Revideret Delegationsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret Delegationsplan"

Transkript

1 Revideret Delegationsplan Frederiksberg Kommune 2015 Juridisk Afdeling

2 ndhold Delegationsplan for Frederiksberg Kommune Magistraten... 5 A. Økonomisager Personalesager... 6 C. Gruppen af Udbudssager mv D. Gruppen af tværgående sager ørneudvalget A. Dagtilbud Sundhedsplejen C. Familieområdet Undervisningsudvalget A. Skolevæsenet Tandplejen C. PPR D. Ungdomsskolen E. SFO og fritidshjem F. SSP G. Klubber Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget olig- og Ejendomsudvalget A. yfornyelse Kondemnering (lov om byfornyelse og udvikling af byer) C. oligreguleringsloven Kapitel V D. Støttet byggeri E. Ejendomssager F. Arbejdstilsynspåbud y- og Miljøudvalget A. Områdefornyelse Planlov og byggelov

3 C. Miljø jordforureningsloven D. Miljøbeskyttelsesloven E. Vandforsyningsloven F. Lov om varmeforsyning G. Kommunal fjernkøling H. Myndighedsopgaver på vej- og trafikområdet Færdselsloven J. Drift og forsyning

4 Delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2014 det følgende angives beskrivelse af gældende praksis for delegation på de forskellige udvalgsområder. Delegationsplanen blev vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 5. november 2012 og er nu revideret den xx.xx og trådte i kraft med det samme. Der er anvendt følgende forkortelser: : ndstilling : eslutning O: Orientering K: Kommunalbestyrelsen MAG: Magistraten FAG.: Fagudvalg FV: Forvaltning KSL: Lov om kommunernes styrelse FS: Folkeskoleloven FOL: Folkeoplysningsloven STL: Lov om socialtilsyn Materielle ændringer i delegationsplanen er markeret med gult. Redaktionelle ændringer er markeret med grønt. Redaktionelle ændringer er her defineret som ændringer i planen som følge af lovændringer, rammeændringer eller præciseringer af den gældende plans ordlyd mv. Ændringer i frekvensen for afrapportering/forelæggelse af konkrete sager til politisk behandling betragtes tillige som redaktionelle ændringer. 4

5 Magistraten A. Økonomisager K MAG FAG- FV Lovkrav efolkningsprognose Principper for økonomistyring udgetrammer (finansiel orientering) Principper for økonomistyring udget 1 KSL 37 Fastsættelse af takster 2 KSL 41a Forventet regnskab 3 O Principper for økonomistyring Halvårsregnskab 3 O KSL 46 stk. 2 / ekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. kap. 7 Regnskab oversendelse til revision KSL 45 Regnskab godkendelse KSL 45 Anlægsregnskaber 4 Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring 5 KSL 42 stk.7 Anlægsbevillinger Styrelsesvedtægt for Frederiksberg kommune 9 Anvendelse af anlægspuljer (bevilget v. budgetvedtagelsen) Principper for økonomistyring Anvendelse af anlægspuljer (bevilget v. budgetvedtagelsen); hvis der forelægger en af K vedtagen strategi for udmøntning 6 1 Fagudvalg udarbejder høringssvar til Magistraten vedr. det administrative budgetforslag 2 For så vidt takster i forbindelse med budgetvedtagelsen behandles disse ikke i fagudvalg 3 Forventet regnskab forelægges sideløbende til orientering i fagudvalg. Procedure for forventet regnskab fastlægges årligt primo året i forbindelse med sag til Magistraten om tidsplan for budget- og budgetopfølgning 4 Undtagelse: Regnskab for projekter under 2 mio. kr. godkendes i forbindelse med årsregnskabet 5 Principper for økonomistyring opdateres administrativt, når beslutninger i Kommunalbestyrelsen giver anledning hertil 6 Dette er eksempelvis tilfældet på anlægspulje vedr. skimmelsvamp. Udvalget orienteres halvårligt om forbrug. 5

6 K MAG FAG- FV Lovkrav Tillægsbevillinger Styrelsesvedtægt for Frederiksberg kommune 9 Fastlæggelse af budgetprocedure Principper for økonomistyring udgetomplaceringer indenfor opgaver (politisk 4. niveau) Principper for økonomistyring udgetomplaceringer indenfor aktiviteter (politisk 3. niveau) Overførsel af driftsbevillinger mellem årene Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb mellem årene Principper for økonomistyring O Principper for økonomistyring O Principper for økonomistyring Revisionsberetning behandling 7 KSL 42a Lånoptagelse KSL 41 Den økonomiske politik (herunder finansiel strategi og risikopolitik) Principper for økonomistyring Orientering om afskrivninger og restanceudvikling, halvårlig O. Personalesager Ansættelse af (Faggruppe) K MAG Direktion FV Kommunaldirektør og øvrige medlemmer Direktionen (niv.1 + 2) af Afdelingschefer (niv. 3) Tidl. MAG (= direktøren for området) 7 Hvis der er bemærkninger skal fagudvalget høres jf. Principper for økonomistyring 6

7 Ledere på niveau 4, samt øvrige ledere og medarbejdere Over beløbsgrænse fastsat (= nærmeste foresatte) Tidl. MAG Ledere på niv. 4 Under fastsat beløbsgrænse ( = direktør) (= nærmeste foresatte) Øvrige ledere og medarbejdere ( = nærmeste foresatte) Tjenestemænd Tidl. Direktør ( = HR afdelingen i samarbejde med direktør) 7

8 Afskedigelse af K MAG Direktion FV (Faggruppe) Kommunaldirektør og medlemmer Direktionen (niv.1 + 2) øvrige af Afdelingschefer (niv. 3) (= direktør) Tidl. MAG ledere på niveau 4, samt øvrige ledere og medarbejdere Over fastsat beløbsgrænse (= nærmeste foresatte) Ledere på niv. 4 Under fastsat beløbsgrænse (= nærmeste foresatte) Øvrige ledere og medarbejdere ( = nærmeste foresatte) Tjenestemænd Tidl. Direktør (= HR afdelingen i samarbejde med nærmeste foresatte) 8

9 Løn til K MAG Direktion FV (Faggruppe) Medlemmer Direktionen af ( = Kom.dir) Afdelingschefer (niv. 3) Tidl. MAG (= Direktøren for område) Ledere på niveau 4, samt ledere og medarbejdere Over fastsat beløbsgrænse Tidl. MAG (= nærmeste foresatte) Ledere på niveau 4 Under fastsat beløbsgrænse (= nærmeste foresatte) Øvrige ledere og medarbejdere ( = nærmeste foresatte) Tjenestemænd dentisk med ovenstående fordeling Se dog Note: Note: Trinforbedringer til tjenestemænd skal uanset beløbsgrænsen altid forelægges HR-afdelingen til godkendelse Andre Personalesager Godkendelse af visse Seniorordninger, jf. FK s K MAG Direktion Forvaltning 9

10 retningslinjer om seniorpolitik C. Gruppen af Udbudssager mv. K Magistraten Forvaltning Lovkrav Kanal- og Servicestrategi Udbudsstrategi KSL 62 b Handlingsplan for udbud ndkøbretningslinjer Udbud inden for Magistratens område Øvrige udbud/genudbud med uændret kvalitet og service Udbud/genudbud med ændring af kvalitet og service Udbud/udlicitering af kommunale tjenesteydelser (2010 indgik Handlingsplanen for Udbud dog i budgetforliget, og blev derfor en del af den proces. sammenhæng hermed skal der fremlægges status for Handlingsplanens gennemførelse). D. Gruppen af tværgående sager K MAG FV Lovkrav Styrelsesvedtægt/Forretningsorden KSL 2, stk. 2 og stk. 4 Forvaltningsstruktur Valgsager KSL 17, stk. 2 Mødeplan KSL 8 Ombudsmandssager/Tilsynssager (Afhænger af sagen. Vedrører sagen () () 10

11 det enkelte medlems rettigheder/pligter eller spørgsmål om sanktionsanvendelse, skal sagen i Kommunalbestyrelsen) Retssager yvåben (brug) kun principielle sager Sager om forsyningsselskaberne Da kommunen er ejer Studieture for udvalg Ordensreglement butikscentre Forsikringsinstruks Udlån af rådhushallen T-Handlingsplan/digitaliseringsplan Temaer for temadebat Da vedrører Kommunalbe styrelsen Spørgetidsregler for borgere Da vedrører Kommunalbe styrelsen Tværfaglig kriminalpræventiv indsats emyndigelse til at underskrive 32- KSL 32 dokumenter Erhvervsstrategi Opfølgning på erhvervsstrategi Aftale med Væksthus Hovedstaden udgetannoncen Veteranpolitik Receptioner for K-medlemmer Fratagelse af godkendelse for eksisterende tilbud på det sociale STL 5, stk.1 tilsyns område Alle øvrige myndighedsbeslutninger efter lov om socialtilsyn 11

12 Overordnet driftsansvar for socialtilsynsopgaven Vedtægter for selskaber Vedtægter og KSL 60 Frivillighedsstrategi Venskabsbysamarbejdet 12

13 ørneudvalget K MAG FAG FV LOVKRAV Politikker overordnede Delpolitikker Kvalitetskontrakt (bidrag til) Sektorplaner rugertilfredshedsundersøgelser Rammeaftaler med Region hovedstaden Samarbejder med eksterne parter A. Dagtilbud K MAG FAG FV LOVKRAV Mål og rammer for Dagtilbudsloven 3,2 daginstitutionernes virksomhed Styrelsesvedtægt ilag Mål og rammer for Dagtilbudsloven 11,4 sprogvurderinger Principper og strategier for (Dagtilbudsloven 23- udvikling af struktur, inkl. 25) antal og omfang af enkelte institutioner, herunder sammenlægninger, opdelinger, selvstændiggørelse ørnesammensætning i enkelte institutioner Serviceudbud, herunder Dagtilbudsloven 31-44, særlige pasningsordninger og tilskudsmuligheder Serviceniveau, herunder Fastlægges i retningslinier for åbningstider, styrelsesvedtægt for lukkedage, m.v. dagtilbud i hht. ndenrigs- og Socialministeriet vejledningstekst vedrørende lukkedage Anvisningsregler Dagtilbudsloven Venteliste (Fortsat lukning) O Dagtilbudsloven 28,2 13

14 (Årlig orientering af udvalg) Principper for budgettildeling Kriterier for tildeling af dispensationstimer O Rammer og retningslinier for Dagtilbudsloven 5 tilsyn komm./selvej. Årlig rapport om tilsyn, Dagtilbudsloven 10 herunder implementering af pædagogiske læreplaner Rammer og retningslinier for Dagtilbudsloven 20 tilsyn med og godkendelse af dag- og puljeinstitutioner Godkendelse af aftaler med Dagtilbudsloven 79 om dag- og puljeinstitutioner Driftsoverenskomster Udmøntning af puljer til udviklingstiltag. Sundhedsplejen K MAG Fagudv FV lovkrav Struktur Serviceniveau C. Familieområdet Serviceniveau og anbringelsesgrundlag Administrativ kompetence- og delegeringsplan værksættelse og afbrydelse af sociale indsatser efter Lov om social service Anbringelser uden samtykke, nægtelse af hjemgivelse, overvåget samvær Godkendelse af driftsoverenskomster og vedtægter for selvejende K MAG FAG FV LOVKRAV Serviceloven Serviceloven 58 Servicelovens 147, stk. 7 8 eslutningskompetencen ligger hos ørn- og Ungeudvalget 14

15 institutioner Godkendelse og tilbagekaldelse Serviceloven a af socialpædagogiske opholdssteder Rammer og retningslinjer for Serviceloven a tilsyn med egne og døgntilbud Tilsynsrapport Sociale retssikkerhedslov ndberetning af lovlige Serviceloven 123 magtanvendelser ndberetning af ulovlige Serviceloven 123 magtanvendelser Godkendelse og tilbagekaldelse af plejefamilier Serviceloven

16 Undervisningsudvalget K MAG FAG FV LOVKRAV Politikker overordnede Delpolitikker Kvalitetskontrakt (bidrag til) Sektorplaner rugertilfredshedsundersøgelser Rammeaftaler med Region FS 20-21, 47 hovedstaden Samarbejder med eksterne parter Udtræden af skolebestyrelser (årlig orientering af udvalg)* Note* Efter 9 i bekendtgørelse (nr. 28 af 14. januar 2014), som trådte i kraft 1. august 2014 skal et skolebestyrelsesmedlem ikke længere ansøge kommunalbestyrelsen om at blive fritaget for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, idet en forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden, og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen. Kompetencen til at bekræfte en forældrerepræsentants udtræden af skolebestyrelsen er henlagt til forvaltningen, og forvaltningen redegør fortsat en gang årligt for antallet af udtrædelser af skolebestyrelser til såvel Undervisningsudvalget som Magistraten, A. Skolevæsenet Principper og strategier for udvikling af struktur, udbygningsplaner, kapacitetstilpasning Styrelsesvedtægt K MAG FAG FV LOVKRAV FS 20 FS 41 ilag Oprettelse/nedlæggelse af skoledistrikter Justeringer af eksisterende skoledistrikter Fastlægges i Anvisningsregler FS 36 Læseplaner styrelsesvedtægt for skolevæsenet Fastlægges i styrelsesvedtægt for skolevæsenet Ferieplaner, mødetider og Fastlægges i 16

17 åbningstider Dispensation fra retningslinjer Dispensation indenfor retningslinjer Rammer for skolebestyrelsernes arbejde, herunder valg, ind- og udtræden i valgperioder FS 42 styrelsesvedtægt for skolevæsenet Fastlægges i Kvalitetsrapport FS 40a Udmøntning af puljer til udviklingsarbejde Ansøgninger om dispensation fra eksisterende lovgivning, fx brug af udfordringsretten Rammer og retningslinier for tilsyn skoler styrelsesvedtægt for skolevæsenet. Tandplejen K MAG FAG FV LOVKRAV Struktur Serviceniveau C. PPR K MAG FAG FV LOVKRAV Struktur D. Ungdomsskolen Ungdomsskolebestyrelse, inkl. vedtægter, valg, ind- og udtræden i valgperioder Overordnede rammer for ungdomsskolevirksomheden Fastlæggelse af kan og skal ydelser K MAG FAG FV LOVKRAV E. SFO og fritidshjem Struktur K MAG FAG FV LOVKRAV Fastlægges i styrelsesvedtægt for skolevæsenet 17

18 Åbningstider og lukkedage Anvisningsregler, Dagtilbudsloven visitationsregulering Styrelsesvedtægt Dagtilbudsloven 50 Fastlægges i styrelsesvedtægt for skolevæsenet F. SSP K MAG FAG FV LOVKRAV Struktur G. Klubber K MAG FAG FV LOVKRAV Sektorplaner Struktur, inkl. antal og omfang af enkelte institutioner, herunder sammenlægninger, opdelinger, selvstændiggørelse Serviceniveau Retningslinier for brugerindflydelse Anvisningsregler, visitationsregulering Dagtilbudslov. 65 Dagtilbudsloven

19 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget K MAG Fagudv. FV Lovkrav Politikker F.eks. sundheds- og ældrepolitik Vedtagelse Opfølgning og status O Masterplaner og strategier F.eks. Plejehjemsmodernisering og Lokalt Sundhedsvæsen Uden bevillingsmæssige konsekvenser Med bevillingsmæssige konsekvenser Opfølgning og status O udgetter/tillægsbevillinger Drifttilpasning F.eks status på effektiviseringer og godkendelse af vedtægtsændringer på institutioner Uden bevillingsmæssige konsekvenser Med bevillingsmæssige konsekvenser Tilsyn og kvalitetssikring F.eks. status på klager, revision og status på magtanvendelse Effektstyring og resultatopgørelser Puljestøttede projekter Fordeling af kommunale puljer F.eks. ældreklubber iht. SEL 79 19

20 Sundheds- og Omsorgsudvalget K MAG Fagudv. FV Lovkrav Kommunale pristildelinger P.t. ingen Rammeaftaler med Region Hovedstaden Samarbejde med eksterne parter og kommunale råd Udvalgsspecifikt Kvalitetsstandarder Socialudvalget Socialudvalget K MAG Fagudv. FV Lovkrav Politikker Vedtagelse Opfølgning og status O Masterplaner og strategier Uden bevillingsmæssige konsekvenser Med bevillingsmæssige konsekvenser Opfølgning og status O udgetter/tillægsbevillinger Drifttilpasning F.eks status på effektiviseringer og godkendelse af vedtægtsændringer på institutioner Uden bevillingsmæssige konsekvenser Med bevillingsmæssige konsekvenser 20

21 Socialudvalget K MAG Fagudv. FV Lovkrav Tilsyn og kvalitetssikring F.eks. status på klager, faglige tilsyn og status på magtanvendelse F.eks. SEL 148 og 136 og RSL 16 Effektstyring og resultatopgørelser Puljestøttede projekter Fordeling af kommunale puljer F.eks. Frivillighedspuljen iht. SEL 18 Kommunale pristildelinger F.eks. Handicappris, Frivillighedspris og ntegrationspris Rammeaftaler med Region Hovedstaden Samarbejde med eksterne parter og kommunale råd Udvalgsspecifikt Kvalitetsstandarder 21

22 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget K MAG Fagudv. FV Lovkrav Politikker Pt. ingen Masterplaner og strategier Uden bevillingsmæssige konsekvenser Med bevillingsmæssige konsekvenser samt eskæftigelsesplan Opfølgning og status O udgetter/tillægsbevillinger Drifttilpasning F.eks status på effektiviseringer og godkendelse af vedtægtsændringer på institutioner Uden bevillingsmæssige konsekvenser Med bevillingsmæssige konsekvenser Tilsyn og kvalitetssikring F.eks. status på klager, redegørelse om enkeltydelser iht. LAS 81 over kr., årlig resultatopfølgning Effektstyring resultatopgørelser og Puljestøttede projekter F.eks. satspuljer og puljer fra eskæftigelses-regionen Fordeling af kommunale puljer Pt. ingen 22

23 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget K MAG Fagudv. FV Lovkrav Kommunale pristildelinger P.t. ingen Rammeaftaler med Region Hovedstaden og eskæftigelsesregionen Samarbejde med eksterne parter og kommunale råd Udvalgsspecifikt Remonstration af klager ifm. Pensionslovens 20 Førtidspension Årlig resultatrevision/rhs Kultur- og Fritidsudvalget K MAG FAG FV LOVKRAV Politikker Vedtægtsgodkendelser/-ændringer externe institutioner Retningslinjer, folkeoplysningsområdet FOL 26 Reglement biblioteket Driftsaftaler selvejende institutioner Udpegning af årskunstnere 23

24 Principper og strategier for udvikling af struktur Tilskudssager Faglige sager Vedtægter/forretningsordener interne udvalg nst. nedlæggelse Kulturaftaler olig- og Ejendomsudvalget A. yfornyelse Kriterier for anvendelse af udgiftsrammen til byfornyelse eslutning om bygningsfornyelse inden for den af Kommunalbestyrelsen fastlagte økonomiske ramme K FAG- FV Lovkrav Generelt for området: Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 og 4 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 og 4 Etablering af gårdanlæg Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 Lejefastsættelse Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 og 4 og 4 Kommunegaranti Lov om byfornyelse og Godkendelse af licitationsresultater, hvor projektet er i overensstemmelse med beslutningen og resultatet ikke overskrider det godkendte tilsagn med mere end 10% udvikling af byer efter praksis stilles ikke krav om kommunegaranti, kapitel 3 og 4 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 og 4 Godkendelse af licitationsresultat, der Lov om byfornyelse og 24

25 overskrider det godkendte tilsagn med mere end 10% Godkendelse af byfornyelsesregnskaber, hvor projektet er i overensstemmelse med beslutningen og resultatet ikke overskrider det godkendte tilsagn med mere end 10%. Tilladelse til prioritering / omprioritering af byfornyede ejendomme med tinglyst prioriteringsforbud udvikling af byer, kapitel 3 og 4 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 3 og 4 Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kondemnering (lov om byfornyelse og udvikling af byer) Sundheds- og brandtilsyn med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum forbud mod beboelse Påbud til afhjælpning af sundheds- og brandfare ( 75a) samt selvhjælpshandling på ejers bekostning Forlange at en ejendom med henblik på afhjælpning af kondemnable forhold helt eller delvis skal afstås mod erstatning, 75a, stk. 4 K FAG- FV Lovkrav Generelt for området: Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lovens kapitel 9 Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Kommunalbestyrelsen har valget mellem selv at udøve sine beføjelser eller nedsætte en boligkommission til helt eller delvist at udøve beføjelserne. Kommunalbestyrelsen kan ikke delegere sine beføjelser til forvaltningen, kapitel 3, 4 og 5 Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lov om byfornyelse og udvikling af byer, 75a, stk. 4 Undtagelse: Hvis udgiften til 25

26 selvhjælpshandlingen ikke kan afholdes inden for MU s budget: K Ændre et påbud vedrørende en bygning, der ikke benyttes til beboelse eller ophold for mennesker, til et forbud, 75a, stk. 4 Påbud om afspærring af kondemnerede lokaliteter ifølge lovens 77 Påbud om nedrivning af kondemnerede lokaliteter og om ryddeliggørelse af grunden, 77 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, 75a, stk. 4 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, 77 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, 77 C. oligreguleringsloven Kapitel V Nedlæggelse ved sammenlægning af boliger helt eller delvist (brl 46). etingelse: at den sammenlagte bolig ikke får et areal på mere end 130 m2, at boligen, der nedlægges, er ledig uden at det skyldes opsigelse fra udlejer, og at boliger, hvis areal forøges bebos af bruger, der ønsker at overtage den udvidede lejlighed Sammenlægning af lejligheder op til 160 m2 (RL 46) Sammenlægning af lejligheder over 160 m2 (RL 46) Tilladelse til at overflytte ét værelse fra en lejlighed til en anden på betingelse af, at der foreligger samtykke fra ejer, samtykke for brugerne af de to lejligheder og at begge lejligheder fortsat vil have en størrelse på minimum tre beboelsesrum m.v. Tilladelse til liberalt erhverv i indtil to værelser på betingelse af, at der resterer en familiebolig på mindst tre beboelsesrum m.v. til egen beboelse, at der foreligger samtykke fra ejer, at benyttelsen er i overensstemmelse med planbestemmelserne, K FAG- FV Lovkrav oligreguleringsl ovens (rl) kapitel V rl 46 rl 46 rl 46 rl kapitel V rl kapitel V 26

27 at tilladelsen begrænses til kun at gælde så længe pågældende er indehaver / bebor lejligheder, selv udøver erhvervet og at dette sikres ved tinglysning Tomme lejligheder - emyndigelsen omfatter: Tilladelse til at folketingsmedlemmer anvender lejligheder på indtil to værelser og højst 70 m2 til midlertidig beboelse. Tilladelsen gælder kun så længe den pågældende er medlem af Folketinget Midlertidig benyttelse - emyndigelse til at oversende sager til folkeregisteret i de tilfælde, hvor personer oplyser, at de benytter lejligheden til helårsbeboelse her i kommunen, men er tilmeldt folkeregisteret andetsteds rl kapitel V rl kapitel V D. Støttet byggeri K FAG- FV Lovkrav Skema A tilsagn til nyt støttet Almenboligloven kapitel 9 byggeri Skema igangsætning af nyt Almenboligloven kapitel 9 byggeri (evt. max 5% stigninger, dog inden for eksisterende bevilling stående udvalg) Skema C godkendelse af der Almenboligloven kapitel 9 reviderede byggeregnskab og den endelige leje, forudsat at anskaffelsessummen for byggeriet ikke er øget i forhold til det af Kommunalbestyrelsen godkendte skema Godkendelse af afsatte beløb i Almenboligloven kapitel 9 byggeregnskab Sammenlægning af Almenboligloven kapitel 1 boligorganisationer Sammenlægning af afdelinger Almenboligloven kapitel 1 Årsregnskab uden kritiske Almenboligloven kapitel 13 revisionsbemærkninger (tages til efterretning),budgetter Låneoptagelse til renovering uden Almenboligloven kapitel 13 kommunal garanti, forhøjelse / 27

28 nedsættelse af depositum, lejeforhøjelser, låneomlægning med og uden provenu, sideaktiviteter Det økonomiske tilsyn: Låneoptagelser med kommunal garanti Støttesager gennem Landsbyggefonden, herunder byggeskaderenovering, godkendelse af helhedsplaner, driftsstøtte, garanti, låneoptagelser, låneomlægninger, lejeforhøjelse / - nedsættelse og godkendelse af skema A, og C samt byggeregnskab Styringsdialog Aftaler med boligorganisationerne Vedtægter og vedtægtsændringer Når normalvedtægten ikke fraviges Vedtægter og vedtægtsændringer Når normalvedtægten fraviges Omdannelse af almen boligorganisation Mærkning og ommærkning af almene boliger K FAG- FV Lovkrav Almenboligloven kapitel 13 Almenboligloven Kapitel 7 Almenboliglovens kapitel 13 Almenboligloven kapitel 1 Almenboligloven kapitel 1 Almenboligloven kapitel 1 Almenboligloven kapitel 1 eboerklager Almenboligloven 13 nhabilitet Almenboligloven kapitel 17 Anvisning / udlejningsaftaler, herunder fleksibel udlejning nye aftaler eller ændrede vilkår Anvisning / udlejningsaftaler, herunder fleksibel udlejning forlængelse på uændrede vilkår Anvisning / udlejningsaftaler anvisning af borgere til hver fjerde ledige bolig Anvisning / udlejningsaftaler anvisning af borgere til ældreboliger Tvister mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelse og bestyrelsen / tilsyn i øvrigt Almenboligloven kapitel 4 Almenboligloven kapitel 4 Almenboligloven kapitel 4 Almenboligloven kapitel 4 Almenboligloven kapitel 13 Vedståelse af tidligere stillede Almenboligloven kapitel 13 28

29 K FAG- FV Lovkrav garantier samt meddelelse af rykningspåtegning i forbindelse med konvertering af afdelingernes pantesikrede lån. E. Ejendomssager Ejendomssager, herunder rådhuspulje og vedligeholdelse ekstraordinær på institutions-området - etinget retningslinjer, af der forelægges MAG til godkendelse samt halvårlig orientering af MAG K MAG Fagudvalg Forvaltning O F. Arbejdstilsynspåbud Sager om Arbejdstilsynspåbud - etinget af halvårlig orientering af MAG og evt. alternative løsninger K MAG Fagudvalg Forvaltning O y- og Miljøudvalget A. Områdefornyelse Områdefornyelse, udvælgelse af områder K FAG- FV Lovkrav Generelt for området: Lov om byfornyelse og udvikling af byer 29

30 Områdefornyelse, ansøgning om støtte Områdefornyelse, yfornyelsesprogram Områdefornyelse, godkendelse af principper for projekter Områdefornyelse, ansøgning om bevillinger Områdefornyelse, projekter til gennemførelse K FAG- FV Lovkrav Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 2 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 2 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 2 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 2 Lov om byfornyelse og udvikling af byer, Kapitel 2 Planlov. Planlov og byggelov Ansøgning til miljøministeren om forsøg, der indebærer fritagelse fra lovens regler, 4 Vurdering af projekters virkninger på miljøet VVM-screeninger og VVM-afgørelser, 11g K MAG FAG- FV Lovkrav Lov om Planlægning 4 Lov om planlægning 11g Udarbejdelse af kommuneplanen 9 Lov om planlægning kapitel 4 Vedtagelse af kommuneplanen Lov om planlægning Forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, 12, stk. 2 Forbud mod opførelse eller ændret anvendelse af bebyggelse/arealer i strid med kommuneplanens rammedel, 12, stk. 3 kapitel 4 Lov om planlægning 12, stk. 2 Lov om planlægning 12, stk. 3 Udarbejdelse af lokalplanforslag Lov om planlægning Vedtagelse af lokalplanforslag (til offentlige fremlæggelse) dog vedtages principielle lokalplanforslag 10 af kapitel 5 Lov om planlægning kapitel 5 9 følge styrelsesvedtægten forestår Magistraten kommuneplanlægningen og samordner kommunens øvrige planlægningsopgaver. Magistraten fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Magistraten kan endvidere fastlægge generelle forskrifter for planers tilvejebringelse. Der indhentes erklæring fra Magistraten om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning, medmindre sagen er uden betydning i relation til kommunens økonomi og samordningen af kommunens planlægning. Forvaltningen indstiller i praksis via fagudvalget og Magistraten til kommunalbestyrelsen. 30

31 K MAG FAG- FV Lovkrav Kommunalbestyrelsen () () Endelig vedtagelse af lokalplan principielle Lov om planlægning (kke principielle vedtages endelig af udvalget) kapitel 5 Alm. Administration af lokalplaner. Frederiksberg eslutning om forbud mod forhold, der kan hindres ved lokalplan, 14 Forbud mod bebyggelse/udnyttelse af ejendomme omfattet af offentliggjort lokalplanforslag; 17, stk. 1 Tilladelse til at ejendom bebygges/udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslag (udstedes efter høringsfristens udløb, men inden endelig vedtagelse), 17, stk. 2 Dispensation fra lokalplan eller plan opretholdt efter 68, stk. 2, jfr. 19 og 20. Afgørelser træffes på grundlag af administrationsgrundlag, der godkendes af y- og Miljøudvalget. emyndigelse til grundejerforening/beboerforening til at dispensere fra lokalplan eller plan opretholdt efter Planlovens 68, stk. 2, 21 Planers tilvejebringelse og ophævelse. Vedtagelse af strategi for kommuneplanlægningen, nye planer, ændringer i planer, Planloven kap. 6 Strategi for bæredygtig udvikling 33, Planloven kap. 6a Servitutter om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i lokalplan (planlovens kap. 9) 42: Samtykke til ejers pålæg af servitut Servitutter om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i lokalplan 43: Påbud og forbud til sikring af overholdelse af servitut Ekspropriation og overtagelse eslutninger om ekspropriation og Kommunes praksisbeskrivelser Lov om planlægning 14 Lov om planlægning 17, stk. 1 Lov om planlægning 17, stk. 2 Lov om planlægning 19 og 20 Lov om planlægning 21 Lov om planlægning kapitel 6 Lov om planlægning kapitel 6a Lov om planlægning 42 Lov om planlægning 43 Lov om planlægning kapitel Afgørelse af om et lokalplanforslag er principielt besluttes af y- og Miljøudvalget ved vedtagelsen af forslaget til offentlig fremlæggelse. 31

32 overtagelse mod erstatning, Kapitel 11 Vurdering af projekters virkninger på miljøet, 11g. VVM-screeninger og VVM-afgørelser. Undtagelse: VVM redegørelser forelægges Kommunalbestyrelsen Tilsyn og håndhævelse af loven og regler fastsat med hjemmel heri, samt af påbud, forbud og vilkår, Planlovens kap. 12 Administrative bestemmelser Tinglysning af betingelser knyttet til tilladelse eller dispensation, Planlovens Kap. 13 Administrative bestemmelser Adgang til ejendom uden retskendelse, Planlovens Kap. 13 Klage og søgsmål 58 a: Afgørelse af klager over grundejerforenings / beboerforenings dispensation fra lokalplan / plan opretholdt efter 68, Planlovens kap. 14 Klage og søgsmål 60, videresendelse af klager til Naturklagenævnet, Planlovens kap. 14 Tinglysning af påbud om berigtigelse af ulovligt forhold, 63 erigtigelse af ulovligt forhold på ejerens bekostning. Undtagelse: Hvis udgiften til berigtigelsen ikke kan afholdes inden for MU s budget: K Dispensation fra deklarationer pålagt i medfør af planloven ud fra en konkret fortolkning af deklarationen og det bagvedliggende lov- og plangrundlag. F.eks. facadecensur, vejudvidelseslinjer og lign. K MAG FAG- FV Lovkrav Lov om planlægning 11g Lov om planlægning kapitel 12 Lov om planlægning kapitel 13 Lov om planlægning kapitel 13 Lov om planlægning kapitel 14 Lov om planlægning kapitel 14 Lov om planlægning 63 Lov om planlægning 63 Godkendte vejledninger og retningslinjer. Lov om planlægning 19 Afgørelser træffes på grundlag af manual / administrationsbeskrivelse, der godkendes af y- og Miljøudvalget 32

33 yggelov K FAG- Kontrol med bygningers udseende, byggeloven 6D FV Lovkrav yggeloven 6D Påbud til sikring af at skiltning, lysinstallationer og lign. ikke er til ulempe eller virker skæmmende, byggeloven 6D yggeloven 6D Meddele tilladelse til at indrette beboelse i tagetage i forbindelse med eksisterende beboelse Fastsættelse af krav ved opførelse af nærmere angivne bebyggelsesarter i det omfang, ygningsreglementet ikke indeholder regler herom, byggelovens 11 Afgørelser om sikring af omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg, om særlige krav til funderingsmetode og om ændring af foretagen regulering af naturligt terræn, byggeloven 12, 12A og 13 yggeloven 8 og R 10, kap. 2 yggeloven 11 yggeloven 12, 12A og 13 Undtagelse: 12, stk. 2: Ejer, hvis ejendom skal sikres efter 12, skal afholde del af/hele sikringsudgiften, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering ikke opfylder bygningsreglementets krav: y- og Miljøudvalget Meddele byggetilladelser, tilladelser til ibrugtagning og nedrivning eller afslag herpå, yggeloven 16 Nedrivning af bevaringsværdige bygninger forelægges for y- og Miljøudvalget Påbud om berigtigelse af ulovligt forhold, byggelovens 17 yggeloven 16 yggeloven 16 yggeloven 17 Selvhjælpshandling på ejers/brugers bekostning yggeloven Undtagelse: Hvis udgiften til selvhjælpshandlingen ikke kan afholdes inden for MU s budget: K Påbud om afspærring og rømning ved fare for yggeloven 18 33

34 yggelov K FAG- FV Lovkrav beboere eller andre som følge af mangler ved ejendommen, funderingsarbejder mv. samt selvhjælpshandling på ejers bekostning, byggelovens 18 Påbud om sikring mod uvedkommendes yggeloven 18A ibrugtagning af midlertidigt ubenyttet ejendom, byggelovens 18A Selvhjælpshandling på ejers bekostning yggeloven Undtagelse: Hvis udgiften til selvhjælpshandlingen ikke kan afholdes inden for MU s budget: K Adgang uden retskendelse, byggeloven 19 yggeloven 19 Vurdering af om der er tale om dispensation af større betydning for naboerne med den konsekvens, at der skal ske nabohøring. Dispensation fra loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser. yggeloven 22 yggeloven 22 Afgørelser træffes på grundlag af manual / administrationsbeskrivelse, der godkendes af y- og Miljøudvalget. Tinglysning af betingelser knyttet til tilladelse eller dispensation, byggeloven 27 Dispensation fra deklarationer pålagt i medfør af byggeloven ud fra en konkret fortolkning af deklarationen og det bagvedliggende lovgrundlag. F.eks. lejlighedsstørrelser, ubebyggelige arealer. Afgive erklæring om de i ejerlejlighedslovens 10 stk. 1, nr. 2 litra f-i angivne forhold, ejerlejlighedslovens 10 kg. nr. 563 af om individuel måling af el, gas, vand og varme. Dispensere fra krav vedr. el-, gas-, vand- og varmemålere i de i bkg. Opregnede tilfælde. Lov om gasinstallationer og installationer i forb. med vand- og afløbsledninger. Påse at anmeldte arbejder med vand- og afløbsinstallationer er udført af godkendte virksomheder. ndrapportere yggeloven 27 yggeloven 27 Lov om ejerlejligheder 10 kg. nr. 563 af om individuel måling af el, gas, vand og varme Lov om gasinstallationer 23 34

35 yggelov K FAG- lovovertrædelser til Danmarks Gasmateriel Prøvning. ygningsreglement 2010 Administration af og dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser. Afgørelser træffes på grundlag af manual / administrationsbeskrivelse, der godkendes af y- og Miljøudvalget. Ved dispensation fra bestemmelser om brandforhold kan der kun dispenseres med brandchefens accept. FV Lovkrav R10 C. Miljø jordforureningsloven K FAG- FV Lovkrav Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v. Jordforureningsloven (JFL) Kapitel 2 Udarbejde tilladelse til bygge- og Jordforureningsloven anlægsarbejder og/eller ændring af kapitel 1, arealanvendelse på kortlagte ejendomme 8, 8a og samt evt. erklæring efter oprydning, 8, 8a og Meddelelse af påbud til ejere af kortlagte Jordforureningsloven ejendomme om at foretage eller kapitel 1, opretholde nærmere bestemte, mindre 9 omkostningskrævende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse, 9 Miljøskade Afgørelse og påbud i relation til vurdering af om miljøskade foreligger, Kap. 4a, 38 a j. emærkning: Kommunen oversender sagen til de statslige miljøcentre, såfremt der foreligger sag om miljøskade. Andre forureninger end miljøskader, JFL Jordforureningsloven kapitel 4a, 38 a j 35

36 K FAG- FV Lovkrav Kapitel 5 Påbud til forurenere: Påbud, og 48 Jordforureningsloven kapitel 5, og 48 Tinglysning af påbud, 46 Jordforureningsloven 46 Garantistillelse for oprydningsudgifter ved villaolietanke, 49 ortskaffelse og anvendelse af jord. ehandling af sager om anmeldelse af opgravning, håndtering og flytning af jord fra kortlagte arealer og områdeklassificerede arealer på nærmere fastsatte betingelser, 50, 50a og 51, JFL Kapitel 6 JFL Kapitel 7 Administrative bestemmelser: Meddelelse af afgørelser efter JFL til rette adressat, Miljømyndighedens adgang til offentlige og ejendomme for udførelse af foranstaltninger efter JFL, Efter anmodning give regionen alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter JFL 62 JFL kap. 8 Tilsyn og håndhævelse: Tilsyn og håndhævelse af at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud mv. efterkommes mm., 65, 67, 68 Kommunale undersøgelser og afværgeforanstaltninger (i tilfælde, hvor et areal er kortlagt, omfattet af områdeklassificeringen efter 50 a eller lettere forurenet), 68 stk. 4 JFL Kapitel 9. Diverse bestemmelser ehandling af sager i forb. med underretning om konstateret forurening Jordforureningsloven kapitel 5, 49 Jordforureningsloven kapitel 6, 50, 50a og 51 Jordforureningsloven kapitel Jordforureningsloven kapitel Jordforureningsloven kapitel 7 62 Jordforureningsloven kapitel 8 65, 67 og 68 Jordforureningsloven kapitel 8 68, stk. 4 Jordforureningsloven kapitel 9 36

37 K FAG- FV Lovkrav f.eks. ved byggearb. m.v., samt 70, 71 og 72 grundejers oplysningspligt, 72 Generel rådgivning, i samarbejde med Jordforureningsloven regionen, om sundhedsmæssige konsekvenser vedrørende arealer, der er kapitel 9 72a omfattet af områdeklassificeringen eller er lettere forurenede samt meddelelse af påbud, 72a Udarbejdelse af erklæring om arealets forureningstilstand (efter anmodning og Jordforureningsloven kapitel 9 efter modtaget undersøgelsesrapport), 72c 72c ehandling af sager om krav på udgiftsdækning og erstatning mv., 73- Jordforureningsloven kapitel Jordforureningsloven Kapitel 10 Klage og søgsmål Jordforureningsloven kapitel D. Miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven kap 2 Almindelige bestemmelser Lokale forskrifter i medfør af 7 17 i miljøbeskyttelsesloven (der kan fastsættes konkrete delegationer.) K FAG- FV Lovkrav Miljøbeskyttelsesloven kapitel Oprettelse af miljøzoner 15 Miljøbeskyttelsesloven 15 ekæmpelse af rotter Miljøbeskyttelsesloven Adgang til at opkræve gebyr og vedtage forskrifter vedr. rottebekæmpelse, 18 Miljøbeskyttelsesloven. Kap. 3 eskyttelse af jord og grundvand Tilladelse til anvendelse af produkter der kan forurene grundvandet m.v., 19,20 Undtagelse: Deponering af let forurenet jord på ekstern matrikel (> 500 tons), deponering af egentligt forurenet jord 17 Miljøbeskyttelsesloven 18 Miljøbeskyttelsesloven 19,20 37

38 samt anvendelse af grundvandstruende stoffer: MU Fastsættelse af beskyttelsesområde til vandindvinding, Ved vedtagelse af indsatsplaner kan kommunen fastsætte rådighedsindskrænkninger for ejendommen, 26 a Miljøbeskyttelsesloven Kapitel 4 eskyttelse af overfladevand Tilladelse til påvirkning af stoffer aflejret i vandløb, søer eller havet, så de kan forurene vandet, 27 Tilladelse til tilførelse af spildevand til vandløb, søer eller havet. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg, 28 Påbud om nødvendig forbedring eller fornyelse af spildevandsanlæg, 30 Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand, 32 Miljøbeskyttelsesloven Kap 5 forurenende virksomheder Listevirksomhed: Afgøre om omfattet af godkendelsespligten, afgørelse om sikkerhedsstillelse, tilbagekaldelse af godkendelse, påbud, forbud m.v Undtagelse: Godkendelse af listevirksomhed: MU Forurening fra anden virksomhed end listevirksomhed, påbud/forbud, 42 Miljøbeskyttelseslovens Kap 6 Affald ortskaffelse af affald, nærmere beskrevet i kommunale regulativer, 45 emærkning: Kommunalbestyrelsen kan fastsætter specifikke delegationer i de enkelte regulativer Påbud eller forbud med henblik på at forebygge og sikre, at affald opbevares, behandles og bortskaffes på forsvarlig måde, 46 Udarbejdelse af plan for bortskaffelse, 47 Fastsættelse af gebyrer til dækning af udgifter på affaldsområdet, 48 K FAG- FV Lovkrav Miljøbeskyttelsesloven 22, 23 Miljøbeskyttelsesloven 26a Miljøbeskyttelsesloven 27 Miljøbeskyttelsesloven 28 Miljøbeskyttelsesloven 30 Miljøbeskyttelsesloven 32 Miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelsesloven 42 Miljøbeskyttelsesloven 45 Miljøbeskyttelsesloven 46 Miljøbeskyttelsesloven 47 Miljøbeskyttelsesloven 48 38

39 K FAG- FV Lovkrav Miljøbeskyttelsesloven Kap 8 Ekspropriation m.v.: Afgørelser om ekspropriation 58 og 59 Miljøbeskyttelsesloven Miljøbeskyttelseslovens Kap 9 Tilsyn: 59, 59 Tilsyn med lovens overholdelse, Miljøbeskyttelsesloven 65, 66 Lovliggørelse, påbud, forbud, 68-69, 72 Miljøbeskyttelsesloven Selvhjælpshandlinger, emærkning: Selvhjælpshandlinger skal ofte ske hurtigt. større sager med af fx. principiel eller økonomisk karakter forelægges sagen politisk Eksport af brugte produktionsanlæg, 72a: Miljøbeskyttelsesloven Kap 9a Miljøskade Afgørelse og påbud i relation til vurdering af om miljøskade foreligger 73 a-i emærkning: Kommunen oversender sagen til det statslige miljøcentre, såfremt der foreligger en sag om miljøskade Miljøbeskyttelsesloven Kap 10 Administrative bestemmelser: Meddelelser og underretning, klage, påbud, forbud, tinglysning, udtalelse, aktindsigt, opkrævning af tilsynsgebyr, 83 b, 84 b-85, 87, 89 a 68,69 og 72 Miljøbeskyttelsesloven 69,70 Miljøbeskyttelsesloven 72a Miljøbeskyttelsesloven 73 a i Miljøbeskyttelsesloven 74-78, b, 84 b-85, 87, 89 a E. Vandforsyningsloven Vandforsyningsloven Kap 2. almindelige bestemmelser Koordinering af vandforsyningsforhold over kommunegrænse, 4 Vandforsyningsloven Kap 3 - Planlægning K adgang til ejendomme m.v., 74-78, 83- FAG- FV Lovkrav Vandforsyningsloven Opretter koordinationsforum, 12 Vandforsyningsloven Udarbejdelse, vedtagelse og Vandforsyningsloven

40 gennemførelse af indsatsplan i indsatsområde, 13, 13a-13c. Aftale med ejeren vedr. gennemførelse af indsatsplan, tinglysning mv., 13d Udarbejde vandforsyningsplaner, 14, 14a Vandforsyningsloven Kap 4 Vandindvinding og vandindvindingsanlæg: Tilladelse til indvinding af vand, 18, 20 og 22 Tilladelse til etablering af vandindvindingsanlæg, 21 Vandforsyningsloven Kapitel 4a Afgift af drikkevandsbeskyttelse. Afgiftspligtig grundvandsindvinding og afgiftens størrelse: Senest 15. januar indberetning af data om vandindvindingsanlæg til databasen for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljøog geotekniske data, Jupiterdatabasen, 24d Vandforsyningslovens Kap 5 - anden indvinding: Grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, 26, 27. Undtagelse: Større grundvandssænkninger med konsekvens for udnyttelsen af vandressourcen: Fagudvalget Vandforsyningsloven Kap 6 - Ændring i og bortfald af retten til indvinding: Ændret vandindvindingsformål. Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse som følge af urigtige oplysninger eller manglende udnyttelse, Påbud om sløjfning af boring som følge af bortfald af indvindingstilladelse, 36 Vandforsyningsloven Kapitel 7 Ekspropriation og aftaler om fast ejendom: Afgørelser om ekspropriation af ejendom etc., og K FAG- FV Lovkrav 13, 13a 13c Vandforsyningsloven 13d Vandforsyningsloven 14, 14a Vandforsyningsloven 18, 20 og 22 Vandforsyningsloven 21 Vandforsyningsloven 24d Vandforsyningsloven 26, 27 Vandforsyningsloven Vandforsyningsloven 36 Vandforsyningsloven og 40 40

41 Statslige og/eller kommunale undersøgelser, opmålinger mv. som er nødvendige for udarbejdelsen af vandforsyningsplaner eller for beskyttelsen af vandet mod forurening etc. 39 Vandforsyningsloven Kap 9 - Forholdet mellem et alment vandforsyningsanlæg og forbrugerne: Pålægge almene vandforsyningsanlæg bestemmelse ( 52, stk. 1) om indskrænkning af vandforbruget, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder, 52, stk. 2 Legalitetskontrol af takster (anlægs- og driftsbidrag), 52a, 53 K FAG- FV Lovkrav 42 Vandforsyningsloven 39 Vandforsyningsloven 52, stk. 2 Vandforsyningsloven 52a og 53 Vandforsyningssamarbejder, 52b Vandforsyningsloven Regulativ for vandforsyningsanlæg, 55 Vandforsyningsloven Vandforsyningsloven Kap 10. Tilsyn m.v.: Tilsyn med vandforsyningsanlæg og indvundne vandmængder, grundvandsovervågning samt underretning om udført tilsyn til Sundhedsstyrelsen, 57-58, 60, 63 Vilkår i indvindingstilladelsen om fastlæggelse af antallet og placeringen af overvågningsboringer, 59a Påbud vedr. forhold vedr. utilfredsstillende vandkvalitet, underretningspligt mv., 62 Påbud vedr. utilfredsstillende vandkvalitet i en ejendoms interne ledningsnet: y- og Miljøområdet 52b 55 Vandforsyningsloven 57, 58, 60 og 63 Vandforsyningsloven 59a Vandforsyningsloven 62 Vandforsyningsloven Adgang uden retskendelse, 64 Vandforsyningsloven Vandforsyningslovens kap 11 Tilsyn: Påse lovens overholdelse, herunder at meddelte påbud efterkommes m.v. 65 Påbud om afgivelse af oplysninger og undersøgelser, jf Vandforsyningsloven 65 Vandforsyningsloven 67 41

42 Vandforsyningsloven Kap 11a Miljøskade: Afgørelse og påbud i relation til vurdering af om miljøskade foreligger, 68 a h. emærkning: Kommunen oversender sagen til det statslige miljøcenter, såfremt der foreligger sag om miljøskade. Vandforsyningsloven Kap 12 og 13 Afgørelser i vandforsyningssager klager: Afgørelser af klage Lov om miljøvurdering af planer og programmer Kapitel 2 omfattende programmer og planer m.v.: Afgørelser om miljøvurdering af planer og programmer 3, 4 m.v. emærkning: Miljøvurderingen følger planens bemyndigelsesforhold. K K FAG- FV Lovkrav Vandforsyningsloven 68 a h FAG- FV Lovkrav Lov om miljøvurdering af planer og programmer, 3, 4 m.v. F. Lov om varmeforsyning K FAG- FV Lovkrav Lov om varmeforsyning - varmeforsyningsplanlægning Kap 2 Myndighedsopgaver på varmeforsyningsområdet: Varmeplaner 3 Lov om varmeforsyning varmeforsyningsplanlægning 3 Godkendelse af projekter om kollektiv varmeforsyning 4-14 Lov om varmeforsyning varmeforsyningsplanlægning 4 14 Tilslutningspligt for ny og eksisterende bebyggelse 11,12 Lov om varmeforsyning varmeforsyningsplanlægning 11 og 12 Lov om varmeforsyning kap 3 Ekspropriation: Ekspropriation af privat ejendom til rørledninger etc Lov om varmeforsyning varmeforsyningsplanlægning 16 42

43 G. Kommunal fjernkøling Godkendelse fjernkølingsprojekter kke lovpligtige miljøplaner Klimatilpasningsplaner Skybrudsplaner Strategisk energiplan Høringssvar vedrørende lovforslag af til miljøplaner og strategier fx fra nabokommuner eller interessenter Årsplaner og årsprogrammer for miljøindsatsen æredygtighedsindsatsen og klimatilpasningsindsatsen, hvor der i budgettet er afsat specifikke årlige midler H. Myndighedsopgaver på vej- og trafikområdet Lov om offentlige veje (vejloven) er blevet ændret i Lovændringen træder i kraft over flere gange og vil være trådt ikraft fuldt ud den 1. juli Delegationsplanen vil blive opdateret med en revideret oversigt over sager under vejloven, når alle ændringer er trådt i kraft. Det bemærkes, at vejbidragsloven og lov om vintervedligeholdelse er blevet ophævet. estemmelserne fra lovene er indarbejdet i vejloven og lov om fællesveje. K MAG FAG- FV Lovkrav Lov om kommunal fjernkøling 5 K FAG- FV Lovkrav Lov om offentlige veje Kapitel 1- Vejenes inddeling og vejmyndighederne Vejmyndighed 2, stk. 5 Lov om offentlige veje 2 Vejregister 8 Lov om offentlige veje 8 Lov om offentlige vej Kap 2 - Almindelige bestemmelser om vejenes administration: 43

44 Lov om offentlige veje (vejloven) er blevet ændret i Lovændringen træder i kraft over flere gange og vil være trådt ikraft fuldt ud den 1. juli Delegationsplanen vil blive opdateret med en revideret oversigt over sager under vejloven, når alle ændringer er trådt i kraft. Det bemærkes, at vejbidragsloven og lov om vintervedligeholdelse er blevet ophævet. estemmelserne fra lovene er indarbejdet i vejloven og lov om fællesveje. K FAG- FV Lovkrav Vedligeholdelse 10 Lov om offentlige veje 10 Anlæg 10 Lov om offentlige veje 10 Ved nyanlæg og ombygning beslutte Lov om offentlige veje 13 at veje forbeholdes visse arter af offentlig færdsel 13 Anlæg, nedlæggelse og optagelse af Lov om offentlige veje 23 kommuneveje 23 Akut og løbende vedligeholdelse Slidlag og fortovsrenovering Lov om offentlige veje. Kap 3 Vejplanlægning: Vejplanlægning 26 Lov om offentlige veje 26 Ophævelse af byggelinjer m.v. ved Lov om offentlige veje 33 opgivelse af anlæg optaget på vejplanen 33, stk. 2 Lov om offentlige veje. Kap 4 Sikring af vejanlæg: Pålæg af byggelinjer Lov om offentlige veje kapitel 4 Offentliggørelse af byggelinjer Lov om offentlige veje kapitel 4 Overtagelse mod erstatning af areal Lov om offentlige veje 38 pålagt byggelinjer 38 Administration af regler om Lov om offentlige veje 39 hjørneafskæring Hjørneafskæring ved ekspropriation Lov om offentlige veje Undtagelse fra og ophævelse af Lov om offentlige veje 42 bestemmelser om byggelinjer 42, stk. 2 Undtagelse fra reglerne om Lov om offentlige veje 42 hjørneafskæring Lov om offentlige veje Kap. 5 44

45 Lov om offentlige veje (vejloven) er blevet ændret i Lovændringen træder i kraft over flere gange og vil være trådt ikraft fuldt ud den 1. juli Delegationsplanen vil blive opdateret med en revideret oversigt over sager under vejloven, når alle ændringer er trådt i kraft. Det bemærkes, at vejbidragsloven og lov om vintervedligeholdelse er blevet ophævet. estemmelserne fra lovene er indarbejdet i vejloven og lov om fællesveje. Ekspropriation og taksation: Ekspropriation og taksation Lov om offentlige veje Kap 6 Adgangsforhold til offentlige veje: Tillade adgang fra ejendomme ved anlæg / ombygning af offentlige veje 69 eslutning om ikke at etablere fornøden forbindelse til offentlig vej (erstatningspådragende) 69 Anlæg af nye adgange til offentlig vej 70 etingelse: Større og principielle sager forelægges fagudvalget enyttelse af bestående adgange til offentlig vej 71 Adgangsbestemmelser for tilslutning til kommunevej mv. af særlig betydning for gennemgående færdsel etingelse: Større og principielle sager forelægges fagudvalget Offentliggørelse, tinglysning m.v. af adgangsbestemmelser 74 og 75 erigtigelse af adgangsbestemmelser 76 Ændring og ophævelse af adgangsbestemmelser 77 Anmodning om overtagelse af areal Undtagelse fra adgangsbestemmelser 80 K FAG- FV Lovkrav Lov om offentlige veje Lov om offentlige veje 69 Lov om offentlige veje 69 Lov om offentlige veje 70 Lov om offentlige veje 71 Lov om offentlige veje 72, 73 Lov om offentlige veje 74, 75 Lov om offentlige veje 76 Lov om offentlige veje 77 Lov om offentlige veje 78, 79 Lov om offentlige veje 80 45

46 Lov om offentlige veje (vejloven) er blevet ændret i Lovændringen træder i kraft over flere gange og vil være trådt ikraft fuldt ud den 1. juli Delegationsplanen vil blive opdateret med en revideret oversigt over sager under vejloven, når alle ændringer er trådt i kraft. Det bemærkes, at vejbidragsloven og lov om vintervedligeholdelse er blevet ophævet. estemmelserne fra lovene er indarbejdet i vejloven og lov om fællesveje. K FAG- FV Lovkrav Udskydelse af udstykning m.v. indtil Lov om offentlige veje 82 adgangsbestemmelser er fastsat 82 Lov om offentlige vej Kap 8 udskillelse af offentligt vejareal i matriklen Hævd Vejarealers udskillelse i matriklen, Lov om offentlige veje 88 og og 89 Lov om offentlige veje Kap 9 nedlæggelse af offentlige veje: Nedlæggelse / opretholdelse af veje Lov om offentlige veje Modifikation: Offentliggørelse, tinglysning og matrikulær berigtigelse: y- og Miljøområdet Lov om offentlige veje. Kap 10 Offentlige stier Anlæg / nedlæggelse af offentlige stier Lov om offentlige veje Stifortegnelse 98 Lov om offentlige veje 98 Vedligeholdelse 99 Lov om offentlige veje 99 Akut og løbende vedligeholdelse Slidlagsprogram og fortovsrenovering Lov om offentlige veje Kap 11 - Forskellig råden over offentlige veje: Opgravninger 101 Lov om offentlige veje 101 Særlig råden 102 Lov om offentlige veje Ændringen i Regulativet for råden 102 over vejareal betyder, at sager om 46

Revideret Delegationsplan

Revideret Delegationsplan Revideret Delegationsplan Juridisk Afdeling Frederiksberg Kommune 2015 ndhold Delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2014...4 Magistraten...5 A. Økonomisager...5. Personalesager...6 C. Gruppen af Udbudssager

Læs mere

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ. Budgetrammer (finansiel orientering) B I kasse- og

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ. Budgetrammer (finansiel orientering) B I kasse- og 23. maj 2012 Dok.nr.: 2012/0054603-10 Delegationsplan for Magistraten Juridisk Afdeling det følgende angives såvel beskrivelse af gældende praksis på Magistratens område som forslag til fremtidig delegation.

Læs mere

Delegationsplan. Frederiksberg Kommune 2012 Juridisk Afdeling

Delegationsplan. Frederiksberg Kommune 2012 Juridisk Afdeling Delegationsplan Frederiksberg Kommune 2012 Juridisk Afdeling ndhold Delegationsplan for Frederiksberg Kommune 2012... 4 Magistraten... 5 A. Økonomisager... 5. Personalesager... 6 C. Gruppen af Udbudssager

Læs mere

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ

A. Økonomisager KB MAG Fagudv. Forvaltning. Befolkningsprognose B I kasse- og regnskabsregulativ Delegationsplan - september 2012 det følgende angives såvel beskrivelse af gældende praksis på de forskellige udvalgsområder som forslag til fremtidig delegation. Forslag er angivet med fed skrift. Magistraten

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224

FREDERICIA KOMMUNE, BY- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 FREDERICIA KOMMUNE, Y- OG TEKNIKUDVALGET DELEGATIONSPLAN 2014 Acadre sag nr. 14/2224 Signaturforklaring: : eslutning, I: Indstilling, O: Orientering Godkendt i y- og Teknikudvalget den XXXX Nr. Lovområde/sagsområde

Læs mere

Delegationsplan Økonomiudvalget

Delegationsplan Økonomiudvalget Delegationsplan Økonomiudvalget = ndstiller = eslutter O = Orientering ADM STU ØU K 1. Alkoholbevillinger - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Dato: 30.08.2010 Side 1/1 Udstedelse

Læs mere

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE

OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR BEMYNDIGELSE Center for Miljø OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2014 til 2017 Fra Miljø- udvalget Til Center for Miljø, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden 14/17010 Oprettet:

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik

Kompetence- og delegation for Vej og Trafik Kompetence- og delegation for Vej og rafik Lovområde Lov om Kommunernes Styrelse Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Lov om grundejerbidrag

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Peter Pagh. Fast ejendom. Regulering og Køb. 2. udgave Peter Pagh Fast ejendom Regulering og Køb 2. udgave soversigt Kapitel I Introduktion... 15 1. Begrebet fast ejendom... 16 1.1 Afgrænsning af den faste ejendom i dybden... 17 1.2 Afgrænsning af fast ejendom

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget Kompetencefordelingsplan for Inv o lver et Den økonomiske strategi fastsætter på baggrund af indstilling fra regler for kommunens økonomiske strategi, herunder likviditetsanbringelse, optagelse og omlægning

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Delegation af beslutningskompetence

Delegation af beslutningskompetence Delegation af beslutningskompetence 2016 Kompetencefordeling for ørne- og Uddannelsesudvalget Direktørområdet Velfærd juli 2016 Sags id: 16/10352 ndledning en i Assens Kommune er udarbejdet med henblik

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

343. Kriterier for behandling af ansøgninger om lejlighedssammenlægning

343. Kriterier for behandling af ansøgninger om lejlighedssammenlægning Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg ««Tilbage til oversigt

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Planlægning for naturbeskyttelse I B

Planlægning for naturbeskyttelse I B yråd U T sag nr. 10/11389 Generelt: Der lægges vægt på at friholde udvalget for mindre og konkrete sager der ligger inden for kommunens sædvanlige praksis for områderne. Sager af politisk og/eller principiel

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14

NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155034 NOTAT OM NEDLÆGGELSE AF FORBUD EFTER PLANLOVENS 14 ANMELDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING PÅ SKANSEVEJ 15, HUNDESTED

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune Kapitel I Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere