SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd Ryesgade København N ens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her. Med venlig hilsen Svend Jørgen Skotte Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Mulighederne for Ryesgade 58, 2200 København N Varmefordeling VARMERØR I varmecentralen er der en del mangler på isoleringen af diverse rør og komponenter, herunder pumper. FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør og diverse komponenter i varmecentral kr. 900 kr. 0,18 ton CO₂ Ydervægge MASSIVE YDERVÆGGE Bagvæg i sidebygning er ved renoveringen i 1987efterisoleret indvendigt i den del af væggen som har "tynde murfelter". Isoleringstykkelsen skønnes til ca. 100 mm og der er regnet med en vægtet Uværdi for hele væggen på 0,6 W/*K FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering af bagvæg i sidebygning ved opsætning af hårde batts afsluttet med facadepuds. Bemærk, at isoleringen vil komme ind på nabogrunden og derfor vil kræve særlige tilladelser. Udover selve isoleringen, bør der tillige ses på reducerede vedligeholdelsesudgifter i fremtiden kr. 0,61 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE er, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen. På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke. Beregnet varmeforbrug pr. år: 213,45 MWh fjernvarme kr. 30,10 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

4 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Skråvægge i baghus, samt etageadskillelse mod spidsloft og skunkrum i forhus, er ifølge snittegninger isoleret med 200 mm mineraluld i forbindelse med renoveringen i Skråvægge i forhus er antaget isoleret med 100 mm mineraluld. Der er regnet med en vægtet Uværdi på ca. 0,2 W/*K. Forbedringsforslag ikke fundet relevante. Ydervægge HULE YDERVÆGGE Gavl i sidebygning er ved renoveringen i 1987 forsynet med skalmur og 200 mm isolering. Forbedringsforslag ikke fundet relevante. MASSIVE YDERVÆGGE Bagvæg i sidebygning er ved renoveringen i 1987efterisoleret indvendigt i den del af væggen som har "tynde murfelter". Isoleringstykkelsen skønnes til ca. 100 mm og der er regnet med en vægtet Uværdi for hele væggen på 0,6 W/*K FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering af bagvæg i sidebygning ved opsætning af hårde batts afsluttet med facadepuds. Bemærk, at isoleringen vil komme ind på nabogrunden og derfor vil kræve særlige tilladelser. Udover selve isoleringen, bør der tillige ses på reducerede vedligeholdelsesudgifter i fremtiden kr. 0,61 ton CO₂ Energimærkningsnummer

5 MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge mod gade og gård i hovedhus, samt facade i sidebygning består af massivt murværk med 60 cm vægge i de nederste etager og 30 cm i de øverste. Brystningerne består af 24 cm massivt murværk, som dog er efterisoleret med mm mineraluld i forbindelse med en renovering i Der er ved mærkning regnet med en vægtet Uværdi for de nævnte facader på 0,5 W/m2*K. mod såvel gade som gård. Forbedringsforslag ikke fundet relevante. Ydervægge mod portrum samt vægge mod ventileret krybekælder under portrum består af 24 cm massiv teglvæg. Muligheden for indvendig isolering af vægge i tilstødende rum bør undersøges nærmere. I krybekælder kan isoleringen dog ske på den kolde side af væggen (i ventileret krybekælder under portrum). LETTE YDERVÆGGE Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er antaget at være isoleret med 100 mm mineraluld. Forbedringsforslag ikke fundet relevante. KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord i opvarmet kælder er udført som 60 cm murværk uden isolering. Bl.a. grundet tidligere vandindtrængen i kælderen er der ikke anbefalet indvendig isolering. Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Vinduer på ejendommen er hovedsaglig dannebrogsvinduer med alm. termoglas. I stueetagen mod gade er der dog 1 og 2 fagsvinduer ligeledes med alm. termoglas. Gulve ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod portrum antages, at være efterisoleret med min. 200 mm mineraluld. Energimærkningsnummer

6 Ventilation VENTILATION Der er mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser, via ventilator placeret i tagrum. Ventilatorer var ikke tilgængelige grundet manglende adgang til spidsloft eller opmagasinerede artikler i pulterrum. Umiddelbart syntes der at være tale om boksventilatorer der sansynligvis stammer fra renoveringen i Der er regnet med mekanisk udsugning fra 30 bade og toiletrum, samt 10 køkkener ialt m2. i henhold til BRkrav. Områder der ikke har mekanisk ventilation er regnet som naturligt ventileret. Energimærkningsnummer

7 VARMEANLÆG Varmeanlæg FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra varmeanlæg placeret i kælder. Anlægget er udført med isoleret veksler til adskillelse af fjernvarme og centralvarmevand. Veksleren der er forholdsvis ny, er fab. WPH med en effekt på 170 kw. Fjernvarmeafkølingen har det seneste år været ca. 47 gr. HOFOR's krav til gennemsnitlig årsafkøling er pt. 34 gr. Varmefordeling VARMEFORDELING Centralvarmeanlægget er opbygget som et 2strengsanlæg med fremføring i kælder til lodrette stigstrenge ved vinduer. VARMERØR I varmecentralen er der en del mangler på isoleringen af diverse rør og komponenter, herunder pumper. FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør og diverse komponenter i varmecentral kr. 900 kr. 0,18 ton CO₂ VARMERØR Varmerør i uopvarmet kælder og portrum (rørkasse), er regnet udført som 10 m DN 25 stålrør, med 50 mm isolering. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard, type Simflex Det bør overvejes, at etablere automatisk sommerstop via klimakompensator. AUTOMATIK Fremløbstemperaturen til radiatorer reguleres v.hj.a. en nyere lokal regulator fab. Danfoss, type ECL. Indstillinger kunne grundet betjeningsmæssige problemer ikke aflæses ved besøget (driftspersonalet rekvirerede efterfølgende service). De enkelte radiatorer er monteret med termostater til regulering af korrekt rumtemperatur. Energimærkningsnummer

8 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Ved beregning af mærket har vi anvendt kategorien "gennemsnitsforbrug" som beregningsmæssigt er fastsat til 250 l/. Det reelle forbrug for ejendommen er imidlertid 231. Det aktuelle forbrug medfører, at vandet i varmtvandsbeholderen udskiftes ca. 1,4 gange i døgnet, hvilket findes passende. Etablering af koldt og varmtvandsmålere i lejlighederne vil ikke give den store mening, idet der generelt er fælles køkkener og badeværelser og forbruget således ikke vil kunne fordeles på den enkelte lejer. VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmede rum er regnet udført som 100 m stålrør DN 25 med 50 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder er regnet udført som 10 m stålrør DN 25 med 50 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder og veksler er regnet udført som 10 m DN 25 stålrør, med 50 mm isolering. VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en moderne trykstyret pumpe med en effekt på 423 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard, type Simflex VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i en 1500 l varmtvandsbeholder, fabr. Kähler & Breum type TURGEHC. Beholderen er nyisoleret med 100 mm isolering efter oversvømning i kælderen. Isoleringen mangler maling (bedre holdbarhed). Energimærkningsnummer

9 EL El BELYSNING Belysningen i trapperum består af moderne armaturer med 7/9 W sparepærer. Energiforbrug til trappebelysning medregnes ikke ved mærkning ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER EJENDOMMEN I ENERGIMÆRKET Energimærkningen omfatter beboelsesejendommen beliggende på adressen Ryesgade 58, København N. KORT BYGNINGSBESKRIVELSE Ejendommene som opført i 1884 er på 5 etager samt udnyttet tagetage mod gaden. Ejendommen er renoveret i 1987, hvor der er indrettet 42 ungdomsboliger, heraf 7 med eget køkken og 35 med fælles køkken. Udformning og konstruktioner er typiske for opførelsestidspunktet med massive mure, med undtagelse af gavlmur mod gård der har fået påbygget en skalmur med isolering. Tagkonstruktionen mod gade er spidstag med uopvarmet spidsloft, mens der mod gård er isoleret skråtag mod tagrum der anvendes som pulterrum (opvarmet). Kælder der udnyttes til teknikrum, vaskeri fælleslokaler og pulterrum er regnet som fuldt opvarmet, idet der er monteret radiatorer i pulterrum. Krybekælder under portrum er dog opvarmet. Det skal bemærkes, at foruden pulterrum og fællesrum i kælder er trapperne ved energimærkningen medregnet til det opvarmede areal hvilket medvirker til, at der er stor forskel mellem det i BBRskemaet oplyste boligareal og det i mærket opvarmede areal. Det forholdsvis store opvarmede areal giver et kunstigt reduceret forbrug omregnet til m2 (nøgletal). Umiddelbart vil vi anbefale, at radiatorer i pulterrum frakobles, men der bør dog ved den lejlighed tillige ses på isoleringen til de tilstødende rum og ventileringen som en helhed. ENERGIMÆRKNINGENS OMFANG Energimærket omfatter ejendommens konstruktioner og basisinstallationer, dvs. de installationer der er nødvendige for bygningens drift. KONKLUSION Det samlede specifikke energiforbrug (varme og el) relateret til bygningsdriften er beregnet til: 95,4 kwh/ for varme og 3,5 kwh/ for el. El bliver beregningsmæssigt belastet med en faktor 2,5, dermed bliver det resulterende beregnede energibehov 104,24 kwh/. Ejendommen har fået tildelt energimærket "C", hvilket er forventeligt for en ejendom af denne type og alder. Såfremt alle rentable energibesparende tiltag gennemføres, vil energimærket fortsat være mærke "C". Energimærkningsnummer

10 ENERGIFORBRUG, BEREGNET OG OPLYST Det årlige varmeforbrug er beregnet til ca. 213,4 MWh, tallet fremgår på side 3. Det faktiske varmeforbrug er hentet fra FSB energistyringsprogram MinEnergi til 205 MWh hvilket svarer til 202,8 MWh for et klimanormalår. Det reelle varmeforbrug er således ca. 4,7 % højere end det beregnede, hvilket ligger indenfor den accepterede beregningsmæssige usikkerhed. ALTERNATIV ENERGIFORSYNING Da ejendommen ligger i fjernvarmedistrikt, er det ikke relevant med solvarmeanlæg. FSB er ved at foretage en særskilt screening for at afdække muligheder for solceller på tage. GENERELLE KOMMENTARER Energimærkningen er udført iht. følgende retningslinier: Håndbog for Energikonsulenter, seneste revision. Beregnings og indberetningsprogram Energy 10, seneste version. Energimærkningen (energibehovsberegningen) er udført på baggrund af en gennemgang af bygningskonstruktioner og installationer i april 2013 samt tegningsmateriale udleveret af ejendomsejer. Der er ikke udført destruktive undersøgelser. Ved vurdering af konstruktioners isoleringsevne er der taget udgangspunkt i det udleverede materiale, samt hvad der i øvrigt har kunnet klarlægges ved bygningsgennemgangen. Hvor en konstruktions isoleringsevne ikke kunne klarlægges visuelt eller ved tegninger, er der taget udgangspunkt i bygningsreglementets krav på opførelsestidspunktet. Ved estimering af investering er der taget udgangspunkt i erfaringstal, leverandøroplysninger samt V&S Prisbog, Husbygning Renovering og Drift seneste udgave. Energimærkningsnummer

11 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER Lej. 1.8, 2.16, 3.24, og Lej. 1.7, 2.15, 3.23, 4.31, 5.39 og Lej. 1.6, 1.14, 3.22, 4.30 og Lej. 1.9, 2.17, 3.25, 4.33 og Lej Lej. 1.5, 1.10, 1.13, 2.18, 3.21, 3.26, 4.29 og Lej. st 1, 1.4, 1.12, 3.20, 4.28 og Lej Lej. st Lej. st 3, 1.11, 2.19, 3.27 og Energimærkningsnummer

12 Ryesgade 58, Anden anvendelse stuen Energimærkningsnummer

13 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energir der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at n kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og sforslaget anses at være rentabel hvis n kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis sforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og sforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert sforslag vises investeringen, n i energi og n i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis sforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Varmeanlæg i energienheder Varmerør Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm kr. 1,25 MWh fjernvarme 900 kr. Energimærkningsnummer

14 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag i energienheder Massive ydervægge Udvendig efterisolering af bagvæg i sidebygning. 4,32 MWh fjernvarme 2 kwh el kr. Energimærkningsnummer

15 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. Varmeforbrug ,40 MWh fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. pr. år Fast afgift kr. pr. år Varmeudgift i alt kr. pr. år Varmeforbrug ,83 MWh fjernvarme pr. år CO2 udledning... 28,60 ton CO₂ pr. år ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme ,00 kr. pr. MWh fjernvarme kr. i fast afgift pr. år for fjernvarme El... 2,20 kr. pr. kwh Vand... 39,11 kr. pr. m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

16 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Hovedbygning... Ryesgade 58 BBR nr ens anvendelse... Etageboligbebyggelse (140) Opførelses år År for væsentlig renovering Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR... 0 Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Alectia A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum tlf Ved energikonsulent Svend Jørgen Skotte KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede Energimærkningsnummer

17 energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

18 Energimærke for Ryesgade København N Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 12. juni 2013 til den 12. juni 2023 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 1-98 Ågården Jægergade 5-15, Kapelvej 52-60, Rantzausgade 19A- 23C. Jægergade 5 2200 København N Bygningens energimærke:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb afd. 1-15 Hermodsgård Hermodsgade 23 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. januar 2013 Til den 31. januar

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport fsb Pallesvej 20 Pallesvej 20 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. april 2013 Til den 10. april 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Selskab 2, Afd 1 Bøgevej 2-12 Bøgevej 2 9370 Hals Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. september 2013 Til den 4. september

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 01-87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Peder Hvitfeldts Stræde 7 1173 København K Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. april 2013

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tom Kristensens Vej 42 og 44 Tom Kristensens Vej 40 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 7. maj 2015 Til den 7. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 28 Vikingevej 31, boliger Vikingevej 31 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. marts 2013 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ejerforeningen Strandboulevarden 31/ Præstøgade 16 Præstøgade 16 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Halfdansgade 1 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 8. marts 2015 Til den 8. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Milebuen Milebuen 1 2620 Albertslund Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. februar 2014 Til den 13. februar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ydunsgade 4A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. november 2014 Til den 7. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport A/B Dannevirke Alsgade 7 1764 København V Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til den 4. februar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Landevejen 14 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. december 2013 Til den 17. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Runevænget 6 3300 Frederiksværk Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2013 Til den 12. juni 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 7 Gl. Kongevej 75-77 Gammel Kongevej 75 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 7-334 A/B Jutlandiahus Erik Eriksens Gade 7 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Odensegade 10 & 12 Odensegade 10 2100 København Ø ens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 3 Gl. Stadionvej 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ove Billes Vej 12 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. januar 2015 Til den 5. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sdr. Alle 6 8830 Tjele Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. april 2014 Til den 3. april 2021. Energimærkningsnummer 311046754

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Moldepearken Moldevej 19A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2014 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rækkehuse Niels Finsens Alle 64A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. marts 2014 Til den 18. marts 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 3 B afd. 3056 Egegade 20 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. januar 2013 Til den 30. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærkning Stockholmsgade 2A 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. juli 2015 Til den 1. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere