Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven."

Transkript

1 PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 1

2 Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs kmmune. Syddjurs Kmmune er - jf. Dagtilbudslvens 5 - frpligtet til at føre pædaggisk tilsyn med alle dagtilbud, prettet efter Lv m dag-, fritids- g klubtilbud m.v. fr børn g unge. Tilsynet mfatter alle dagtilbud, hvri der indgår kmmunal finansiering. Dagtilbudschefen har ansvaret fr, at tilsynet gennemføres. Tilsynet sker i samarbejdet med de lkale ledere g ekstern knsulent Merete Lrentsen, ML-Cnsult. Tilsynet med institutinerne/afdelingerne skal fregå dialgbaseret g sikre den frtsatte pædaggiske g kvalitative udvikling af praksis. Tilsynet sker i en kvalificeret dialg på tilsynsmødet mellem medarbejdere, leder, bestyrelse g tilsynsførende. Tilsynet fungerer desuden sm Byrådets kntrl af, at det enkelte dagtilbud tilgdeser barnets behv fr trivsel, udvikling g læring i et trygt miljø, der tager hensyn til det enkelte barns alder g mdenhed. Ved fastsættelse af rammer g principper fr det pædaggiske tilsyn, lægges der vægt på, at det kmmunale tilsyn med dagtilbuddene blandt andet skal medvirke til, at dagtilbudschefen g Byrådet får et fælles billede af dagtilbuddets pædaggiske kvalitet, samt hvilke udviklingsmuligheder der er fr den frtsatte pgaveløsning. Følgende inddrages sm grundlag fr tilsynet. Kmmunale værdier: Åbenhed Udvikling Respekt Kvalitet Plitikker: Den sammenhængende børneplitik Aftale mål / institutinens egne mål Mad g mtinsplitik Retningslinjer fr bligatrisk sprgstimulering af tsprgede børn i Syddjurs kmmune Dagtilbudslvens Mål g rammer: Af Dagtilbudslvens 5 fremgår følgende: Kmmunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indhldet af tilbuddene efter denne lv g den måde, hvrpå pgaverne udføres, herunder at de mål g rammer, der er fastsat efter 3 efterleves. Stk.2. Kmmunalbestyrelsen skal fastsætte g ffentliggøre rammerne fr tilsynet. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 2

3 Det er Byrådet, sm inden fr dagtilbudslvens rammer beslutter, hvrdan tilsynet skal tilrettelægges g udøves. Tilsynet skal mfatte både indhldet af tilbuddet g den måde, hvrpå pgaven løses. Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, at dagtilbuddene er egnede til phld fr de børn, sm tilbuddet er bestemt fr, g at pgaverne løses med det indhld g den kvalitet, sm kmmunen har fastsat. Byrådet skal påse, at persnalet har de frnødne kvalifikatiner til at kunne pfylde målsætningen g den kvalitet, sm Byrådet har fastlagt. Tilsynet er den kmmunale myndighedskntrl med kvaliteten af de kmmunale ydelser. Det fremgår ikke af lvgivning g vejledning, hvr fte tilsynet skal gennemføres, men vejledningen beskriver, at Byrådet løbende skal påse, at det enkelte dagtilbud reelt påtager sig de pgaver, sm kmmunen har fastlagt i de pstillede mål g rammer, g at pgaverne løses på en sådan måde, at de vil pfylde de pstillede mål. Tilsyn med det pædaggiske indhld i dagtilbuddene i Syddjurs Kmmune. Ved udøvelsen af det pædaggiske tilsyn anvendes et kncept med følgende verskrifter. Generelle dataplysninger Ledelse, persnale, bestyrelsesarbejde(drøftelses pkt. inden tilsynsmødet g på tilsynsmødet) Frældresamarbejde Pædaggisk praksis De pædaggiske læreplaner, herunder BMV Sprglige indsats g vurderinger, herunder de tsprgede børn Andre kmmunale aftaler/indsatsmråder Pkt. besvares på et udsendt spørgeskema. Det pædaggiske tilsyn udføres på følgende måder: Der gennemføres et udviklingsrienteret tilsyn i alle institutiner. Tilsynet udføres i en 2 trins mdel, hvr første del af tilsynet er et besøg, g anden del er et tilsynsmøde. Tilsynet indehlder både den kntrlmæssige, men gså den udviklingsrienterede dimensin, der sikrer kvaliteten af det pædaggiske arbejde. Tilsynsbesøget skal bl.a. pfattes sm en mulighed fr at få kvalificeret sparring g dialg m pgaveløsningen. Det vil samtidig give lederen mulighed fr at evaluere, m de valgte pædaggiske metder giver den ønskede effekt g pfylder de mål, der er sat fr det pædaggiske arbejde. Planlægning, rammer g frekvens fr dialgbaseret tilsynsbesøg. I alle dagtilbud aflægges tilsynsbesøg hvert andet år. Planlægning g ansvaret af tilsynsbesøget varetages af ekstern knsulent, sm ligeledes har ansvaret fr udarbejdelse af tilsynsrapprten. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 3

4 Før det planlagte pædaggiske tilsynsbesøg har den tilsynsførende frberedt mødet bl.a. via: Dagtilbuddets hjemmeside. Dagtilbuddets pædaggiske læreplan. Data indsamling via udsendte spørgeskemaer. Tilsynsrapprten fra fregående år. Følgende elementer vil indgå i besøget på institutinen g på tilsynsmødet. Er der verensstemmelse mellem værdier, mål, læringsmiljø g den pædaggiske praksis. Er dagtilbudslvens 8 stk.2,3, 4 g dagtilbudslvens 9.stk.2 g 3.pfyldt. Er der verensstemmelse mellem den fysiske indretning ude sm inde g læringsmiljøet. Tager den fysiske indretning ude sm inde højde fr, at der kan skabes plads til børnenes leg g spntane aktiviteter. Er dagtilbuddet et sted, hvr børnene respekteres, trives, er trygge g glade fr at være g mødes ud fra et inkluderende g anerkendende tankesæt. Er det pædaggiske tilbud relevant i frhld til den aktuelle børnegruppe. Er der en vekselvirkning mellem planlagte g spntane aktiviteter. Er der nedskrevne strukturerede frløb. Persnalefrhld, bl.a. frdelingen mellem pædagger g pædaggmedhjælpere. En samlet vurdering af dagtilbuddets pædaggiske virke. Er der særlige mråder sm dagtilbuddet skal arbejde videre med til næste pædaggiske tilsynsbesøg. Opfølgning på henvendelser fra frældre, ansatte eller andre samarbejdspartnere. Prjekter g udviklingsarbejde. Deltagelse i kmpetence- g udviklingsfrløb. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 4

5 RAPPORT. Institutin: Drthea Børnehaven Adresse: Bugtrupvej 37, 8560 Klind. Hjemmeside: Telefn: Mail: Leder: Ulla Abrahamsen Tilbudstype/ lvgrundlag: Børnehave/dagtilbudslven. Antal pladser: pt.49 børn års gennemsnit 46, nrmeret til 60. Antal ansatte g persnalets sammensætning: 3 pædagger 100 timer 4 pædagger 128 timer (specialgruppen, Lillebjørn) 3 pædaggmedhjælpere 73 timer 1 leder 37 timer Andre: 2 studerende, 1 revalident, 1 arbejdsprøvning. Dat fr tilsynsbesøg: Trsdag den 15. nvember Dat fr tilsyns møde: Tirsdag den 4. december Tilstede ved mødet: Kate Frederiksen Bestyrelsesfrmand, Mette-Frida Plug pædagg, Drthe Juul Andersen Pædaggisk assistent, Berit Lillie Pædagg/Afdelingsleder i Lillebjørn, Ulla Abrahamsen Leder. Tilsynsførende: Pædaggisk knsulent Merete Lrentsen Østergårdsparken 31, Ugelbølle 8410 Rønde Mbil: Mail: Hjemmeside:www.ml-cnsult1.dk ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 5

6 Tilsynets vurdering g psamling. ML-Cnsult har på vegne af Syddjurs Kmmune fretaget et pædaggisk tilsyn i Drthea Børnehaven. ML-Cnsult er kmmet frem til følgende vurdering på baggrund af datamateriale fra institutinens hjemmeside, dataindsamling fra udsendte spørgeskemaer, 5 timers bservatiner g et afhldt tilsynsmøde. Drthea børnehaven blev taget i brug i december 1996 g er nrmeret til 60 børn i alderen 3-6 år g har i gennemsnit ca. 46 børn. Børnene er frdelt på 4 grupper: Bisserne, Skvtrldene g Alferne samt Lillebjørn, sm er en specialgruppe til 8 børn med særlige behv. Lillebjørn har p.t. 6 børn. I 2001 startede børnehaven en ude gruppe på frsøgsbasis i en pavilln i Petersminde skven, sm bruges af grupperne på skift med undtagelse af specialgruppen. Naturgruppen blev en str succes g blev derfr permanent fra Pavillnen bruges specifikt nu til førsklegruppen, sm i perider phlder sig i mrådet hele dagen. Børnehaven er en åbenplans institutin g indrettet med mange læringsmiljøer, der tilgdeser aldersgruppen. Funktinerne i de frskellige legenicher understøtter børnenes sciale lege g deres kreativitet. Der er et varieret udbud af materialer g legetøj, sm står tilgængeligt g i børnehøjde. Børnehaven er gennem årerne blevet vedligehldt g fremstår lys g med en gd æstetik. Børnenes arbejder ses i udsmykningen bl.a. med mange tegninger g billeder, der viser resultater af temaarbejder mv.. Billederne hænger i børnehøjde, g Tilsynet ser børnene stppe p ved billederne g samtale m deres plevelser. Spil er intakte g er let tilgængelige g i åbne reler. Der er en udpræget rden, hvilket gør det verskueligt fr børnene at finde det, de ønsker at lege med, g det understøtter børnene i at verskue prydningen. Det stre fællesrum fungerer sm spille, læse g spiserum, g der er str aktivitet mkring et strt leg brd. Rummet har mange funktiner, g anvendes af børnene hele dagen. Udver allrummet har børnehaven et køkken alrum, sm gså bruges til kreative beskæftigelser, g hvr der spises frkst. De små rum anvendes til sverum g legerum. Børnehaven har derudver specialindrettede rum til mtins- g bevægelseslege. Specialgruppen har egne lkaler, sm er indrettet i frhld til denne gruppes behv, men sm indgår sm en naturlig del af institutinen. Der er i kraft af specialgruppens fysiske placering en str grad af inklusin, g der ses rummelighed børnene i mellem, hvilket styrker deres menneskesyn g tlerance. Tilsynet pfrdrer til, at der ses på legemiljøet, så der laves et legeunivers, der appellerer mere til den stre drengegruppe, g hvr der er mulighed fr, at de kan udflde sig med mere målrettede drengeaktiviteter. Legepladsen er str g velindrettet med mange muligheder fr gruppelege g frskellige mtriske udfrdringer. Tilsynet plever, at børnene virker tillidsfulde, g samspillet mellem dem viser hjælpsmhed, nysgerrighed g tillid. Børnene har gde sciale kmpetencer, sm ses i deres rllelege, sm de fantasifuldt får til at udvikle sig i et tæt samspil. De største børn er selvhjulpne i frhld til at tage tøj på, de mindre træner g støttes af de vksne. Tilsynet ser, at børnene er gde til selv at gå i gang med spil, knstruktinslege, rllelege, kigger i bøger g tegner. Tilsynet plever en afslappet g harmnisk stemning blandt vksne g børn. Persnalet er i deres adfærd nærværende, anerkendende, undersøgende g stiller mange åbne spørgsmål. De er i deres tilgang støttende, hjælpende g vejledende. Børnene må selv bestemme, hvrnår de vil spise af deres madpakke m frmiddagen, hvilket de gør helt naturligt. Persnalegruppen har arbejdet sammen i mange år, g det ses i deres samspil, hvr de gennem hele dagen krdinerer med hinanden, i frhld til hvilke arbejdspgaver, rller g aktiviteter de hver især skal udføre. Tilsynet vurderer, at arbejdet er lagt ind i en struktur med en grundig planlægning i frm af ugeplaner, årshjul, fast dagstruktur g mødekultur. I læringsmiljøet vægtes den frie leg g de kreative aktiviteter, men der ses gså mere vksenstyrede aktiviteter, sm f.eks. børnenes samlinger. Tilsynet bemærker, at der er en begyndende brug af IT i frm af cmputer, interaktiv tavle g Ipads. Frældresamarbejdet er kendetegnet ved en åben dialg, g i hverdagen gives der tid til samtale med frældrene. Frældrene plever tryghed g har str tillid til persnalets faglighed g føler sig gdt rienteret g inddraget. Tilsynet vurderer, at der findes arbejdsmæssige rammer g en ledelsesfrm i børnehaven, der vidner m et gdt verblik g en rganisering, der er med til, at de pædaggiske g øknmiske ressurcer udnyttes ptimalt. Leder har en central rlle i frhld til nytænkning g udvikling af institutinen på det rganisatriske plan. Tilsynet anbefaler, at der sm et udviklingspunkt kmmer fkus på prcesledelse af medarbejdernes egen faglige ledelse g udvikling. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 6

7 Opfølgning på tidligere tilsyn Der har ikke tidligere været pædaggisk tilsyn. Fysiske rammer Børnehavens fysiske rammer g indretning er tidssvarende, funktinel, vedligehldt g byder på mangfldige udfldelsesmuligheder. Der er mulighed fr frdybelse g ene lege i små grupperum, meget gulv plads i mtrikrummet g et særligt mtrisk rum med mulighed fr klatring mv.. Der er et fællesrum med køkken, hvr børn indgår i tilberedelse af frksten, g det danner rammen m den fælles spisning. De fælles garderber er flyttet til en central beliggenhed, g der er taget hensyn til specialgruppens behv fr mere r g verskuelighed ved at placere deres garderbe i en niche. Fr de resterende børn er pladsen trang, g tilsynet anbefaler, at der er pmærksmhed på at give mere plads især fr de mindste børn, så de kan træne i selv at tage tøj på uden at blive frstyrret ved gennemgang af nyankmne børn g frældre. Der er gde infrmatinstavler g pslag samt billedskærm, der viser dagens aktiviteter, så frældrene kan rientere sig. Legepladsen er indbydende, g nget af arealet er udlagt med krat g skv. Indretningen giver børnene mange legefunktiner, sm støtter barnets lyst til bevægelse g frdybelse i naturen. Der er mulighed fr at børnene kan finde r i små legehuse, i krat g buske g hygge på et amfi mråde. Der er udbud af frskellige cykeltyper g mncars, sm livligt anvendes, g der er meget aktivitet i den stre sandkasse. Vksenrllen udenfr er aktiv g virker fysisk g psykisk tilgængelige. Sm tidligere nævnt anvendes en pavilln i et nærliggende skvmråde. Pædaggisk læreplan. De pædaggiske læreplaner er i 2011 blevet udarbejdet med ekstern knsulent g har et indhld, hvr der er lagt vægt på beskrivelser af det verrdnede frmål g principper g metder fr børnehavens pædaggiske indsats. Tilsynet vurderer, at læreplanen skal suppleres med læringsmål på læreplanstemaerne g indehlde beskrivelser på, hvrdan persnalet vil evaluere g dkumentere på de læreprcesser, sm børnene gennemgår. Læreplanen skal derfr revideres g udbygges, så den står mål med dagtilbudslvens hensigt, g dermed gså inkluderer de tidligere mråder fra børnemiljøvurderinger, sm indbefatter børnenes medbestemmelse g inddragelse i demkratiske prcesser. Læringsmiljøet kendetegnes ved læring på egen hånd, i nuet g ved den situatinsbestemte læring, hvr den vksne bliver en aktiv medspiller, sm udfrdrer børnenes viden ved f.eks. åbne spørgsmål. Børnenes aktiviteter planlægges ved hjælp af et årshjul, sm giver persnalet et verblik ver de aktiviteter g de læreplanstemaer, sm de skal arbejde med i løbet af året. Persnalet plever, at årshjulet har hjulpet dem i deres daglige planlægning g er en start på at få en mere fkuseret pmærksmhed g verblik ver deres indsatser. Når medarbejderne bliver bekymret mkring et barns udvikling, anvendes kmpetencehjulet fra LEGETEC. Redskabet sikrer, at der kmmer fkus på barnets kmpetencer, g i samarbejde med frældrene startes en særlig indsats, hvis det viser sig nødvendigt. Børnene i specialgruppen får udarbejdet individuelle handleplaner i tæt samarbejde med PPR. Generelt plever tilsynet, at der er en udpræget brug af dialgisk evalueringskultur. Der evalueres på gennemførelsen af aktiviteterne, planlægningen g rganiseringen, men ikke på barnets læring g på de metder, der er anvendt i prcesserne, hvilket kunne være et udviklingspunkt. Den pædaggiske læreplan ligger på institutinens hjemmeside. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 7

8 Medindflydelse g kmmunikatin, rganisatriske g persnalemæssige frhld. Persnalegruppen har samarbejdet ver en årrække g har gennem årene udviklet en str grad af ligeværdighed, der giver plads til hinandens frskellighed. De beskriver sig selv sm en gruppe med mange frskellige faglige kmpetencer, har respekt fr hinanden g er fleksible. Hverdagens samvær er præget af humr g med et smil på læben. I hverdagen bruger de fte hinanden til pædaggisk sparring g er pmærksmme på, hvr de kan afhjælpe hinanden. Tilsynet vurderer, at persnalegruppen skal udfrdres i at få deres faglige kmmunikatin til at udvikle sig, så der i fællesskab kmmer flere rd på deres praksis, g sm leder udtrykker det, så skal vi til at arbejde mere i dybden. Tilsynet vurderer, at der ved øget refleksin ver egen g kllegers praksis vil kmme en øget bevidsthed mkring den faglige udvikling g en større frståelse af nødvendigheden af at arbejde med tydeligere læringsmål. Tilsynet plever, at der er en gd kmmunikatin i institutinen på alle niveauer. Leder skriver et ugentligt nyhedsbrev, så medarbejderne får de aktuelle infrmatiner, sm de har brug fr. Ledelsesteamet bruger hinanden til fælles refleksin g til den verrdnede planlægning. Leder frtæller, at hun er udenrigsministeren, g suschefen er indenrigsministeren, sm har øje fr persnalets trivsel, g hvad der pædaggisk ptager medarbejderne. Afdelingsleder fra specialgruppen indgår i lederteamet, så der skabes et naturligt g tæt fagligt samarbejde g arbejdsfællesskab mellem de t grupper. Leder har en fremtrædende psitin g er fte den, der er tneangivende i frhld til udviklingspunkter g nye indsatser fr institutinen. Leder har et gdt verblik i frhld til rganisatinens struktur g øknmi. Tilsynet anbefaler sm et udviklingspunkt, at der kmmer fkus på prcesledelse af medarbejdernes egen faglige ledelse g udvikling, Der er et knstruktivt samarbejde med bestyrelsen, men bestyrelsesfrmanden kunne gdt tænke sig, at der blev uddelegeret flere pgaver til bestyrelsen. Det frsøges i dialg med frældregruppen at finde ud af, hvilke pgaver det kunne være. Der er fr nylig afhldt et frældremøde, hvr emnet var institutinens hverdag g pædaggik. Til mødet var der et strt fremmøde, hvilket viser en str interesse fra frældregruppen. Institutinen har haft en samarbejdssag tilbage i 2008, sm desværre stadig spøger i lkalmrådet. Fr at få genskabt institutinens gde mdømme har bestyrelse, medarbejdere g nuværende frældre fkus på at frtælle de gde histrier m institutinen. Sprg, tryghed, trivsel, læring, udvikling Persnalet rganiserer deres sprgarbejde i mindre sprggrupper g sm en inkluderende praksis i børnegrupperne. Når der fretages sprgvurderinger, anvendes Ministeriets sprgmateriale. TRAS anvendes kun, når talepædaggen ønsker det. Sm primært redskab til at afdække børnenes kmpetencer anvendes kmpetencehjulet. Afklaring m behv fr en sprgvurdering sker i meget høj grad i samarbejde med frældrene. Der er ingen tsprgede børn i børnehaven. Tilsynet vurderer, at persnalet har pmærksmhed på at bruge sprget nuanceret, g det inddrages sm et aktiv i samspillet med børnene. Der arbejdes med dialgisk læsning, g sprgarbejdet er struktureret g indgår i samlingerne med vksenstyret indhld, hvr der bl.a. arbejdes med rim/remse/sang/bevægelse. I samlingerne g aktiviteterne er børnene flere gange m måneden i alderspdelte grupper, hvilket medfører, at indhldet er rettet md aldersgruppens udvikling g behv. Tilsynet plever et strt engagement fra de vkse, g de skaber et indhld, der styrker den enkelte g fællesskabet. Der er en del nystartede børn, sm har brug fr særlig tryghed g msrg. Tilsynet anbefaler derfr, at børnene i deres pstartsperide er i mindre grupper, så trygheden er med til at sikre en gd pstart. Under bserveringen i institutinen ses flere frskellige niveauer af kmmunikatin. I alle tilfælde almindelig verbal sprgbrug, i ngle situatiner understøttet med tydeligt krpssprg g krpskntakt. I bserverede situatiner bærer kmmunikatinen mellem persnale g børn præg af respekt g indlevelse. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 8

9 Tilsynet vurderer, at børnene virker frtrlige g trygge ved de vksne, de er sammen med. Det ses f.eks. ved, at børnene søger persnalet både i kmmunikatin g rent fysisk. Alle børn bevæger sig naturligt g trygt rundt i lkalerne/legepladsen, g finder f.eks. selv frem til det legetøj, de gerne vil lege med. De er selvhjulpne g indgår i gde legerelatiner med hinanden, g der er meget få knflikter. Tnen blandt børnene er anerkendende g nysgerrig, g de kan tydeliggøre deres intentiner g ønsker verfr hinanden. Der er i øjeblikket valgt at arbejde med anerkendende relatinskmpetencer, kmpetencehjulet, øget samarbejde med nærliggende institutin, ipads sm pædaggisk redskab g udvikling af førsklegruppen. Ved brug af skvhytten inddrages børnene i et aktivt liv i naturen, g det er et gdt supplement til børnehavens ellers gde rammer. Tilsynet anbefaler følgende udviklingspunkter: 7 stk stk.3,4,5, 9 stk.2, Generelt gælder det fr institutinen, at der skal arbejdes med at få implementeret en mere skriftlig kultur, hvr der sættes flere rd på pædaggikken. Derudver skal der arbejdes på at få en mere systematisk evaluering på psatte mål, indsatser g aktiviteter. I prcessen tilføres ny viden m børnenes læringsudbytte g læreprcesser, sm herefter kan anvendes til en pfølgning g udvikling på den pædaggiske praksis. ML-CONSULT, Østergårdsparken Rønde Mbil: Mail: Side 9

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole

Indholdsplan for MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014. Indholdsplan. for. Mariager Efter- skole Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsplan fr Mariager Efter- skle 2013-2014 1 Indhldsplan fr MARIAGER EFTERSKOLE 2013-2014 Indhldsfrtegnelse Fundament........ 4 Visin... 5 Værdigrundlag..

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere