Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Slagtergade 16A Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: 147 MWh fjernvarme Oplyst for perioden: 24/04/06-27/04/07 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 2 Nr.16A: Isolere etageadskillelsen mod tagrum 17 MWh Fjernvarme 8050 kr kr. 8.2 år 2 Nr.16C: Isolere uisoleret ydervæg. 6.4 MWh Fjernvarme 3050 kr kr. 9.8 år 4 Nr.16B th.: Montere termostatventiler på radiatorer 3.5 MWh Fjernvarme 1640 kr kr. 0.6 år 6 Nr.16A: Isolere varmtvandsrør 1.7 MWh Fjernvarme 790 kr kr. 4.7 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme

2 SIDE 2 AF 9 eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetaligstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 0 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 1 Nr.16B og 16C: Isolere terrændæk 0.8 MWh Fjernvarme 370 kr.

3 SIDE 3 AF 9 1 Nr. 16D: Isolere terrændæk. 5.7 MWh Fjernvarme 2690 kr. 1 Nr.16A: Isolere dæk mod kælder samt gulv mod port. 2.7 MWh Fjernvarme 1260 kr. 2 Nr.16D: Efterisolere etageadskillelsen mod tagrum samt tag mod det fri. 3 Nr.16D: Udskifte termoruder med lavenergiruder samt montere lavenergiforsatsruder ved enkeltglasvind 3.7 MWh Fjernvarme 1750 kr. 4.2 MWh Fjernvarme 2000 kr. 3 Nr.16B og 16C: Efterisolere ydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 840 kr. 3 Nr.16A: Udskifte enkeltglas- og termoruder med lavenergiruder. 1.7 MWh Fjernvarme 790 kr. 4 Nr.16B og 16C: Efterisolere tag mod det fri. 1.8 MWh Fjernvarme 840 kr. 4 Nr.16D: Efterisolere radiatorrør. 2.6 MWh Fjernvarme 1250 kr. 5 Nr.16D: Isolere tilslutningsrør ved gennemstrømningsvandvarmere. 0.3 MWh Fjernvarme 130 kr. 5 Nr.16B og 16C: Udskifte termoruder med lavenergiruder. 0.2 MWh Fjernvarme 90 kr. 5 Nr.16A: Isolere radiatorrør 0.4 MWh Fjernvarme 180 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen er opført i 1877, 1920, Ejendommen består af nedenstående 3 bygninger med et samlet boligareal på 914 m² fordelt på i alt 19 lejemål. Opvarmningen sker med fjernvarme. Bygning 1 omfatter Slagtergade 16A og 16B st. Bygning 2 omfatter Slagtergade 16B 1 og 16C. Bygning 3 omfatter Slagtergade 16D. Ved gennemgang af bygningen forelå diverse tegninger for planerne. Energimærkeningens skala fra A til G viser, hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning, sammenlignet med andre bygninger til beboelse. En ny bygning opført efter dagens krav har energimærkningen B. Bygningens energimærke er C, hvilket betyder at der er tale om en bygning med et forbrug svarende til gennemsnittet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft isoleringsforhold er baseret på besigtigelse, skøn samt ejeroplysninger.

4 SIDE 4 AF 9 Bygn. 1 (16A): Etageadskillelse mod uopvarmet loftrum er uden isolering. Bygn. 2 (16B og 16C) samt en del af bygn. 003 (16D): Etageadskillelse mod det fri skønnes isoleret med 100 mm. Bygn. 3 (16D): Etageadskillelse mod uopvarmet loftrum er af ejer oplyst isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 2: Nr.16A: Loftetageadskillelsen anbefales efterisoleret ved indblæsning af 350 mm isoleringsgranulat i etageadskillelsen. Indblæsning af isoleringsgranulat bør udføres en godkendt isolatør tilsluttet garantiordningen. Forslag 2: Nr. 16D: Ved renovering af tage, anbefales at efterisolere tagrummet og det skrå tag på tilbygningen op til 350 mm's tykkelse. Forslag 4: Nr. 16C: Ved renovering af taget anbefales det at efterisolere dette op til 350 mm's tykkelse. Ydervægge Isoleringsforhold er baseret på skøn og vurdering ud fra opførelses- og renoveringstidspunkt. Bygn. 1 (nr. 16A): Ydervægge skønnes at bestå af 23 cm massiv teglmur isoleret indvendig med 100 mm isolering afsluttet med pladebeklædning. Bygn. 2 (nr. 16B): Ydervægge skønnes at bestå 23 cm massiv teglmur isoleret indvendig med 100 mm isolering afsluttet med pladebeklædning. Bygn. 2 (nr. 16C): Ydervægge skønnes at bestå af 23 cm massiv teglmur isoleret udvendig med ca. 75 mm isolering. Mod øst skønnes ydervæggen uisoleret. Bygn. 3 (nr. 16D): Ydervægge skønnes at bestå er af 46 cm massiv teglmur isoleret indvendig med 100 mm isolering afsluttet med pladebeklædning. Ydervægge i tilbygningen i den nordlige ende skønnes at bestå af 23 cm massiv teglmur isoleret udvendig med ca. 75 mm isolering. Det anbefales at efterisolere alle ydervægge op til ialt 150 mm. Isoleringen kan foretages udeller indvendig. Ved indvendig isolering afsluttes med beklædning mens der ved udvendig isolering afsluttes med facadepuds, skalmur eller beklædning. Herved nærmer isoleringsstandarden sig nutidens krav. Forslag 2: Nr.16B tv: Det anbefales at isolere alle ydervægge op til 150 mm's tykkelse. Isoleringen kan enten foretages indvendigt eller udvendigt. Det anbefales at få foretaget en fugtteknisk vurdering inden arbejdet igangsættes. Forslag 3: Nr.16C: Det anbefales at efterisolere alle ydervægge op til 150 mm's tykkelse. Efterisoleringen kan enten foretages indvendigt eller udvendigt. Det anbefales at få foretaget en fugtteknisk vurdering inden arbejdet igangsættes. Vinduer, døre, ovenlys mv. Beskrivelse af vinduer er baseret på visuel kontrol. Bygn. 1 (nr. 16A): Vinduer er generelt med lavenergiruder. Et enkelt er med alm. termorude og bagdøren er med 1-lags glas.

5 SIDE 5 AF 9 Bygn. 2 (nr. 16B og 16C): Vinduer er både med alm. termoruder og lavenergiruder. Bygn. 3 (nr. 16D): Vinduer er generelt med alm. termoruder. Dog er de gamle staldvinduer på 1. sal i tilbygningen med 1-lags glas. Forslag 3: Nr.16A: Termoruder anbefales udskiftet med energiruder efterhånden som de nuværende ruder punkterer. Der bør vælges ruder med varm kant og en U-værdi på højst 1,2 W/m²K. Bagdøren med enkeltglas anbefales udskiftet med ny velisoleret dør. Forslag 3: Nr.16D: Termoruder anbefales udskiftet med energiruder efterhånden som de nuværende ruder punkterer. Der bør vælges ruder med varm kant og en U-værdi på højst 1,2 W/m²K. Staldvinduerne i tilbygningen er med enkeltglas, som anbefales forsynet med lavenergiforsatsruder. Forslag 5: Nr.16B tv og 16C: Termoruder anbefales udskiftet med energiruder efterhånden som de nuværende ruder punkterer. Der bør vælges ruder med varm kant og en U-værdi på højst 1,2 W/m²K. Bagdøren med enkeltglas anbefales udskiftet med ny velisoleret dør. Gulve og terrændæk Isoleringsforhold er baseret på skøn ud fra renoveringstidspunkt. Bygn. 1 (nr 16A): Etageadskillelse mod uopvarmet kælder skønnes isoleret med 75 mm isolering. Bygn. 2 (nr.16b og 16C): Gulv mod terræn skønnes at være uisoleret. Bygn. 3 (nr.16d): Gulv mod terræn vurderes at være isoleret med 75 mm isolering på 150 mm leca. Forslag 1: Nr.16A: Gulv mod kælder anbefales efterisoleret med 100 mm mineraluld ophængt under dækket afsluttet med gipsplade. Det er vigtigt at ventilation af kælderen forbedres for at undgå fugtophobning og risiko for følgeskader på bygningsdele som følge af den lavere temperatur i kælderen. Gulv mod portrum anbefales efterisoleret med 150 mm mineraluld afsluttet med pladebeklædning. Forslag 1: Nr.16C: ved renovering anbefales terrændæk udskiftet med ny konstruktion isoleret med min. 200 mm polystyrol. Ved etablering af gulvvarme dog minimum 260 mm. Forslag 1: Nr.16D: ved renovering anbefales terrændæk udskiftet med ny konstruktion isoleret med min. 200 mm polystyrol. Ved etablering af gulvvarme dog minimum 260 mm. Ventilation Ventilation Boligerne er med naturlig ventilation og vurderes at være et tætte huse, da fuger omkring vinduer og døre er intakte. I bygning 3 (nr. 16D) er der fælles udsugning uden genvinding fra bad og emhætter. Udsugningen er ur-styret.

6 SIDE 6 AF 9 Varme Varmeanlæg Bebyggelsen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Bygn. 1 (nr. 16A) og 2 (nr. 16B): Fjernvarmestikket kommer ind i kælderen i bygning 1. Bygn. 2 (nr. 16C) og 3 (nr. 16D): Fjernvarmestikket kommer ind i teknikrum i bygning 3 (16D). Hver bygning er tilsluttet fjernvarmeforsyningen med direkte anlæg. Forslag 4: Nr.16B th.: Det anbefales at montere termostatventiler på radiatorer med returventiler. Varmt vand Bygn. 1 (nr. 16A) og 2 (nr. 16B): Varmtvandsforsyningen sker fra 1 stk. 150 l vandretliggende beholdere placeret i kælderen i bygning 1 (Slagtergade 16A). Beholden er fra 1986 og isoleret med minimum 75 mm isolering. Cirkulationspumpen er af mærket Grundfos type UP 20-07N. Bygn. 2 (nr. 16C) og 3 (nr. 16D): Varmtvandsforsyningen sker fra 14 stk. gennemstrømningsvandvarmere placeret inden den opvarmede del af klimaskærmen. Det anbefales at efterisolere tilslutningsrørene til varmtvandsbeholderen med min. 30 mm rørskåle. I køkkener og bad anbefales at udskifte to-grebs armaturer med et-grebs. I brusere anbefales at udskifte to-grebs armaturer med termostatarmaturer. Forslag 5: Nr.16D: Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmere anbefales isoleret op til 30 mm. Forslag 6: Nr.16A: Isoleringen på varmtvandsrør anbefales udskiftet til 30 mm rørskåle. Fordelingssystem Bygn. 1 (nr. 16A): Varmerør er isoleret med 10 mm rørskåle og er ført synligt i kælderen under loftet. Bygn. 2 (nr. 16B og 16C): Varmerør til radiatorer er ført i terræn og skønnes at ligge inden for klimaskærmen. Bygn. 3 (nr. 16D): Varmerør er isoleret med 10 mm rørskåle og ført synligt under loft i gang og ligger indenfor klimaskærmen. Forslag 4: Nr.16D: Radiatorrør anbefales efterisoleret op til 30 mm. Forslag 5: Nr.16A: Isoleringen på radiatorrør anbefales udskiftet til 30 mm rørskåle.

7 SIDE 7 AF 9 Automatik Der er generelt termostatventiler på alle radiatorer. Dog er der tre radiatorer i bygn. 1 med returventiler. El Belysning Ved belysningen i fællesområderne vurderes, at der generelt anvendes glødepærer. Det anbefales generelt at anvende lavenergipærer med energimærket A. Hårde hvidevarer I forbindelse med anskaffelse af nye elapparater, kan det oplyses, at hårde hvidevarer er EUmærket med hensyn til energiforbrug. Skalaen går fra A++ til G, med A++ som det med det laveste energiforbrug. Elselskabet har en liste over de elapparater der er på markedet, hvor der både oplyses om elforbruget og om eventuelt vandforbrug. Informationen er gratis. Der henvises i øvrigt til Vand Vand Toiletter er generelt med alm. stort skyl. Det anbefales ved udskiftning at vælge model med lille og stort skyl på henholdsvis 3 l og 6 l. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1877 År for væsentlig renovering: 1992 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 858 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 56 m² Opvarmet areal: 914 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Der er ingen bemærkninger til BBR-oplysningerne. Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 475 kr./mwh Fast afgift på varme: kr./år

8 SIDE 8 AF 9 El: Vand: 1.77 kr./kwh 35 kr./m³ Sådan opgøres varmeregningen De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift nr.16a, st kr. Nr. 16A, 1. tv kr. Nr. 16A, 1. th kr. Nr. 16B, st. th kr. Nr. 16B, kr. Nr. 16C kr. Nr. 16D, nr kr. Nr. 16D, nr kr. Nr. 16D, nr kr. Nr. 16D, nr kr. Nr. 16D, nr kr. Nr. 16D, nr kr. Nr. 16D, nr kr.

9 SIDE 9 AF 9 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Rådhuscentret Vojens Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montere termostatventiler på radiator. 0.6 MWh Fjernvarme 290 kr. 342 kr. 1. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Buegade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-003422 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1009 m³ Naturgas, 895 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ole RømersVej 23 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012374 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 10 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018470 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 26 MWh Fjernvarme. 19 MWh Fjernvarme. 1232 MWh fjernvarme. 12 MWh Fjernvarme. SIDE 1 AF 12 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Skovvejen 44A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-436211 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3790 kwh Fjernvarme. 4200 kwh Fjernvarme. 3250 kwh Fjernvarme. 104490 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toldbodvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-109508 Energikonsulent: Per Christensen Krag Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010

Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Afd 7014, dok.nr. 8205 Dato: 21. december SIDE 1 AF 72010 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Ordrupvej 35A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142933 Energikonsulent:

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-021471-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-009317 Energimærkning nr.: 200013515 Gyldigt 5 år fra: 11-05-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Højtoftevej 1 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-009317 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 15938 m³ Naturgas, 9129 kwh el. 6438 m³ Naturgas, 988 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Kulsviervej 79A 2800 Lyngby BBR-nr.: 173-087152 Gyldigt 10 år fra: 02-02-2011 Energikonsulent: Ole Søndergaard

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karpedam 2A Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karpedam 2A Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Karpedam 2A Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Montering af udekompenseringsanlæg. 14 MWh Fjernvarme 7750 kr. 67500 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Montering af udekompenseringsanlæg. 14 MWh Fjernvarme 7750 kr. 67500 kr. 8. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dybbølsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1721 København V BBR-nr.: 101-105644 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-436706 Energimærkning nr.: 200010128 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vinkelvej 2 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-436706 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere