KonjunkturNYT - uge 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 35"

Transkript

1 KonkturNYT - uge. august. august Dank Fald i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Stigning i ledigheden i juli Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Stigning i husholdningernes bilkøb i juli Stor stigning i nyregistrerede erhvervsmotorkøretøjer i juli Konkturbarometrene i august: lille fald i serviceerhvervene og industrien, mens detailhandlen og byggeriet steg Lavere privat lønstigning i. kvartal Internationalt USA: Stigning i BNP og boligpriser Euroområdet: Uændret ledighed Tyskland: Faldende erhvervstillid og uændret ledighed Japan: Uændret ledighed og fald i industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiekeder Faldende aktiekurser Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Fald i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Danks Statistiks foreløbige opgørelse af nationalregnskabet frem til. kvartal viser et fald i realt BNP på, pct. i forhold til. kvartal, jf. tabel. og figur.. Tabel. Det kvartalsvise nationalregnskab og Økonomisk Redegørelse, august (sk.) Kvt./kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt.. kvt. År/år ). kvt. (ØR) Realvækst i pct BNP, -, -,, -, -,9,9 BVT, -, -,, -, -,,8 Privat forbrug, -,,, -,9 -,, Offentligt forbrug, -, -,,, -,, Faste bruttoinvesteringer,, -,, -, -,8, - Boligbyggeri,8, -, -, -, -, -, - Erhvervsinvesteringer,, -, 9, -,, 9,8 - Offentlige investeringer, -,, -, 8,9,9, Lagerinvesteringer ),, -,,, -,, Indenlandsk anvendelse i alt, -, -,, -, -,, Eksport -,,, -,,,, Import,, -,,,8,8, Samlet efterspørgsel,9, -,, -,,, Ændring i. personer Beskæftigelse ) privat offentlig ) Arbejdsstyrke ) Anm.: De reale vækstrater er opgjort i kædeindeks. ) Ændring i lagerinvesteringer er opgjort i vækstbidrag. ) Ekskl. personer på orlov. ) Offentlig forvaltning og service. ) Beregnet på grundlag af den registrerede nettoledighed. ) Årsvækstrater er beregnet på sæsonkorr. serier og kan afvige fra tal i Danks Statistisks NYT-notits. Kilde: Danks Statistik og egne beregninger Nedgangen i BNP afspejler primært en tilbagegang i det private forbrug og de private investeringer, mens eksporten, det offentlige forbrug og de offentlige investeringer trak op. Der forekommer ofte revisioner af de foreløbige nationalregnskabstal og Danks Statistik angiver, at den statistiske usikkerhed til væksten i BNP er på +/- ½ pct.-point. Privatforbruget faldt i. kvartal med knap pct. efter en stigning i. kvartal. Nedgangen i. kvartal afspejler primært lavere forbrug af tjenester, som steg betydeligt de to foregående kvartaler. Udviklingen peger på stor tilbageholdenhed blandt forbrugerne, herunder i forhold til at omsætte udbetalingen af efterlønsbidrag til

3 forbrug. Indtil videre ser efterlønspengene i højere grad ud til at være anbragt på bankkonti, og forbrugseffekten kan derfor vise sig i andet halvår og ind i. Det offentlige forbrug øges med, pct. fra. kvartal til. kvartal. Set i forhold til. halvår er det offentlige forbrug reduceret med, pct. i. halvår. Samlet ligger det offentlige forbrug i. halvår lavere end det niveau, som er lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, august. De offentlige investeringer er øget med 9 pct. i. kvartal i forhold til. kvartal. I forhold til. halvår er de offentlige investeringer øget med ½ pct. i. halvår. Investeringerne i. kvartal afspejler overordnet det forudsatte investeringsniveau i. Bruttoinvesteringerne faldt med ¼ pct., hvilket afspejler en tilbagegang i erhvervsinvesteringerne på ½ pct., mens de offentlige investeringer voksede med knap 9 pct. Faldet i erhvervsinvesteringerne skal ses i lyset af et højt niveau for investeringer i transportmidler i. kvartal, som afspejler en stor import af fly. Investeringsvinduet og de lave renter vil medvirke til at holde hånden under erhvervsinvesteringerne i andet halvår og i. Boliginvesteringerne er aftaget yderligere i. kvartal i forlængelse af udviklingen de to foregående kvartaler. Det skal ses i lyset af, at det støttede byggeri var ekstraordinært højt i. Eksporten af varer og tjenester steg med ½ pct. i. kvartal i forhold til. kvartal på trods af vigende vækst i udlandet. Fremgangen var trukket af en vækst i vareeksporten på knap ¼ pct., mens der var et mindre fald i eksporten af tjenester. Beskæftigelsen faldt med godt. personer i. kvartal. Det afspejler et fald i den private beskæftigelse på. personer, mens den offentlige beskæftigelse faldt med godt. personer. Set over det seneste år er den private beskæftigelse uændret, jf. figur.. Figur. Bruttonationalprodukt (sk) Figur. Privat beskæftigelse Mia. kr..... Mia. kr personer. personer Anm.: Den mørkeblå linje i figur. viser udviklingen som den forelå ved Økonomisk Redegørelse, august. Ved augustvurderingen forelå der nationalregnskabstal frem til og med. kvartal. De vandrette linjer angiver tilhørende årsniveauer samt augustvurderingens skøn for og. Prikkerne viser tal fra nationalregnskabet for. kvartal. Beløbene ( mia. kr. ) er -priser, kædede værdier. Kilde: Danks Statistik og egne beregninger.

4 Stigning i ledigheden i juli Bruttoledigheden steg med. personer i juli måned. Ledigheden er steget de sidste fire måneder og i alt med. personer siden ts måned. Bruttoledigheden i juli er på. personer korrigeret for normale sæsonudsving, svarende til, pct. af arbejdsstyrken. Trods den seneste stigning er ledigheden fortsat lidt lavere end den seneste top i juli og ca.. lavere end i foråret, hvor ledigheden toppede forrige gang, jf. figur.. Den stigende ledighed rammer bredt i hele Dank, og der har været stigninger i bruttoledigheden i alle regioner. Fordelt på aldersgrupper steg ledigheden mest for gruppen af -9 årige, mens der var et lille fald i ledigheden for de -9 årige. Ledigheden er lavest for personer over år. Ledigheden for denne gruppe er forblevet forholdsvis lav igennem hele krisen samtidigt med at stadigt færre personer i gruppen går på efterløn. Den aktuelle stigning i bruttoledigheden skal ses i lyset af den svage udvikling i dansk økonomi siden midten af sidste år. Det forventes i Økonomisk Redegørelse, august, at bruttoledigheden vil øges i resten af året, hvorefter den vil falde, i takt med at regeringens reformer og initiativer virker med stigende kraft. Figur. Ledigheden. personer. personer 8 9 Bruttoledighed, ØR aug Nye bruttoledighedstal Nettoledighed, ØR aug Nye nettoledighedstal Kilde: Danks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august.

5 Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Lønmodtagerbeskæftigelsen i fuldtidspersoner faldt med 8. personer fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.. Det er det største fald i et enkelt kvartal siden 9. Beskæftigelsen faldt i både den private sektor og den offentlige sektor med henholdsvis. beskæftigede (inkl. offentlige selskaber mv.) og. beskæftigede. I den offentlige sektor dækker udviklingen særligt over et fald i den kommunale beskæftigelse. Den statslige beskæftigelse er også faldet, mens den regionale beskæftigelse er steget. I den private sektor er faldet især sket i industrien og inden for bygge og anlæg. Sidstnævnte kommer efter to kvartaler med stigning. Statistikken for beskæftigelsen for lønmodtagere viser et større fald end nationalregnskabets opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen, jf. notits om nationalregnskab. Det skyldes forskelle i opgørelsesmetoden, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort i fuldtidspersoner, mens nationalregnskabet dækker over antal personer i beskæftigelse uanset timetal for den enkelte. Forskellen i udviklingen indikerer, at der har været et fald i den gennemsnitlige betalte arbejdstid for lønmodtagere. Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse faldt kraftigt i forbindelse med finanskrisen, der eskalerede i slutningen af 8. Fra udgangen af 9 har beskæftigelsesudviklingen været noget mere stabil, men den samlede beskæftigelse har fortsat været vigende. Det dækker over en stort set konstant privat beskæftigelse og faldende offentlig beskæftigelse, jf. figur.. Siden starten af 8 er den private beskæftigelse samlet set faldet med ca.. fuldtidspersoner, mens den offentlige beskæftigelse i samme periode er steget med ca.. fuldtidspersoner. Figur. Beskæftigelsesudviklingen Figur. Lønmodtagerbeskæftigede. fuldtidspersoner. personer. fuldstidspersoner. fuldstidspersoner Lønmodtagerbeskæftigelsen Private lønmodtagere Nationalregnskab (højre akse) Offentlige lønmodtagere (højre akse) Anm.: Den private beskæftigelse er inkl. offentlige selskaber og uoplyst sektor. Statistikken går kun tilbage til 8. Kilde: Danks Statistik.

6 Stigning i husholdningernes bilkøb i juli Antallet af nyregistrerede personbiler i husholdningerne var 8. i juli, hvilket er knap pct. flere end i i, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.. Det er det højeste antal nyregistreringer siden april 8. Tallene for nyregistreringer skal tages med et vist forbehold, da de ofte bliver revideret efterfølgende. De seneste tre måneder (maj til juli) er antallet af nyregistreringer i husholdningerne steget med godt pct. i forhold til den foregående tremåneders periode (februar til april). Sammenlignet med samme måned sidste år var der en stigning i antallet af nyregistreringer på godt pct. (sk.) i juli. Antallet af nyregistreringer indtil nu i år lå knap 8 pct. (sk.) højere end i tilsvarende periode sidste år. Siden i er alle nyregistreringer foretaget i Det Digitale Motorregister (DMR), som har erstattet Centralregistret for Motorkøretøjer (CMR), og historiske data er samtidig konverteret til DMR. Omlægningen til det nye register påvirker i sig selv ikke udviklingen i husholdningernes bilkøb og har ikke medført et databrud. Dog var der lukket for registreringer de første fem dage af i i forbindelse med overgangen. I Økonomisk Redegørelse, august, skønnes husholdningernes bilkøb (på NRbasis) at stige med, pct. i. Antallet af nyregistrerede motorkøretøjer er en antalsbaseret opgørelse, mens bilkøbet i nationalregnskabet er en værdibaseret opgørelse, hvorfor de to opgørelser blandt andet kan afvige, hvis der sker ændringer i sammensætningen af bilforbruget. Figur. Udvikling i nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal Antal Kilde: Danks Statistik.

7 Stor stigning i antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer i juli Antallet af nyregistrerede erhvervskøretøjer steg knap pct. i juli i forhold til måneden før, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Der er generelt betydelige månedlige udsving i antallet af nyregistreringer, og den kraftige stigning skal ses i lyset af en nedgang på ½ pct. i i. Et tremåneders glidende gennemsnit for juli viser en stigning på pct., jf. figur.. Over perioden maj-juli faldt det samlede antal nyregistrerede erhvervskøretøjer med ¾ pct. i forhold til den foregående tremåneders periode. Stigningen i juli dækker over en fremgang i antallet af nyregistrerede person-, vare- og lastbiler med henholdsvis knap, godt og knap pct. i forhold til måneden før. Det vægtede indeks for nyregistrerede erhvervsbiler i juli steg med ¾ pct. sammenlignet med måneden før og ligger knap pct. højere end gennemsnittet i. kvartal, jf. figur.8. Nyregistrerede person-, vare- og lastbiler i erhvervene indgår i materielinvesteringer i nationalregnskabet. I Økonomisk Redegørelse, august skønnes materielinvesteringerne at stige med ¼ pct. i. Figur. Udviklingen i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer ( mdr. glidende gns., sk.) Figur.8 Udviklingen i det vægtede indeks for erhvervskøretøjer og materialeinvesteringer (sk.) Antal Antal Indeks (=) Mia. kr. (kædede -priser) Erhverskøretøjer i alt Personbiler i erhverv 8 9 Nyregistrerede personbiler i erhverv, vare- og lastbiler Materielinvesteringer ekskl. b.s.f. (h. akse) Anm.: Indeks i figur.8 vægter de forskellige køretøjskategorier med gennemsnitsvægt for erhvervskøretøjerne. Indekset viser det gennemsnitlige månedsindeks i et kvartal. Materialeinvesteringerne ekskl. boreplatforme, skibe og fly (som er forkortet b.s.f. i figuren) er vist som kvartalstal. Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danks Statistik og egne beregninger. Siden i er alle nyregistreringer foretaget i Det Digitale Motorregister (DMR), som har erstattet Centralregistret for Motorkøretøjer (CMR), og historiske data er samtidig konverteret til DMR. Omlægningen til det nye register påvirker i sig selv ikke udviklingen i nyregistrerede erhvervskøretøjer og har ikke medført et databrud. Dog var der lukket for registreringer de første fem dage af i i forbindelse med overgangen.

8 Konkturbarometrene i august: lille fald i serviceerhvervene og industrien, mens detailhandlen og byggeriet steg Den sammensatte konkturbarometer for serviceerhvervene faldt ginalt i august, jf. figur.9. Tilbagegangen skyldes fald i vurderingen af den faktiske beskæftigelse og omsætning, samt den forventede beskæftigelse. Modsat er forventningerne til den fremtidige omsætning steget. Alle underkomponenter er dog stadig negative. Detailhandlens konkturindikator (ikke-sæsonkorrigeret) viste fremgang, hvilket skyldes en stigning i den forventede omsætning, jf. figur.9. Betragtes EU og Danks statistik samlet (se anmærkning til figur), viste den sæsonkorrigerede konkturindikator for detailhandlen en mere moderat fremgang. Konkturbarometeret for industrien faldt i august til neutralt niveau, jf. figur.. Det sker på baggrund af en tilbagegang i vurderingen af den samlede ordrebeholdning. I byggeriet steg indikatoren i august til indeks -, som den har svinget omkring siden starten af, jf. figur.. Fremgangen skyldes stigninger i ordrebeholdningen og i beskæftigelsesforventningerne. Forventningerne til omsætningen i de kommende tre måneder steg i august, men indgår ikke i det sammensatte konkturbarometer. I alle fire erhverv er forventningerne til den fremtidige beskæftigelse fortsat negative, hvilket har været tilfældet gennem det seneste år. Figur.9 Sammensatte konkturbarometer Figur. Sammensatte konkturbarometer (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) Serviceerhverv Detailhandel Industri Bygge- og anlægsvirksomhed Anm.: Alle serier med undtagelse af opgørelsen for detailhandel er sæsonkorrigeret. Den sammensatte konkturbarometer for detailhandel viser tal fra Danks Statistik fra maj til nu, mens tallene før maj er fra den statistik fra EU, som Danks Statistik har videreført, dog har de bl.a. udvidet stikprøven. Kilde: Danks Statistik og egne beregninger. 8

9 Lavere privat lønstigning i. kvartal ifølge Danks Statistik Danks Statistik har i det stikprøvebaserede lønindeks opgjort den årlige lønstigningstakt for den private sektor til ½ pct. i. kvartal, jf. figur.. Det er godt ¼ pct.-point lavere i forhold til. kvartal. Lønstigningstakten faldt særligt kraftigt inden for finansiering og forsikring samt information og kommunikation i. kvartal. Den årlige lønstigning var højest inden for erhvervsservice og industri mv. med henholdsvis godt ¼ og pct. i. kvartal, jf. figur.. Inden for bygge og anlæg samt handel og transport var lønstigningstakten godt ¼ pct. i. kvartal, mens den var godt ¾ pct. inden for finansiering og forsikring. Kultur mv. havde den laveste lønstigning på knap ½ pct. I. kvartal var lønstigningstakten i den private sektor lavere end i kommuner og regioner samt staten. De foregående fire kvartaler har lønstigningstakten i den private sektor ellers været højere end i staten, hvilket i høj grad afspejler profilen i de offentlige overenskomster, herunder udmøntningen af reguleringsordningen. Forud herfor var lønstigningerne i den private sektor lavere end i staten efter den kraftige afdæmpning i forbindelse med finanskrisen i 8-9. Dansk Arbejdsgiverforenings KonkturStatistik, som dækker DA-området, viste en lønstigningstakt på, pct. (inkl. genetillæg) i. kvartal. Figur. Private og offentlige lønstigninger Figur. Lønstigninger fordelt på udvalgte brancher Privat Stat Kommuner/regioner 8 9 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Finansiering og forsikring Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste (inkl. genetillæg) pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Kilde: Danks Statistik (DS). 9

10 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ifølge den første revision af det amerikanske nationalregnskab steg BNP med, pct. i. kvartal i forhold til det forudgående kvartal, jf. figur.. Kvartalsvæksten var dermed uændret i forhold til første opgørelse. Sammenlignet med. kvartal er BNP steget, pct. I. kvartal var det fortsat vækst i privatforbruget og eksporten, der bidrog positivt til efterspørgselsfremgangen, mens udviklingen i det offentlige forbrug trak ned, jf. figur.. I i steg boligpriserne i de største byer i USA målt ved Case-Shiller-indekset med,9 pct. (m/m), jf. figur.. Dermed fortsætter den fremgang, der har været siden starten af indeværende år. I forhold til samme måned sidste år ligger indekset, pct. højere, og det er første gang i næsten to år med positiv år-til-år vækst. Figur. BNP-vækst, USA Figur. Vækstbidrag, USA -point -point Privatforbrug Offentligt forbrug Eksport Faste investeringer Lagerændringer Import - Kilde: Reuters Ecowin. Figur. Huspriser, USA Figur. Ledighed, euroområdet Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) FHFA Case Shiller C Kilde: Reuters Ecowin.

11 Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed i euroområdet i juli var på, pct. af arbejdsstyrken (korrigeret for normale sæsonudsving), hvilket er uændret i forhold til i, jf. figur.. I juli var ledigheden uændret i Tyskland og Italien (på hhv., og, pct.), mens den i Frankrig steg med, pct.-point til, pct. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, faldt,9 indeksenheder fra juli til august til indeks, i august, jf. figur.. Indikatoren fortsætter dermed den nedadgående tendens og befinder sig på samme lave niveau som i ts. Faldet var forårsaget af en tilbagegang både i forventningerne til udviklingen de kommende seks måneder og i vurderingen af den nuværende økonomiske situation. Ledigheden (national definition) var uændret fra juli til august på,8 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.. Antallet af ledige i august steg med 9. personer. Det er niende måned i træk, at ledigheden i Tyskland udgør,8 pct. I forhold til august sidste år er ledigheden faldet med, pct.-point. Figur. Erhvervstillid (IFO), Tyskland Figur. Ledighed, Tyskland Indeks (=) Indeks (=) 9 Mio. personer,,, 8, ,, 8 9 IFO samlet IFO expectations IFO conditions 8 9 Ledighed (national definition) Ledighed (ILO definition) Antal ledige (højre akse), Kilde: Reuters Ecowin. Japan Ledigheden var uændret på, pct. af arbejdsstyrken fra i til juli, jf. figur.. Beskæftigelsen faldt i juli med. personer. Industriproduktionen faldt med, pct. (m/m) i juli, jf. figur.8. Industriproduktionen udviser en del udsving fra måned til måned, men har generelt været faldende siden foråret. I forhold til samme måned sidste år er produktionen faldet med, pct. Ses der bort fra faldet i industriproduktionen i forbindelse med jordskælvene i ts, er det det laveste niveau siden ember 9.

12 Figur. Ledighed, Japan Figur.8 Industriproduktion, Japan Indeks (jan. 8=) Indeks (jan. 8=) Kilde: Reuters Ecowin.

13 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er aktiekurserne faldet i USA, Japan, euroområdet og Storbritannien, jf. tabel.. Oliepriserne faldt i løbet af ugen med, USD. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag /8 sidste fredag /8 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengekedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,8, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,9, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Dank (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,8, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -,8 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -, -, pct.point USD/JPY 8, -, pct. Langt (-årigt) -,, pct.point GBP/USD,8 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD, -, pct. OMXC (/-89 = ) 88,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 99 -,8 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 88 -, pct. EUR/DKK,99, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 9,,8 pct. indeks 9 -, pct. SEK/DKK 89, -, pct. Storbritannien, FTSE 9 -,99 pct. NOK/DKK,, pct. GBP/DKK 9, -,9 pct. Oliepriser: JPY/DKK,8, pct. Brent (USD), -,9 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ) 99,, point Brent (DKK) 9 -, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland 8 9 USA Dank Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin,,,,,,,,, -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk,,8,,,, -, -, -, -,8 -, -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk -point Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks ( = ) Indeks ( = ) USD/EUR USD/JPY ,9,8,8,,,, Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonkturNYT - uge 8. maj. i Dank Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Omtrent uændret bruttoledighed i april Fald i detailomsætningsindekset i april Konkturbarometrene uændret for serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. marts Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Faldende bruttoledighed i januar Fald i F ledigheden i januar Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonkturNYT - uge 8. februar. februar Indhold: Dank Stigende forbrugertillid i februar Fald i husholdningernes bilkøb i januar Nyregistrerede erhvervskøretøjer i januar Fortsat fald i pengeinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere