BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Preben Sørensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBR-nr.: 101-531562 Energimærkning nr.: 200004158 Gyldigt 5 år fra: 21-12-2007 Energikonsulent: Preben Sørensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stormgade 2 Postnr./by: 1470 København K BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for handel, service og offentlige bygninger er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Forbrug: 493 m³ fjernvarme Oplyst for perioden: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A1 er det bedst opnåelige energimærke, så A2, herefter B1 osv. og G2 er det dårligste. Rentable besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energi- og vandforbruget i ejendommen. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene nedenfor uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen. Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Isolering af ydervægge. 181 m³ Fjernvarme kwh Elvarme, 313 kwh el kr. 1.11e+006 kr år 3 Montering af forsatsrammer og montering af tætningslister i trapperum. 4 Isolering af uisolerede rør i teknikrum og udskiftning af ladekreds- og brugsvandspumpe 5 Montering af bevægelsesmeldere i kældergange, toiletter mv. 20 m³ Fjernvarme -3 kwh Elvarme 5.8 m³ Fjernvarme -3 kwh Elvarme, 572 kwh el -1.8 m³ Fjernvarme -3 kwh Elvarme, 2552 kwh el 7410 kr kr år 3080 kr kr. 2.7 år 3410 kr kr. 6.2 år Besparelser og investeringsbehov

2 SIDE 2 AF 8 Samlet varmebesparelse: kr./år Samlet elbesparelse: 5610 kr./år Samlet vandbesparelse: 0 kr./år Investeringsbehov: kr. inkl moms Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: Energibesparelserne er alle en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til: C1 For at kunne sammenligne energimærket på forsidens skalatrin med øvrige bygninger kan det oplyses, at en nyopført bygning i dag skal have energimærke B1. Er der tale om lavenergihuse skal mærket op på et A. Besparelsesforslag ved renovering Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi i at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af ejendommen. Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 2 Efterisolering af tagetage. 26 m³ Fjernvarme -3 kwh Elvarme 9570 kr. Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer: Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer. Kommentarer til energimærkningen Ejendommen består af 2 sammenbyggede kontorbygninger for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 3 og 4 plan med delvis udnyttet tagetage og med fuld kælder. Bygningerne er opført i 1854 og 1907 og er på ialt 3081 m² opvarmet erhvervsareal inkl. kælderen. I henhold til bygningsejer er der foretaget en total renovering af bygningen i En medarbejder fra Slots- og Ejendomsstyrelsen var til stede ved besigtigelsen. Ejendommen er fjernvarmeforsynet med damp ved bar. Forbruget afregnes i m3 kondensat, der pumpes retur til fjernvarmeværket. Det oplyste fjernvarmeforbrug på energimærkets forside er således m3 kondensat. Det af ejer oplyste forbrug omfatter Stormgade 2-6. Da dette energimærke kun omfatter Stormgade 2-4, er det oplyste forfrug angivet forholdsmæssigt i forhold til de opvarmede arealer. Denne energimærkerapport gælder kun for bygningerne Stormgade 2 og 4. Stormgade 6 er en selvstændig ejendom og er fredet, hvorfor den ikke er omfattet af denne energimærkerapport. De 2 ejendomme har fælles varmeforsyning.

3 SIDE 3 AF 8 Energiforbruget til elevator er ikke medtaget i beregningen. Ved besigtigelsen forefandtes plantegninger dateret samt snittegning dateret Disse er benyttet til opmåling af ydervægge, terrændæk/kældergulv og tagkonstruktioner. Det var ved bygningsgennemgangen ikke muligt at besigtige isoleringsforhold angående terrændæk/kældergulv. Disse konstruktioner er derfor skønnet baseret på tidstypiske byggemetoder. Kun et destruktivt indgreb vil kunne verificere forholdene, og der kan derfor forekomme afvigelser fra de faktiske forhold. Ved boreprøve på gavl mod nordvest og sydvest på tagterrasse på 3. sal blev ydermuren konstateret massiv. Dette er forudsat gældende for alle de oprindelige ydervægge. I bygningsreglement er anført særlige krav til klimaskærmen (ydervægge, lofter, gulve og vinduer), ventilation og varmeanlæg i forbindelse med om- og tilbygninger. Det gælder også udskiftning af ydervæggens facadebeklædning og tagdækning. De Rentable forbedringsforslag er en oversigt angående myndighedskrav, der skal overholdes for de enkelte bygningsdele, såfremt omfang af ombygning og forandringer overstiger specifikke begrænsninger. Fredede og bevaringsværdige bygninger er undtaget bestemmelserne. Besparelsesforslag anført under Renovering er ikke rentable. Oversigten viser de bygningsdele, der ikke kan kræves forbedret og energimærkerapporten kan derfor anvendes som dokumentation i byggeansøgning til kommunen. De beregnede forbedringsforslag angående klimaskærmen er alle baseret på bygningsreglementets energimæssige krav til eksisterende bygninger. Vælger man at merisolere ud over de nødvendige isoleringstykkelser vil den energimæssige besparelse naturligvis øges, men besparelsen vil reduceres i en lavere takt. I forbedringsomkostningerne er udelukkende regnet med nye materialer. Der er ikke taget hensyn til genbrug af isoleringsmaterialerne, da kvaliteten kan være meget varierende. Der kan således opnås en besparelse i forhold til beregningen, hvis håndværkeren vurderer, at isoleringsmaterialet kan genbruges. Det anbefales at anvende professionelle håndværkere og/eller autoriserede isolatører tilsluttet en isoleringsproducent til at udføre forbedringsarbejderne. Der stilles større krav til teknisk viden og håndværksmæssig kunnen, når der arbejdes med så markante isoleringstykkelser. Især skal nævnes forhold omkring dampspærre, lufttæthed, ventilation og kondensfugt m.v. Uanset om de anførte besparelsesforslag er rentable eller ej anbefales forslagene nøje vurderet med henblik på en egentlig projektgennemførelse. Er forbedringerne gennemført er huset fremtidssikret og klædt på til at imødekomme de evigt stigende energipriser, men også til om- og tilbygninger ud i fremtiden.foruden et forbedret indeklima og økonomisk gevinst, vil der også være et positivt bidrag til et bedre miljø. Massive ydermure er konstateret uisolerede og kan således ikke overholde de energimæssige krav til bygningsdelen. De forslag der er stillet i rapporten omfatter en indvendig isolering afsluttet med godkendt pladebeklædning. Kældervægge i erhvervsdelen er uisolerede. Forbedringsforslaget er baseret på en indvendig isolering af væggene. I forbedringsforslaget til merisolering af tagetagen er forudsat nye konstruktionsopbygninger er skråvægge og skunkrum. Det er nødvendiggjort for at sikre korrekt dampspærre og ventilationsforhold. Som princip er skråvægsisoleringen ført helt ned til tagfoden. Hermed opnås varme skunke, der vil være afgrænset af skunkvæggen. Temperaturen her vil være den samme som i opholdsrummet og arealet kan anvendes til opbevaring og trækning af varmerør. Det er uden energimæssig betydning om hanebåndsloftet sløjfes og de skrå vægge føres helt til kip. De nye isoleringstykkelser fremgår af forbedringsforslaget. Prisen omhandler kun isoleringsarbejderne.

4 SIDE 4 AF 8 Kommentarer til tidligere energimærke (ELO-rapport) af : 1. Automatisk styring af belysningen i gange i kælderen og i birum er ikke udført (jf. besparelsesforslag). 2. Montering af fortsatsruder i trapperum er ikke udført (jf. besparelsesforslag). 3. Vinduer er udskiftet i forb. med renovering. 4. Køleanlægget er nedlagt. 5. Se besparelsesforslag vedr. varmeanlæg. 6. Isolering af dampventiler er udført. 7. CTS-styring er udført. Optimering af drifttider/natsænkning bør undersøges. 8. Bacho-anlæg til kantinen er serviceret og indreguleret. Automatik er udskiftet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktion: - hanebåndsloft er isoleret med 150 mm. Isoleringsforhold er baseret på visuel kontrol. - skråvægge er med 100 mm isolering. Isoleringsforhold er baseret på visuel kontrol. - kvistflunke er med 100 mm isolering. Isoleringsforhold er baseret på skøn. Forslag 2: Tagkonstruktion: - hanebåndsloft efterisoleres ved at fjerne defekt isoleringsmateriale og efterisolere op til en samlet lagtykkelse på 300 mm. Dampspærre kontrolleres. - skråvægge efterisoleres ved at fjerne indvendig beklædning og eksisterende isolering og isolere indvendigt med min. 275 mm isolering i en ny konstruktion. Ydervægge Ydervægge er: - primært cm massiv teglstensmur - uisoleret. Isoleringsforhold er baseret på boreprøve. - i udvendigt beklædte nye vægge i gården 47 cm massiv teglstensmur med 100 mm udvendig isoleringsvæg. Isoleringsforhold er baseret på måltagning. Forslag 1: Ydervægge: - de massive ydervægge isoleres ved at etablere en indvendig isoleringsvæg med 150 mm isolering afsluttet med godkendt beklædning. Vinduer, døre, ovenlys mv. Bygningen har primært vinduer med 1 lag glas med koblede rammer med 1 lag glas. Undtaget er vinduer i trapperum, der er med 1 lag glas og vinduer i arkivrum mod vest i kælderetage, der er med lavenergiruder. Forslag 3: Vinduer og glasdøre i trapperum er kun med 1 lag glas. Det anbefales at montere en forsatsramme med energiglas, der stort set modsvarer et nyt lavenergivindue. Samtidig anbefales det at montere nye tætningslister for at reducere varmetabet og undgå trækgener.

5 SIDE 5 AF 8 Gulve og terrændæk Kældergulve/terrændæk er uisolerede betondæk på jord. Isoleringsforhold er baseret på et skøn på baggrund af tidstypiske konstruktioner. Kælder Kælderydervægge under jord er ca 48 cm beton - uisoleret. Isoleringsforhold er baseret på måltagning og visuel kontrol. Ventilation Ventilation Den naturlige ventilation i kontorer mv. sker gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen. Bygningens mekaniske ventilationsanlæg er fabrikat Bacho og betjener kantinen. Anlægget er med balanceret ventilation med indblæsning og udsugning og med varmegenvinding med roterende veksler. Anlægget er forsynet med styringsautomatik for driftfunktion, men er ikke tilsluttet ejendommens CTS-anlæg. Bygningens ene mekaniske usugningsanlæg betjener kantinekøkkenet. Bygningens andet mekaniske udsugningsanlæg betjener toiletter, kopirum og tekøkkener. Erstatningsluften fremkommer gennem utætheder i klimaskærmen og om vinduer/døre. Anlæggene er forsynet med styringsautomatik. Varme Varmeanlæg Ejendommen har dampforsynet fjernvarmeanlæg opstillet i teknikrum. Anlægget vurderes at være renoveret. Omsætning til varmefordeling sker gennem 2 stk. rørvarmevekslere af fabrikat Ajva OM12U fra Forslag 4: Isolering af uisolerede rør og reparation af defekt isolering i teknikrum samt udskiftning af ladekredspumpen og cirkulationspumpen på det varme brugsvand til nye trykstyrede pumper. Varmt vand Det varme brugsvand produceres i en præisoleret beholder på ca. 150 liter, der vurderes at være af ældre årgang og placeret i teknikrum. Beholderens størrelse og isolering er skønnet. Varmtvandsbeholderen er forsynet med elpatron til sommerdrift. Tilslutningsrør fra fjernvarmestik er vurderet til ½". Rørene er henholdsvis uisolerede og isoleret med 20 mm. Cirkulationsanlægget til det varme brugsvand er placeret i opvarmet kælder. Anlægget er er monteret med en nyere cirkulationspumpe af fabrikat Grundfos, type UPS 25-20, der urstyres via CTS-anlægget. Ladekredspumpen til varmtvandsbeholderen er fabrikat Grundfos, type UPS 25-20, som er skønnet at være ældre.

6 SIDE 6 AF 8 Fordelingssystem Varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg. Varmerørene er ført i kælder og nedhængte lofter i bygningen. Isoleringstilstanden er middel med enkelte uisolerede områder. Længder, dimensioner og isoleringstykkelser af rørere er skønnede, da de er helt eller delvist utilgængelige. I sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlægget ned til kun at producere varmt brugsvand. Ved denne "sommerdrift" spares der på varmebudgettet. I energimærkningen forudsættes dette gjort. Anlægget er monteret med 2 stk. cirkulationspumper fabrikat Grundfos UPS og Magna i konstant drift i opvarmningssæsonen. Her ud over er der en reservepumpe UPS Automatik Varmeanlægget er udstyret med et udetemperaturstyrende anlæg via CTS-anlæg. Denne automatik regulerer fremløbstemperaturen i centralvarmevandet til radiatorerne i forhold til udetemperaturen. Det er vigtigt, at anlægget er korrekt indreguleret, således der ikke tilføres mere energi, end der er brug for. Alle radiatorer er forsynet med termostatventiler. Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor 1 gang årligt at kontrollere termostatventiler for funktionssvigt. El Belysning Belysningsanlægget i trapper består af en kombination af væglamper og nedhængte pendler. I lamperne er der isat energisparepære. Lyset styres via ur i dagtimerne og via tryk med timer udenfor brugstiden. Belysningsanlægget i gangene består af en kombination af downlights og nedhængte pendler. I lamperne er der isat energisparepære. Lyset styres via ur i dagtimerne og via tryk med timer udenfor brugstiden. Belysningsanlægget i toiletter og andre birum er downlights med energisparepære. Lyset tændes manuelt. Belysningsanlægget i kontorer består af et antal nedhængte armaturer med 2 eller 3 lysstofrør med elektronisk forkobling. Over mødebord er der nedhængte pendler med energisparepære. Ved skriveborde er der placeret 1-2 bordlamper. Alle armaturer tændes via afbryder ved døren. Lyset tændes normalt om morgen og slukkes om aftenen. Ved armaturer med 3 lysstofrør (2 for up-light og 1 for down-light) kan up-light og downlight tændes separat. Forslag 5: Belysningsanlægget i gange i kælder og i toiletrum, kopirum mv. tændes i dag via afbryder ved døre. Under gennemgangen af bygningen er der konstateret, at belysninger er tændt disse steder, uden der er personer tilstede. Det anbefales, at der monteres bevægelsesmeldere til erstatning af afbryder, så tændtiden reduceres. Vand

7 SIDE 7 AF 8 Vand Toiletter har overvejende lavtskylldende funktion på 3 liter og 6 liter. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1854 År for væsentlig renovering: 2004 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (m³) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 2029 m² Opvarmet areal: 3081 m² Anvendelse ifølge BBR: 320 Kontor Kommentar til BBR-oplysninger: Det samlede erhvervsareal i BBR-Oversigt er angivet til m², ligesom bygningerne er anført uden kælder og udnyttet tagetage. I henhold til min registrering er såvel tagetagen som den største del af kælderen udnyttet og opvarmet, og jeg har opmålt det samlede bygningsareal til m² og det opvarmede areal til m². Det er ejers pligt, at BBR-Oversigten er korrekt, og det anbefales at rette henvendelse til kommunens BBR-Register. Der er således uoverensstemmelse mellem energimærkningens og BBR-Oversigtens erhvervsarealer. Forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Varme: kr./m³ Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 1.61 kr./kwh Vand: kr./m³

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af bygninger skal sælger eller udlejer fremlægge en ikke over 5 år gammel energimærkning. Ejendomme, som er større end 1000 m2, samt alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses mærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmesiden Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klagen vedrørende energimærkningen kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder er andelslejligheder herunder ejerforeneninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Agerhatten Odense SØ Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 820-003354 Energimærkning nr.: 200005080 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tulipanhaven 001 Postnr./by: 9640 Farsø BBR-nr.: 820-003354 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 2 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-436706 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 820-002706 Energimærkning nr.: 200005654 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 820-002706 Energimærkning nr.: 200005654 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2008 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkealle 018 Postnr./by: 9640 Farsø BBR-nr.: 820-002706 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 607-048916 Energimærkning nr.: 200017213 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 607-048916 Energimærkning nr.: 200017213 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2009 Energikonsulent: Ole Damm Rasmussen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyrdevej 2 A Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-048916 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Købkesvej 1-15 og Bakkegårdsvej 60-74 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-013512 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 210-009718 Energimærkning nr.: 100092010 Gyldigt 5 år fra: 05-08-2008 Energikonsulent: Hans Thorkild Hansen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 210-009718 Energimærkning nr.: 100092010 Gyldigt 5 år fra: 05-08-2008 Energikonsulent: Hans Thorkild Hansen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordskrænten 30 Postnr./by: 2980 Kokkedal BBR-nr.: 210-009718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Etablering af vejrkompensering 13 MWh Fjernvarme 6950 kr. 10000 kr. 1. SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Herluf Trolles Gade 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-177763 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenvej 2 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-195080 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-275966 Energimærkning nr.: 200012783 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-275966 Energimærkning nr.: 200012783 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Bohrs Alle 23 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-275966 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 43 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-629032 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Solvænget 1 Postnr./by: 5610 Assens BBR-nr.: 420-003245-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 36 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-005608 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Torvegade 78 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-205760 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronningensgade 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-087272 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 140 kwh el 7,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 140 kwh el 7,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Hermodsgade 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-222101-001 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 430-011397 Energimærkning nr.: 200012463 Gyldigt 5 år fra: 15-04-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-011397 Energimærkning nr.: 200012463 Gyldigt 5 år fra: 15-04-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllehøj 21 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere