REFERAT. Dagsordenspunkter: Punkt 1 Orientering Form. Beslutning/Vigtige drøftelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Dagsordenspunkter: Punkt 1 Orientering Form. Beslutning/Vigtige drøftelser"

Transkript

1 REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation J.nr.: Dato/tidspunkt: 22. november 2016 Sted/lokale: 0.08 Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin Garre, Mette Bertelsen, Anne-Rose Wang, Ida Hagemann Pedersen, Merete Nordentoft, Kerstin Plessen, Birte Glenthøj, Claudio Csillag, Jessica Carlsson Lohmann, Britt Morthorst, Anne Reppien Dall, Marianne Meinertz Afbud: Lars Kessing, Marianne Lau, Mette Brandt-Christensen, Lisa Korsbek, Thomas Werge, Raben Rosenberg, Kirsten Hove, Helle Schnor Dagsordenspunkter: 1. Orientering Marianne ( ) a. Ekstern bedømmelse b. Forskningsdag 2. Indsatsområder i forskningsplanen for 2017 Mette ( ) 3. Præsentation af kortlægning via Pure Marianne ( ) 4. Anvendelse af den nye dyrestald Martin ( ) 5. Årshjul 2017 Martin ( ) 6. Punkter til næste møde Martin ( ) 7. Evt. ( ) Punkt 1 Orientering Form Plenum Indstilling Det indstilles, at forum for forskning og innovation tager orienteringen til efterretning Beslutning/Vigtige drøftelser Ekstern bedømmelse af forskningspuljen Der udsendes snarest besked til alle ansøgere om den endelig beslutning om udmøntning af forskningspuljen Forskningsdag Der blev orienteret om programmet for forskningsdagen. Programmet plejer at have en session, hvor et udvalg af de ph.d. er, der har forsvaret deres afhandling siden sidste forskningsdag, får mulighed for at præsentere deres projekt/resultater på forskningsdagen. Af forskellige årsager har det været svært at få ph.d. erne til at deltage ved dette års forskningsdag. På mødet blev foreslået et par enkelte kandidater, der kontaktes mhp. på at sikre et mundtligt oplæg ved forskningsdagen. Lykkes dette ikke tilpasses programmet, og ph.d.-sessionen udgår fra programmet i år.

2 For at sikre den praktiske gennemførelse af arrangementet på selve dagen, har vi brug for hjælp fra forskningsmiljøerne, der skal stille med personer, der kan indgå i fagpanel, fungere som posterguides mv. I den kommende tid vil de forskningsansvarlige blive kontaktet mhp. på at selv at deltage/udpege personer fra de forskellige grupper, der kan bidrage til dagen. Sagsresumé Ekstern bedømmelse Der afholdes bedømmelsesmøde d. 15. november for ansøgninger til forskningspuljen 2017, og på mødet for forum for forskning og innovation gives en tilbagemelding fra mødet. Forskningsdag Der har været nedsat en planlægningsgruppe bestående af Kerstin Plessen og Poul Videbech, der har hjulet med at udvælge de abstracts, der skal præsenteres ved forskningsdagen. Alle øvrige indsendte abstracts vil blive præsenteret ved en poster. Bilag Bilag 1: Program for forskningsdagen 2016_foreløbigt Punkt 2 Konkretisering af indsatsmål i forskningsplanen Form Fælles drøftelse Indstilling Det indstilles, at forum for forum for forskning og innovation drøfter: - Igangværende/planlagte aktiviteter for Om der er behov for at igangsætte yderligere initiativer i 1. halvdel af 2017 Beslutning/Vigtige drøftelser Der planlægges med at afholde 2 møder i forum for forskning og innovation i løbet af foråret, og 3 møder i efteråret. På det ene møde i foråret drøftes Sundhedsplatformen og betydningen for forskningen. En af parathedsgrupperne for Sundhedsplatformen drejer sig om forskning, men gruppen starter først op medio januar 2017, og det blev derfor besluttet, at punktet først drøftes efter afholdelsen af det første møde i parathedsgruppen. Ud over de igangværende indsatser, blev det på mødet påpeget, at der er et stort behov for at få nedbragt den lange sagsbehandlingstid vedr. dataanmeldelser, og at det er en indsats, der har den højeste prioritet for den kommende periode. Følgende indsatser for 2017 blev foreslået: Forskningsadministration/forskningsunderstøttelse - Hvordan skal billedet tegne sig, når vi ser fremad? (strategisk og i forhold til forskningsplanen) 1. drøftelse i januar 2017 Øget samarbejde mellem forskning og klinik. Hvordan skaber vi rum til forskning i forhold til fx behandlings- og udredningsret? Drøftes i august. (Drøftelsen fungerer som input til den planlagte workshop i august/september) Drøftelse af den fremtidige organisering af kompetencecentre Drøftes ved et af forårets møder

3 Der pågår i øjeblikket et større arbejde med at kortlægge forskningen i RHP. Når kortlægningen foreligger, målsætning til primo 2017, vil den danne udgangspunkt for at kunne igangsætte nye strategiske indsatser Sagsresumé Som følge af forberedelsesarbejdet til go-live på Sundhedsplatformen er det besluttet, at andre aktiviteter så vidt muligt sættes i bero i en periode, så det er muligt at sætte fuldt fokus på Sundhedsplatformen. Det er derfor besluttet, at mødeaktiviteter i de tværgående mødefora reduceres til et minimum i 1. halvdel af For forum for forskning og innovation betyder det, at der planlægges med ét møde i begyndelsen af februar 2017, hvorefter forummet holder pause frem til slutningen af august/midten af september. Denne beslutning er truffet for at sikre centerledelserne den fornødne ro og plads til at kunne prioritere forberedelserne til Sundhedsplatformens go-live. Som opfølgning på den afholdte workshop vedr. implementering af RHPs forskningsplan, der blev afholdt i juni i år, er der planlagt endnu en workshop d. 19. december 2016, hvor der skulle arbejdes videre med en konkretisering og prioritering af indsatsområder under forskningsplanen for Som følge af arbejdet med Sundhedsplatformen bliver den planlagte workshop i december 2016 udskudt til august 2017, idet det ikke vil være meningsfuldt på nuværende tidspunkt at drøfte og prioritere indsatser, der alligevel først kan sættes i gang i 2. halvdel af I forum for forskning og innovation er der i år igangsat/planlagt en række opgaver i relation til implementeringen af RHPs forskningsplan, som strækker sig ind i 2017, bl.a.: 1. Kortlægning af igangværende forskningsaktiviteter i RHP (dels gennem pure og dels gennem en kortlægning af kvalitets- og relevanskriterier). Herunder også det indledende arbejde i forbindelse med udarbejdelse af flerårige forskningsplaner for alle forskergrupper i RHP 2. udarbejdelse af udkast til fælles prioriteringsmodel for igangsættelse af nye forskningsprojekter 3. fremtidig model for kompetencecentre i RHP 4. Helhedsorienteret forskningsstøtte og -administration Disse initiativer fortsætter selv om forum for forskning og innovation holder pause i 1. halvdel af 2017 (se bilag 2 for uddybende beskrivelse). På mødet drøftes om der er behov for at igangsætte yderligere mindre udviklingsopgaver i 1. halvdel af Bilag Bilag 2: Igangværende/planlagte aktiviteter på forskningsområdet i 2017 Punkt 3 Præsentation af kortlægning via Pure Form Oplæg og fælles drøftelse Indstilling Det indstilles, at forum for forskning drøfter: - Resultatet af kortlægningen og hvordan resultaterne kan anvendes fremadrettet Beslutning/Vigtige drøftelser De fleste centre/forskningsgrupper har nu indberettet emneord og status på projekter. Der mangler dog fortsat en række besvarelse. Disse besvarelser indhentes, så opgørelsen bliver komplet.

4 Data foreligger fortsat primært som rå-data. Der arbejdes i den kommende periode videre med at analysere data, ligesom der arbejdes videre med en forfinet opsætning af data baseret på de input forummet gav. På et af de to forårsmøder i forum for forskning og innovation drøftes de bearbejdede data med henblik på en drøftelse af, hvordan vi udover det overblik det skaber for ledelsen af RHP organisationen - bruger resultatet af kortlægningen i det videre arbejde. Denne drøftelse skal fungere som optakt/input til workshoppen i august/september. Sagsresumé Kortlægningen er igangsat og forskningsgrupperne er blevet bedt om at indmelde emneord, status på projekter mv. med frist 9. november. På mødet præsenteres resultatet af kortlægningen. Sammen med resultaterne fra den endnu ikke gennemførte kortlægning af kvalitet og relevans vil denne del af kortlægningen danne grundlaget for en dialog med forskergrupperne om den videre udvikling af forskningsgruppernes aktiviteter. Denne dialog skal munde ud i udarbejdelsen af konkrete flerårige forskningsplaner, hvor kommende initiativer og mål for den enkelte forskergruppe beskrives. Bilag Bilag 3: Kortlægning af igangværende forskningsaktiviteter via Pure (materialet vil blive eftersendt) Punkt 4 Anvendelse af ny dyrestald på PC København Form Fælles drøftelse Indstilling Det indstilles, at forum for forskning og innovation drøfter og godkender: - Plan for den fremtidige dyrestald på PC København Beslutning/Vigtige drøftelser Punktet udgik, da bilaget ikke kunne nå at blive udsendt inden mødet. Punktet drøftes i stedet ved det kommende møde i forum for forskning og innovation. Anders Fink- Jensen, leder af neuropsykiatrisk laboratorium, inviteres til at præsentere planen. Sagsresumé I forbindelse med nybyggeriet på Bispebjerg Hospital bygges der en ny dyrestald. Dyrestalden skal primært anvendes af Neuropsykiatrisk laboratorium, der har udarbejdet en plan for den fremtidige anvendelse. På mødet drøftes planen med henblik på godkendelse. Bilag Bilag 4: Plan for dyrestald (materialet eftersendes) Punkt 5 Årshjul 2017 Form Fælles drøftelse Indstilling Det indstilles, at forum for forum for forskning drøfter:

5 - Udkast til årshjul 2017 for forum for forskning og innovation Beslutning/Vigtige drøftelser På baggrund af beslutning om at lægge to møder i forum for forskning og innovation i første halvdel af 2017 tilpasses årshjulet. Der blev drøftet følgende forslag til yderligere punkter til årshjulet: Dataanmeldelser nedbringelse af sagsbehandlingstid Sundhedsplatformen og koblingen til forskningen (herunder ind- og udgående data i SP) Forskningsevaluering (2015-data hele regionens opgørelse, alternativt RHPs egne data) Administrative processer i RHP Årshjulet er tilpasset i forhold drøftelserne ved mødet. Det opdaterede årshjul udsendes til forummets medlemmer, der kan sende forslag til yderligere punkter ind til Marianne Meinertz Sagsresumé Der er udarbejdet forslag til årshjul for Årshjulet er tilpasset beslutningen om, at de tværgående mødefora sættes på pause i første halvdel af 2017 som følge af forberedelsesarbejdet i forbindelse med go-live på Sundhedsplatformen. Forslaget til årshjulet drøftes i forum for forskning og innovation, der giver input til yderligere punkter Bilag Bilag 5: udkast til årshjul Punkt 6 Punkter til næste møde Beslutning/Vigtige drøftelser Tema-drøftelse: Ved møde i forum for forskning og innovation i oktober 2016 blev der talt om, at der fremadrettet skulle være en tema-drøftelse som et af punkterne på dagsordenen. Ved første møde i 2017 (januar), vil der være et tema om børne- og ungdomspsykiatrien (ca. 15. min). Det blev foreslået, at oplægget blev centreret omkring, hvad der er i gang/undervejs i forskningsenheden, og hvilken udvikling der er sket siden fusionen i KUA udarbejder en skabelon for disse tema-oplæg, som udsendes til BUC forud for næste møde. Sagsresumé Punkt 7 Evt. Beslutning/Vigtige drøftelser Dataanmeldelser: Der blev efterspurgt et quick-fix til at nedbringe den lange sagsbehandlingstid på dataanmeldelser. Der blev orienteret om, at KUA er i gang med ansættelse af ekstra ressource i form af en studentermedhjælper, der kan udføre en del af sagsbehandlingen. Det er vigtigt, at den person, vi ansætter, har en juridisk baggrund, så vedkommende kan sætte sig ind i sagerne, der for manges vedkommende er meget komplicerede. Derudover drøftedes forskellige muligheder for en hurtig ekspedition af de eksisterende mange sager. Bl.a. blev der stillet forslag om at nogle af forskningsmiljøernes egne forskningskoordinatorer kunne indgå i en task force til nedbringelse af puklen af dataanmeldelser. KUA vil undersøge om der kan hentes yderligere hjælp. Det anførtes, at det vil blive ganske omkostningstungt for centre/rhp/forskergrupperne hvis projekter forsinkes og man har eksempelvis ph.d.-studerende, som allerede er ansat og dermed oppebærer løn.

6 Der arbejdes på et notat, der skal beskrive snitflader og ansvarsområder i forhold til, hvad der løftes under anmeldelsesparaplyen og hvad forskerne selv er ansvarlige for at løfte. Sagsresumé

7 PROGRAM (TENTATIVT) FOR FORSKNINGSDAGEN 2016 Mandag den 12. december kl Auditorium 1, Rigshospitalet, Indgang 44 Tilmelding https://kursusportalen.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id= Morgenmad Ophæng af posters til formiddagens session Velkomst ved vicedirektør Peter Treufeldt Session 1 Ordstyrer: Professor Poul Videbech Anne Katrine Pagsberg, BUC Quetiapine extended release versus aripiprazole in children and adolescent with first episode psychosis. Results from the randomized, blinded Tolerability and Efficacy of Antipsychotics (TEA) Trial Christoffer Thomsen, PC Frederiksberg Predictors of Coercive Measures among Psychiatric Inpatients: A Nationwide Register- Based Cohort Study Kasper Jessen, PC Glostrup Cortical Thickness in Antipsychotic-Naïve Patients with Schizophrenia Morten Hvenegaard Pedersen, PC Nordsjælland Group Ruminations-focused Cognitive Behavior Therapy versus Group Cognitive Behavior Therapy for Major Depression: Results from a randomized controlled trial Kaffepause Guidet Posterwalk Session 2 Ordstyrer: Martin Balslev Camilla Svensson, PC København The Glucagon-like peptide-1 analogue Liraglutide Improves Glucose Tolerance and reduces Body Weight in Patients treated with Clozapine or Olanzapine Martin Køster Rimvall, BUC Introducing the White Noise task in childhood: associations between speech illusions and psychosis vulnerability Majbritt Busk Madsen, PC Sct. Hans Pharmagenomics variations during antidepressant treatment Hanne Tranberg, PC Stolpegård Behandlingsudbytte og patientdeltagelse ved pakkeforløb for angstlidelse på to centre i RHP Tine Pedersen, BUC Being perfect but denying it. Perfektionistiske træk hos unge med anoreksi Frokostpause Poster udskiftning Session 3 Ordstyrer: Lars Kessing Erik Vindbjerg, PC Ballerup Kulturelt afhængige symptombilleder på PTSD, depression og angst afdækning af kulturelle ligheder, forskelle samt tilpasning af måleinstrumenter Kamilla Miskowiak, PC København The effect of erythropoietin on cognition in affective disorders Associations with baseline deficits and change in subjective cognitive complaints Anne Thorup, BUC The Danish High Risk and Resilience study VIA 7: de første resultater om sociale forhold, levevilkår, psykopatologi og kognition hos 522 danske børn, hvoraf flertallet er født af forældre med alvorlig psykisk sygdom Sonja Orlovska, PC København Infections with group A beta-hemolytic streptococcus as risk factor for mental disorders testing the PANDAS hypothesis in a nationwide study Kaffepause Guidet Posterwalk Ph.d session Ordstyrer: Kerstin Plessen Anne Ranning, PC København When parents have a severe mental illness - Perspectives on children's life circumstances Ph.d. 2 Ukendt titel Ph.d 3 Ukendt titel Afrunding og uddeling af priser ved vicedirektør Peter Treufeldt

8 Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg København Ø. Telefon Direkte Fax Mail Web Ref.: MM Dato: 9. november 2016 Indsatser på forskningsområdet første halvdel af 2017 I foråret 2016 blev RHPs forskningsplan for perioden godkendt. Forskningsplanen er ambitiøs, og peger på mange forskelligartede indsatser, der skal løftes i den kommende 5-års periode. Som startskuddet til implementeringen af forskningsplanen, blev der d. 22. juni afholdt en workshop for direktion, centerledelser, forskere, bruger/pårørenderepræsentanter og stabschefer, hvor det blev drøftet, hvordan vi i organisationen får omsat forskningsplanens ord til konkrete indsatser. Opsamlingen fra workshoppen viste, at der særligt var 6 overordnede områder, der var i fokus på workshoppen, og som deltagerne prioriterede, at der blev arbejdet videre med: 1. Prioritering 2. Finansiering 3. Fagligt samarbejde/ samarbejde ml. forskning og klinik 4. Patientinddragelse 5. Implementering af forskningsresultater 6. Videndeling/kommunikation De overordnede områder blev drøftet i forum for forskning og innovation d. 23. august med henblik på en prioritering af, hvilke konkrete indsatser, der skulle igangsættes i Drøftelserne ved mødet gjorde det dog tydeligt, at der var behov for, at de overordnede områder blev beskrevet og systematiseret yderligere, før der kunne foretages en endelig prioritering af, hvilke indsatser, der skal arbejdes videre med i Allerede nu er der i regi af forum for forskning og innovation og Hospitalsledelsen dog igangsat flere store opgaver, der relaterer sig til nogle af de på workshoppen identificerede områder. Nedenfor er skitseret, hvilke opgaver der enten allerede er igangsat eller planlagt, og som der vil blive arbejdet videre på i 2017, og hvordan de relaterer sig til de 6 overordnede områder fra workshoppen:

9 Prioritering Igangværende og planlagte aktiviteter i 2017 Kortlægning af igangværende forskningsaktiviteter i RHP: 1. En opgørelse af igangværende forskning via forskningsregistreringssystemet, Pure. Alle centre er blevet bedt om at opdatere samtlige af deres forskningsprojekter med emneord. Kortlægningen vil vise hvordan igangværende forskningsprojekter fordeler sig på forskningsområde, forskningsmetodikker og forskergrupper i RHP. Dette arbejde er tæt på at være afsluttet. 2. Kortlægning af igangværende forskningsaktiviteters kvalitet og relevans a. Fastlæggelse af kvalitets- og relevanskriterier b. Kortlægning af RHPs forskergrupper med udgangspunkt i de opstillede kvalitets- og relevanskriterier Udarbejdelse af flerårige forskningsplaner for forskergrupper i RHP: 1. Med udgangspunkt i kortlægningens resultater indledes der dialog med hver forskergruppe om, hvordan forskergruppen bedst muligt kan udvikle sig de kommende år. Som en del af dette arbejde skal der udarbejdes flerårige forskningsplaner for hver forskergruppe, hvor mål og indsatser for de kommende år beskrives. Udarbejdelse af en prioriteringsmodel/matrice gældende for hele RHP: 1. Med udgangspunkt i de opstillede kvalitets- og relevanskriterier opstilles der en prioriteringsmodel/matrice, der skal fungere som et hjælperedskab i forbindelse med beslutning om igangsættelse af nye forskningsprojekter KUA arbejder videre med et udkast til en sådan model i 1. halvdel af 2017 med henblik på konkret drøftelse og kvalificering i forum for forskning og innovation i efteråret Videndeling/kommunikation Resultatet af kortlægningen af igangværende forskning vil give os et overblik over, hvilke forskningsområder, metoder og forskergrupper, der findes på nuværende tidspunkt i RHP. Den viden vil vi fremadrettet kunne arbejde videre med i forhold til en mere målrettet strategisk forskningsformidling både internt i forhold til vidensdeling mellem forskning og klinik, men også udadtil til eksterne samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Kortlægningen kan desuden være med til at sætte fokus på at skabe synergi og øget samarbejde mellem forskningsgrupper. Forum for forskning og innovation har ud over de drøftelser, der har været ved workshoppen i juni 2016 ønsket et yderligere fokus på strategisk forskningsformidling. De opgaver der er igangsat/igangsættes indenfor dette overordnede område i 2016/2017 vil primært været relateret til netop den strategiske forskningsformidling Branding af forskningen i RHP: Kommunikationsafdelingen har lavet profiler af alle RHPs professorer, og Center for Regional Udvikling er i gang med et større profileringsprojekt, hvor der udarbejdes Pure-profiler for alle aktive forskere i RHP (og den øvrige del af RegH). 1. Det planlægges at der arbejdes videre med udviklingen af en hjemmeside for RHP, hvor alle Side 2

10 forskere ikke kun professorerne - og forskergrupper kan præsenteres med en mere udtømmende profil end der er mulighed for via Pure-portalen. Fagligt samarbejde/ samarbejde ml. forskning og klinik En stor del af de indsatser, der skal igangsættes i relation til dette område skal gennemføres lokalt på centrene. Herudover er der brug for en organisatorisk understøttelse af, hvordan vi bedst sikrer koblingen mellem forskning og klinik. Bl.a. for at imødekomme dette behov, blev der i september 2016 afholdt et heldagsseminar for klinikchefkredsen, der dels var centreret omkring at klæde klinikcheferne på med viden om igangværende forskningsaktiviteter på alle RHPs centre og dels var centreret omkring at sætte fokus på, hvordan man i en travl hverdag kan sætte ledelsesfokus på interaktionen mellem klinik og forskning. Fremtidig model for kompetencecentre i RHP: 1. En fremtidig model for kompetencecentre i RHP vil indebære, at der skal kigges på snitflader mellem kompetencecentre og specialefunktioner, og at der udarbejdes harmoniserede funktionsbeskrivelser for alle funktioner i RHP. Dette arbejde vil dermed kunne understøtte en bedre koordinering mellem klinik og forskning ved at sikre et øget fokus på samarbejdet på tværs af funktioner i RHP. 2. Der er gennemført en indledende kortlægning af kompetencecentrene, der i løbet af den kommende tid vil blive udbygget Patientinddragelse Dette indsatsområde spænder bredt og dækker både over indsatser, der er rettet mod en optimering af patientrekrutteringen til forskningsprojekter og til indsatser hvis formål er at skabe en øget involvering af patienter/pårørende i formuleringen af forskningsstrategiske oplæg, konkrete forskningsidéer og tilrettelæggelsen af konkrete forskningsprojekter. I en kommende prioriteringsmodel vil patientinddragelse indgå som et af de vigtige parametre i formuleringen af kvalitets- og relevanskriterierne Helhedsorienteret forskningsstøtte og administration Ud over de ovenfor nævnte områder, der blev identificeret på workshoppen, er et af de strategiske nøgleinitiativer i RHPs forskningsplan, at der skal skabes en helhedsorienteret forskningsstøtte og administration. Regionen er i gang med at udvikle en fælles governancemodel for forskningsunderstøttelse i hele Region Hovedstaden og i et samarbejde med Københavns Universitet. Dette arbejde er allerede i gang nu på et skitseplan, men vil for alvor tage fart i Det vil derfor både være meget oplagt og særdeles relevant at vi i RHP tager fat på dette emne allerede nu, så vi sikrer os, at RHP arbejder i samme retning som RH, og så vi meget tidligt i processen kan tænke RHP ind i den samlede model på den mest hensigtsmæssige måde. Formandskabet for forum for forskning og innovation har derfor besluttet, at det vil være et af de områder, der arbejdes videre med i løbet af Helhedsorienteret forskningsstøtte- og administration: En helhedsorienteret forskningsstøtte og -administration betyder, at RHP må kigge på en professionalisering af området, og hvordan vi bedst muligt kan udnytte de eksisterende ressourcer. 1. I et samarbejde mellem KUA og ØPA vil stabene begynde at afdække området med henblik på en drøftelse i forum for forskning og innovation i efteråret Side 3

11 Fremtidig model for kompetencecentre i RHP: Som tidligere angivet vil en fremtidig model for kompetencecentre i RHP vil indebære udarbejdelsen af harmoniserede funktionsbeskrivelser for alle funktioner i RHP og dermed en øget professionalisering i opgavevaretagelsen på området. Sundhedsplatformens betydning for igangsættelse af nye udviklingsopgaver I maj 2017 overgår Region Hovedstadens Psykiatri til Sundhedsplatformen. Implementeringen af Sundhedsplatformen kræver mange ressourcer i organisationen, og allerede nu er RHP godt i gang med forberedelserne, der intensiveres i foråret Det betyder, at andre aktiviteter så vidt muligt sættes i bero i en periode, så det er muligt at sætte fuldt fokus på Sundhedsplatformen. Det er derfor besluttet, at mødeaktiviteter i de tværgående mødefora reduceres til et minimum i 1. halvdel af For forum for forskning og innovation betyder det, at der planlægges med ét møde i begyndelsen af februar 2017, hvorefter forummet holder pause frem til slutningen af august/midten af september. Denne beslutning er truffet for at sikre centerledelserne den fornødne ro og plads til at kunne prioritere forberedelserne til Sundhedsplatformens go-live. Der er udsendt invitation til 2. workshop vedr. implementering af RHPs forskningsplan, der er planlagt til d. 19.december Som følge af forberedelsesarbejdet med Sundhedsplatformen, bliver den planlagte workshop i december 2016 udskudt til august 2017, idet det ikke vil være meningsfuldt på nuværende tidspunkt at drøfte og prioritere indsatser, der alligevel først kan sættes i gang i 2. halvdel af Indsatser i 1. halvdel af 2017 Selv om mødeaktiviteten i forum for forskning og innovation sættes på pause i 1. halvdel af 2017, betyder det ikke, at der ikke arbejdes videre på indsatserne under RHPs forskningsplan. Men en stor del af arbejdet vil ligge i regi af RHPs stabe - primært i Kvalitets og Udviklingsafdelingen og i Økonomi og Planlægningsafdelingen. I løbet af 1. halvdel af 2017 vil der således blive arbejdet videre med de ovenfor nævnte initiativer, ligesom der vil blive arbejdet med at konkretisere og systematisere de 6 overordnede områder, der blev identificeret og prioriteret ved workshoppen i juni. Dette konkretisering vil danne udgangspunktet for de videre drøftelser ved workshoppen i august På baggrund af workshoppens drøftelser vil forum for forskning og innovation på et møde i august/september beslutte, hvad der skal arbejdes videre med i 2. halvdel af Side 4

12 Rapport Igangværende forskningsprojekter i Region Hovedstadens Psykiatri

13 Trauma and Stressor Related Disorders, including traumatic experience in childhood Transcultural Psychiatry Suicide Substance-Related Disorders Somatoform Disorders Sexual Dysfunctions, Psychological, Paraphilic Disorders and Disorders of sexual preference or Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders recovery Psychotherapy Phenomenology Pervasive development disorders, speech/language disorders, Motor Disorders Personality Disorders Neurodevelopmental Disorders Neurocognitive/Organic Disorders Mood Disorders Forensic Psychiatry Eating Disorders Behavioral, emotional disorders onset Anxiety Disorders Antal forskningsprojekter fordelt på Mental Disorders Center Forskningsgruppe RHP PC Amager 3 PC Ballerup Transkulturel psykiatri Spiseforstyrrel 2 ser Rehabilitering og recovery PC Frederiksberg PC Glostrup CINS/CNSR CNDR 8 PC Hvidovre PC København Sexologisk klinik Affektiv klinik 16

14 Depressions 10 biologi Neurolab 3 4 Forsk.enheden Psykoterapeuti sk klinik PC Nordsjælland PC Sct. Hans Institut for biologisk psykiatri Dobbeltdiag Retpsykiatri 3 2 PC Stolpegård BUC

15 Registerbased research Recovery Psychotherapy Psychosocial Interventions Psychological assessment and Physical Treatments Pharmacology Neurophysiolo gy Neuroimaging Health Systems Research Genetic Techniques Epidemiologic Cognition Biomarkers Behavior and Behavior Mechanisms Animal experimentatio Antal forskningsprojekter fordelt på Analytical, Diagnostic and Therapeutic techniques and Equipment Category Center Forskningsgrupper RHP PC Amager 2 1 PC Ballerup KC Transkulturel PC Frederiksberg psykiatri Spiseforstyrrelser 1 KC Rehabilitering og recovery PC Glostrup CINS/CNSR CNDR PC Hvidovre 1 1 PC København Affektiv forskningsenhed Neurolab 1 2 Depressions biologi Sexologisk klinik 2

16 Forskningsenheden BBH Psykoterapeutisk Klinik 5 PC Nordsjælland PC Sct. Hans Institut for biologisk psykiatri KC Dobbeltdiagnose KC Retspsykiatri 2 2 PC Stolpegård 1 5 BUC

17 Antal forskningsprojekter fordelt på Study Design Center Forskningsgrupper Meta-Analysis Observational study Randomized Controlled Clinical Trial RHP PC Ballerup KC Transkulturel 7 2 psykiatri Spiseforstyrrelser 1 KC rehabilitering og recovery PC Frederiksberg 1 2 PC Glostrup 21 4 CINS/CNSR 12 4 CNDR 8 PC Hvidovre 1 PC København Affektiv 13 1 forskningsenhed Neuro lab 2 Depressions biologi 6 3 Sexologisk klinik 1 1 Forskningsenheden BBH Psykoterapeutisk Klinik 2 PC Nordsjælland 3 3 PC Sct. Hans Institut for biologisk psykiatri 2 1 KC Retspsykiatri 1 KC Dobbeltdiagnose 5 PC Stolpegård 3 2 BUC 20 4

18 Igangværende projekter, fordelt på center/forskningsgruppe og emneord Igangværende projekter i alt i Region Hovedstadens Psykiatri 180 (link til relevant side i rapporten) Igangværende projekter Psykiatrisk Center Amager 3 Psykiatrisk Center Ballerup 16 Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 9 Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery 5 Afsnit for spiseforstyrrelser 2 Psykiatrisk Center Frederiksberg 3 Psykiatrisk Center Glostrup 35 CINS/CNSR 24 Center for Neuropsychiatric Depression Research 8 Psykiatrisk Center Hvidovre 10 Psykiatrisk Center København 78 Affektiv forskningsenhed 16 Depressionsbiologi 10 Neuropsykiatrisk laboratorium 7 Sexologisk klinik 8 Forskningsenheden BBH 26 Psykoterapeutisk Klinik 5 Psykiatrisk Center Nordsjælland 8 Psykiatrisk Center Sct. Hans 34 Institut for biologi 18 Kompetencecenter for dobbeltdiagnoser 8 Kompetencecenter for retspsykiatri 8 Psykoterapeutisk Center Stolpegård 5 Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden 25 Side 1 af 138

19 Psykiatrisk Center Amager Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders Sindslidelse og præmobid IQ Parnas, A. F. U., Parnas, J. S. S. & Sørensen, H. J. 01/03/ /11/2017 Risikogener for selvmordsadfærd Wang, A. G. & Koefoed, P. 01/01/ /12/2016 Risikogener for psykisk sygdom på Færøerne Wang, A. G. 01/01/ /12/2016 Psychological assessment and psychometrics Sindslidelse og præmobid IQ Parnas, A. F. U., Parnas, J. S. S. & Sørensen, H. J. 01/03/ /11/2017 Genetic Techniques Risikogener for selvmordsadfærd Wang, A. G. & Koefoed, P. 01/01/ /12/2016 Risikogener for psykisk sygdom på Færøerne Wang, A. G. 01/01/ /12/2016 Side 2 af 138

20 Psykiatrisk Center Ballerup Trauma and Stressor Related Disorders, including traumatic experience in childhood PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Event-related Potential in Trauma-Affected Refugees Meteran, H., Carlsson, J. M., Wiingaard Uldall, S., Vindbjerg, E. & Oranje, B. 01/02/ /01/2018 PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Transcultural Psychiatry PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 Side 3 af 138

21 Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 The encounter between clinicians and migrant patients in the outpatient mental health services in Denmark - A mixed methods study on cultural competences and the Cultural Formulation Interview. Glahder Lindberg, L., Carlsson, J. M., Johansen, K. S. & Skammeritz, S. L. 01/08/ /04/2019 The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Event-related Potential in Trauma-Affected Refugees Meteran, H., Carlsson, J. M., Wiingaard Uldall, S., Vindbjerg, E. & Oranje, B. 01/02/ /01/2018 PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders Illness Management and Recovery (IMR) Et randomiseret forsøg og et kvalitativt studie til at undersøge effekten af IMR-programmet Dalum, H. S., Korsbek, L., Kistrup, K., Olander, M., Thomsen, K., Mikkelsen, J. H., Lindschou Hansen, J., Nordentoft, M. & Eplov, L. F. 01/12/ /12/2017 Side 4 af 138

22 Momentum - en app til fælles beslutninger og recovery Korsbek, L. 01/02/ /01/2020 Recovery-oriented practice in mental health inpatient settings Waldemar, A. K. & Arnfred, S. M. 15/08/ /10/2017 Cochrane Review on Illness Management and Recovery Programme Korsbek, L. 01/04/ /12/2017 Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 Registerbased research Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 recovery Illness Management and Recovery (IMR) Et randomiseret forsøg og et kvalitativt studie til at undersøge effekten af IMR-programmet Dalum, H. S., Korsbek, L., Kistrup, K., Olander, M., Thomsen, K., Mikkelsen, J. H., Lindschou Hansen, J., Nordentoft, M. & Eplov, L. F. 01/12/ /12/2017 Momentum - en app til fælles beslutninger og recovery Korsbek, L. 01/02/ /01/2020 Side 5 af 138

23 Recovery-oriented practice in mental health inpatient settings Waldemar, A. K. & Arnfred, S. M. 15/08/ /10/2017 Randomized Controlled Clinical Trial Illness Management and Recovery (IMR) Et randomiseret forsøg og et kvalitativt studie til at undersøge effekten af IMR-programmet Dalum, H. S., Korsbek, L., Kistrup, K., Olander, M., Thomsen, K., Mikkelsen, J. H., Lindschou Hansen, J., Nordentoft, M. & Eplov, L. F. 01/12/ /12/2017 Momentum - en app til fælles beslutninger og recovery Korsbek, L. 01/02/ /01/2020 PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Psychotherapy PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Psychosocial Interventions Illness Management and Recovery (IMR) Et randomiseret forsøg og et kvalitativt studie til at undersøge effekten af IMR-programmet Dalum, H. S., Korsbek, L., Kistrup, K., Olander, M., Thomsen, K., Mikkelsen, J. H., Lindschou Hansen, J., Nordentoft, M. & Eplov, L. F. 01/12/ /12/2017 Side 6 af 138

24 Cochrane Review on Illness Management and Recovery Programme Korsbek, L. 01/04/ /12/2017 RENEW-DK Et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske sårbarheder Høj, M. 01/11/ /10/2018 The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Psychological assessment and psychometrics Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 Physical Treatments PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 Phenomenology Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 Pharmacology PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Side 7 af 138

25 Observational study Recovery-oriented practice in mental health inpatient settings Waldemar, A. K. & Arnfred, S. M. 15/08/ /10/2017 Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 RENEW-DK Et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske sårbarheder Høj, M. 01/11/ /10/2018 What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 The encounter between clinicians and migrant patients in the outpatient mental health services in Denmark - A mixed methods study on cultural competences and the Cultural Formulation Interview. Glahder Lindberg, L., Carlsson, J. M., Johansen, K. S. & Skammeritz, S. L. 01/08/ /04/2019 Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders Sjögren, J. M. 11/01/ /12/2026 Side 8 af 138

26 The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Event-related Potential in Trauma-Affected Refugees Meteran, H., Carlsson, J. M., Wiingaard Uldall, S., Vindbjerg, E. & Oranje, B. 01/02/ /01/2018 Neuroimaging What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 Neurodevelopmental Disorders Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 Mood Disorders RENEW-DK Et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske sårbarheder Høj, M. 01/11/ /10/2018 Meta-Analysis Cochrane Review on Illness Management and Recovery Programme Korsbek, L. 01/04/ /12/2017 Health Systems Research Momentum - en app til fælles beslutninger og recovery Korsbek, L. 01/02/ /01/2020 Side 9 af 138

27 Recovery-oriented practice in mental health inpatient settings Waldemar, A. K. & Arnfred, S. M. 15/08/ /10/2017 Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 The encounter between clinicians and migrant patients in the outpatient mental health services in Denmark - A mixed methods study on cultural competences and the Cultural Formulation Interview. Glahder Lindberg, L., Carlsson, J. M., Johansen, K. S. & Skammeritz, S. L. 01/08/ /04/2019 Eating Disorders the RESAN project Sjögren, J. M. 01/07/ /01/2021 Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders Sjögren, J. M. 11/01/ /12/2026 Biomarkers Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders Sjögren, J. M. 11/01/ /12/2026 Anxiety Disorders RENEW-DK Et tværsektorielt uddannelses- og netværksorienteret støttetilbud til unge med psykiske sårbarheder Høj, M. 01/11/ /10/2018 Side 10 af 138

28 Kompetencecenter for transkulturel psykiatri Trauma and Stressor Related Disorders, including traumatic experience in childhood PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Event-related Potential in Trauma-Affected Refugees Meteran, H., Carlsson, J. M., Wiingaard Uldall, S., Vindbjerg, E. & Oranje, B. 01/02/ /01/2018 PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Transcultural Psychiatry PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 Side 11 af 138

29 Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 The encounter between clinicians and migrant patients in the outpatient mental health services in Denmark - A mixed methods study on cultural competences and the Cultural Formulation Interview. Glahder Lindberg, L., Carlsson, J. M., Johansen, K. S. & Skammeritz, S. L. 01/08/ /04/2019 The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Event-related Potential in Trauma-Affected Refugees Meteran, H., Carlsson, J. M., Wiingaard Uldall, S., Vindbjerg, E. & Oranje, B. 01/02/ /01/2018 PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 Side 12 af 138

30 Registerbased research Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 Randomized Controlled Clinical Trial PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Psychotherapy PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Psychosocial Interventions The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Psychological assessment and psychometrics Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 Side 13 af 138

31 Physical Treatments PTF4: Basic Body Awareness Therapy versus blandet fysisk aktivitet som tillægsbehandling for traumatiserede flygtninge. Et randomiseret, kontrolleret studie. Nordbrandt, M., Carlsson, J. M., Ekstrøm, M. & Mortensen, E. L. 16/09/ /09/2018 Phenomenology Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 Pharmacology PTF5: Treatment of Sleep Disturbances in Trauma-affected Refugees A Randomised Controlled Trial Sandahl, H., Carlsson, J. M., Jennum, P. J. & Baandrup, L. 01/03/ /03/2019 Observational study Tilpasning og validering af spørgeskemaer til udredning af PTSD, depression og angst hos flygtninge - med særligt fokus på flygtninge fra Mellemøsten Carlsson, J. M., Vindbjerg, E., Elklit, A., Mortensen, E. L., Ekstrøm, M. & Makransky, G. 01/09/ /09/2017 Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 Side 14 af 138

32 The encounter between clinicians and migrant patients in the outpatient mental health services in Denmark - A mixed methods study on cultural competences and the Cultural Formulation Interview. Glahder Lindberg, L., Carlsson, J. M., Johansen, K. S. & Skammeritz, S. L. 01/08/ /04/2019 The MindSpring project: Prevention of chronic PTSD and social dysfunction among refugees Sonne, C. K., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Silove, D. 01/02/ /01/2018 Event-related Potential in Trauma-Affected Refugees Meteran, H., Carlsson, J. M., Wiingaard Uldall, S., Vindbjerg, E. & Oranje, B. 01/02/ /01/2018 Neuroimaging What are the neural correlates to psychotic and dissociative experiences in refugee victims of torture? Wiingaard Uldall, S., Carlsson, J. M., Glenthøj, B. Y., Rostrup, E., Siebner, H. R. & Lanius, R. 01/02/ /02/2018 Neurodevelopmental Disorders Psychopathological differences between Asperger syndrome and schizotypal disorder in an adult sample Nilsson, M., Arnfred, S. M. & Handest, P. 01/10/ /09/2018 Health Systems Research Transcultural psychiatric assessment and treatment of migrants in Denmark Skammeritz, S. L., Carlsson, J. M., Mortensen, E. L. & Nørredam, M. 01/07/ /07/2018 The encounter between clinicians and migrant patients in the outpatient mental health services in Denmark - A mixed methods study on cultural competences and the Cultural Formulation Interview. Glahder Lindberg, L., Carlsson, J. M., Johansen, K. S. & Skammeritz, S. L. 01/08/ /04/2019 Side 15 af 138

33 Afsnit for spiseforstyrrelser Observational study Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders Sjögren, J. M. 11/01/ /12/2026 Eating Disorders the RESAN project Sjögren, J. M. 01/07/ /01/2021 Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders Sjögren, J. M. 11/01/ /12/2026 Biomarkers Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study in Eating Disorders Sjögren, J. M. 11/01/ /12/2026 Side 16 af 138

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 25.08. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03a Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Punkt 1 Forventningsafstemning for det kommende arbejde i forum for forskning og innovation Indstilling

Punkt 1 Forventningsafstemning for det kommende arbejde i forum for forskning og innovation Indstilling Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Forskning og Innovation Dato: 21.04.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Birte Glenthøj,

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter:

REFERAT. Dagsordenspunkter: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 09.06. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 0.08 Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Psykiatrisk Center Ballerup December 2016 Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Forskningsplan 2017-2020 Mission Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 02.06.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Centerchef

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

Referat. Dagsordenspunkter: Punkt 1. Form. Beslutning/Vigtige drøftelser

Referat. Dagsordenspunkter: Punkt 1. Form. Beslutning/Vigtige drøftelser Referat Møde i: Forum for forskning og innovation J.nr.: Dato/tidspunkt: 15. december 2015 Sted/lokale: 0.08 Deltagere: Martin Lund, Karin Garre, Peter Treufeldt, Thomas Werge, Lars Kessing, Jessica Carlsson,

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Bettina Skovmand Børne- og ungdomspsykiatrien, afdeling Glostrup Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 28.08.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Bygning 2 (tæt ved indkørslen

Læs mere

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen

REFERAT. deltagere. Øvrige. Deltagere: Berit Schwartz (teamleder Kvalitets- og udviklingsafdelingen) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 21. september

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag Kl.: Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 08.09.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af mødet den 9. juni (5 min.) 2. Projekt: Børn som pårørende v. Katrine Frydendahl (20 min) REFERAT Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 25. august 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 5.01 Deltagere: Anne Heurlin (overlæge BUC), Ane Kristine

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 1 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nøregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Velkommen til verdens første

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og planlægningschef Sven Knudsen Teamleder, Kvalitets- og Udviklingsafd. (KUA), Marie Louise Shee. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Økonomi- og planlægningschef Sven Knudsen Teamleder, Kvalitets- og Udviklingsafd. (KUA), Marie Louise Shee. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 8.3.16 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør Martin

Læs mere

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og

Til stede under pkt. 3 om projekt Børn som pårørende i psykiatrien Katrine Frydendahl, Sekretariats- og Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 23. august

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen

Referat. Dagsordenspunkter: HR chef Ulla Rasmussen Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen Referat Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 0.09 Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 11.08.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial

Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial Metacognition and psychopathology - Outcomes from OPUS trial A 10 year follow-up of a randomised multi-centre trial of intensive early intervention versus standard treatment for patients with first episode

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø.

Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø. Sekretariats og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Samordningsudvalget i planområde midt Dato: 07.12.2012 Kl.: 10.30 12.00 Sted: Hold An Vej 7 2750 Ballerup Mødecenter A,

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Faglig ledelse og organisering

Faglig ledelse og organisering Faglig ledelse og organisering National konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien Den 9. marts 2015 Ph.d. studerende/oversgpl. Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans Hvis man ønsker at nedbringe

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan Forskning for patienten. Psykiatri. Forskning for patienten

Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan Forskning for patienten. Psykiatri. Forskning for patienten Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan 2016-2021 Forskning for patienten Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan 2016-2021 Forskning for patienten Forord................................................................................................

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Sygefravær og trivsel. Behandling. Arbejdsmiljø. Lean. Forskning CTP NYT JUNI 2015 NYT FRA. 3 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nørregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Sygefravær og trivsel Det

Læs mere

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015

Forskningsplan for Afd. P. Afdeling for Psykoser, AUH Risskov 2011-2015 Århus Universitetshospital Risskov Afd. P - Afdeling for Psykoser Forskningsplan for Afd. P Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7847 1627 www.regionmidtjylland.dk Afdeling for Psykoser, AUH Risskov

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Kvalitets- og Udviklingschef Mette Bertelsen Brugerrepræsentant: Kim Bach Klinikchef BUC Birgitte Borgbjerg Moltke

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Kvalitets- og Udviklingschef Mette Bertelsen Brugerrepræsentant: Kim Bach Klinikchef BUC Birgitte Borgbjerg Moltke Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 03.11.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander

Introduktion... 13 Lene Falgaard Eplov, Lisa Korsbek, Lone Petersen og Mette Olander Indholdsfortegnelse Redaktører... 8 Forfattere... 9 Forord... 11 Poul Nyrup Rasmussen Introduktion... 13 DEL I REHABILITERING I NUTIDENS PSYKIATRI... 17 Kapitel 1. Rehabilitering i et historisk perspektiv...

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.01 Deltagere:

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkter:

Dagsorden. Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for forskning og innovation J.nr.: Dato/tidspunkt: 31. januar 2017 kl. 8.00 10.00 Sted/lokale: Kristineberg 0.08 Deltagere: Karin Garre, Martin Lund, Peter Treufeldt, Lars Kessing,

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg København Ø. Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 11.12.2012 Kl.: 12.30 14.00 Sted: Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Etage 9, mødelokale 9 Deltagere: Anette

Læs mere

Eva Stokbro Jensen Københavns Kommune, Mål og rammekontoret

Eva Stokbro Jensen Københavns Kommune, Mål og rammekontoret Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri planområde Byen Dato: 01.10.2013 Kl.: 13.30 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen (indgang fra Rådhusets

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 16.8.2016 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Patientbehandling Dato: 29. marts 2016 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.0.9 Deltagere: Vicedirektør Peter Treufeldt (formand)

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud)

Gitte Overgaard Allerød Kommune (afbud) Gitte Rasmussen Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP (afbud) Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri planområde nord Dato: 19.04.2013 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej 48 Indgang

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen København Ø. Telefon Direkte Fax Mail

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen København Ø. Telefon Direkte Fax Mail Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg midt Dato: 19.02.2014 Kl.: 13.00 15.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.03b Kristineberg

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

- en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien

- en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien - en smartphone app til understøttelse af fælles beslutningstagning i psykiatrien Lisa Korsbek, seniorforsker Esben Sandvik Tønder, daglig projektleder Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery,

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø.

REFERAT. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Kristineberg 3 2100 København Ø. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget i planområde syd Dato: 18.03.2013 Kl.: 10.30 12.30 Sted: Psykiatrisk Center Glostrup Glostrup Hospital Ndr. Ringvej 57 Indgang

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 05.05.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b

Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR Psykiatri Dato: 6. maj 2013 Kl.: 13.. 15.00 Sted: 5.03b Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax 45 11 20 07 Mail Jeanet.Kragerup@regionh.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Knud Andersen myndighedschef i Socialcenter København Kristen Kistrup centerchef på Psykiatrisk Center Frederiksberg

Knud Andersen myndighedschef i Socialcenter København Kristen Kistrup centerchef på Psykiatrisk Center Frederiksberg Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri Planområde Byen Dato: 08.04.2013 Kl.: 14.00 15.30 Sted: Københavns Kommune Bernstorffsgade 21, kælderen Deltagere:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Referat. Dagsordenspunkter:

Referat. Dagsordenspunkter: Referat Møde i: Forum for forskning og innovation J.nr.: Dato/tidspunkt: 14. juni kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Lokale 0.08 Deltagere: Martin Lund, Lars Kessing, Anne-Rose Wang, Merete Nordentoft, Kirsten

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Birgitte Welcher centerchef. Psykiatrisk Center Hvidovre (afbud) Bodil Tøndborg leder af børnehandicap, Hvidovre Kommune

Birgitte Welcher centerchef. Psykiatrisk Center Hvidovre (afbud) Bodil Tøndborg leder af børnehandicap, Hvidovre Kommune Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg syd Dato: 30.04.2014 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj 9. sal Deltagere: Anette Baltzersen leder

Læs mere

Møde i: SFR BUP Dato: 13. maj 2013 Kl.: Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø. Referat

Møde i: SFR BUP Dato: 13. maj 2013 Kl.: Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø. Referat Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 13. maj 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax 45 11

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: Kl.: Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: Kl.: Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 27.01.2014 Kl.: 10.00 11.30 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale5.03b Deltagere:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for Patientbehandling Dato: 23. februar 2016 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.0.9 Deltagere: Centerchef Per Sørensen (næstformand)

Læs mere

Anne-Rose Wang Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud)

Anne-Rose Wang Børne- og ungdomspsykiatrien, RHP Birthe Andersson Ballerup Kommune (formand børn) (afbud) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt Dato: 15.04.2013 Kl.: 13.00 15.30 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup Bygning 25 Maglevænget

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v.

i. Intern fordeling af ansvarsområder ii. Høringssvar hvordan får vi bygget en effektiv organisering op? iv. Spørgeskema til hospitalerne v. 10. juli 2012 Referat: 13. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 16. april, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Tove Lindhardt Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet:

REFERAT. Øvrige deltagere på mødet: Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for standardiserede og effektive arbejdsgange Dato: Tirsdag 1.12.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Direktør Martin

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015 Autisme og skolevægring VISO konference 1. december 2015 Baggrund Stigning i henvendelser hos VISO Komplekse sager med både udviklings- og kontekstuelle problematikker Viden om målgruppen, problemstillingen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere