Operating instructions POSEIDON PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Operating instructions POSEIDON PE"

Transkript

1 Operating instructions POSEIDON PE b EN-DE-FR-NL-ES-DA-NO-SV-FI

2 Copyright 2014 Nilfisk-ALTO User manual Betriebsanleitung Manuel d instructions Gebruikershandleiding Manuale di istruzioni Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

3 Indhold Symbolforklaring Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før ibrugtagning 4 Betjening/drift 5 Efter brug 6 Service 7 Afhjælpning af fejl 8 Andet Maskinens formål Betjeningselementer Klargøring Tilslutninger Start renseren Brug af rengøringsmiddel Sluk for renseren Afbryd forsyningerne Opbevaring af renseren (frostsikkert) Vedligeholdelsesskema Service Bortskafning af maskinen Garanti Tekniske data Overensstemmelseserklæring Oversættelse af den originale brugsvejledning

4 Symbolforklaring Før du starter højtryksrenseren første gang, skal du læse denne instruktionsbog grundigt. Gem instruktionerne til senere brug. Sikkerhedsinstruktioner markeret med dette symbol skal overholdes for at undgå fare for personer. Dette symbol bruges til at markere sikkerhedsinstruktioner, der skal overholdes for at undgå beskadigelse af maskinen og dens ydeevne. Dette symbol angiver tip og instruktioner, der forenkler arbejdet og giver en sikker betjening. 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger For Deres egen sikkerhed Dette apparat er ikke beregnet til anvendelse af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Højtryksrensere må ikke benyttes af børn eller uerfarent personale. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. ADVARSEL! Inhalering af aerosoler kan være sundhedsskadeligt. Brug om muligt udstyr, som forhindrer eller reducerer produktionen af aerosoler, f.eks. et skjold, der dækker dysen. For beskyttelse mod aerosoler, anvend en ånde-drætsmaske klasse FFP2 eller højere. Generelt Ved brugen af højtryksrenseren skal de gældende, nationale bestemmelser overholdes. Udover brugsanvisningen og de i anvendelseslandet gældende retsforpligtende bestemmelser til forebyggelse af uheld, skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde overholdes. Enhver arbejdsmåde, som sikkerhedsmæssigt set er betænkelig, skal undlades. Transport Maskinen må kun transporteres stående. Til sikker transport i og på køretøjer anbefaler vi at spænde maskinen fast med tov på en sådan måde, at den ikke kan skride eller hælde. Når maskinen eller tilbehøret transporteres ved temperaturer omkring eller under 0 C, an- befaler vi brug af frostbeskyttelsesmiddel som beskrevet i kapitel 5.3. Før ibrugtagning Før ibrugtagning skal højtryksrenseren kontrolleres for, om den er i forskriftsmæssig stand. Man skal altid stå op, når man benytter renseren! Alle gældende love og bestemmelser i brugerlandet skal overholdes. Før ibrugtagning af højtryksrenseren foretages et visuelt tjek af alle dens vigtigste komponenter. BEMÆRK! Højtryksstråler kan være farlige ved misbrug. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tilsluttede el-anlæg eller mod maskinen selv. Oversættelse af den originale brugsvejledning 87

5 Benyt passende beskyttelsesudstyr, høreværn og beskyttelsesbriller. Ret ikke strålen mod dig selv eller andre for at rense tøj eller fodtøj. Når maskinen er i brug, optræder der rekylkræfter fra dyserøret, og hvis dyserøret holdes i en vinkel desuden et drejemoment. Hold derfor godt fast i lansen med begge hænder. Betjen ikke remtrukne enheder uden påmonteret remdæksel. Benyt ikke maskinen, når der opholder sig andre personer på arbejdsarealet, som ikke er iført beskyttelsestøj. Det objekt, som skal renses, skal kontrolleres for, om der ved rensningen kan løsnes farlige stoffer fra det, som så afgives til miljøet, f.eks. asbest, olie etc.. ADVARSEL! Denne maskine er udformet til brug med det medfølgende rengøringsmiddel eller det, der anbefales af producenten. Brug af andre rengøringsmidler eller kemikalier kan påvirke maskinens sikkerhed negativt. Risiko for eksplosion sprøjt ikke med brandfarlige væsker Sarte dele af gummi, stof o.lign. må ikke renses med den roterende stråle. Tilpas altid afstanden og dermed dysetrykket til den overfl ade, der skal rengøres for at undgå at beskadige emnet, der rengøres. Brug ikke højtryksslangen til at løft af last! Obs! Maks. tilladeligt arbejdstryk og temperatur står præget på højtryksslangen. Maskinen må ikke benyttes længere, hvis lynkobling eller højtryksslange bliver beskadiget. ADVARSEL! Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation. Maskinen må ikke dækkes til eller benyttes i utilstrækkeligt ventilerede rum. Udstødningsgasserne er farlige! ADVARSEL! Det skal tilsikres, at udstødningen ikke er i nærheden af luftindtag. Maskinen må ikke anvendes i brand- eller eksplosionsfarlige omgivelser. Når renseren anvendes, skal den stå mindst 1m fra bygninger m.m. Renseren skal opbevares frostfrit! Tag aldrig maskinen i brug uden vand. Vandmangel, selv i kort tid, medfører alvorlig beskadigelse af pumpemanchetterne. Sluk højtryksrenseren efter maks. 3 minutter. Tilslutning af vand Højtryksrenseren må kun tilsluttes drikkevandsforsyningen, hvis der er installeret en passende tilbageløbs-ventil af typen BA iht. EN Tilbageløbsventilen kan bestilles under reservedelsnummer , , , Der skal være mindst 12 meter slange (min. ؾ ) mellem tilbageløbsventilen og højtryksrenseren for at kunne absorbere eventuelle trykudsving. Sugedrift (eksempelvis fra regnvandsbassin) kan ske uden tilbageløbsventil. Anbefalet sugedrifts-sæt: Så snart vandet er løbet gennem BA-ventilen, anses det ikke længere for at være drikkevand. Drift ADVARSEL! Anvend ikke ukorrekt brændstof, da det kan være forbundet med fare. BEMÆRK! Ret aldrig vandstrålen mod elektrisk udstyr. Det giver risiko for personskade og/eller kortslutning. Vedligeholdelse og reparation BEMÆRK! Før højtryksrenseren renses og vedligeholdes, skal man altid fjerne tændrørsledningen. Udfør kun den type vedligeholdelses arbejder, der er beskrevet i brugsvejledningen. Benyt udelukkende originale reservedele. Foretag ingen tekniske ændringer af højtryksrenseren. Sørg for, at højtryksrenseren bliver serviceret med jævne mellemrum af en autorisret Nilfi sk-alto-forhandler i overensstemmelse med serviceplanen. I modsat fald bortfalder garantien. 88 Oversættelse af den originale brugsvejledning

6 BEMÆRK! Højtrykslanger, fi ttings og samlinger er vigtige for højtryksrenserens sikkerhed. Benyt kun højtrykskomponenter, der er godkendt af fabrikanten! Manglende overholdelse af disse retningslinier udgør en fare for Deres sikkerhed. Ved yderligere vedligeholdelseseller reparationsarbejder skal De henvende Dem til et Nilfi sk-alto serviceværksted eller andet autoriseret fagværksted! Godkendelser Højtryksrenseren overholder de tyske Guidelines for Liquid Spray Jet Devices. Højtryksrenseren skal efter behov sikkerhedskontrolleres iht. Accident Prevention Regulations for Working with Liquid Spray Jet Devices, men som minimum en gang om året af en autoriseret kontrollør, og rapporten skal gemmes. De komplette bestemmelser Accident Prevention Regulations for Working with Liquid Spray Jet Devices fås hos Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, DE Køln, eller hos det selskab, hvor arbejdsgiveren har sin ansvarsforsikring. Aflastningsventil Når sikkerhedsanordningen udløses, ledes et uacceptabelt højt tryk via omløbssystemet tilbage til pumpens forsy-ningslinje uden overskydende tryk. Aflastningsventilen er indstillet og forseglet fra fabrikkens side og skal ikke justeres. Sikkerhedsanordning Låseanordning på spulehåndtag: Spulehåndtaget er forsynet med en låseanordning. Når palen er aktiveret, kan spule-håndtaget ikke anvendes. O I Oversættelse af den originale brugsvejledning 89

7 2 Beskrivelse 2.1 Maskinens formål Denne højtryksrenser er udviklet specielt til professionel brug inden for - landbrug - auto/transport - byggebranchen osv. 2.2 Betjeningselementer Start/stopkontakt 2 Lanse 3 Holder til lanse 4 Holder til højtryksslange 5 Højtryksslange 6 Spulehåndtag 7 Tilslutning for vand og vandtilgangsfi lter 8 Tilslutning for højtrykslange 9 Rengøringsmiddelslange 10 Olieniveaukontrol 11 Vandmængderegulering 12 Oliepåfyldning 13 Håndtag / /12 90 Oversættelse af den originale brugsvejledning

8 3 Før ibrugtagning 3.1 Klargøring (gælder ikke POSEIDON 2-35 PE / POSEIDON 3-39 PE) 1. Før første ibrugtagning kontrolleres renseren omhyggeligt for mangler og beskadigelser. 2. I tilfælde af beskadigelse bedes De omgående henvende Dem til Deres Nilfi sk- ALTO-forhandler. 3. Kontrollér, om olieniveauet ligger midt i olieskueglas. Dette gælder ligeledes maskiner med gear. 4 Betjening/drift 4.1 Tilslutninger Tilslutning af lanse til spulehåndtag B A 1. Den blå lynkobling på spule - -håndtaget trækkes tilbage (A). 2. Stik lansens nippel (B) ind i lynkoblingen, og slip lynkoblingsgrebet. 3. Lanse (eller andet tilbehør) trækkes frem for at sikre, at det er fast forbundet med spulehåndtaget. OBS! Niplen skal altid renses for eventuelt snavs, før lansen kobles til spulehåndtaget. Oversættelse af den originale brugsvejledning 91

9 4.1.2 Tilslutning af højtryksslange og vandslange 1. Højtryksslangen kobles til højtrykstilslutningen med lynkoblingen. Brug maks. 50 m forlængerslange. 2. Vandslangen skylles kortvarigt med vand, før den skrues på renseren, så sand og snavs ikke kan komme ind i maskinen. 3. Vandhanen åbnes. OBS! Vedr. krævet vandmængde og vandtryk, se kapitel 8.3. Ved dårlig vandkvalitet (sand, grus, osv.) anbefales det at montere et vandfi lter i forsynings ledningen Brændstofpåfyldning ADVARSEL! Stands altid motoren, og lad den køle af i mindst to minutter, før der påfyldes brændstof. Undgå at spilde brændstof. Hvis der alligevel spildes brændstof under påfyldning, må motoren ikke startes, før det spildte brændstof er fordampet. Er renseren placeret i trailer, skal eventuel brændstofspild fjernes, før maskinen genstartes. Brug aldrig åben ild i nærheden af maskinen. Det er forbudt at ryge, mens der på fyldes brændstof. Læs i øvrigt betjeningsvejledningen til brændstofmotoren. NB: Lad aldrig maskinen køre i lukkede rum. Udstødningsgasserne er farlige. Overhold sikkerhedshenvisningerne i kapitel 1! 4.2 Start renseren Start af renseren ved tilslutning til en vandledning 1. Start motoren: se evt. brændstofmotorens betjeningsvejledning. 2. Spulehåndtagets lås løsnes, og håndtaget aktiveres. 3. Husk at aktivere låsen også ved korte arbejdsafbrydelser. OBS! Til udluftning af systemet aktiveres spulehåndtaget fl ere gange i træk med korte mellemrum. Hvis det kræver for stor kraft at rykke motoren i gang, kan dette gøres lettere ved at afmontere dyserøret og aktivere spulehåndtaget under start. 92 Oversættelse af den originale brugsvejledning

10 4.2.2 Start af renser ved tilslutning til åben beholder (sugedrift) Start POSEIDON DE med elektrisk start 1. Sugeslangen fyldes med vand, før den kobles til renseren. 2. Start renseren. 3. Slå spulehåndtagets lås fra, og betjen håndtaget. 4. Når maskinen kører sugedrift, er det vigtigt, at systemet er helt udluftet. Dette gøres ved at lade maskinen køre uden højtryksslange og dyserør monteret, indtil al luft er ude af systemet. På nogle modeller kan det være nødvendigt at knække by-pass slangen og / eller indstille motorens gasregulering i laveste position for at opnå tilstrækkelig sugeeffekt. Ved arbejdspauser på mere end tre minutter skal renseren slukkes. OBS! Ved selvansugning fra tank, vand løb el.lign. skal tilgangsslangen være vandfyldt inden start. Sugehøjden er afhængig af vandtemperaturen. Maks. sugehøjde (se afsnit 8.3 Tekniske Data) opnås med koldt vand (op til 8 C). Med 70 C /60 C varmt vand skal maskinen være under eller i niveau med vandoverfl aden. Hvis der suges partikelfyldt vand, skal der mon teres et sugefi lter for enden af slangen. Ved risiko for fl yde sand skal der monteres et fl ydesandsfi lter. 1. Start motorenn ved at dreje nøglen (se betjeningsvejledning for motor). 2. Kontroller, at gasregulering er justeret korrekt - skal stå i Run position. 4.3 Brug af rengøringsmiddel Tilsætning af rengøringsmiddel er muligt med rengøringsmid- del-injektoren. 1. Rengøringsmidlet fortyndes i henhold til fabrikantens forskrift. 2. Trykreguleringen på lansen indstilles til minimalt tryk. BEMÆRK! Rengøringsmidler må ikke tørre ind! Overfladen, som skal renses, kan ellers blive beskadiget! Oversættelse af den originale brugsvejledning 93

11 5 Efter brug 5.1 Sluk for renseren 1. Stop motoren. 2. Luk for vandhanen. 3. Spulehåndtaget aktiveres, indtil maskinen ikke længere står under tryk. 4. Lås håndtaget. Sluk POSEIDON PE med elektrisk start 1. Sluk renseren ved at anbringe gasreguleringen på STOP. 2. Afbryd spændingen ved at dreje nøglen til OFF position. 5.2 Afbryd forsyningerne 1. Luk for brændstofhanen. 2. Kobl vandslangen fra renseren. 5.3 Opbevaring af renseren (frostsikkert) 1. Renseren henstilles i et tørt, frostsikret lokale. VIGTIGT! Når højtryksrenseren henstilles i et lokale, hvor temperaturen kommer ned på 0 C eller derunder, skal der forinden suges frostvæske ind gennem pumpen: 1. Kobl vandslangen fra renseren. 2: Tag lansen af. 3. Start renseren. Sluk maskinen efter maks. ét minut. 4. Sugeslangen kobles til renserens vandtilgang og stikkes ned i en dunk med frostvæske. 5. Start renseren. 6. Spulehåndtaget holdes over dunken med frostvæske og aktiveres for at starte indsugningen af frostvæske. 7. Under indsugningen af frostvæske aktiveres spulehåndtaget 2-3 gange. 8. Sugeslangen tages op af dunken med frostvæske, og spulehåndtaget aktiveres for at pumpe den resterende frostvæske ud. 9. Stop renseren. 94 Oversættelse af den originale brugsvejledning

12 6 Service 6.1 Vedligeholdelsesskema ugentligt halvårligt eller for hver 500 driftstimer efter behov Rensning af vandfi ler Rensning af højtryksdyse Kontrol af olieniveau Olieskift - Obs: Første gang efter 50 timer Kontrol af remme (kun remdrevne maskiner Vedligeholdelse af motor iht. separat betjeningsvejledning fra motorleverandør. 6.2 Service Rensning af vandfilter Ved vandtilgangen er der monteret et vandfi lter, som forhindrer grove snavspartikler i at trænge ind i pumpen. 1. Skru tilgangsomløberen af. 2. Tag fi lteret ud og skyl det. Et beskadiget fi lter udskiftes. 3. Spænd kun omløberen let for at undgå at ødelægge pakningen Rensing af højtryksdyse En tilstoppet dyse medfører et for højt pumpetryk og skal derfor renses omgående. 1. Stop renseren. 2. Afmontér lansen. 3. Rens dysen med en nål. 4. Skyl lansen igennem med vand fra dysesiden. ADVARSEL! Rensenålen må kun benyttes, når lansen er afmonteret! OBS! Brændstofmotoren stopper automa tisk, hvis den mangler olie. Motoren kan startes igen, når der er påfyldt olie (gælder ikke POSEIDON 2-31 PE). Oversættelse af den originale brugsvejledning 95

13 6.2.3 Kontrol af olieniveau (gælder ikke POSEIDON 2-35 PE / POSEIDON 3-39 PE) 1. Kontrollér, om olieniveauet er midt i skueglas, olieglas eller målepind. Fyld olie på efter behov (olietype, se kapitel 8.3) Olieskift på pumpe/ gear (gælder ikke POSEIDON 2-35 PE / POSEIDON 3-39 PE) 1. Lad renseren nå op på driftstemperatur før olieskift. 2. Afmonter prop / åbn låg i top og bund af pumpe. 3. Lad olien løbe ud i en egnet beholder (volumen min.1 l), og bortskaf den på miljørigtig vis. 4. Monter prop i bund af pumpe. 5. Pumpen fyldes med ny olie (olietype og påfyldningsmængde, se 8.3). 6. Kontrollér olieniveau (se 6.2.3). 96 Oversættelse af den originale brugsvejledning

14 6.2.5 Kontroller kilerem 1. Afmonter tændrørskablet. 2. Fjern afdækningen omkring kileremmene. Oversættelse af den originale brugsvejledning 97

15 7 Afhjælpning af fejl Fejl Årsag Afhjælpning Trykfald Svingende tryk Ved sugedrift For højt tryk > Luft i systemet > HT-dyse tilstoppet/slidt > Trykregulering ikke indstillet korrekt > Motoromdrejninger for lave > Varme/løse kileremme > Vandmangel > Pumpe/tilbehør delvist frosset > Vandslange for lang, eller har for lille diameter > Vandmangel på grund af tilstoppet vandfi lter > Varme/løse kileremme > Vandmangel pga. manglende overholdelse af den maksi malt tilladte indsugnings højde > For varmt vand > Pumpen suger luft ind (kun muligt ved sugedrift) > Motors gasregulering defekt (tilbehør) Systemet udluftes, aktivér spulehåndtaget fl ere gange med korte mellemrum; tag eventuelt lansen af (se afsnit 4.2.2). Rens/skift højtryksdysen. Indstil det ønskede arbejds tryk. Kontakt Nilfi sk-altoserviceafd. Kontakt Nilfi sk-altoserviceafd. Åbn for vandhanen. Optø maskine m/tilbehør. Benyt den foreskrevne størrelse vandslange. Vandfi lteret i vandtilslutningen renses (arbejd aldrig uden vandfi lter!). Kontakt Nilfi sk-altoserviceafd. Se Betjening/drift, Se Betjening/drift, Kontroller sugeudstyrets lufttæthed. Gentag udluftning. Giv mindre gas/kontakt Nilfisk-ALTO-serviceafdeling. 98 Oversættelse af den originale brugsvejledning

16 Fejl Årsag Afhjælpning Motoren starter ikke op Motoren stopper Reinigungsmittel bleiben aus bei Verwendung eines Reinigungsmittel-Injektors > Brændstofmangel > Oliemangel i motor > Pumpen er blokeret eller frosset fast. > Oliemangel i motor > Lav oliestand i pumpen (gælder ikke POSEIDON 2-35 PE) > Injektoren er snavset, eller sugeslangen er tilstoppet > Rengøringsmiddelbeholderen er tom > Dyserøret er ikke indstillet til lavtryk Fyld brændstof på/åbn brændstofhane. Påfyld olie. Tø maskinen op/kontakt Nilfisk-ALTO-serviceafd. Påfyld olie. Påfyld olie. Rens. Fyld rengøringsmiddelbeholderen. Indstil dyserøret til lavtryk. 8 Andet 8.1 Bortskafning af maskinen Den gamle renser skal straks gøres ubrugeligt. 1. Skru tændrøret ud. Renseren indeholder værdifulde materialer, som bør genbruges. Kontakt derfor kommunen og spørg, hvor sådanne maskiner skal afleveres. Hvis De har yderligere spørgsmål, så henvend Dem til Deres kommunekontor eller nærmeste Nilfisk-ALTO-forhandler. Oversættelse af den originale brugsvejledning 99

17 8.2 Garanti Deres Nilfisk-ALTO produkt er stød, fald eller frost. under følgende forudsætninger omfattet af 1 års garanti, regnet fra købsdatoen (købsnota må fremlægges): at der er tale om materi aleeller fabrika tionsfejl (normal slitage samt misbrug kan ikke henføres her under). at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end Nilfi sk-alto-autoriseret service-perso nale. at der ikke har været anvendt uorigi nalt tilbehør. at produktet ikke har været udsat for overlast i form af at instruktionsbogens anvisninger har været nøje over holdt. En garantireparation omfatter udskiftning af defekte dele, men dækker dog ikke forsendelse og emballage. Iøvrigt henvises til national købelov. Enhver ikke berettiget garantireparation vil blive faktureret. (F. eks. driftsforstyrrelser p.g.a. årsager nævnt i instruk tionsbogens afsnit 7 Afhjælpning af fejl. 8.3 Tekniske data POSEIDON 2-35 PE POSEIDON 3-39 PE POSEIDON 3-37 PE+ POSEIDON 5-50 PE POSEIDON 5-51 PE+ POSEIDON 5-59 PE POSEIDON POSEIDON 5-64 PE PE+ Arbejdstryk bar Vandmængde (max) l/h Vandmængde Q IEC l/h Maks. tilgangstemperatur C Min./maks. tilgangstryk bar 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 Dimensioner (LxBxH) mm 762 x 546 x x 546 x x 686 x x 546 x x 686 x x 546 x x 686 x x 690 x 810 Støjeffektniveau, LWA db(a) 95,1 93,2 89, ,8 93,2 93,4 91,9 Rekylkræfter N 31,1 31,9 30,8 42,3 42,9 51,8 54,4 52,7 Sugehøjde, spædet (v. maks. 8 C) m 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Oliemængde i pumpe/gear l - - 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 1,1 Oliemængde i motor l 0, Olietype (motor/gear) SAE Olietype (pumpe) SAE Castrol Alphasyn 150 Vibrationer < 2,5 m/s 2 Ret til ændringer af specifi kationerne forbeholdes. 100 Oversættelse af den originale brugsvejledning

18 8.4 Overensstemmelseserklæring Erklæring Produkt: Type: Beskrivelse: Maskinens design er i overensstemmelse med følgende relevante standarder: Højtryksrenser POSEIDON PE 250 bar / 25 MPa Benzindrevne EC Maskindirektivet EC EMC Directivet EC-RoHS Direktivet Støjdirektivet Anvendte harmoniserede standarder: EN EN 55012:2007 EN :2007 EN Anvendte internationale standarder og tekniske specifikationer: DIN EN Navn og adresse på den person der er ansvarlig for den tekniske dokumentation: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC 2006/42/EC 2004/108/EC 2011/65/EC 2000/14/EC Identitet og underskrift af den person, der er bemyndiget til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Sted og dato for erklæringen: Hadsund, Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Oversættelse af den originale brugsvejledning 101

19 HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) sk-advance.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Herrera 1855, 6 fl oor, Of. A-604 ZC 1293 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina sk-alto.com AUSTRALIA Nilfisk-ALTO Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Australia sk-alto.com.au AUSTRIA Nilfisk-ALTO Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstraße 68 A-5101 Bergheim/Salzburg sk-alto.at BELGIUM Nilfi sk-advance NV/SA Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel sk.be CHILE Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago sk.com CHINA Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Co Ltd. No. 4189, Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai sk.cn CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. Do Certous 1 VGP Park Horní Pocernice, Budova H2 CZ Praha 9 sk.cz DENMARK Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 Hadsund, DK sk-alto.dk FINLAND Nilfisk-Advance OY Ab Koskelontie 23E Espoo, FI sk.fi FRANCE Nilfisk-Advance SAS Division ALTO BP Courtaboeuf Cedex GERMANY Nilfisk-ALTO eine Marke der Nilfi sk-advance GmbH Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg sk-alto.de GREECE Nilfisk-Advance A.E. 8, Thoukididou Str. Argiroupoli,Athens, GR sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance B.V. Versterkerstraat AN ALMERE HONG KONG Nilfi sk-advance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Hong Kong, Kwai Chung, N.T. HUNGARY Nilfi sk-advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. INDIA Nilfi sk-advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East), Mumbai IRELAND Nilfi sk-advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2, Ireland ITALY Nilfi sk-advance S.p.A. Strada Comunale Della Braglia, 18 Guardamiglio, Lombardia, I JAPAN Nilfi sk-advance Inc Kita-Shinyokohama Kouhoku-Ku Yokohama KOREA Nilfi sk-advance Korea Co., Ltd 3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro Seongdong-gu, Seoul, Korea MALAYSIA Nilfi sk-advance Sdn Bhd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia MEXICO Nilfi sk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. Agustin M. Chavez 1, PB-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P México, D.F. NEW ZEALAND Nilfi sk-advance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose Auckland NZ NORWAY Nilfi sk-advance AS Bjørnerudvejen 24 Oslo, N PERU Nilfi sk-advance S.A.C. Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú Lima POLAND Nilfi sk-advance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 Pruszków, PL PORTUGAL Nilfi sk-advance, Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1o A Sintra, P RUSSIA Nilfi sk-advance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor Moscow, SLOVAKIA Nilfi sk-advance s.r.o. Bancíkovej 1/A SK Bratislava SOUTH AFRICA WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park SINGAPORE Den-Sin 22 Tuas Avenue 2 Singapore SPAIN Nilfi sk-advance, S.A. Torre D Ara Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª Mataró, E SWEDEN Nilfi sk-advance AB Taljegårdsgatan Mölndal Website: sk-alto.se SWITZERLAND NA Sondergger AG Nilfi sk-alto Generalvertretung Mühlestrasse 10 CH-9100 Herisau TAIWAN Nilfi sk-advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei THAILAND Nilfi sk-advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak Bangkok TURKEY Nilfi sk-advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, Istanbul UNITED KINGDOM Nilfi sk-alto Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria GB-CA11 9BQ UNITED ARAB EMIRATES Nilfi sk-advance Middle East Branch SAIF-Zone, P. O. Box Sharjah USA Nilfi sk-advance st Ave. North Plymouth MN Nilfi sk-advance, Inc. Industrial Vacuum Division 740 Hemlock Road, Suite 100 Morgantown, PA VIETNAM Nilfi sk-advance Co., Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward Ba Dinh Dist. Hanoi

Indhold POSEIDON PE/DE. Symbolforklaring Vigtige sikkerhedshenvisninger Beskrivelse

Indhold POSEIDON PE/DE. Symbolforklaring Vigtige sikkerhedshenvisninger Beskrivelse Indhold Symbolforklaring...4 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før ibrugtagning 4 Betjening/drift 5 Efter brug 6 Service 7 Afhjælpning af fejl 8 Andet...4 2.1 Maskinens formål...6 2.2 Betjeningselementer...6

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE

POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE POSEIDON 2-31, 3-36, 5-47, 5-53 PE POSEIDON 5-54 DE DA EN DE FR IT ES EL PT RU PL CS HU SK Instruktionsbog... 3-14 User manual... 15-26 Betriebsanleitung... 27-38 Manuel d instructions... 39-50 Manuale

Læs mere

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 D INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18

Læs mere

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. User manual 107410902 (03.2014) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI User manual 107410902 (03.2014) ----------- Copyright 2014 Nilfisk-Advance A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo... 21-25

Læs mere

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107410954 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG UZ 934 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 10741094 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI UZ 934 INSTRUCCIONES DE USO 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano...

Læs mere

Operating instructions SALTIX 10

Operating instructions SALTIX 10 Operating instructions SALTIX 10 107402849 E 02 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano... 18 Norsk... 21 Svenska... 24 Dansk... 27 Suomi... 30 Español... 33 Português... 36

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Læs mere

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG 80P MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402583 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI 80P INSTRUCCIONES DE USO 1 2 English... 6 Deutsch... 9 Français... 12 Nederlands... 15 Italiano...

Læs mere

C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 2-26 PORTABLE 107309090 e (11.2013) 1 8 7 6 3 2 5 4 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Efter arbejdet 6 Service

Læs mere

POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE

POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE POSEIDON 2-24 PORTABLE POSEIDON 2-26 PORTABLE Betjeningsvejledning... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Operating Instructions... 43-52 Betriebsanleitung... 53-62

Læs mere

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 )

MAXXI 4-73S. Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46. 107309120 a (06.2009 ) MAXXI 4-73S Instruktionsbog... 3-13 Instruksjonsbok... 14-24 Instruktionsbok... 25-35 Käyttöohje... 36-46 107309120 a (06.2009 ) Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse

Læs mere

Operating instructions NEPTUNE PE/DE

Operating instructions NEPTUNE PE/DE Operating instructions NEPTUNE PE/DE 106269015 e (12.2013) EN-DE-FR-NL-IT-NO-SV-DA-JA Operating Instructions... 1-19 Betriebsanleitung... 20-38 Notice d utilisation... 39-57 Gebruiksaanwijzing... 58-76

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 D - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 35 Dansk... 67 Suomi... 99 Indhold Mærkning af henvisninger...68 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...68 2 Beskrivelse...71

Læs mere

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 E INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch...11 Français... 14 Nederlands... 17 Italiano...

Læs mere

Operating instructions TRUCK BOOSTER

Operating instructions TRUCK BOOSTER Operating instructions TRUCK BOOSTER 107319140 g Instruktionsbog... 3-29 Instruksjonsbok... 30-56 Instruktionsbok... 57-83 Käyttöohje... 84-110 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger... 4 2

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide

NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide NEPTUNE 4 FA Quick Start Guide 107140470 B 2 A B C Max. 50 C 0 3 4 0 C EN DE FR NL IT NO SV DK SF SL HR SK PL HU RU ET LV LT ES PT EL TR RO JA ZH KO Dette dokument Dette dokument indeholder de for maskinen

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

Operating instructions MAXXI II

Operating instructions MAXXI II Operating instructions MAXXI II 107406014 B ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83... 91... 99... 106...113... 120... 128... 135... 143... 151... 159... 167... 175... 182...

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 B Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 15 Gebruiksaanwijzingen... 22 Istruzioni per l uso... 29

Læs mere

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 F INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Læs mere

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

302002028 C. auto auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 7-M B1 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO auto auto 8 C INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB 7-M B INSTRUCCIONES DE USO auto auto 4 5 6 7 6 8 7 9 Indhold Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A

AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions AERO 21 AERO 21 INOX 107407182 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2

Læs mere

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI

Buddy II. Instructions for use. 107410902 c (05.2015) EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL-DA-NO-SV-FI Instructions for use 107410902 c (05.2015) ----------- Copyright 2015 Nilfisk A/S Instructions for use... 6-10 Betriebsanleitung... 11-15 Instructions d utilisation... 16-20 Instrucciones de manejo...

Læs mere

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC Quick Start Guide QSG ATTIX 30-40-50 - PN: 302003204-2008-02-11 A 2. * 4.* 5.* 6.* 2 A ATTIX 30-01 PC BATT 2. 4. 3 A 2. 4. 5. 6. 6. 4 B 2.

Læs mere

C / C / C C X-TRA (C NZ) C / C X-TRA, C / C X-TRA. Brugsvejledning

C / C / C C X-TRA (C NZ) C / C X-TRA, C / C X-TRA. Brugsvejledning C 100.7 / C 105.7 / C 110.7 C 110.7 X-TRA (C 110.7 NZ) C 120.7 / C 120.7 X-TRA, C 125.7 / C 125.7 X-TRA Brugsvejledning DA 02.2018 Instruktionen består af 3 dele. Del 1:3 Sikkerhedsinstruktioner. Part

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH

Nilfisk Elite. Instructions for use. 107403090 b (09.2013) EN-DE-FR-ES-PT-IT-NL-SV-NO-DA-FI-KO-ZH Nilfisk Elite Instructions for use 107403090 b (09.2013) ------------ Elite 7 25 2 4 6 3 11 5 1 8 9 10 14 21 22 23 15 24 19 12 17 18 13 16 20 2 Elite Instructions for use... 4-12 Betriebsanleitung... 13-21

Læs mere

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk

Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Brugsanvisning Varenr.: 9036628/9050109 Højtryksrenser benzindrevet 13Hk Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Højtryksrenser benzin 13HK Varenr. 9036628/9050109

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA

Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Nilfisk C 100.5 Nilfisk C 110.3, C 110.3 X-TRA Brugsvejledning Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...4 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...5 4 Betjening af højtryksrenseren...6

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Operating instructions NEPTUNE E

Operating instructions NEPTUNE E Operating instructions NEPTUNE E 301002408 C 1 2 3 4 5 22 6 7 21 8 20 19 18 9 10 11 17 301002352 psi bar 12 13 14 15 16 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening

Læs mere

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA C 105.6, C 120.6 X-TRA User Manual

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA C 105.6, C 120.6 X-TRA User Manual C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52 Betriebsanleitung...

Læs mere

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Brugsvejledning Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Indhold 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3 2 Beskrivelse...5 3 Før du begynder at bruge højtryksrenseren...6

Læs mere

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA

C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-TRA, C 105.6, C 120.6 X-TRA C 100.6, C 110.4, C 110.4 X-A, C 105.6, C 120.6 X-A User Manual 128700022 b (09.2013) EN User Manual... 3-12 Instruktionsbok... 13-22 Instruksjonsbok... 23-32 Instruktionsbog... 33-42 Käyttöohje... 43-52

Læs mere

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1

Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 20-03-2006 Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 DA NO SV DE FR NL Instruktionsbog... 3-15 Instruksjonsbok... 16-28 Instruktionsbok... 29-41 Betriebsanleitung... 42-56 Manuel d Instructions... 57-72 Gebruikershandleiding...

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368

Din brugermanual NILFISK C 125.3 http://da.yourpdfguides.com/dref/3627368 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT DK NO SE FI DE FR NL IT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VL500 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107405529 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VL500 INSTRUCCIONES DE USO 01 ... 6... 15... 23... 31... 39... 47... 54... 61... 68... 75... 83...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC

UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC UNO BOOSTER BASIC DUO BOOSTER BASIC Instruktionsbog... 3-24 Instruksjonsbok... 25-46 Instruktionsbok... 47-68 Käyttöohje... 69-91 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger...4 2 Beskrivelse 2.1

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

MAXXI II - Instructions for use

MAXXI II - Instructions for use MAXXI II - Instructions for use 107406014 C (03. 2016) ... 6... 14... 22... 30... 38... 46... 53... 60... 67... 74... 82... 90... 98... 106...113... 120... 128... 135... 143... 151... 159... 167... 175...

Læs mere

AERO 20 AERO a

AERO 20 AERO a www.nilfisk-advance.com AERO 20 AERO 25 302002328 a DANSK - Driftsvejledning Vigtige sikkerhedshenvisninger Før De tager sugeren i drift, skal De læse driftsvejledningen igennem og opbevare den tilgængeligt.

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Brugsvejledning Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Sikkerhedsforanstaltninger og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MC 8P - Instructions for use

MC 8P - Instructions for use MC 8P - Instructions for use 301002670 B (10-2015) MC 8P 1 2 12 3 11 10 4 9 5 8 7 6 3 Indhold 1 Sikkerhedshenvisninger...93 2 Beskrivelse...94 2.1 Anvendelsesformål...94 2.2 Betjeningselementer...94 3

Læs mere

Operating instructions AUTO BOOSTER

Operating instructions AUTO BOOSTER Operating instructions AUTO BOOSTER 107319142 f Bruksanvisning... 3-39 Bruksanvisning... 40-76 Brugsvejledning...77-114 Käyttöohje...115-151 Index 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger...4 2 Beskrivelse 2.1

Læs mere

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Quick start guide

NEPTUNE 7 FA Quick start guide Quick start guide 107140198 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 EN DE FR NL IT NO SV DA FI SL HR SK CS PL HU RU ES

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal Brugsanvisning Højtryksrenser Aqua Cleaner Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal L/min bar omdr/min 2011 Indhold Brugsanvisning stationær højtryksrenser type 15L200Bar

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Din brugermanual NILFISK NEPTUNE PE/DE http://da.yourpdfguides.com/dref/3470749

Din brugermanual NILFISK NEPTUNE PE/DE http://da.yourpdfguides.com/dref/3470749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

GD 1000 Series Operating Instructions

GD 1000 Series Operating Instructions GD 1000 Series Operating Instructions 107402564 A 02 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português...

Læs mere