Rammer for lokalplanlægningen. Dragør Kommune. 2009Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for lokalplanlægningen. Dragør Kommune. 2009Kommuneplan"

Transkript

1 Rammer for lokalplanlægningen Dragør Kommune 2009Kommuneplan

2 3

3 Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer for lokalplanlægningen Indhold Introduktion Overordnede planforudsætninger Generelle rammebestemmelser Specifikke rammebestemmelser for enkeltområder i 8 bydele og landområdet Kortbilag Introduktion Kommuneplan 2009 fastlægger en hovedstruktur samt retningslinjer for de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplan 2009 / Hovedstruktur udgør en selvstændig rapport. Desuden fstlægger Kommuneplan 2009 Rammer for lokalplanlægningen, der er indholdet i nærværende rapport. Rammerne konkretiserer og detaljerer hovedstrukturen, og beskriver hvad de fremtidige lokalplaner skal sikre i de enkelte områder. Rammebestemmelserne er typisk mere rummelige end lokalplanbestemmelser, og rammerne ændrer ikke ved de eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter, der fortsat vil være gældende for den enkelte ejendom. Hele kommunens areal er omfattet af rammebestemmelser og bestemmelserne er opdelt på 8 bydele samt det åbne landområde. Herudover fastlægges såkaldte generelle rammebestemmelser, der i en oversigtlig form beskriver mulighederne for at indpasse andre funktioner end boliger i Kommunens parcelhusområder, muligheden for at forøge bebyggelsestætheden i nogle af disse områder foruden at fastlægge de maksimale butiksstørrelser i kommunens detailhandelscentre. Rammebestemmelserne indledes med et afsnit om visse overordnede planforudsætninger, der angiver retningslinier om forhold vedrørende kommunen som helhed. Disse er overvejende baseret på lovgivning. 4

4 Overordnede planforudsætninger for hele kommunen By- og landzoneforhold Den nuværende zonestatus skal fastholdes for alle kommunens enkeltområder ved udarbejdelse af lokalplan. Ét enkeltområde danner dog undtagelse herfra: Indenfor enkeltområde 1.09 (havneområdet) skal lokalplanlægningen bl.a. sikre, at samtlige havnearealer, herunder eksisterende og nye arealer fremkommet ved opfyldning af søterritoriet, overføres fra landzone til byzone. Landsplandirektiv for Hovedstadsområdets planlægning Med vedtagelsen af Kommuneplan 2009 ophæves de gældende regionplanmæssige retningslinier for den kommunale planlægning, som de fremgår af Regionplan Herefter udgøres det overordnede grundlag for Kommunens planlægning af landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning - Fingerplan der trådte i kraft 1. august Fingerplanen opdeler Hovedstadsområdet i 4 geografiske delområder: Det indre storbyområde - håndfladen -, det ydre storbyområde - byfingrene -, de grønne kiler mellem byfingrerne samt det øvrige Hovedstadsområde. Dragør Kommunes bymæssige områder er beliggende i det ydre storbyområde, i en såkaldt byfinger, mens de fredede skov- og naturområder i Kommunes sydvestlige del indgår i en grøn kile sammen med Vestamager mv. Landsplandirektiv om Lufthavnens støjgener I områder, der er omfattet af landsplandirektivet om Lufthavnens støjgener (Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 56 af ), skal planer om støjfølsom bebyggelse indeholde bestemmelse om, at det indendørs støjniveau ikke må overstige 30 db(a) i sove- og opholdsrum for boliger og institutioner, og 35 db(a) for støjfølsomme erhverv (hoteller, kontorer og lignende). 5

5 Landsplandirektiv om kystnærhedszonen I områder, der er omfattet af landsplandirektivet om kystnærhedszonen (Miljøog Energiministeriets cirkulære af ) er der fastlagt begrænsninger for den fremtidige anvendelse og bebyggelse i en afstand af 3 km fra kysten. Direktivet gælder stort set for hele Dragør Kommune. Direktivet er udmøntet i planlovens 11A, hvorefter der i kommuneplanen skal iagttages særlige hensyn ved planlægning i kystzonen og de bynære dele af byzonen, og i 16 stk. 3 og 4, hvorefter der i lokalplaner for disse områder nærmere skal redegøres for bebyggelsers og anlægs visuelle påvirkning i forhold til omgivelserne. Fredede arealer Dragør Kommune er omfattet af en række fredninger, hvis bestemmelser skal iagttages i lokalplanlægningen. Det største fredede område udgøres af de sammenhængende kystarealer fra Dragør by via Sydstranden, Søvangsbugten, Aflandshage, Kofoeds Enge til Kongelundens forstrand. Områdets fredning er fastlagt i Naturklagenævnets afgørelse af 17. Juni 2004 om fredning af kystområdet på Sydamager. Strandbeskyttelseslinie I områder, der er omfattet af strandbeskyttelse, jf. bekendtgørelse nr. 931 af , må der i henhold til naturbeskyttelseslovens 15, ikke foretages ændringer i områdernes anvendelse og fremtræden. Strandbeskyttelsen omfatter i princippet alle områder indenfor en afstand af 300 m fra kysten, dog i mindre afstande i nærmere bestemte bymæssige områder som f.eks. Søvang, Dragør Nordstrand og havneområdet. Habitat- og fuglebeskyttelsesområder / Natura

6 I områder, der omfatter eller berører EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 (bl.a. Dragør Kommunes strandengsarealer fra Dragør Sydstrand til Kongelunden samt del af søterritoriet ud for), jfr. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 408 af , skal der i redegørelsen til lokalplanforslag indgå en vurdering af forslagets virkninger på de beskyttede arter. De samme områder er tillige omfattet af EF-Habitatområde nr. 127, der udpeger visse særligt truede naturtyper og arter, som fordrer særlig beskyttelse. Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder udgør tilsammen de internationelt beskyttede Natura 2000-områder. Ovennævnte kystområde fra Dragør Sydstrand til Kongelunden indgår i Natura 2000-område nr. 143 for Vestamager og havet syd for. Inden for området er Dragør Kommune forpligtet til at sikre gunstig naturtilstand for de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen. 7

7 Generelle rammebestemmelser for områder med åben lav boligbebyggelse (parcelhusområder) Kommende lokalplaner for parcelhusområder bør indeholde såvel bestemmelser som vejledninger. Vejledninger kan, med baggrund i planens målsætning, indeholde idéer og forslag til områdets indretning og bebyggelsens udformning (fx i form af illustrationsplaner og reference-eksempler). Enkeltområder med parcelhusbebyggelse Funktioner i boligområder / bebyggelsens anvendelse Kommunens boligområder skal i princippet kun indeholde boligfunktioner, og friholdes fra andre uvedkommende anvendelser, for derved at forebygge miljøkonflikter. Dog bør funktioner, som kan integreres i boliganvendelsen eller som tilbyder en service for lokalområdet, tillades, såfremt det sker under nøje afvejning af potentielle genevirkninger i form af øget trafik og støj. For enkeltområderne 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01,3.08, 3.20, 4.01, 4.02, 5.01, 5.02, 5.03 A og 7.01, fastlægges følgende rammer for lokalplanlægningen: Deciderede butikker må ikke placeres i boligområderne, men henvises til de eksisterende detailhandelscentre. Børneinstitutioner kan tillades, men de bør placeres i selvstændige enklaver, med relativt store udenomsarealer, der samtidig kan sikre en acceptabel samlokalisering med boligerne. Indplacering af børneinstitutioner kan ske såfremt det efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke medfører væsentlige miljøgener, herunder trafik- og støjgener, i forhold til de omgivende boliger. Stillingtagen skal i givet fald ske efter en konkret vurdering i forhold til de øvrige planlægningsmæssige hensyn, der skal varetages i området, eventuelt efter forudgående lokalplanlægning. Bofællesskaber må indrettes i boliger for én familie. Indretning af énfamiliehuse til institutionslignende formål for over 6 beboere, forudsætter forudgående lokalplanlægning med henblik på ændret anvendelse. 8

8 Erhvervsanvendelse på ejendommene kan kun tillades i form af integreret liberalt erhverv mv i de enkelte boliger, herunder mindre klinikker, kontorer og tegnestuer o.lign, under forudsætning af, at virksomheden drives af den der beboer boligen, at karakteren af boligområde ikke brydes, at virksomheden kan drives uden gene for omgivelserne, at parkering kan ske på egen grund og at erhvervsarealet højst udgør 25% af det samlede boligareal, eksklusiv kælder. Der tillades i denne sammenhæng ikke virksomheder omfattende produktion, forarbejdning, handel eller oplagring på ejendommen, og erhvervsmæssig udlejning (klubværelser, pensionater o.lign.) må ikke forekomme. Det skal sikres, at områdernes præg af boligområde ikke ændres eller skæmmes ved fx skiltning, oplag, parkering af campingvogne, både, uregistrerede køretøjer o.lign. Der må ikke indenfor boligområderne ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over 3500 kg). Bebyggelsens omfang For at imødekomme målsætningen for kommunens parcelhusområder om at åbne op for forskelligartede oplevelsesmuligheder og om at udvikle lokale særpræg mv., indeholder rammerne for lokalplanlægningen i parcelhusområderne alene et sæt af minimumsbestemmelser. Disse vedrører bebyggelsens tæthed og højdeforhold. For enkeltområderne 1.03, 2.01, 2.02, 2.03, 3.01, 3.08, 4.01, 4.02, 5.01, 5.02, 5.03A og 7.01 fastlægges følgende rammer for lokalplanlægningen: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for parcelhusgrunde Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Byfortætning Indenfor byfortætningsområderne, der udgøres af enkeltområderne 2.01/ delområde B, 2.02 og 2.03 (Dragør nord), 4,01 og 4.02/delområde B (Sydstrandens vængekvarter) og 7.01 (Søvang), kan byfortætning gennemføres efter følgende retningslinier, der udgør rammer for lokalplanlægningen: For parcelhuskvarterer med en ejendomsstruktur karakteriseret af varierende grundstørrelser under 700 m 2, kan mindstegrundstørrelsen ved udstykning nedsættes til 600 m 2 med henblik på opførelse af fritliggende parcelhuse. Opførelse eller indretning af dobbelthuse (sammenbyggede boliger med lodret lejlighedsskel) kan ske på grunde med et samlet grundareal på mindst 2 x 600 m 2. Generelle rammebestemmelser for detailhandel For enkeltområderne 1.05, 1.06, 3.09, 3.10, 4.05, 5.08 og 7.02, der er udlagt til detailhandelsformål mv, fastlægges følgende rammer for lokalplanlægningen: Indenfor enkeltområderne 1.05, 1.06 og 5.08, der tilsammen udgør Kommunens overordnede center - Dragør bymidte, skal det sikres, at dagligvarebutikker gives en størrelse på maksimalt 3000 m 2 og udvalgsvarebutikker en størrelse på maksimalt 1500 m 2. Det skal sikres, at det samlede areal til butiksformål i Dragør Bymidte, som samlet ramme, ikke overstiger m 2 (samlet ramme er lig den samlede rummelighed, inkl. eksisterende arealer og arealer indeholdt i de gældende planer). Indenfor enkeltområderne 3.09, 3.10, 4.05 og 7.02, der udgør Kommunens 4 lokale centre, skal det sikres, at dagligvarebutikker gives en størrelse på maksimalt 1000 m 2 og udvalgsvarebutikker en størrelse på maksimalt 500 9

9 m 2. Det skal sikres, at det samlede areal til butiksformål i de 4 lokalcentre hver især ikke overstiger 3000 m2 (samlet ramme for hvert lokalcenter). Udenfor centrene kan der planlægges for enkelte butikker, med et maksimalt areal på 500 m 2. Butikker med særlig pladskrævende udvalgsvarer kan gives et maksimalt areal på 1500 m 2. Centerstruktur 10

10 Bydele 11

11 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 1 / Dragør by 12

12 Bydel 1 omfatter følgende enkeltområder: 1.01 Dragør gamle bydel, syd for Kongevejen 1.02 Dragør gamle bydel, nord for Kongevejen 1.03 Villakvarter omkring Drogdensvej m.fl Stationsvænget, Støbervænget 1.05 Kongevejsområdet 1.06 Centerområdet omkring Dragørhjørnet 1.07 Dragør Kirke 1.08 Dragør Fort 1.09 Havneområdet under ét Delområder: Erhvervsområdet Moler og kajer mv. i yderhavnen Sandtangen Ved Dragør Fort Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 1.01 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg og mindre butikker, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx. bibliotek og museum) samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden større gener for omgivelserne (fx. restaurationsvirksomhed, mindre værksteder og liberale erhverv) Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan tilpasses uden større gener for omgivelserne /1.02 Områdets karakteristiske, bevaringsværdige tæt, lave bebyggelse skal bevares ved fastholdelse af såvel den byplanmæssige helhed som den bygningsmæssige udformning Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx. institutioner) samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden større gener for omgivelserne (fx. hotel-virksomhed mv). Ny boligbebyggelse må kun opføres som åben, lav bebyggelse. Der kan opføres eller indrettes 2 boliger pr. ejendom. Ændringer i områdets bevaringsværdige bebyggelse i bl.a. Nyby i områdets nordlige del skal udføres i overensstemmelse med rammebestemmelserne for enkeltområde Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og der må kun opføres tæt, lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (detailhandelsbutikker, restaurations- og hotelvirksomhed, liberale erhverv mv.), herunder offentlige formål (fx. biograf og andre kulturelle formål) samt boligformål, idet erhvervsanvendelse i ejendommenes stueetage principielt skal forbeholdes butiksformål. Butiksanvendelse skal af bevaringsmæssige hensyn indpasses i den eksisterende ejendomsog bygningsstruktur. Bebyggelse samt vej- og gadearealer skal fremtræde i harmoni med de omgivende bevaringsområder 1.01 og

13 1.06 Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (detailhandelsbutikker, liberale erhverv mv.), offentlige formål (skole, institutioner, kommunal administration, brandstation, busholdeplads, parkanlæg mv), boligformål, samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden større gener for omgivelserne Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: kirke, kirkegård o.lign. Ny bebyggelse skal fastlægges efter en samlet plan Områdets anvendelse fastlægges til kulturelle formål, fritids- og havneformål samt erhvervsformål i tilknytning hertil Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige og fritidsmæssige havneformål, der efter kommunalbestyrelsens skøn har tilknytning til hav-nens funktioner. Der må ikke opføres boliger i området. De særlige kulturhistoriske træk, der vidner om tidligere tiders levevis og byens livsgrundlag, skal fastholdes. Det drejer sig om de historiske bygninger og træk af de historiske moler, om den selvgroede skurby med tilhørende grønninger samt om færgemolen fra Sverigestrafikken. Den historiske bebyggelse på havnen skal bevares.bygningsændringer skal respektere de retningslinier for byggeskikken der gælder for Dragør gamle bydel Områdets anvendelse fastlægges til havnerelaterede erhvervs- og serviceformål, herunder mere areal og volumenkrævende funktioner ( bådværft, værksteder, udstilling og lign.) samt butikker og restauranter. Liberalt erhverv og anden servicevirksomhed kan indpasses, dog underordnet den havnerelaterede erhvervsanvendelse. Bebyggelse må ikke placeres nordligere end den linje, der danner flugten for den nuværende bebyggelse langs Fiskerikajen, og sydligere end den linje ca. 90 m syd herfor Området udlægges til havneformål (havnebygværker omkring havnebassiner) Området udlægges til rekreative formål og fritidsformål, i tilknytning til havnen, uden yderligere bebyggelse Området udlægges til byggefelt for havneadministration og servicefaciliteter (kontor, toiletter, masteskure, bukkeplads, grejskure, miljøstation mv.) med mulighed for supplerende bebyggelse. 1.01/ 1.02/ 1.05/ 1.06 Alle bygninger indenfor bevaringsområdet i Dragør by, omfattet af Lokalplan 3 og 25, er bevaringsværdige. Nærmere præcisering af bevaringsværdier og bevaringsværdighed kan finde sted ved lokalplanlægning. Bebyggelsens omfang og fremtræden 1.01/ 1.02 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 75 for den enkelte ejendom, nye bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage og bygningshøjden må ikke overstige 3,25 m til skæring mellem tagflade og ydervæg, bortset fra gavltrekanter. Nyt byggeri og ombygninger skal tilpasses 14

14 den lokale byggeskik med hensyn til proportioner, konstruktioner og materialer mv Bebyggelsesprocenten for den enkelte parcelhusgrund må ikke overstige 30 og for ejendommene anvendt til andre formål ikke overstige 40. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten for delområde med lav, tæt boligbebyggelse må under ét ikke overstige 40 og for delområde med etageboligbebyggelse under ét ikke overstige 50. Tæt, lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager og etagebebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager. Yderligere bebyggelse i forhold til eksisterende, der alene må omfatte mindre fæl-lesanlæg til brug for områdets beboere, skal opføres efter en samlet plan Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstiger 110 og bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttet tagetage Bebyggelsesprocenten for et delområde må ikke overstige 110 og bebyggelsens etageareal fastlægges i intervallet fra 1 til 3 etager Ændringer i eksisterende bygninger og anlæg kan kun ske i overensstemmelse med den gældende fredning og fortidsmindebeskyttelse Der må kun opføres ny bebyggelse og anlæg uden for delområderne i form af skure, tekniske installationer og lignende, der funktionalt og arkitektonisk kan inndpasses i respekt for det bestående miljø og den eksisterende historiske bebyggelse Den maksimale bygningshøjde over eksisterende terræn fastsættes til 8,5 m, dog således at den maksimale bygningshøjde i den vestligste del fastsættes til 6 m, tilpasset den historiske bebyggelse. Enkelte funktionsbestemte bygningsdele kan overskride højdegrænsen. Ny bebyggelse skal opføres efter en samlet dispositionsplan, der sikrer ensartede og tilpassede proportioner og en fælles karakter, dog med mulighed for variationer. Den nuværende skurby skal bevares, for så vidt angår bebyggelsesstrukturen. Skurernes indbyrdes placering og karakter skal følge fælles enkle retningslinjer og bestemmelser, der sikrer det nuværende præg men samtidig giver mulighed for variationer og individuelle traditionelle udformninger Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 5 m. Udstykning 1.03 Parcelhusgrunde skal ved udstykning have en størrelse på mindst 600 m 2. Friarealer 1.01/ 1.02 Områdets gadeforløb, befæstelser og beplantninger mv. skal bevares med henblik på at opretholde og styrke de karakteristiske træk i bymiljøet. Beplantning og eventuelle ændringer i gadearealer må kun ske i nøje harmoni med områdets hovedtræk. 15

15 1.07 Områdets parkkarakter skal fastholdes bl.a. ved bevaring og nyplantning af træer Områdets grønne arealer skal friholdes for bebyggelse og anlæg Indenfor området udlægges en kombineret parkerings- og bådoplægsplads. Andet 1.01/ 1.02 Områdets biltrafikbelastning skal mindskes mest muligt bl.a. ved, at parkering henvises til arealer uden for bykernen Områdets trafikafvikling skal tilrettelægges under hensyntagen til såvel det samlede butiksmiljø som den gamle bydel. Supplerende parkering kan henvises til arealer uden for den gamle bydel Samtlige havnearealer, herunder eksisterende og nye arealer, fremkommet ved opfyldning i søterritoriet, skal ved lokalplanlægning overføres fra landzone til byzone Vejadgang til området skal primært ske fra nuværende Færgevej Ændringer i de nuværende havnebygværker (havneindløb), moler, broer, kajer mv.) skal følge princippet i den gældende helhedsplan. Udformningen af moler, broer og kajer skal følge havnens nuværende karakteristika med hensyn til konstruktioner og materialer. Bortset fra enkelte havnefunktionsbetingede anlæg og installationer må der ikke forekomme bebyggelse på molerne i området. 16

16 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 2 / Dragør nord 17

17 Bydel 2 omfatter følgende enkeltområder: 2.01 Villakvarter omkring Ndr. Strandvej 2.02 Villakvarter mellem D.B. Dirchsens Allé og Stationsvej 2.03 Villakvarter omkring Øresunds Allé 2.04 Sommerhusområde på Ndr. Engvej 2.05 Materialeplads og rensningsanlæg 2.06 Fyrtårnsgrunden 2.07 Boligbebyggelse ved Stationsvej 2.08 Grushullerne 2.09 Erhvervsområde ved Lufthavn Syd, sydlige del 2.10 Erhvervsområde ved Lufthavn Syd, nord-østlige del 2.11 Erhvervsområde ved Lufthavn Syd, nord-vestlige del Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 2.01 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse. 2.02/ 2.03 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: materialeplads, rensningsanlæg o.lign., og der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til materialeopbevaring, værksteds- og servicevirksomhed i tilknytning til disse formål Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (vandværk, administration, materialeplads, park o.lign.) og boligformål. Området må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse medmindre det på området registrerede affaldsdepot frigives til det pågældende formål (området er pålagt servitut om affaldsdepot i henhold til 12 i lov 420 af ) Områdets anvendelse fastlægges boligformål Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål: park Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: service- og liberale erhverv, lettere industri-, værksteds- og håndværksvirksomhed o.lign., og der må kun opføres eller indrettes virksomheder eller anlæg, som ikke medfører gener i form af forurening Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: administrations-, undervisnings- og servicevirksomhed o.lign., og der må kun opføres eller 18

18 indrettes virksomheder eller anlæg, som ikke medfører gener i form af forurening Områdets erhvervsmæssige anvendelse skal være i overensstemmelse med arealets fortsatte landzonestatus. Bebyggelsens omfang og fremtræden 2.01/ 2.02/ 2.03 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 30, og må for arealer til tæt, lav boligbebyggelse ikke overstige 35. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 15. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage, og bygningshøjden må ikke overstige 6,0 m Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af den enkelte grunds areal. Bygningernes rumfang på den enkelte grund må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må opføres i større højde end 10 m over det omgivende terræn Bebyggelsesprocenten for området under ét, eller for delområder, må ikke overstige 50. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Det gamle fyrtårn på området skal bevares Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Området skal friholdes for bebyggelse Bebyggelsesprocenten må for den enkelte erhvervsgrund ikke overstige 50, og bebyggelsens højde ikke overstige 8,5 m Det samlede rumfang for bygningerne på den enkelte erhvervsgrund må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstiger 50% af grundarealet. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Ved områdets disponering skal der muliggøres etapevis udbygning Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. Udstykning / byfortætning 2.01 Ved udstykning skal grunde have en størrelse på mindst 700 m / 203 Se generelle rammebestemmelser om byfortætning. 19

19 2.04 Ved større til- eller nybygninger skal der ske udstykning efter en samlet plan, med udgangspunkt i den eksisterende haveopdeling. Bebyggelsesprocenten må efter udstykning for den enkelte grund ikke overstige / 2.10/ 2.11 Ved udstykning skal grunde have en størrelse på mindst 1000 m2. Friarealer 2.05 Pladser for materialeopbevaring o.lign. skal afskærmes mod omgivelserne med levende hegn. 2.09/ 2.10 Der skal etableres afskærmende foranstaltninger i form af beplantning mv. mod omgivende arealer. Andet 2.01 Støjbelastningen må ved ændret anvendelse eller bygningsændringer, som forøger arealet med mere end 30 m2, ikke overstige 30 db(a) i bebyggelsens sove- og opholdsrum i delområde A. 20

20 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 3 / Sydstranden 21

21 Bydel 3 omfatter følgende enkeltområder: 3.01 Villakvarter omkring Strandjægervej 3.02 Rækkehuse i Engparken 3.03 Etageboliger i Engparken og ved Krudttårnsvej 3.04 Boligbebyggelse ved Engvej 3.05 Etagehuse i Strandparken 3.06 Boligbebyggelse i og omkring Strandparken 3.07 Boligbebyggelse på Bülows grund 3.08 Villakvarter mellem Hvidtjørnen og St. Magleby Strandvej 3.09 Engparkens butikscenter 3.10 Butikscenter ved Krudttårnsvej/Sdr. Røsevej 3.11 Erhvervsområde ved Sdr. Tangvej 3.12 Enggården 3.13 Skolen ved Vierdiget 3.14 Idrætsparken ved Engvej 3.15 Anlægget 3.16 Hvidtjørnsarealet 3.17 Rækkehuse på Strandjægervej 3.18 Rækkehuse ved Søndre Strandvej 3.19 Krudthus Boligbebyggelse på Kålmarken. Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 3.01/ 3.02 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende fællesanlæg til brug for områdets beboere Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende fællesanlæg, og be-byggelse skal opføres efter en samlet plan Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres etageboligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx. institutioner og nyttehaver). Ny bebyggelse må kun opføres som tæt, lav boligbebyggelse samt mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. Bebyggelse skal opføres efter en samlet plan Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med mulighed for integration af sådanne erhvervstyper, der kan forenes med boliganvendelsen. Bebyggelsen skal være af tæt, lav karakter i maximalt 2 etager Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse. 22

22 3.09 Områdets anvendelse fastlægges til lokale centerformål (detailhandelsbutikker og anden service, herunder restaurationsvirksomhed) samt boligformål Områdets anvendelse fastlægges til lokale centerformål (detailhandelsbutikker og anden service, herunder restaurationsvirksomhed) Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, idet dog matr.nr. 346d af Dragør forbeholdes til offentlige formål (institutioner mv.). Til erhvervsformål må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. Der må kun opføres eller indrettes virksomheder eller anlæg, der ikke medfører gener for den omgivende bebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: plejehjem, beskyttede boliger, dagcenter o.lign Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: skole, idræt, institutioner mv. samt fritidsformål (fx. spejderhytte og feriekoloni) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (park, tennisbaner, institutioner mv.). Ændringer i og udbygning af idrætsanlæg skal ske efter en samlet plan, der er koordineret med dispositioner indenfor enkeltområder omkring Hollænderhallen (6.05, 9.09 og 9.10) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: park Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: naturpark, overdrevsareal. 3.17/3.18/3.20 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres tæt, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til fælles formål, herunder fritids- og institutionsformål samt parkeringsformål Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, med tilknyttede fællesanlæg som beboerlokale, børneinstitution o.lign. Bebyggelsens omfang og fremtræden 3.01 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 30. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 50. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden ikke overstige 8,5 m. Yderligere selvstændig bebyggelse, der alene må omfatte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere, skal opføres efter en samlet plan. 23

23 3.03 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 og bebyggelse må ikke opføres med mere end 21/2 etage. Yderligere bebyggelse skal opføres efter en samlet plan Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 for området under ét. Bebyggelse må opføres med et etageantal fra 1 til 3 etager, og bebyggelsens udformning og indretning skal ske under hensyntagen til den omgivende boligbebyggelse Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 60. Yderligere bebyggelse skal opføres efter en samlet plan. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 4 etager Bebyggelsesprocenten må for områder med tæt, lav boligbebyggelser hver for sig ikke overstige 40 og må for grunde med lav, åben boligbebyggelse ikke overstige 30 og for grunde med fælles anlæg ikke overstige 40. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området under ét. Bebyggelsen opføres efter en samlet plan, der også kan inddrage parkeringsforholdene i relation til enkeltområde Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 30 og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 50 og bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 60 og bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsesprocenten må for den enkelte ejendom ikke overstige 40 og bygningshøjden må for ny bebyggelse ikke overstige 8,5 m. 3.12/ 3.13 Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 40 og bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 10. Bebyggelse skal placeres indenfor en bebyggelseszone i den nordlige del af området afgrænset mod syd i en afstand af ca. 90 m fra enkeltområdets nordlige afgrænsning. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m, for halbyggeri dog 12 m Området skal friholdes for yderligere bebyggelse Området skal friholdes for bebyggelse. 24

24 3.17 Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 55 og bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 40 og bebyggelse må ikke opføres i en højde der overstiger 8,5 m 3.19 Der må ikke opføres yderligere bebyggelse på ejendommen, bortset fra mindre birum, der i givet fald skal placeres i vest for den nuværende bygning Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 30, og bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m. Friarealer 3.19 Der skal muliggøres reetablering af bygningens udenomarealer i oprindelig udseende, herunder hel eller delvis reetablering af voldgrav Boligbebyggelsen opdeles i enklaver, adskilt af åbne beplantede kiler, der alene kan anvendes til fælles formål. Udstykning 3.01 Ved udstykning skal grunde have en størrelse på mindst 700 m Ved udstykning skal grunde have en størrelse på mindst 700 m2. 25

25 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 4 / Vængekvarteret 26

26 Bydel 4 omfatter følgende enkeltområder: 4.01 Villakvarter mellem Kirkevej og Markvænget 4.02 Villakvarter mellem Hartkornsvej og Krudttårnsvej 4.03 Rækkehuse ved Markvænget m.fl Området omkring Wiedergården 4.05 Sydstrandens butikscenter Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 4.01/ 4.02 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx. institutioner), og bebyggelse til boligformål skal primært være åben, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres tæt, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (ældreformål), erhvervsformål samt boligformål. Ændret anvendelse til offentlige formål ved opførelse af ny bebyggelse eller indretning i eksisterende samt opførelse af anden væsentlig ny bebyggelse skal ske efter en samlet plan. Til erhvervsformål må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til lettere industriog værkstedsvirksomhed samt servicevirksomhed, der efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området Områdets anvendelse fastlægges til lokale centerformål (detailhandelsbutikker, liberale erhverv og anden service, herunder restaurationsvirksomhed) samt boligformål. Bebyggelsens omfang og fremtræden 4.01/ 4.02 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte parcelhusgrund ikke overstige 30, for arealer til tæt, lav boligbebyggelse ikke overstige 35 og for grunde anvendt til andre formål ikke overstige 40. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 35, bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Større tilbygninger o.lign. på de enkelte ejendomme skal søges udført efter fælles retningslinier Bebyggelsesprocenten for grunde eller områder under ét må ikke overstige 50 og bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 50 og bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. 27

27 Udstykning / byfortætning 4.01/ 4.02, delområde B Se generelle rammebestemmelser om byfortætning. Friarealer 4.03 Eventuel bebyggelse på de fælles friarealer må alene omfatte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. Andet 4.02 Indenfor delområde A må støjbelastningen ved ændret anvendelse eller bygningsændringer, som forøger etagearealet med mere end 30 m2, ikke overstige 30 db(a) i bebyggelsens sove- og opholds-rum. 28

28 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 5 / Omkring Hartkornsvej 29

29 Bydel 5 omfatter følgende enkeltområder: 5.01 Villakvarter ved Køjevænget 5.02 Villakvarter ved Thimandsvænget 5.03 Villakvarter mellem Kronager og Rytterager 5.04 Gårdhuse ved Ålegårdsvænget 5.05 Bebyggelse omkring Banestien vest for Hartkornsvej 5.06 Gårdhuse ved Bylaugsvænget og Maglebytorv 5.07 Bebyggelserne ved Lodsgården, Schoutgården m.m Dragørcentret ved Maglebytorv 5.09 Området ved Nordstrandskolen 5.10 Boliger på Den Kvarte Lagkage 5.11 Dragør Lund 5.12 Boliger og institution ved Køjevænget 5.13 Boliger ved Hyldeengen Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 5.01/ 5.02 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx. institutioner), og bebyggelse til boligformål skal være åben, lav bolig-bebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og sådanne fælles anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde (fx. institutioner), og boligbebyggelse skal være åben, lav indenfor delområde A, og tæt, lav indenfor delområde B. 5.04/ 5.05/ 5.06 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres tæt, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres etageboligbebyggelse og tæt, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål (detailhandelsbutikker, liberale erhverv, restaurationsvirksomhed og anden servicevirksomhed mv.), herunder sådanne offentlige formål, der naturligt kan indpasses i et centerområde, samt boligformål (ejendommen Aldershvile, matr.nr. 21a samt 1. sal på forretningsejendommen matr.nr. 21h, begge af St. Magleby) Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: skole, institutioner, idræt mv Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres etageboligbebyggelse og tæt, lav boligbebyggelse, efter en samlet plan Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: skov og park. Området skal friholdes for bebyggelse. 30

30 5.12 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (tæt, lav boligbebyggelse), herunder fælles anlæg til brug for områdets beboere, og til institutionsformål Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (tæt, lav boligbebyggelse). Bebyggelsens omfang og fremtræden 5.01/ 5.02 Bebyggelsesprocenten må for grunde med parcelhuse ikke overstige 30 og for grunde med fælles anlæg ikke overstige 40. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten må for grunde med parcelhuse (delområde A) ikke overstige 30, og for delområde B under ét og for grunde med fælles anlæg ikke overstige 40. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Eventuelle ændringer i bebyggelsesforholdene i den eksisterende tæt, lave bebyggelse (delområde B) skal ske efter en samlet plan. 5.04/ 5.06 Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 40. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Yderligere selvstændig bebyggelse, der alene må omfatte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere, skal opføres efter en samlet plan Bebyggelsesprocenten må for de sammenhængende bebyggelser hver for sig ikke overstige 40. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 5.05/ 5.07 Yderligere bebyggelse må kun opføres som mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere, efter en samlet plan Bebyggelsesprocenten må for sammenhængende etageboligbebyggelser ikke overstige 50 og for sammenhængende tæt, lave boligbebyggelser ikke overstige 40 for områderne under et. Etagebebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager, og tæt, lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund eller området under ét ikke overstige 47. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelse skal opføres efter en samlet plan. Ved bygningsændringer og andre anlægsarbejder skal der tages hensyn til såvel den fredede bygning som træbeplantninger på ejendommen Aldershvile Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 40 og bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 40. Etagebebyggelse må ikke opføres med mere end 3 etager, og tæt, lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. 31

31 5.12 Bebyggelsesprocenten må for delområder eller de sammenhængende bebyggelser hver for sig, ikke overstige Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 40 og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Udstykning 5.01/ 5.02/ 5.03 Ved udstykning skal parcelhusgrunde have en størrelse på mindst 700 m2. Friarealer 5.05 Det grønne areal (matr.nr. 22fv af St. Magleby) skal, som friareal for den omgivende bebyggelse og som idrætsareal for Nordstrandskolen i enkeltområde 5.09, friholdes for bebyggelse. Andet 5.01/ 5.05 Støjbelastningen hidhørende fra lufthavnen må ved ændret anvendelse eller bygningsændringer, som forøger arealet med mere end 30 m2, ikke overstige 30 db(a) i bebyggelsens sove- og opholdsrum. For enkeltområde 5.05 gælder denne retningslinie alene for delområde A Støjbelastningen må i bebyggelsens sove- og opholdsrum ikke overstige 30 db (A). 32

32 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 6 / St. Magleby 33

33 Bydel 6 omfatter følgende enkeltområder: 6.01 St. Magleby Landsby 6.02 Erhvervsområde ved Møllelodden 6.03 St. Magleby Kirke 6.04 Dragør Rådhus 6.05 St. Magleby Skole, Hollænderhallen mv. Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 6.01 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, jordbrugsformål og sådanne fælles anlæg og mindre butikker, som naturligt kan indpasses i området (fx. museum, institutioner, posthus, vandværk o.lign.) samt nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses uden gene for den omgivende bebyggelse. Områdets karakteristiske landsbybebyggelse skal bevares ved fastholdelse af såvel den byplanmæssige helhed som den bygningsmæssige udformning. Bevaringsværdige bygninger indenfor området er udpeget i Lokalplan Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål (telefoncentral og transformeranlæg o.lign.). Til erhvervsformål må der kun opføres eller indrettes bebyggelse til lettere industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed i tilknytning til den gældende virksomhed. Der må kun opføres eller indrettes virksomheder eller anlæg, der ikke medfører gener i form af forurening Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: kirke, kirkegård, præstebolig o.lign. samt jordbrugsformål. Områdets karakteristiske træbeplantning ud mod Kirkevej skal bevares Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: rådhus og brandstation mv Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: skole, institutioner, boldbaner, sportshal, klub- og foreningshuse mv. Bebyggelsens omfang og fremtræden 6.01 Nyt byggeri skal tilpasses de eksisterende forhold med hensyn til proportioner, konstruktioner og materialer mv. Der skal muliggøres differentierede bebyggelsestætheder i overensstemmelse med den nuværende bebyggelsesstruktur. Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden må ikke overstige 3,25 m til skæring mellem tagflade og ydervæg, bortset fra gavltrekanter, og ikke overstige 8 m til rygning. Halbyggeri til rideformål i tilknytning til St. Magleby kan opføres i en højde op til 8,5 m med en placering og udformning, der tager hensyn til landsbyens bebyggelsesstruktur og relation til det åbne land. 34

34 6.02 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 40. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, og bygningshøjden ikke overstige 8 m Eventuelle ændringer i områdets bebyggelses- og beplantningsforhold mv. skal ske i overensstemmelse med de rammebestemmelser for byggeri mv., der er gældende for enkeltområde Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 40. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 40. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m, for halbyggeri dog i en højde af maksimalt 12 m. Nybyggeri skal så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende bygningsanlæg. Udstykning 6.02 Ved udstykning skal grunde have en størrelse på mindst 1200 m2. Friarealer 6.01 Områdets vej- og gadeforløb, beplantninger, stengærder, gadekær, grønne kilder o.lign. skal bevares med henblik på at opretholde og styrke de karakteristiske træk i det bestående miljø. Nyplantninger og eventuelle ændringer i gadearealer og ubebyggede arealer mv. må kun ske i nøje harmoni med områdets hovedtræk Der skal etableres afskærmende foranstaltninger i form af beplantning mv. mod de omgivende arealer. Andet 6.01 Støjbelastningen hidhørende fra lufthavnen må, ved ændret anvendelse eller bygningsændringer, som forøger arealet med mere end 30 m2, ikke overstige 30 db(a) i bebyggelsens sove- og opholdsrum. 35

35 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 7 / Søvang 36

36 Bydel 7 omfatter følgende enkeltområder: 7.01 Søvang 7.02 Lokalcenter i Søvang Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 7.01 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, primært med henblik på opførelse af åben, lav boligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til lokale centerformål (detailhandelsbutikker mv.), herunder offentlige formål (institutioner mv.). Bebyggelsens omfang og fremtræden 7.01 Bebyggelsesprocenten må for parcelhusgrunde ikke overstige 30 og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 40. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Udstykning / byfortætning 7.01 Se generelle rammebestemmelser om byfortætning. 37

37 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 8 / Rosenlund 38

38 Bydel 8 omfatter følgende enkeltområder: 8.01 Sommerhusområdet Rosenlund 8.02 Udflytterinstitutionen Burlunden Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 8.01 Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse udover eksisterende helårsboligbebyggelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål og fritidsformål (udflytterinstitution, feriekoloni mv.). Bebyggelsens omfang og fremtræden 8.01 Bebyggelsesprocenten må for den enkelte grund ikke overstige 15. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage for som- merhuse og 11/2 etage for helårshuse Bebyggelsesprocenten må for området under ét ikke overstige 25 og bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage. Området kan desuden anvendes til sommerhusbebyggelse efter rammebestemmelserne for enkeltområde Udstykning 8.01 Ved udstykning skal grundene have en størrelse på mindst 1200 m2. 39

39 Rammer for lokalplanlægningen Bydel 9 / Landområdet 40

40 Område 9 omfatter følgende enkeltområder: 9.01 Kolonihaveområdet Maglebylund 9.02 Kolonihaveområdet Søndergården 9.03 Kolonihaveområdet Møllevang 9.05 Fritidsområde ved Lundestien 9.06 Ridecenter ved Maglebyhallen 9.07 Institution og idræt ved Søvang 9.08 Golfbane ved Kongelunden 9.09 Sports- og fritidsområde mellem Hollænderhallen og Maglebylund 9.10 Sports- og fritidsområde mellem Halvejen og Maglebyhallen 9.11 Fritidsområde ved Køjevænget 9.22 Krudthus Bachersmindelejren 9.24 Miljøanlæg ved Fælledvej 9.25 Campingplads i Søvangsbugten 9.31 Lufthavnen 9.32 Militære arealer ved Aflandshage 9.33 Kongelundskasernen 9.34 Kongelundsfortet 9.35 Træningsskolen 9.36 Skydebanerne ved Birkelunden 9.41 Boliger ved Kalvebodvej 9.42 Boliger m.v. ved Sydvestpynten 9.51 Jordbrugsareal mellem St. Magleby og Dragør Nord 9.52 Jordbrugsareal mellem St. Magleby og Tunnellen 9.54 Jordbrugsareal mellem St. Magleby og Halvejen 9.55 Jordbrugsareal mellem Fælledvej og Hovedgrøften 9.56 Jordbrugsareal mellem Møllevej og Fælledvej 9.57 Jordbrugsareal mellem Fælledvej og Hovedgrøften / Nyvangsvej 9.58 Jordbrugsareal mellem Fælledvej og kommunegrænsen 9.60 Jordbrugsareal mellem HF Søndergården og Søvang 9.61 Jordbrugsareal nord for Søvang 9.62 Jordbrugsareal mellem Kongelundsfortet og Træningsskolen 9.71 Kongelunden 9.72 Skov- og jordbrugsarealer syd for Kongelunden 9.81 Jordbrugsareal nord for Nordre Dragørvej 9.82 Jordbrugsareal øst for Ryvej 9.83 Jordbrugsareal syd for Nordre Dragørvej 9.84 Jordbrugsareal nord for kirkevej 9.85 Sports- og fritidsområde øst for Hollænderhallen 9.91 Forstrandsareal ved Dragør Nordstrand 9.92 Strandenge ved Dragør Sydstrand 9.93 Strandenge i Søvangsbugten 9.94 Strandenge ved Aflandshage 9.95 Kofoeds Enge 9.96 Strandenge ud for Kongelunden 9.97 Lergravene / Fuglereservatet Udover de generelle rammer gælder følgende rammebestemmelser for de enkelte områder: Områdets anvendelse og bebyggelsens karakter 9.01/ 9.02/ 9.03 Områdets anvendelse fastlægges til kolonihaveformål Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, herunder nyttehaver (daghaver). Ændret anvendelse og nyanlæg skal ske efter en samlet plan. 41

41 9.06 Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål: ridecenter Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: institutioner, idrætsarealer o.lign Områdets anvendelse fastlægges til golf-bane Områdets anvendelse fastlægges til idræts- og fritidsanlæg (boldbaner og grønne områder mv.) Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål: fritidsområde, naturområde mv Områdets anvendelse fastlægges til offentligt formål: Grønt område til rekreativ og fritidsmæssig benyttelse. Området skal forblive i landzone 9.23 Områdets anvendelse fastlægges til fritids- og institutionsformål., herunder udflytterinstitution, feriekoloni mv Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål: Camping og feriecenter Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: genbrugsplads, oplagsplads, komposteringsanlæg mv Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål: camping og feriecenter Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: lufthavn Områdets anvendelse fastlægges til militære formål, samt til jordbrugsformål Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: militære anlæg, asylcenter, institutions- og fritidsformål samt naturformål, herunder skovrejsning Områdets anvendelse fastlægges til fritidsformål, herunder naturpark samt faciliteter i tilknytning hertil Områdets anvendelse fastlægges til institutionsformål/landbrugsformål, samt værksteds-, undervisnings- og boligformål i tilknytning hertil Områdets anvendelse fastlægges til fritids- formål Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, og der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse. 42

42 9.42 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, samt nærmere angivne erhvervs-typer, der kan indpasses under hensyntagen til såvel boligbebyggelsen som til de omgivne naturområders rekreative udnyttelse. Der må kun opføres åben, lav boligbebyggelse. Der må ikke opføres eller indrettes nye selvstændige boliger i området. 9.51/ 9.52/ 9.54/ 9.55/ 9.56/ 9.57/ 9.58/ 9.60/ 9.61/ 9.62 Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsformål. Indenfor området må der kun opføres bebyggelse eller andre anlæg, som er nødvendige for jordbrugsdriften Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsformål: skov (Kongelunden). Indenfor området må der kun opføres bebyggelse eller andre anlæg, som er nødvendige for skovdriften Områdets anvendelse fastlægges til jordbrugsformål, herunder skov. Indenfor området må der kun opføres bebyggelse eller andre anlæg, som er nødvendige for jordbrugsdriften Områdets anvendelse fastlægges til jorbrugsformål, og på landbrugsejendomme åbnes der mulighed for indpasning af større pladskrævende fritidsanlæg: ridehaller og lign., med tilknyttede driftsboliger Områdets anvendelse fastlægges til jorbrugsformål. (Kommunalbestyrelsen har udtrykt ønske om på sigt, at indrage dele af arealet i byzone og udlægge det til erhvervsformål, samt at lade den resterende del af arealet indgå som en del af et fritidsmæssigt grønt bånd, der forløber i randzonen langs Dragør by s vestlige afgrænsning) 9.83/9.84 Områdets anvendelse fastlægges til jorbrugsformål, med mulighed for at udlægge hele eller dele af arealet til almene, ikke-bymæssige friluftsformål, herunder rekreative stier i byens randzone Områdets anvendelse fastlægges til sports- og fritidsformål, med mulighed for at udlægge hele eller dele af arealet til almene, ikke-bymæssige friluftsformål, herunder rekreative stier Området skal bevares som ubebygget område: forstrand, og områdets landskabskarakter skal fastholdes. 9.92/ 9.95 Området skal bevares som ubebygget naturområde: strandeng og sandstrande. 9.93/ 9.94/ 9.96 Området skal bevares som ubebygget naturområde: strandeng Området skal bevares som ubebygget naturområde. Bebyggelsens omfang og fremtræden 9.01 Der må ikke ske en nyopdeling af have-lodderne, og eksisterende dobbelthaver fastholdes som sådanne. 43

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt.

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt. 10E 1.11 Plannummer 10E 1.11 Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25 specifik Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde Bebyggelsesprocent 50 Max. bygningshøjde 9,5 Forslag 2 / 395 10C 1.7 Plannummer 10C

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole DRAGØR KOMMUNE Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole 1 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund, eksisterende forhold samt en sammenfatning af indholdet side

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin

selvbetjeningsvaskeri og lign.) anden detailhandelslignende funktion (apotek, bank og lign.) hotel, restaurant og forlystelser. Liberalt erhverv: klin 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 generelt specifik Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Bebyggelsesprocent 45% Bebyggelsesprocent af Max. antal etager Max. bygningshøjde rammeområde

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38 for omddet omkring MagEebyhallen DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for området omkring Maglebyhallen Udarbejdet af Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen, oktober 1993 INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer.

Rammer. I menuen til venstre kan du klikke på de enkelte distrikter for rammer. Rammer Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus, anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent,

Læs mere

Boligområde der føres tilbage til landzone

Boligområde der føres tilbage til landzone Boligområde der føres tilbage til landzone Plannummer 14.B01 Boligområde Ved åben lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Boliger og byomdannelse Status og bindinger

Boliger og byomdannelse Status og bindinger Boliger og byomdannelse Status og bindinger Ny boligbebyggelse vest for Store Magleby Strandvej ( Kålmarken ) 80 tårnby St. Magleby Dragør Kommunes beliggenhed tæt ved Københavns centrum, lufthavnen og

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Centerområder 1.C.1 Torvet Østergade Fremtidig anvendelse Butikker til detailhandel, liberalt erhverv, hotel og restaurationsvirksomhed, håndværksmæssige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan 6.2. For en del af Føllenslev by. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L60200

Lokalplan 6.2. For en del af Føllenslev by. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L60200 Lokalplan 6.2 For en del af Føllenslev by Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 12.09.1990 3011501L60200 BJERGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 6.2 for en del af Føllenslev by samt tillæg nr. 5 til kommuneplanen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn ÆRØ SKØBING KOMMUNE Indhold Redegørelse side 3 Indledning 5 Lokaiplanens formål 5 Område og zonestatus 5 Områdets anvendelse 5 Vej- og parkeringsforhold 6

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 BLAABJERG KOMMUNE TILLÆG NR. 01 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 RAMMEBESTEMMELSER Erhvervsområde Outrup område 02E2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formål 21

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Kortudsnit genereres

Kortudsnit genereres 3B17, LANGAGERGÅRD Boligformål, center, offentlige formål og friareal - naturfælled. for delområde: 1: Boligformål og fælles friareal. 2: Center og erhvervsformål - butikker, kontorer, offentlige formål

Læs mere

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde

Kvæ.B.1. Boligområde i Kværndrup Generel anvendelse Boligområde Kvæ.B.1 Kvæ.B.1 Kværndrup Boligområde i Kværndrup Generel Boligområde Fremtidig zonestatus Specifik Åben lav boligbebyggelse Bebyggelse Maks. bebyggelsesprocent: 30 Bygningshøjde Maks. 8,5 m målt fra naturligt

Læs mere

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder

1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Kommuneplan 2009-2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Bolig og erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.D.1 Havnepladsen Bolig og erhvervsformål: Boliger, erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-2, rekreative

Læs mere

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm.

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm. Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 2B12, SYDLIGE DEL AF GREVE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLNTILLÆG NR. 6 TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLN 2001-2013 Overførsel af mindre boligområde fra rammeområde 470 centerformål til rammeområde 422 boligformål i forbindelse med lokalplan 470.1. samt mulighed

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 37. for et nyttehaveareal ved Ssnderg&den

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 37. for et nyttehaveareal ved Ssnderg&den DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 37 for et nyttehaveareal ved Ssnderg&den DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 37 for et nyttehaveareal ved Søndergården DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 37 for et nyttehaveareal ved Søndergården Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten DRAGØR KOMMUNE Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3 - for en campingplads ved Søvangsbugten INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund side 5 Planens indhold side 7 Planens forhold til

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af

FORSLAG til ophævelse af Offentlig fremlagt xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx FORSLAG til ophævelse af Lokalplan 20.000-03 Boligområde og detailhandel ved Banegårdspladsen, Hirtshals Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere