Tillæg nr. 14 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune"

Transkript

1 Tillæg nr. 14 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning og særlig værdifulde landbrugsområder. At ændre afgrænsningen af rammeområde 2B 2.4 og 2C 2.1. At ophæve rammeområde 2B 2.3 med henblik på at oprette et nyt rammeområde, 2G 2.1, der udlægger området til rekreativt område. Retningslinjer: Eksisterende retningslinjer for Skovrejsning I Kommuneplan gælder nedenstående retningslinjer for skovrejsning i Lemvig Kommune. Bynær skov Kommunens byer og landsbyer har kun i meget beskeden grad adgang til skovområder i umiddelbar nærhed. Nye områder med bynær skov vil derfor være et væsentligt og positivt element i kommunens satsning på højere kvalitet for nuværende og kommende borgere. I kommunens udpegning til bynær skov foreslås at udpege skovarealer ved stort set alle byer og landsbyer i en afstand af maksimalt 1 kilometer fra bygrænsen. Bynær skov giver desuden mulighed for også at planlægge forskovgrunde til bosætning. Skovrejsning uønsket Der ønskes ikke skov indenfor følgende områder: På fortidsminder & indenfor beskyttelseslinjer til fortidsminder Indenfor fredninger hvis dette strider imod fredningsbestemmelserne I landskabelige interesseområder Indenfor kirkebeskyttelseslinjer & aftalezoner til kirker Omkring 'kulturmiljøer' Indenfor udpegede vindmølleområder Indenfor åbeskyttelseslinjen Indenfor byudviklingszonen omkring Lemvig I Natura2000 områder hvis disse er fuglebeskyttelsesområder Skovrejsning ønsket Der ønskes skov indenfor følgende områder: 1000 m bufferzone omkring byerne 1

2 Nitratfølsomme områder i indsatsplanen for grundvand Bufferzoner omkring kvælstoffølsom natur (naturbeskyttelse) Skovrejsning ønsket udpegningen fra Kommuneplan Fredsskovsarealer Som spredningskorridorer Anden skovrejsning Der er udpeget skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket. Dyrkning af pyntegrønt og juletræer er undtaget. Kommunen kan i særlige tilfælde give tilladelse til tilplantning, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke slører værdifulde landskabstræk og: området ikke er Ramsarområde, EF Fuglebeskyttelsesområde eller EF Habitatområde eventuelle råstoffer i Regionale Graveområder og Råstofinteresseområder er udnyttede tilplantningen ikke er placeret nærmere end 2 km vest for et eksisterende eller udpeget vindmølleområde Fremtidige retningslinjer for skovrejsning Der foretages ingen ændringer i de eksisterende retningslinjer for skovrejsning. De eksisterende retningslinjer fortsætter i uændret form. Kort til Skovrejsning Der foretages en teknisk tilpasning af afgrænsningen af ønsket/uønsket skovrejsning. 2

3 Retningslinjer: Eksisterende retningslinjer for særlig værdifulde landbrugsområder I Kommuneplan gælder nedenstående retningslinjer for områder udpeget som særlig værdifulde landbrugsområder. Særlig værdifulde landbrugsområder Særlig værdifulde landbrugsområder er som udgangspunkt dyrkbare områder i almindelig omdrift, hvor der findes en betydelig husdyrproduktion (> 0,8 DE/ha) og planteproduktion (DB1 > i ). Områder som allerede er udlagt til byudvikling, ferie og fritidsformål, infrastrukturanlæg, regionale graveområder, marker i områder med stor andel lavbundsarealer samt internationale naturbeskyttelsesområder medregnes ikke. I særlige værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt. Fremtidige retningslinjer for særlige værdifulde landbrugsområder Der foretages ingen ændringer i de eksisterende retningslinjer for særlig værdifulde landbrugsområde. De eksisterende retningslinjer fortsætter i uændret form. Kort til særlige værdifulde landbrugsområder Der foretages en teknisk tilpasning af afgrænsningen af særlige værdifulde landbrugsområder. 3

4 Rammeområder: Eksisterende rammeområde 2B 2.3 ifølge Kommuneplan Figur 1 Eksisterende rammeområde ifølge kommuneplan Fremtidigt rammeområde 2B 2.3 ifølge Kommuneplantillæg nr. 14 Rammeområde 2B 2.3 ophører og bliver erstattet af den nye ramme 2G 2.1. Nyt rammeområde, 2G 2.1, ifølge Kommuneplantillæg nr. 14 Figur 2 Nyt rammeområde ifølge kommuneplantillæg 14. 4

5 Rammebestemmelser: Eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 2B 2.3: Anvendelse generelt Anvendelse specifik Bemærkning til anvendelsen Fremtidig zonestatus Zonestatus Boligområde Blandet boligområde Boligformål og bebyggelse til offentlige formål såsom børneinstitutioner o. lign. samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden gener i forhold til omgivelserne. Plandistrikt - Bebyggelsesprocent 30 Max. antal etager 2 Max. bygningshøjde 8,5 Lokalplan Delvis lokalplan 5 Særlige bestemmelser Status Mindst 10% af arealet inden for området skal anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Ubebygget Fremtidige rammebestemmelser for rammeområde 2B 2.3: Rammeområde 2B 2.3 ophæves med tillæg nr. 14 til Kommuneplan Nye rammebestemmeler for rammeområde 2G 2.1. Anvendelse generelt Anvendelse specifik Bemærkning til anvendelsen Fremtidig zonestatus Rekreativt område Rekreativ område Offentligt grønt anlæg (skov) Landzone Zonestatus Plandistrikt Bebyggelsesprocent Max. antal etager Max. bygningshøjde Delvis byzone Lokalplan Lokalplan 182 Særlige bestemmelser Status Den vestlige del af området, der ligger adskilt fra det øvrige område, kan anvendes til hundeskov. Ubebygget 5

6 Eksisterende rammeområde 2B 2.4 ifølge Kommuneplan Figur 3 Eksisterende rammeområde ifølge kommuneplan Fremtidigt rammeområde 2B 2.4 ifølge Kommuneplantillæg nr. 14 Figur 4 Fremtidigt rammeområde ifølge kommuneplantillæg 14 6

7 Eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 2B 2.4: Anvendelse generelt Anvendelse specifik Bemærkning til anvendelsen Fremtidig zonestatus Boligområde Blandet boligområde Boligformål og bebyggelse til offentlige formål såsom børneinstitutioner o. lign. samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden gener i forhold til omgivelserne. Zonestatus Plandistrikt Bebyggelsesprocent 30 Max. antal etager 2 Max. bygningshøjde 8,5 Lokalplan Delvis lokalplan 5 Særlige bestemmelser Status Mindst 10% af arealet inden for området skal anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Delvis udbygget Fremtidige rammebestemmelser for rammeområde 2B 2.4: Der foretages ikke ændringer i rammebestemmelserne for rammeområde 2B

8 Eksisterende rammeområde 2C 2.1 ifølge Kommuneplan Figur 5 Eksisterende rammeområde ifølge kommuneplan Fremtidigt rammeområde 2C 2.1 ifølge Kommuneplantillæg nr. 14 Figur 6 Fremtidigt rammeområde ifølge kommuneplantillæg 14. 8

9 Eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 2C 2.1: Anvendelse generelt Anvendelse specifik Bemærkning til anvendelsen Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt - Bebyggelsesprocent - Max. antal etager 2 Max. bygningshøjde 8,5 Centerområde Bycenter Centerformål (butikker, liberale erhverv, mindre - ikke generende - værksteder, samt mindre - ikke generende - fremstillingsvirksomheder fortrinsvis i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål. Inden for rammeområdet er der mulighed for at etablere butikker. De konkrete bestemmelser for udvidelse af de samlede bruttoetageareal til butiksareal og butiksstørrelser, der gælder for området, findes i detailhandelsskemaet på side 21 i Detailhandelsnotat fra Lemvig Kommuneplan , som indgår i kommuneplanens redegørelse. Lokalplan Delvis lokalplan 88 Særlige bestemmelser Status Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 30 ved boligbebyggelse og 50 ved anden bebyggelse. Bebyggelsen skal placeres således, at gener i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås. Delvis udbygget Fremtidige rammebestemmelser for rammeområde 2C 2.1: Der foretages ikke ændringer i rammebestemmelserne for rammeområde 2C 2.1 9

10 Vedtagelsespåtegning Vedtaget som forslag. Således vedtaget som forslag af Lemvig Kommunalbestyrelse den 26. november Erik Flyvholm Borgmester Endeligt vedtaget. Således endeligt vedtaget af Lemvig Kommunalbestyrelse den Erik Flyvholm Borgmester 10

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere