Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2008"

Transkript

1 re de gøre l se omkommune rs ogre gi one rs de l t age l sei e rhv e rv sdri v e nde se l skabe rmv.

2 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v Publikationen er gratis og kan downloades på Spørgsmål og kommentarer til publikationen kan stiles til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade København V Telefon: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse SAMMENDRAG INDLEDENDE BEMÆRKNINGER LOV NR. 548 AF 8. JUNI 2006 OM KOMMUNERS UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG KOMMUNERS OG REGIONERS DELTAGELSE I SELSKABER LOVENS MULIGHEDER ADMINISTRATIV FORTOLKNING INDBERETTEDE VIRKSOMHEDER Kommentarer til indberetningen Beskrivelse af de enkelte selskaber MULIGHEDER FOR KOMMUNER OG REGIONERS DELTAGELSE I SELSKABER Generelt om mulighederne for kommuner og regioners deltagelse i selskaber Eksempler på aktivitetsområder for L 548-selskaber SELSKABER OMFATTET AF L 384, JF. OVERGANGSORDNINGEN I L , STK INDBERETTEDE SELSKABER Kommentarer Beskrivelse af de enkelte selskaber Tidligere udtalelser om kommunal deltagelse i selskaber KOMMUNERNES OG REGIONERNES REDEGØRELSER INDLEDENDE BEMÆRKNINGER INDHOLDET AF REDEGØRELSERNE Virksomheder fordelt efter formål og selskabstype Virksomheder fordelt efter formålsgrupper og lovgrundlag Virksomheder fordelt efter formålsgrupper og omsætningstal Afsluttende bemærkninger BILAG 1. OVERSIGT OVER KOMMUNER OG REGIONER MED ANGIVELSE AF VIRKSOMHEDER DE DELTAGER I BILAG 2. OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDER MED ANGIVELSE AF DELTAGENDE KOMMUNER OG REGIONER BILAG 3. OVERSIGT OVER KOMMUNER DER DELTAGER I FÆLLESSKABER EFTER KOMMUNESTYRELSESLOVENS 60, MED ANGIVELSE AF FÆLLESSKABERNE BILAG 4. OVERSIGT OVER INDBERETTEDE FÆLLESSKABER DER ER OMFATTET AF KSL BILAG 5. LOVBEKENDTGØRELSE NR. 608 AF 28. JUNI 1996 (L 384) BEKENDTGØRELSE AF LOV OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS SAMARBEJDE MED AKTIESELSKABER M.V

4 BILAG 6. LOV NR. 548 AF 8. JUNI LOV OM KOMMUNERS UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG KOMMUNERS OG REGIONERS DELTAGELSE I SELSKABER BILAG 7. BEKENDTGØRELSE NR AF 11. DECEMBER BEKENDTGØRELSE OM INDBERETNING AF KOMMUNERS OG REGIONERS DELTAGELSE I ERHVERVSDRIVENDE SELSKABER M.V

5

6 5 Sammendrag En god offentlig-privat opgavefordeling er vigtig, da den kan være med til at sikre konkurrence, innovation og effektivitet både i det offentlige og private. Mulighederne for et udviklende samarbejde mellem den private og den offentlige sektor bør derfor løbende afprøves. Det kan blandt andet ske ved oprettelse af fælles offentlig-private aktieselskaber. I den forbindelse er det imidlertid vigtigt, at det offentlige ikke kommer til at forvride konkurrencen på markedet. Den 8. juni 2006 vedtog Folketinget lov nr. 548 af 8. juni 2006 (L548) om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber, som samler kommuners og regioners erhvervsaktivitet i én lov. Lov nr. 548 erstatter således lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners samarbejde med aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996, med senere ændringer (L 384) samt lov nr. 378 af 14. juni 1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Nærværende redegørelse er den 15. redegørelse om kommuner og regioners deltagelse i selskaber, som afgives til Folketingets Erhvervsudvalg. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra landets kommuner, regioner og kommunale organisationer. Redegørelsen indeholder oplysninger om kommuners og regioners direkte deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder (baseret på regnskabsåret 2006). Herudover indeholder redegørelsen oplysninger om kommunernes og regionernes indirekte deltagelse via de kommunale og regionale organisationer. Denne redegørelse er den første redegørelse udarbejdet med hjemmel i L 548. Med den nye lov blev der bl.a. indført en række stramninger i forhold til de tidligere regler. Der stilles således krav om privat deltagelse på minimum 25 pct. af såvel aktiekapital som stemmerettigheder. Som yderligere krav er der indført en grænse for, hvor stor en del af selskabets omsætning, der må stamme fra salg til andre end kommuner eller regioner. Det ville kunne give anledning til overgangsproblemer, hvis eksisterende selskaber skulle omfattes af kravene i den nye lov. Som følge heraf er selskaber, der er oprettet med hjemmel i den nu ophævede L 384, og som eksisterede ved loven ikrafttrædelse, omfattet af overgangsordningen i L , stk. 3. Denne overgangsordning medfører, at de selskaber, der tidligere var omfattet af L 384, ikke er underlagt kravene i lovens 4 om minimum 25 pct. privat deltagelse og 5 om, at maksimalt 25 pct. af omsætningen må stamme fra salg til andre. Hvis et eksisterende selskab ophører ved fusion eller spaltning, vil et eventuelt nyt fortsættende selskab blive omfattet af kravene i L 548.

7 6 Det fremgår af redegørelsen, at der i alt er indberettet 185 virksomheder, som kommunerne og regioner deltager i finansielt eller ledelsesmæssigt. Det samlede antal virksomheder omfatter alle de virksomheder som kommunerne deltager i, enten med hjemmel i L 548, den kommunale styrelseslov 60 eller anden særlovgivning. Af tabel 1. ses, at der er indberettet tre virksomheder, som omfattet af L 548 (kapitel 2), og 11 virksomheder omfattet af L 384, jf. overgangsordningen i L 548, 14, stk. 3 (kapitel 3). Som den mest foretrukne selskabsform benyttes aktieselskaber. Herefter følger interessentskaber og andelsselskaber med begrænset ansvar (amba). Der er flest selskaber og virksomheder i formålsgrupperne "energi/varme/gas", "renovation" og "trafik". Størrelsen på virksomhedernes omsætning er relativt spredt. Størstedelen af de kommunale virksomheders omsætning ligger i intervallet mio. kr. (46 virksomheder) samt intervallet > 50 mio. kr. (47 virksomheder). Denne fordeling af omsætning og virksomhedsformer svarer i vid udstrækning til de foregående års indberetninger. Det er således ikke muligt at se nogen markant udvikling, for så vidt angår fordeling på selskabstype eller omsætningsstørrelser. I alt er der indsendt oplysninger om 185 selskaber og virksomheder, hvilket er fald på 77 i forhold til 2006-redegørelsen, hvor der var indberettet 252 virksomheder. En del af forklaringen for faldet af antallet af virksomheder må formodes at skyldes kommunalreformen, hvor kommuner, der tidligere deltog i interessentskab sammen, nu er sammenlagt, og interessentskabet derved er opløst. L 548 giver mulighed for, at kommuner og regioner kan deltage såvel finansielt som ledelsesmæssigt i selskaber. Det fremgår af redegørelsen, at samtlige de omhandlede virksomheder har kommunal eller regional deltagelse i form af ledelsesrepræsentation fra en eller flere af de deltagende kommuner eller regioner. Der er 14 kommuner og en region, der ikke deltager finansielt i erhvervsdrivende virksomheder. Tabel 1. Redegørelsens opdeling af virksomheder efter lovbestemmelse. Lovgrundlag Antal indberettede virksomheder Kapitel Virksomheder omfattet af L og Virksomheder omfattet af L 384, jf. L , stk. 3 Virksomheder omfattet af anden særlovgivning, herunder kommunestyrelseslovens 60 samt kommunalfuldmagten 171 4

8 Kapitel 1. Indledende bemærkninger 7 1. Indledende bemærkninger Nærværende redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg er den første i rækken af redegørelser, som er udarbejdet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Som samlebetegnelse for loven anvendes L 548. Loven er optrykt som bilag. Ved L 548s ikrafttræden den 1. januar 2007 erstattedes udover den hidtige L 384 om kommuner samarbejde med aktieselskaber mv., også L 378 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. L 548 samler således reglerne om kommuner og regioners erhvervsaktiviteter i én lov. I forbindelse med vedtagelsen af L 548 blev det fundet formålstjenligt, at der fortsat blev skabt et overblik over den samlede kommunale og regionale deltagelse i erhvervsaktiviteter. For at skabe dette overblik blev det besluttet, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på tilsvarende vis som efter L 384 skulle udarbejde en redegørelse vedr. kommuners og regioners deltagelse i selskaber til Folketingets Erhvervsudvalg. Redegørelsen indeholder ikke kun oplysninger om kommuner og regioners deltagelse i selskaber omfattet af L 548, men også om kommunal erhvervsudøvelse på grundlag af andre særlove og lov om kommuners styrelse. Til forskel fra tidligere redegørelser indeholder denne redegørelse et kapitel med en omtale af de selskaber, der er omfattet af L 548 (kap. 2). Dette kapitel indeholder oplysninger om selskaber stiftet efter lovens ikrafttræden samt de virksomheder som eksisterede ved lovens vedtagelse, og som ikke er omfattet af overgangsordningen i 14, stk. 3, men af overgangsordningen i 16. L , omhandler de selskaber, hvor de kommunale og regionale organisationer deltog finansielt eller ledelsesmæssigt inden lovens vedtagelse, og som ikke var omfattet af overgangsordningen i 14, stk. 3. Redegørelsen indeholder tillige et kapitel (kap. 3) om virksomheder, der er stiftet før lovens ikrafttræden, med hjemmel i L 384 og omfattet af overgangsordningen i L , stk. 3. Herudover indeholder redegørelsen et kapitel med omtale af den samlede kommunale deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder (kap. 4). Endvidere er redegørelsen bilagt oversigter over den kommunale deltagelse i erhvervsdrivende virksomheder samt over kommunale fællesskaber efter 60 i lov om kommunernes styrelse. Det bemærkes, at kun erhvervsdrivende virksomheder med en omsætning på henholdsvis over 1 mio. kroner (for virksomheder omfattet af L 548) og over 2 mio. kroner (for virksomheder der ikke er omfattet af L 548) er omfattet af indberetningspligten. Det følger heraf, at blandt andet virksomheder, der endnu ikke har afsluttet den første regnskabsperiode, ikke er medtaget i redegørelsens statistiske materiale, uanset at der er foreta-

9 Kapitel 1. Indledende bemærkninger 8 get indberetning for virksomheden. På samme måde er virksomheder, som har ophørt deres virksomhed inden udløb af regnskabsperioden, ikke medtaget i denne redegørelse. Redegørelsen er blevet til på baggrund af oplysninger indberettet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af landets kommuner og regioner samt oplysninger, styrelsen er i besiddelse af som følge af dens funktion som registreringsmyndighed for aktie- og anpartsselskaber, virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt erhvervsdrivende fonde. Styrelsen har som udgangspunkt lagt de indberettede oplysninger direkte til grund for udarbejdelsen af redegørelsen. Eventuelle mangelfulde eller forkert indberettede oplysninger påvirker derfor redegørelsen direkte. For at sikre ensartethed i oplysningerne i kap. 2 og 3 er der dog med hensyn til regnskabstal anvendt koncerntal, uanset at indberetningen er angivet med regnskabstal for modervirksomheden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har modtaget indberetninger fra seks kommuner 1. Indberetningerne er sket i efteråret 2007, hvor Erhvervs og Selskabsstyrelsen har kontaktet samtlige af landets kommuner og regioner samt eventuelle indberetningspligtige organisationer. Efterfølgende har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fulgt op og rettet henvendelse yderligere én til to gange telefonisk eller pr. mail til de kommuner og regioner, der ikke indsendte en redegørelse. Efter disse henvendelser har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på det indberettede grundlag udarbejdet denne redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg. 1 De seks kommuner der ikke har indberettet er: Roskilde kommune, Gribskov kommune, Slagelse kommune, Haderslev kommune, Tønder kommune samt Vejle kommune.

10 Kapitel 2. L Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber Folketinget vedtog den 6. juni 2006 lov nr. 548 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Med L 548 blev de to love L 384 og L samlet i én lov for kommunal og regional erhvervsaktivitet. L 548 trådte i kraft 1. januar Loven findes som bilag. 2.1 Lovens muligheder Det er en betingelse for at oprette et selskab efter L 548, at selskabets aktiviteter er baseret på kommunal eller regional viden, som er oparbejdet ved løsning af kommunale eller regionale opgaver. Den kommunale eller regionale viden skal tage udgangspunkt i opgaver, som kommunen kan varetage efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler eller efter særlov (f.eks. lov om social service eller miljølovgivningen). Herudover kan aktiviteterne bygge på videreudvikling af denne viden. Efter lovens 3 kan et selskab have aktiviteter, som har til formål at sælge produkter og tjenesteydelser, der bygger på kommunal eller regional viden oparbejdet i forbindelse med løsning af de kommunale eller regionale opgaver eller videreudvikling af sådan viden. Det skal dog bemærkes, at regioner kun kan deltage i selskaber, som bygger på regional viden oparbejdet i regionen i forbindelse med løsning af regionale opgaver. Hertil gælder endvidere kravet om, at en kommune eller region ikke tidligere må have overladt løsningen af de pågældende opgaver til private. Det kommunale selskab kan endvidere efter 3, stk. 2, sælge privat viden, som hænger sammen med den kommunale eller regionale viden samt produkter og tjenesteydelser afledt heraf. De generelle betingelser for kommunal og regional deltagelse i et L 548-selskab er for en del kravs vedkommende uændret i forhold til kravene i L 384. Samtidig er der kommet enkelte nye skærpede krav for kommunal eller regional deltagelse i selskaber. De generelle betingelser for kommunal eller regional deltagelse i L 548 selskaber er følgende: a. Kommunen eller regionen må ligesom tidligere ikke gennem sit indskud opnå bestemmende indflydelse i selskabet, jf. afsnit Lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996, samt L 378 af 14. juni 1995 med senere ændringer om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

11 Kapitel 2. L b. Selskabsformer: Aktieselskaber, anpartsselskaber samt virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kan anvendes til formål omfattet af L548, 3. Kommunerne og regionerne kan således kun vælge en selskabsform med begrænset ansvar til L 548-selskaber, hvilket betyder, at deltagerne, herunder kommunen eller regionen, alene kommer til at hæfte med deres indskud for selskabets forpligtigelser. De selskabsformer, der kan anvendes som ramme for et L 548-selskab, har alle pligt til at udarbejde årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven 3. Selskabernes regnskaber er dermed offentligt tilgængelige gennem offentliggørelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. c. Selskabets vedtægter må ikke give andre end selskabsorganerne (typisk generalforsamling eller repræsentantskab) ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. d. Der skal som minimum være 25 pct. privat deltagelse i selskabet. Dette krav omfatter såvel indskud af kapital som besiddelse af stemmerettigheder. e. For selskaber, hvor der deltager kommuner, må maksimalt 25 pct. af omsætningen stamme fra salg til andre end kommuner. For selskaber, hvor der deltager regioner, må maksimalt 25 pct. af omsætningen stamme fra salg til andre end regioner. Punkterne d og e er kun gældende, såfremt virksomheden er oprettet efter lovens ikrafttræden 1. januar Hvis den kommunale deltagelse er etableret før denne dato, skal disse to betingelser således ikke være opfyldt. 2.2 Administrativ fortolkning Den fortolkning, der er anvendt ved administration af L 384, og som eksempelvis fremgår af de tidligere redegørelser, er fortsat gældende for selskaber oprettet med hjemmel i L 548. Nedenfor omtales hovedtrækkene i den administrative praksis for udvalgte emner. 3 For selskaber omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder gælder dog bestemmelsen i årsregnskabslovens 4, jf. lov nr. 448 af 7. juni Denne bestemmelse undtager virksomheder fra pligten til at udarbejde regnskab efter årsregnskabsloven, såfremt virksomhederne ligger under nærmere fastsatte grænser for omsætning, balancesum og antal ansatte.

12 Kapitel 2. L Finansiel deltagelse Kommunernes og regionernes finansielle deltagelse i L 548-selskaber knytter sig udelukkende til direkte kapitalindskud i selskaberne i form af aktie-, andels- eller anden selskabskapital. Kapitalindskuddet kan bestå i såvel kontanter som i andre værdier end kontanter (apportindskud). Med muligheden for at foretage indskud af andre værdier end kontanter kan en kommune eller en region indskyde eksempelvis bygninger, maskiner og anlæg i selskabet. Hvis en kommunes eller regions finansielle deltagelse i et aktieselskab sker ved apportindskud, finder princippet i aktieselskabslovens 6 og 6 a anvendelse. Dette indebærer, at indskuddet skal vurderes af en uvildig vurderingsmand. Kommunalt eller regionalt indskud i form af f.eks. tilskud eller gaver er efter den anlagte fortolkning ikke omfattet af lovens bestemmelser om finansiel deltagelse. Tilsvarende gælder, når kommunen støtter ved hjælp af lån eller garantiforpligtelser, herunder underskudsdækning. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af L 548 vurderet uhensigtsmæssigt generelt at give kommuner og regioner mulighed for at deltage indirekte i selskaber. Det blev derfor vedtaget, at økonomi- og erhvervsministeren konkret under særlige omstændigheder kan give tilladelse til kommuner og regioners indirekte deltagelse via de kommunale organisationer eller andre selskaber m.v. Det fremgår af bemærkningerne til loven 4, at denne bemyndigelse vil kunne blive anvendt i forhold til de kommunale organisationers deltagelse i tværoffentlige digitaliseringsprojekter, hvor der er store perspektiver, og hvor et offentligt privat samarbejde vurderes at have store positive konsekvenser for den offentlige sektors opgaveløsning og effektivitet. At kommunal finansiel deltagelse i L 548-selskaber som udgangspunkt kun kan ske ved direkte indskud udelukker endvidere, at en kommune eller en region indirekte deltager i et L 548-selskab, f.eks. som interessent i et interessentskab, der er virksomhedsdeltager i L 548-selskabet, eller via et helejet kommunalt selskab eller et datterselskab til dette. Der er i disse tilfælde ikke tale om, at kommunen eller regionen deltager direkte i L 548-selskabet. Efter L 548 kan f.eks. to kommunale interessentskaber eller kommunale aktieselskaber ikke sammen stifte et selskab. I stedet kan L 548 være grundlag for, at kommunerne bag de to kommunale interessentskaber eller aktieselskaber selv stifter et selskab. Ledelsesmæssig deltagelse Den ledelsesmæssige deltagelse sker ved, at kommunen eller regionen er repræsenteret i selskabets ledelsesorgan, hvilket for selskabers vedkommende typisk er generalforsamlingen eller repræsentantskabet. Det skal

13 Kapitel 2. L bemærkes, at ledelsesrepræsentanterne ifølge lovens 3, stk. 6, skal vælges af selskabsorganerne. Dette medfører, at en kommune eller en region ikke kan indskyde midler i et selskab eller medvirke som stifter af et selskab og samtidig direkte udpege et antal medlemmer i ledelsen udenom generalforsamlingen. Bestemmende indflydelse Lovens 3, stk. 4, forhindrer, at en kommune eller region opnår bestemmende indflydelse gennem sit indskud. Bestemmelsen bliver fortolket i overensstemmelse med aktieselskabsloven 2 således, at bestemmende indflydelse hverken kan opnås i kraft af aktiebesiddelse, stemmeflertal eller i kraft af en aktionæroverenskomst. Der er ikke noget til hinder for, at flere kommuner i alt kan besidde mere end 50 pct. af stemmeretten i et selskab, forudsat at der ikke eksisterer en aftale eller lignende mellem kommunerne om stemmerettens udøvelse, hvorved én kommune får den bestemmende indflydelse. Der er ligeledes ikke noget til hinder for, at såvel en eller flere kommune(r) og en eller flere region(er) deltager i et selskabet, forudsat at ingen af de deltagende kommuner eller regioner hver især opnår bestemmende indflydelse, og at reglerne om privat deltagelse er opfyldt. Virksomheder med begrænset ansvar Efter L 548 3, stk. 5, kan kommuner og regioner deltage finansielt i aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar 5. Bestemmelsen udelukker, at kommuner og regioner deltager i for eksempel interessentskaber og kommanditselskaber. Det fremgår endvidere af praksis, at kommuner heller ikke kan deltage i partnerselskaber/kommanditaktieselskaber, idet dette ikke er en virksomhedsform med begrænset ansvar 6, da komplementaren i selskabet hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelser. Dispensationer fra loven Den nye lovs 4 og 5 indeholder krav om en privat ejerandel i selskabet på minimum 25 pct., og at en kommune eller region skal afhænde sin ejerandel, hvis over 25 pct. af selskabets omsætning stammer fra andre end kommuner og regioner. 4 Folketingstidende Tillæg A De virksomhedstyper der er omfatter af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er: Foreninger med begrænset ansvar, selskaber med begrænset ansvar og andelsselskaber med begrænset ansvar. 6 Ved en virksomhed med begrænset ansvar forstås en virksomhed, hvor deltagernes hæftelse begrænser sig til et bestemt beløb.

14 Kapitel 2. L Inden for visse typer af selskaber kan der i visse tilfælde være behov for, at der kan undtages fra disse regler. På denne baggrund er økonomi- og erhvervsministeren bemyndiget til generelt at undtage visse typer af selskaber fra kravene, ligesom Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konkret kan dispensere fra kravene. Økonomi- og erhvervsministeren har benyttet bemyndigelsen til at udstede bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om undtagelse af visse typer af virksomheder fra krav i lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (trykt som bilag). I henhold til denne bekendtgørelse er selskaber oprettet med hjemmel i 8, stk. 1, i lov om teknologioverførsel undtaget fra både kravet om minimum 25 pct. privat deltagelse som kravet om, at maksimalt 25 pct. af omsætningen må stamme fra salg til andre end henholdsvis kommuner eller regioner. Selskaber, der har til formål at byomdanne ældre erhvervs- og havneområder (byomdannelsesselskaber), er tillige undtaget fra kravet om, at maksimalt 25 pct. af omsætningen må stamme fra salg til andre end henholdsvis kommuner eller regioner. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har endnu ikke haft konkrete ansøgninger om dispensation i henhold til lovens 4, stk. 4. Der har i 2007 været én konkret ansøgning om dispensation i henhold til lovens 5, stk Indberettede virksomheder Dette afsnit indeholder en nærmere omtale af de selskaber, der af kommunerne og regionerne er indberettet som omfattet af L Det vil sige virksomheder, hvor der drives virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger på kommunal eller regional viden, der er oparbejdet i kommunen eller regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver, eller videreudvikling af sådan viden Kommentarer til indberetningen Der er i 2007 indberettet to selskaber, som er omfattet af L 548 3, og et selskab, som eksisterede ved lovens vedtagelse, og som ikke var omfattet af overgangsordningen i 14, stk. 3, men overgangsordningen i 16. I 2006 blev der indberettet 12 selskaber omfattet af L 384. De to selskaber, omfattet af L548, driver aktiviteter inden for henholdsvis lufthavn og linnedservice. Selskabet omfattet af overgangsordningen i 16 driver aktivitet inden for IT Beskrivelse af de enkelte selskaber Til de følgende skemaer skal bemærkes: Oplysningerne i skemaerne bygger på de oplysninger, landets kommuner, regioner og kommunale/regionale organisationer har indberettet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med redegø-

15 Kapitel 2. L relsen. Ved udarbejdelsen af redegørelsen har styrelsen som udgangspunkt lagt de indberettede oplysninger til grund. Dette gælder også vurderingen af, om en virksomhed er omfattet af L eller 14, stk. 3. Styrelsen har således ikke foretaget en vurdering af virksomhedernes status i forhold til loven. Det skal dog bemærkes, at med hensyn til oplysningerne om selskabets nettoomsætning og resultat er det oplysningerne for den samlede koncern, der er anført for at sikre ensartethed i oplysningerne, uanset at der i indberetningen er angivet regnskabstal for modervirksomheden. Punktet "Aktuel regnskabsperiode" angiver, hvilket årsregnskab der er lagt til grund for de oplysninger, der anvendes. I punktet "Udvikling i årsregnskabet i forhold til seneste redegørelse" er der foretaget en sammenligning mellem selskabernes omsætning og overskud efter skat i den aktuelle regnskabsperiode og den regnskabsperiode, der dannede grundlag for redegørelsen fra marts I forhold til punkterne vedr. kapitalforhold og finansiel deltagelse er selskabets aktiekapital noteret på baggrund af oplysninger hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister. Oplysninger om finansiel deltagelse bygger på de oplysninger, der er indberettet i forbindelse med redegørelsen. Uoverensstemmelser mellem disse tal kan skyldes overkurs m.v. Nr. 1 Navn: Aalborg Lufthavn A.M.B.A. Adresse: Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby CVR-nr.: Formål: trafik Aktivitet i relation til L 548: Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Selskabskapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste Nettoomsætningen udgør kr (ekskl. evt. off. driftstilskud):

16 Kapitel 2. L Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse omfatter regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er selskabets nettoomsætning steget med , fra en omsætning på kr til en omsætning på kr Deltagende kommuner: Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Finansiel deltagelse: Privat deltagelse: Rebild Kommune, Jammerbugt kommune og Aalborg Kommune For hver kommune er udpeget et ledelsesmedlem Ja Nr. 2 Navn: Jysk Linnedservice A/S Adresse: Fuglemosevej 1E, 8620 Kjellerup CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at udføre vaskerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Aktivitet i relation til L 548: Linnedservice Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. Driftstilskud): Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Nettoomsætningen udgør kr Seneste redegørelse omfatter regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er nettoomsætningen steget med kr , og årets resultat er steget med kr til et overskud på kr

17 Kapitel 2. L Deltagende regioner: Region Midtjylland og Region Syddanmark. Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Finansiel deltagelse: Privat deltagelse: Region Midtjylland udpeger tre ledelsesrepræsentanter og Region Syddanmark udpeger to ledelsesrepræsentanter Den regionale del af stemmerettighederne i selskabet er 30 pct.. Den samlede regionale del af selskabskapitalen beløber sig til kr Ja Nr. 3 Navn: KMD A/S Adresse: Lautrupparken 40, 2750 Ballerup CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at drive informationsteknologisk virksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed med danske kommuner som den primære kundegruppe. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesser i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål, såvel i Danmark som i udlandet. Aktivitet i relation til L 548: Den kommunale organisations indirekte deltagelse i selskabet eksisterede ved lovens vedtagelse og selskabet er ikke omfattet af overgangsordningen i lovens 14, stk. 3, og derfor omfattet af lovens 16. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste Nettoomsætningen udgør kr

18 Kapitel 2. L (ekskl. evt. off. Driftstilskud): Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Deltagende kommuner: Selskabet er ikke tidligere indberettet KL deltager i selskabet via Kommune Holding A/S, CVRnr Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Finansiel deltagelse: Privat deltagelse: KL udpeger seks ledelsesmedlemmer. KLs finansielle deltagelse udgør kr via Kommune Holding A/S 2.3 Muligheder for kommuner og regioners deltagelse i selskaber Generelt om mulighederne for kommuner og regioners deltagelse i selskaber Selskaber med kommunal deltagelse er undergivet samme regulering som andre selskaber med en tilsvarende organisationsform. Selskaberne er således omfattet af for eksempel aktie- og anpartsselskabsloven, konkurrenceloven og årsregnskabsloven. At selskaberne er underlagt årsregnskabsloven bevirker, at der skal udarbejdes og offentliggøres årsregnskab for selskaberne. Der kan således ikke aflægges regnskab for selskabernes aktiviteter gennem det kommunale regnskab. Et L 548-selskab er en selvstændig juridisk enhed, hvilket blandt andet betyder, at de deltagende kommuner eller regioner alene øver indflydelse på selskabet i kraft af deres egenskab af aktionærer eller tilsvarende. Såfremt kommuner eller regioner deltager i et L 548-selskab, er det et krav, at det skal være selskabets organer, der udpeger selskabets bestyrelse, jf. lovens 3, stk. 6. L 548-selskabernes uafhængighed af de deltagende kommuner fremgår af de ovennævnte forhold. Der er således ikke tale om, at selskaberne er en del af den kommunale administration og som sådan underlagt direkte politisk kontrol. Såfremt der foretages udlicitering af kommunale opgaver, vil et L 548-selskab kunne deltage i licitationsrunden på lige fod med andre selskaber. Der åbnes herved mulighed for, at kommuner gennem udlicitering kan sikre optimal ressourceudnyttelse, samtidig med at kommunal og regional viden, der er oparbejdet gennem års varetagelse af opgaveløsning på specifikke områder, bliver videreført og udviklet, i det omfang denne viden er overført til et L 548-selskab. Det skal understreges, at reglerne for udlicitering, herunder reglerne om ligebehandling af tilbudsgivere, naturligvis også skal overholdes i forbindelse med udliciteringer, i hvilke L 548-selskaber deltager som tilbudsgivere.

19 Kapitel 2. L Det blev i forbindelse med den nye lov vurderet hensigtsmæssigt, at regionerne får mulighed for at deltage i fælles selskaber på samme vilkår som kommunerne. Regionerne kan imidlertid udelukkende deltage i selskaber inden for væsentlige regionale områder såsom sundhedsområdet, trafikområdet og det sociale område. Kommunerne og regionerne kan kun deltage i selskaber, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger på kommunal eller regional viden, der er oparbejdet i kommunen eller regionen i forbindelse med løsning af kommunale eller regionale opgaver eller videreudvikling af sådan viden. Det er en betingelse, at kommunen eller regionen ikke tidligere har overladt opgaven til private. I selskaber oprettet med hjemmel i L 548 er der krav om privat deltagelse på minimum 25 pct. af henholdsvis aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet. I ganske særlige tilfælde kan der dog efter en konkret vurdering være behov for, at kommunen eller regionen kan indgå i selskaber, der alene har en offentlig ejerkreds. Samtidig er der indført en grænse for, hvor stor en del af selskabets omsætning, der må stamme fra andre end kommuner eller regioner. Den kommunale eller regionale part skal således afhænde sin ejerandel i et selskab, hvis over 25 pct. af selskabets omsætning stammer fra salg til andre end kommuner/regioner. Der er dog enkelte undtagelser fra bestemmelserne. Det blev i forbindelse med vedtagelsen af L 548 vurderet, at den hidtidige indberetningspligt som følge af skærpelserne i den nye lov ikke var tilstrækkelig. Der er derfor i forbindelse med vedtagelsen af loven indført en skærpet indberetningspligt for selskaber omfattet af den nye lov, herunder indberetning af oplysninger om ejerkreds, kapitalindskud, salgstal mv. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse nr af 11. december 2006, hvori den skærpede indberetningspligt er indarbejdet (bilag 7). Denne redegørelse er således den første udarbejdet i henhold til denne bekendtgørelse Eksempler på aktivitetsområder for L 548-selskaber Lovens muligheder for kommunal deltagelse i erhvervsdrivende selskaber kan tænkes anvendt inden for flere erhvervsområder. Konkrete eksempler på områder, hvor den tidligere gældende lovgivning har udgjort hjemmel for kommunal deltagelse i erhvervsdrivende selskaber, fremgår af listen over L 384-selskaber i afsnit En væsentlig ændring ved vedtagelsen af L 548 er, at der ikke længere er krav om, at selskaberne skal dannes for at forarbejde og videreudvikle kommunal viden med henblik på salg. I henhold til L 548 3, kan en kommune eller en region nu deltage finansielt og ledelsesmæssigt i et selskab, der driver virksomhed med henblik på salg af produkter og tjenesteydelser, som bygger på kommunal viden. Det er således ikke et krav at selskabet skal forarbejde eller videreudvikle den kommunale viden.

20 Kapitel 2. L ) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i 2007 modtaget en forespørgsel, hvori der blev anmodet om styrelsens stillingtagen til en kommunes deltagelse i et selskab. Selskabets vedtægt indeholdte en bestemmelse om, at andre end selskabets generalforsamling kunne udpege medlemmer til selskabets bestyrelse. Allerede af denne grund kan en kommune ikke deltage i selskabet, jf. lovens 3, stk. 6. 2) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tillige i 2007 modtaget anmodning om en konkret dispensation fra lovens 5, stk. 5 om omsætning til andre for et selskab, der skulle udvikle viden om vandforsyning med henblik på eksport. Den kommunale deltagelse i det konkrete selskab skulle ske indirekte igennem en kommunalt helejet selskab. Da L 548 udelukkende hjemler en kommunes deltagelse i selskaber i form af direkte indskud eller ledelsesmæssig deltagelse, var der desuden behov for at indhente økonomi- og erhvervsministerens samtykke til den kommunale indirekte deltagelse, jf. lovens 3, stk. 3. Dette samtykke kunne ikke opnås, idet dispensationsadgangen i lovens 3, stk. 3, i henhold til lovens bemærkninger vil blive brugt i forhold til de kommunale organisationers deltagelse i tværoffentlige digitaliseringsprojekter, hvor der er store perspektiver, og hvor et offentligt-privat samarbejde vurderes at have store positive konsekvenser for den offentlige sektors opgaveløsning og effektivitet. Da ansøgning om konkret dispensation i henhold til lovens 5, stk. 5, var indsendt sammen med en ansøgning om konkret dispensation i henhold til lovens 3, stk. 3, og denne ikke kunne opnås, har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efterfølgende henvendt sig til den pågældende ansøger og forespurgt, om anmodningen om en konkret dispensation i henhold til 5, stk. 5, fortsat var relevant. Der er endnu ikke modtaget svar på denne henvendelse. Tidligere udtalelser vil fortsat kunne bruges som fortolkningsbidrag i forhold til lovens anvendelsesområde. De tidligere udtalelser er afgivet i henhold til L 384. Af denne grund kan udtalelserne findes i redegørelsens kapitel 3.

21 Kapitel 3. Selskaber omfattet af L 384, jf. overgangsordningen i L , stk Selskaber omfattet af L 384, jf. overgangsordningen i L , stk Indberettede selskaber Dette afsnit indeholder en nærmere omtale af de selskaber, der i efteråret 2007, med hjemmel L 384, jf. L 548, 14, stk. 3, havde kommunal deltagelse samt en skematisk oversigt over visse nøgleoplysninger om de enkelte selskaber. I henhold til L , stk. 3, gælder de tidligere regler i L 384 for de selskaber, hvori den kommunale deltagelse er etableret inden L 548s ikrafttræden. Det ville kunne give anledning til overgangsproblemer, hvis der blev stillet krav om, at de eksisterende selskaber med kommunal eller regional deltagelse efter de tidligere regler skulle omfattes af den foreslåede nye lovgivning, idet der ikke hidtil har været krav om privat deltagelse mv. Som følge heraf blev det bestemt i lovens 14, stk. 3, at for eksisterende selskaber gælder lov om kommuners samarbejde med aktieselskaber mv. fortsat (L 384). Hvis et eksisterende selskab ophører som følge af en fusion eller spaltning, vil det nye fortsættende selskab skulle følge reglerne i L 548. Selskaber etableret inden lovens ikrafttræden kan vælge at være omfattet af de skærpede krav i L 548, jf. 14, stk Kommentarer De 11 selskaber, der er oprettet forud for lovens ikrafttædelse, driver aktiviteter inden for meget forskellige områder. En del af selskaberne varetager opgaver inden for områder, hvor kommunerne traditionelt har varetaget opgaveløsningen, eksempelvis genbrug og miljø. Men der er også selskaber, der driver aktiviteter inden for en lang række andre områder. I ni af selskaberne er der indskudt under 5 mio. kr. af kommunerne (samlede kommunale indskud i det enkelte selskab). Der skal dog erindres om, at der for kommunalt indskud i L 384-selskaber gjaldt en øvre grænse for, hvor meget en kommune i alt kunne indskyde i et sådan selskab. Der kan som tidligere nævnt dispenseres fra maksimumgrænsen. Tre selskaber er dannet alene af kommuner eller regioner, mens otte selskaber har deltagelse af private virksomheder. Endelig er der i stort set alle selskaberne kommunale ledelsesrepræsentanter Beskrivelse af de enkelte selskaber Til de følgende skemaer skal bemærkes:

22 Kapitel 2. L Oplysningerne i skemaerne bygger på de oplysninger, landets kommuner, regioner og kommunale/regionale organisationer har indberettet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med redegørelsen. Ved udarbejdelsen af redegørelsen har styrelsen som udgangspunkt lagt de indberettede oplysninger til grund. Dette gælder også vurderingen af, om en virksomhed er omfattet af L eller 14, stk. 3. Styrelsen har således ikke foretaget en vurdering af virksomhedernes status i forhold til loven. Det skal dog bemærkes, at med hensyn til oplysningerne om selskabets nettoomsætning og resultat er det oplysningerne for den samlede koncern, der er anført for at sikre ensartethed i oplysningerne, uanset at der i indberetningen er angivet regnskabstal for modervirksomheden. Punktet "Aktuel regnskabsperiode" angiver, hvilket årsregnskab der er lagt til grund for de oplysninger, der anvendes. I punktet "Udvikling i årsregnskabet i forhold til seneste redegørelse" er der foretaget en sammenligning mellem selskabernes omsætning og overskud efter skat i den aktuelle regnskabsperiode og den regnskabsperiode, der dannede grundlag for redegørelsen fra marts I forhold til punkterne kapitalforhold og finansiel deltagelse, er selskabets aktiekapital noteret på baggrund af oplysninger hentet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister. Oplysninger om finansiel deltagelse bygger på de oplysninger der er indberettet i forbindelse med redegørelsen. Uoverensstemmelser mellem disse tal kan skyldes overkurs m.v. Nr. 1 Navn: Det Danske Madhus Silkeborg A/S Adresse: H.C. Brannersvej 1 R, 8600 Silkeborg CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er At producere og levere velsmagende og ernæringsrigtig mad på markedsvilkår. At producere og levere mad til kommuner efter retningslinierne i serviceloven

23 Kapitel 2. L At producere halvfabrikata af høj kvalitet på kommercielle vilkår til cateringmarkedet (offentlig forplejning, kantine, tog, bus og fly) Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. driftstilskud): Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Deltagende kommuner: Bruttofortjenesten udgør kr Dette er selskabets første indberetning. Silkeborg kommune. Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Silkeborg kommune udpeger to ledelsesrepræsentanter. Finansiel deltagelse: Silkeborg kommune har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 2 Navn: Midtjysk Center For Videndeling A/S, navneændret pr. 15. maj 2007 til Knowhowz A/S. Adresse: Baldersvej 10, 8850 Bjerringbro CVR-nr.:

24 Kapitel 2. L Formål: Selskabets formål er at fremme udvikling, videndeling, udbud og gennemførelse af uddannelsesmæssige aktiviteter, særlig med henblik på almen og erhvervsrettet videre- og efteruddannelse af enhver art. Selskabet skal yde bistand til iværksættervirksomheder, bl.a. gennem etablering af netværk til bestående virksomheder, samarbejde med andre iværksættervirksomheder og gennem udlejning af lokaler. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 1. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. Driftstilskud): Nettoomsætning udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse omfatter regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er selskabets nettoomsætning faldet med kr , og årets resultat er faldet med kr til et underskud på kr Deltagende kommuner: Viborg kommune. Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Viborg kommune udpeger to ledelsesrepræsentanter. Finansiel deltagelse: Viborg kommune har indskudt kr Privat deltagelse: Ja

25 Kapitel 2. L Nr. 3 Navn: Dansk Bibliotekscenter A/S Adresse: Tempovej 7-11, 2750 Ballerup CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at levere informationsservice til den samlede bibliotekssektor omfattende såvel forsknings- som folke- og skolebiblioteker, herunder at udføre den bibliografiske betjening af bibliotekerne, at varetage nationalbibliografiopgaven efter opdrag fra Kulturministeriet, at levere bibliografiske ydelser til bogbranchen samt anden efter bestyrelsens beslutning i naturlig forbindelse hermed stående virksomhed. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2 Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. driftstilskud): Nettoomsætning udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse omfatter regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er nettoomsætningen steget med , og årets resultat er steget med kr til et overskud på kr Deltagende kommuner: Københavns Kommune KL

26 Kapitel 2. L Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Københavns Kommune har udpeget en ledelsesrepræsentant og KL har udpeget tre ledelsesrepræsentanter Finansiel deltagelse: Københavns Kommune har indskudt kr , og KL har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 4 Navn: Det Danske Madhus, Odder A/S Adresse: Ålykkecentret 5, 8300 Odder CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er på privatretligt grundlag at producere mad af kulinarisk, ernæringsmæssig og hygiejnemæssigt høj kvalitet samt udføre anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed med udgangspunkt i køkkenet på Ålykkevej gennem anvendelsen af tidssvarende produktionsformer. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 1. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. driftstilskud): Bruttofortjenesten udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til se- Dette er selskabets første indberetning.

27 Kapitel 2. L neste redegørelse: Deltagende kommuner: Odder Kommune Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Odder Kommune har udpeget to ledelsesrepræsentanter. Finansiel deltagelse: Odder Kommune har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 5 Navn: Falck Hjælpemidler A/S Adresse: Gydevangen 2D, 3450 Allerød CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for hjælpemiddelområdet og dermed beslægtet virksomhed. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. driftstilskud): Bruttofortjeneste udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse er for regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er bruttofortjenesten steget med kr , og årets resultat er faldet med kr.

28 Kapitel 2. L til et underskud på kr Deltagende Region: Region Hovedstaden Ledelsesmæssig deltagelse/antal: For Region Hovedstaden er udpeget 1 ledelsesrepræsentant. Finansiel deltagelse: Region Hovenstaden har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 6 Navn: Frederiksborg Linnedservice A/S Adresse: Gydebakken 16, 3310 Ølsted CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at udføre vaskerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. driftstilskud): Nettoomsætning udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse er for regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er selskabets netto-

29 Kapitel 2. L omsætning steget med kr , og selskabets årsresultat er steget med kr til et overskud på kr Deltagende Region: Region Hovedstaden Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Region Hovedstaden har udpeget en ledelsesrepræsentant. Finansiel deltagelse: Region Hovedstaden har indskudt kr Privat deltagelse: Ja Nr. 7 Navn: Herning-Ikast Erhvervspark P/S i likvidation Selskabet registreret i likvidation den 9. juli Likvidation er endeligt afsluttet den 31. oktober Adresse: c/o Herning Kommune Centerforvaltningen, Torvet 1, 7400 Herning CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at etablere Herning-Ikast Erhvervspark, beliggende mellem Herning og Ikast. Det overordnede formål er at realisere erhvervsparken gennem udvikling, markedsføring og salg eller formidling af salg af erhvervsarealer samt eventuelt forestå vedligeholdelsen og driften af området. I den forbindelse kan selskabet erhverve arealer og foretage byggemodning af disse samt rådgive og servicere områdets virksomheder. Selskabet har det overordnede ansvar for løsningen af nævnte opgaver, men udførelsen kan udliciteres eller på anden måde løses uden for selskabets rammer.

30 Kapitel 2. L Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. driftstilskud): Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Bruttotab udgør kr Seneste redegørelse er for regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er bruttofortjenesten faldet med kr , og årets resultat er faldet med kr til et underskud på kr Deltagende kommuner: Herning kommune og Ikast-Brande kommune Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Herning kommune og Ikast-Brande kommune har hver udpeget tre ledelsesrepræsentanter. Finansiel deltagelse: Herning og Ikast-Brande kommune har hver indskudt kr I alt kr Privat deltagelse: Nej Nr. 8 Navn: GIS Danmark A/S Adresse: Birkemosevej 7, 6000 Kolding CVR-nr.: Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kommuner samt med offentlige og private ledningsejere. Selskabets forretningsområde er formidling af viden,

31 Kapitel 2. L serviceydelser og værktøjer til løsning af opgaver på databehandlingsområdet. Selskabets aktiviteter vedrører primært området Geografiske Informations Systemer. Aktivitet i relation til L 384: Selskabet er omfattet af lovens 2. Aktuel regnskabsperiode: 2006 Kapitalforhold: Aktiekapitalen udgør kr Offentlige tilskud til drift: Nej Nettoomsætning/bruttofortjeneste (ekskl. evt. off. driftstilskud): Bruttofortjenesten udgør kr Udvikling i regnskabet i forhold til seneste redegørelse: Seneste redegørelse er for regnskabsåret Sammenholdt med seneste redegørelse er selskabets bruttofortjeneste faldet med kr , og selskabets resultat er steget med kr til et overskud på kr Deltagende kommuner: Ringsted kommune, Haderslev kommune, Tønder kommune, Esbjerg kommune, Varde kommune, Vejen kommune, Aabenraa kommune, Horsens kommune, Kolding kommune, Vejle kommune, Skanderborg kommune, Ikast-Brande kommune og Hedensted kommune. Ledelsesmæssig deltagelse/antal: Esbjerg kommune udpeger to ledelsesrepræsentanter. Finansiel deltagelse: Ringsted kommune har indskudt kr , Haderslev kommune har indskudt kr , Tønder kommune har indskudt, kr. 2000, Esbjerg kommune har indskudt kr , Varde kommune har indskudt kr , Vejen kommune har indskudt kr Aabenraa kommune har indskudt kr , Horsens kommune har indskudt kr , Kolding kommune har indskudt kr , Vejle kommune har indskudt kr Skanderborg kommune har indskudt kr. 2000,

Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2009

Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2009 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2009 Publikationen er gratis og kan downloades på www.eogs.dk Spørgsmål og kommentarer til publikationen kan stiles til

Læs mere

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. REDEGØRELSE Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. August 2014 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2014 Publikationen er gratis

Læs mere

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. REDEGØRELSE Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. September 2012 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2012 Publikationen er

Læs mere

i erhvervsdrivende selskaber m.v.

i erhvervsdrivende selskaber m.v. Marts 2007 Kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Redegørelse, Kommuners og amts-kommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget, Boligudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 53,L 46 - Bilag 4 Offentligt. Marts i erhvervsdrivende selskaber m.v.

Erhvervsudvalget, Boligudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 53,L 46 - Bilag 4 Offentligt. Marts i erhvervsdrivende selskaber m.v. Erhvervsudvalget, Boligudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 53,L 46 - Bilag 4 Offentligt Marts 2005 Kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Indholdsfortegnelse SAMMENDRAG...

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn]

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Vedtægter for den erhvervsdrivende fond [fondens navn] Navn og hjemsted 1 Fondens navn er [skriv navn på fonden] Fondens hjemsted er [skriv hjemstedskommune for fonden] Fonden er stiftet af Assens, Billund,

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt.

Kendelse af 29. april Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. Side 1 af 8 Kendelse af 29. april 1996. 95-58.524. Ikke tilladelse til omlægning af regnskabsår. Årsregnskabslovens 3, stk. 1, 2. pkt. (Connie Leth, Eskil Trolle og Vagn Joensen) Advokat A har på vegne

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv.

REDEGØRELSE. Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. REDEGØRELSE Om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber mv. September 2013 Redegørelse om kommuners og regioners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. 2013 Publikationen er

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere