KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING"

Transkript

1 KVALITETSMÅLING EFTER STANDARDER FRA DEN GODE MEDICINSKE AFDELING - dataudtræk fra GEPJ 2005 Nååå - du mener, om patienten har en tilstedeværelse med status: i gang? Kan du se, om patienten er indlagt?

2

3 Kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling - dataudtræk fra GEPJ Juni 2005

4 Kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling - dataudtræk fra GEPJ Susie W. Bondorf Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Lisbeth Rasmussen Dorte Münter Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) URL: Asger S. Olesen Jørgen Mikkelsen H:S Amager Hospital URL: Sprog: Dansk Emneord: Kvalitet; Kliniske databaser; Elektronisk patientjournal Version: 1,0 Versionsdato: 31. maj 2005 Format:.pdf Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Trykt på miljøcertificeret papir Pris: Kr. 0,- - dog betales ekspeditionsgebyr Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juni 2005

5 Forord Mange af landets sygehusejere er ved at udvikle elektroniske patientjournaler (EPJ) baseret på den nationale grundstruktur for elektronisk patientjournal (GEPJ). Ved at basere EPJ på samme grundstruktur, har man bl.a. et fælles grundlag for at indsamle kvalitetsdata. Sideløbende med arbejdet med GEPJ, arbejdes der i mange sammenhænge med udvikling af kvalitetsindikatorer for det kliniske arbejde. Det vil være naturligt og hensigtsmæssigt, at kliniske kvalitetsdata fødes i EPJ-systemer baseret på GEPJ. Men da de to processer ikke har været koordineret, forestår et stort arbejde med at koordinere processerne og tilpasse dem på semantisk, datalogisk og teknisk niveau. Projektet beskrevet i denne rapport er et første skridt til dels at tydeliggøre udfordringen - og dels at levere de første konkrete resultater. Data i GEPJ er struktureret med udgangspunkt i et ønske om optimale kliniske processer. Kvalitetsudviklingsarbejdet bygger på et sæt standarder, som igen er baseret på værdier og normer. Disse to verdener er ikke nødvendigvis integrerede. Forsiden af denne rapport illustrerer dette ganske godt, ved at en kliniker med rod i den nuværende terminologi taler om en indlæggelse, mens en anden kliniker med rod i fremtidig GEPJ-terminologi taler om en tilstedeværelse - med status: i gang. Der er ikke kun tale om terminologiske forskelle, men også forskelle, der har datalogiske og sundhedsinformatiske implikationer. Sundhedsstyrelsen, Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) og H:S Amager Hospital har sammen gennemført et projekt, der skal give det første billede af, hvad der kræves for at opnå en fornuftig sammenhæng mellem EPJ-systemer - baseret på GEPJ - og kliniske kvalitetsindikatorer, hvor klinikerne udelukkende dokumenterer i EPJ, mens data efterfølgende kan genbruges til bl.a. kvalitetsformål. Dette er i tråd med de overordnede sundhedspolitiske målsætninger for anvendelse af IT i sundhedsvæsenet 1. Der er ydet økonomisk støtte til projektet fra Indenrigsog Sundhedsministeriet. Projektet drager nytte af viden og data fra GEPKA-hovedprojektet gennemført på Amager Hospital. Dette er sket ved at benytte konkrete dataudtræk fra Amager Hospitals GEPKA prototype kaldet Frejah - se mere om Frejah i bilag 2. På baggrund af bl.a. erfaringerne fra GEPKA-projektet er GEPJ blevet revideret og er netop udkommet i en version 2.2, som tager højde for mange af de problemstillinger, der belyses i denne rapport. På kvalitetssiden er DGMAs kvalitetsindikatorer for patientjournalen anvendt. Læs mere om GEPKA-projektet på hjemmesiderne: og - og om DGMA på adressen: Sidst i rapporten gives en perspektivering for området baseret på de opnåede erfaringer. Sundhedsstyrelsens enhed for Sundhedsinformatik, maj National IT-strategi

6 Indhold 1 Resumé og resultater 1 2 Projektbeskrivelse Formål og mål Formål Mål 5 3 Dataindsamling og arbejdsform Den teknologiske opsætning Arbejdsform i projektet Analyse af sammenhæng mellem DGMAs datasæt og GEPJ-modellen Udfordringer ved udtræk af DGMA indikatorer fra Frejah 7 4 Resultater 8 5 Perspektiver 9 6 Bilagsfortegnelse 10

7 1 Resumé og resultater Sundhedsstyrelsen, Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) og H:S Amager Hospital har sammen gennemført et projekt, der skal give det første billede af, hvad der kræves for at opnå en fornuftig sammenhæng mellem elektroniske patientjournaler(epj) baseret på GEPJ Grundstruktur for Elektronisk PatientJournal - og kliniske kvalitetsindikatorer. Projektet går på, at klinikerne udelukkende dokumenterer i EPJ, hvor data efterfølgende kan genbruges til bl.a. kvalitetsformål. Dette er i tråd med de overordnede sundhedspolitiske målsætninger for anvendelse af IT i sundhedsvæsenet. Det nationale projekt Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) har siden 1995 arbejdet med kvalitetsudvikling på medicinske afdelinger i Danmark. På baggrund af generelle kvalitetsmål, formuleret af læger og sygeplejersker, har DGMA løbende udviklet standarder og indikatorer til brug for vurdering og udvikling af kvaliteten på kliniske afdelinger. Som led i det nationale GEPKA-projekt (Grundstruktur EPJ Prototype Klinisk Afprøvning) har Amager Hospital i samarbejde med firmaet Acure udviklet en prototype på en GEPJ-baseret EPJ, som havde til hensigt at validere, i hvor høj grad de kliniske processer foreslået i GEPJ-modellen giver klinisk mening, og i hvor høj grad de er hensigtsmæssige. Prototypen på Amager Hospital var navngivet Frejah (Fælles registrering i elektronisk journal Amager Hospital). Sundhedsstyrelsen har udviklet et sæt specifikationer for Integrerbare kliniske databaser (IKDB) for at sikre en høj datakvalitet, som grundlag for en hurtig og pålidelig klinisk tilbagemelding fra kliniske databaser til indberettende afdelinger. Desuden har det været væsentligt, at dobbeltregistrering kan undgås. En såkaldt multidimensionel data-warehouse-model (MMDM) med fuld overensstemmelse med GEPJ-modellens datadefinitioner er derfor resultatet af dette arbejde. Disse specifikationer har været anvendt i arbejdet med dataoverførsel fra Frejah til DGMAs database. Dataudtrækket fra Frejah viser, at det i vid udstrækning kan lade sig gøre at bruge data fra en GEPJ-baseret EPJ til kvalitetsmåling efter DGMAs standarder og indikatorer. I de tilfælde data ikke var tilgængelige viste det sig, at det faldt tilbage på GEPJmodellen, prototypen Frejah eller på brugerne, som enten ikke havde registreret fyldestgørende eller som havde registreret fejlagtigt. Det kan være svært at skelne om det er system- eller modelmæssige årsager, der gør, at data ikke er tilgængelige. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre hvilke data det drejer sig om, så der kan blive taget stilling til om det er modellen eller systemet, der skal have indarbejdet mulighed for at registrere disse data. De udfordringer, der fremstår tydeligst efter projektet er i forhold til juridiske aspekter vedrørende journalføring, til diagnosebegrebet og til registreringspraksis. Der må tages stilling til hvordan de juridiske krav til journalføring honoreres, hvordan anskuelsen af patientgrupperinger ved kvalitetssikring, -udvikling og måling skal være ved det nye diagnosebegreb, samt hvordan brugerne af systemer- Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 1

8 ne vil blive i stand til at registrere på den måde, så datakvaliteten bliver så høj, at den kan anvendes til kvalitetssikring, -udvikling og måling. 2 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

9 2 Projektbeskrivelse Projekt DGMA GEPJ har sit udgangspunkt i visionen om en effektiv sammenhæng i dataflowet fra data skabes af klinikere, til data kan anvendes til kliniske og ikke kliniske formål. Dette kan illustreres som vist i figur 1. Data skal i så vid udstrækning som muligt være kliniske data, der dannes som et naturligt led i den kliniske dokumentation. Data skal således ikke dobbeltindtastes i særlige papirbaserede eller elektroniske formularer, sådan som det ofte er tilfældet i dag. Når de kliniske observationer én gang er dokumenteret, vil data i princippet, uden klinikernes mellemkomst, være til rådighed i andre sammenhænge, bl.a. i kliniske kvalitetsdatabaser. En forudsætning for dette er, at de udvalgte data, dokumenteres i en sammenlignelig klinisk kontekst på nationalt plan. En sådan sammenlignelig kontekst søges bl.a. skabt ved indførelse af GEPJ (Grundstruktur for Elektronisk PatientJournal). Se nærmere beskrivelse af GEPJ-begrebsmodellen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Når alle landets sygehuse benytter elektroniske patientjournaler baseret på GEPJ, vil klinikere benytte sammenlignelige kliniske processer, hvor der kan stilles (standardiserede) krav til data, som skal benyttes i andre sammenhænge. Dette vil medføre højere datakvalitet. GEPJ-modellen er forholdsvis ny, og under stadig udvikling. De forskellige kliniske kvalitetsdatabaser er skabt med en datastruktur, hvor det ikke har været muligt at kunne tage højde for GEPJ. Ønsket om en effektiv sammenhæng i dataflow fra Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 3

10 data skabes af klinikere, til disse data automatisk kan anvendes til kvalitetsformål, fordrer således en afklaring af, hvordan kliniske kvalitetsdatabaser kan benytte GEPJ data til klinisk kvalitetssikring. Det er ikke kun på det tekniske og datalogiske område at de to verdener skal samordnes. Forventninger til hvordan og under hvilke vilkår data skabes i den kliniske praksis kan være forskellig på nogle områder. I nogle af sådanne tilfælde skal de kliniske kvalitetsdatabaser tilpasse sig GEPJ, mens der kan være andre områder, hvor GEPJ kan beriges af input fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Til forskel fra de nuværende kontaktbaserede patientadministrative systemer på landets sygehuse er GEPJ forløbsbaseret. Skismaet mellem kontakt- og forløbsbegrebet er centralt. Kliniske kvalitetsdatabaser (og i det hele taget kliniske databaser) benytter i dag i vid udstrækning data, der er registreret på patientens kontakter. Registreringerne på en kontakt kan vedrøre flere forskellige diagnoser, men registreringerne er ikke specificeret ud på de enkelte (forløbs-) diagnoser. I en forløbsbaseret verden vil aktiviteter/ydelser m.v. skulle dokumenteres på hvert enkelt forløb. Når man går fra kontaktbaseret registrering, til forløbsbaseret dokumentation, stiller det krav til dokumentationssystemerne, men altså også til de kliniske kvalitetsdatabaser. Hidtil har indberetning af data til centrale registre foregået separat fra journalføringen. Journalføringen har i nogen grad været bagudrettet vel mest udpræget i sygeplejedokumentationen, hvor der er fokus på registreringen af hvad man har gjort - hvor der i GEPJ lægges op til, at man fremover skal dokumentere hvad man har til hensigt at gøre, hvorfor og evt. kun afvigelser fra vedtagne standarder eller behandlingsregimer. Samtidig vil der ske en effektivisering af arbejdsgangene, hvor f.eks. en ordination af en røntgenundersøgelse automatisk vil medføre en bestilling heraf. I GEPJ er fokus i første omgang på forløb på og mellem landets sygehuse. På længere sigt er det dog ambitionen, at patientens samlede forløb i sundhedsvæsenet kan følges ved elektronisk dokumentation i både primær og sekundær sektor. Eksempler på udfordringer i projektet En overordnet udfordring i projektet er det forhold, at DGMAs registreringsskema i dag udfyldes af klinikere, som fortolker de data de arbejder med. Computere kan ikke fortolke, læse mellem linierne etc. Det betyder, at data kan findes frem, også når de er angivet helt ustruktureret i fri tekst og med anvendelse af synonymer. Eksempelvis vil der ikke stå direkte patientens funktionsniveau i papirjournalen, men i stedet noget om mobilisering, hjælpemidler etc. Klinikeren vil analysere og fortolke teksten og konkludere at det drejer sig om patientens funktionsniveau. Denne tolkning vil være særdeles vanskelig at konstruere når data skal overføres fra det ene IT-system til det andet. En anden udfordring omhandler udskrivningsdiagnose. En DGMA-indikator omhandler udskrivningsdiagnosen i patientens epikrise. Ingen af begreberne findes imidlertid i GEPJ. I den version af GEPJ, der er brugt i projektet findes aktiviteten tilstedeværelse, som henviser til at patienten er fysisk tilstede i afdelingen. Der skal altid gives en 4 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

11 begrundelse for en aktivitet, hvilket i dette tilfælde vil være årsagen til indlæggelsen. Denne begrundelse (eller på iflg. GEPJ: indikation ) er i dette tilfælde en diagnose, som muligvis kan benyttes som udskrivningsdiagnose. Hvis tilstedeværelsens indikation kan bruges som udskrivningsdiagnose, opstår der flere uafklarede spørgsmål. Hvordan skal DGMA f.eks. forholde sig til situationer, hvor der kan være flere diagnoser der anvendes som indikation? I GEPJ 2.2 skal der udpeges en primær indikation, hvis der findes flere indikerende diagnoser til én aktivitet. 2.1 Formål og mål Formål Projektets formål er: At skabe overblik over i hvor høj grad GEPJ-data fra en konkret implementering af GEPJ kan bruges til kvalitetsmåling i forhold til DGMAs standardkatalog, herunder at afklare datalogiske, terminologiske og tekniske udfordringer. At afklare hvorvidt Sundhedsstyrelsen kan bruge DGMA-indikatorer som bidrag til at detaljere GEPJ-modellen og til at konkretisere generiske klassifikationer. At demonstrere brug af kliniske data opsamlet elektronisk ved daglig journalføring til kvalitetsmåling v.h.a. IT Mål Projektets mål er: Afklaring af i hvor høj grad datagrundlaget for DGMA-indikatorer er tilstede i en implementeret GEPJ-baseret EPJ, herunder at få skabt overblik over hvilket arbejde der er i at tilrette GEPJ/DGMA for at få det bedst mulige grundlag for kvalitetsmåling. Afdækning af problemstillinger ved overførsel og videre brug af GEPJ-data til kvalitetsformål (datalogiske, terminologiske og teknologiske udfordringer). Foretage en direkte overførsel af udvalgte data fra Frejah til DGMA, hvor data skal kunne bruges direkte i kvalitetsarbejdet. Registrering af problemstillinger, der skal indtænkes i det videre arbejde med GEPJ-udviklingen. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 5

12 3 Dataindsamling og arbejdsform 3.1 Den teknologiske opsætning Datagrundlaget for projektet blev skabt i GEPKA-projektet på Amager Hospital, og var således til rådighed i en SQL database. I en fremtidig situation, med klinisk dokumentation i en GEPJ-baseret EPJ, skal data leveres til kliniske kvalitetsdatabaser. For at simulere denne situation, blev der foretaget et dataudtræk fra GEPKAserveren ( Frejah ), som blev lagret i en særlig database konstrueret i samarbejdet med IT leverandøren TietoEnator. Denne database var opbygget på grundlag af et sæt generelle specifikationer for Integrerbare kliniske kvalitetsdatabaser (IKDB) udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. IKDB er kort sagt en såkaldt data-warehouse-model i fuld overensstemmelse med GEPJs datadefinitioner (læs mere om de tekniske detaljer i bilag 3). I arbejdet med dataudtræk fra GEPJ til DGMA har det været naturligt at anvende IKDB. Alle relevante data fra GEPKA-projektet på Amager Hospital blev således overført til en ny database struktureret efter IKDB, og denne database dannede udgangspunkt for projektets arbejde. 3.2 Arbejdsform i projektet Medarbejdere fra DGMA, Sundhedsstyrelsen og Amager Hospitals IT-afdeling har gennemført en række workshops, hvor man har holdt data fra GEPKA-projektet op mod DGMAs kvalitetsindikatorer for patientjournaler. For hvert relevant dataelement er semantik, datastruktur og måde at forstå data i forskellige kontekster blevet gennemgået. 3.3 Analyse af sammenhæng mellem DGMAs datasæt og GEPJ-modellen Alle indikatorer, der indgik i DGMAs tredje tværsnitsundersøgelse blev beskrevet for at få defineret præcis, hvad hver enkelt indikator dækkede over, og hvordan den skulle fortolkes og genfindes i GEPJ. Vi inddelte efterfølgende indikatorerne i to overordnede kategorier alt efter, om de ud fra vores vurdering kunne trækkes ud af Frejah eller ej. Herefter foretog vi dataudtræk af de relevante indikatorer. Dataudtrækket blev efterfølgende valideret ved at læse journalmaterialet i gennem for at sikre, at alle data var blevet fundet. Der var i alt 100 brugere af prototypen i løbet af afprøvning, og der blev oprettet 150 patienter med i alt ca. 450 forløb. I de sidste uger var alle patienter i det geriatriske område i EPJ, mens der i det kardiologiske område var ca. 40 procent. Geriatrisk klinik dokumenterede udelukkende på den elektroniske patient journal, mens Kardiologisk klinik skrev resumé af stuegang i papirjournalen. 6 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

13 3.3.1 Udfordringer ved udtræk af DGMA indikatorer fra Frejah I forhold til spørgsmålene i DGMAs tværsnitsundersøgelser (se bilag 1) var det essentielt at få defineret præcis hvad hvert enkelt spørgsmål dækker over. Hver enkelt indikator måtte nedbrydes til mindste betydningsbærende enheder, som skulle kunne genfindes i en kode i GEPJ. En stor del af udfordringen lå således i at få GEPJ og DGMA-indikatorerne til at tale og forstå samme sprog. Dette kræver en fælles definition af begreber og i enkelte tilfælde indførsel af nye, da nogle begreber ikke eksisterer i Frejah (læs mere om Amager Hospitals GEPJ-baserede prototype Frejah i bilag 2). Et eksempel på en konkret udfordring i projektet Hvordan defineres udskrivningsdiagnosen (A-diagnosen), når GEPJ ikke opererer med udskrivningsdiagnoser? I forhold til DGMAs undersøgelser er det problematisk, da udskrivningsdiagnosen er en vigtig baggrundsvariabel, der f.eks. bruges til at identificere særlige problemer i forbindelse med genindlæggelse, der ofte forekommer hos specifikke diagnosegrupper Dette er imidlertid løst i den efterfølgende version af GEPJ-modellen. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 7

14 4 Resultater Dataudtrækket fra Frejah viser, at det i vid udstrækning kan lade sig gøre at bruge data fra en GEPJ-baseret EPJ til kvalitetsmåling efter DGMAs standarder og indikatorer - se bilag 4 for en detaljeret gennemgang. Mange objektive data var registreret i fri tekst, og var svært tilgængelige, mens subjektive/ bløde data var registreret som højt strukturerede data, der gjorde dem let tilgængelige. Man kunne således uden videre finde data om patientens funktionsniveau, om patienten er mobil med eller uden hjælpemidler, og om patienten havde brug for genoptræning. I de tilfælde data ikke var tilgængelige viste det sig, det enten faldt tilbage på GEPJ-modellen, prototypen Frejah eller på brugerne, som enten ikke havde registreret fyldestgørende eller som havde registreret fejlagtigt. Det kan være svært at skelne om det er system- eller modelmæssige årsager, der gør, at data ikke er tilgængelige. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre hvilke data det drejer sig om, så der kan blive taget stilling til om det er modellen eller systemet, der skal have indarbejdet mulighed for at registrere disse data. De lovpligtige journaloptegnelser er eksempler på dette. Det er lovpligtigt at informere patienten om planen for indlæggelsen, og at dokumentere i journalen, hvilken information, der er givet til patienten. Ligeledes er det lovpligtigt at dokumentere patientens informerede samtykke. Det er derfor også i juridisk forstand nødvendigt, at data er lette at genfinde. Af andre eksempler på model- og/eller systemfejl og mangler kan nævnes, at lovpligtige genoptræningsplaner ikke håndteres i Frejah. Diagnosebegrebet er ændret i relation til GEPJ, således at en diagnose nu repræsenterer en problemstilling. Det giver derfor ikke længere mening at bruge diagnoser i traditionel forstand til kvalitetssikring, -udvikling og måling. Enten må modellen/systemet give mulighed for, at udpege en primær diagnose, et primært problem eller en primær årsag til patientens tilstedeværelse, eller også må der findes nye måder at anskue patientgrupperinger på ved kvalitetssikring, - udvikling og måling. Dette er imidlertid løst i GEPJ version 2.2. Hvad angår registreringspraksis, så er det tydeligt, at datakvaliteten vil kunne forbedres væsentligt ved en bedre registreringspraksis. Alene det, at data registreres de steder, hvor det er meningen vil gøre en stor forskel. Det skal naturligvis fortsat være muligt at anvende fri tekst til beskrivelse af f.eks. afvigelser fra standarder og andre kommentarer, men så snart der er en mulighed for at registrere data i en felt, der er beregnet til det, så må det nødvendigvis benyttes. Undervisning i brugen af EPJ, i registreringspraksis og datadisciplin er derfor altafgørende for en høj datakvalitet. 8 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

15 5 Perspektiver Selv med en forholdsvis begrænset afprøvningsramme viser dette projekt, at en række forudsætninger mangler for at få sammenhæng mellem en national grundstruktur for elektronisk patient journal og hele området for kliniske kvalitetsdata. Først og fremmest er det en erfaring i projektet, at det ikke er let at skabe denne sammenhæng. Mange klinikere har muligvis den opfattelse, at blot data er dokumenteret elektronisk i en EPJ, kan man umiddelbart benytte dem til alle de formål man måtte ønske. Dette er på ingen måde tilfældet. I Frejah er der ikke direkte understøttelse af en række lovkrav til journalføring. Eksempler på dette er Informeret samtykke og Genoptræningsplan, samt at lægelig behandling skal være ordineret af en læge. Desuden er det ikke muligt at se, om en intervention er foretaget på baggrund af en konferencebeslutning. Patientjournaler er juridiske dokumenter, og derfor skal disse oplysninger være tilgængelige. Mange af sundhedssektorens begreber er i dag forankret i kutymer og traditioner. De samme begreber kan således blive benyttet forskelligt afhængigt af hvor i landet eller hvor på et givet hospital man måtte befinde sig. Med GEPJ og udbredelse af nationale kvalitetsindikatorer bliver begreber fastere forankret og standardiserede. Dette kommer også til at gælde interventioner eller aktiviteter, diverse skemaer og andet sundhedsfagligt indhold. Denne standardiseringsproces er allerede i gang, men må forventes at blive en større udfordring i takt med at GEPJ med tilhørende indarbejdede kvalitetsindikatorer udbredes. Kommende EPJ-systemer vil tilbyde en mangfoldighed af registreringsmuligheder. Det er derfor afgørende med retningslinier for registreringspraksis på de områder, der skal indberettes til centrale registre og f.eks. kliniske kvalitetsdatabaser for at sikre sammenlignelige datasæt. Desuden er en høj datadisciplin afgørende, da selv små kodefejl vil kunne give et forkert billede af faktuelle ting. Der forestår således en omfattende uddannelsesopgave af det sundhedsfaglige personale i forhold til registreringspraksis og datadisciplin. Med hensyn til opbygning og implementering af GEPJ-baserede EPJ-systemer, hvor der er taget højde for sammenhæng til kliniske kvalitetsindikatorer, er det en udfordring, at man i tide får sikret, at der er tilstrækkeligt kvalificerede datalogiske og sundhedsinformatiske ressourcer til rådighed i de organisatoriske enheder, der skal stå for opbygningen og implementeringen. De nyeste versioner af GEPJ og de kommende GEPJ-baserede EPJ-systemer vil kunne sikre en tilfredsstillende anvendelse af GEPJ-data til kvalitetsmåling. Dette forventes at ske i løbet af få år. Det er essentielt, at udviklingen indenfor GEPJ og de kliniske kvalitetsindikatorer/-databaser integreres i et mere sammenkoblet forløb end det hidtil har været tilfældet. Nærværende projekt har demonstreret, hvor afgørende en faktor den konkrete forankring af sådant et arbejde er. I de næste par år vil der således være fornuft i at etablere et eller flere projekter, hvor en konkret og formaliseret sammenkobling af de to spor kan foregå. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 9

16 6 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Baggrund for DGMAs datasæt Frejah prototypen Analysedatabasens opbygning Detaljeret oversigt over projektets resultater 10 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

17 Bilag 1: Baggrund for DGMAs datasæt DGMAs kvalitetsmålinger Det nationale projekt Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA) har siden 1995 arbejdet med kvalitetsudvikling på medicinske afdelinger i Danmark. På baggrund af generelle kvalitetsmål, formuleret af læger og sygeplejersker, har DGMA løbende udviklet standarder og indikatorer til brug for vurdering og udvikling af kvaliteten på kliniske afdelinger. Kvalitetsmålene dækker hele det tværsektorielle patientforløb og er opdelt i følgende temaer: Henvisning og visitation Planlægning under indlæggelse Medicinering Ernæring Genoptræning Patientinformation Undersøgelser Udskrivelse Epikriseforhold Kontinuitet og koordination af patientforløbet Det ambulante forløb. Standarder og indikatorer Udgangspunktet for udvikling af DGMA standarder har været de medicinske afdelinger, men standarderne må opfattes som generiske (ikke diagnose specifikke) og gælder for størstedelens vedkommende for patientforløb på alle kliniske afdelinger. Standarderne er så vidt muligt evidensbaserede. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger evidens, er standarderne beskrevet på baggrund af faglig konsensus opnået i nedsatte tværfaglige arbejdsgrupper. DGMA har også i stor udstrækning selv udviklet og afprøvet de indikatorer, der trækkes ud til de forskellige kvalitetsmålinger. På den måde har det været muligt at vælge indikatorer, der lægger sig op af DGMAs væsentligste standarder. Tværsnitsundersøgelsen Standarderne og indikatorerne er "byggestenene" i DGMAs tværsnitsundersøgelser, som tilbydes til alle landets medicinske afdelinger. Tværsnitsundersøgelserne gør det muligt for afdelingerne at sammenligne egne resultater internt i afdelingen over tid såvel som i forhold til andre afdelinger. Der udføres også andre kvalitetsmålinger ved brug af generiske indikatorer i DGMAs regi. Heraf kan nævnes De medicinske ambulatorier og Patientinformantundersøgelse af indlagte patienter, som begge blev udført i 2003, men det er typisk den tilbagevendende tværsnitsundersøgelse der forbindes med DGMAs arbejde. Deltagelse i DGMAs tværsnitsundersøgelse er - ligesom i de øvrige undersøgelser - frivillig. I de tre tværsnitsundersøgelser, som er gennemført har mellem 82 og 70 afsnit deltaget. Undersøgelsen gennemføres ved, at en læge og en sygeplejerske fra hvert deltagende afsnit gennemgår 50 patientjournaler og manuelt taster svarene på undersøgelsens spørgsmål ind i et online registreringsskema. Gennemgangen tager rundt regnet en hel arbejdsdag, hvilket svarer til 16 timers arbejde. Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 11

18 Det er en stor ressourcebyrde for afdelingerne, og det der DGMAs erfaring, at dette faktum afholder flere afdelinger fra at deltage. Et elektronisk dataudtræk kan her være med til at sikre afdelingernes deltagelse, da kravet til ressourcer ved dataindsamling stort set elimineres. Samtidig giver det mulighed for at foretage større stikprøver end de nuværende 50 journaler pr. deltagende afsnit. En fortsat udvikling og forbedring af kvalitetsniveauet i den enkelte afdeling kræver at afdelingen følger op på resultaterne af de gennemførte målinger og aktivt arbejder for at implementere standarderne i afdelingerne. I den sidste tværsnitsundersøgelse ses en markant kvalitetsforbedring på flere områder hos de afdelinger, der deltager mere end en gang. Tværsnitsundersøgelsen udbydes med jævne mellemrum, og er indtil nu blevet gennemført fire gange, senest i foråret Det er indikatorer fra den tredie tværsnitsundersøgelse (TVU3), der er valgt som udgangspunkt for dataudtræk i nærværende projekt. Lovkrav til patientjournalen Rent juridisk er det i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 846 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser (journalføring) formuleret meget klart hvilke informationer en patientjournal skal indeholde. Heri nævnes det også, at det i journalen skal dokumenteres, hvilken information mundtlig så vel som skriftlig patienten har modtaget ( 10). I Lov nr. 482 om patienters retsstilling findes loven om informeret samtykke, der udtrykker, at patienten har ret til at kende planen for indlæggelsen, og at patienten skal give sit samtykke til behandlingen. Det er desuden et lovkrav, at patienten ved udskrivelsen får lavet en genoptræningsplan, hvis der er et lægefagligt vurderet behov for en sådan (Bekendtgørelse nr om udarbejdelse af genoptræningsplaner ved udskrivning fra sygehus). DGMA standarder bygger på sundhedsvidenskabelig evidens og konsensus. Med standarderne som et væsentligt element i DGMAs koncept er det snarere den optimale kvalitet end minimumskravet, der stræbes efter. Derfor strækker standarderne sig også langt ud over de juridiske retningslinier på området. 12 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

19 Bilag 2: Frejah prototypen Som led i det nationale GEPKA-projekt (Grundstruktur EPJ Prototype Klinisk Afprøvning) har Amager Hospital i samarbejde med firmaet Acure udviklet en prototype på en GEPKA-model, som mest ligner GEPJ 2.0, der havde til hensigt at validere, i hvor høj grad de kliniske processer foreslået i GEPJ-modellen giver klinisk mening, og i hvor høj grad de er hensigtsmæssige. Prototypen på Amager Hospital var navngivet Frejah (fælles registrering elektronisk journal Amager hospital). Protypen har været afprøvet i det geriatriske område i rehabiliteringsklinikken samt et enkelt afsnit i Kardiologisk klinik. Den kliniske afprøvning har fundet sted i perioden 11. marts 2004 til 8. juli Der var i alt 100 brugere af prototypen i løbet af afprøvning, og der blev oprettet 150 patienter med i alt ca. 450 forløb. I de sidste uger var alle patienter i det geriatriske område i EPJ, mens der i det kardiologiske område var ca. 40 procent. Geriatrisk klinik dokumenterede udelukkende på den elektroniske patient journal, mens Kardiologisk klinik skrev resumé af stuegang i papirjournalen. Amager Hospitals prototype med integreret elektroniske EKG er. Prototypen gjorde det muligt at arbejde problem- (diagnose-) og forløbs orienteret, og ægte tværfagligt. Derudover var Prototypen i høj grad lagt an på brug af strukturerede data. Diagnoser og interventioner (handlinger, undersøgelser) opstilles i dynamiske hierarkier, og de indkomne resultater til de enkelte interventioner kunne ses i resultatvinduet. Prototypen var fuldt integreret med Amager Hospitals elektroniske EKGmodul. Uddybende beskrivelse af GEPJs begreber findes på Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling 13

20 Dokumentationsprocessen var søgt lettet via standardplaner, dvs. at klinikere kunne vælge en plan med et forslag til relevante interventioner, tilrette og endeligt godkende planen. Oprettelse af standardplan for diagnosen hjertesvigt At danne sig overblik over data i Frejah foregik på en fundamentalt anden måde end i papirjournalen, da dokumentation omkring patienten var delt ud på i nogle tilfælde flere forskellige problemer. En måde at danne sig overblik over det enkelte problem, var at bruge perspektivet læs omkring problem. I dette perspektiv var det muligt for klinikeren at se og arbejde med en diagnose med tilhørende interventioner, notater og resultater. 14 Dataudtræk fra GEPJ til kvalitetsmåling efter standarder fra Den Gode Medicinske Afdeling

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002

National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 National strategi for IT i sygehusvæsenet 2000-2002 Forord En målrettet og effektiv anvendelse af moderne informationsteknologi er i dag en afgørende faktor for virksomheder og institutioner. Det gælder

Læs mere

Elektroniske Patientjournaler

Elektroniske Patientjournaler Elektroniske Patientjournaler Lægmandsvurdering afholdt af Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2002/15 Elektroniske Patientjournaler Lægmandsvurdering afholdt af Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets

Læs mere

Effektvurdering af den elektroniske patientjournal (EPJ)

Effektvurdering af den elektroniske patientjournal (EPJ) Effektvurdering af den elektroniske patientjournal (EPJ) Det Digitale Sygehus Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn Århus Juli 2004 Forord Nærværende skrift indeholder en effektvurdering af Elektronisk PatientJournal

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN 8. MARTS 2010 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Forord Gennem de seneste knap tre år har vi fulgt implementering af EPJ/THS/Cosmic i det færøske

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0 AmbuFlex Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering Evalueringsrapport Version 1.0 Læsevejledning: Læs primært dette dokument samt bilag 7 August 2010 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer

Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Integration mellem MidtEPJ og specialespecifikke systemer Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Styregruppen for Sundheds It-systemer Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsinformatik 17. marts 2011 Denne rapport

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere