Statsf o rv al tning e ns bre v af 19. juni 2009 til e t byrådsmedlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsf o rv al tning e ns bre v af 19. juni 2009 til e t byrådsmedlem"

Transkript

1 Statsf o rv al tning e ns bre v af 19. juni 2009 til e t byrådsmedlem T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Aase Nyegaard, Tage Petersen og Anita Kjøng Rasmussen, I har som medlemmer af Sønderborg Byråd anmodet statsforvaltningen om at vurdere lovligheden af beslutningen om at overføre et brandingprojekt fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling. Det er statsforvaltningens opfattelse, at det ikke har været i overensstemmelse med lovgivningen at anse udgiften for at være en anlægsudgift. Statsforvaltningen foretager for tiden ikke mere i sagen, men afventer kommunalbestyrelsens stillingtagen til revisionens beretning vedrørende årsregnskabet for Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S B S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R S E - N R t i l s y n s y s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Sagens baggrund : Følgende fremgår af side 196 f. i budgetbemærkningerne til det vedtagne budget for 2008 : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Branding Sønderborg Kommune har en vision om, at den nye kommune udvikler sig til én af Danmarks førende vækstområder med et stigende udbud af arbejdspladser, flere studerende på ungdoms- og videregående uddannelser i området og en styrket tilflytning. Visionen skal konkretiseres med vinderen af udbudet, og et af midlerne er et 4-årigt brandingsforløb, der er li-

2 men for lokalbefolkningens selvforståelse og oplevelse af områdets stærke sider, der gør at der er en ekstra kvalitet forbundet med at bo og arbejde i området. Branding-indsatsen skal tydeliggøre de lokale kvaliteter og skabe en stærkt øget bevidsthed om Sønderborgkvaliteterne lokalt, regionalt, landsdækkende og i Nordtyskland. Den samlede branding indsats skal indeholdes i beløbet som anført i anslået samlede værdi (13 mio. kr.). Den aktør, der vinder udbudet, skal udarbejde en Brandin g Mast e rplan for Søn de rborg ove r e t 4- årigt forløb, herunder : - inddrage relevante aktører i at udpege solene blandt kendte Sønderborg-kvaliteter, prioritere 2-4 af disse og sandsynliggøre, at disse kan tiltrække investeringer, arbejdskraft og pendlere/tilflyttere gennem en specificeret markedsføringsplan. - Opstille konkrete og operationelle mål (målbare) for brandingsindsatsen, dvs. byde ind på, hvad det realistiske ambitionsniveau er for en 4-årig indsats, og hvordan forholdet er mellem mål og midler. - Foreslå hvordan den 4-årige masterplan markedsføres internt; dvs. for alle borgere i Sønderborg Kommune, og eksternt, dvs. resten af Danmark og Nordt ysklan d. - Opstille gensidigt forpligtende spilleregler og handleplan for et smidigt og resultatorienteret samarbejde til sikring af, at målene indfries. - U darbe jde forslag t il m e diavalg og spe cifice re hvilke operationelle samarbejdspartnere, der bør tilknyttes til gennemførelse af opgaven. Herefter skal udbudsvinderen stå for at indgå kontrakter med disse underleverandører samt styre disse underleverandører undervejs i det konkrete samarbejde. - Opstille specificeret budgetramme for gennemførelsen af den foreslåede brandingindsats, årsopdelt og totalt over forløbet på 4 år. - Fore slå h vordan de r opn ås st ørst m ulig syn e rgi mellem aktørerne i Sønderborg. Aktørerne er blandt andet kommunen, erhverv, handel, turisme, sport/fritid, uddannelse, natur og miljø. Der er i budgettet opsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. fra 2009 til Branding. Den omhandlede pulje er afsat på hovedkonto 6 : Fællesudgifter og administration, Hovedfunktion 48 : Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter, funktion 67 : Er- S I D E 2

3 hvervsservice og iværksætteri, dranst 1 : driftsudgift, hvilket fremgår af side 194 i det vedtagne budget. Det fremgår af referatet fra mødet den 6. december 2007, at Strategi- og Planudvalget i sit møde den 6. september 2007 besluttede at igangsætte et nyt EU-udbud for opgaven At brande Sønderborg. Den samlede udbudssum udgjorde 13 mio. kr., svarende til 2,5 mio. kr. i 2008 og 3,5 mio. kr. i årene Ifølge tidsplanen skulle udvalget i et ekstraordinært møde den 27. februar 2008 [senere flyttet til den 21. februar 2008, statsforvaltningens tilføjelse] behandle spørgsmålet om indstilling om valg af tilbudsgiver, og den 28. februar 2008 give underretning til tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen. Følgende fremgår blandt andet af referat fra økonomiudvalgets møde den 11. marts 2008 : Beslutning i Strategi- og Planudvalget den [Valg af tilbudsgiver] Indstilles til godkendelse i Byrådet. A.P. Hansen (V), John Solkær Pedersen (F) og Aase Nyegaard (F) ønskede sagen forelagt til beslutning i Byrådet. Det ønskes præciseret, at udgifter, ud over de i kontrakten fastsatte, bevilges særskilt af Strategi- og Planudvalget. Beslutning i Byrådet den Returneres til økonomiudvalget til nærmere belysning af de juridiske og økonomiske konsekvenser. Byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at godkende valg af tilbudsgiver. Su ppleren de sagsfremstillin g Strategi- og Planudvalget bad advokat på mødet den 21. fe bruar 2008, om at udarbe jde e t n ot at de r be lyst e Sønderborg Kommunes risiko for erstatningsansvar, såfremt kommunen besluttede sig for at annullere den igangværende udbudsforretning vedrørende branding af kommunen. Byrådets beslutning den 27. februar 2008 affødte behov for at underrette tilbudsgiverne om ændringer i den i udbudsmaterialet angivet tidsplan. Tilbudsgiverne har fået angivet årsagen til ændrede proceduredatoer; som følge af Strategi- og Planudvalgets S I D E 3

4 manglende kompetence til at ændre i kommunens budget. Sagen v idere Byrådet for så vidt angår bevillingen Kommunaldirektøren anbefaler, at Byrådet meddeler anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2008 på i alt kr. fin an sie re t af drift sbe villingen på konto på og restbeløbet af kassebeholdningen. For overslagsårene meddeles samtidig anlægsbevilling og rådighedsbeløb på hhv , og finansieret af de årlige driftsbevillinger på konto på Restdriftsbevillingerne på tilføres kassebeholdningen således : 2009 : : : Beslutning i økonomiudvalget : Socialdemokraterne og Konservative godkendte, at der indgås kontrakt med. Finansieringsforslaget ændres således, at udgiften i 2008 finansieres fuldt ud inden for Strategi- og Planudvalgets eget budgetområde. I overslagsårene fastholdes de oprindelige budgetbeløb med den præcisering, at udgifter, ud over de i kontrakten fastsatte, bevilges særskilt af Strategi- og Planudvalget. Fælleslisten og Venstre kan ikke tiltræde, og ønsker på grund af kommunens aktuelle budgetsituation og dens mulige konsekvenser at annullere den igangværende udbudsforretning vedrørende branding af kommunen. Fælleslisten og Venstre mener, at en mulig flytning af udgiften fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet er i strid med gældende regler. Følgende fremgår af byrådsprotokol fra mødet den 26. juni 2008, hvor udtalelsen til statsforvaltningen blev behandlet: Sagsfremstillin g Byrådsmedlemmerne Aase Nyegaard, Tage Petersen og Anita Kjøng Rasmussen har forespurgt statsforvaltningen om lovligheden i at overføre udgiften til brandingprojektet fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. S I D E 4

5 I den anledning anmoder statsforvaltningen om en udtalelse til henvendelsen, herunder oplysning om, på hvilket grundlag byrådet efter budgetvedtagelsen har valgt at betragte det omhandlede projekt som en anlægsudgift mod tidligere driftsudgift og i henhold til hvilke regler denne ændring har fundet sted. Løsningsforslag Af lov om kommunernes styrelse fremgår, at de nærmere regler om kommunal anlægsvirksomhed er overladt til Velfærdsministeriet. Disse regler er beskrevet i Budgetog regnskabssystemet for kommuner og regioner. Uddrag af regelsættet, der beskriver sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter, er vedhæftet som bilag. Af bilaget fremgår det, at det ikke er muligt og næppe heller hensigtsmæssigt at give en udtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejelserne omkring sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden i andre til anlægssiden. I den konkrete situation er det en afvejning af de aktuelle rammebetingelser for kommunal økonomi samt den øgede bevillings- og styringskontrol omkring anlægsbudgettet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Der er nu både loft over serviceudgifter samt anlægsudgift e r. Anbefaling til udvalget Kommunaldirektør anbefaler, at Byrådets beslutning om at afh olde bran din gproje kt e t som e n an lægsudgift fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Indstilles til Byrådets godkendelse Venstre og Fælleslisten kan ikke tiltræde besvarelsen. Beslutning i Byrådet den Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Slesvigsk Parti godkendte besvarelsen. S I D E 5

6 Venstre og Fælleslisten mener ikke, at besvarelsen dokumentere lovligheden i at flytte udgiften fra drift til anlæg, og kan derfor ikke tiltræde besvarelsen. Ifølge sagens akter har opgaven været udbudt efter de EUretlige regler som en tjenesteydelsesaftale, tjenesteydelseskategori 11, rådgivning indenfor markedsføring. Udbu dsbekendt g ø relsen indeh o lder i afsnit II o rdret de samme oplysninger, som fremgår af side 196 f i budgetbemærkningerne om Branding. Statsforvaltningen er bekendt med, at Publikationen Aftaler om Finansloven for 2008 blev offentliggjort den 6. marts Følgende fremgår blandt andet af kapitel 1 Aftale om Finansloven for 2008 : Kommunernes økonomi Kommunerne har vedtaget budgetter, der indebærer et brud på aftalen om kommunernes økonomi for De kommunale serviceudgifter ligger 0,9 mia. kr. over det aftalte udgiftsniveau, og kommunernes budgetlægning har resulteret i skattestigninger på 1,4 mia. kr. mere end aftalt. For at undgå yderligere overskridelser af de aftalte rammer for 2008 tilslutter partierne sig, at der indføres en mekanisme med individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter (netto) og de budgetterede anlægsudgifter (brutto) ekskl. opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil. De r fre m sæt t e s lovforslag i foråre t 2008 om in dividue l modregning i bloktilskuddet for 2009 ved budgetoverskridelser og justering af aftalesystemet for den kommunale økonomi. Bilag 2 Ju sterin g af aftalesystemet for den kommu n ale økonomi Kom m un e rn e vil blive pålagt alle re de i jan uar 2009 at indberette et foreløbigt skøn over service- og anlægsudgifter i regnskabet for På baggrund heraf foretages en foreløbig opgørelse af kommunernes budgetoverholdelse, som kan ligge til grund for en modregning i kommunernes bloktilskud fra og med april 2009, såfremt kommunerne under ét overskrider de vedtagne budgetter for På baggrund af kommunernes regnskab foreta- S I D E 6

7 ges en fornyet opgørelse af den enkelte kommunes modregning. Statsforvaltningen er endvidere bekendt med, at Velfærdsministeriet i medfør af 1, stk. 1 i lov nr. 478 af 17. juni 2008 om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009, nedsætter statens tilskud til kommunerne, jf. 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis kommunernes revisionspåtegnede regnskaber for 2008 for kommunerne under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 eller for bruttoanlægsudgifterne i 2008, end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for S t at sfo rv alt ning en er endelig bekendt m ed, at Indenrig s- og Socialministeriet den 30. april 2009 orienterede samtlige kommuner om, at Folketingets finansudvalg den 22. april 2009 t ilt rådt e et akt st ykke, der blandt m edfø rer, at Indenrigs- og Socialministeriet bemyndiges til ikke at foretage en regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009, jf. 1 i ovenfor nævnte lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i Sønderborg Kommune har den 10. juni 2009 præciserende oplyst, at kommunalbestyrelsen først i sit møde den 26. juni 2008 tog stilling til at flytte udgiften til anlægsbudgettet. Statsforvaltningens udtalelse : Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008, so m senest æ ndret v ed 1 i lo v nr. 136 a f 24. februar 2009). Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almindelighed, det vil sige både skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, men alene til dispositionens lovlighed. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at anvende kommunale midler på at brande en kommune. Det falder u den fo r t ilsynsm yndig h edernes befø j elser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, S I D E 7

8 skønnet er udøvet indenfor de rammer, lovgivningen sætter. At lovgivningen overlader kommunen en skøn, er ikke ensbetydende med, at kommunen er retligt ubunden i sin administration. Kommunen er således som enhver forvaltningsmyndighed forpligtet til at overholde forvaltningsretlige grundsætninger, herunder alene inddrage saglige/lovlige kriterier i sin skønsudøvelse. Kommunens overholdelse af de retlige grænser, som sådanne retsgrundsætninger og principper sætter, kan statsforvaltningen som ovenfor nævnt tage stilling til. Med hjemmel i styrelseslovens 57 har Velfærdsministeriet som bilag til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat regler om formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og regnskab i Budget- og regnskabssystem for kommuner, idet følgende omtalt som regnskabssystemet. De i budget- og regnskabsbekendtgørelsen og regnskabssystemet fastsatte regler kan påses overholdt af statsforvaltningen. Ifølge regnskabssystemet opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type (drift, statsrefusion, anlæg mv.), også betegnet som dransten, der angives i kontoplanens 6. ciffer. Følgende fremgår blandt andet af kapitel 2.2 i regnskabssystemet om anvendelsen af dransten : Med hensyn til anvendelsen af dranst-værdier og sondringen mellem disse ved registreringen gælder nedenstående generelle regler : 1 (drift) og 2 (statsrefusion) 1 (drift) og 3 (anlæg) Sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter har ikke alene betydning for selve registreringen i kommunens budge t og re gn skab. De r e r også forske l på de be villingsprocedurer, som skal gå forud for udgifternes afholdelse. For driftsudgifternes vedkommende er bevillingsafgivelsen knyttet til vedtagelsen af budgettet. For anlægsudgifternes vedkommende sker bevillingsafgivelsen derimod ved vedtagelsen af en anlægsbevilling for det enkelte anlægsprojekt. Tilrettelæggelsen af den økonomiske styring - procedurerne omkring bevillingsstyring og -kontrol - er S I D E 8

9 med andre ord afhængig af, om der er tale om en driftseller en anlægsudgift. Det er ikke muligt - og næppe heller hensigtsmæssigt - at give en udtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejelserne omkring sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden - i andre til anlægssiden. Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter skal peges på følgende: - En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau - En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau - Styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte - Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til an lægsside n Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden. I tilfælde, hvor sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter giver anledning til tvivl kan bl.a. henvises til de for staten gældende regler, som er fastsat i Finansministeriets økonomisk-administrative vejledning. Heri er specielt omtalt følgende situationer: Vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres under drift eller under anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg. Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som hovedregel henføres under drift. Anskaffelser, der medfører en væsentlig forskydning af institutionens driftsudgiftsniveau, bør dog henføres under anlæg. Vægten lægges således ikke på, om den konkrete anskaffelse er ordinær eller ekstraordinær. Anskaffelser af materiel og inventar i forbindelse med kommunalt nybyggeri afholdes i alle tilfælde som en del af byggeudgiften. Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et byggeeller anlægsarbejde kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer, gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg. S I D E 9

10 Indledningsvist bemærkes, at lovgivningen ikke er til hinder for, at en kommune i løbet af et år træffer beslutning om igangsætning af et anlægsprojekt, selvom der ikke er afsat et rådighedsbeløb på det vedtagne årsbudgettet, så længe igangsætning af projektet er ledsaget af en beslutning truffet af kommunalbestyrelsen om såvel rådighedsbeløb og anlægsbevilling på en tillægsbevilling. Statsforvaltningen konstaterer, at regnskabssystemet ikke indeholder en fast definition på drifts- og anlægsudgifter, og at konteringen af udgiften beror på den konkrete situation. Regnskabssystemet peger dog på nogle generelle forhold, der må inddrages i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter, og såfremt sondringen giver anledning til tvivl, henvises tillige til Finansministeriets økonomisk-administrative vejledning. Statsforvaltningen har noteret sig, at opgaven er sendt i EU-udbud efter reglerne om tjenesteydelser, som vedrørende rådgivning inden for markedsføring, og at den aktør, der vinder udbuddet, ifølge udbudsbekendtgørelsen, skal udarbejde en Branding Masterplan for kommunen over et 4-årigt forløb med en nærmere beskrivelse af, hvad markedsføringen af kommunen skal indeholde. Statsforvaltningen konstaterer, at rådgivningsopgaven således ikke knytter sig til et anlæg i den naturlige sproglige forståelse af ordet. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at udgiften i budgettet for 2008 var optaget som en driftsudgift. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens begrundelse for efterfølgende at anse projektet for et anlægsprojekt: - afvejning af de aktuelle rammebetingelser for kommunal økonomi samt - den øgede bevillings- og styringskontrol omkring anlægsbudgettet. Statsforvaltningen forstår henvisningen til kommunens aktuelle budgetsituation og dens mulige konsekvenser i mindretallets begrundelse i Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2008, og henvisningen til afvejningen af de aktuelle rammebetingelser for kommunal økonomi i byrådets begrundelse for at flytte udgiften til anlægsbudgettet som udtryk for, at Sønderborg Kommune på grund af finanslo v saft alen ku nne risikere en redu kt io n i blo kt ilsku d- det som følge af en overskridelse af loftet for serviceudgifter, og at et flertal i byrådet har vurderet, at samme risiko S I D E 1 0

11 ikke eller ikke fuldt ud - ville være tilstede, hvis udgiften blev henført til anlægsbudgettet. Det er statsforvaltningens opfattelse, at hensynet til at undgå en reduktion i bloktilskuddet i sammenhæng med sondringen mellem drifts- og anlægsudgifter ikke kan anse for at være et sagligt hensyn. Statsforvaltningen lægger vægt på, at kommunen ved henvisningen til afvejningen af de aktuelle rammebetingelser for kommunal økonomi ikke som forudsat i regnskabssystemet har inddraget oplysninger om den konkrete udgifts karakt er. Det er efter statsforvaltningens opfattelse heller ikke i overensstemmelse med lovgivningen, at kommunen har overført udgiften til anlægsbudgettet med henvisning til den øgede bevillings- og styringskontrol omkring anlægsbudgettet. En kommune har således efter de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget mv. ikke adgang til at ko nt ere en u dg ift på drift s- eller anlæ g ssiden alene m ed baggrund i, hvilken bevillings- og styringsmæssig kontrol der ønskes med udgiften. Afgørende må være, - som det også er anført ovenfor -, karakteren af den konkrete udgift. Da en kommunes sagkyndige revision påser, at en kommunes reg nskab er rig t ig t, o g således påser, at årsreg nsk a- bet giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske forvaltning, har statsforvaltningen orienteret Sønderborg Kommunes sagkyndige revision om denne udtalelse. Der henvises til 42 i styrelsesloven og side 253 i Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Statsforvaltningen går ud fra, at årsregnskabet for 2008 senest den 1. juni 2009 blev afgivet til revisionen. Derfor foretager statsforvaltningen ikke mere i sagen på nuværende tidspunkt, men afventer kommunalbestyrelsens stillingtagen til revisionens beretning vedrørende årsregnskabet for I øvrigt : Sønderborg Kommune og kommunens sagkyndige revision har modtaget en kopi af dette brev. S I D E 1 1

12 Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen direktør /Stella Bøttger specialko nsu lent S I D E 1 2

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen,

Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 18, stk. 1 og 2, 19, stk. 2, 23, stk. 1, 24, stk. 1 og 2, og 25, stk. 1 og 2, i lovbekendtgørelse nr.1401 af 1. november

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere