SAMMENFATNING AF RAPPORTEN. Inhalationsteknik. Fokus på inhalationsteknik Aalborg Universitetshospital MINI RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATNING AF RAPPORTEN. Inhalationsteknik. Fokus på inhalationsteknik Aalborg Universitetshospital MINI RAPPORT"

Transkript

1 SAMMENFATNING AF RAPPORTEN Inhalationsteknik Fokus på inhalationsteknik Aalborg Universitetshospital MINI RAPPORT 2013 Sygehusapoteket Region Nordjylland 1

2 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FORMÅL METODE DESIGN PROJEKTMETODER DATAINDSAMLING DATA DATABEHANDLING OG STATISTISK ANALYSE RESULTATER OG DISKUSSION PATIENTER PLEJEPERSONALE KONKLUSION PERSPEKTIVERING INHALATIONSTEKNIK I SEKUNDÆRSEKTOREN I FREMTIDEN SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLANDS TILTAG FOR FORBEDRING AF INHALATIONSTEKNIK HOS INDLAGTE PATIENTER FREMTIDIG STUDIE KILDER BILAG 1: SKEMA TIL VURDERING AF INHALATIONSTEKNIK... I 2

3 1 Baggrund Suboptimal behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er associeret med øget sygdom, død samt samfundsmæssige omkostninger (1,2,3). I Danmark oplever op mod 10 % af befolkningen symptomer forenelige med astma, og op mod ca har fået stillet diagnosen astma (4). Derudover har over KOL (5). Dette svarer til, at ca danskere har kroniske lungesygdomme og i løbet af de sidste 20 år er antallet af patienter blevet fordoblet (4). I 2010 var af danskere med lungesygdomme i behandling med inhalationsmedicin (2). Fordelen ved inhalationsmedicin er, at lægemiddelstoffet leveres direkte ned i lungerne, hvorved der opnås en højere lokal koncentration med signifikant mindre risiko for systemiske bivirkninger (6). Inhalationsteknikken er vigtig for optimal behandling af både astma og KOL. Delivery og dermed effekten af lægemiddelstoffet mindskes, hvis inhalationsmedicinen ikke inhaleres korrekt (7). Flere studier har vist, at mellem % af patienter, som anvender inhalationsmedicin, udøver fejl i sin inhalationsteknik (8,9,13). Korrekt anvendelse af inhalationsdevices er en forudsætning for, at inhalationsmedicinen virker optimalt, og sygdommen kan holdes under kontrol (10). Siden 2005 har danskerne haft mulighed for rådgivning om inhalationsteknik på de private apoteker, Tjek på inhalation (TPI) (11). TPI er målrettet patienter, der kommer på de private apoteker, hvor personalet har mulighed for at tilbyde ydelsen mod honorering via offentlige midler. Efterfølgende er et tilbud om mobilt TPI kommet, hvor astma og KOL patienter har mulighed for at få rådgivning i eget hjem, hvilket forudsætter, at der er en kontakt mellem kunde og privat apotek (3). Internationale guidelines anbefaler vurdering af og rådgivning om inhalationsteknik i alle sundhedssammenhænge, inklusiv på hospitaler (12). I Danmark er der ikke lagt en national strategi på dette område. Et udenlandsk studie viser en fejlrate af inhalationsteknikken på % hos indlagte patienter, og behovet for patientundervisning i inhalationsteknik i sekundærsektoren er lige så stort, som i primærsektoren (13). Undersøgelser hos de danske private apoteker har vist, at op mod 80 % fejl i inhalationsteknikken hos astma og KOL patienter (8). Der foreligger ingen dansk undersøgelse om fejlrate i inhalationsteknik hos indlagte patienter, og dermed om behov for tiltag mht. undervisning. Derudover har plejepersonalet udtrykt ønske om at have fokus på rådgivning/undervisning i inhalationsteknik under indlæggelsen, så patienterne kan opnå den mest optimale behandling af astma og KOL. 2 Formål Formålet med projektet var derfor at undersøge: - fejlrate i inhalationsteknik hos hospitalsindlagte patienter - om en opkvalificering af plejepersonalets viden og håndtering af inhalationsmedicin ville forbedre inhalationsteknikken blandt patienter på udvalgte afsnit på Aalborg Universitetshospital. Formålet var også at afdække - hvordan Sygehusapotekets ressourcer bedst muligt kunne anvendes i forhold til opkvalificering af plejepersonale. 3

4 3 Metode 3.1 Design Projektet var designet som et interventionsstudie evalueret ved spørgeskemaundersøgelser blandt plejepersonale og patienter før (baseline) og efter (endpoint) intervention jf. figur 1. Studiet var opdelt i 4 faser; baseline, intervention, implementering og endpoint. 3.2 Projektmetoder Udvalgt plejepersonale, superbrugere, blev undervist ved klinisk farmaceut i interventionsperioden, og plejepersonalet blev undervist i implementeringsperioden ved superbrugerne. Projektet blev udført på ortopædkirurgisk, medicinsk gastroenterologisk og infektionsmedicinsk afsnit på Aalborg Universitets hospital Materiale Der blev udarbejdet en inhalationsteknik-mappe, som er et hjælperedskab til plejepersonalet med information og guides til hvordan inhalationsteknik udføres for at opnå optimal udnyttelse af inhalationsmedicinen. Inhalationsteknik-mappens omfatter: Dokument til vurdering af inhalationsteknik (bilag 1) Info - Nyttig viden om inhalationsteknik Info - Astma-KOL Info - Lægemiddelgrupper Oversigt - Inhalatorer Oversigt - Spacer Oversigt - Lægemiddelgrupper Guides til inhalatorer Guides til udvalgte spacer Det har været undersøgt, hvorvidt det var muligt at købe en licens af Apotekerforeningens Tjek På Inhalationen (TPI), materiale, men dette var ikke tilfældet Intervention Interventionen var en oplæring af superbrugere i inhalationsteknik. Superbrugerne blev udvalgt af de afsnitsledende sygeplejersker ud fra plejepersonalets evne til at lære fra sig og i forhold til deres ansvarsområder på afsnittet. Superbrugernes opgave var efterfølgende at opkvalificere det øvrige plejepersonale på afsnittene. 4

5 3.2.3 Implementering Superbrugerne havde efter oplæring ansvaret for, at undervise relevant plejepersonale i inhalationsteknik ved sidemandslæring og afsnits-/personalemøder i implementeringsperioden. Der blev taget udgangspunkt i den oplæring, der blev foretaget af kliniske farmaceut, samt Inhalationsteknik-mappen. Afsnittene fik udleveret en inhalationsteknik-kasse indeholdende Inhalationsteknik-mappen, og placebo inhalationsdevices samt dokument til vurdering af inhalationsteknik hos patienterne. Det var plejepersonalets eget ansvar at få den opkvalificering de havde behov for. Superbruger og plejepersonalet skulle udfylde dokumentet Vurdering af inhalationsteknik (bilag 1), når de rådgav/underviste patienter i inhalationsteknik. 3.3 Dataindsamling I perioden før interventionen (baseline) og efter implementeringen (endpoint) blev data indsamlet for at afklare plejepersonalets fokus på inhalationsteknik samt få en vurdering af patienters inhalationsteknik på de udvalgte afsnit. Dataindsamlingsperioderne var henholdsvis 10, 8 og 6 uger (baseline og endpont) for ortopædkirurgisk-, medicinsk gastroenterologisk- og infektionsmedicinsk afsnit. Det primære datagrundlag var spørgeskemabesvarelser. Spørgeskemaerne blev anvendt på to måder. Patientspørgeskemaerne blev administreret af klinisk farmaceut ifm. patientrådgivning/undervisning. Spørgeskemaer til plejepersonalet på afsnittene blev uddelt i forbindelse med personalemøder, temadage samt via de afsnitsledende sygeplejersker og udfyldt anonymt. Vurdering af inhalationsteknik indbefattede patientrådgivning og -undervisning. Til dette var der udarbejdet et dokument med ja/nej svarmulighed for spørgsmål omhandlende inhalationsteknik samt mulighed for bemærkninger og kommentarer, bilag 1. Dokumentet Vurdering af inhalationsteknik blev anvendt og udfyldt af den kliniske farmaceut i forbindelse med dataindsamling ved baseline og endpoint. Efter interventionen skulle plejepersonalet anvende dokumentet Vurdering af inhalationsteknik som dokumentation for rådgivning/undervisning af patienters inhalationsteknik. Patienters inhalationsteknik, der var blevet vurderet ved plejepersonalet under endpoint, blev efterfølgende vurderet af klinisk farmaceut. Dokumentationen udfyldt af plejepersonalet blev anvendt som datakilde ved endpoint, hvor plejepersonalets vurdering af inhalationsteknik blev sammenholdt med den kliniske farmaceuts efterfølgende vurdering. Dette gøres for at undersøge om plejepersonalets vurdering/rådgivning havde forbedret patientens inhalationsteknik. 4 Data Projektets datagrundlag blev indsamlet fra inkluderede patienter samt plejepersonalet på afsnittene, i projektets dataindsamlingsfaser (baseline og endpoint), opgørelse ses i tabel 1, og indbefatter følgende: Patientspørgeskema/vurdering af patienternes inhalationsteknik Spørgeskema besvaret af plejepersonalet Baseline Endpoint Screenet patienter Patienter med inhalationsmedicin Patientsamtaler

6 Patientspørgeskema/vurderinger Patienter, i alt O1 9Ø 7Ø Plejepersonale vurdering Vurdering inkl. plejepersonale vurdering Plejepersonalespørgeskema Plejepersonale, i alt Plejepersonale O1 Plejepersonale 9Ø Plejepersonale 7Ø Superbruger Databehandling og statistisk analyse Data fra baseline og endpoint blev sammenholdt. For at sikre, at de forskelle der var fundet var signifikante blev Students t-test anvendt. Hvis p-værdien er mindre end 0,05 betegnes forskellen som signifikant. Desu- i baseline og den blev der udført en analyse, om hvorvidt forskellen på besvarelserne i spørgeskemaerne endpoint er statistisk signifikant, når der konkluderes på stikprøvernes svar. 5 Resultater og diskussion 5.1 Patienter Der blev i alt besvaret 54 patientspørgeskemaer inklusiv inhalationsteknikvurdering, svarende til 25 % af patienter, der blev indlagt med inhalationsmedicin i dataindsamlingsperioderne. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% Optimal 4% 96% 96% 90% 90% 6% 4% Med fejl Optimal Ikke optimal Vurdering af inhalationsteknik pr. patient af klinisk farmaceut Baseline Patients egen vurdering af inhalationsteknik Endpoint 6

7 Gennemsnitlig for hele projektet baseline og endpoint, udførte hver patient 3,4 fejl i forbindelse med vur- dering af inhalationsteknik, som blev foretaget af klinisk farmaceut. Resultaterne i dette studie viste, at op mod 96 % af patienterne udøvede fejl under inhalationsteknikken (figur 2), hvilket er i overensstemmelse med litteraturen, hvor nationale studier har vist, at op mod 80 % af inhalationsmedicin-brugere udøver fejl under inhalationsteknikken (8), og et internationale studie fandt fejl på op mod 86 % hos indlagte patienter (13). Et studie fra et hospital i udlandet viser, at fejlraten er højere hos hospitalspatienter end hos kunderne på privat apotekerne (8,13). Dette kan skyldes, at patienter ind- selv være lagt på hospital er mere syge i modsætning til primærsektorens kunder. Dertil kan patienterne mere fokuseret på den indlæggende årsag end deres hverdagsbehandling, og at patienterne ofte er senge- liggende, trætte, frustreret og besværet (7). Vurderingen af inhalationsteknik viste, at over 90 % af patienterne udøvede fejl under inhalationsteknikken, selvom % mente, at de havde en optimal inhalationsteknik (figur 2). Inhalationsmedicinbruger vurde- har mange års rer, at deres inhalationsteknik er optimal, hvis de tidligere har modtaget undervisning eller erfaring (8,13). Flere af patienterne gav udtryk for, at de allerede havde modtaget undervisning, og forven- ved kli- tede derfor, at deres inhalationsteknik var optimal. Vurderingen af patienternes inhalationsteknik nisk farmaceut viste, at op mod 96 % af patienterne havde fejl i deres inhalationsteknik. Så der var væsent- En udbredt lig forskel mellem patienternes egen vurdering og vurderingen fortaget af klinisk farmaceut. holdning blandt patienterne var, at hvis man havde været bruger i mange år, så vidste man, hvordan inhala- i tionsdevices skulle håndteres. Hvilket var begrundelse for, at flere patienter afslog at deltage projektet. Under vurderingen af patienternes inhalationsteknik blev der registreret på hvilket trin i inhalationsteknik- for henholdsvis ken, hvor fejlene blev udøvet. Fordelingen af fejlene under de enkelte trin af inhalationen baseline og endpoint fremgår af figur 3. Der blev ikke fundet signifikant forskel på fordelingen af fejl mel- lem de to indsamlingsperioder (p = 0,85). 30 Antal fejl Baseline Endpoint De hyppigste fejl (forkert klargøring, glemte udånding, lukkede luftveje og forkert inhalering) ved inhalatiprivat apotekerne onsteknikken fundet i projektet, svarer til fejl fundet i litteraturen (7,8,9,15). I forhold til var tre ud af fire hyppigste fejl de samme (8). Fejlen forkert inhalering var ikke i top fire i primærsektoren, 7

8 Inhalationsteknik ). Grunden til, at forkert inhalering var en af de hyppigste fejl i projektet projektet, men findes i andre studier (7,15). kan skyldes, at patienterne terne ofte var sengeliggende, besværet og svage, hvilket kan medvirke til begrænset fokus og kræft til korrekt inhalering. På grund af meget få vurderinger fortaget af plejepersonalet med opfølgning af klinisk farmaceut, kan der ikke gives noget konkret resultat på, om en opkvalificering af plejepersonalets viden og håndtering af inh inhalationsmedicin ville forbedre inhalationsteknikken blandt patienter, men tallene tyder på, at antal fejl mindskes efter undervisning af patienterne. 5.2 Plejepersonale Blandt plejepersonalet blev der besvaret 120 spørgeskemaer,, 67 i baseline og 53 i endpoint endpoint. Der blev undervist 12 superbruger fordelt på de tre afsnit, af, hvoraf 7 af dem besvarede et spørgeskema (endpoint). I spørgeskemaet blev plejepersonalet bedt om at vurdere deres deres kendskab til den medicinske behandling af astma og KOL, og om der var områder indenfor den medicinske behandling af astma og KOL de ønskede at få bedre kendskab til. I begge dataindsamlingsfaser, mente 60 %, at de havde dårligt eller meget dårligt kendskab till den medicinske behandling af astma a og KOL (p = 0,59)(figur 4). Plejepersonalet ønsker generelt mere kendskab til og fokus på behandling af astma og KOL, inhalationsmedicins virkning og inhalationste inhalationsteknik. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Baseline Endpoint Medicinsk behandling Baseline Endpoint Baseline Virkning af inhalationsmedicin Meget dårligt Dårligt Godt Endpoint Inhalationsteknik Meget godt! " Fordelingen af kendskabet til virkningen af inhalationsmedicin ligger ligger på tilsvarende niveau for baseline og endpoint (p = 0,96), figur 4. Knap 70 0 % i hver fase mener, mener at de havde et dårligt eller meget dårligt ken kendskab. 8

9 Vurdering af plejepersonalets kendskab til inhalationsteknik viste, at 55 % havde dårligt eller meget dårligt kendskab til inhalationsteknik ved baseline (figur 4). Der kunne måles en forbedret viden omkring inhalationsteknik ved endpoint blandt plejepersonalet. I det procentdelen, som havde fået "godt" kendskab til inhalationsteknik, var steget signifikant, fra 30 % til 49 %. Superbrugerne havde et signifikant bedre kendskab til medicinske behandling end det resterende plejepersonale ved endpoint (p = 0,003). Ved endpoint inkluderede spørgeskemaet en vurdering af om plejepersonalet havde fået mere viden om inhalationsteknik, hvor 57 % svarede, at projektet havde forbedret deres viden indenfor inhalationsteknik og 11 % vidste ikke. For at kunne vurdere undervisningsmodellen, blev plejepersonalet spurgt om forslag til hvordan inhalationsteknik kunne implementeres bedre på afsnittene. Forslagene var som følgende: Alle skal være superbruger/have undervisning Mere tid Flere ressourcer Undervisning af nye på afdelingen Gentaget undervisning Undervisning i inhalationsteknik Undervisning i astma og KOL Undervisning i inhalationsmedicin Motivation af personale Projektets resultater indikerer, at undervisningsstrukturen og Sygehusapotekets ressourceforbrug bør revideres for at optimere implementeringen af inhalationsteknik, da det ikke er tilstrækkeligt kun at oplære superbrugerne. Alt plejepersonale kan med fordel undervises i inhalationsteknik for, at afsnittene er klædt på til at hjælpe patienterne. Årsager til, at plejepersonalet ikke er blevet opkvalificeret i implementeringsperioden, kan skyldes personalemangel, overbelægning på afsnittene, ændring i arbejdsgange, og manglende prioritering af projektet. For at patienters inhalationsteknik kan forbedres under indlæggelse, er det en forudsætning, at plejepersonalet er kvalificeret til at rådgive og undervise, samt deres viden omkring inhalationsteknik vedligeholdes. Udenlandske studier har vidst, at personale, der står for undervisning af patienters inhalationsteknik, ofte ikke selv kan udføre en korrekt inhalationsteknik (7,14,15). Det er derfor vigtigt, at personale, der har kontakt med inhalationsmedicinbruger, har viden omkring inhalationsteknik, og mulighed for kunne udfører det korrekt. Projektet viser, at der er behov for at forbedre inhalationsteknikken hos de indlagte patienter, og at Sygehusapoteket må prioritere at undervise alt plejepersonalet på afsnit, som ønsker hjælp til forbedring af inhalationsteknikken, hos de indlagte patienter. 9

10 6 Konklusion Opkvalificeringen af plejepersonalet medvirkede ikke til at forbedre patienters inhalationsteknik. Resultaterne viste, at metoden, hvor superbruger skulle undervise resterende plejepersonale, umiddelbart ikke var effektiv, da interventionen ikke blev implementeret tilstrækkeligt hos det resterende plejepersonale. Den fokuserede undervisning, som superbrugerne modtog ved klinisk farmaceut, var effektiv, da disse opnåede signifikant bedre viden om inhalationsmedicin og inhalationsteknik i forhold til plejepersonalet. Med 90 % af patienterne, der udøvede fejl under inhalationsteknikken, og plejepersonalets begrænset viden omkring inhalationsmedicin og inhalationsteknik, anbefales det, at plejepersonale modtager fokuseret undervisning med mulighed for gentagelse, for at opnå en forbedring af patienters inhalationsteknik. 7 Perspektivering Der har været fokus på inhalationsteknik og patientuddannelse i både Danmark og internationalt i mange år. På trods af dette fokus, har denne undersøgelse vist, at der er en stor andel af patienter, der ikke administrerer deres inhalationsmedicin korrekt. For at kunne sikre, at så mange inhalationsmedicinbrugere har korrekt inhalationsteknik, bør det sikres, at brugerne har mulighed for i alle sundhedssammenhæng, at få undervisning og rådgivning i inhalationsteknik (12). Der er blevet indført tiltag i primærsektoren. Denne undersøgelse viser, at der er behov for, tiltag på hospitalerne i Danmark. 7.1 Inhalationsteknik i sekundærsektoren i fremtiden I følge den nye version af Den Danske Kvalitetsmodel skal afsnittene kontrollere og sikre, at administrationen af lægemidler foretages korrekt. Sygehusapotekets personale, farmaceuter og farmakonomer, er eksperter i anvendelse af og rådgivning om lægemidler, og ville derfor være det oplagte fagpersonale til denne undervisning af plejepersonalet. 7.2 Sygehusapoteket Region Nordjyllands tiltag for forbedring af inhalationsteknik hos indlagte patienter Der er et stort behov for, at plejepersonalet opkvalificeres i brugen af inhalationsmedicin, således at de kan optimere patienternes inhalationsteknik. Sygehusapoteket Region Nordjylland har etableret et Inhalationsteknik-team bestående af to farmakonomer med faglig back-up fra farmaceut med speciale indenfor ATCgruppe R. Inhalationsteknik-teamet skal bl.a. stå for opdateringen af materialet i Inhalationsteknik-mappen. Derudover har de ansvaret for at undervise plejepersonalet på sygehusene samt deres kollegaer i Medicinservice. Materialet i Inhalationsteknik-mappen vil blive gjort tilgængelig for afsnittene via det lokale instruktionssystem, PRI, så afsnittene har mulighed for at anvende dem og sikre, at der altid kan anvendes den sidst nyeste version af materialet. Kollegaer fra andre sygehusapoteker i Danmark er velkommende til at anvende materialet i Inhalationsteknik-mappen. Sygehusapoteket tilbyder en ydelse til sygehusafsnittene i form af undervisningen i inhalationsteknik, så plejepersonale på afdelingen kan blive opkvalificeret i inhalationsteknik, og hermed medvirke til en forbedring af patienternes inhalationsteknik. Ydelsen indbefatter foruden undervisningen en startpakke beståen- 10

11 de af en kasse indeholdende Inhalationsteknik-mappen, samt placebo inhalationsdevices og hjælperedskaber. 7.3 Fremtidig studie Data fra projektet, som ikke er medtaget i resultatafsnittet, viser uoverensstemmelse i 37 tilfælde (69 %) mellem patientens oplysninger om inhalationsmedicin, i det elektroniske medicinmodul og FMK. Flere patienter havde ikke ordinationer af inhalationsmedicin i medicinmodulet, selvom de kunne findes i FMK, og patienten havde inhalationsmedicinen fysisk på afsnittet. Dette viser, at medicinlisterne har mangler, og der er behov for mere kvalitet i medicinanamnesen. Det anbefales, at der foretages studier, hvor der undersøges problematikkens størrelse, og hvordan denne bedste muligt forbedres. 11

12 8 Kilder 1. Søndergaard, B et al. Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling. Ugeskr Læger; 2000,162: Lægemiddelstyrelsen.dk. Statistik, Astma og rygerlunger(kol). Revideret 16. marts Accessed 24. februar Brochurer fra Apotekerforeningen 4. Lægehåndbogen.dk. Astma. Revideret 13. januar Accessed 23. februar Tilgængelig på: 5. Lægehåndbogen.dk. KOL. Revideret 25. maj Accessed 23. februar Tilgængelig på: 6. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2011). Accessed 25. februar Tilgængelig på: 7. Fink, JB. et al. Problems With Inhaler Use: A call for Improved Clinician and Patient Education. Respir Care; 2005,50(10): Larsen, AB. et al. Der er stort behov for Tjek på inhalation. Farmaci; 2006,08: Hämmerlein, A. et al. Pharmacist-led intervention study to improve inhalation technique in asthma and COPD patients. J Eval Clin Pract; 2011,17: Kaae, S. et al. Har apotekerne tjek på inhalationen? Lægemiddelforskning; 2008: Kaae, S. et al. Astmarådgivning på apotek - uden at genere kunderne. Pharma; 2010,1: Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for Diagnosis, Management, and Prevention of COPD (2011). Accessed 25. februar Tilgængelig på: 13.Press, VG. et al. Misuse of Respiratory Inhalers in Hospitalized Patients with Asthma or COPD. J Gen Intern Med; 2011,26(6): Crompton, GK. et al. The need to improve inhalation technique in Europe: A report from the Aerosol Drug Management Improvement Team. Respir Med; 2006,100: Plaza, V. et al. Medical Personnel and Patient Skill in the Use of Metered Dose Inhalers: A Multicentric Study. Respiration; 1998,65:

13 Bilag 1: Skema til vurdering af inhalationsteknik

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Disposition Lægemiddelrelaterede problemer Medicinhåndtering og udfordringer Compliance i

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon.

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon. Indhold Certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Model for certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Kompetencekrav for sundhedsydelsen Tjek på inhalation... 2 Test af faglig viden...

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit fokus på metoden 1 Formål med vores studie At klarlægge hvilke faktorer der kan have betydning for patienternes søvnkvalitet

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. HVAD ER ASTMA?

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Den palliative KOL-patients behov

Den palliative KOL-patients behov Den palliative KOL-patients behov Anne Rasmussen September 2013 Udvikling af den basale palliative indsats på danske hospitaler Projektets forløb Planlagt til at foregå på de lungemedicinske sengeafsnit

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

OPRETTELSE AF ORDINATIONER I N T E R V E N T I O N S S T U D I E UDARBEJDET AF SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND

OPRETTELSE AF ORDINATIONER I N T E R V E N T I O N S S T U D I E UDARBEJDET AF SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND I N T E R V E N T I O N S S T U D I E OPRETTELSE AF ORDINATIONER UDARBEJDET AF Pia Karla Vestergaard Klok Tanja Joest Væver SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND I N D H O L D 1 Baggrund... 3 2 Formål...

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015.

Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL i ATC gruppe R03 af 19. januar 2015. Medicintilskudsnævnet Sekretariatet Axel Heides gade 1 2300 København S medicintilskudsnaevnet@dkma.dk Østerbro, 8. maj 2015 Høringssvar vedr. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet

Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet Præsentation på Årsmødet i DSMI 29.3.2007 Sygeplejerske HD Marianne From, RHIT Datalog Peder Grotkjær, RHIT Formål med evalueringen At give de enkelte

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek

De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T De studerendes evaluering af 3926-F15 Studieophold på apotek 2015 Lotte Stig Nørgaard og Mette

Læs mere

Tal fra Dalgas Boulevard Apotek: Antal konsultationer

Tal fra Dalgas Boulevard Apotek: Antal konsultationer Jeg hedder Camilla Lindeblad og jeg er farmakonom og arbejder på Dalgas Boulevard Apotek i København. Derudover er jeg medlem af hovedbestyrelsen i Farmakonomforeningen, som er Farmasiforbundets søsterorganisation

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Produktet vil være en specialerapport. Specialet kan skrives af 1 eller 2 studerende.

Produktet vil være en specialerapport. Specialet kan skrives af 1 eller 2 studerende. Systematisk review om Closed Loop Medication Lisbeth Muurholm Der vil i 2022 stå et nyt universitetshospital klar i Odense (OUH). Dette vil medføre store forandringer på sygehusapoteket, herunder indførelsen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Brugerundersøgelse af heden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Februar 2011 Baggrund Viden om borgernes oplevelse af den madservice der leveres fra Faxe Kommune, er en væsentlig forudsætning

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 02-07-2012 ag-nævn Anna Guttesen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Relationel Koordination RegNord Caserapport. Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital

Relationel Koordination RegNord Caserapport. Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital Relationel Koordination RegNord Caserapport Involverende stuegang på Geriatrisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital Forord Dette er en caserapport i projekt Fra begreb til bundlinje - hvordan øger

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen

Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Afdelingssygeplejerske Gitte Reichhardt Madsen Brug af data på Kirurgisk afsnit K0141 Data på EWS og proces for indsamling af data Anvende erfaringer fra EWS-proces til andre monitoreringer Tage udgangspunkt i data i dialog med personalet Anvende pt.data

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 15-02-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Apoteket opfylder alle akkrediteringsstandarderne. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Dataindsamling og databehandling... 5 Er du på studieophold på primær eller sekundær apotek?... 5 Dagligt apoteksarbejde... 6 Hvad er dit tidsforbrug til dagligt apoteksarbejde?...

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Dansk Selskab for Patientsikkerhed Formål med sessionen Genopfriske teori om seriediagrammer Træne tolkning af seriediagrammer Er der nogle særlige spørgsmål,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Datadrevet forbedringsarbejde. Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Datadrevet forbedringsarbejde Rie L R Johansen Brian Bjørn Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvorfor måler vi? Kan vi forkaste nulhypotesen? Set over tid, er der så tegn til, at kvaliteten bliver bedre?

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling. Evalueringsrapport til projektdeltagerne

Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling. Evalueringsrapport til projektdeltagerne Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling Evalueringsrapport til projektdeltagerne Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom FoU August 1997 2 Forord Denne rapport er skrevet til astmatikere,

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 06-03-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Der er fem ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår af den enkelte

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 31-08-2011 jp-nævn Jesper Poulsen Alle akkrediteringsstandarder er opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 19-01-2012 jp-nævn Jesper Poulsen Følgende standarder er ikke opfyldt: 1.2.1, 1.2.3, 2.1.9, 3.1.7 Akkrediteret med bemærkninger Følgende standarder er delvist opfyldt:

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REUMATOLOGISK U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere