KOMMUNEPLANTILLÆG 3E5-1, Nuuk Airport. Oktober, 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANTILLÆG 3E5-1, Nuuk Airport. Oktober, 2016"

Transkript

1 KOMMUNEPLANTILLÆG 3E5-1, Nuuk Airport Oktober, 2016

2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse med senere ændringer) forpligtet til at ajourføre kommuneplanen i nødvendigt omfang. Denne ajourføring gennemføres ved løbende at tilvejebringe tillæg til kommuneplanen med relevante ændringer eller tilføjelser til planen. Kommunalbestyrelsen kan således til enhver tid tage initiativ til at udarbejde et kommuneplantillæg med nærmere bestemmelser for arealers anvendelse og bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har dog derudover pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser: Når det er nødvendigt for at sikre landsplanlægningens og kommuneplanens virkeliggørelse. Inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder. Inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Et kommuneplantillæg består af 2 dele, en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsesdelen indeholder en beskrivelse af planens formål og retsvirkninger, og hvordan planen forholder sig til øvrig planlægning for området. Bestemmelsesdelen indeholder de bestemmelser, der skal følges i forbindelse med planens realisering. Bestemmelserne er delt op i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. Derudover indeholder bestemmelsesdelen de bindende kortbilag. Offentliggørelse Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort som endeligt gældende den Hvor kan planen læses? Du kan læse planen på Landsbiblioteket eller på kommunens hjemmeside og du kan få den udleveret ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Anlægs- og Miljøforvaltningen, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk, telefon

3 3E5-1 Nuuk Airport INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSEVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 1. REDEGØRELSE 1.1 Planområdet Formål og principper Baggrund Formål Planens hovedtræk Anvendelse Områdets afgrænsning Detailområderne A-D og bebyggelse Arkitektur og landskabsbearbejdning Omlægning og udbygning af vejinfrastruktur Forhold til anden planlægning Plantillæggets retsvirkninger BESTEMMELSER 2.1 Overordnede bestemmelser Vedtagelsespåtegning 20 BILAG 1-4 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 3

4 1. REDEGØRELSE 1.1 PLANOMRÅDET Området afgrænses mod vest af erhvervsområderne Nukappiakuluk og Pukuffik og golfbanen imellem de to erhvervsarealer. Øst for lufthavnsarealet er områderne udlagt til friholdte områder og større fritidsanlæg og indeholder blandt andet Sisorarfiit skiliften. Lufthavnen er placeret ved foden af fjeldet Lille Malene med Malenebugten i syd og Jerndumpen i nord. Området sydvest for lufthavnen er udlagt til erhverv og et midlertidigt stenbrud. Den østlige side præges af et stigende terræn op mod toppen af Lille Malene. Lufthavnen omfatter en landingsbane på 950m, Mittarfeqarfiit s terminalbygning med garage, Air Greenlands centraladministration, fragt bygning og værksted/hangarer. Figur 1. Luftfoto eksisterende lufthavn Terminalbygningen har karakter af at være en ældre, utidssvarende indenrigsterminal bygget i slut 1970 erne, hvorimod Air Greenlands bygninger er blevet løbende renoveret. Foran terminalen, mod nord, er der ankomstareal med parkering og taxaholdepladser. Lufthavnen er forbundet til byen og Qinngorput via 2 veje Siaqqineq og Aqisseqarajooq. Se figur 2. Figur 2. Primærveje omkring Lufthavnen Figur 3. Ejerforhold bygninger. Rød: Air Greenland. Grøn: Mittarfeqarfiit Figur 4. Nuværende terminalbygning KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 4

5 1.2 FORMÅL OG PRINCIPPER BAGGRUND Den nuværende lufthavn er ikke tidsvarende i forhold til at skulle betjene Grønlands største by og vækstcenter. Med en landingsbane på kun 950m kan den ikke betjene andet end mindre fly. Der har derfor gennem en længere årrække været ført drøftelser om mulighederne for at revidere landets lufthavns struktur, hvor Grønland i de kommende år står over for enten at skulle renovere Kangerlussuaq som indfaldsport eller udbygge lufthavnene i Ilulissat og Nuuk således, at de kan fungere som atlantlufthavne. Transportkommissionen har senest i 2011 anbefalet en udvidelse af Nuuk lufthavn til minimum 2200m der åbner mulighed for atlantflyvninger til og fra Nuuk. Figur 5. Forside, Betænkning Dette er hovedsageligt baseret på beregninger af, at henholdsvis 40% og 30% af de rejsende fra Danmark til Kangerlussuaq rejser direkte videre til Nuuk og Ilulissat. Kommunalbestyrelsen har derfor en klar målsætning om at udvikle lufthavnen i Nuuk til en velfungerende atlantlufthavn med alle nødvendige faciliteter, således at Nuuk kan videreudvikles som dynamisk vækstcenter og hovedstad for Grønland. Generelt er udvidelser af Nuuk lufthavn blevet belyst grundigt fra flere forskellige vinkler over en længere årrække. Her nævnes blot et kort udsnit af de nyere undersøgelser: Transportkommissionen Betænkning, januar Udarbejdet af Transportkommissionen. Figur 6. Forside, Turisme Turisme, Udvikling vækst gennem ændret lufthavnsstruktur, august Udarbejdet af Rambøll for Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Udenrigsanliggender Perspektivredegørelse Udarbejdet af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. En teknisk, fysisk og økonomisk vurdering af fremtidige lufthavnsløsninger for Nuuk og Ilulissat april Udarbejdet af Arbejdsgruppe om udvidelse af Ilulissat og Nuuk lufthavn og havn nedsat af Nuup Kommunea, Ilulissat Kommuniat og Grønlands Hjemmestyre. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 5

6 1.2.2 FORMÅL Formålet med plantillægget er: At sikre rammerne for en udvidelse af lufthavnen og med en forlængelse af landingsbanen på op til 2200m At sikre arealer til et fremtidigt erhvervsområde At sikre, at infrastrukturen omkring lufthavnen tilpasses således, at eksisterende vejarealer kan inddrages og omlægges At sikre, at der kan etableres virksomheder og anlæg mm. der er relevante i forhold til betjening og servicering af Nuuk lufthavn Figur 7. Terminalområdet KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 6

7 1.3 PLANENS HOVEDTRÆK Kommuneplantillægget er et vigtigt led i realiseringen af kommuneplanens overordnede fokus på etablering af et sammenhængende bånd af infrastruktur anlæg og erhvervsarealer. Se figur 8. Kommuneplantillægget åbner således mulighed for etablering af en ny atlantlufthavn med en 2200 m. landingsbane, ny terminalbygning og nye erhvervsvirksomheder ANVENDELSE Området udlægges til lufthavnsformål og herunder også til erhverv og service. Figur 8. Erhvervsbåndet KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 7

8 1.3.2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING Som følge af behovet for at udlægge et betydeligt areal til den fremtidige lufthavn, har det været nødvendigt at justere afgrænsningen af en række tilstødende delområder, som vist på figur 9 og 10. Figur 9. Nuværende afgrænsning, ca. 102 ha Figur 10. Fremtidig afgrænsning, ca. 229 ha. Med ikrafttræden af nærværende Kommuneplantillæg 3E5-1 vil der således ske følgende justeringer af de enkelte delområders afgrænsning: 3E3 og 4E2 inddrages i 3E5-1 3D12 opdeles og inddrages i 3E5-1, 3B3 og 4D11 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 8

9 3B2; arealet justeres som vist fra 14 ha til 13,8 ha 3B3; arealet justeres som vist fra 24 ha til 22 ha 3D9; arealet justeres som vist fra 19 ha til 18 ha 3D10; arealet justeres som vist fra 26 ha til 23 ha 3E4; arealet justeres som vist fra 12 ha til 8 ha 4B4; arealet justeres som vist fra 12 ha til 8 ha 4D2; arealet justeres som vist fra 192 ha til 187 ha 4D8; arealet justeres som vist fra 36 ha til 22 ha 4D9; arealet justeres som vist fra 30 ha til 19 ha 4D11; arealet justeres som vist fra 1243 ha til 1240 ha Figur 11. Lufthavnen set fra Vandsøen KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 9

10 1.3.3 DETAILOMRÅDERNE A-D OG BEBYGGELSE Delområde 3E5-1 opdeles i detailområderne A-D, se figur 12. Der vil i alle områder være mulighed for udøvelse af særligt forurenende virksomhed jf. Inatsisartutlov nr. 09 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, kap 5. Figur 12. 3E5-1 Detailområder KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 10

11 Detailområde A Dette område udlægges til start- og landingsbane / rullebaner / standpladser / flyvesikkerhedsmæssige anlæg / infrastruktur såsom vejanlæg og forsyningsledninger. Uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand. Detailområde B Dette område udlægges til lufthavnsformål som hotel, terminal, hangarer, værksteder mv. Detailområde C og D Disse arealer udlægges til lufthavnsformål, erhverv mv. samt til infrastruktur og tekniske anlæg såsom vandværk, vejanlæg og forsyningsledninger. Områderne omkring lufthavnen må ikke anvendes til formål, der tiltrækker fugle. Uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand. Klausulerede zoner Alle tekniske installationer, anlæg og bebyggelser skal overholde de gældende hindringsbegrænsende zoner. Bebyggelse må generelt ikke gives en højde der overstiger 18 m. Anlæg og byggeri Igangsættelse af byggeri i detailområderne B, C og D kræver udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg. Hvorimod tekniske- og infrastrukturanlæg i alle detailområder er muligt på baggrund af dette kommuneplantillæg. Rundt om lufthavnen er der en række nuværende og fremtidig planlagte arealanvendelser, som vil kunne blive berørt af udbygningsplanerne. Det er op til bygherre selv at tage kontakt til relevante aktører for at indhente oplysninger om disse. Bygherre og eksisterende anlægsejer i området skal gennem dialog fastlægge om og hvor forårsager princippet skal anvendes. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 11

12 1.3.4 ARKITEKTUR OG LANDSKABSBEARBEJDNING Figur 13. Eksempel på indgang til tunnel Figur 14. Brug af lys i tunnel Figur 15. Eksempel på terminalbygning, Aalborg Lufthavn I bestræbelserne på bl.a. at fremme den arkitektoniske kvalitet i byggeriet forventer Kommuneqarfik Sermersooq at der tages stilling til arkitekturen og anlægget af lufthavnen, ud fra bl.a. kommunens arkitekturpolitik. En ny lufthavn bliver porten til Grønland og hovedstaden Nuuk og således det første indtryk man får som besøgende. Udvidelsen af landingsbanelængden fra 950 til 2200m vil kræve betydelig udsprængning og opfyldning af arealet. De økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige forhold, dikterer i stor udstrækning placering, materialevalg og udformning. De landskabelige ændringer har dog potentiale til at blive Nuuks nye Landmark, og derfor forventer Kommuneqarfik Sermersooq en klar stillingtagen til anlæggets udformning og dets påvirkning på bybilledet. Det er i kommunens optik essentielt at den arkitektoniske del spiller en stor rolle grundet lufthavnens centrale placering i Nuuk bybillede. Det forventes at der tages stilling til skala, materialer, belysning og kontekst, samt at dette indgår klart i en projektplan for en lufthavnsudvidelse. Fokus er på bevarelse og styrkelse af de større sammenhængende strukturer i Nuuks landskab. Lufthavnen skal indgå i et smukt arkitektonisk samspil med byrummet og landskabet. Højere kvalitet og fokus på det fysiske udtryk ved udformning af de fremtidige anlæg kan være med til at højne indtrykket af området og hele Nuuk. Offentlige bygninger og anlæg har en betydelig indvirkning på omgivelserne. Ofte er de synlige og markante byggerier, som borgerne forholder sig til. Det vil især gælde for den kommende storlufthavn, som i høj grad vil præge landskabet. Figur 16. Eksempel på skråninger ved landingsbane med belysning Figur 17. Madeira lufthavn Eksempel på søjlefundament Der skal fokuseres på arkitektonisk kvalitet og helhedstænkning, hvor der allerede fra start er taget højde for det fysiske udtryk og påvirkning på området og byen. Således at resultatet er helstøbte arkitektoniske løsninger der forebygger dyre lappeløsninger som kan opstå, hvis der efterfølgende fremkommer et ønske eller behov for at inkorporere lufthavnen bedre ind i resten af området. Derfor skal der arbejdes hen imod at lufthavnen inkorporeres bedst muligt i det eksisterende bybillede. I særdeleshed, at oplevelsen af byen især i aften- og nattestemningen styrkes mest muligt. Et eksempel her kunne være at udnytte landingsbanens størrelse, placering og en spændende lyssætning til at skabe en identitetsskabende struktur der kan bidrage og styrke Nuuks image som en moderne arktisk hovedstad hvor moderne mennesker, strukturer, byliv og den arktiske natur mødes og blandes. Se bilag 4. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 12

13 1.3.5 OMLÆGNING OG UDBYGNING AF VEJINFRASTRUKTUR For at sikre en 2200m bane vil det være nødvendigt at omlægge adgangsvejene til lufthavnen nordvest og sydøst for lufthavnen. Den reelle placering, længde og omfang af vejomlægningerne vedtages efter tekniske undersøgelser. På principskitsen ses et eksempel på, hvor den fremtidige vejføring kunne være. Se figur 18. Adgangsvejen Aqisseqarajooq flyttes mod øst mellem den nordlige baneende og terminalbygningen og igen fra terminalen og ned til Borgmester Aniita Aqqusernga. Hvorved der kan skabes plads til et nyt erhvervsområde nord og syd for terminalområdet. Der lægges samtidig op til en forlængelse af Pukuffik således at der skabes en ny forbindelse mellem Borgmester Aniita Aqqusernga og Siaqqinneq. Derved bygges der videre på at skabe en stærkere forbindelse mellem den nye atlanthavn, erhvervsbåndet Pukuffik og Nukappiakkuluk og lufthavnen. Det ønskes at understøtte en stærk og sammenhængende erhvervsstruktur løbende fra atlanthavnen i syd mod lufthavnen i nord. Hvorved det sikres at især tung trafik kan ledes udenom støjfølsomme beboelsesejendomme og holdes indenfor erhvervsbåndet. Se figur 8. Slutteligt vil en forlængelse af landingsbanen kunne kræve at en del af Siaqqinneq enten føres igennem en tunnel i den nordlige baneende eller helt nord om landingsbanen som vist på figur 18. Se evt. bilag 3. Figur 18. Principskitse -Tunnel & nye/omlagte vejstrækninger KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 13

14 1.4 FORHOLD TIL EN ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Plantillægget er i overensstemmelse med landsplanlægningen. Kommuneplan Plantillægget er omfattet af Kommuneplan Sermersooq 2024, der i hovedstrukturen udlægger området til teknisk anlæg med specifik anvendelse som atlantlufthavn samt service- og erhvervsmæssige anlæg. Der har dog været behov for justeringer af delområdet afgrænsninger som vist i figur 9 og 10. I forbindelse med afgrænsningen af nyt delområde 3E5-1 ophæves følgende delområder, idet de pågældende arealer inddrages i delområde 3E5-1: 3E3 Skrotplads bag Nuffiumaneq: Funktionen som skrotplads udfases og forventes nedlagt ultimo E2 Stenbrud til udvidelse af Nuuk Airport: Området nedlægges, men kan stadig udnyttes til stenbrud under lufthavnens anlægsfase. 3D12 - Primærvej, Nuusuaq Qinngorput: Området er udlagt til friholdt område. Området anvendes desuden til infrastrukturanlæg såsom vejanlæg og forsyningsledninger. Området inddraget i 3E5-1, 3B3 og 4D11. Jordfaste fortidsminder Kommuneqarfik Sermersooq er ikke bekendt med at der er fortidsminder i området. Jordarbejder i området er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Miljø Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Kommuneqarfik Sermersooq s Afdeling for Drift og Miljø kontaktes. Bortskaffelse af miljøfarligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. Bygherre skal sikkerhedsstille (via VVM eller lignende) at en udvidet lufthavn med øget trafik ikke belaster Nuuks drikkevandsreservoir (Cirkussøen). Teknisk forsyning Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige el-, vand-, kloak- samt varmeforsyningsledninger. Nuværende elforsyning (10 kv) vil allerede ved anstaltens ibrugtagning være fuldt belastet. Det forventes derfor at området skal udvides yderligere. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 14

15 Forsyningsledninger mht. el, vand, kloak og varme skal fortrinsvis føres under terræn. Inden for området kan der placeres offentlige tekniske anlæg, såsom transformerstationer til områdets lokale forsyning. I detailområde C, tillades det at placere et vandværk i forbindelse med Malene Sø. Den endelige placering af vandværk sker i samråd mellem kommunen og Nukissiorfiit. I forbindelse med omlægningen af vejen fra Qinngorput er det muligt at etablere en rentvandsledning, således at Qinngorput-netværket forbindes med det nye vandværk. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit. Bygherre og Nukissiorfiit skal i samråd sikre en teknisk løsning, hvorved at der forsat kan løbe en 132 kv transmissionslinie syd for lufthavnen. Varme Områdets opvarmningsform fastsættes efter Nukissiorfiits retningslinier. Kloakering Bygninger skal tilsluttes offentlig kloak iht. til spildevandshandlingsplanen. Overfladevand herunder tagvand må ikke ledes til kloak, men skal bortledes til grøft, således at der ikke opstår gener for øvrig bebyggelse i området, stier, veje og ubebyggede arealer. Det skal af bygherre redegøres for, hvorvidt overfladevand fra landingsbane og standplads, påvirkes af brændstofspild og fly- og baneafisningsmidler el. lign.. Det skal enten påvises over for kommunen at det ikke udgør en uacceptabel miljøbelastning eller hvordan dette løses. Eventuelt ved at lade overfladevandet passere en række olieudskillere. Renovation Området er omfattet af Kommuneqarfik Sermersooqs renovationsordning efter det til en hver tid gældende regulativ. Snerydning og bortkørsel af sne Fortætning i delområdet vil naturligvis reducere sneoplagsarealer. Der skal for detailområde C og D etableres en forening i området med henblik på at vedligeholde veje, p-pladser, stier og friarealer inden for området. Ejerforeningen kan selv fastsætte regler herfor. Bortkørsel af sne skal ske ud til fjorden, udpegede sneoplagsområder eller ved Atlantkajen i containerhavnen. Byggemodningsudgifter Områdets byggemodningsudgifter og fordeling blandt de implicerede parter skal fremgå af særlig betalingsvedtægt. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 15

16 Ophævelse af planer Området er i dag omfattet af et kommuneplantillæg som ophæves; 3E5 Nuuk Airport: Planen giver mulighed for at udvide lufthavnen op til 2200m. Dette opretholdes som en central del af dette kommuneplantillæg. Lokalplanen vil med vedtagelse af dette kommuneplantillæg blive ophævet i sin helhed, idet bestemmelserne delvist indarbejdes i dette kommuneplantillæg. 1.5 PLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER Midlertidige retsvirkninger Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold (Planlovens 31). Kommunalbestyrelsen kan, når indsigelsesfristen er udløbet og der ikke er indkommet indsigelser, tillade at et areal, der er omfattet af forslaget, udnyttes eller bebygges, såfremt udnyttelsen eller byggeriet er i overensstemmelse med forslaget (Planlovens 31 stk. 2). De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil et forslag til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort - dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse. (Planlovens 31 stk. 3). Endelige retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer. (Planlovens 29). Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af dette kommuneplantillæg, må der således ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser. (Planlovens 30). Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres fra mindre væsentlige afvigelser i de detaljerede bestemmelser. Mere betydende afvigelser samt afvigelser fra de overordnede bestemmelser kræver, at der tilvejebringes et nyt kommuneplantillæg. (Planlovens 50). Den hidtidige lovlige brug af arealer, bygninger og anlæg kan fortsættes som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 16

17 3E5-1 Nuuk Airport VEDTAGELSESPÅTEGNING 2. BESTEMMELSER Kommunalbestyrelsen fastlægger hermed følgende bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven) med senere ændringer. Bestemmelserne er opdelt i overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Alle bestemmelser er juridisk bindende, dog kan der under visse betingelser dispenseres fra de detaljerede bestemmelser. De overordnede bestemmelser udgør planens principielle indhold, og der kan derfor ikke meddeles dispensation fra disse bestemmelser. Delområdets afgrænsning OVERORDNEDE BESTEMMELSER 1. Formål KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 17

18 3E5-1 Nuuk Airport VEDTAGELSESPÅTEGNING 1.1 Generel anvendelse: Tekniske anlæg 1.2 Specifik anvendelse: Atlantlufthavn samt service- og erhvervsmæssige anlæg. 2. Anvendelse 2.1 Området er udlagt til lufthavn i form af landingsbane samt service- og erhvervsmæssige anlæg Der kan i området drives særligt forurenende virksomhed. 2.3 I detailområderne B, C og D er det tilladt at udsprænge fjeldhaller. 2.4 Delområdet inddeles i detailområderne A-D: Detailområde A må kun anvendes til start- og landingsbane / rullebaner / standpladser / flyvesikkerhedsmæssige anlæg / infrastruktur såsom vejanlæg og forsyningsledninger. Uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand. Detailområde B må kun anvendes til lufthavnsformål / hotel / terminal / hangarer / værksteder mv.. Detailområde C og D må kun anvendes til lufthavnsformål / erhverv mv. samt til infrastruktur og tekniske anlæg såsom vejanlæg, vandværk og forsyningsledninger - uudnyttede arealer skal henstå i naturtilstand. Detailområderne må ikke anvendes til formål, der tiltrækker fugle. 3. Bebyggelse 3.1 Bebyggelse og anlæg inden for området skal respektere Trafik og Byggestyrelsens Bestemmelser for civil luftfart. 3.2 Bebyggelsens kipkote må højst være 18 m. over terræn 3.3 Bebyggelse og anlæg skal udformes med hensyntagen til at området er visuelt eksponeret 4. Rummelighed 4.1 Området er ca. 229 ha og rummer mulighed for en udvidelse af landingsbanen til meter samt etablering af nødvendige faciliteter til opgradering af lufthavnen til atlantlufthavn og erhvervsarealer. 5. Bevaringshensyn Ingen særlige bestemmelser 6. Klausulerede zoner 6.1 Bestemmelser for sikkerhedszoner omkring højspændingsmaster skal respekteres ved, at der inden for et område af 15 meter fra hvert masteben ikke må opstilles nye elektriske hegn, autoværn af metal eller andre elektriske ledende systemer. 6.2 Bestemmelser i forbindelse med sikkerhedszonen omkring lufthavnen skal respekteres. Bebyggelse og anlæg i området skal respektere retningslinjerne for støjzonen i forbindelse med lufthavnen. Arealer omfattet af støjzonen omkring lufthavnen (700 m fra landingsbanen) må ikke anvendes til støjfølsomme formål, herunder boligformål. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 18

19 3E5-1 Nuuk Airport VEDTAGELSESPÅTEGNING 7. Trafik og teknisk forsyning 7.1 Der skal sikres mulighed for tunnelforbindelser for såvel motoriserede køretøjer samt for gående mm. under den nordlige forlængelse af landingsbaneanlægget for at fastholde gode forbindelser til hhv. Qinngorput bydelen og til byarealerne og de rekreative arealer øst for lufthavnen fra Nuuk og Nuussuaq bydelene. 7.2 Alternativt til en tunnelforbindelse kan der i stedet sikres mulighed for etablering af en primærvej nord om selve landingsbaneanlægget. Dog kun hvis dette ikke vil medføre en betydelig meranlægsudgift for Kommuneqarfik Sermersooq. 7.3 De rekreative stier nord om landingsbanen skal i videst mulig udstrækning bibeholdes. 7.4 I forbindelse med omlægningen af vejen fra Qinngorput er det muligt at etablere en rentvandsledning, således at Qinngorput-netværket forbindes med det nye vandværk 7.5 I detailområde C, tillades det at placere et vandværk i forbindelse med Malene Sø. Den endelige placering af vandværk sker i samråd mellem kommunen og Nukissiorfiit. 8. Byfornyelse Ingen særlige bestemmelser 9. Etaper 9.1 Detailområde A kan ved vedtagelse af kommuneplantillæg udbygges til en 2200m landingsbane. 9.2 Tekniske anlæg og infrastrukturanlæg i alle detailområder er muligt på baggrund af dette kommuneplantillæg. 9.3 Igangsættelse af byggeri i detailområderne B, C og D kræver udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg. 9.4 Før en ibrugtagning af detailområderne C og D forventes det at der skal foretages en større nedsprængning af arealerne. Dette kommuneplantillæg indeholder de overordnede bestemmelser til bebyggelse til brug i projekteringsfasen og anlæggelsesfasen af lufthavnen. Efter byggeriets udformning har fundet sted vil der blive fremlagt detaljerede bestemmelser for området. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ 19

20

21 Ilisarnaatinut nassuiaatit Signaturforklaring Immikkoortup ilaa nutaaq 3E5-1 / Nyt delområde 3E5-1 Immikkoortup ilaa atuussimasoq / Tidligere delområder B-1845 B-1840 B-3978 B-1841 B-1944 B-3784 B-ukendt B-3594 B-3037 B-1843 B-1842 B-2580 B-1844 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Forvaltning for Anlæg og Miljø Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-1 Kommuneplantillæg 3E5-1 Ilanngussaq 1 Immikkoortoq 3E5-1 / Bilag 1 Delområde 3E5-1 Immikkoortup ilaa 3E5-1 aamma Immikkoortup ilaa atuussimasoq / Delområde 3E5-1 og tidligere delområde Maaji 2016 / Maj 2016 Uutuut 1:20000 / Mål 1: m

22 Ilisarnaatinut nassuiaatit Signaturforklaring Immikkoortup ilaata killeqarfii nutaat / Nye delområdegrænser 3E5-1 Immikkuualuttut A-D / 3E5-1 Detailområder A-D Aqqusineeqqat sukisaarsarfiusut / Rekreativ sti D A B C KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Forvaltning for Anlæg og Miljø Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-1 Kommuneplantillæg 3E5-1 Ilanngussaq 2 Immikkoortoq 3E5-1 / Bilag 2 Delområde 3E5-1 Immikkoortup ilaata killeqarfii nutaat aamma 3E5-1 Immikkuualuttut / Nye delområdegrænser og 3E5-1 Detailområder Maaji 2016 / Maj 2016 Uutuut 1:20000 / Mål 1: m

23 Ilisarnaatinut nassuiaatit Signaturforklaring Immikkoortup ilaa 3E5-1 / Delområde 3E5-1 Mittarfik / Landingsbane Qulliup napparutaa / Lysmast Qaartitigaq/nunataq ilasaq / Udsprængt/udfyldt område Aqqusineq allanngortitigaq / Omlagt vej Sullorsuaq / Tunnel Aqqusineeqqat sukisaarsarfiusut / Rekreativ sti KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Forvaltning for Anlæg og Miljø Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-1 Kommuneplantillæg 3E5-1 Ilanngussaq 3 Immikkoortoq 3E5-1 / Bilag 3 Delområde 3E5-1 Mittarfiit 2200 meteriusinnaasut pillugit tunngaviusumik titartakkat / Principskitse over potentiel 2200 m landingsbaner Maaji 2016 / Maj 2016 Uutuut 1:20000 / Mål 1: m

24 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Forvaltning Anlæg og Miljø Kommunimut pilersaarummut tapiliussaq 3E5-1 Kommuneplantillæg 3E5-1 Ilanngussaq 4 Immikkoortoq 3E5-1 Ilanngussaq 4 Talliliinissap ilusilersornera mittarfiullu qullilersorneqarnera / Bilag 4 Illustration af udvidelse og belysning af landingsbane Maaji 2016/ Maj 2016

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 3E5-1, Quassussuup Tungaa, Nuuk Airport. Juni, 2016

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 3E5-1, Quassussuup Tungaa, Nuuk Airport. Juni, 2016 FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 3E5-1, Quassussuup Tungaa, Nuuk Airport Juni, 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III April 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ NOVEMBER 2006 Indhold Indhold Lokalplan 3B2-2, Nukappiakuluk Indhold...2 Vejledning...3 Redegørelse...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN LOKALPLAN NR. 18 I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN Diskobugten A-11 Edvard Sivertsenip Aqq. Nassuiaatit / Signaturforklaring DECEMBER 2003 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 18 HOTELUDBYGNING

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 Indhold INDHOLD Kommuneplantillæg 3A8-3, Iiminaq Indhold... 2 Vejledning... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål

Læs mere

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Juni 2005 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Tekniske

Læs mere

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ MAJ 07 Indhold Indhold Indhold...2 Vejledning...3 Figur 1. Lokalplanområdet...4 Redegørelse...4 Lokalplanens baggrund...4 Tidligere

Læs mere

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Februar 2016

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Februar 2016 FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq Februar 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A1-4, KUJALLERPAAT. Blandet boligområde ved Kujallerpaat, Nuuk. September 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A1-4, KUJALLERPAAT. Blandet boligområde ved Kujallerpaat, Nuuk. September 2014 KOMMUNELANTILLÆG 1A1-4, KUJALLERAAT Blandet boligområde ved Kujallerpaat, Nuuk September 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor

Læs mere

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA JUNI 2003 1. INDLEDNING Hermed fremlægger Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til LOKALPLAN NR. 16 KOLLEGIE-BOLIGER I OMRÅDE A-27

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 KOMMUNELANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 lanområdet... 4 lanens formål og indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Juni 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq. Juni 2016 KOMMUNEPLANTILLÆG 30B4-1, Område til erhvervs- og havneformål i Tasiilaq Juni 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Delområdet... 4 Planens formål og indhold... 6 Trafikforhold...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 KOMMUNEPLANTILLÆG 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C24-2, Nuukullak Manngua. Juni 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C24-2, Nuukullak Manngua. Juni 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C24-2, Nuukullak Manngua Juni 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 PHÆVELSE AF OMRÅDE A 20 OPHÆVELSE AF OMRÅDE 20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE OMRÅDERNE A 21, A 22 22 OG D3 D3 1. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Hermed foreligger det af Ilulissat Kommunalbestyrelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk. Juni 2015

FORSLAG. KOMMUNEPLANTILLÆG 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk. Juni 2015 FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 4A6-1, Pinguaraq, Nuuk. Juni 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-3, Tuujuk, Nuuk. Juni 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-3, Tuujuk, Nuuk. Juni 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-3, Tuujuk, Nuuk Juni 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2B2-3, Qeqertat Nuuk, Containerhavn. Juli 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 2B2-3, Qeqertat Nuuk, Containerhavn. Juli 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 2B2-3, Qeqertat Nuuk, Containerhavn Juli 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A15-2, Inussussuaq, Nuuk. Februar 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A15-2, Inussussuaq, Nuuk. Februar 2016 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A15-2, Inussussuaq, Nuuk Februar 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A16-1 / 1A18-2 Vandsøområdet og Teleområdet i Nuuk. Juni 2016

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A16-1 / 1A18-2 Vandsøområdet og Teleområdet i Nuuk. Juni 2016 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A16-1 / 1A18-2 Vandsøområdet og Teleområdet i Nuuk Juni 2016 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-2. Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Juni 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-2. Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Juni 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C30-2 Familiernes Hus, Tuujuk. Nuuk Juni 2014 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold til Planloven (Inatsisartutlov

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. For et område til ældrecenter og boligområde i Svebølle. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse:

Lokalplan Tillæg 1. For et område til ældrecenter og boligområde i Svebølle. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: Lokalplan 1.10 For et område til ældrecenter og boligområde i Svebølle Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 24.03.1998 3011501L11002 TILLÆG l TIL LOKALPLAN 1.10 - FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...5 Forhold

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia . Boligområde i Tasiilaq Ammassalip Kommunia 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens formål og indhold.... 4 Baggrund.... 4 Beliggenhed... 4 Eksisterende Bygninger... 4 Fremtidige

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C4-2 Nuuk, Sipisaq Avannarleq, Centerområde August 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C4-2 Nuuk, Sipisaq Avannarleq, Centerområde August 2012 KOMMUNELANTILLÆG 1C4-2 Nuuk, Sipisaq Avannarleq, Centerområde August 2012 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 lanområdet... 4 lanens formål og indhold... 7 Forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere