KØM2728 Bøgebjerg, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 102.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØM2728 Bøgebjerg, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 102."

Transkript

1 KØM2728 Bøgebjerg, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr KUAS nr /KØM-0007 Beretningen dækker over forundersøgelsen af et 1,7 ha stort areal nordvest for Bøgebjerggård ved Herfølge. Under forundersøgelsen fremkom en mindre mængde sekundært aflejret neolitisk flint, samt en del kogestensgruber. Forundersøgelsen blev udført i perioden august 2011 af Museumsinspektør Maja Schultz og mag. art David Brink. Beretning udført af sidstnævnte.

2 Abstract Forundersøgelsen afslørede sekundært aflejret flintaffald af neolititisk karakter (typologisk datering) samt en mindre antal udaterede kogestensgruber (formodentlig fra Neolitikum/bronzealder). Ingen reelle bebyggelsesspor fremkom. Den tilhørende bebyggelse befinder sig antageligt umiddelbart nord for det undersøgte område, som derfor betegnes som udkanten af en neolitisk/bronzealderlig boplads. Indhold Undersøgelsens forhistorie S. 3 Administrative data S. 5 Topografi terræn og undergrund S. 5 Målesystem S. 5 Øvrige data S. 6 Udgravningsmetode S. 6 Undersøgelsens resultater S. 7 Fremtidigt arbejde på stedet S. 10 Fundliste S. 11 Fundbeskrivelse S. 12 Tegningsliste S. 14 Fotoliste S. 15 Anlægsliste S. 17 Anlægsbeskrivelse S. 18 2

3 Undersøgelsens forhistorie Forud for anlæggelsen af et regnvandsbassin på matrikel 6-a, Herfølge by ejerlav, har bygherre, Energiforsyningen Køge kommune, anmodet Køge Museum om en arkæologisk forundersøgelse af det omhandlede areal. Området er beliggende umiddelbart øst for den nuværende Herfølge by, mens havet (Køge bugt) ligger godt 3km nordøst herfor i fugleflugt. Figur 1: Tidligere er der i det umiddelbart nærliggende område erkendt spor efter både bebyggelse og begravelser. Dateringsmæssigt placerer hovedparten af de forhistoriske spor sig i til yngre stenalder (se nedenfor) (nord opad). Tidlige erkendte fortidsminder i området: A: Herfølge Præstegaard. Begravelse, Stenkiste (1945): "Fund af formentlig Stenaldergrav paa lav Bakke". Ca. 250 m sydvest for undersøgelsesområdet. 3

4 : Herfølge. Bosættelse yngre stenalder (NM top. arkiv 493/67), overflade opsamlede genstande fra dolktid (KØM 65) : Præstegårdsmarken. Arealet er afsøgt med detektor og der er fremkommet en del genstande, bl.a. en del mønster fra middelalder : Svansbjerg: Efterretning om begravelse i kridtstenskiste. Også tilknyttet et sagn om en person ved navn Oluf Trolle. Figur 2: Tidligere fund i nærområdet se beskrivelse ovenfor: Herfølge Præstegaard (rød prik), Præstegaardsmarken (blå prik) og Herfølge (gul prik), KØM 2728Bøgebjerg ses markeret med gul stjerne (nord opad). 4

5 Administrative data Den arkæologiske forundersøgelse blev foretaget af Køge Museum og i henhold til museumslovens 26 stk. 2 bekostet af Energiforsyningen Køge Kommune, der er projektets bygherre. Det godkendte budget for undersøgelsen beløb sig på ,75kr. inkl. moms. Ved godkendelsen af budgettet lagde Kulturarvsstyrelsen vægt på, at "der på det aktuelle område antages at være fortidsminder. Undersøgelsen skal afklare omfanget af disse". Kulturarvsstyrelsen gav ikke tilsagn om tilskud til udgifterne til forundersøgelsen da udgifterne til denne ikke udgjorde en uforholdsmæssigt stor udgift i forhold til den samlede anlægsudgift. Bygherres kontaktperson er Torben Permin, ingeniør ved Energiforsyningen Køge Kommune. Entreprenør er JL Entreprenørfirma Køge ApS. Gravemaskinen blev ført af Finn Dysted. Selvsamme entreprenør stillede ligeledes skurvogn til rådighed. Korrespondance: : Energiforsyningen Køge Kommune anmoder Køge Museum om budget for arkæologisk forundersøgelse inden anlæggelse af regnvandsbassin øst for Herfølge : Budget indsendt til Kulturarvsstyrelsen via FF : Budget godkendt af Kulturarvsstyrelsen : Budget sendt til Bygherre (pr. mail til Torben Permin) : mail fra Torben Permin, arealet er høstet. der mangler at blive afsat areal. Besigtigelse: : Arealet besigtiget af Svend Åge Tornbjerg og Maja Schultz, arealet er ikke afsat. Prøvegravning: : Arealet afsættes : prøvegravning påbegyndes : Prøvegravning afsluttes. Originaldokumentation, måledata og korrespondance opbevares på Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge. Fund opbevares på museets magasin, Vasebækvej 30D, 4600 Køge. Topografi, terræn og undergrund Regnvandsbassinet skal etableres øst for Herfølge på et lavtliggende terræn nordvest for gården Bøgebjerg. Umiddelbart nord for det berørte område løber en mindre bæk. På de Høje målebordblade ses et mindre eng/mose areal markeret umiddelbart vest for undersøgelsesområdet. Terrænet stiger kraftigt mod syd og mere jævnt mod nord. Den planlagte kørselsvej følger et eksisterende skel, der kan erkendes på både høje og lave målebordsblade. Målesystem Horisontalt: Alle opmålinger blev løbende foretaget med GPS (Trimble R6, UTM 32 DVR 90). Data blev efterredigeret i MapInfo. Vertikalt: Snittede anlæg blev tegnet i 1:10. 5

6 Øvrige data Forundersøgelsen blev foretaget i perioden Overvågningen af kørselsvejen forløb over de følgende 2 uger. Udgravningsansvarlig: Museumsinspektør Maja Schultz. Daglig leder: Museumsinspektør Maja Schultz. Akademisk medarbejder: Mag. Art. David Brink. Beretningsansvarlig: Mag. Art. David Brink. Lodsejer: Søren Christoffersen, Billesborgvej 19, Bøgebjerggård, Herfølge. Muldafrømningen blev foretaget med gravemaskine, monteret med en to meter bred rabatskovl. JL Entreprenørfirma udførte maskinarbejdet. Maskinfører: Finn Dysted Skurvogn blev stillet til rådighed af JL Entreprenørfirma. Original dokumentation opbevares på Køge Museum, Nørregade 4, 4600 Køge medens digital dokumentation og genstande opbevares på Vasebækgård, Vasebækvej 30d, 4600 Køge. Under udgravningen var vejret overskyet med enkelte mindre byger. Note: Grundet en misforståelse mellem Maja Schultz og Torben Permin, kørte maskine, på vej til undersøgelsesområdet, på den forkerte side af pindende afsat til kørselsvejen. Maskinen kørte således på lodsejers Søren Christoffersen mark. Det ser dog ikke ud til at maskinens færden har forsaget større ødelæggelser i hverken mark eller udlæg (Fotos ). Dog er jorden kørt op på et mindre areal ved Billesborgvej samt umiddelbart syd for regnvandsbassinet. Note: Undersøgelsesarealet var mod forventning ikke afsat ved Køge Museums ankomst Via Torben Permin blev Jørgen Lund fra Landmålergården kontaktet og arealet blev således afsat i løbet af formiddagen. Udgravningsmetode 2 m brede søgegrøfter blev trukket med maskinkraft i nordnordvestlig-sydsydøstlig retning og i en indbyrdes afstand af cirka 18 m. Søgegrøfterne blev udlagt med denne orientering ad to årsager. For det første for med større sandsynlighed at kunne lokalisere øst-vest orienterede hustomter, men ligeledes idet denne orientering var fordret af det relativt lille undersøgelsesområdes orientering i landskabet. Der blev løbende skovlet efter i fladen for at sikre registrering af alle anlæg. Fremkomne anlæg blev ridset ind med skovl og markeret med en bambuspind. Udvalgte anlæg blev snittet med spade, tegnet i 1:10 og derefter beskrevet. Ved fremkomsten af forhistoriske stolpehuller der med en vis sandsynlighed kunne fortolkes som tagbærende stolper i en hustomt, blev udvidelser af grøfterne udført. Ligeledes blev grøfterne udvidet i tilfælde hvor de fremkomne kogestensgruber synes udlagt systematisk i rette linier. En mindre udvidelse blev ligeledes foretaget idet to fyldskifter ved afrømningen viste sig som rektangulære fyldskifter, afrømningen viste dog at der her var blot var tale om naturfænomener. Da vandring over markerne afslørede tilstedeværelsen af en del flintafslag, og da arealet befinder sig op ad det nuværende åforløb (tidligere vådområde), var der under muldafrømningen fokus på den mulige tilstedeværelse af mesolitiske bopladsspor. Ad denne årsag blev mulden umiddelbart under det nuværende pløjelag afrømmet i tynde lag med maskinen, alt imens der var særlig fokus på at erkende eventuelle litiske bopladsspor. Alle forhistoriske anlægsspor blev opmålt med gps og forsynet med et anlægsnummer. Recente anlæg, hovedsageligt i form af dræn blev i vid udstrækning indmålt. Desværre blev grøfternes nordlige del dog hurtigt efter muldafrømningen vandfyldt, recente anlæg blev herfor ikke indmålt i disse områder. 6

7 Området var i høj grad dække af naturlige lavninger, disse blev blot indmålt og forsynet med anlægsnumre i tilfælde hvor de indeholdt oldsager (flint). Anlæg som blev snittet før opmålingen af området blev givet anlægsnumre begyndende med A100 (dette gjordes for at undgå senere dobbeltnummerering) Øvrige anlæg blev under opmålingen givet anlægsnumre begyndende med A1. Undersøgelsens resultater Undersøgelsesarealet dækkede cirka 1,7 ha. De forhistoriske levninger omfattede 16 kogestensgruber (neolitikum/bronzealder), 5 stolpehuller (ingen konstruktioner), samt fundet af sekundært aflejret flintaffald (antageligt neolitisk). Anvendte anlægsnumre: A1-A23 A100-A103 Anvendte fundnumre: P1-P2 X1-X11 Anvendte Tegningsnumre T1 Undersøgelsens forløb og resultater: I følgende to områder blev der ikke udlagt søgegrøfter: - I områdets nordøstlige del udlagdes ingen grøfter idet området allerede på overfladen stod under vand. Udlægning af søgegrøfter var derfor ikke muligt. Der synes dog ikke at være nogen fare for at der herved er mistet oplysninger af museal interesse, idet åbningen af grøfter på områdets vestlige del viste at grøfternes nordlige del ikke indeholdt forhistoriske anlægsspor, men derimod blot naturlige vandmættede lavninger. - Området vestligste del blev ej heller undersøgt via søgegrøfter idet der her er nedlagt en større nord-sydgående vandledning (se figur nedenfor). Figur 3: Oversigt over undersøgelsesområdet: De udlagte søgegrøfter er markeret med rødt, det vanddækkede område med blåt og vandledningen med gult (nord opad). 7

8 Alt i alt blev der udlagt 9 NNV-SSØ gående søgegrøfter med 18 meters mellemrum samt en enkelt ØNØ-VSV gående grøft nord i området (udlagt parallelt med det nuværende åforløb). Alt i alt er der afdækket et areal på 1151 kvadratmeter (0,115 ha). Dækningsprocenten er således blot på 6,7 % af arealet, hvilket dog er afledt af de problematiske omstændigheder fremlagt ovenfor. I de udlagte grøfter observeredes følgende: GRØFT 1: Nordligt i grøften fandtes ingen anlæg, denne del af grøften stod ydermere kort efter afdækningen under vand. Den sydlige del af grøften var forholdsvis tør med mindre lavninger, hvoraf en enkelt af disse indeholdt en enkelt flintafslag (A22). (Foto 4163) GRØFT 2: Nordligt i grøften fandtes ingen anlæg, denne del af grøften stod ydermere kort efter afdækningen under vand (Foto 4164). Centralt i grøften er der foretaget en mindre udvidelse (foto 4165, 4166) idet der fremkom enkelte stolpehuller. Udvidelsen afgjorde dog at der ikke var tale om huskonstruktion med mere. Den sydlige del af grøften var forholdsvis tør med mindre lavninger. GRØFT 3 Nordligt i grøften fandtes ingen anlæg, denne del af grøften stod ydermere kort efter afdækningen under vand. Over hele grøften sås vådbundsaflejringer. Sydligt i grøften er der foretaget en mindre udvidelse idet der fremkom enkelte stolpehuller. Udvidelsen afgjorde dog at der ikke var tale om huskonstruktion med mere. GRØFT 4: Nordligt i grøften fandtes ingen anlæg, denne del af grøften stod ydermere kort efter afdækningen under vand. Centralt/sydligt i grøften fremkom enkelte kogegruber. GRØFT 5: Nordligt i grøften fandtes ingen anlæg, denne del af grøften stod ydermere kort efter afdækningen under vand. Sydligt i grøften fremkom enkelte kogegruber, samt den nedenfor omtalte flintholdige naturlige lavning A23. GRØFT 6: Grøften afkortet på grund af blankt vand på markoverfladens nordøstlige del. Sydligst i den aftrukne grøft sås enkelte kogegruber (Foto 417). GRØFT 7: Grøften afkortet på grund af blankt vand på markoverfladens nordøstlige del. I den aftrukne grøft fandtes ingen anlæg, men blot naturlige vandmættede aflejringer (Foto 4171 og 4172). GRØFT 8 og 9: Grøfterne afkortet på grund af blankt vand på markoverfladens nordøstlige del. Grøft 8 er en forskudt forlængelse af grøft 9. Forskydningen skyldes at der i grøft 9 fremkom den vestlige kant af en recent nedgravning til en vandledning (vanledningen fremstår i overfladen som en langstrakt kunstig forhøjning (Foto 4174)). ingen anlæg fremkom i grøfterne 8 og 9. GRØFT 10: Omtrent øst-vest gående grøft løbende parallelt med åforløbet umiddelbart nord herfor. Arealet (umiddelbart op ad åforløbet) ligger en anelse højere end det omgivende areal, grøften er derfor relativt tør, ingen anlæg fremkom i denne grøft. Som det fremgår af ovenstående, var den nordlige del af samtlige Nord-Syd gående grøfter var præget af lavninger/vådområder, hvilket medførte at grøfternes nordlige halvdel allerede dagen efter afrømning var dækket af vand. Sydligt i grøfterne steg landskabet svagt, og grøfternes sydlige del lå således i bunden af et mindre bakkedrag strækkende sig sydover. I dette område fremkom et mindre antal forhistoriske anlægsspor, i form af enkelte stolpehuller samt 16 kogestensgruber. 8

9 I grøft 2 og 3 blev der foretaget mindre udvidelser for at undersøge hvorvidt de herværende stolpehuller var del af huskonstruktioner, hegn eller andet. Udvidelserne viste dog at dette ikke var tilfældet. Kogegruberne var koncentreret i grøfterne 4, 5 og 6. Kogegruberne synes ikke umiddelbart udlagt i noget særligt system. Dog vurderedes det under afrømningen af de tre kogegruber (A14, A15, og A16), kunne indgå i et lineært grubekompleks. Hypotesen blev dog afvist via en mindre udvidelse omkring disse kogegruber. Figur 4: De fundne kogegruber i søgegrøftern (nord opad). Figur 5: De fremkomne anlæg i grøfterne (nord opad). 9

10 Der fremkom således ingen direkte spor af bebyggelse i form af hustomter. Dog indikerer de tilstedeværende kogegruber at en bebyggelse må forefindes i den umiddelbare nærhed heraf. Det vurderes at bebyggelsen skal forefindes længere oppe ad det sydlige bakkedrag. Dateringen af en sådan bebyggelse er ingenlunde sikker ud fra tilstedeværelsen af de nævnte kogegruber. Der er dog visse indikationer som peger i retning af en neolitisk bebyggelse idet der i en af områdets mange naturlige vandmættede lavninger fandtes en del bearbejdet flint af neolitisk karakter. Den fremkomne flint bestod hovedsagelig af afslag, men ligeledes en enkelt knude, samt et formodet kropafslag fra en økse (Ingen fund af redskaber eller flækkeproduktioner indikerer at der kan være tale om en mesolitisk flintkultur). Det omtalte flintfund (fremkommet i den naturlige vådbundslavning A23) er fortolket som et omlejret fund. fortolkningen er baseret på følgende observationer: Den øvre fyld (som indeholdt hovedparten af flintgenstandene) i lavningen, adskilte sig let (dog udflydende) mod den omgivende fyld (fortolket som gammel pløjemuld). Dette faktum indikerer at fylden og de medfølgende genstande er tilkommet andetsteds fra. Hvorvidt denne omlejring skyldes simpel erosion fra det syd for liggende bakkedrag eller hvorvidt omlejringen skyldes mekanisk påvirkning fra plov kan ikke afklares. Dog synes det sikkert at omlejringen er foregået i gammel tid idet en nærliggende kogestengrube ses at skære den omtalte fyld. Sammenfattende afslørede prøvegravningen af KØM 2728 at undersøgelsesområdet sandsynligvis dækker over udkanten af en formodet boplads (antageligt neolitisk). Der er dog ikke tilstrækkelige spor i det afgravede område, som godtgør en yderlige udgravning. Til gengæld sandsynliggør prøvegravningen, at der umiddelbart syd for undersøgelsesområdet, altså på bakkedraget syd herfor med stor sandsynlighed ligger en neolitisk boplads. Overvågningen af den kommende kørselsvej langs det fredede dige vest på marken, viste sig at være problematisk idet der efter maskinernes afrømning stadigvæk lå en del muldklatter tilbage på overfladen. Ydermere kørte gravemaskinerne på den afgravede overflade (undergrund), hvilket komplicerede iagttagelser i fladen yderligere. Den sydligste del af overvågningen afslørede dog enkelte kogestensgruber. Fra toppen af bakkedraget og længere nordover var det derimod umuligt at udføre tilfredsstillende iagttagelser af fladen. Fremtidigt arbejde på stedet Sammenfattende afslørede prøvegravningen af KØM 2728 at undersøgelsesområdet sandsynligvis dækker over udkanten af en formodet neolitisk boplads. Der er dog ikke tilstrækkelige spor i det afgravede område, som godtgør en yderlige udgravning. Til gengæld sandsynliggør prøvegravningen, at der umiddelbart syd for undersøgesesområdet, altså på bakkedraget syd herfor med stor sandsynlighed ligger en neolitisk boplads. Køge Museum d. 6.oktober 2011 David Brink mag. art. Køge Museum d

11 Fundliste Fun d Materiale Genstand Datering Anlæg P1 Botanisk materiale solderest Oldtid A7 P2 Botanisk materiale Solderest Oldtid A7 X1 Flint Afslag Neolitikum X2 Flint Kniv Neolitikum X3 Flint Afslag Oldtid A22 X4 Flint Skraber Neolitikum X5 Flint Afslag Oldtid X6 Flint Kerne/blok/knude Oldtid A7 X7 Flint Afslag Neolitikum A23 X8 Flint Ildskørnet Neolitikum A23 X9 Flint Kerne/blok/knude Neolitikum A23 X10 Flint Stykke m. retouche Neolitikum A23 X11 Flint Afslag Neolitikum A23 11

12 Fundbeskrivelse P1 Oldtid Solderest (finsold) fra cirka 0,75l jord. Vægt 150g (ikke helt tørt). Fra lag a7, lag 2, T1 T1 Anlæg: A7 P2 Oldtid Solderest (finsold) fra cirka 1,5l jord. Vægt 375g (ikke helt tørt). Fra lag a7, lag 1, T1 T1 Anlæg: A7 X1 Neolitikum Løsfund fra markoverfladen. Diverse afslag: heriblandt 1 afslag som stammer fra åbning af en blok, samt 1 stk. cirkulært afslag med modsatstillede afspaltningsflader på oversiden. Anlæg: X2 Neolitikum Løsfund fra markoverfladen. 1 stk kniv på mindre irregulær flække, kniven bærer med retouche og brugsspor. Anlæg: X3 Oldtid 1 stk afslag fra naturlig lavning. Anlæg: A22 X4 Neolitikum Løsfund fra nedre muldlag (Gl. muldlag) syd i grøft 2. Fragmenteret af cirkulær skraber udført på et stort tykt afslag (tykkelse 18mm, dia. 60mm). Anlæg: X5 Oldtid Løsfund fra nordlig del af grøft 4. 1 stk. afslag. Anlæg: X6 Oldtid 12

13 1 stk knude fra den øvre fyld i kogestensgruben A7. Anlæg: A7 X7 Neolitikum Formodentlig kropafslag fra økse. Anlæg: A23 X10 Neolitikum større afslag med retouche, muligvis fragmenteret skraber. Anlæg: A23 X11 Neolitikum diverse afslag, heriblandt et enkelt i danienflint. Anlæg: A23 13

14 Tegningsliste Tegnin g Målesto k Type Anlæg Fund Beskrivelse Dato Tegner T1 1:10 Profiltegning A2,A3,A5,A 7,A21,A100, A101,A102, A103 P1,P2 A2.A3.A5.A7.A21.A1 00.A101.A102.A David Brink 14

15 Fotoliste Film Billede Motiv Anlæg Fund Filmtype Dato Fotograf P Arb. foto digitalt Maja Schultz muldafrømning P Arb. foto digitalt Maja Schultz muldafrømning P Grøft 1 digitalt Maja Schultz P grøft 2 digitalt Maja Schultz P grøft? digitalt Maja Schultz P Arb. foto digitalt Maja Schultz muldafrømning P Kørespor i udlæg digitalt Maja Schultz sydvest på marken P Kørespor i udlæg digitalt Maja Schultz sydvest på marken P Kørespor i udlæg digitalt Maja Schultz vest på marken P Kørespor i udlæg digitalt Maja Schultz P Kørespor i udlæg digitalt Maja Schultz vest på marken P Kørespor i udlæg digitalt Maja Schultz vest på marken P Kørespor i udlæg digitalt Maja Schultz nordvest på marken P oversigtsfoto med digitalt Maja Schultz grøfter P Bøgebjerggård digitalt Maja Schultz P oversigtsfoto over den østlige del af undersøgelsesområ det foto digitalt foto Maja Schultz P vandfyldt grøft digitalt Maja Schultz P arbejdsfoto, digitalt Maja Schultz opmåling P Udvidelse i G2 digitalt Maja Schultz P udvidelse i G2 digitalt Maja Schultz P udvidelse i G3 digitalt Maja Schultz P vand i grøft digitalt Maja Schultz P arbejdsfoto digitalt Maja Schultz P udvidelse G6 digitalt Maja Schultz P udvidelse i G7 digitalt Maja Schultz 15

16 P naturlig lavning i udvidelsen i G7 digitalt foto P G8 digitalt P oversigt over den digitalt nordøstlige vanddækkede del af undersøgelsesområ det P oversigtsfoto med digitalt grøfter P G10 digitalt P Kørespor øst på digitalt marken P kørespor øst på marken foto digitalt foto Maja Schultz Maja Schultz Maja Schultz Maja Schultz Maja Schultz Maja Schultz Maja Schultz 16

17 Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af A1 Ikke tolkbart Ikke tolkbart Udateret- Udateret A2 Naturfænomen Naturfænomen Udateret- T1 Udateret A3 Stolpehul Stolpehul Oldtid- T1 Oldtid A4 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A5 Grube Grube Udateret- T1 Udateret A6 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A7 Grube Grube Oldtid- T1 Oldtid A8 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A9 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A10 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A11 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A12 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A13 Ikke tolkbart Ikke tolkbart Udateret A14 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A15 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A16 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A17 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A18 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A19 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A20 Grube Koge-/ildgrube Oldtid A21 Grube Koge-/ildgrube Oldtid- T1 Oldtid A22 Naturfænomen Naturfænomen Udateret A23 Naturfænomen Naturfænomen Udateret A100 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A101 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A102 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 A103 Stolpehul Stolpehul Oldtid T1 17

18 Anlægsbeskrivelse A1 Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Udateret-Udateret Diameter i cm: 100 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Fyldskifte observeret i fladen Tolkning: Ubetydeligt fyldskifte, evt. natur A2 Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret-Udateret Diameter i cm: 53 ; Dybde i cm: ; Side: ; Bund: ; Nuance: ; Beskrivelse: Tolkning: Naturlig lavning Udgravning: Snittet med spade Bundniv: T1 A3 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid-Oldtid Diameter i cm: 25 ; Dybde i cm: 5 ; Side: BAH ; Bund: Flad ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) Brungråt let muldet ler, let iblandet lys gul ler (opgravet stolpe). 2) lyst gult til grågult undergrundsler. Tolkning: Opgravning af stolpehul. Udgravning: Snittet med spade og tegnet. Bundniv: T1 A4 Diameter i cm: 75 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A5 Grube, Grube, Udateret-Udateret Diameter i cm: 64 ; Dybde i cm:18 ; Side: rund ; Bund: rund ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) brungråt let muldet ler. 2)Lyst gulbrunt undergrundsler Tolkning: "bund" af grube, ingen fund. Udgravning: Snittet med spade og tegnet Bundniv: T1 A6 Diameter i cm: 65 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube 18

19 A7 Grube, Grube, Oldtid-Oldtid Diameter i cm: 42+ ; Dybde i cm:45 ; Side: lige ; Bund: rund ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) Homogent gråbrunt muldet ler med trækulsnister og ildskørnede sten (opfyldslag) 2)Brunsort trækulsfyldt brandlag, med ildskørnede sten (brandlag) 3) brungult undergrundsler. 4) Gråbrunt leret muld med nister af undergrundsler (Gl. pløjelag). i det øvre opfyldslag fandtes en opbrugt knude (formegentlig neolitisk), fundet daterer dog ikke nødvendigvis gruben idet knuden kan stamme fra tidligere aktivitet i området. Tolkning: opgravet stolpe Udgravning: Snittet med spade og tegnet Bundniv: T1 P1: solderest, Oldtid; P2: Solderest, Oldtid; X6: Kerne/blok/knude, Oldtid A8 Diameter i cm: 78 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A9 Diameter i cm: 79 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A10 Diameter i cm: 50+ ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A11 Diameter i cm: 57+ ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A12 Diameter i cm: 117 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube 19

20 A13 Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Udateret Diameter i cm: 65 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Ubetydeligt fyldskifte observeret i fladen. Tolkning: fyldskifte eventuelt moderne A14 Diameter i cm: 61 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A15 Diameter i cm: 90 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A16 Diameter i cm: 83 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A17 Diameter i cm: 130 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A18 Diameter i cm: 87 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A19 20

21 Diameter i cm: 98 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A20 Diameter i cm: 87 ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Tolkning: Kogestensgrube A21 -Oldtid Diameter i cm: 40 ; Dybde i cm:6 ; Side: BAH ; Bund: flad ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) sortgråt muldet let iblandet trækulsnister og ildskørnede sten (bund af kogestengrube). 2)Gråbrunt muldet ler (Gl. pløjelag). 3) Lyst gult undergrundsler. Tolkning: bund af kogestensgrube Udgravning: Snittet med spade og tegnet Bundniv: T1 A22 Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret Diameter i cm: 215+ ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Naturlig lavning (vandhul) Tolkning: naturlig lavning indeholdende et enkelt flintafslag. X3: Afslag, Oldtid A23 Naturfænomen, Naturfænomen, Udateret Diameter i cm: 600+ ; Dybde i cm:? ; Side:? ; Bund:? ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: Naturlig lavning, hvori den øvre fyld adskilte sig let mod det omgivende gamle pløjelag (forhistorisk) lavningen indeholdt en del flintafslag af neolitisk karakter. - Øvre fyld: homogent gråbrunt muld med en del flintafslag (heriblandt en knude). Denne fyld havde en flydende overgang til det gamle pløjelag som omgav dette, der syntes dog er være en fyldforskel som indikerer at den flintholdige muldede fyld er eroderet eller nedpløjet (i forhistorien, idet den nærliggende kogestengrube synes at skære denne fyld) fra et område beliggende højere oppe af bakkedraget mod syd. - Mellemste fyld: heterogent sortgråt fyld med en del lyse nister (fyld der til tider er under vand), laget indeholdt enkelte flintafslag. - Nedre fyld: homogent sortgråt vandmættet fyld indeholdende enkelte flintafslag. Tolkning: Vandhul hvori dele af en flintproduktion (neolitisk) er sekundært aflejret via enten erosion eller forhistorisk pløjning. Udgravning: Et areal på cirka 6 kvadratmeter er nænsomt fladeskovlet i en dybde af 10-15cm Bundniv: X7: Afslag, Neolitikum; X8: Ildskørnet, Neolitikum; X9: Kerne/blok/knude, Neolitikum; X10: Stykke m. retouche, Neolitikum; X11: Afslag, Neolitikum A100 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid 21

22 Diameter i cm: 24 ; Dybde i cm:17 ; Side: lige ; Bund: rund ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) Homogent brungråt let muldet ler (opgravning af stolpe) 2)Brungult undergrundsler. Tolkning: opgravet stolpe Udgravning: Snittet med spade og tegnet Bundniv: T1 A101 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Diameter i cm: 21 ; Dybde i cm:10 ; Side: BAH ; Bund: rund ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) Homogent brungråt let muldet ler (opgravning af stolpe) 2)Brungult undergrundsler. Tolkning: opgravet stolpe Udgravning: Snittet med spade og tegnet Bundniv: T1 A102 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Diameter i cm: 26 ; Dybde i cm:14 ; Side: lige ; Bund: ujævn ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) Homogent brungråt let muldet ler (opgravning af stolpe) 2)grågult undergrundsler. Tolkning: opgravet stolpe Udgravning: Snittet med spade og tegnet Bundniv: T1 A103 Stolpehul, Stolpehul, Oldtid Diameter i cm: 27 ; Dybde i cm:16 ; Side: rundet ; Bund: rund ; Nuance: Mellem ; Beskrivelse: 1) Homogent brungråt let muldet ler (opgravning af stolpe) 2)Brungult undergrundsler. Tolkning: opgravet stolpe Udgravning: Snittet med spade og tegnet Bundniv: T1 22

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

KNV KUAS

KNV KUAS Forundersøgelsesberetning for KNV 00184 Algestrup, Sædder sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted Nr. 050109-19 KUAS j.nr 2014-7.24.02/KNV- 0014 Beretning for arkæologisk forundersøgelse. Forundersøgelsen

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr

MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr MLF706 Brarupvej 16 - Ny stald, Kippinge sogn, Falsters Nørre herred, tidl. Maribo amt. Sted nr. 07.01.04. Udført af for, 06.11 2012 07.11 2012, 16.01.2013 Museets j.nr.: MLF00706 KUAS j.nr.: Stednavn:

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr

KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr KØM1619 Kirke Skensved, Kirke Skensved sogn, Tune herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.05.07. Kampagne: 01-10-2010. Museets egen sag. Overvågning ved etablering af cykelsti nord for Kirke Skensved.

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01386 Hagesvej 20, Rødby Udført af cand. mag. Pia K. Lindholt for Museum Lolland Falster, 24. nov. 26. nov. 2014 Museets j.nr.: MLF01386 KUAS j.nr.:

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76.

SVM Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 76. SVM1439-2 Mellemmarken vest, Slagelse sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.14. Sb.nr. 76. Kampagne: 15-12-2014 KUAS nr. 2014-7.24.02/SVM-0016 Beretning for forundersøgelse af ca. 9.460

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

KØM 2665 Birkevang, Ølsemagle sogn, Ramsø Herred, Roskilde tidl. Københavns amt. Stednr

KØM 2665 Birkevang, Ølsemagle sogn, Ramsø Herred, Roskilde tidl. Københavns amt. Stednr KØM 2665 Birkevang, Ølsemagle sogn, Ramsø Herred, Roskilde tidl. Københavns amt. Stednr. 02.01.11 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/KØM-0001 Beretning udarbejdet af arkæolog Mette Madsen I forbindelse med en udvidelse

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I

HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I HEM 5498 Øster Lind Parken, Etape I SLKS nr. 16/06761 Stednr. 180310 Sb.nr. 175 UTM Zone 32, Euref89 Koord.: X: 499515.0 Y: 6217647.5 Ejerlav: Lind By Beretning for forundersøgelse, etape I Resume: Museum

Læs mere

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.02.05. Kampagne: 26-10- KUAS nr. -7.24.02/LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 Arkæologisk forundersøgelse af 30 hektar med spredte kogestensgruber, fund af flint og rester af moderne aktivitet Af Frauke Witte 2013 Museum

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.

Arkæologisk forundersøgelse Rapport. HOM2878, Ørridslevvej 1. Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr. Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM2878, Ørridslevvej 1 Tidl. Aarhus Amt, Voer Herred, Ørridslev Sogn, Ørridslev By Ejerlav, matrikelnr.: 8t Sted-SBnr.: 160514-83 2 undersøgelsesgrøfter blev anlagt

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157.

ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 157. ØFM 760 Bakkegården, kloak, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 157. Kampagne: 18-08-2015 KUAS nr. 2015-7.24.02/KTM-0002 Museal overvågning i forbindelse med udgravning

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94.

OBM2860 Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 94. , Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.1. Sb.nr. 94. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af areal udlagt til byggeri, udført af museumsinspektør d. 6. september 01 for Odense Bys Museer. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

KNV Stolpegården Etape 1-1

KNV Stolpegården Etape 1-1 KNV00300-01 Stolpegården Beretning for arkæologisk undersøgelse Udarbejdet af Michael Vennersdorf 26.05.2015 Museum Sydøstdanmark Algade 97 4760 Vordingborg +45 70 70 12 36 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

Journal nr. KAM Høng nye skole, Finderup sogn

Journal nr. KAM Høng nye skole, Finderup sogn Beretning for prøvegravning Journal nr. KAM 2009-011 Høng nye skole, Finderup sogn ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.02.04 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 og administrative

Læs mere

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr

SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr SVM1493 Cykelsti Slots Bjergby, Slots Bjergby sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.15. Kampagne: 26-05-2014 KUAS nr. 014-7.24.02/SVM-0004 Forundersøgelse til cykelsti syd for Slots Bjergby

Læs mere

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM

Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Beretning Udgravning af: Sted: Stensballevej 4, Serridslev Ejerlav: Serridslev by Sogn: Nebel Herred: Voer Gl. Amt: Skanderborg HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM 1894 KUAS FOR 2003-2123-0296 År: 2004 Indhold

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86.

OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 86. OBM7024 Anderup Huse, Fraugde sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.03. Sb.nr. 86. KUAS nr. 2015-7.24.02/OBM-0004 Beretning for forundersøgelse forud for byggemodning af et 7 ha stort areal

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr

SVM HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr SVM 2003048 HOLTEGÅRD, Ørslev under Skoven matr. 11a, Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt. Stednr. 040203 SVM 2003048, Holtegård Beretning for prøvegravning forud for anlæggelse af stald og gylletank

Læs mere

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr

KTM348 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr KTM48 Dræby Fed, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. KUAS nr. 2009-7.24.02/KTM-0006 I forbindelse med opstilling af vindmøller ved Dræby Fed blev der fra d.. marts til d.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej mho2006048 Rådbjergvej Stednr. 030706 Jyderup sogn, Tuse herred Region Sjælland Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse ved Rådbjergvej af Bente Juhl Andersen Grunden ved Rådbjergvej med den østlige

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr OBM3980 Bolteskov, Ringe sogn, Gudme herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.08. KUAS nr. Beretning for forundersøgelse af spredte gruber og kogestensgruber fra yngre førromersk jernalder per. IIIa

Læs mere

SMV 8366 Præstø Multicenter

SMV 8366 Præstø Multicenter SMV 8366 Præstø Multicenter Prøvegravningsrapport Udarbejdet af arkæolog Jonas Christensen 16.01.2012 Museerne Vordingborg Slotsruinen 1 4760 Vordingborg +45 55 37 25 54 ark@museerne.dk www.museerne.dk

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere