Effektiv og koordineret bolig og ejendomsadministration Scenarier for den fremtidige opgavevaretagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv og koordineret bolig og ejendomsadministration Scenarier for den fremtidige opgavevaretagelse"

Transkript

1 Effektiv og koordineret bolig og ejendomsadministration Scenarier for den fremtidige opgavevaretagelse Der er behov for en øget samordning, bedre overblik og en samlet strategisk tilgang til kommunens ejendomme og administration af boliger. Derfor er igangsat et projekt, som har til formål at skabe basis for en effektiv og koordineret ejendoms- og boligadministration, herunder en klar fordeling af ansvar og opgaver. Nedenstående præsenteres scenarier for fordeling af ansvar og opgaver. Projektets succeskriterier er: Overblik over kommunens ejendomme og lejemål Organisatorisk evne til strategisk prioritering og optimal udnyttelse af boliger og ejendomme Effektiv og koordineret administration Det er således også målene og en grundsten i alle scenarier. Det er forudsat for alle scenarier, at der dannes en ejendomsenhed, som skal have overblikket over den samlede ejendomsmasse, både arealer og bygninger. Forudsætningen for dette er, at: Der oprettes en fælles digital platform, hvor alle grunddata på ejendomsområdet er samlet. Endvidere bør samtlige eksterne lejemål registreres og gennemgås i samme ombæring, således at administrationen ender med et overblik over samtlige bygningsarealer kommunen anvender og råder over. Denne vil udgøre grundstammen i administrationen af området. Der fastlægges procedurer for indberetning og løbende opdatering af data Der skabes en stærkere kobling mellem prognoser for de enkelte fagområder, vurdering af totalomkostninger ved de enkelte bygninger og ejendomsplanlægning. Det gøres ved fastlæggelse af procedurer for samarbejdet mellem fagsekretariater og stabe og Ejendomsenheden. Områder under kontraktholderne indgår ikke i scenarierne. Således indgår indvendigt vedligehold og vedligehold af institutionernes udenomsarealer ikke i scenarierne. Hvis Byrådet beslutter, at der skal gennemføres en analyse af det samlede ejendomsområde, vil denne opgave kunne løftes af Ejendomsenheden. Styringsdialog og samarbejdsaftale med boligforeningerne indgår ikke i Ejendomsenheden, da dette alene vedrører boliger, der ikke er ikke er ejet af kommunen, men af de almene boligselskaber. Kommunen kan råde over en del af boligerne via anvisningsaftalen, men har ikke administrativt ansvar. Tæt koordinering i forhold til denne opgave er dog vigtig for overblikket over kommunens muligheder for boligplacering. Scenarie 1: strategisk ejendomsenhed I dette scenarie styrkes det strategiske arbejde med effektivisering af kommunens ejendomme ved etablering af en strategisk arbejdende Ejendomsenhed. Den strategiske ejendomsenhed arbejder med det udgangspunkt, at Skanderborg Kommune ejer alle ejendomme og arealer og kontaktholdere dermed opfattes som lejere af ejendomme og arealer. Ejendomsenheden har ansvaret for de strategiske analyser og vurderinger af, hvilke bygninger der ud fra et teknisk og totaløkonomisk hensyn anbefales udviklet, udbygget eller afhændet. Boligadministrationen kan evt. også indgå i enheden, således at de centralt placerede kompetencer indenfor bolig- og ejendomsadministration samles. EJENDOMSENHEDEN Scenariet indebærer, at følgende opgaver samles i enheden: Strategiske oplæg og vurderinger med henblik på sikring af effektiv ejendomsanvendelse

2 Køb, klargøring og salg af arealer og ejendomme Udvendigt vedligehold af kommunale bygninger Bygherrerådgivning Energirenovering og bistand til drift af tekniske anlæg Overblik over ejendomme (bygninger og arealer) og lejemål Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for almene boliger Boligadministration af ukurante lejemål og almene boliger, herunder udarbejdelse af lejekontrakter og opkrævning af husleje samt formidling af boliger fra eksterne boligselskaber med henvisning til anvisningsaftalen. Budget og regnskab for boliger Ejendomsenheden kan forankres i Teknik og Miljø, Byråds- og Direktionssekretariatet eller Kultur, Borgere og Planlægning. Ejendomsenheden bør have en daglig leder, som har fuld fokus på at sikre effektiv anvendelse af kommunens ejendomme, overblik over lejemål samt prioritering og effektiv anvendelse af de centralt forankrede midler til drift og vedligehold af kommunens ejendomme. Der bør sikres den nødvendige analysekapacitet i enheden til udarbejdelse af strategiske analyser og anbefaling til Byrådet af handlemuligheder på ejendomsområdet. Ejendomsenheden vil også kunne rumme evt. udbygning af området på sigt til at omfatte andre tilgrænsende opgaver (f.eks. indvendigt vedligehold, vedligehold af kontraktenhedernes udenomsarealer), hvis det ønskes. Det nuværende budget på området tilføres Ejendomsenheden. Der bør afsættes budget til ledelse samt ansættelse af én ekstra medarbejder. FAGSEKRETARIATER OG STABE Fagsekretariater og stabe har følgende opgaver: Bygherre ved nybyggerier og større renoveringsprojekter Indmelding af ændret ejendomsanvendelse til Ejendomsenheden (se nedenfor) Koordinering af ændringer i ejendomsbehov hos kontraktholderne Visitation KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Ejendomsenheden skal sikre strategisk tværgående prioritering og optimering af ejendomsporteføljen via den årlige budgetproces. Ejendomsenheden sikrer også, at der findes effektive tværgående løsninger på de løbende ændringer i bygningsanvendelsen. Det foreslås, at hvert fagsekretariat og stab udpeger en ejendomskoordinator, som har overblik over områdets behov og kan koordinere og sikre indmelding af ændringer i bygningsbehov til Ejendomsenheden. Koordinatoren vil være Ejendomsenhedens kontaktperson og bindeled mellem fagsekretariater og stabe og Ejendomsenheden. Ejendomsenheden har ansvar for prioritering og indstilling til beslutning omkring bygningsanvendelse, imens den enkelte fag/stabschef har bygherrerollen, når først der er truffet beslutning om igangsætning af et byggeri. Årshjul Der foreslås indført et fast årshjul til sikring af strategiske tværgående beslutninger omkring effektiv disponering af ejendomsporteføljen: Januar: koordinatorerne fremsender en ejendomsredegørelse med status og udviklingsplaner. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af demografi, faglige mål, nye lovkrav og andre udefrakommende ændringer, som har indflydelse på ejendomsbehovet. Redegørelserne behandles i de respektive udvalg. Februar-marts: Ejendomsenheden udarbejder på baggrund af redegørelserne og i samarbejde med koordinatorerne et oplæg til strategisk tværgående prioritering af det kommende anlægsbudget, som sigter på effektivisering af ejendomsanvendelsen. Oplægget behandles i Koncernledelsen og godkendes af Direktionen.

3 Maj-oktober: budgetprocessen gennemføres. Anlægsforslag behandles på sædvanlig vis i de respektive fagudvalg og prioriteres i budgetforhandlingerne. Fag- og stabschefer indstiller i deres egenskab af bygherre budgetforslagene. Efter budgetvedtagelsen mødes Ejendomsenheden og koordinatorerne og drøfter udmøntningen af de større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Hvis der skal opnås en større økonomisk gevinst ved den foreslåede procedure, skal der gennemføres en egentlig gennemgang af alle kommunens ejendomme. Dette beror på en Byrådsbeslutning omkring kommende effektiviseringer. Løbende ændringer i ejendomsanvendelse I forbindelse med løbende ændringer i ejendomsanvendelse foreslås følgende arbejdsgange: Ejendomskoordinatorerne står for at indmelde løbende ændringer i ejendomsanvendelsen, eksempelvis ophør af brug af ejendomme. Ved tiloversblevne ejendomme laver Ejendomsenheden indstilling om ejendommens videre forløb. Der peges på den samlet set mest effektive løsning, som kan være salg eller ændret anvendelse. Koordinatorerne inddrages efter behov. Hvis koordinatoren indmelder øget ejendomsbehov afsøger Ejendomsenheden den totaløkonomisk mest effektive løsning. Ejendomsenheden indstiller løsningsforslag herunder de økonomiske konsekvenser på møde i Direktionen indenfor 1 måned. Herefter gennemfører Ejendomsenheden evt. politisk behandling. ØKONOMI VED FRAFLYTNING Økonomien ved håndtering af tiloversblevne ejendomme (bygninger og friarealer) er følgende: Det enkelte fagsekretariat eller stab er økonomisk forpligtet til at finansiere drift og vedligehold i maksimalt 6 måneder efter godkendelse af fraflytning. Alle forpligtelser ophører der efter og driftsbudgettet flyttes til Ejendomsenheden med mindre der er tale om beslutning om effektivisering, hvorefter gevinsten vil tilfalde kassen. FORDELE OG ULEMPER Fordelene ved scenariet strategisk ejendomsenhed er, at der skabes overblik over mulighederne i den samlede ejendomsportefølje. Dermed kan Enheden understøtte Direktionen og Byrådet i en strategisk prioritering af ejendomsinvesteringerne. I dette scenarie har Ejendomsenheden i begyndelsen sit hovedfokus på ejendomsporteføljen og på, hvordan denne kan optimeres, således at de faglige behov vejes op mod tekniske og totaløkonomiske hensyn. På sigt kan boligadministrationen, vedligeholdelses- og energioptimeringsopgaver og køb og salg samles i ejendomsenheden. Dette vil i så fald understøtte en stærk vidensdeling, tæt samarbejde og ensartede forretningsgange. En strategisk ejendomsenhed vil udfordre Skanderborg modellen i væsentlig grad, da enheden vil arbejde strategisk og økonomisk for helheden Skanderborg Kommune, hvilket vil mindske indflydelsen for den enkelte kontraktholder. Ulemper ved dette scenarie er en svækkelse af de decentrale kompetencer, hvilket mindsker viden om behovene i fagområderne. Ejendomsenheden vil i mindre grad end organiseringen i dag have fingeren på pulsen i forhold til sammenvejningen af de faglige, retslige, demografiske og menneskelige hensyn. Der vil være mindre smidighed i forhold til at indrette boligadministrationen ud fra beboernes konkrete ønsker og behov på de enkelte enheder, og dermed mindre fleksibilitet for borgerne. En stærk Ejendomsenhed kan konflikte med Skanderborg modellen, idet kontraktholdernes selvbestemmelse mindskes. Administrationen af både de almennyttige boliger og boformspladserne på Sølund sker i et tæt samspil med den pædagogiske praksis på stedet, for løbende at sikre, at beboernes dagligdag ude i boenhederne fungerer optimalt. For at sikre den nødvendige skærmning af de sårbare beboere, skal renovering og vedligeholdsarbejder afstemmes med det pædagogiske personale. En samling af boligadministrationen af de

4 almennyttige boliger vil medføre en mere opdelt sagsgang, hvor der ikke i samme grad kan ske en sammentænkning af boligadministrationen med de øvrige ydelser. Scenarie 2. Decentral opgavevaretagelse I dette scenarie bevares en stor del af den nuværende opgave- og kompetencefordeling. Der oprettes fortsat en Ejendomsenhed, som skal have overblik over ejendomme og lejemål. Ejendomsenheden har opgaven vedrørende køb og salg og er rådgivende og koordinerende i forhold til fagsekretariater og stabe. EJENDOMSENHEDEN Scenariet indebærer, at Ejendomsenheden varetager følgende opgaver: Køb, klargøring og salg af arealer og ejendomme Overblik over ejendomme (bygninger og arealer) og lejemål Koordinering mellem fagsekretariater og stabe ift. bygningsanvendelse Ejendomsenheden er således i dette scenarie en koordinerende enhed, som holder overblik og formidler tilbud om brug af ledigblevne ejendomme samt sikrer køb og salg. Fagsekretariater og stabe er de primære katalysatorer i forhold til at indstille strategiske prioriteringer af ejendomsanvendelsen. Der bør afsættes budget til ansættelse af én ekstra medarbejder, som skal stå for at skabe overblik over ejendomsporteføljen, gennemførelse af analyser på vegne af fagsekretariater og stabe samt koordinering. FAGSEKRETARIATER OG STABE Fagsekretariater og stabe har følgende opgaver: Bygherre ved nybyggerier og større renoveringsprojekter Indmelding af behov til Ejendomsenheden (se nedenfor) Koordinering af ændringer i ejendomsbehov hos kontraktholderne Visitation Strategisk analyse og planlægning af ejendomsbehov Boligadministration TEKNIK OG MILJØ Teknik og Miljø har fortsat (som i dag) følgende opgaver: Udvendigt vedligehold Udlejning af diverse bygninger Bygherrerådgivning Energirenovering Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for kommunale ejendomme samt almene boliger Budget og regnskab for boliger Teknik og Miljø står således i dette scenarie for den del af bygningsdriften, som ikke er forankret ved kontraktholderne. KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE Det foreslås også i dette scenarie, at hvert fagsekretariat og stab udpeger en ejendomskoordinator, som har overblik over områdets behov og kan koordinere og sikre indmelding af ændringer i bygningsbehov til Ejendomsenheden. Koordinatoren vil være Ejendomsenhedens kontaktperson og bindeled mellem fagsekretariater og stabe og Ejendomsenheden. Der foreslås også her indført et fast årshjul til sikring af velovervejede beslutninger omkring disponering af ejendomsporteføljen: Januar-februar: fagsekretariater og stabe vurderer de kommende års behov.

5 Marts-april: Ejendomsenheden gennemfører evt. på anmodning fra fagsekretariater og stabe analyser og vurderinger af totaløkonomien i forandringsforslag. Vurderingen sker i samarbejde med de medarbejdere, der varetager vedligeholdelsesopgaven. Maj-oktober: budgetprocessen gennemføres. Anlægsforslag behandles på sædvanlig vis i de respektive fagudvalg og prioriteres i budgetforhandlingerne. Fag- og stabschefer indstiller i deres egenskab af bygherre budgetforslagene. Efter budgetvedtagelsen udmøntes de større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i samarbejde med Kommunale Ejendomme. I forbindelse med løbende ændrede ejendomsbehov foreslås følgende arbejdsgange: Ejendomskoordinatorerne står for at indmelde ophør af brug af ejendomme straks det relevante fagudvalg har videresendt sin indstilling. Ved tiloversblevne ejendomme formidler Ejendomsenheden til koordinatorerne, at ejendommen er indstillet til fraflytning. Koordinatorerne kan her melde deres eventuelle interesse. Hvis koordinatoren indmelder øget ejendomsbehov, bistår Ejendomsenheden med at afdække mulige løsninger. Ejendomsenheden indstiller løsningsforslag herunder de økonomiske konsekvenser på møde i Direktionen indenfor 1 måned efter interesseafklaringen er gennemført. Herefter gennemfører Ejendomsenheden evt. politisk behandling. ØKONOMI Scenariet kan gennemføres indenfor det eksisterende budget. Økonomien ved håndtering af tiloversblevne ejendomme (bygninger og friarealer) er følgende: Det enkelte fagsekretariat eller stab er økonomisk forpligtet til at finansiere drift og vedligehold i maksimalt 6 måneder efter godkendelse af fraflytning. Alle forpligtelser ophører der efter og driftsbudgettet flyttes til Ejendomsenheden, med mindre der er tale om en vedtaget besparelse, hvor budgettet tilfalder kassen. FORDELE OG ULEMPER Fordelene ved dette scenarie er, at den store hands-on viden i fagsekretariater og stabe omkring de faktiske forhold udnyttes optimalt. Initiativet og de politiske beslutningsoplæg er hos de medarbejdere, som har fingeren på pulsen i forhold til sammenvejningen af de faglige, retslige, demografiske og menneskelige hensyn. Boligadministrationen indrettes ud fra beboernes konkrete ønsker og behov på de enkelte enheder, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet for borgerne. I forhold til Sølund bevares i dette scenarie den tæt koordinerede håndtering af vedligeholdes- og renoveringsopgaver. En decentral løsning vil også bevare den smidighed, der er i dag omkring beboerindskrivning. Ulemperne ved scenariet er, at der ikke opnås samme grad af synergi og overblik over mulighederne i den samlede ejendomsportefølje som i scenarie 1. Muligheden for at understøtte Byrådet i en strategisk prioritering af ejendomsinvesteringerne forringes der med. Der vil være dårligere mulighed for at veje de faglige behov op mod de tekniske og totaløkonomiske hensyn, fordi Ejendomsenheden ikke vil være bestykket med tilstrækkelig analysekraft og faglig viden. Samtidig vil der ikke være den stærke vidensdeling mellem boligadministrationen, vedligeholdelses- og energioptimeringsopgaver og køb og salg. For at kompensere for dette, er det derfor vigtigt at udpege koordinatorer fra fagsekretariater og stabe, som i samarbejde kan sikre helhedssyn og sammenhæng i kommunen. Scenarie 3. Delvist decentral opgavevaretagelse Dette scenarie er en mellemting mellem scenarie 1 og scenarie 2. Scenariet indebærer muligheden for at Ejendomsenheden kan inkludere hhv. udvendig vedligehold og bygherrerådgivning og boligadministrationen. Nedenfor er angivet fordele og ulemper ved at medtage enkelte dele i Ejendomsenheden.

6 Ejendomsenheden rummer administration af ukurante lejemål, almene boliger administreres i driftsorganisationen Med ukurante lejemål menes de lejemål, som ikke er almene boliger. Fordele: Viden om de konkrete forhold i de enkelte lejemål er tæt på der hvor overvejelserne omkring muligheden for udvikling eller afvikling af kommunens ejendomme sker. Det giver god synergi. Boligadministrationen forbliver tæt på driften og indrettes på den baggrund ud fra beboernes konkrete ønsker og behov på de enkelte enheder, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet for borgerne. køb/salg. Ulemper: Der vil ikke være let tilgængelig videndeling omkring boligadministrationsområdet, idet området er delt mellem flere afdelinger. Ejendomsenheden rummer udvendig vedligehold og bygherrerådgivning Fordele: viden om hvilke bygninger, der er dyre at vedligeholde, hvilket kan bruges i den strategiske planlægning af udbygning/afvikling. Giver god sammenhæng, hvis yderligere elementer af ejendomsdriften på sigt ønskes driftet centralt. Ulemper: Vedligeholdelsesplaner for de almene boliger bygger på arbejdet med vedligehold. Der er god synergi i at opgaven udføres i samme enhed. Sølund: boligadministrationen løses lokalt på Sølund Fordele: Sammenhæng mellem visitation og administration Ulemper: Mindre sammenhæng til den øvrige boligadministration. Flere vil skulle besidde de krævede kompetencer til løsning af opgaverne. Samtidig vil hver person fortsat skulle løse mange forskelligartede opgaver. Dermed bliver ingen specialister i emnerne. Sølunds beboere har behov for at det udvendige vedligeholdelsesarbejde sker i et tæt samspil med det pædagogiske arbejde på stedet, og en centralisering af opgaven vil vanskeliggøre dette. Konklusion En strategisk Ejendomsenhed vil styrke arbejdet med at sikre effektiv ejendomsanvendelse i Skanderborg Kommune. Enheden vil gennem strategiske analyser og prioriteringsforslag kunne sikre et bedre overblik og mere velovervejede prioriteringer og disponeringer på tværs af fagsekretariater og stabe. Oprettelsen af en strategisk Ejendomsenhed vurderes at kræve en styrkelse af området i form af en leder samt af de faglige ressourcer og kompetencer på området. Der bør også skabes et forbedret overblik i form af videreudvikling af en database til overblik over ejendomme og lejemål. En strategisk Ejendomsenhed vil kunne rumme det videre arbejde med effektiv bygningsanvendelse, som indbefatter den samlede bygningsmasse i kommunen, jf. DIA Finansieringen kan evt. sammentænkes med dette. En strategisk Ejendomsenhed kan evt. oprettes uden at indbefatte bygningsvedligehold og boligadministration. En strategisk ejendomsenhed udfordrer Skanderborg modellen. Valg af scenarie 1 kræver derfor en grundig diskussion omkring betydningen for Skanderborg modellen, da kontraktholdernes indflydelse på disponering af kommunens ejendomme begrænses. Hvis der omvendt fortsat vælges decentral opgaveløsning, vil Ejendomsenheden have en koordinerende og rådgivende rolle. Enheden vil kunne hjælpe med at skabe overblik, men vil ikke løfte opgaven med at sikre effektiv bygningsanvendelse. Dette vil skulle løftes af de enkelte fagsekretariater og stabe, som skal indstille til beslutning på baggrund af indbyrdes koordination. Under alle omstændigheder vurderes der at være behov for en styrkelse med én medarbejder, da der er stort behov for bedre overblik over kommunens

7 ejendomme og øget analysekraft til understøttelse af de tværgående prioriteringer og disponeringer på området. Nedenfor ses en opsummering af scenarierne. Overblik over scenarierne Ejendomsenhed Scenarie 1 Scenarie 2 Ejendomsenhedens kompetence Ejer ejendomme og arealer Står for køb og salg Bistår med analyser Hovedformål Tværgående prioritering og Koordinerende, overblik Ejendomsenhedens opgave ved ændret bygningsanvendelse Kommunikation disponering Strategiske analyser og totaløkonomisk vurdering af bygningsanvendelse Koordinatorer indsender ejendomsredegørelse, Ejendomsenheden lægger op til politisk behandling Undersøger behov ved Ejendomskoordinatorerne og indstiller det videre forløb Ejendomskoordinatorer vurderer behov, Ejendomsenheden bistår med analyser, mv. Udvendigt vedligehold Kan indgå i Ejendomsenheden Indgår ikke i Ejendomsenheden Boligadministrationen Kan indgå i Ejendomsenheden Indgår ikke i Ejendomsenheden Økonomi: ressourcebehov ud over det eksisterende Ansættelse af én leder og én medarbejder Ansættelse af én medarbejder

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

præsenteres forslag til program for Ledertræf 2015 under titlen Ledelse og styring i Skanderborg Kommunes organisation.

præsenteres forslag til program for Ledertræf 2015 under titlen Ledelse og styring i Skanderborg Kommunes organisation. Referat Dato: 24-06-2015 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 123 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/96 Dagsordenen blev godkendt. 124 Planlægning af Ledertræf

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ejendomsstrategi Varde Kommune

Ejendomsstrategi Varde Kommune Ejendomsstrategi Varde Kommune 2017-2022 1 Varde gamle Rådhus 2 Indholdsfortegnelse Fra mange m² til smarte m² Grunddata let anvendelige og valide grunddata Arealoptimering Smartere ud nyttelse af kvadratmeter

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion

Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Oplæg omkring ny fælles økonomifunktion Dette oplæg vedrørende den nye fælles økonomifunktion er udarbejdet på baggrund af oplæg fra ekspertgruppen, senere oplæg fra økonomichefen og efterfølgende drøftelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres

Bygherreforeningen den 1. okt Kommunernes ejendomme udfordres Bygherreforeningen den 1. okt. 2013 Kommunernes ejendomme udfordres Fire modeller Fire kommuner Der er oplagte fordele i at samle ejendomsdriften i en professionel organisation. Jeg tror egentlig ikke,

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter).

Lokale funktionsbygninger (skoler og andre undervisningsfaciliteter). KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Intelligente m 2 12-01-2012 Sagsnr. 2011-185553 Dokumentnr. 2012-36513 Københavns Kommunes Porteføljestrategi 2012 Københavns

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces

Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Dannelse af kommunale ejendomscentre: Succeskriterier, resultater og realiseringsproces Lektor og vicecenterleder Susanne Balslev Nielsen CFM s 2. nordiske konference 29-30 august 2016 I gennemsnit ejer

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 30. april 2014 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 30. april 2014 1. Navn og organisation 1.1. Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner;

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger

NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 276223 Brevid. 2451467 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med bemærkninger 24. november 2016 Proces

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne

Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København. Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Byggesymposie 2013 Ålborg, Middelfart og København Udviklingen inden for ejendomsområdet i kommunerne Temaer: - KTC spørgeskema - Udfordringer på ejendomsområdet Staten fokus på ejendomsområdet Vedligeholdelse

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien

Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Forslag til implementeringsplan for Ejendomsstrategien Indledning Målet med handlingsplanen er at oversætte ejendomsstrategiens visioner, mål og strategier til konkrete handlinger. Denne handlingsplan

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget

Resume Udvalget skal identificere og anbefale områder, som kan udfylde udvalgets nettoprioriteringsrum til Budget 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2015-2018 Sagsnr.: 253-2014-7671 Dok.nr.: 253-2014-28747 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter Projektbeskrivelse Baggrund: I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under Internt samarbejde på tværs

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Ejendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller

Ejendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller Ejendomscenteret status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller Dato: 4. juni 2014 Sagsnummer: 14/2503 Knap fire år efter beslutningen om at etablere et Ejendomscenter er det tid at gøre

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer Roskilde Festival-gruppen Organisationen Ansvar og kompetencer 1. Indledning 1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation. Opsplitning i 3 juridiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger

Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. april 2017 Genopretning og vedligehold af Aarhus Kommunes bygninger Fremlæggelse af Bygningsrapport 2016 og godkendelse af principper

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere