Evaluering af FORCE Technology. Innovation: Analyse og evaluering 06/2011. Styrelsen for Forskning og Innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af FORCE Technology. Innovation: Analyse og evaluering 06/2011. Styrelsen for Forskning og Innovation"

Transkript

1 Evaluering af FORCE Technology Innovation: Analyse og evaluering 06/2011 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

2 Evaluering af FORCE Technology Konklusionsrapport Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade København K Tlf: Rapporten er udarbejdet af evalueringspanelet i samarbejde med Deloitte Business Consulting for Styrelsen for Forskning og Innovation Publikationen kan hentes på ISBN nr Layout: Grefta Tryk

3 Evaluering af FORCE Technology Konklusionsrapport

4 Indhold > Indledning 5 1. Baggrund og formål Formål og fokus Empirisk grundlag Struktur 7 2. Samlet vurdering FORCE som GTS-institut Videnniveau Videnspredning Arbejdet med resultatkontrakterne Potentialet for at hæve virksomheder i videnkæden Balance mellem danske og udenlandske aktiviteter Anbefalinger Instituttets videnniveau Mere fokus på at opretholde kompetencer på svejseområdet Faciliteter er vigtige for danske virksomheder Endnu mere videndeling på tværs af instituttets divisioner Styrkelse af HR og strategisk rekruttering til gavn for GTS-rollen Samarbejdet med videninstitutioner Videnspredning til dansk erhvervsliv Udenlandsk vækst versus fokus på små og mellemstore virksomheder Afgrænsning af og fokus på små og mellemstore virksomheder Kurser som effektivt middel til videnspredning Markedsfunktioner er vigtige for effektiv videnspredning 4.5 Videnspredning gennem international inddragelse Salg af viden Indgåelse af partnerskaber Anerkendelse af instituttets værdi for store danske industrivirksomheder Arbejdet med resultatkontrakterne Systematisk arbejde effekt af aktivitetsplanerne Projektstyring og bemanding Gearing af midlerne Tildeling af resultatkontraktmidler 24 Publikationer fra Styrelsen for Forskning- og Innovation i serien Innovation: Analyse og evaluering 27 4

5 Indledning > Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemfører på vegne af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) en evaluering af hvert af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) fra efteråret 2010 til efteråret Evalueringerne har til formål at forbedre det eksisterende videngrundlag om institutternes styrker, udfordringer og udviklingspotentiale. Denne evalueringsrapport omhandler FORCE Technology (FORCE), der beskæftiger sig med produkt- og konceptudvikling, design, produktionsoptimering samt drift og vedligehold af industrielle anlæg inden for en række forskellige områder. Evalueringen af FORCE er varetaget af et ekspertpanel bestående af: > Rektor Conni Simonsen (formand), Ingeniørhøjskolen > Gert Nielsen, HPI Electronics. > Centerleder Hanne Rosenquist, DTU Fødevareinstituttet. > Manager Kasper Lundtorp, Mergers & Acquisitions, Babcock Wilcox Vølund > Senior vice president Ole Thomsen, Production,Vestas > Senior vice president Thomas Knudsen, R&D, MAN Diesel & Turbo A/S Deloitte har bistået ekspertpanelet i gennemførelsen af evalueringen. Ekspertpanelet har mødtes fire gange; den ene gang i forbindelse med et fire dage langt besøg hos FORCE. FORCE har medvirket aktivt og positivt i udarbejdelsen af denne evalueringsrapport og har beredvilligt stillet materialer til rådighed for ekspertpanelet. Besøget hos FORCE var en god oplevelse, og ekspertpanelet er taknemmeligt over for alle ledere og medarbejdere, der engageret fortalte om FORCEs projekter og faciliteter. 5

6 1. Baggrund og formål > Evalueringen af FORCE er tilrettelagt med et strategisk sigte og er forestået af et ekspertpanel bistået af Deloitte. 1.1 Formål og fokus Formålet med evalueringen er at skabe et videngrundlag for et forbedret udbytte af de resultatkontrakter, der indgås mellem RTI og FORCE. Dermed skal evalueringen overordnet vurdere følgende forhold: > Instituttets videnniveau, herunder instituttets opbygning og hjemtagning af ny viden, nye kompetencer, ny infrastruktur og nye serviceydelser. > Instituttets videnspredning til dansk erhvervsliv, for eksempel via salg af teknologiske serviceydelser. > Instituttets arbejde med udvikling af teknologisk service via resultatkontraktmidlerne og resultaterne af dette arbejde. RTI har i forbindelse med evalueringen af FORCE bedt om, at ekspertpanelet særligt har fokus på at: > Afdække, hvorvidt instituttet udnytter potentialet fra den store kontakt til små og mellemstore virksomheder til at hæve små og mellemstore virksomheder i videnkæden fra at få løst standardopgaver på instituttet til at få løst mere videntunge udviklingsopgaver (RTI 1). > Vurdere FORCEs balance i resultatkontraktaktiviteterne mellem udvikling af ydelser og teknologier til gavn for dansk erhvervsliv, særligt små og mellemstore virksomheder, og hensynet til indtjening fra udenlandske aktiviteter (RTI 2). Hvor anbefalinger adresserer RTI s særlige fokusområder, er dette eksplicit angivet med henholdsvis RTI 1 og RTI Empirisk grundlag Evalueringen og ekspertpanelets vurderinger og anbefalinger er baseret på følgende empiriske grundlag: > Et betydeligt dokumentarisk materiale, herunder selvevaluering, brugerundersøgelse, strategiplaner og resultatkontrakter, årsopgørelser og årsrapporter samt informationer fra instituttets hjemmeside. > 15 interview med et udvalg af instituttets brugere. Otte brugere var små og mellemstore virksomheder, mens de resterende var større produktionsvirksomheder, universiteter og offentlige myndigheder. 6

7 > Fire dages besøg hos FORCE, hvor ekspertpanelet mødte ledere og medarbejdere fra samtlige divisioner og interviewede ledere fra disse. Endvidere blev instituttets væsentligste faciliteter inspiceret, ligesom ekspertpanelet havde mulighed for at møde et udvalg af instituttets medarbejdere. Disse empiriske kilder har tilsammen udgjort et forsvarligt og relevant grundlag for evalueringen, herunder ekspertpanelets vurderinger og anbefalinger. 1.3 Struktur Nærværende konklusionsrapport er struktureret omkring evalueringens tre hovedformål, jf. ovenfor. Hvor RTI s særlige fokusområder berøres, er dette angivet eksplicit. Indledningsvist sammenfattes i kapitel 2 ekspertpanelets samlede vurdering af FORCE som GTS-institut, ligesom ekspertpanelets vigtigste anbefalinger fremhæves. Dernæst sammenfattes ekspertpanelets vurderinger af evalueringens tre hovedformål. I kapitel 3 findes ekspertpanelets vurderinger og anbefalinger vedrørende instituttets videnniveau. Kapitel 4 handler om instituttets videnspredning til gavn for dansk erhvervsliv, mens konklusionsrapportens kapitel 5 omhandler instituttets arbejde med resultatkontrakterne og resultaterne heraf. 7

8 2. Samlet vurdering > FORCE leverer stor værdi for samfundet og for danske virksomheder for de midler, instituttet modtager gennem resultatkontrakterne. I dette kapitel sammenfattes ekspertpanelets samlede vurdering af FORCE som GTS-institut og ekspertpanelets væsentligste anbefalinger til, hvordan RTI og FORCE i fremtiden kan forbedre arbejdet med udarbejdelsen og gennemførelsen af resultatkontrakterne. 2.1 FORCE som GTS-institut Ekspertpanelet vurderer, at FORCE arbejder professionelt med GTS-opgaven, som synes at præge instituttets kultur og virke. FORCE er et institut, der besidder nogle højt specialiserede kompetencer inden for en række områder, der understøtter danske virksomheders innovation og udvikling. Instituttet udfører endvidere norm- og standardiseringsarbejde, der ikke varetages andre steder i landet. FORCE besidder inden for en række områder særegne kompetencer, der er til stor nytte for dansk erhvervsliv, store såvel som små virksomheder. Det er ekspertpanelets opfattelse, at værdien af den samfundsnytte FORCE skaber er langt større end de cirka 50 mio. kr., som instituttet årligt får bevilget af RTI. Endvidere er det ekspertpanelets vurdering, at instituttet uden resultatkontraktmidlerne fra RTI på længere sigt ikke vil være i stand til at generere, hjemtage og sprede viden på det samme høje niveau. Alligevel har ekspertpanelet identificeret en række områder, hvor enten FORCE eller RTI eller begge parter i fællesskab kan sætte ind for at styrke FORCEs GTS-rolle yderligere. 2.2 Videnniveau Det er ekspertpanelets oplevelse, at FORCE har en medarbejderskare med tidssvarende kompetencer på et højt niveau. Dog finder ekspertpanelet, at FORCE kontinuerligt skal fokusere på og arbejde med rekruttering og kompetenceudvikling for at bevare det høje niveau til gavn for det danske samfund. Ekspertpanelet vurderer endvidere, at FORCE har en særlig rolle på svejseområdet, hvor instituttet har en afgørende rolle for at sikre tilstedeværelsen af de fornødne kompetencer i Danmark. Svejseområdet er vigtigt for store såvel som for små industrivirksomheder, og ekspertpanelet vurderer derfor, at det er vigtigt, at FORCE opretholder fokus på området, og at RTI støtter området med resultatkontraktmidler. Tilsvarende anser ekspertpanelet FORCEs bidrag inden for internationalt norm- og standardiseringsarbejde som meget vigtigt og værdifuldt for dansk erhvervsliv. Det er også ekspertpanelets vurdering, at FORCEs divisioner er fagligt autonome og meget specialiserede. Ekspertpanelet anerkender, at der allerede er gjort en indsats for at integrere divisioner, men finder også, at denne indsats bør fortsætte for at stimulere videndeling, nytænkning og aktivitetsplaner. 8

9 2.3 Videnspredning FORCE har kontakt til mange små og mellemstore danske virksomheder, hvilket ekspertpanelet anerkender. Men ekspertpanelet vurderer, at FORCE ikke udnytter potentialet ved dets store kontakt til danske virksomheder fuldt ud. Ekspertpanelet finder, at instituttet ved at arbejde mere systematisk med identifikation og markedsføring mod især små og mellemstore virksomheder kan øge kundefladen betydeligt. Instituttets kursusvirksomhed og divisionernes markedsfunktioner vurderes at være vigtige i denne sammenhæng. Begrebet små og mellemstore virksomheder dækker i dag over en bred vifte af virksomheder og differentierer ikke mellem, hvorvidt virksomhederne er parate til at aftage den type teknologiske serviceydelser, som GTS-institutterne leverer. Ekspertpanelet vurderer, at FORCE og RTI i samarbejde og i sammenhæng med de resultatkontrakter, der indgås, bør foretage en nøjere afgrænsning af de små og mellemstore virksomheder med relevans for FORCE, så instituttet kan være mere målrettet i dets markedsføring og ydelser mod segmentet. 2.4 Arbejdet med resultatkontrakterne Ekspertpanelet skønner, at FORCE via resultatkontrakterne bidrager med stor værdi til danske virksomheder og dermed samfundet. Omvendt oplever ekspertpanelet ikke, at FORCE i udarbejdelsen af aktivitetsplanerne fokuserer tilstrækkeligt på, hvordan man vil dokumentere, hvilke effekter de enkelte aktivitetsplaner forventes at have, og hvilke aktiviteter man vil gennemføre for at nå målet. Det vurderes endvidere, at FORCE ikke i tilstrækkelig grad synliggør den indsats, instituttet allerede gør for at sprede den viden, der genereres ved aktivitetsplanerne. Et andet aspekt af arbejdet med resultatkontrakter, der kan og bør styrke FORCEs position som GTS-institut er yderligere gearing af aktivitetsplanerne med ekstern finansiering. Ekspertpanelet vurderer, at RTI bør være opmærksomme på, at processen for tildeling af resultatkontraktmidler vanskeliggør instituttets planlægning af forsknings- og udviklingsindsatsen, da midlerne dels tildeles lige op til årets begyndelse, dels kan ændre sig over tid med ekstrabevillinger. Ekspertpanelet konstaterer, at norm- og standardiseringsarbejde er blevet dyrere at deltage i gennem årene, og at det har foranlediget FORCE til at nedprioritere dele af arbejdet. Ekspertpanelet finder det nødvendigt, at RTI bidrager til sådanne ændrede prioriteringer af instituttets deltagelse i norm- og standardiseringsarbejde. 2.5 Potentialet for at hæve virksomheder i videnkæden (RTI 1) Ekspertpanelet vurderer, at instituttet endnu har et betydeligt potentiale for udvidet kontakt til de danske små og mellemstore virksomheder. Ekspertpanelet oplever betydelig variation i tilgangen til dette segment. Det vurderes, at instituttet med relativt begrænsede midler kan øge indgrebet med segmentet betydeligt. To af de områder, der har stor betyd- 9

10 ning for danske virksomheder inden for instituttets kernekompetencer, er instituttets arbejde med svejsning og norm- og standardiseringsarbejde. Ekspertpanelet anser det for vigtigt, at FORCE opretholder kompetencer og faciliteter inden for disse områder. 2.6 Balance mellem danske og udenlandske aktiviteter (RTI 2) Ekspertpanelet ser positivt på den stigende omsætning på det udenlandske marked, da dette dels skaber muligheder for øget videnhjemtagning, dels gør det muligt at fastholde medarbejdere og kompetencer i perioder, hvor det danske marked ikke er i vækst. Ekspertpanelet anser dog den faldende kontakt og omsætning til de danske små og mellemstore virksomheder som værende bekymrende. FORCE arbejder i stigende grad i udlandet, både gennem datterselskaber og gennem udenlandske kunder og danske virksomheder, der ønsker instituttets bistand på projekter i udlandet. Det er ekspertpanelets vurdering, at den internationale indtjening til en vis grad medfører eksport af viden, men at der er en god balance, der understøtter et større videnmiljø til gavn for dansk erhvervsliv. 2.7 Anbefalinger Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE frem mod de kommende resultatkontrakter for sætter fokus på følgende indsatsområder: > Svejseområdet bør styrkes markant, både hvad angår faciliteter og kompetencer. > Der bør udvikles en systematisk tilgang til dyrkning af markedet for små og mellemstore virksomheder. > Divisionernes egne såvel som den samlede markedsfunktion bør styrkes. > Der bør sættes yderligere fokus på gearing af resultatkontraktmidler. > Der bør arbejdes mere systematisk med at sætte mål for og følge op på effekter samt synliggøre indsatser og effekter. Der er ekspertpanelets opfattelse, at disse anbefalinger kan være medvirkende til, at FORCE fortsat har en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til at bidrage til indfrielsen af RTI s strategier for GTS-nettet, kommercielle hensyn og værdiskabelse for det danske erhvervsliv. Ekspertpanelet anbefaler, at RTI frem mod en kommende resultatkontrakt med FORCE for sætter fokus på følgende indsatsområder, der blandt andet omhandler de rammevilkår, som FORCE og de øvrige GTS-institutter er underlagt: > RTI bør medvirke til at sikre, at der i dansk sammenhæng opretholdes et fagligt miljø på svejseområdet, der er på internationalt niveau. > RTI bør prioritere det internationale standardiseringsarbejde højere, så det sikres, at danske interessere varetages optimalt. I de følgende kapitler udfoldes ekspertpanelets vurderinger og anbefalinger til FORCE og RTI yderligere. 10

11 3. Instituttets videnniveau > Instituttet har et højt videnniveau inden for en lang række områder til gavn for dansk industri. FORCE har en særlig rolle på svejseområdet og bør derfor have fokus på at opretholde sine kompetencer. Nedenfor sammenfattes ekspertpanelets vurderinger og anbefalinger fokuseret omkring det første formål med denne evaluering, nemlig at vurdere: Instituttets videnniveau, der vedrører instituttets opbygning og hjemtagning af ny viden, nye kompetencer, ny infrastruktur og nye serviceydelser. 3.1 Mere fokus på at opretholde kompetencer på svejseområdet (RTI 1) Ekspertpanelet konstaterer, at FORCE i begrænset omfang har modtaget støtte til svejseområdet i den senestes resultatkontrakt i forbindelse med Fremtidens Produktionssystemer og i Plastteknologi, og at instituttet har oplevet en nedgang i bevillingerne til svejseområdet, herunder vanskeligheder ved at opnå finansiering til nye svejsefaciliteter. Ekspertpanelet anser forsknings- og udviklingsaktivitet inden for svejsning og svejseteknologi som kritisk for at opretholde konkurrencefordelene inden for en række store industrier, såsom skibsindustrien og offshore- og vindmølleindustrien. Det er endvidere ekspertpanelets vurdering, at en lang række små og mellemstore virksomheder er afhængige af viden inden for svejseområdet. Disse virksomheder drager stor nytte af FORCEs kompetencer på området, både direkte ved viden- og kompetenceoverførsel og indirekte via de store industrivirksomheder. Det er ekspertpanelets opfattelse, at FORCE har en central rolle i at opretholde et højt videnniveau i Danmark, eftersom området kun i begrænset omfang nyder forskningsmæssig interesse på universiteterne. Anbefaling 1. RTI bør opretholde fokus på svejseområdet Ekspertpanelet anbefaler, at RTI anerkender, at svejseområdet er kritisk for dansk erhvervsliv i almindelighed og små og mellemstore virksomheder i særdeleshed. Området bør fremover tilgodeses med yderligere resultatkontraktmidler; naturligvis forudsat, at en kommende aktivitetsplan har den fornødne kvalitet. Det er ekspertpanelets vurdering, at FORCE har en naturlig forpligtelse til og interesse i at opretholde det høje videnniveau og de fornødne faciliteter til gavn for dansk industri. Anbefaling 2. FORCE bør styrke svejseområdet Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE anerkender svejseområdets betydning og derfor søger at opretholde og ikke mindst fortsætte udviklingen af området på et højt nationalt og internationalt niveau. 11

12 Det indebærer efter ekspertpanelets opfattelse, at instituttet skal udarbejde en strategi for svejseområdet Svejsning 2020, der kan sætte rammerne for den nødvendige revitalisering og så FORCE kan hjemtage den nødvendige finansiering. 3.2 Faciliteter er vigtige for danske virksomheder (RTI 1) Generelt oplever FORCEs brugere, at de får stort udbytte af samarbejdet med instituttet, og at der gennem det høje videnniveau på instituttet er en høj grad af videnoverførsel. Dette stemmer fint overens med ekspertpanelets vurdering. Ekspertpanelet vurderer ligeledes, at en særdeles vigtig del af instituttets betjening af dansk erhvervsliv er, at det er i stand til at stille faciliteter på et højt niveau til rådighed. Det er dog også ekspertpanelets vurdering, at det er vanskeligt for instituttet at finde eksterne finansieringskilder, der kan sikre, at fundamentale faciliteter på højeste niveau fortsat bevares. Det er ekspertpanelets indtryk, at der er stor forskel på faciliteternes tilstand. Eksempelvis vurderer ekspertpanelet, at instituttets simulatorer inden for Maritime Industri er af imponerende høj standard og i international klasse. Det samme gælder faciliteterne inden for Sensor og NDE Innovation, mens faciliteterne på svejseområdet virker decideret nedslidte. Anbefaling 3. Udvikling af strategi for svejseområdet Ekspertpanelet anbefaler, at instituttets svejsefaciliteter fremtidssikres på et højt niveau. Dette kan ske gennem finansiering af nyt udstyr gennem instituttets egne midler samt ansøgninger om ekstern finansiering, for eksempel Forsknings- og Innovationsstyrelsen infrastrukturmidler. For at instituttet kan opretholde et højt niveau blandt medarbejderne, anbefales det endvidere, at instituttet søger strategisk rekruttering af nye kompetencer til området via instituttets eksisterende undervisningsaktiviteter på DTU og kontakt til det nordiske fagmiljø for svejsning. Ekspertpanelet anerkender, at rekruttering inden for området kan være vanskeligt set i lyset af det manglende miljø på universiteterne og anbefaler derfor, at instituttet overvejer rekruttering af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft som supplement. 3.3 Endnu mere videndeling på tværs af instituttets divisioner Det er ekspertpanelets vurdering, at FORCEs divisioner fagligt er meget autonome og specialiserede. Det er naturligt i en stor videnorganisation, men samtidig er koordinering, samarbejde og tværfaglig udvikling vanskelig. Ekspertpanelet anerkender den indsats, der allerede er gjort for at integrere udviklingsaktiviteter på tværs af divisionerne, men finder også, at denne indsats bør fortsætte for at stimulere videndeling, nytænkning og aktivitetsplaner, der udnytter FORCEs fulde potentiale. Derfor finder ekspertpanelet også, at den tilgang, FORCE har benyttet i forbindelse med formuleringen af mere tværgående aktivitetsplaner for perioden , er rigtig. 12

13 Anbefaling 4. Fortsat integration på tværs af instituttet Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE fortsat har fokus på integration på tværs af divisioner for at sikre en yderligere udnyttelse af kompetencer på tværs af divisioner og dermed sikre bedst mulig udnyttelse af instituttets kompetencer i arbejdet med resultatkontrakterne. I den sammenhæng ser ekspertpanelet også gerne, at viden og teknologier fra instituttets udenlandske lokationer nyttiggøres og hjemtages, hvor det er muligt og relevant. Det er ekspertpanelets vurdering, at instituttets engagement i for eksempel Sverige er af primært kommerciel karakter, mens instituttets stigende involvering i for eksempel Singapore og Norge (simulationsteknologi) har et større potentiale for videnhjemtagning. Anbefaling 5. Integration af udenlandske afdelinger Ekspertpanelet anbefaler, at instituttet fortsat har fokus på at sikre hjemtagning af viden fra udviklingstunge udenlandske kontorer til brug for dansk erhvervsliv. 3.4 Styrkelse af HR og strategisk rekruttering til gavn for GTS-rollen Medarbejdere med tidssvarende kompetencer på et højt niveau er en forudsætning for, at instituttet kan løfte GTS-opgaven på bedst mulig vis. Derfor er ekspertpanelet optaget af, at instituttet sikrer dette. Det er ekspertpanelets vurdering, at FORCE løbende arbejder med kompetenceudvikling og tilpasning til markedets behov og den teknologiske udvikling. Selvom instituttet gør en stor indsats herfor, er det ekspertpanelets vurdering, at en stor del af udviklingen foregår i divisionerne. Udviklingen af det intranetbaserede kompetenceatlas kan være med til at skabe et tydeligere overblik på tværs af de forskellige divisioners kompetencer og faciliteter. Det er dog ekspertpanelets vurdering, at et kompetenceatlas ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at sikre en helhedsorienteret kompetenceudvikling på tværs af instituttet, der samtidig tager højde for de internationale afdelinger. Anbefaling 6. Styrkelse af HR-området og kompetenceudvikling For at sikre, at de rette kompetencer er til stede på instituttet, og for sikre, at FORCE fortsat har kompetencer på et tilstrækkeligt niveau til at løfte GTS-opgaven, anbefaler ekspertpanelet, at FORCE styrker og professionaliserer arbejdet med kompetenceudvikling på instituttet. Formålet er at styrke instituttets placering i videnkæden og sikre, at de rigtige kompetencer er til stede i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af resultatkontrakterne. Det kan gøres ved en udbygning af en HR-funktion, der kan sætte fokus på strategisk kompetenceudvikling på tværs af divisionerne ved at samle op på og udfordre den løbende kompetenceudvikling i divisionerne. 13

14 Under besøget hos FORCE mødte ekspertpanelet dedikerede og vidende medarbejdere og fornemmede klart en kultur fokuseret på at udvikle kundernes virksomheder. Ekspertpanelet fik klart indtryk af, at FORCEs medarbejdere lagde meget vægt på og var stolte af at være et GTS-institut. Det finder ekspertpanelet meget positivt. Instituttet har en lav medarbejderomsætning og har over en årrække haft en gennemsnitsalder på 47 år. Det er ekspertpanelets indtryk, at FORCE værner om sine medarbejdere og gør en indsats for at holde på erfarne videntunge medarbejdere med høj anciennitet. Selvom den betydelige medarbejderloyalitet er anerkendelsesværdig, finder ekspertpanelet også, at FORCE som GTS-institut kan drage nytte af en vis medarbejderomsætning og en vis rotation af medarbejdere. Anbefaling 7. Kontinuerligt generationsskifte Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE, samtidig med at instituttet drager fordel af en meget erfaren medarbejdergruppe, får skabt et løbende generationsskifte, der sikrer virksomheden en intern dynamik. Det vil eksempelvis kunne gøres ved at udvikle en personalepolitik om ind- og udstationeringer i industrien, der giver mulighed for, at medarbejderne bringer deres viden ud i industrien, og instituttet får en tættere kontakt til industrien. Det kan endvidere ske ved at sikre sig adgang til nye kompetencer, for eksempel ansættelse af ph.d.er. Dette vil medvirke til at sikre adgang til ny viden og teknologier, der vil kunne bidrage til udviklingen af nye teknologiske serviceydelser. 3.5 Samarbejdet med videninstitutioner Det er ekspertpanelets vurdering, at anvendelsen af samarbejde med universiteter og andre videnmiljøer varierer meget på tværs af instituttets divisioner. Det er ligeledes vurderingen, at værdien og potentialet i denne type samarbejde for at skaffe adgang til ny viden er stort og noget, FORCE med fordel i fremtiden kan drage mere nytte af. Anbefaling 8. Flere og tættere samarbejder med universiteter og videninstitutioner For at rykke længere op i videnkæden anbefaler ekspertpanelet, at FORCE udvikler et tættere samarbejde med de universiteter, der allerede samarbejder med Danmark og udlandet. Ligeledes anbefales det, at instituttet søger samarbejde med universiteter om ansøgninger til forskningsprojekter og anvender dem som underleverandør af viden på relevante projekter. Endvidere kunne instituttet overveje indlån af medarbejdere, for eksempel ph.d.er, for at skabe adgang til den nyeste viden, som en integreret del af opgaveløsningen. 14

15 4. Videnspredning til dansk erhvervsliv > Der er potentiale for større kontakt med små og mellemstore virksomheder, men det kræver en mere systematisk tilgang til identifikation af og kontakt til virksomhederne. Nedenfor sammenfattes ekspertpanelets vurderinger og anbefalinger fokuseret omkring det andet formål med denne evaluering, nemlig at vurdere: Instituttets videnspredning til dansk erhvervsliv, for eksempel via salg af teknologiske serviceydelser. 4.1 Udenlandsk vækst versus fokus på små og mellemstore virksomheder (RTI 2) FORCE har haft en vækst på cirka 50 procent i instituttets omsætning over de seneste fem år, hvilket primært skyldes en stigning i den internationale kommercielle omsætning. Den danske omsætning har derimod været stagnerende over de seneste par år. Ekspertpanelet ser positivt på den stigende omsætning på det udenlandske marked, da dette dels skaber muligheder for øget videnhjemtagning, dels gør det muligt at fastholde medarbejdere og kompetencer i perioder, hvor det danske marked ikke er i vækst. Ekspertpanelet vurderer således ikke, at et betydeligt udenlandsk engagement er i modsætningsforhold til instituttets hjemlige fokus. Ekspertpanelet anser dog den faldende kontakt til og omsætning blandt de danske små og mellemstore virksomheder som værende bekymrende. Anbefaling 9. Udenlandsk vækst og fokus på små og mellemstore virksomheder Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE fortsætter med et betydeligt engagement i udlandet. Omvendt må dette ikke fjerne fokus fra det danske marked, herunder særligt de små og mellemstore virksomheder. Ekspertpanelet anbefaler derfor, at instituttet fastholder fokus på at betjene små og mellemstore virksomheder og øger indsatsen overfor disse. 4.2 Afgrænsning af og fokus på små og mellemstore virksomheder (RTI 1) Selvom FORCE har kontakt til mange små og mellemstore virksomheder, er det ikke ekspertpanelets vurdering, at FORCE har en systematisk tilgang til, hvordan instituttet kommer i kontakt med de potentielle små og mellemstore virksomheder, der kan have gavn af instituttets ydelser, og hvordan man kan øge involveringen hos de allerede eksisterende kunder. Ekspertpanelet vurderer, at instituttet allerede har en lang række produkter og ydelser, der er nyttige for små og mellemstore virksomheder, og at instituttet for relativt få ressourcer kan øge engagementet med små og mellemstore virksomheder betydeligt. Instituttets afdeling for human factors har eksempelvis en systematisk fremgangsmåde, som instituttet kan tage udgangspunkt i ved udarbejdelsen af kanalstrategien. 15

16 Fremgangsmåden indeholder blandt andet en afgrænsning af kernekundesegmentet ud fra parametre som branche, størrelse og teknologiområde. Dette giver afdelingen en bruttoliste med virksomheder, der er potentielle kunder, og som indsatsen kan målrettes mod. Anbefaling 10. Udvikling af systematisk tilgang til dyrkelse af markedet for små og mellemstore virksomheder Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE på baggrund af viden om de factomålgrupper udarbejder en systematisk kundekanalstrategi, der tager hensyn til forskelle i potentielle kundegrupper i de forskellige divisioner. Ekspertpanelet anbefaler, at indsatsen over for kernekundesegmentet skærpes og systematiseres. Ekspertpanelet anbefaler desuden, at FORCE udvikler en fokuseret strategi for betjening af relevante små og mellemstore virksomheder inden for de enkelte divisioner, herunder pakketering af ydelser i forhold til særligt mindre virksomheders behov og lavere købekraft. FORCE kan herigennem øge sin direkte betjening af små og mellemstore virksomheder relativt i både antal og intensitet. Ekspertpanelet anbefaler endvidere, at instituttet arbejder målrettet med en kommunikationsstrategi, der henvender sig til potentielle kunder og blandt andet adresserer profilering og værdiskabelse over for samfundet. Selvom FORCE efter ekspertpanelets vurdering har et potentiale for større videnspredning til små og mellemstore virksomheder, mener ekspertpanelet også, at gruppen af små og mellemstore virksomheder er en broget forsamling. Mange er enten ikke målgruppe for de teknologiske serviceydelser, FORCE kan levere, eller de er ikke modtagelige for teknologiske serviceydelser. Det er ekspertpanelets opfattelse, at dette forhold er medvirkende til, at der er urealistiske forventninger til, hvilken gennemtrængning der med rimelighed kan stilles krav om til FORCE. Anbefaling 11. RTI bør medvirke til at afgrænse FORCEs målgrupper Ekspertpanelet anbefaler RTI, at betegnelsen små og mellemstore virksomheder præciseres yderligere. Det anbefales i stedet at tale om innovationsvirksomheder, der identificeres på grundlag af analyser af innovationsparathed og innovationspotentiale på tværs af brancher. På den baggrund anbefaler ekspertpanelet, at RTI sammen med FORCE foretager en nøjere afgrænsning af, hvilke grupper af små og mellemstore virksomheder der har relevans for FORCE og de resultatkontrakter, der indgås. Dermed identificeres det, hvilke og hvor mange små og mellemstore virksomheder der de facto kan betragtes som potentielle kunder for FORCE. Instituttet kan dermed være mere målrettet i dets markedsføring og udvikling af ydelser til segmentet. 16

17 4.3 Kurser som effektivt middel til videnspredning FORCE har mere end kursister om året, der deltager på de knap 300 afholdte kurser hvert år. Det er ekspertpanelets opfattelse, at kanaler, såsom træning og kurser, har betydelig værdi for små og mellemstore danske virksomheder, som ikke er modtagelige for teknologiske service eller innovationsrådgivning i egentlig projektform. Instituttets kurser bidrager dermed til overførsel af viden direkte til virksomheder, der ellers ikke ville have adgang til avancerede faciliteter (fx skibs- og slæbebådssimulatorer), som virksomhederne ikke selv kan finansiere. Ekspertpanelet vurderer, at denne kanel er særdeles værdifuld for dansk erhvervsliv. Det er ekspertpanelets vurdering, at træning og kurser fortsat bør være en afgørende kanal for FORCE, blandt andet i bestræbelserne på at nå især små og mellemstore virksomheder. Anbefaling 12. Udvikling af videnspredning gennem kurser og træning Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE fortsætter med at udbyde kurser og træning i mindst det omfang, instituttet gør i dag, og arbejder på at udvikle nye kursusaktiviteter på resultatkontraktområder, hvor der i dag er begrænset aktivitet. FORCE gennemfører som nævnt en lang række kurser. I evalueringen af kursusaktiviteter er det nærliggende og relevant at fokusere på, hvordan brugerne oplever aktiviteterne. Det er relevant, fordi man ønsker, at brugerne kommer igen, og fordi man samtidig ønsker at udvide brugergruppen. Ekspertpanelet vurderer, at FORCE allerede i dag har fokus på deltagertilfredsheden, men at instituttet i højere grad også burde have fokus på den reelle effekt af undervisningen for de virksomheder, hvis medarbejdere deltager. Anbefaling 13. Synliggørelse af kurser som middel til videnspredning Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE har fokus på at synliggøre den effekt, kurserne har for kursisterne og deres virksomheder, frem for blot at fokusere på den brugeroplevede tilfredshed. Det er ekspertpanelets opfattelse, at instituttet allerede har gjort det inden for dele af simulationstræningen, hvor effekten af kurserne illustreres gennem opfølgning på reduktion i antal ulykker. 4.4 Markedsfunktioner er vigtige for effektiv videnspredning FORCE tilstræber både på koncern- og divisionsniveau en organisering med dels en teknisk ansvarlig fokuseret på forskning og udvikling, dels en markedsansvarlig fokuseret på salg. Det er ekspertpanelets vurdering, at en sådan organisering er fornuftig og medvirker til at sikre, at FORCE som GTS-institut har fokus på forskning og udvikling såvel som på behovene i dansk erhvervsliv og sikringen af et kommercielt fundament for instituttets virke. Ekspertpanelet er enig i hensigtsmæssighederne ved at implementere en sådan todelt organisering i alle divisioner. 17

18 Det er dog ekspertpanelets indtryk, at divisionernes markedsfunktioner i dag overvejende har en praktisk opgaveportefølje i form af eksempelvis udarbejdelse af markedsføringsmateriale. Dette er ifølge ekspertpanelets vurdering ikke tilstrækkeligt i bestræbelserne på at opnå større interaktion med særligt små og mellemstore virksomheder, hvor en stærk markedsfunktion i hver division vurderes at være vigtig. Anbefaling 14. Styrkelse af divisionernes markedsfunktioner Ekspertpanelet anbefaler, at instituttet styrker den markedsrettede funktion i alle divisioner. En styrket markedsfunktion bør have til opgave at øge interaktionen med små og mellemstore virksomheder, både i dybden og i bredden. Funktionen kan eksempelvis fokusere på at arbejde analytisk med identifikation af eksisterende og potentielle kunder blandt små og mellemstore virksomheder, herunder kundesegmentering på tværs af divisioner, og styrke den opsøgende markedsføring rettet mod kunderne. Dette kan blandt andet ske ved at systematisere opsøgning af relevante brancheorganisationer, udviklingssamarbejder og andre relevante fora, hvor potentielle kunder færdes. Det er ekspertpanelets vurdering, at FORCE har en vidtfavnende og varieret forsknings- og udviklingsindsats, der naturligvis afspejler de mange forudgående sammenlægninger af tidligere selvstændige GTS-institutter. Forskningsindsatsen er ujævn, når divisionerne sammenlignes. I divisionen Energi, Klima og Miljø udgør forskning og udvikling en betydelig del af omsætningen, mens forskning og udvikling er en minimal del af omsætningen i den største division, Inspektion og Prøvning, hvis forsknings- og udviklingsaktivitet er koncentreret om deltagelse i norm- og standardiseringsudvalg. Ekspertpanelet vurderer det som vigtigt, at den viden, der genereres på forsknings- og udviklingstunge områder, spredes og nyttiggøres på andre områder. Forankringen af relevant viden i de produkter og servicer, der leveres på eksempelvis et kommercielt område som Inspektion og Prøvning, kan komme mange danske virksomheder til gavn. I denne sammenhæng finder ekspertpanelet det positivt, at FORCE i højere grad i har inddraget instituttets største division, Inspektion og Prøvning, i resultatkontraktarbejdet. Anbefaling 15. Nyttiggørelse af ny viden i kommercielle produkter Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE fortsat fokuserer på at formidle den tilvejebragte viden til alle relevante dele af organisationen og implementerer denne i instituttets kommercielle produkter. Dette gælder i særlig grad for divisionen for Inspektion og Prøvning, der som instituttets største division har en bred kontaktflade til danske virksomheder, herunder mange små og mellemstore virksomheder. 18

19 4.5 Videnspredning gennem international inddragelse (RTI 2) Effektiv videnspredning internt på instituttet såvel som eksternt til det danske erhvervsliv er en central del af det at være et GTS-institut, da det er et instrument til at udnytte viden og kapacitet internt og skabe nytte for danske virksomheder. De primære instrumenter til den interne videnspredning i FORCE har traditionelt været rotation af medarbejdere mellem enheder og videndeling i forbindelse med tværgående aktiviteter/projekter. Det er ekspertpanelets opfattelse, at instituttet har en stærk uformel netværksstruktur, der understøtter videndelingen. Ligeledes har instituttet en række intranetbaserede værktøjer til rådighed, der understøtter videndelingen. FORCE arbejder i stigende grad i udlandet, både gennem datterselskaber og gennem udenlandske kunder og danske virksomheder, der ønsker instituttets bistand på projekter i udlandet. I forhold til FORCEs rolle som GTS-institut er det centralt, at instituttet gennem de internationale projekter hjemtager viden til fordel for dansk erhvervsliv. Det er ekspertpanelets vurdering, at den internationale indtjening i en vis grad medfører eksport af viden, men at der er en god balance, der understøtter et større videnmiljø til gavn for dansk erhvervsliv. Anbefaling 16. Øget inddragelse af danske virksomheder i internationale projekter Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE i sit øgede engagement i udlandet fortsat arbejder for at inddrage dansk erhvervsliv i internationale projekter ved at medtage virksomhederne som underleverandører eller ved at formidle kontakten til udenlandske samarbejdspartnere. 4.6 Salg af viden Det er ekspertpanelets vurdering, at videnkuponer og innovationsagenter er virkemidler, der fremmer FORCEs relationer til små og mellemstore virksomheder og hjælper til at sælge instituttets ydelser og produkter til denne målgruppe, der derved opnår et højere innovationsniveau. Ekspertpanelet anerkender instituttets arbejde med herigennem at skabe adgang til medfinansiering generelt til gavn for mindre virksomheder, som ikke ellers ville anvende teknologiske serviceydelser. Anbefaling 17. Fortsætte udviklingen af ordningen innovationsagenter og anvendelsen af videnkuponer for at øge salget af produkter og ydelser til små og mellemstore virksomheder Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE arbejder for at styrke anvendelsen af både innovationsagenter og videnkuponer på tværs af divisionerne, og at der i den forbindelse løbende evalueres på, hvorvidt koncepterne overvejende har en positiv effekt. Det kan gøres ved at opstille mål for indsats og effekt for både innovationsagenter og anvendelsen af videnkuponer samt løbende at følge op på de opstillede mål. 19

20 4.7 Indgåelse af partnerskaber FORCE har i de seneste år arbejdet for at udvide forretningen gennem udviklingen af nye produkter og serviceydelser, blandt andet gennem to relativt nye divisioner Sono- Steam og Energi, Klima og Miljø. FORCE har i den forbindelse i varierende grad forsøgt at penetrere nye brancher og industrier med nye produkter og serviceydelser. Det er ekspertpanelets vurdering, at instituttet i nogen grad har undervurderet omkostningerne ved disse udvidelser og overvurderet anvendeligheden af instituttets meget høje branchespecialisering i forhold til at penetrere nye markeder. I forhold til SonoSteam er det ekspertpanelets vurdering, at produktet er yderligt i forhold til instituttets gængse markedsområder. Anbefaling 18. Øget videnniveau og partnerskaber inden store satsninger på nye produkter og serviceydelser Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE i fremtidige satsninger og i realiseringen af igangværende projekter arbejder for at øge vidensniveauet om de nye teknologier, brancher og markeder inden for områder som SonoSteam og Energi, Klima og Miljø. Dette kan gøres gennem stærkere partnerskaber. Det vil medføre større kendskab til den teknologi, der søges anvendt, herunder konkurrerende teknologi samt dybtgående brancheindsigt og netværk. 4.8 Anerkendelse af instituttets værdi for store danske industrivirksomheder Ekspertpanelet vurderer, at FORCE har en direkte og betydelig værdi for store dele af dansk industri inden for dets kompetence- og ydelsesområder. På nogle områder for både små og store virksomheder og på andre områder, såsom marinteknologi og svejsning, overvejende for store virksomheder. Selvom FORCE på visse områder således har overvejende fokus på store virksomheder, er det alligevel ekspertpanelets opfattelse, at FORCEs videnspredning har en indirekte og afsmittende værdi for de mange små og mellemstore virksomheder, der fungerer som underleverandører til store virksomheder. Der er tale om en form for nedsivningseffekt, hvor spydspidsteknologier efter modning i store virksomheder senere overføres som nye og innovative teknologier til små og mellemstore virksomheder. Ekspertpanelet finder, at denne effekt eksempelvis ses inden for laserskæring, hvor teknologi og procedurer blev udviklet sammen med de store virksomheder, som tog teknologien til sig. Det indebar, at leverandørerne til de store virksomheder blev afkrævet en kvalitet, der kun kunne opnås gennem laserskæring, hvorfor teknologen hurtigt blev udbredt helt ud til de små virksomheder fx smedemestrer. 20

21 Anbefaling 19. Anerkendelse af afsmittende effekter fra store virksomheder Ekspertpanelet anbefaler, at RTI i højere grad anerkender betydningen af, at FOR- CEs videnspredning til store danske virksomheder på eksempelvis svejseområdet og det maritime område også har afsmittende effekter for små og mellemstore virksomheder. I forlængelse heraf anbefaler ekspertpanelet, at RTI i vurderingen af aktivitetsplaner fra FORCE også lægger vægt på betydningen og det forventede omfang af sådanne indirekte og afsmittende effekter fra store til små og mellemstore virksomheder. Det kan eksempelvis ske ved, at kommende aktivitetsplaner eksplicit skelner mellem videnspredning til primære (direkte), henholdsvis sekundære (indirekte) målgrupper. 21

22 5. Arbejdet med resultatkontrakterne > Aktivitetsplanerne er målrettet dansk erhvervsliv, men FORCE bør dokumentere effekter bedre og bør geare resultatkontraktmidlerne med yderligere ekstern finansiering. Nedenfor sammenfattes ekspertpanelets vurderinger og anbefalinger fokuseret omkring det tredje formål med denne evaluering, nemlig at vurdere: Instituttets arbejde med udvikling af teknologisk service via resultatkontraktmidlerne og resultaterne af dette arbejde. 5.1 Systematisk formidling af aktivitetsplanernes effekter Ekspertpanelet finder det positivt, at FORCE i forbindelse med formuleringen af resultatkontrakten for har haft en involverende proces med bred deltagelse af kerneinteressenter. Det er ekspertpanelets oplevelse, at instituttet herigennem finder balance mellem behovet for teknologisk innovation inden for FORSK2015 s temaområder og behovet for markedsdreven innovation gennem involvering af divisionerne og markedsaktører i udviklingen af mål. Det er ekspertpanelets vurdering, at FORCE har praksisser, der sikrer det fornødne fokus på at opnå de tilsigtede mål for resultatkontraktaktiviteter. Dog er det ekspertpanelets opfattelse, at en videre forståelse af og indsigt i indsatsens effekter ikke altid foreligger, hverken i instituttets egen opfølgning eller i kommunikationen med omverdenen (herunder RTI). Anbefaling 20. Tydeliggøre effekt af aktivitetsplaner Ekspertpanelet anbefaler på den baggrund FORCE at systematisere og tydeliggøre både indsats og effekt af instituttets forsknings- og udviklingsindsats yderligere. Dette kan gøres ved at måle på for eksempel antal afholdte kursusdage som indsats og antal deltagere på kurset som effekt eller antal udarbejdede informationsmaterialer som indsats og antal downloads fra hjemmeside som effekt. En anden måde er at synliggøre for omverdenen, herunder RTI, hvilke teknologiske serviceydelser der kommer ud af de enkelte aktivitetsplaner. Samfundsnytte Anvendelse Viden Omsætning Præstationer Målene for effekterne af aktivitetsplanerne er fremstillet i resultatkontrakterne. Disse mål er en blanding af præstations- og effektmål. Det fremgår tydeligt af instituttets aktivitetsplaner for perioden , at instituttet har arbejdet mere systematisk med at opstille konkrete mål i aktivitetsplanerne. Ekspertpanelet vurderer dog, at aktivitetsplanerne ikke i tilstrækkelig grad klarlægger eller sandsynliggør, hvilken sammenhæng der er mellem instituttets præstationer og de effekter, man ønsker at opnå. At skabe en logisk sammenhæng mellem præstationer og andre typer effekter, jf. effektstigen illustreret til venstre, vil dels gøre det lettere for RTI at vurdere aktivitetsplanerne i forhold til, hvilke formål man ønsker at støtte, dels gøre det lettere for FORCE at følge op på og målrette (særligt mod små og mellemstore virksomheder) den store indsats, instituttet allerede gør i forhold til videnspredningsaktiviteter. 22

23 Anbefaling 21. Systematisk arbejde med at synliggøre effekter og opfølgning Det anbefales derfor, at FORCE i forbindelse med udarbejdelsen af resultatkontrakterne for hver aktivitetsplan systematisk klarlægger den logiske sammenhæng fra indsatser over præstationer til forskellige typer effekter for virksomheder i særdeleshed og samfundet generelt. En sådan sammenhæng vil dels kunne være med til at målrette FORCEs aktiviteter i forhold til at sprede viden til det danske samfund, dels være med til at synliggøre den allerede eksisterende indsats. Fremgangsmåden kan eksempelvis være: > Identifikation af ønskede/ventede effekter. > Identifikation af, hvilke resultater man skal producere for at opnå effekter. > Identifikation af, hvilken indsats instituttet skal gøre for at opnå de ønskede resultater. Ekspertpanelet anbefaler endvidere, at FORCE søger at opstille målene mere systematisk og ensartet på tværs af instituttets aktivitetsplaner. 5.2 Projektstyring og bemanding Ekspertpanelet vurderer, at FORCE har et veludviklet projektsyringssystem, der fungerer hensigtsmæssigt og giver et godt overblik over instituttets projektportefølje samt adgang til central styringsinformation om projektøkonomi og fremdrift. Dette vurderes helt essentielt for en god og effektiv projektstyring. Anbefaling 22. Projektstyringssystem som bedste praksis for GTS-institutter Ekspertpanelet anbefaler RTI at opfordre de øvrige GTS-institutter til at implementere lignende projektstyringssystemer, givet at institutterne ikke allerede har lignende systemer. Styringen af og opfølgningen på aktivitetsplaner er i høj grad decentralt placeret. For at styrke den tekniske direktions kontakt til den egentlige gennemførelse af aktivitetsplanerne har den tekniske direktion for nylig udpeget en aktivitetsplankoordinator. Ekspertpanelet finder det positivt, at instituttet styrker direktionens rolle i opfølgning på fremdriften i aktivitetsplanerne. Aktivitetsplankoordinatoren kan samtidig være med til at styrke den tværgående koordinering, hvilket efter ekspertpanelets vurdering er afgørende i en forholdsvis divisionsopdelt formulering, styring og gennemførelse af aktivitetsplanerne. I forbindelse med bemandingen af projekterne er der betydelig variation i bemandingen på tværs af de enkelte aktivitetsplaner. Ekspertpanelet vurderer, at der naturligt vil være betydelig variation i den løbende inddragelse af udvalgte kompetencer og dermed 23

24 det gennemsnitlige timeantal, en medarbejder leverer på tværs af aktivitetsplaner. Ekspertpanelet vurderer dog, at det i gennemførelsen af aktivitetsplaner og projekter er afgørende, at de bemandes med et fast kerneteam, der er det bærende element, som skal sikre, at de rette ressourcer er til stede til at løfte opgaven. Anbefaling 23. Fokus på bemanding af resultatkontraktindsatsen Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE sikrer, at aktivitetsplaner bemandes med et fast kerneteam af medarbejdere, der er dedikerede til gennemførelse af aktivitetsplanerne. Kerneteamet bør endvidere sikre kontinuitet, milepælsopfølgning, og at der trækkes på de rette kompetencer i løbet af resultatkontraktperioden. 5.3 Gearing af midlerne Instituttet modtager cirka 50 mio. kr. om året i resultatkontraktmidler. Instituttet har over den seneste resultatkontraktperiode formået at geare disse med yderligere cirka 8 mio. kr. om året i ekstern finansiering. Der er betydelig variation i, hvor mange midler der indhentes på tværs af de enkelte aktivitetsplaner. Ifølge ekspertpanelets vurdering er dette til en vis grad naturligt, da aktivitetsplanerne ikke alle har samme potentiale i denne henseende. Eksempelvis vurderes det vanskeligt at indhente ekstern medfinansiering til aktivitetsplaner om referencelaboratorier. Instituttet har en samlet gearing på 8 mio. kr. om året. Ekspertpanelet vurderer, at der er potentiale for at indhente yderligere medfinansiering til aktivitetsplanerne. Det anerkendes dog, at niveauet for medfinansiering er vanskeligt at vurdere uafhængigt af sammenlignelige virksomheder. Anbefaling 24. Gearing af resultatkontraktmidler Ekspertpanelet anbefaler, at FORCE etablerer en funktion, der skal understøtte indhentning af eksterne midler i forbindelse med gennemførelse af aktivitetsplanerne. Endvidere anbefaler ekspertpanelet, at FORCE arbejder mod at højne gearingen af midlerne endnu mere end i dag, eksempelvis gennem EU-projekter og internationale samarbejder. For en indikation af instituttets succes med at indhente ekstern medfinansiering anbefales det, at FORCE sammenligner niveauet for indhentning af medfinansiering med andre institutter, hvor DHI og Teknologisk Institut er de mest oplagte. 5.4 Tildeling af resultatkontraktmidler Det er ekspertpanelets vurdering, at FORCEs aktivitetsplaner klart har fokus på at tilgodese behov i det danske erhvervsliv bredt, og at størstedelen af aktivitetsplanerne fokuserer på små og mellemstore virksomheder. Ekspertpanelet vurderer også, at aktivitetsplanerne afspejler instituttets kompetenceområder. Især den seneste resultat- 24

Evaluering af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 13/2011

Evaluering af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 13/2011 Evaluering af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 13/2011 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Evaluering af Dansk Fundamental Metrologi. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 14/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af Dansk Fundamental Metrologi. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 14/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af Dansk Fundamental Metrologi Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 14/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Evaluering af Alexandra Instituttet. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 13/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af Alexandra Instituttet. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 13/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af Alexandra Instituttet Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 13/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S

POTENTIALE. Realisér jeres. Tina Skov Andersen Administrerende direktør FLK Cabin A/S Tid til INNOVATION Innovationsagenterne identificerede en række indsatsområder, og vi fandt hurtigt det fokus- område, der havde det største potentiale. De satte os i kontakt med en ekspert, der havde

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet DELTA. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2011. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet DELTA. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2011. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet DELTA Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2011 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek

Kompetencepolitik. Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek Kompetencepolitik Det Kongelige Bibliotek Nationalbibliotek og Indhold Side Forord...3 1. Kompetencepolitik...4 2. Kompetencestrategi...4 Grundlæggende kompetencer...5 Strategiske indsatsområder...6 3.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1 strategi 2011-14 1 1 baggrund og opbygning Foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office (CDEU) blev etableret den 24. november 2006. Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen står

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere