Montage- og driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage- og driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.."

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Montage- og driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. Udgave 08/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Produktnavn og varemærke Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Anden gældende dokumentation Transport Opstilling/montering Idrifttagning/drift Eftersyn/vedligeholdelse Gearets opbygning Principiel opbygning Gear Principiel opbygning Adapter Typeskilt/typebetegnelse Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Forudsætninger for montering Opstilling af gear Montering i et anlæg: Keglehjulsgear BS.F Montering i et anlæg: Planetgear PS.F Montering i et anlæg: Planetgear PS.C Monter udgangselementer på massive aksler til BS.F..-, PS.F..- og PS.C..-gear Montering af koblinger Montering af momentstøtte til BS.F..-påbygningsgear Påbygningsgear med pasfedernot Påbygningsgear med krympeskive Motormontering Afmontering af motoren Idrifttagning Særlige forhold afhængig af model Måling af overfladetemperatur Eftersyn og vedligeholdelse Forberedelse af eftersyn/vedligeholdelse af gearet Eftersynsintervaller/vedligeholdelsesintervaller Intervaller for smøremiddelskift Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 3

4 Indholdsfortegnelse 7 Monteringspositioner Monteringspositionernes betegnelse Servokeglehjulsgearmotorer BS.F Servoplanetgearmotorer PS.F.., PS.C Tekniske data Smøremidler Driftsfejl Gear Kundeservice Bortskaffelse Adressefortegnelse Indeks Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

5 Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen 1 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Driftsvejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Driftsvejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at anvende systemet Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 5

6 1 Generelle anvisninger Garantikrav 1.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne driftsvejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Driftsvejledningen skal derfor gennemlæses, inden produktet tages i brug! 1.4 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundforudsætning for at sikre driften af keglehjulsgear BS.F.. og planetgear PS.F.. og PS.C.. og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter, at vejledningen følges. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af vejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde. 1.5 Ophavsret SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.6 Produktnavn og varemærke De mærker og produktnavne, der nævnes i vejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 6 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

7 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar, har læst og forstået driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedsanvisninger drejer sig primært om brugen af gear. Ved anvendelse af gearmotorer er det vigtigt at følge sikkerhedsanvisningerne for motorerne i den tilhørende driftsvejledning. Overhold også de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne driftsvejledning. 2.2 Generelt ADVARSEL! Afhængigt af kapslingsklassen kan motorer og gearmotorer under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og service må kun foretages af faguddannet personale under overholdelse af nedenstående: den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er advarsels- og sikkerhedsanvisninger på motor/gearmotor alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Beskadigede produkter må aldrig installeres I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger fremgår af vejledningen. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Målgruppe 2.3 Målgruppe Alt mekanisk arbejde skal udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne driftsvejledning personer, der er fortrolige med produktets opbygning, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt elektroteknisk arbejde skal udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne driftsvejledning personer, der er fortrolige med elektrisk installation og idrifttagning af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning. Alle fagfolk skal anvende personlige værnemidler afhængig af deres opgaver. 2.4 Korrekt anvendelse Disse gear er beregnet til industrianlæg og må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE og oplysningerne på typeskiltet. De overholder de gældende normer og forskrifter. I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF er gearene komponenter til indbygning i maskiner og anlæg. I direktivets gyldighedsområde er det ikke tilladt at påbegynde den korrekte drift, før det er kontrolleret, at slutproduktets konformitet stemmer overens med Maskindirektivet 2006/42/EF. Anvendelse i Ex-områder er forbudt, medmindre produktet udtrykkeligt er beregnet til dette formål. 2.5 Anden gældende dokumentation Desuden skal følgende materialer og dokumenter følges: driftsvejledningen "Trefasemotorer, asynkrone servomotorer" til gearmotorer driftsvejledningen "Synkrone servomotoren" til gearmotorer driftsvejledninger til eventuelt påmonteret udstyr kataloget "Synkrone servogearmotorer" kataloget "Asynkrone servomotorer" kataloget "Gear" og/eller kataloget "Gearmotorer" kataloget "Servogear" 8 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

9 Sikkerhedsanvisninger Transport Transport Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Evt. beskadigede produkter må ikke tages i brug. Fastspænd de monterede transportringe. De er kun beregnet til motorens/gearmotorens vægt, der må ikke anbringes ekstra belastninger. De monterede løfteringe er i overensstemmelse med DIN 580. Den angivne last og forskrifterne skal altid overholdes. Hvis der er monteret 2 løfteringe eller ringbolte på gearmotoren, skal begge disse anvendes ved transport. Da må transportmidlets trækretning iht. DIN 580 ikke overskride et skråt træk på 45. Hvis det er nødvendigt anvendes egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Eksisterende transportsikringer fjernes inden idrifttagningen. 2.7 Opstilling/montering Anvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" ( side 20) skal følges! 2.8 Idrifttagning/drift Kontrollér oliestanden før idrifttagning som beskrevet i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse". Kontrollér, at omdrejningsretning er korrekt i frakoblet tilstand. Her skal man specielt være opmærksom på usædvanlige slæbelyde ved rotation. Sikr pasfederen ved prøvekørsel uden udgangselementer. Overvågnings- og sikkerhedsudstyr må ikke sættes ud af funktion, heller ikke under prøvekørslen. Ved ændringer i forhold til normal drift (f.eks. øget temperaturer, støj, vibrationer) skal gearmotoren i tvivlstilfælde kobles fra. Find årsagen, eventuelt i samråd med SEW- EURODRIVE. 2.9 Eftersyn/vedligeholdelse Anvisningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 50) skal følges. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 9

10 3 Gearets opbygning Eftersyn/vedligeholdelse 3 Gearets opbygning BEMÆRK Vær i forbindelse med leveringsomfang og projektering opmærksom på kataloget "Synkrone servogearmotor" og driftsvejledningen til den motor, der anvendes til gearet. BEMÆRK Følgende illustrationer er principielle. De anvendes udelukkende som reference til reservedelslisterne. Der kan forekomme afvigelser afhængigt af gearstørrelse og udførelse! 10 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

11 Gearets opbygning Principiel opbygning Gear Principiel opbygning Gear Keglehjulsgear BS.F.. [335] [183] [168] [99] [98] [131] [3] [536] [537] [43] [48] [538] [42] [7b] [22] [19] [250] [84] [25] [250] [6] [23] [88] [521] [522] [523] [89] [142] [85] [160] [103] [153] [7c] [1] [7a] [166] [518] [9] [12] [519] [520] [17] [11] [251] [29] [49] [45] [2] [113] [116] [1] Drev [19] Pasfeder [85] Centreringsflange [160] Lukkeprop [2] Hjul [22] Gearhus [88] Låsering [166] Støtteskive [5] Kegledrevaksel [23] Støtteskive [89] Dæksel [168] Beskyttelseskappe [6] Kronhjul [25] Konisk rulleleje [98] Krympeskive [183] Akseltætningsring [7a] Udgangsaksel (BSF..) [29] Lim og tætningsmasse [99] Beskyttelseshætte [250] Låsering [7b] Udgangsaksel (BSKF..) [42] Konisk rulleleje [103] O-ring [251] Låsering [7c] Pasfeder (BSKF..) [43] Pasfeder [113] Notmøtrik [335] Momentstøtte [9] Akseltætningsring [45] Konisk rulleleje [116] Gevindsikring [518] - Passkiver [11] Konisk rulleleje [48] Støtteskive [131] Dæksel [523] [12] Låsering [49] O-ring [142] Cylinderskrue [536] - Passkiver [17] Støtteskive [84] Nilosring 1) [153] Lim og tætningsmasse [538] 1) kun til udførelse M5 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 11

12 3 Gearets opbygning Principiel opbygning Gear Planetgear PSF.. /PSKF.. [118] [107] [146] [116] [100] [46] [121] [109] [25] [110] [56] [58] [24] [8] [7] [12] [13] [30] [22] [106] [123] [112] [113] [105] [122] [114] [41] [18] [17] [55] [39] [1] [6] [1] Planetholder udgangsaksel komplet [30] Nilosring 1) [109] Sporkugleleje [6] Pasfeder 2) [39] Fangskive [110] Låsering [7] Akselmøtrik [41] Søm med forsænket fladt hoved [112] Nålekrans [8] Akseltætningsring [46] Lim og tætningsmasse [113] Planethjul [12] Konisk rulleleje [55] Indgangsskive [114] Solhjul [13] Konisk rulleleje [56] O-ring [116] O-ring [17] Planethjul [58] Transportring [118] Hus-starttrin [18] Nålekrans [100] Stiftskrue [121] Fjederring [22] Solhjul [105] Indgangsskive [122] Fangskive [24] Kabinet [106] Planetholder komplet [123] Søm med forsænket fladt hoved [25] Bundskrue [107] Sekskantmøtrik [146] Lim og tætningsmasse 1) Kun til udførelse M2 2) Kun til PSKF 12 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

13 Gearets opbygning Principiel opbygning Gear Planetgear PSBF.. [46] [118] [107] [100] [146] [116] [58] [24] [56] [110] [121] [109] [12] [13] [57] [114] [8] [122] [105] [113] [22] [106] [123] [112] [16] [18] [17] [25] [1] [1] Planetholder udgangsaksel [25] Bundskrue [110] Låsering [8] Akseltætningsring [46] Lim og tætningsmasse [112] Nålekrans [12] Skråkugleleje 1) [56] O-ring [113] Planethjul [12] Konisk rulleleje 2) [57] Akselmøtrik [114] Solhjul [13] Skråkugleleje 1) [58] Transportring [116] O-ring [13] Konisk rulleleje 2) [100] Stiftskrue [118] Hus-starttrin [16] Planethjulsaksel [105] Indgangsskive [121] Fjederring [17] Planethjul [106] Planetholder komplet [122] Fangskive [18] Nålekrans [107] Sekskantmøtrik [123] Søm med forsænket fladt hoved [22] Solhjul [109] Sporkugleleje [146] Klæbe- og tætningsmiddel [24] Kabinet 1) Kun for PSBF222 2) Kun til PSBF Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 13

14 3 Gearets opbygning Principiel opbygning Gear Planetgear PS.C.. ] [1] Planetholder udgangsaksel [18] Nålekrans [106] Planetholder, mellemtrin [5] Cylinderstift, hærdet [21] Låsering [111] Planethjulsaksel [6] Pasfeder 1) [22] Solhjul [112] Nålekrans [8] Akseltætningsring [24] Motorflange [113] Planethjul [11] O-ring [46] Lim og tætningsmasse [114] Solhjul [12] Sporkugleleje [55] Indgangsskive [116] O-ring [13] Sporkugleleje [56] O-ring [118] Ringhjul [16] Planethjulsaksel [59] Ringhjul [146] Lim og tætningsmasse [17] Planethjul [105] Indgangsskive [246] Lim og tætningsmasse 1) Til PSKC og PSKCZ 14 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

15 Gearets opbygning Principiel opbygning Adapter Principiel opbygning Adapter Adapter EBH.. til keglehjulsgear BS.F.. [502] [503] [504] [217] [202] [212] [220] [207] [206] [205] [223] [402] [204] [203] [201] [216] [399] [442] [470] [471] [230] [229] [404] [483] [232] [201] Låsering/fjederring [217] Sporkugleleje [402] Låsering [202] Pasfeder [220] Bundskrue 1) /udluftningsventil 2) [404] Låsering [203] Akseltætningsring med optimeret [223] Sporkugleleje [442] Adapterflange spændkraft [204] Stiftskrue [229] Klemring [470] Cylinderskrue [205] Tandskive [230] Koblingsmuffe [471] Tandskive [207] Flange [232] Indpresningsbolt [483] Kobling [212] Adapteraksel [399] Lukkeprop [502] - Passkiver [216] Lim og tætningsmasse [504] 1) kun til udførelserne M1 M3, M5, M6 2) kun til udførelse M Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 15

16 3 Gearets opbygning Principiel opbygning Adapter Adapter EPH.. til planetgear PS.F.. og PS.C.. [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] [402] [203] Akseltætningsring [223] Sporkugleleje [402] Låsering [204] Stiftskrue [229] Spændering [404] Låsering [206] Sekskantmøtrik [230] Koblingsmuffe [442] Adapterflange [207] Flange [231] Dæksel [470] Cylinderskrue [212] Adapteraksel [247] Udligningsskive [471] Tandskive [216] Lim og tætningsmasse [399] Lukkeprop 16 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

17 Gearets opbygning Principiel opbygning Adapter Adapter ECH.. til planetgear PS.C [203] Akseltætningsring [207] Adapterflange [230] Motorakselmuffe [204] Stiftskrue [212] Adapteraksel [399] Lukkeprop [206] Sekskantmøtrik [229] Gevindtap [471] Skiver Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 17

18 3 Gearets opbygning Typeskilt/typebetegnelse 3.3 Typeskilt/typebetegnelse BEMÆRK Servogearmotorens typeskilt sidder på servomotoren! Eksempel: Typeskilt til planetgear PS.C.. med adapter ECH.. Nedenstående illustration viser et eksempel på et typeskilt til planetgear PS.C.. med adapter ECH: i Östringen/Germany PSC321 ECH03/13/11 kg IP 5, IM M0 na pk r/min 650 ne pk r/min 6500 Ma pk Nm 81 Made in Germany CLP PG 220 Synth.Öl / 0,091L i Gearudveksling IM Angivelse af udførelse IP Kapslingsklasse n epk [o/min] maks. tilladt indgangsomdrejningstal n apk [o/min] maks. tilladt udgangsomdrejningstal M apk [Nm] maks. tilladt udgangsmoment Eksempel: Typebetegnelse på planetgear PS.F.. med adapter EPH.. Et planetgear med adapter har eksempelvis følgende typebetegnelse: PSF 521 / R EPH 07 /21 /13 Koblingsboringens kode Flangegeometri (centrering, hulkreds) Effektklasse Betegnelse for adapter til servoplanetgear Ekstraudstyr til alle PS.F..-gear:.../ R: reduceret slør.../ M: minimeret slør Gearstørrelse: f.eks. 521 Geartype: PSF.. PSKF.. PSBF.. 18 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

19 Gearets opbygning Typeskilt/typebetegnelse Eksempel: Typeskilt til servogearmotor PS.C.. med adapter ECH.. Nedenstående illustration viser et eksempel på et typeskilt til planetgear PS.C.. med adapter ECH: 1 i Gearudveksling n N [o/min] Nominelt omdrejningstal IM Angivelse af udførelse M o [Nm] Nominelt omdrejningsmoment IP Kapslingsklasse I o [A] Nominel motorstrøm n epk [o/min] maks. tilladt indgangsomdrejningstal I max [A] maks. tilladt strømstyrke n apk [o/min] maks. tilladt udgangsomdrejningstal f N [Hz] Nominel frekvens M apk [Nm] maksimalt tilladt udgangsmoment U max [V] maks. tilladt spænding Eksempel: Typebetegnelse for keglehjulsgear BS.F.. med motor CM En servoplanetgearmotor med bremse, manuel udluftning, koldleder-temperaturføler og stik med tilslutningstværsnit 1,5 mm 2 har f.eks. følgende typebetegnelse: BSBF 302 B / R CM 71S1 3 /BR /HR /TF /AS1H /SB60 Stik til motor og bremse, stikhus med aksial encoderkabelindføring Motorekstraudstyr encoder HIPERFACE Multi-Turn Koldleder-temperaturføler Manuel udluftning Bremse Størrelse motor Type motor Ekstraudstyr til alle BS.F..-gear:.../ R: reduceret slør Ekstraudstyr B: gevindhul foran og ved fod til fastgørelse Gearstørrelse: f.eks. 302 Geartype: BS.F.. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 19

20 4 Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler 4 Mekanisk installation 4.1 Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Skruenøglesæt Momentnøgle til: Krympeskiver Motoradapter EBH / EPH / ECH Sæt skruetrækkere med langt sekskantskaft Monteringsværktøj Eventuelt udligningselementer (skiver, afstandsringe) Monteringsdele til ind- og udgangselementer Sæt unbrakonøgler Glidemiddel (f.eks. NOCO -Fluid) Normdele er ikke indeholdt i leverancen Tolerancer ved montering Akselende Diametertolerance iht. DIN 748 ISO k6 ved massive aksler med Ø 50 mm ISO m6 ved massive aksler med Ø > 50 mm ISO H7 ved hulaksler Centrerboring iht. DIN 332, form DR Flanger Centrerkanttolerance iht. DIN ISO j6 ved b1 230 mm ISO h6 ved b1 > 230 mm 20 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

21 Mekanisk installation Forudsætninger for montering Forudsætninger for montering FORSIGTIG! Risiko for at støde ind i fremspringende geardele. Mindre kvæstelser! Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand omkring gearet/gearmotoren. OBS! Beskadigelse af gearet/gearmotoren som følge af forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. Kontrollér, at følgende punkter er overholdt: Oplysningerne på gearmotorens typeskilt stemmer overens med spændingsnettet. Motoren er ikke blevet beskadiget ved transport eller opbevaring. Ved standardgear: Omgivelsestemperaturen skal være i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, typeskiltet og smøreplanen i kapitlet "Tekniske data"/"smøremidler" ( side 60). Der må ikke være skadelig olie, syre, gasarter, dampe, stråling osv. i nærheden. Specialudførelser: Motoren er udført iht. de omgivende betingelser. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. Udgangsaksler og flangeflader skal renses grundigt for rustbeskytter, snavs og lignende. Brug almindelige opløsningsmidler. Opløsningsmidlet må ikke komme i kontakt med tætningslæberne på akseltætningsringene, da dette kan medføre skader! Under abrasive betingelser skal akseltætningsringene på udgangssiden beskyttes mod slitage. Motoren må kun monteres, hvis der er sikkerhed for tilstrækkelig ventilation efter montering, så varmeophobning undgås. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 21

22 4 Mekanisk installation Opstilling af gear 4.3 Opstilling af gear FORSIGTIG! Gearet og/eller gearmotoren kan blive beskadiget ved forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. Foretag kun arbejde på gearet ved stilstand. Sikr motoraggregatet mod utilsigtet aktivering. Beskyt gearet mod direkte træk med kuld luft. Kondensation kan medføre øget vandkoncentration i olien. Gearet eller gearmotoren må kun opstilles/monteres i den angivne udførelse. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. Underlaget skal være: plant vibrationsdæmpende vridningsstabilt Den maksimalt tilladte planhedsfejl for fod- og flangemontering (vejl. værdier med henblik på DIN ISO 1101): Gearstørrelse PS.F / PS.C : maks. 0,2 mm Gearstørrelse PS.F / PS.C : maks. 0,4 mm Gearstørrelse BS.F : maks. 0,4 mm Gearstørrelse BS.F : maks. 0,5 mm Vær opmærksom på, at fødder og påbygningsflanger ikke må forspændes indbyrdes. Overhold de radiale og aksiale kræfter! Se kapitlet "Projektering" i gear- eller gearmotorkataloget for at beregne de maks. tilladte radial- og aksialkræfter. BEMÆRK Ved opstilling af gearet er det vigtigt, at bundproppen samt udluftningsventilerne er frit tilgængelige! Ved risiko for elektrokemisk korrosion mellem gear og arbejdsmaskine skal der anvendes 2 3 mm tykke mellemstykker af plast. Det anvendte plast skal have en elektrisk afledningsmodstand på < 10 9 Ω. Elektrokemisk korrosion kan opstå mellem forskellige metaller som f.eks. støbejern og specialstål. Forsyn også skruer med spændeskiver af plast! Gearhuset skal forbindes til jord - Brug jordskruer på motoren. 22 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

23 Mekanisk installation Opstilling af gear Tilspændingsmomenter til monteringsskruer Montering af udgangselementer Overhold følgende anvisninger, når udgangselementerne skrues fast på gearet: Cylinderskruer med indvendig sekskant iht. DIN EN ISO 4762 Styrkeklasse Tilspændingsmoment [Nm] M4 12,9 5,1 M5 12,9 10 M6 12,9 18 M8 12,9 43 M10 12,9 84 M12 12,9 145 Montering af gear BS.F202 BS.F802 med B5- flange og BS.F202B BS.F402B med montering med fod Montering af gear PS.F og PS.C med B5-flange, PS.C med B14-flange og BS.F502B BS.F802B med montering med fod Skru gearmotorerne fast med følgende tilspændingsmomenter: Skrue/møtrik Styrkeklasse Tilspændingsmoment [Nm] M6 8,8 11 M8 8,8 25 M10 8,8 48 M12 8,8 86 M16 8,8 210 M20 8,8 410 Skru gearmotorerne fast med følgende øgede tilspændingsmomenter: Skrue/møtrik Styrkeklasse Tilspændingsmoment [Nm] M4 10,9 4,6 M5 10,9 8,6 M6 10,9 14 M8 10,9 35 M10 10,9 69 M12 10,9 120 M16 10,9 300 M20 10, Skruestørrelser Gear i udførelse med fod Nedenstående skema viser gearenes gevindstørrelser med fodudførelse afhængigt af geartype og størrelse: Skrue Geartype BS.F..B M8 202 M M / 502 M M Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 23

24 4 Mekanisk installation Opstilling af gear Gear med B5- flangeudførelse Nedenstående skema viser gearenes gevindstørrelser med B5-flange afhængigt af geartype og størrelse: Geartype Skrue BS.F.. PS.F.. PSBF.. PS.C.. M4 221, 222 M5 121, 122 / 221, , 322 / 521, , 222 M , , , 322 M , , 722 / 821, , 522 M , , 622 M , 722 M / , 822 / 921, 922 Gear med B14- flangeudførelse Nedenstående skema viser gearenes gevindstørrelser med B14-flange afhængigt af geartype og størrelse: Skrue Geartype PS.CZ M5 221, 222 M6 321, 322 M8 521, 522 M10 621, Opstilling i vådrum eller udendørs Til anvendelse i vådrum eller udendørs leveres der motorer i korrosionsbestandig udførelse med passende overfladebehandling. Udbedr eventuelle lakskader (f.eks. på udluftningsventilen eller transportringene). Ved montering af motorer på adapter skal flangefladerne tætnes med et egnet tætningsmiddel, f.eks. Loctite 574. Ved opstilling i det fri skal direkte sollys undgås. Monter passende sikkerhedsudstyr som f.eks. afskærmninger, overdækninger eller lignende! Undgå i den forbindelse at skabe en varmeakkumulering. Operatøren skal sikre, at fremmedlegemer ikke påvirker gearets funktion (f.eks. på grund af genstande, der falder ned eller ting der hældes ned over). 24 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

25 Mekanisk installation Opstilling af gear Udluftning af gear SEW-EURODRIVE leverer BS.F-gear med aktiveret udluftningsventil. Undtagelser: SEW leverer følgende gear med en bundskrue i udluftningshullet: Svingbare udførelser, hvis muligt Gear til montering i skrå position Udluftningsventilen sidder i motorens klemkasse. Inden idrifttagning skal den øverste bundskrue udskiftes med den medfølgende udluftningsventil. Aktivering af udluftningsventilen Kontrollér, om udluftningsventilen er aktiveret. Hvis udluftningsventilen ikke er aktiveret, skal udluftningsventilens transportsikring fjernes, inden gearet tages i brug! 1. Udluftningsventil med transportsikring Fjern transportsikringen Aktiveret udluftningsventil Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 25

26 4 Mekanisk installation Montering i et anlæg: Keglehjulsgear BS.F Lakering af gear OBS! Udluftningsventiler og akseltætningsringe kan blive beskadiget lakering eller udbedring af lakskader. Mulige materielle skader. Sørg for at beskytte udluftningsventilerne og beskyttelseslæben på akseltætningsringene omhyggeligt med malertape før lakering. Fjern malertapen efter lakeringen. Hvis gearene skal overmales, skal det kontrolleres, om den nye lak er forenelig med den eksisterende beskyttelseslak. Hvis lakkerne ikke er forenelige, kan det medføre lakskader, og dermed kan lakkernes beskyttelsesfunktion ikke længere garanteres. 4.4 Montering i et anlæg: Keglehjulsgear BS.F.. Definitionen af monteringspositionerne findes i kapitlet "Monteringspositioner" ( side 53). BEMÆRK Med gearudførelse BS.F..202B 402B skal der være en iskruningsdybde i gearets udgangsflange, som er 1,6 gange større end skruens diameter. Med gearudførelse BS.F..502B 802B skal der være en iskruningsdybde i gearets udgangsflange, som er 1,25 gange større end skruens diameter BS.F..: montering fra gearsiden via B5-flangen Nedenstående illustration viser montering af keglehjulsgear BS.F..: [2] [1] [1] Skruer med styrkeklasse 8.8 [2] Møtrik Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

27 Mekanisk installation Montering i et anlæg: Keglehjulsgear BS.F BSBF..B: montering ved fodsiden Nedenstående illustration viser montering med fod til keglehjulsgear BSBF..B: BSBF..B: montering på forsiden Nedenstående illustration viser montering på forsiden af keglehjulsgear BSBF..B: Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 27

28 4 Mekanisk installation Montering i et anlæg: Planetgear PS.F Montering i et anlæg: Planetgear PS.F PS.F..: montering fra gearsiden via B5-flangen Nedenstående illustration viser montering af planetgear PS.F..: [1] [1] Skruer med styrkeklasse Montering i et anlæg: Planetgear PS.C PS.C..: Montering fra gearsiden via B5-flangen Nedenstående illustration viser montering af planetgear PS.C..: [1] Skruer med styrkeklasse 10.9 [2] Underlagsskive 28 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

29 Mekanisk installation Monter udgangselementer på massive aksler til BS.F..-, PS.F..- og PS.C..-gear PS.CZ..: Montering fra gearsiden via B14-flangen Nedenstående illustration viser montering af planetgear PS.CZ..: [1] Skruer med styrkeklasse 10.9 BEMÆRK Til gearudførelse PS.CZ.. skal der sikres en iskruningsdybde i udgangsflangen på gearkassen, som er 1,6 gange større end skruens diameter. 4.7 Monter udgangselementer på massive aksler til BS.F..-, PS.F..- og PS.C..-gear OBS! Lejer, gearhus og aksler kan blive beskadiget som følge af forkert montering. Mulige materielle skader! Ind- og udgangselementer må kun monteres med det dertil beregnede monteringsværktøj. Anvend centrerboringen med gevind for enden af akseltappen til påsætningen. Remskiver, koblinger, drev etc. må ikke monteres på akseltappen vha. hammerslag. Ved montering af remskiver er det vigtigt at bruge den korrekte remspænding iht. producentens angivelser. Monterede transmissionselementer bør være afbalanceret og må ikke forårsage ikke-tilladte radiale og aksiale kræfter (se tilladte værdier i kataloget "Synkrone servogearmotorer"). Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 29

30 4 Mekanisk installation Monter udgangselementer på massive aksler til BS.F..-, PS.F..- og PS.C Montering med pasfeder Nedenstående illustration viser et eksempel på monteringsværktøj til montering af koblinger [3] eller nav på motor- eller gearakseltappe Man kan eventuelt undvære aksiallejet [2] på monteringsværktøjet. Nedenstående illustration viser montering med monteringsværktøj: [1] Akselkrave [2] Aksialleje [3] Koblingsnav BEMÆRK I serierne BSF.. / BSKF.. / PSF.. / PSKF.. / PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. må akselkraven (se position [1]) anvendes som defineret anslagspunkt ved montering af ind- og udgangselementer. Ved levering er udgangsakslerne forsynet med rustbeskyttelsesmiddel. Fjern derfor rustbeskyttelsesmidlet før montering, f.eks. med rensebenzin. 30 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

31 Mekanisk installation Monter udgangselementer på massive aksler til BS.F..-, PS.F..- og PS.C..-gear Montering uden pasfeder Nedenstående illustration viser et eksempel på akselmontering med indvendigt spændesæt. [1] Akselkrave [2] Spændesæt [3] Udgangselement, f.eks. tand- eller kædehjul [4] Akselområde smurt med fedt [5] Klemområde uden fedt BEMÆRK Når der anvendes indvendige spændesæt på glatte akseltappe, skal man sørge for, at akslen er helt ren og fri for fedt. Klemområdet [5] skal altid være fri for fedt. Ellers kan aksel-nav-forbindelsens fejlfrie funktion ikke garanteres. For at undgå korrosion på akslen skal de flader [4], der ikke er afdækket, smøres med fedt efter montering Undgå høje radialkræfter Sådan forhindres store radialkræfter: Monter så vidt muligt tand- eller kædehjul som vist på illustrationen B. [1] [1] [A] [B] [1] Nav [A] ikke ideelt [B] korrekt Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 31

32 4 Mekanisk installation Montering af koblinger BEMÆRK Monteringen lettes, hvis udgangselementet forinden påføres glidemiddel eller opvarmes kortvarigt (til C) Montering på flangeblokaksel Nedenstående illustration viser den korrekte monteringsplacering af en akselforbindelse kombineret med en indvendig centrerring og en udvendig centrerring i et eksempel med en BSBF..-flangeblok: [1] [2] [3] [4] [3] [1] Flangeblok [2] Tandhjul/remskive med indvendig centrerring [3] Skruer med styrkeklasse 12.9 [4] Tandhjul/remskive med udvendig centrerring Montering af koblinger FORSIGTIG! Ind- og udgangselementer som remskiver, koblinger osv. bevæger sig hurtigt under driften. Fare for fastklemning og knusning. Ind- og udgangselementer skal sikres med afskærmning. Følgende afbalancering skal udføres ved montering af koblinger som angivet i koblingsproducentens materiale. a) Maksimal- og minimalafstand b) Aksialforskydning c) Vinkelforskydning a) b) c) Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

33 Mekanisk installation Montering af momentstøtte til BS.F..-påbygningsgear Montering af momentstøtte til BS.F..-påbygningsgear Kontrollér, at momentstøtten ikke bliver spændt for meget ved montering! Nedenstående illustration viser momentstøttens mulige placeringer ved BS.F..-gear: 90 0 Tilspænd monteringsskruerne iht. følgende skema: 270 Antal skruer, skruestørrelse og styrkeklasse iht. DIN EN ISO 4762 Antal skruer, skruestørrelse og styrkeklasse iht. DIN EN ISO 4762 Der skal anvendes egnede sikringsskiver til aluminiumdele Gearstørrelse Tilspændingsmoment i Nm x M6x35-8,8 4 x M x M8x40-8,8 4 x M x M10x45-8,8 4 x M x M12x40-8,8 4 x M x M16x55-8,8 4 x M x M16x55-8,8 4 x M Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 33

34 4 Mekanisk installation Påbygningsgear med pasfedernot 4.10 Påbygningsgear med pasfedernot BEMÆRK Med hensyn til udformningen af kundeakslen henvises også til konstruktionsanvisningerne i kataloget Gearmotorer! Monteringsanvisninger 1. Smør NOCO -Fluid på, og fordel den grundigt. NOCO FLUI NOCO FLUI 2. Monter akslen, og sørg for at sikre akslen aksialt (anvendelse af et monteringsværktøj letter monteringen) [1] [2] [3][4] A [5] [1] Kort monteringsskrue (medfølger som standard) [2] Fjederskive [3] Underlagsskive [4] Låsering [5] Kundeaksel 34 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

35 Mekanisk installation Påbygningsgear med pasfedernot 4 3. Tilspænd monteringsskruen med et passende tilspændingsmoment (se skemaet) Skrue Tilspændingsmoment [Nm] M5 5 M6 8 M10/12 20 M16 40 M20 80 M BEMÆRK For at undgå dannelse af pasningsrust anbefaler SEW-EURODRIVE desuden, at frigøre kundeakslen mellem de 2 støtteflader! Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 35

36 4 Mekanisk installation Påbygningsgear med krympeskive 4.11 Påbygningsgear med krympeskive Monteringsanvisninger OBS! Tilspænding af spændeskruerne uden monteret aksel kan medføre deformation af hulakslen. Mulige materielle skader! Tilspænd kun spændeskruerne, når akslen er monteret. Servokeglehjulsgear BSHF.. Servokeglehjulsgear BSHF../I 1. Affedt hulakselhullet og maskinakslen omhyggeligt FORSIGTIG! Fare for at få foden i klemme, hvis krympeskiven falder ned. Mulige personskader! Tilspænd straks krympeskiven, når den er blevet sat på akslen. 2. Affedtet hulaksel/maskinaksel Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

37 Mekanisk installation Påbygningsgear med krympeskive 4 Servokeglehjulsgear BSHF.. 1) Servokeglehjulsgear BSHF../I 3. Smør NOCO -Fluid på maskinakslen omkring bøsningen Monter akslen. Sørg for at krympeskivens yderringe er planparallelle. 2) ) Der må ikke komme fedt på krympeskivens klemområde! Derfor må NOCO -FLUID aldrig smøres direkte på bøsningen, da pastaen kan komme ind i krympeskivens klemområde, når maskinakslen monteres. 2) Efter monteringen skal hulakslens udvendige overflade omkring krympeskiven smøres med fedt for at beskytte den mod korrosion. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 37

38 4 Mekanisk installation Påbygningsgear med krympeskive Servokeglehjulsgear BSHF.. Servokeglehjulsgear BSHF../I 5. Spænd spændeskruerne ad flere omgange og én efter én (ikke over kryds). Tilspændingsmomenterne fremgår af nedenstående skema Geartype Skrue Tilspændingsmoment [Nm] maks. 1) BSHF202 M5 x 16-8,8 5 BSHF302 M5 x 16-8,8 5 BSHF402 M6 x 25-10,9 12 BSHF502 M6 x 25-10,9 12 BSHF602 M6 x 30-10,9 12 BSHF802 M8 x 40-10,9 30 1) maksimal tilspændingsvinkel pr. omdrejning FORSIGTIG! Fare i forbindelse med roterende geardele. Mulige personskader! Monter den medfølgende, medroterende afskærmning eller en anden egnet sikkerhedsafskærmning på krympeskiven Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

39 Mekanisk installation Påbygningsgear med krympeskive Anvisninger til afmontering af krympeskive FORSIGTIG! Fare for fastklemning og knusning som følge af forkert afmontering af tunge maskindele. Fare for kvæstelser. Overhold følgende afmonteringsanvisninger. Afmonter krympeskiven på korrekt vis. 1. Løsn spændeskruerne én efter én med en kvart omdrejning for at undgå, at de udvendige ringe vipper. 2. Løsn spændeskruerne regelmæssigt og én efter én. Skru ikke spændeskruerne helt ud. 3. Afmonter akslen, og træk navet af akslen. (Eventuel begyndende rust, der er opstået på akslen foran navet, skal fjernes først). 4. Træk krympeskiven af navet Rensning og smøring af krympeskive Hvis krympeskiven er beskidt, skal den rengøres og smøres på ny. Ellers skal den afmonterede krympeskive ikke adskilles og smøres igen, før den spændes igen. Smør keglefladerne med en af de følgende typer fedt: Smøremiddel (Mo S2 2 ) Molykote 321 (glidelak) Molykote spray (pulverspray) Molykote G Rapid Aemasol MO 19P Aemasol DIO-sétral 57 N (glidelak) Form Spray Spray Spray eller pasta Spray eller pasta Spray Smør spændeskruerne med universalfedt såsom Molykote BR 2 eller lignende. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 39

40 4 Mekanisk installation Motormontering 4.12 Motormontering OBS! Fejlfunktion ved overførsel af drejningsmomentet, fordi servomotoren er blevet vippet ved montering/afmontering på adapteren EBH.. / EPH.. / ECH... Mulig fejl ved apparatet Motoren må kun afmonteres/monteres af uddannede fagfolk. Følg anvisningerne i driftsvejledningen ved afmontering Motormontering på adapter EBH.. og EPH.. Nedenstående illustration viser et eksempel på motormontering på adapter EPH..: [1] [2] [9] [7] [3] [4] [6] [8] [2] [5] [10] [1] Momentnøgle [6] Klemskrue [2] Lukkeprop [7] Koblingsmuffe [3] Motoraksel [8] Klemring [4] Motor [9] Adapteraksel [5] Plan flade [10] Adapter EPH Rækkefølge ved motormontering på adapter EBH.. og EPH.. Motoren [4] kan med en min. rundløbsnøjagtighed iht. DIN monteres i enhver position. Montering skal ske i følgende rækkefølge: 1. Kontrollér motorens og adapterens plane flader [5] for furer, og slib dem om nødvendigt glatte. 2. Rengør og affedt hulakselboringen på adapterakslen [9], koblingsmuffen [7] og motorakslen [3]. 3. Fjern en af de 4 bundpropper [2]. 4. Drej adapterakslen [9] med klemringen [8], indtil klemskruens hoved [6] passer med det åbne monteringshul i adapterhuset. Løsn klemskruen [6]. Ved motorer med pasfedernot: Drej pasfedernoten 90 i forhold til slidserne i adapterakslen. Til udligning af balancen anbefales det at isættes en halv pasfeder i pasfedernoten. 5. Hvis der anvendes koblingsmuffer [7], skal slidserne i koblingsmuffen [7] dække slidserne i adapterakslen [9] og klemringen [8]. 40 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

41 Mekanisk installation Motormontering 4 6. Sammenføj gearkassen og motoren [4] forsigtigt. 7. Stik samleskruerne gennem motorflangens huller ind i adapterflangens gevind, og fastgør dem. 8. Spænd skruerne ensartet over kryds. 9. Spænd klemskruen [6] med en passende momentnøgle [1] med det foreskrevne tilspændingsmoment, som angivet i det pågældende skema. Adaptertype EBH: Adaptertype Motorakslens diameter [mm] Antal klemskruer Klemskruens tilspændingsmoment [Nm] Nøglevidde EBH EBH EBH EBH EBH EBH EBH EBH Adaptertype EPH: Adaptertype Motorakslens diameter [mm] Antal klemskruer Klemskruens tilspændingsmoment [Nm] Nøglevidde EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH EPH Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 41

42 4 Mekanisk installation Motormontering Motormontering på adapter ECH.. Nedenstående illustration viser motormontering på adapter ECH..: [1] [8] [7] [3] [4] [6] [2] [9] [5] [1] Momentnøgle [6] Klemskruer [2] Lukkeprop [7] Motorakselmuffe [3] Motoraksel [8] Adapteraksel [4] Motor [9] Adapter ECH.. [5] Plan flade Rækkefølge ved motormontering på adapter ECH.. Motoren [4] kan med en min. rundløbsnøjagtighed iht. DIN monteres i enhver position. Montering skal ske i følgende rækkefølge: 1. Kontrollér motorens og adapterens plane flader [5] for furer, og slib dem om nødvendigt glatte. 2. Rengør og affedt hulakselboringen på adapterakslen [8], motorakselmuffen [7] og motorakslen [3]. 3. Fjern de to lukkepropper [2]. 4. Løsn klemskruerne [6], så de to skruer går ind i adapterens monteringshul med ca. 3 gænger. Ved motorer med pasfedernot: Drej pasfedernoten, så den passer med slidsen i motorakselmuffen [7]. Til udligning af balancen anbefales det at isættes en halv pasfeder i pasfedernoten. 5. I forbindelse med motorakselmuffen [7] er det vigtigt, at slidsen i motorakselmuffen [7] står i en 45 -vinkel mellem de to klemskruer [6]. 6. Sammenføj gearkassen og motoren [4] forsigtigt. 7. Stik samleskruerne gennem gennemgangshullerne i motorflangen. Skru samleskruerne i gevindhullerne på adapterflangen, og skru dem helt ned. 8. Spænd samleskruerne ensartet over kryds. 9. Spænd klemskruerne [6] til en efter en med en passende momentnøgle [1], først til 25 % af det foreskrevne drejningsmoment og derefter i trin to til det fulde foreskrevne drejningsmoment. 42 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

43 Mekanisk installation Motormontering 4 Adaptertype ECH: Adaptertype Motorakslens diameter [mm] Antal klemskruer Klemskruens tilspændingsmoment [Nm] Nøglevidde ECH ECH ECH ECH Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 43

44 4 Mekanisk installation Motormontering Tilladt maksimalvægt på motorer med BS.F..-, PS.F..- og PS.C..-gear Nedenstående illustration viser de tilladte maksimalvægtes godkendte kraftpåvirkningspunkter ved hjælp af et eksempel med en gearmotor med BS.F..-gear: Fq X X Fq Tyngdepunkt, motor Afstand adapterflange midte motor Tværkraft Geartype Adaptertype EBH.. X [mm] Fq [N] BSF..202 BSF..302 BSF..402 BSF..502 BSF..602 BSF..802 EBH03/ EBH04/ EBH05/14-20, EBH05/ EBH03/ EBH04/ EBH05/14-20, EBH05/ EBH06/ EBH07/20-22, EBH07/ EBH03/ EBH04/ EBH05/14-20, EBH05/ EBH06/ EBH07/20-22, EBH07/ EBH08/ EBH05/14-20, EBH05/ EBH06/ EBH07/20-22, EBH07/ EBH08/ EBH09/ EBH10/ Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

45 Mekanisk installation Motormontering 4 Geartype Adaptertype EPH.. X [mm] Fq [N] PSF..121 EPH01/ PSF..122 PSF..222 EPH02/ PSF..221 PSF..322 PSF..321 PSF..522 PSF..521 PSF..622 PSF..722 PSF..621 PSF..822 PSF..721 PSF..922 PSF..821 PSF..921 EPH01/ EPH02/ EPH03/ EPH04/ EPH04/ EPH05/14-20, EPH05/ EPH04/ EPH05/14-20, EPH05/ EPH06/ EPH07/20-22, EPH07/ EPH05/14-20, EPH05/ EPH06/ EPH07/20-22, EPH07/ EPH08/ EPH05/14-20, EPH05/ EPH06/ EPH07/20-22, EPH07/ EPH08/ EPH09/ EPH10/ EPH09/ EPH10/ Geartype Adaptertype ECH.. X [mm] Fq [N] 1) PS.C..221 PS.C..222 PS.C..321 PS.C..322 PS.C..521 PS.C..522 PS.C..621 PS.C..622 ECH02/ ECH02/ ECH03/ ECH03/ ECH05/ ECH05/ ECH06/ ECH06/ ) Maksimale belastningsværdier for samleskruer i styrkeklasse 8.8. Påbygningsmotorens maksimalt tilladte tyngdekraft F qmaks skal ved forøgelse af tyngdepunktsafstanden x reduceres lineært. Ved reducering af tyngdepunktsafstanden er det ikke tilladt at øge F qmaks. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 45

46 4 Mekanisk installation Motormontering Geartype Adaptertype EPH.. X [mm] Fq [N] PS.C..221 PS.C..222 PS.C..321 PS.C..322 PS.C..521 PS.C..522 PS.C..621 PS.C..622 EPH01/ EPH02/ EPH03/ EPH04/ EPH04/ EPH05/14-20, EPH05/ EPH04/ EPH05/14-20, EPH05/ EPH06/ EPH07/20-22, EPH07/ EPH05/14-20, EPH05/ EPH06/ EPH07/20-22, EPH07/ EPH08/ Direkte motormontering på gearet OBS! Fejlfunktion på grund af kundens montering af motoren på gearet! Mulig funktionsfejl Forsøg under ingen omstændigheder at montere motoren direkte på gearet. 46 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

47 Mekanisk installation Afmontering af motoren Afmontering af motoren OBS! Fejlfunktion på grund af kundens afmontering af adapteren fra gearet! Mulig funktionsfejl Det er ikke tilladt selv at afmontere adapter EBH.., EPH.. eller ECH.. fra gearsystemet. OBS! Fejlfunktion på grund af kundens afmontering af motoren fra gearet! Mulig funktionsfejl Afmonter aldrig selv motoren fra gearet. Hvis kunden selv afmonterer denne del, er gearet muligvis ikke længere funktionsdygtigt, og garantien bortfalder Rækkefølge for afmontering af motoren fra adapteren EBH.., EPH.. eller ECH.. Overhold følgende rækkefølge ved afmontering af adapter EBH.. : 1. Sluk motoren 2. Sikr lasten. 3. Sluk for strømmen til motoren. 4. Lad motoren køle af. 5. Løsn klemskruen. 6. Løsn forbindelsesskruerne mellem motor og adapter. 7. Træk motoren af uden at vippe den. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 47

48 5 I 0 Idrifttagning Særlige forhold afhængig af model 5 Idrifttagning Kontrollér, at omdrejningsretning er korrekt i frakoblet tilstand. Her skal man specielt være opmærksom på usædvanlige slæbelyde ved rotation. ADVARSEL! Ukontrolleret funktion. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Sikr pasfederen ved prøvekørsel uden udgangselementer. Overvågnings- og sikkerhedsudstyr må ikke sættes ud af drift, heller ikke under prøvekørslen. Ved ændringer i forhold til den normale drift, f.eks. støj og vibrationer, skal gearmotoren i tvivlstilfælde frakobles. Find årsagen, og kontakt eventuelt SEW-EURODRIVE. Gear med motoradapter Ved gear med adapter skal man sørge for, at dataene på gearets typeskilt og i projekteringsdokumenterne ikke overskrides. Gearet må ikke overbelastes. Omformerdrevne gearmotorer Parametreringen af omformeren skal forhindre overbelastning af gearet. Tilsvarende tilladte effektdata for gearet fremgår af typeskiltet og projekteringsmaterialet. 5.1 Særlige forhold afhængig af model Keglehjulsgear BS.F.. i udførelse M5 BEMÆRK Ved udførelse M5 er det ved første idrifttagning vigtigt, at gearet kun må køre med maks. 50 % af grænseomdrejningstallet i ca. 24 driftstimer Planetgear PSF.. / PSKF.. i udførelse M2 BEMÆRK Ved udførelse M2 er det ved første idrifttagning vigtigt, at gearet kun må køre med maks. 50 % af grænseomdrejningstallet i ca. 24 driftstimer. 48 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

49 Idrifttagning Måling af overfladetemperatur I Måling af overfladetemperatur I forbindelse med idrifttagning af gearet er det tvingende nødvendigt at foretage en måling af overfladetemperaturen under maksimal belastning. Målingen kan udføres med almindeligt temperaturmåleudstyr. Overfladetemperaturen skal måles ved overgangen mellem gear og adapter eller motor, altså på det sted, hvor klemkassens placering forhindrer ventilation via motorens ventilator. Den maksimale overfladetemperatur er nået efter ca. 3 timer og må ikke overskride 95 C. OBS! Nedbrydning af smøremidlet som følge af overophedning. Gearskader som følge af smøremidlets nedbrydning. Kontrol af overfladetemperaturen ved idrifttagning Ved en overfladetemperatur på > 95 C skal motoren standses, og SEW- EURODRIVE skal kontaktes. Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. 49

50 6 Eftersyn og vedligeholdelse Forberedelse af eftersyn/vedligeholdelse af gearet 6 Eftersyn og vedligeholdelse 6.1 Forberedelse af eftersyn/vedligeholdelse af gearet Vær opmærksom på nedenstående anvisninger, før eftersyn og vedligeholdelse af gearet påbegyndes: ADVARSEL! Fare for at komme i klemme, hvis motoren går i gang ved et uheld. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Før arbejdet påbegyndes, skal gearmotoren kobles fra spændingen og sikres mod utilsigtet tilkobling. Sørg for, at der ikke er nogen virksomme torsionsmomenter, før akselforbindelserne løsnes (spændinger i anlægget). ADVARSEL! Forbrændingsfare varme gear og varm gearolie. Alvorlige kvæstelser. Lad gearet køle af, før arbejdet påbegyndes! Vær meget forsigtig, når oliestandsskruen og olieaftapningsskruen skrues ud. OBS! Hvis der påfyldes forkert gearolie, kan det forringe smøreegenskaberne. Mulige materielle skader! Syntetiske smøremidler må ikke blandes indbyrdes eller med mineralske smøremidler! OBS! Gearet kan blive beskadiget som følge af forkert vedligeholdelse. Mulige materielle skader. Følg anvisningerne i dette kapitel. BEMÆRK Placeringen af bundskruen samt udluftningsventilen afhænger af udførelsen og fremgår af databladene for de pågældende monteringspositioner. Se kapitlet "Monteringspositioner". Det er vigtigt, at eftersyns- og vedligeholdelsesintervallerne overholdes for at sikre driftssikkerheden! Ved vedligeholdelse og eftersyn skal det forhindres, at der trænger fremmedlegemer ind i gearet. Det er ikke tilladt at rengøre gearet med en højtryksrenser. Der er fare for, at der trænger vand ind i gearet, og at det vil beskadige tætningerne. Udfør en sikkerheds- og funktionskontrol efter enhver form for vedligeholdelse og reparation. 50 Driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

Montage- og driftsvejledning

Montage- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Montage- og driftsvejledning Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 03/2012 19336896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionssikrede gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2009 16773292 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionssikrede gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2009 16773292 / DA Drivstationsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Eksplosionssikrede gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 02/2009 16773292 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Udgave 05/2004 11281499 / DA A6.E02

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Udgave 05/2004 11281499 / DA A6.E02 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivteknik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W A6.E02 Udgave 05/2004 11281499 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttet servo-keglehjulsgear BSF.. Udgave 11/ / DA GB112100

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttet servo-keglehjulsgear BSF.. Udgave 11/ / DA GB112100 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ EX Eksplosionsbeskyttet servo-keglehjulsgear BSF.. GB112100 Udgave 11/2005 11385081 / DA Driftsvejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede servo-planetgear PSF.. Udgave 11/2005 11384697 / DA GB111100

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede servo-planetgear PSF.. Udgave 11/2005 11384697 / DA GB111100 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ EX Eksplosionsbeskyttede servo-planetgear PSF.. GB111100 Udgave 11/2005 11384697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W

Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 04/2000 Udgave 11/2002 Driftsvejledning 10555285 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Driftsanvisning. Snekkegear

Driftsanvisning. Snekkegear GFC AntriebsSysteme GmbH Grenzstr. 5 01640 Coswig Tel.: +49 (0) 3523 94-60 Fax: +49 (0) 35 23/74-142 email: gfc-antriebe@gfc-antriebe.de Internet: www.gfc-antriebe.de Driftsanvisning Snekkegear Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgave 04/2000. Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 10552782 / DA

Udgave 04/2000. Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 10552782 / DA Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Udgave 04/2000 07/2002 Driftsvejledning 10552782 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Om sikkerhed... 5 I 0 3 Opbygning af gear...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Teknik for erhvervskøretøjer og industri Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Kardanaksler fra ELBE Fremstilling Udskiftning Reparation K3-0262/0909 Montagevejledning transport og opbevaring

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Driftsvejledning Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer EDR.71 225

Driftsvejledning Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer EDR.71 225 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer EDR.71 225 Udgave 06/2011 17076099 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22162682_0715* Monterings- og driftsvejledning Eksplosionsbeskyttede gear Serierne R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2015

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Brugsanvisning PackFix 1.0

Brugsanvisning PackFix 1.0 Brugsanvisning PackFix 1.0 D1040388 - version - 2008/17 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: Fax DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21281874_0914* Tillæg til driftsvejledningen Vekselstrømsmotorer DR.71.J DR.100.J med LSPM-teknologi Udgave 09/2014 21281874/DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 1A - SP 5A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 1A - SP 5A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 3.1 SP

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Neotherm Solar Mobilcenter. Installation- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Neotherm Solar Mobilcenter Installation- og betjeningsvejledning 1. Konformitetserklæring Neotherm Solar Mobilcenter er produceret i henhold til de grundlæggende europæiske retningsliner. De tilhørende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Driftsvejledning. Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2008 11691093 / DA

Driftsvejledning. Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2008 11691093 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 02/2008 11691093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 05/ / DK

Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 05/ / DK Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 04/2000 Udgave 05/2001 Driftsvejledning 10503080 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Om sikkerhed... 5 3 Opbygning af gear...

Læs mere

SNOE 200 SNR lejehuse

SNOE 200 SNR lejehuse Montage-, service- og vedligeholdelsesvejledning SNOE 200 SNR lejehuse N TS5142 www.ntn-snr.com With You INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DE FORSKELLIGE TYPER OLIESMURTE STÅLEJER 2. FORBEREDELSE AF MONTERINGEN 3.

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 10/2008 16715292 / DA Driftsvejledning SEWEURODRIVE Driving

Læs mere

DK B 2050. Eksplosionsbeskyttede industrigear. Drifts- og monteringsvejledning

DK B 2050. Eksplosionsbeskyttede industrigear. Drifts- og monteringsvejledning DK B 2050 Eksplosionsbeskyttede industrigear Drifts- og monteringsvejledning Eksplosionsbeskyttede industrigear Drifts- og monteringsvejledning Generelle sikkerheds- og brugshenvisninger 1. Generelt Under

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere