation i en GEPJ-baseret EPJ, skal data leveres til kliniske kvalitetsdatabaser. For at simulere denne situation, blev der foretaget et dataudtræk fra GEPKAserveren ( Frejah ), som blev lagret i en særlig database konstrueret i samarbejdet med IT leverandøren TietoEnator. Denne database var opbygget på grundlag af et sæt generelle specifikationer for Integrerbare kliniske kvalitetsdatabaser (IKDB) udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. IKDB er kort sagt en såkaldt data-warehouse-model i fuld overensstemmelse med GEPJs datadefinitioner (læs mere om de tekniske detaljer i bilag 3). I arbejdet med dataudtræk fra GEPJ til DGMA har det været naturligt at anvende IKDB. Alle relevante data fra GEPKA-projektet på Amager Hospital blev således overført til en ny database struktureret efter IKDB, og denne database dannede udgangspunkt for projektets arbejde. 3.2 Arbejdsform i projektet Medarbejdere fra DGMA, Sundhedsstyrelsen og Amager Hospitals IT-afdeling har gennemført en række workshops, hvor man har holdt data fra GEPKA-projektet op mod DGMAs kvalitetsindikatorer for patientjournaler. For hvert relevant dataelement er semantik, datastruktur og måde at forstå data i forskellige kontekster blevet gennemgået. 3.3 Analyse af sammenhæng mellem DGMAs datasæt og GEPJ-modellen Alle indikatorer, der indgik i DGMAs tredje tværsnitsundersøgelse blev beskrevet for at få defineret præcis, hvad hver enkelt indikator dækkede over, og hvordan den skulle fortolkes og genfindes i GEPJ. Vi inddelte efterfølgende indikatorerne i to overordnede kategorier alt efter, om de ud fra vores vurdering kunne trækkes ud af Frejah eller ej. Herefter foretog vi dataudtræk af de relevante indikatorer. Dataudtrækket blev efterfølgende valideret ved at læse journalmaterialet i gennem for at sikre, at alle data var blevet fundet. Der var i alt 100 brugere af prototypen i løbet af afprøvning, og der blev oprettet 150 patienter med i alt ca. 450 forløb. I de sidste uger var alle patienter i det geriatriske område i EPJ, mens der i det kardiologiske område var ca. 40 procent. Geriatrisk klinik dokumenterede udelukkende på den elektroniske patient journal, mens Kardiologisk klinik skrev resumé af stuegang i papirjournalen. 6 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

13 3.3.1 Udfordringer ved udtræk af DGMA indikatorer fra Frejah I forhold til spørgsmålene i DGMAs tværsnitsundersøgelser (se bilag 1) var det essentielt at få defineret præcis hvad hvert enkelt spørgsmål dækker over. Hver enkelt indikator måtte nedbrydes til mindste betydningsbærende enheder, som skulle kunne genfindes i en kode i GEPJ. En stor del af udfordringen lå således i at få GEPJ og DGMA-indikatorerne til at tale og forstå samme sprog. Dette kræver en fælles definition af begreber og i enkelte tilfælde indførsel af nye, da nogle begreber ikke eksisterer i Frejah (læs mere om Amager Hospitals GEPJ-baserede prototype Frejah i bilag 2). Et eksempel på en konkret udfordring i projektet Hvordan defineres udskrivningsdiagnosen (A-diagnosen), når GEPJ ikke opererer med udskrivningsdiagnoser? I forhold til DGMAs undersøgelser er det problematisk, da udskrivningsdiagnosen er en vigtig baggrundsvariabel, der f.eks. bruges til at identificere særlige problemer i forbindelse med genindlæggelse, der ofte forekommer hos specifikke diagnosegrupper Dette er imidlertid løst i den efterfølgende version af GEPJ-modellen. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 7

14 4 Resultater Dataudtrækket fra Frejah viser, at det i vid udstrækning kan lade sig gøre at bruge data fra en GEPJ-baseret EPJ til kvalitetsmåling efter DGMAs standarder og indikatorer - se bilag 4 for en detaljeret gennemgang. Mange objektive data var registreret i fri tekst, og var svært tilgængelige, mens subjektive/ bløde data var registreret som højt strukturerede data, der gjorde dem let tilgængelige. Man kunne således uden videre finde data om patientens funktionsniveau, om patienten er mobil med eller uden hjælpemidler, og om patienten havde brug for genoptræning. I de tilfælde data ikke var tilgængelige viste det sig, det enten faldt tilbage på GEPJ-modellen, prototypen Frejah eller på brugerne, som enten ikke havde registreret fyldestgørende eller som havde registreret fejlagtigt. Det kan være svært at skelne om det er system- eller modelmæssige årsager, der gør, at data ikke er tilgængelige. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre hvilke data det drejer sig om, så der kan blive taget stilling til om det er modellen eller systemet, der skal have indarbejdet mulighed for at registrere disse data. De lovpligtige journaloptegnelser er eksempler på dette. Det er lovpligtigt at informere patienten om planen for indlæggelsen, og at dokumentere i journalen, hvilken information, der er givet til patienten. Ligeledes er det lovpligtigt at dokumentere patientens informerede samtykke. Det er derfor også i juridisk forstand nødvendigt, at data er lette at genfinde. Af andre eksempler på model- og/eller systemfejl og mangler kan nævnes, at lovpligtige genoptræningsplaner ikke håndteres i Frejah. Diagnosebegrebet er ændret i relation til GEPJ, således at en diagnose nu repræsenterer en problemstilling. Det giver derfor ikke længere mening at bruge diagnoser i traditionel forstand til kvalitetssikring, -udvikling og måling. Enten må modellen/systemet give mulighed for, at udpege en primær diagnose, et primært problem eller en primær årsag til patientens tilstedeværelse, eller også må der findes nye måder at anskue patientgrupperinger på ved kvalitetssikring, - udvikling og måling. Dette er imidlertid løst i GEPJ version 2.2. Hvad angår registreringspraksis, så er det tydeligt, at datakvaliteten vil kunne forbedres væsentligt ved en bedre registreringspraksis. Alene det, at data registreres de steder, hvor det er meningen vil gøre en stor forskel. Det skal naturligvis fortsat være muligt at anvende fri tekst til beskrivelse af f.eks. afvigelser fra standarder og andre kommentarer, men så snart der er en mulighed for at registrere data i en felt, der er beregnet til det, så må det nødvendigvis benyttes. Undervisning i brugen af EPJ, i registreringspraksis og datadisciplin er derfor altafgørende for en høj datakvalitet. 8 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

15 5 Perspektiver Selv med en forholdsvis begrænset afprøvningsramme viser dette projekt, at en række forudsætninger mangler for at få sammenhæng mellem en national grundstruktur for elektronisk patient journal og hele området for kliniske kvalitetsdata. Først og fremmest er det en erfaring i projektet, at det ikke er let at skabe denne sammenhæng. Mange klinikere har muligvis den opfattelse, at blot data er dokumenteret elektronisk i en EPJ, kan man umiddelbart benytte dem til alle de formål man måtte ønske. Dette er på ingen måde tilfældet. I Frejah er der ikke direkte understøttelse af en række lovkrav til journalføring. Eksempler på dette er Informeret samtykke og Genoptræningsplan, samt at lægelig behandling skal være ordineret af en læge. Desuden er det ikke muligt at se, om en intervention er foretaget på baggrund af en konferencebeslutning. Patientjournaler er juridiske dokumenter, og derfor skal disse oplysninger være tilgængelige. Mange af sundhedssektorens begreber er i dag forankret i kutymer og traditioner. De samme begreber kan således blive benyttet forskelligt afhængigt af hvor i landet eller hvor på et givet hospital man måtte befinde sig. Med GEPJ og udbredelse af nationale kvalitetsindikatorer bliver begreber fastere forankret og standardiserede. Dette kommer også til at gælde interventioner eller aktiviteter, diverse skemaer og andet sundhedsfagligt indhold. Denne standardiseringsproces er allerede i gang, men må forventes at blive en større udfordring i takt med at GEPJ med tilhørende indarbejdede kvalitetsindikatorer udbredes. Kommende EPJ-systemer vil tilbyde en mangfoldighed af registreringsmuligheder. Det er derfor afgørende med retningslinier for registreringspraksis på de områder, der skal indberettes til centrale registre og f.eks. kliniske kvalitetsdatabaser for at sikre sammenlignelige datasæt. Desuden er en høj datadisciplin afgørende, da selv små kodefejl vil kunne give et forkert billede af faktuelle ting. Der forestår således en omfattende uddannelsesopgave af det sundhedsfaglige personale i forhold til registreringspraksis og datadisciplin. Med hensyn til opbygning og implementering af GEPJ-baserede EPJ-systemer, hvor der er taget højde for sammenhæng til kliniske kvalitetsindikatorer, er det en udfordring, at man i tide får sikret, at der er tilstrækkeligt kvalificerede datalogiske og sundhedsinformatiske ressourcer til rådighed i de organisatoriske enheder, der skal stå for opbygningen og implementeringen. De nyeste versioner af GEPJ og de kommende GEPJ-baserede EPJ-systemer vil kunne sikre en tilfredsstillende anvendelse af GEPJ-data til kvalitetsmåling. Dette forventes at ske i løbet af få år. Det er essentielt, at udviklingen indenfor GEPJ og de kliniske kvalitetsindikatorer/-databaser integreres i et mere sammenkoblet forløb end det hidtil har været tilfældet. Nærværende projekt har demonstreret, hvor afgørende en faktor den konkrete forankring af sådant et arbejde er. I de næste par år vil der således være fornuft i at etablere et eller flere projekter, hvor en konkret og formaliseret sammenkobling af de to spor kan foregå. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 9

16 6 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Baggrund for DGMAs datasæt Frejah prototypen Analysedatabasens opbygning Detaljeret oversigt over projektets resultater 10 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

17 Bilag 1: Baggrund for DGMAs datasæt DGMAs kvalitetsmålinger Det nationale projekt Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) har siden 1995 arbejdet med kvalitetsudvikling på medicinske afdelinger i Danmark. På baggrund af generelle kvalitetsmål, formuleret af læger og sygeplejersker, har DGMA løbende udviklet standarder og indikatorer til brug for vurdering og udvikling af kvaliteten på kliniske afdelinger. Kvalitetsmålene dækker hele det tværsektorielle patientforløb og er opdelt i følgende temaer: Henvisning og visitation Planlægning under indlæggelse Medicinering Ernæring Genoptræning Patientinformation Undersøgelser Udskrivelse Epikriseforhold Kontinuitet og koordination af patientforløbet Det ambulante forløb. Standarder og indikatorer Udgangspunktet for udvikling af DGMA standarder har været de medicinske afdelinger, men standarderne må opfattes som generiske (ikke diagnose specifikke) og gælder for størstedelens vedkommende for patientforløb på alle kliniske afdelinger. Standarderne er så vidt muligt evidensbaserede. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger evidens, er standarderne beskrevet på baggrund af faglig konsensus opnået i nedsatte tværfaglige arbejdsgrupper. DGMA har også i stor udstrækning selv udviklet og afprøvet de indikatorer, der trækkes ud til de forskellige kvalitetsmålinger. På den måde har det været muligt at vælge indikatorer, der lægger sig op af DGMAs væsentligste standarder. Tværsnitsundersøgelsen Standarderne og indikatorerne er "byggestenene" i DGMAs tværsnitsundersøgelser, som tilbydes til alle landets medicinske afdelinger. Tværsnitsundersøgelserne gør det muligt for afdelingerne at sammenligne egne resultater internt i afdelingen over tid såvel som i forhold til andre afdelinger. Der udføres også andre kvalitetsmålinger ved brug af generiske indikatorer i DGMAs regi. Heraf kan nævnes De medicinske ambulatorier og Patientinformantundersøgelse af indlagte patienter, som begge blev udført i 2003, men det er typisk den tilbagevendende tværsnitsundersøgelse der forbindes med DGMAs arbejde. Deltagelse i DGMAs tværsnitsundersøgelse er - ligesom i de øvrige undersøgelser - frivillig. I de tre tværsnitsundersøgelser, som er gennemført har mellem 82 og 70 afsnit deltaget. Undersøgelsen gennemføres ved, at en læge og en sygeplejerske fra hvert deltagende afsnit gennemgår 50 patientjournaler og manuelt taster svarene på undersøgelsens spørgsmål ind i et online registreringsskema. Gennemgangen tager rundt regnet en hel arbejdsdag, hvilket svarer til 16 timers arbejde. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 11

18 Det er en stor ressourcebyrde for afdelingerne, og det der DGMAs erfaring, at dette faktum afholder flere afdelinger fra at deltage. Et elektronisk dataudtræk kan her være med til at sikre afdelingernes deltagelse, da kravet til ressourcer ved dataindsamling stort set elimineres. Samtidig giver det mulighed for at foretage større stikprøver end de nuværende 50 journaler pr. deltagende afsnit. En fortsat udvikling og forbedring af kvalitetsniveauet i den enkelte afdeling kræver at afdelingen følger op på resultaterne af de gennemførte målinger og aktivt arbejder for at implementere standarderne i afdelingerne. I den sidste tværsnitsundersøgelse ses en markant kvalitetsforbedring på flere områder hos de afdelinger, der deltager mere end en gang. Tværsnitsundersøgelsen udbydes med jævne mellemrum, og er indtil nu blevet gennemført fire gange, senest i foråret Det er indikatorer fra den tredie tværsnitsundersøgelse (TVU3), der er valgt som udgangspunkt for dataudtræk i nærværende projekt. Lovkrav til patientjournalen Rent juridisk er det i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) formuleret meget klart hvilke informationer en patientjournal skal indeholde. Heri nævnes det også, at det i journalen skal dokumenteres, hvilken information mundtlig så vel som skriftlig patienten har modtaget ( 10). I Lov nr. 482 om patienters retsstilling findes loven om informeret samtykke, der udtrykker, at patienten har ret til at kende planen for indlæggelsen, og at patienten skal give sit samtykke til behandlingen. Det er desuden et lovkrav, at patienten ved udskrivelsen får lavet en genoptræningsplan, hvis der er et lægefagligt vurderet behov for en sådan (Bekendtgørelse nr om udarbejdelse af genoptræningsplaner ved udskrivning fra sygehus). DGMA standarder bygger på sundhedsvidenskabelig evidens og konsensus. Med standarderne som et væsentligt element i DGMAs koncept er det snarere den optimale kvalitet end minimumskravet, der stræbes efter. Derfor strækker standarderne sig også langt ud over de juridiske retningslinier på området. 12 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

19 Bilag 2: Frejah prototypen Som led i det nationale GEPKA-projekt (Grundstruktur EPJ Prototype Klinisk Afprøvning) har Amager Hospital i samarbejde med firmaet Acure udviklet en prototype på en GEPKA-model, som mest ligner GEPJ 2.0, der havde til hensigt at validere, i hvor høj grad de kliniske processer foreslået i GEPJ-modellen giver klinisk mening, og i hvor høj grad de er hensigtsmæssige. Prototypen på Amager Hospital var navngivet Frejah (fælles registrering elektronisk journal Amager hospital). Protypen har været afprøvet i det geriatriske område i rehabiliteringsklinikken samt et enkelt afsnit i Kardiologisk klinik. Den kliniske afprøvning har fundet sted i perioden 11. marts 2004 til 8. juli Der var i alt 100 brugere af prototypen i løbet af afprøvning, og der blev oprettet 150 patienter med i alt ca. 450 forløb. I de sidste uger var alle patienter i det geriatriske område i EPJ, mens der i det kardiologiske område var ca. 40 procent. Geriatrisk klinik dokumenterede udelukkende på den elektroniske patient journal, mens Kardiologisk klinik skrev resumé af stuegang i papirjournalen. Amager Hospitals prototype med integreret elektroniske EKG er. Prototypen gjorde det muligt at arbejde problem- (diagnose-) og forløbs orienteret, og ægte tværfagligt. Derudover var Prototypen i høj grad lagt an på brug af strukturerede data. Diagnoser og interventioner (handlinger, undersøgelser) opstilles i dynamiske hierarkier, og de indkomne resultater til de enkelte interventioner kunne ses i resultatvinduet. Prototypen var fuldt integreret med Amager Hospitals elektroniske EKGmodul. Uddybende beskrivelse af GEPJs begreber findes på Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 13

20 Dokumentationsprocessen var søgt lettet via standardplaner, dvs. at klinikere kunne vælge en plan med et forslag til relevante interventioner, tilrette og endeligt godkende planen. Oprettelse af standardplan for diagnosen hjertesvigt At danne sig overblik over data i Frejah foregik på en fundamentalt anden måde end i papirjournalen, da dokumentation omkring patienten var delt ud på i nogle tilfælde flere forskellige problemer. En måde at danne sig overblik over det enkelte problem, var at bruge perspektivet læs omkring problem. I dette perspektiv var det muligt for klinikeren at se og arbejde med en diagnose med tilhørende interventioner, notater og resultater. 14 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Journalen, der skal kunne det hele

Journalen, der skal kunne det hele Elektronisk patientjournal Journalen, der skal kunne det hele Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse. Tanken er, at EPJ skal indeholde de vigtigste oplysninger om patienten

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Begrebsmodellen i G-EPJ

Begrebsmodellen i G-EPJ Denne side er en arkiveret version af M-IT Online. Den eksisterer kun som reference, og links vil ikke blive opdateret. Begrebsmodellen i G-EPJ Hjælp Af Gert Galster Kliniske oplysninger skal struktureres

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest - anvendes kun i afdelinger der kører fuld drift af MIDT-EPJ (Anæstesiologisk Afdeling 1. udgave) generelle problemstillinger Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest

ErnæringsNyt. Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest ErnæringsNyt Januar 2014 Torsdag d. 7. november blev der afholdt Ernæringens dag, i Hospitalsenheden Vest. Rigtig mange afdelinger gjorde en stor indsats på dagen. I alt deltog 13 afsnit i dataindsamlingen,

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport

Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Til - donationsansvarlige nøglepersoner, donationsansvarlige ledelser og afdelings- og afsnitsledelser Sådan læser og bruger I jeres kvartalsrapport Organdonationsdatabasen blev etableret som en national

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Kogebog for Journalaudit

Kogebog for Journalaudit Kogebog for Journalaudit Hospitalsenheden Vest Kvalitet og Udvikling August 2009 Indhold Side Formål 3 Målgruppe 3 Definitioner 3 Fremgangsmåde 4 1.1 Auditgruppe = Kvalitetsudvalg 4 1.2 Datadefinitioner

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2004. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Aalborg Universitet. Publication date: 2004. Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Aalborg Universitet Bilag til evaluering af GEPKA-projektet Vingtoft, Søren; Bernstein, Knut; Bruun-Rasmussen, Morten; From, Gustav; Nøhr, Christian; Høstgaard, Anna Marie Balling; Botin, Lars; Kjær Andersen,

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen

IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen IT-muligheder i MDT Med fokus på it-understøttelse af dokumentationen Birgitte Seierøe Pedersen Overlæge, speciallæge i onkologi og master i sundheds-it Koncern IT - Region Hovedstaden En MDT- overlæges

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Flettet surveyrapport

Flettet surveyrapport Flettet surveyrapport Sektor: Sygehuse Standardsæt-version 1 Institution sgh:7099 Teres Hospitalet Aarhus Akkreditering gyldig fra: 14-11-2012 Dato Godkendt af Begrundelse Akkrediteringsstatus 26-06-2013

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere