~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum."

Transkript

1 Til beboere i Bistrup Park 3460 Birkerød Omdeles Bistrup Park, 12. december 1999 ~ Arbejdsbeskrivelse for indvendig efterisolering af murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum. I forbindelse med de i 1998 udførte efterisoleringsarbejder i Ejerforeningens lejlighed Bistrup Park 29, som bebos af Ejerforeningens vicevært, er der blevet udarbejdet en detaljeret beskrivelse af det udførte arbejde. Beskrivelsen er udført for at imødekomme mange beboers ønske om at få indblik i hvordan et sådant arbejde skal udføres korrekt, således at de på baggrund heraf selv kan foranledige efterisolering af egne lejligheder uden ingeniørmæssig bistand. Som det vil fremgå af arbejdsbeskrivelsen, vil arbejdet i mange tilfælde være meget omfattende, idet el- og varmeinstallationer ide fleste tilfælde vil blive berørt, og kræve medvirken af Ejerforeningens håndværkere og bestyrelse. Bestyrelsen gør derfor opmærksom på, at der kun må foretages indgreb og/eller ændringer i Ejerforeningens fællesinstallationer efter samråd med Ejerforeningens bestyrelse. Flere lejligheder i Bistrup Park er allerede blevet efterisoleret af enten tidligere eller nuværende beboere. Nogle af disse isoleringsarbejder er i dag ulovlige, idet der fx er anvendt bløde masonitplader eller "Flamingoplader", som er brandfarlige og ikke længere godkendt som isoleringsmateriale. I nogle tilfælde har man undladt at foretage afskæring af gulvene ved de vægge, der er blevet efterisoleret, og har derfor ikke ført isoleringen helt ned mod betondækket, hvilket kan medføre fugtophobning i væggene og i værste tilfælde medføre råd i gulvene, som forsikringsselskaberne måske ikke vil erstatte på grund af forkert udført isoleringsarbejde. Manglende eller forkert placeret dampspærre er også en fejlkilde, der kan medføre fugtophobning i isolering og væg. Det er bestyrelsens håb, at den vedlagte arbejdsbeskrivelse kan finde anvendelse ikke bare ved nye isoleringsarbejder, men også ved check af tidligere udført arbejde. Det rådgivende ingeniørfirma AEC, der har udført projektmateriale og tilsyn på arbejdet i lejl. 29, vil gerne udføre sådanne isoleringscheck samt stikprøvetilsyn på nye isoleringsarbejder. Honorar afregnes efter medgået tid, og skal betales af den enkelte beboer, der ligeledes selv skal betale for alle isoleringsarbejder, samt for evt. ydelser i forbindelse med indgreb og/eller ændringer i Ejerforeningens fællesinstallationer. På bestyrelsens vegne ~ Lun.d~Hans~ L/ ~ r:- L t~- f7rc;:f-:.tls~ Bilag: Arbejdsbeskrivelse.

2

3 AEC sag' ARBEJDSBESKRIVELSE (AB) BISTRUP PARK Indvendig efterisolering FORUDSÆTNINGER FOR ARBEJDSBESKRIVELSEN side 3 2. ARBEJDSBESKRIVELSE.. side Forberedende arbejder side Montering af varmvæg. side Afsluttendearbejder side7

4 AEC sag: ARBEJDSBESKRIVELSE (AB) BISTRUP PARK IndvendiQ efterisolerinq FORUDSÆTNINGER FOR ARBEJDSBESKRIVELSEN Nærværende arbejdsbeskrivelse til udførelse af indvendig efterisolering af de murede gavle og facader samt indvendige vægge mod trapperum i bebyggelsen Bistrup Park, 3460 Birkerød, er udarbejdet for at give beboerne i bebyggelsen en ide om omfanget af arbejdet, og for nærmere at beskrive de delarbejder der skal udføres i forbindelse med efterisoleringen. Det er en forudsætning for anvendelse af arbejdsbeskrivelsen, at arbejdet med montering af Varmvæg isoleringssystemet udføres af fagfolk. Arbejdsbeskrivelsen giver et indtryk af omfanget ved efterisoleringsarbejdet og omfatter en nærmere beskrivelse af de vigtigste delarbejder for at opnå et tilfredsstillende resultat. Arbejdsbeskrivelsen omfatter ikke nærmere anvisninger vedr. udførelse af el- og blikkenslagerarbejde, da disse arbejder skal udføres af autoriserede håndværkere. Det er en meaet viatia forudsætning for arbejdsbeskriveisens anvendelse, at de vægge der skal efterisoleres, fremstår som tørre pudsede vægge. Såfremt væggene er beklædt med plader eller andet, eller væggene er overfladebehandlet med en tæt maling eller påklæbet en dampspærre, skal dette fjernes, før de beskrevne arbejder kan påbegyndes, idet den færdigisolerede væg kun må fremstå med een dampspærre. Årsagen til de fleste fugtproblemer på de murede gavle i bebyggelsen er, at den fugtige og varme luft inde i lejlighederne kondenserer på de kolde ydervægge- Ved efterisolering af disse vægge, øges overfladetemperaturen på den indvendige side af ydervæggene, således at risikoen for kondens mindskes. Gipspladerne i Varmvæg efterisoleringssystemet virker som en dampspærre (en damptæt flade), og tætheden af denne dampspærre er meget vigtigt for, at der ikke skal opstå en fugtophobning i ydervæggene. Derfor skal Varmvægssystemet fuldstændigt dække alle kolde vægflader, og derfor skal alle huller og samlinger i Varmvægssystemet tætnes med fugemasse. Ud over efterisolering af ydervæggene kan fugtproblemer ofte afhjælpes ved ofte * at lufte ud i de berørte rum, og ved ikke at stille noget op ad de kolde ydervæg- ge S\SAG\95\95006\ \NOO1_ABMV 3 Revision O, af

5 sag: ARBEJDSBESKRIVELSE AEC (AB) BISTRUP PARK Indvendig efterisolering O Vi skal gøre opmærksom på, at ansvaret for korrekt udførelse af efterisoleringsarbejder der udføres efter denne arbejdsbeskrivelse, fuldstændigt påhviler de håndværkere/beboere der foranstalter efterisoleringsarbejdet. AEC kan ikke pålægges noget ansvar for fejlog mangler idet udførte arbejde. S.\SAG\95\95006\ \NOO1_AB.MV 4 Revision 0, af

6 sag: ARBEJDSBESKRIVELSE AEC (AB) BISTRUP PARK IndvendiQ efterisolering Forberedende arbejder Før montering af de nye gipsvægge skal alt, hvad der hænger på, eller er placeret op ad de vægge der skal efterisoleres, flyttes. Det kan f.eks. være malerier, gardiner, sikringstavle, kabelbakker, elkabler, skabe, stikkontakter, eldåser, telefonstik, m.m. I køkkenet skal alle køkkenskabe, bordplader, fliser, m.m. der hænger på, eller er placeret op ad de vægge der skal efterisoleres, nedtages. Efter nedtagning af fliser skal vægfladerne og evt. vinduesfalsene behugges til plane flader i flugt med de flader, hvor der ikke har været monteret fliser. Det må fonentes, at vinduespladerne (ofte kaldet vindueskarmene) ikke er tilstrækkelig brede til at dække over de nye gipsvægge, og derfor skal udskiftning af vinduespladerne påregnes. Før gipsvæggene monteres, skal vinduespladerne fjernes. De radiatorer, der er placeret op ad de vægge, der skal efterisoleres, skal nedtages, og rørene skal afproppes. Det er muligt, at stigstrengene (varmerørene) skal flyttes for at få plads til de nye gipsvægge. Derfor kan det blive nødvendigt midlertidigt at afmontere stigstrengene og afproppe rørene. Det skal bemærkes, at dette kan have betydning for varmeforsyningen til de andre lejligheder. Bemærk, at disse arbejder på varmeforsyningen!sj:!ll må udføres af Ejerforeningen Bistrup Park's håndværkere og kun efter samråd med bestyrelsen. Såfremt der er andre loftsbeklædninger end de oprindelige pudsede lofter, ide rum der skal efterisoleres, skal beklædningerne nedtages eller afskæres ved de vægge der skal efterisoleres. Det skyldes, at de nye gipsvægge skal føres helt op til de pudsede lofter. Gulvpanelerne skal fjernes, og parketgulvene og strøerne skal afskæres ved de vægge, der skal efterisoleres. Afskæringen skal foretages således, at der er fri adgang til etagedækket (betondækket) langs hele væggen. Det skyldes, at de nye gipsvægge skal føres helt ned til etagedækket. 5 Revision O, af

7 AEC sag: ARBEJDSBESKRIVELSE (AB) BISTRUP PARK Indvendig efterisolering Montering af varmvæg Danogips Varmvæg monteres som beskrevet i vedlagte arbejdsbeskrivelse af februar 1997 fra DanGgips. DanGgips Varmvæg monteres så den fuldstændigt dækker alle ydervægge, d.v.s. fra overside etagedæk (betondæk) til underside pudset loft og fra skillevæg til skillevæg. I forbindelse med opsætning af væggene skal følgende bemærkes: -Der skal monteres ekstra stålskinner, de steder hvor der skal hænge noget, f.eks. radiatorer eller skabe herunder køkkenskabe, på væggene. -Alle udadgående hjørner skal forsynes med hjørnebeskyttere. -Varmvæggene skal føres ud i vinduesfalsene, helt ud til vindueskarmen (trærammen omkring vinduet).i vinduesfalsene skal tykkelsen af varmvæggene afpasses således, at vinduerne fortsat kan åb- nes. Den nederste plade afpasses i længden således, at den efter montering stikker 20 mm op over parketgulvet, se figur 1.Dermed kan den vandrette pladesamling I r// Æ".<:E/ c:{j L 57RØ ><:::):>..<: ~~~: ~ 7 skjules af fodpanelet. Den Figur 1: Detalje ved parketgulv og etagedæk. nederste pladekant påføres en acrylfugemasse, og skrues til stålskinnerne. pladen placeres som ønsket, trykkes mod etagedækket Alle vandrette samlinger skal udføres ved, at pladerne "limes" sammen med en acrylfugemasse. For at acrylfugemassen skal kunne hæfte, skal alle tilstødende pladekanter være tørre, atfedtede og fri for støv og snavs. Ved gennemføringer af rør og ledninger skal hullerne i pladerne tætnes fuldstændigt med acrylfugemasse. ".I":" * 6 Revision O, af

8 AEC sag: ARBEJDSBESKRIVELSE (AB) BISTRUP PARK Indvendig efterisolering Afsluttende arbejder Efter opsætning af DanGgips Varmvæg kan gipsvæggene overfladebehandles eller tapetseres som angivet i vedlagte arbejdsbeskrivelse fra DanGgips. Det anbefales, at der opsættes glasvæv i køkkenet. Der kan opsættes fliser på de nye gipsvægge. For udførelse af dette og valg af materialer henvises til fliseleverandørens anvisninger. Ved etablering af fastgørelser i de nye vægge skal anvisningerne i vedlagte arbejdsbeskrivelse fra Danogips følges nøje. Såfremt en fastgørelse flyttes, skal hullet i gipspladerne udfyldes med spartelmasse. Ved genmontering af stikkontakterne må disse ~ indbygges i væggene ste- det skal stikkontakterne placeres uden på væggene. Ved montering af nye vinduesplader skal der fuges omkring disse med acrylfugemasse Ved gulvene monteres der nye fodpaneler således, at disse dækker for den vandrette samling i gipspladerne. * 7 Revision O, af

9 Blad nr.: 9-62 Side: 1/4 Dato: Februar 1997 Danogips Varmvæg anvendes til indvendig efterisolering af kolde, men ellers sunde ydervægge. Monteringen af de færdige elementer er enkel og kræver ikke specialværktøj. da nog I ps r'

10 Blad nr.: 9-62 Side: 2/4 Dato: Februar 1997 Normalt håndværktøj kan anvendes. DanogipsVarmvæg ertil indvendig efterisolering af kolde, men ellers sunde ydervægge- Elementerne er en færdig løsning, hvor isolering og ny vægoverflade monteres på en gang. I skemaet på bagsiden er det let at regne ud, hvor meget det kan blive til. Tekniske data: Produkt Danogips Varmvæg består af en 13 mm gipsplade med 30 mm højisolerende, extruderet celleplast på bagsiden. De 2 lag er sammenklæbet med en specialklæber, som har en dampspærrende effekt- Brandteknisk er den indvendige overflade en klasse 1 beklædning, og elementerne kan i.h.t. bygningsreglementet anvendes i beboelsesbygninger og andre bygninger, der kan opføres efter samme brandmæssige bestemmelser, såfremt højde fra terræn er maks. 10,8 m til underkant af redningsåbning i øverste etage. Til samling af elementerne anvendes Danogips Isoleringsstolper. Herved undgås kuldebroer. Stolpen er 50 mm bred og udført af samme isoleringsmateriale som på elementerne. Stolpens indvendige side er forsynet med et profil af galvaniseret stål, hvortil elementerne fastskrues. Stolperne har forborede huller, hvorigennem fastgørelsen til den eksisterende konstruktion foretages. Der er penge at spare Danogips Varmvæg er med til at spare på energien. Forbehold Danogips Varmvæg må ikke anvendes i vådrum. Danogips Varmvæg bør ikke anvendes i fugtige kældre. Danogips Varmvæg må ikke monteres udenpå eksist. konstruktion, der har en diffusionstæt overflade, medmindre 2/3 af den totale varmeisolering er placeret på den kolde side af den diffusionstætte overflade. Er De i tvivl om Varmvæggens anvendelse, er De velkommen til at kontakte Danogips. 1. Gamle fodlister, skyggelister, evt. fliser og vinyltapeter fjernes. Radiatorer og elkontakter m. v. flyttes frem i den nye væg. 2. Isoleringsstolpen tilskæres med en nedstryger. 3. Elementerne tilskæres med en fintandet sa~ Sav fra forsiden. Skær ud for vinduer og døre inden monteringen.

11 r" Blad nr.: 9-62 Side: 3/4 Dato: Februar Ved start eller afslutning skal isoleringsmaterialet tilskæres, s~ det passer til stolpen. Bortskæres lettest med kniveller fintandet sav. 5. Første stolpe placeres tæt til den tilstødende væg og fastskrues. (Hvis begge vægge isoleres, se fig. 8). 8. Ved indvendige hjørner er det nok at fastgøre det ene element. Det element, der først er sat op, vil blive holdt på plads af det næste element. 9. Ved udvendige hjørner anvendes en isoleringsstolpe til samling af elementerne. Skruerne placeres som vist på tegningen. 12. Efter montagen tætnes med acrylfugemasse mellem elementet og de tilstødende flader. Tilslutninger Det er vigtigt, at tilslutningerne er tætte. Hvis der strømmer varm fugtig luft ind i konstruktionen, kan det give anledning til fugtskader. Varmvægselementernes tilslutninger til andre bygningsdele, gulv, loft og tilstødende vægge bør derfor tætnes med en acrylfugemasse, f.eks. Knauf Acrylfugemasse. 6. Stolperne placeres med en indbyrdes afstand på 550 mm og fastgøres med skruer pr: 600 mm lodret. Der anvendes 5,5 x 60 mm skruer og rawplugs. ~ 7. Elementet fastgøres med Danogips skruer ni: 10 med en afstand på 200 mm. Brug en skruemaskine el. en boremaskine med bits. 10. Udadg. ende hjørner kan forsynes med en hjørnebeskytter for at give styrke og lette spartelarbejdet. 11. Ved højder over 2,6 m el/er hvor det er nødvendigt at samle elementerne over enderne, gøres dette ved at montere en isoleringsstolpe i samlingen. X-krog til bi/leder: Bæreevne 2 kg/søm. BIA Expandet til tunge ting: Reolsystemer; skabe og hylder: Bæreevne 40 kg/stk. Ophæng Billeder og andre lette ting hænges op med x-kroge. Til tungere ting bruges plugs, som er beregnet til gipsplader. Meget tunge ting kan gøres fast til en isoleringsstolpe, som sættes ind i elementets isolering og fastgøres til bagvæggen efter samme princip som de øvrige isoleringsstolper.

12 Blad nr.: 9-62 Side: 4/4 Dato: Februar 1997 Overfladebehandling Skal væggen males, kan den stå med synlige fuger. De afrundede kanter giver en blød understregning af overgangen fra element til element. Skruerne overspartles med Knauf Uniflott spartelmasse. Når spartelmassen er tør, slibes let, og væggen males. Elementerne kan også spartles sammen til en hel plan og fugefri overflade, som enten males eller tapetseres. Spartling Ønskes samlingerne spartiet til plan flade, anvendes Knauf Uniflott. Forbrug ca. 300 g/m2. De runde gipspladekanter kræver ikke anvendelse af sparteltape. Sparteltape bør dog anvendes ved indvendige hjørner. Samlingerne overspartles normalt 2 gange med slibning imellem hver gang spartling, således at samlingerne er plane. Undgå at slibe ind i pladens kartonoverside. Det anbefales af bruge en ca. 15 cm bred spartel. Tapet Før der opsættes tapet, bør væggen grundes med en vandig alkydgrunder. Ellers kan det være svært at fjerne tapetet ved en senere omtapetsering. """" I skemaet er besparelsen angivet pr. m2væg, så det er let at gange op med vægarealet og dagens energipriser. Et eksempel: l et hus, opvarmet med naturgas, bliver en eksisterende hulmur efterisoleret med Danogips Varmvæg. Væggen er på 20 m2. Ud fra skemaet aflæses en energibesparelse på 6,52 m3/m2 pr. år. Den samlede årlige besparelse bliver: 20 m2 x 6,52 m3/m2 pr. år = 130,4 m3 pr. år. Med en Naturgaspris på 4,75 kr./ m3 bliver besparelsen på 4,75 kr./ m3 x 130,4 m3 = 619,40 kr. årligt, eller ca. 31 kr./m2 væg. Forhandler ~ dan<>glps Danogips AIS Kløvermarksvej Telefon DK-9500 Hobro Telefax

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestergade Kollegiet Vestergade 31A 8000 Aarhus C Bygningernes energimærke: Gyldig fra 21. oktober 2013 Til den 21. oktober

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype A (11-24) Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skjoldhøjkollegiet - Bloktype B Spobjergvej 5 8220 Brabrand Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. januar 2014 Til den

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gyvelvej 48 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. juni 2015 Til den 23. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere