Lynettefællesskabet I/S Sikkerhedsorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lynettefællesskabet I/S Sikkerhedsorganisation"

Transkript

1 Lynettefællesskabet I/S Sikkerhedsorganisation Bilag til pkt. 10 December 2008 Status for Lynettefællesskabets sikkerhedsarbejde i 2008 Så er årets status for Lynettefællesskabets sikkerhedsarbejde klar, og som jeg beskrev i 2007, blev der som noget nyt udarbejdet en plan for Lynettefællesskabets sikkerhedsarbejde. Dette tiltag er kommet for at blive, idet det er en effektiv måde at dokumentere sikkerhedsarbejdet på og underbygge og beskrive det sikkerhedsarbejde, der er planlagt og pågår i Lynettefællesskabet. Overskrifterne i planen svarer til de krav, der i dag stilles til virksomhederne på arbejdsmiljøområdet, vel og mærke når arbejdsmiljøloven overholdes. Krav som vi i øvrigt blev målt på i forbindelse med Arbejdstilsynets screening af os. Som sikkerhedskoordinator og daglig sikkerhedsleder har det først og fremmest været mit mål at få sat mere fokus på, hvor vigtigt det er at få skabt et godt arbejdsmiljø, og at det er muligt. En af metoderne er at gøre arbejdsmiljøet til en naturlig del af vores arbejde og tankegang bl.a. ved fra begyndelsen at tænke et godt og brugbart arbejdsmiljø ind i det, vi beskæftiger os med til dagligt i Lynettefællesskabet. Et godt arbejdsmiljø medvirker til at: nedsætte antallet af arbejdsulykker reducere nedslidning og unødige belastninger af vores ansatte nedsætte sygefravær give mere tilfredsstillelse i og mening med arbejdet fastholde vore ansatte øge produktiviteten etc. Opfølgning på arbejdspladsvurdering (APV) Vores APV-arbejde kører fortsat, og der har været afholdt en række møder med sikkerhedsgrupperne i løbet af 2008, som et led i den beslutning Sikkerhedsudvalget (SiU) traf sidste år, som kaldes rullende APV-arbejde. Dvs. at vi vil udføre en løbende opfølgning, revision, kortlægning samt problemformulering af vores APV er. Der har dels været en opfølgning på de eksisterende APV er, hvor arbejdet har været at beskrive, hvad der er blevet gjort for at løse problemerne, og hvornår arbejdet blev udført. Ved den fornyede gennemgang, opfølgning og revision på vores APV-arbejde blev der registreret i alt 160 APV er, hvoraf ca. 70 % var nye og de resterende 30 % eksisterende APV er, som var blevet taget op til fornyet revision - med opdateret handle- og tidsplan. SiU har ligeledes truffet en beslutning om at opdele vore APV er i tre grupper: Mini-APV Almindelige APV Projekt-APV (PAPV) C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 1 af 8

2 Mini APV er bliver overført til vores mangelrapportsystem, så det her sikres, at problemet løses hurtigt. Projekt-APV er bliver oprettet i vores APV-system og revideres løbende på vores SiU-møder hvert kvartal. Vi er også i 2008 begyndt at løse de psykiske arbejdsmiljøproblemer, der er konstateret. Løsningen af disse problemer startede med, at SiU, SiO (sikkerhedsorganisationen) og TR (tillidsrepræsentanter) m.fl. afholdte et møde, hvor en nedsat arbejdsgruppe fandt de fire væsentligste problemstillinger. Disse fire problemstillinger var en kobling mellem vores egen kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og LEANUS-undersøgelsen (LEAN Uden Stress), som blev gennemført i starten af Som et hjælpeværktøj er APV-registreringen blevet systematiseret og skematiseret ved hjælp af farvekoder, så alle ansatte i Lynettefællesskabet kan følge udviklingen i APV-arbejdet. Indarbejde rutiner for sikkerhedsrundering på RL & RD Der er udarbejdet endnu et arbejdspapir til SiU, som omhandler en beskrivelse af, hvad det indebærer, og hvad meningen er med at indføre sikkerhedsrunderinger på vores anlæg. Det er aftalt at udsende arbejdspapiret til SiO s medlemmer, så vi til førstkommende SiU/SiO-møde endelig kan træffe en beslutning om, hvordan, i hvilken form og i hvilket omfang vi vil gennemføre vores sikkerhedsrunderinger på anlæggene. Indarbejde hygiejneprojekt i organisationen De første tiltag omkring vores hygiejneprojekt er taget i forbindelse med etablering af ny kantine, som åbnede den 15. september 2008 med stor succes. I den forbindelse blev der afholdt to kampagnedage om god håndhygiejne. Allerede i foråret blev der gennemført to uddannelsesseancer for SiO, rengøringsog kantinepersonalet om god håndhygiejne med hjælp fra Arbejdsmiljø København (AMK). Hygiejnetiltag og en håndhygiejnekampagne på både RL og RD. I umiddelbart forlængelse heraf er der monteret 43 berøringsfrie blandingsbatterier og 16 spritdispensere rundt om på anlæggene. Der har været afholdt to kurser i håndhygiejne m.v. Yderligere hygiejnetiltag vil i øvrigt blive taget op på de kommende fælles SiU- og sikkerhedsgruppemøder. Revision af arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdet med at få registreret alle vores stoffer og materialer viste sig at være en stor opgave for sikkerhedsgrupperne. Den udarbejdede plan for arbejdet, som blev gennemgået på et ekstraordinært sikkerhedsmøde, var tilsyneladende for ambitiøs. Vi nåede ikke det planlagte mål. Vi fik dog et godt overblik over, hvor mange stoffer og materialer vi har. Vi ved, at der på nuværende tidspunkt er registreret ca. 50 i vores database Toxido af de i alt 450 stoffer og materialer, vi har på anlæggene. Planen er, at vi i første halvår 2009 bliver færdige med at registrere vore stoffer og materialer, og at alle registreringerne bliver lagt ind i vores database, så de er C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 2 af 8

3 klar til at blive vurderet efter substitutionsprincippet, og vi kan få skrevet alle arbejdspladsbrugsanvisninger. Vi forventer at indgå en aftale med Arbejdsmiljø København om hjælp til at undersøge muligheder for substitution. I praksis vil det sige, at en kemiker fra AMK vil hjælpe os med at undersøge mulighederne for at finde de mindst sundhedsskadelige produkter, der findes på markedet. For at sikre en effektiv fastholdelse og kvalitetssikring af systemet, vil der blive fulgt op på vores indkøbsprocedure på det kommende SiU-/SiO-møde. Udarbejdelse af arbejds- og sikkerhedsbeskrivelser Arbejdet i Arbejdsmiljøgruppen Lynetten (AMGL) er fortsat i gang. Der er afholdt tre møder i Det er planlagt, at der bliver udarbejdet en liste i overskriftform, som skal beskrive alle de arbejdsprocesser, der falder ind under de krav i arbejdsmiljøloven, omhandlende krav til skriftlige arbejds- og sikkerhedsbeskrivelser. Vi har valgt at udarbejde sikkerhedsbeskrivelser efter samme koncept, som er indarbejdet i vores ATEX-APV. Ideen med disse arbejds- og sikkerhedsbeskrivelser er, at de skal indarbejdes i vores Logihold-system, så de er en del af databasen, når der udarbejdes arbejdssedler på et aktuelt stykke arbejde. I de arbejdsområder, hvor arbejdsstedet er indrettet, og det er hensigtsmæssigt, er det planen at opsætte arbejds- og sikkerhedsprocedure på stedet. Der er indkaldt til et sidste møde i gruppen i januar 2009, hvor status på arbejdet med aflastning af ventilerne gennemgås. Her er det bl.a. planen at udarbejde en PAPV for det resterende arbejde med at sikre ventilerne. Færdiggørelse og implementering af beredskabsplan/atex Københavns Brandvæsen præsenterede i løbet af foråret 2008 den endelige beredskabsplan både på RL og RD. Arbejdet med vores beredskabsplan er derfor nu kommet så langt, at det er besluttet, at der bliver afholdt en beredskabsøvelse i uge 10/2009. Københavns Brandvæsen udarbejder en drejebog inden øvelsen, så vi kan få planlagt vores indsats før, under og efter øvelsen. Øvelsen vil kort fortalt tage udgangspunkt i beredskabsplanen, og det kan fx være i form af en brand og et kemikalieudslip. ATEX-APV en er i fremdrift, og jf. Arbejdstilsynet udtalelser ved deres screeningsbesøg er vores ATEX-APV meget udførlig og omfangsrig. Gennemførelse af vaccinationsprogram Arbejdet med at få gennemført vaccinationsprogrammet, så alle ansatte har de lovpligtige vaccinationer, blev afsluttet i Alle ansatte i Lynettefællesskabet er blevet tilbudt disse vaccinationer, også personalet som ikke til dagligt arbejder ude på selve værkerne. De løbende opfølgninger og registreringer af vaccinationer foretages centralt af den daglige sikkerhedsleder, der også via arbejdslederne sikrer, at nyansatte får evt. lovpligtige vaccinationer, inden de starter deres arbejde. C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 3 af 8

4 Rutiner for elektronisk anmeldelse af arbejdsulykker (EASY) EASY, som står for Arbejdstilsynets elektroniske anmeldelse af arbejdsulykker, bliver benyttet ved anmeldelser af arbejdsulykker. Dvs. at vi almindeligvis kun anmelder arbejdsulykker via EASY. Tre af de fire arbejdsulykker, der skete i 2008, er anmeldt i EASY-systemet, og en er registreret og anmeldt ved hjælp af Arbejdstilsynets anmeldelsesblanket. En af de største fordele ved EASY er, at alle anmeldte arbejdsulykker fremover ligger i en tilgængelig database, så vi altid kan trække på disse data. Det er normalt den daglige sikkerhedsleder, der udfylder anmeldelsen, men ved ferie og andet fravær kan personalekontoret udføre dette arbejde. Undersøgelser af arbejdsulykker og forebyggelse af samme Vi har i 2008 fortsat undersøgt de arbejdsulykker, der er sket. Metoder til forebyggelse af arbejdsulykker er bl.a., at den pågældende sikkerhedsgruppe undersøger de skete arbejdsulykker. Man kortlægger, hvad der gik galt, efter et dertil udarbejdet skema. Ved denne næranalyse af arbejdsulykken går vi tilbage og undersøger det forløb, der resulterede i arbejdsulykken for at finde den eller de årsager, der var skyld i arbejdsulykken. Metoden er så at fjerne den eller de årsager, så arbejdsulykken ikke kan gentage sig (en såkaldt årsagsanalyse). Hvis en virksomhed vil arbejdsmiljøcertificeres, er det et krav, at alle arbejdsulykker undersøges af sikkerhedsorganisationen. For at styrke dette arbejde besluttede sikkerhedsorganisationen i 2006, at tætpåulykker skulle undersøges på lige fod med arbejdsulykkerne. Til denne registrering benytter vi ligeledes nogle fortrykte skemaer, som er blevet udarbejdet af den pågældende sikkerhedsgruppe. I 2008 blev der anmeldt 15 tætpåulykker, som alle er blevet undersøgt. Flere af undersøgelserne har resulteret i en forbedret indretning af et givent arbejdssted eller sikring af tekniske hjælpemidler. Nogle har resulteret i, at der er oprettet en APV. Opfølgning på uddannelser fx hjælperøgdykkere m.v. Vores nuværende hjælperøgdykkerstyrke er ikke oppe på det uddannelsesmæssige ønskede niveau. Der er i SiU rejst spørgsmål om systemets relevans bl.a. med baggrund i, at styrken ikke er til rådighed i alle døgnets 24 timer og slet ikke er oprettet på RD. Den nuværende styrke har været af sted på Københavns Brandvæsens 1-dags vedligeholdelseskursus for hjælperøgdykkere (skal ske hvert andet år). Der er p.t. to medarbejder, der er interesseret i at erhverve uddannelsen som hjælperøgdykkere. De to medarbejdere står derfor på venteliste. I det forløbne år er der udpeget en sikkerhedssekretær, som bl.a. varetager vedligeholdelse af vores brandtekniske udstyr, skiltning og afprøvninger. SiU vil i løbet af 2009 overveje relevansen og krav i forhold til vores hjælperøgdykkerstyrke. C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 4 af 8

5 Udarbejdelse af brugsanvisninger på tekniske hjælpemidler (fra før 1. april 1995) Det er et lovkrav, at leverandører og producenter af tekniske hjælpemidler skal CE-mærke disse, jf. maskindirektivet. Vi har samlet brugsanvisningerne på alle nyere maskiner og tekniske hjælpemidler. Vi mangler dog fortsat at finde og registrere de mange tekniske hjælpemidler, vi har, som er produceret før 1. april 1994, og som vi ikke har brugsanvisninger på. Det skal vi have dannet os et klart overblik over i løbet af 2009, så de nødvendige brugsanvisninger kan blive skrevet. Vores egen selvproducerede vaskemaskine, der står på værkstedet, er CE-mærket efter gældende reglerne. Revision af sikkerhedsfolderne til internt og eksternt personale Når revisionen af sikkerhedsfolder til eksternt personale er færdig, vil revisionen af folderen til internt personale blive udført. Planen er, at begge foldere vil blive udgivet i løbet af Tilbage står så at få sikkerhedsfolderne sat grafisk op. Som noget nyt er der er udarbejdet en tjeklistefolder til sikkert arbejde i Lynettefællesskabet, der er et bilag til sikkerhedsfolderen til eksternt personale. Det er aftalt, at bilaget skal afprøves af Service-RL og -RD, så vi kan få nogle erfaringer og få eventuelle rettelser med, inden vi udsender den nye sikkerhedsfolder med bilag. Kampagner for områder som fx støv, støj og møg Vi har i forbindelse med åbning af den nye kantine i september 2008 haft en kampagne om personlig hygiejne, med særlig fokus på håndhygiejne. I forbindelse med denne kampagne er der blevet monteret 43 berøringsfrie blandingsbatterier rundt om på anlæggene. Som supplement er der ligeledes opsat et antal spritdispensere. Som en opfølgning på Arbejdstilsynets screening af RL i december 2008 har vi sammen med AMK planlagt at undersøge forhold omkring støv, støj og lugtgener nærmere. Det gælder for områder som ovnhal, hjulakselkælder, blæsekælder, afvandingskælder og afvandingshal med henblik på at få nogle egentlige problemformuleringer opstillet. På den måde kan vi imødekomme eventuelle arbejdsmiljøproblemer i disse områder samt beskytte de ansatte effektivt imod sundhedsskadelige påvirkninger. Gennemførelse af helbredsundersøgelse Resultaterne fra den gennemførte helbredsundersøgelsen i 2007 har medført, at der nu er indarbejdet nogle tiltag af arbejdsmiljømæssig karakter for de ansatte for de kommende år. Her kan nævnes forhold som hygiejne, bekæmpelse af støv og større opmærksomhed på bevægeapparatet m.fl. Der har været afholdt rygestopkurser. I samarbejde med AMK er der oprettet en gruppe, hvor overvægtige lærer noget om bevægelse og kost. Der ligger et udkast til SiU om hygiejnetiltag med baggrund i den såkaldte Århusmodel. I samarbejde med AMK er der iværksat nærmere undersøgelser om forhold vedrørende agenser (luftbårne bakterier, der kommer ved beluftning og fordampning), støv, lugte og støj. C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 5 af 8

6 En fornyet helbredsundersøgelse vil blive tilbudt alle medarbejdere i løbet af Udarbejde principper for oplæring og instruktion af bl.a. nyansatte Det er planlagt, at den daglige sikkerhedsleder m.fl. i løbet af året kommer med forslag til, hvordan vi fremover sikrer og gennemfører lokal oplæring og instruktioner til vore ansatte og nyansatte. Der er ikke arbejdet direkte med principper for oplæring og instruktion af nyansatte, men de tiltag, der arbejdes med under arbejds- og sikkerhedsbeskrivelserne, er en af metoderne, der kan anvendes til at instruere nyansatte efter. Når vores interne instruktionsfolder er færdig, vil den ligeledes indgå som et værktøj om information af ansatte. SiU vil tage stilling til, hvordan og hvor tit nyansatte medarbejder skal uddannes fx med et introkursus. Arbejdstilsynet har screenet RD og RL i 2008 Både RD og RL er blevet screenet af Arbejdstilsynet i I forbindelse med screeningsbesøgene blev både RD og RL, ligesom landets øvrige renseanlæg efterfølgende udtaget til det, Arbejdstilsynet kalder et tilpasset tilsyn. Det vil i praksis sige, at vi er udtaget til et tilsyn, hvor Arbejdstilsynet går vores virksomheder mere minutiøst igennem. Arbejdstilsynet vil foretage de to tilpassede tilsyn i løbet af januar og februar I forbindelse med screeningerne var der en del ting Arbejdstilsynet påtalte, og der er udarbejdet et arbejdsnotat fra besøgene på begge anlæg. Disse arbejdsnotater vil danne baggrund for vores indsats inden de omtalte opfølgningsbesøg. Nu screeningen er gennemført på RD og RL, er vi ikke mere forpligtiget til at være medlem af Bedriftssundhedstjenesten nu Arbejdsmiljø København (BST/AMK). Screeningsbesøg hos de enkelte virksomheder er skæringsdatoen for den tvungne ordning, hvilket fremgår af reformpakken, der omhandler udfasningen af BST. Udover planen for Lynettefællesskabets sikkerhedsarbejde i 2008 er der gennemført, iværksat og arbejdet med følgende tiltag for arbejdsmiljøområdet Uddannelser, kursus, seminarer og temadage Alle de nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter har i løbet af året gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen blev gennemført på hjemmebane af en ekstern underviser. Uddannelse var udbudt af Dansk Arbejdsgiverforening. I august påbegyndte den daglige sikkerhedsleder en 2-årig uddannelse, der omhandler Teknisk Miljø Ledelse. Uddannelsen er en såkaldt Master og udbydes af DTU. Uddannelsen kan bruges til at opkvalificere, udvikle og fastholde viden om bl.a. miljø og arbejdsmiljø, som sandsynligvis vil kommer mere og mere i fokus i de kommende år. AMK har afholdt to oplæg/kursus om god håndhygiejne for sikkerhedsorganisationens, rengøring og køkkenpersonale. Kurset blev planlagt og gennemført med en dagorden og et indhold, der skulle klæde deltagerne bedre på, så de kunne blive C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 6 af 8

7 ambassadører inden for området, og derved være med til at inspirere kollagerne til at fastholde en god håndhygiejne. AMK er ligeledes i gang med at afholde en række seancer, der omhandler kost og bevægelse. Dette tiltag er opstået på baggrund af de resultater, der fremkom af vores helbredsundersøgelse af alle ansatte i af vores kollager har valgt at deltage ved disse seancer. Arbejdsgrupper og udvalg Der er nedsat en del nye arbejdsgrupper, som kan deles op i tre forskellige kategorier: Der er nedsat to arbejdsgrupper, som har arbejdet med forslag til kommende hygiejnetiltag. Disse to grupper har bl.a. besøgt to andre renseanlæg, et i Roskilde og et i Århus. Besøgene har givet en hel del ideer til videre inspiration. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med de spørgsmål, der blev prioriteret på fællesmøde omhandlende vores psykiske arbejdsmiljø. Fællesmødet tog udgangspunkt i vores egen APV-undersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø, sammenholdt med resultaterne fra den spørgeskemaundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø, der blev gennemført i forbindelse med igangsættelsen af LEAN. Der er nedsat en række arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med den endelige registrering af vores stoffer og materialer. Disse arbejdsgrupper består primært af sikkerhedsgrupperne for de forskellige områder. Samarbejde med ekstern rådgiver Lynettefællesskabet er som tidligere beskrevet blevet screenet af Arbejdstilsynet. Det betyder, bl.a. Lynettefællesskabet ikke mere er pålagt at være medlem af BST eller en rådgiver. Dvs. at vi selv kan beslutte, om vi har behov for at benytte eksterne hjælp til at løse eventuelle komplicerede arbejdsmiljøspørgsmål. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet nogen beslutninger om ekstern bistand ud over de områder, der er nævnt tidligere. Samarbejdet med AMK vil være på dagsorden på det førstkommende SiU-/SiO-møde. I vores APV er der skrevet nogle handlingsplaner, hvor løsningsforslag omhandler hjælp og bistand udefra. Disse APV er vil blive behandlet i Der er ligeledes nogle arbejdsopgaver, der tager udgangspunkt i de områder, som er prioriteret, jf. de resultater, der bl.a. er fremkommet i forbindelse med gennemførelsen af helbredsundersøgelsen sidste år. Disse spørgsmål vil ligeledes blive behandlet i Sikkerhedsorganisation og samarbejdet i SiU og SiO Oplevelsen af, at sikkerhedsgrupperne arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet, ses bl.a. på det store APV-arbejde, der er udført, arbejdet med at få registreret alle vores stoffer og materialer samt de ideer og input, der har været i de arbejdsgrupper, der er nedsat er valgår for sikkerhedsorganisationen. Der er krav om valg i sikkerhedsorganisationens hvert andet år, så derfor skal der afholdes valg af sikkerhedsrepræsentanter senest ved udgangen af 3. kvartal. C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 7 af 8

8 LEAN og arbejdsmiljø I det forløbende år har Lynettefællesskabet startet LEAN-projektet op. De første 4-5 måneder bestod i at forberede og træne organisationen samt afholde informationsmøder. Efter de nødvendige og indledende øvelser blev der afholdt et seminar, hvor en af øvelserne var at beslutte, hvilke områder LEAN skulle begynde med. Der blev udvalgt fem fokusområder, som skulle igangsættes efter sommerferien. I forbindelse med opstarten af LEAN blev der gennemført en spørgeundersøgelse omhandlende det psykiske arbejdsmiljø. Denne undersøgelse vil blive gentaget i løbet af 2009 og skal primært belyse forhold omkring, hvordan LEAN påvirke de ansatte på det psykiske område. Det er aftalt at arbejdsmiljøspørgsmål skal være en naturlig del af LEAN-projektet. Det har bl.a. afstedkommet følgende større forbedringer: Et forbedret ventilationssystem på vores askesystem Indkøb af fem transportvogne Gennemgribende rengøring af belastede områder Ombygninger af tekniske hjælpemidler i vandbehandlingen Sikker hilsen Albert Dam Sikkerhedskoordinator og daglig sikkerhedsleder C:\Documents and Settings\ldl\Skrivebord\statusplan2008 redigeret udgave.doc Side 8 af 8

Lynettefællesskabet I/S Sikkerhedsorganisation

Lynettefællesskabet I/S Sikkerhedsorganisation Bilag til pkt. 10 Lynettefællesskabet I/S Sikkerhedsorganisation Statusrapport for Lynettefællesskabets sikkerhedsarbejde 2009 Så er årets statusrapport for Lynettefællesskabets sikkerhedsarbejde klar.

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S Arbejdsmiljøorganisation

Lynettefællesskabet I/S Arbejdsmiljøorganisation Bilag til pkt. 9 Lynettefællesskabet I/S Arbejdsmiljøorganisation Statusrapport for Lynettefællesskabets arbejdsmiljøarbejde 2010 Så er årets statusrapport for Lynettefællesskabets arbejdsmiljøarbejde

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant

Sikkert Nyt. Dig og din sikkerhedsrepræsentant Sikkert Nyt NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 4. NOVEMBER 2008 Dig og din sikkerhedsrepræsentant Dansk Metal har 2450 tillidsrepræsentanter og 3801 sikkerhedsrepræsentanter, som

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer

AAU's APV for 2012 2015. HR orienterer AAU's APV for 2012 2015 HR orienterer APV'ens fem faser 0 Afklare og forberede 4 Følge op, konkludere APV 1 Kortlægge 3 Prioritere og handle 2 Beskrive og vurdere APV'ens fem faser SU / AMiU samarbejdsudvalg

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 - på toppen siden 1969 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE for 2003 Med handlingsplan for 2004 Arbejdsmiljøredegørelsen for 2003 er en opsummering af arbejdsmiljøtiltag igangsat i 2003 og handlingsplan for år 2004.

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere