Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S R A P P O R T 2003 APRIL 2004"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2003 APRIL 2004

2 INDHOLD Beredskabsstyrelsen Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: Fax: Årsrapport 2003 Beredskabsstyrelsen B: 2076-ØKO/2004 ISSN: ISBN: Forord 1 2. Beretning 2 Mission og vision 2 Hovedopgaver 2 Overordnede resultater 3 3. Målrapportering 6 Indledning 6 Afrapportering på udvalgte resultatkrav 8 4. Regnskab 15 Driftsresultat 15 Driftsregnskab 15 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 16 Indtægtsdækket virksomhed 17 Anlægsregnskab 18 Indtægtsbevilling 19 Sektorprogrammer 20 Aktstykke 19 10/ og 60 12/ Personale 23 Påtegning 24 Opfyldelsen af resultatkrav Årets resultat Det niveaudelte beredskab Organisation / Adresser Produktionsoversigt Mission og vision Forreste flap Forreste flap Bagerste flap Bagerste flap Bagerste flap Bagside Redningsberedskabet er omfattet af den folkeretlige beskyttelse i den IV. Genèvekonvention af 1949 artikel 63, stk. 2, hvorefter særlige organisationer af ikke-militær karakter, som har til formål at sikre civilbefolkningens levevilkår, bl.a. ved fordeling af hjælp og tilrettelæggelse af redningsvirksomhed af en besættelsesmagt skal sikres samme rettigheder som anerkendte Røde Kors-selskaber. Ved tillægsprotokol I af 1977 til Genèvekonventionerne af 1949 vedrørende beskyttelsen af ofre i internationale væbnede konflikter, blev beskyttelsen af civilforsvarsorganisationerne udbygget. I Danmark varetages civilforsvarsopgaverne af redningsberedskabet. forsiden: værnepligtige under indsats i forbindelse med olieforureningen der ramte bornholm og ertholmene sommeren foto: christiansø feltstation Der blev ved denne tillægsprotokol indført et internationalt kendemærke til identifikation af den organisation, der med udførelsen af de i protokollerne nævnte humanitære opgaver har krav på den folkeretlige beskyttelse. Mærket anvendes til beskyttelse af organisationer og disses personel, bygninger og materiel samt til markering af civile beskyttelsesrum. Kendemærket er en ligesidet blå trekant på orangefarvet baggrund.

3 OPFYLDELSEN AF RESULTATKRAV af resultatkontrakt for Målopfyldelse Vægt af krav Samlet resultat Værnepligtsuddannelse og operativt beredskab 30 27,0 1.1 Uddannelse af 750 værnepligtige skal afvige mindst muligt ,0 1.2 Mindst 80 pct. af de værnepligtige skal bestå den kompetencegivende brandmandsuddannelse 85% 5 5,0 1.3 Mindst 50 pct. af de værnepligtige skal bestå funktionsuddannelsen i redningstjeneste 69,7% 7 7, pct. af rekvirenterne skal være meget tilfredse med beredskabscentrenes assistancer 70.0% 6 6,0 1.5 Styrkelse af grundlaget for at yde international indsats Opfyldt 6 6,0 Temaer Effekter og produkter Ressourcer Udvikling Skoleområdet 15 13,8 2.1 Brugertilfredshed med kursusvirksomheden 3 ud af 3 skoler opfylder kravet 4 4, niveauet for kapacitetsudnyttelsen af Beredskabsstyrelsens skoler skal fastholdes 81,5% 4 2,8 2.3 Oplæg om udvikling af skoleområdet Opfyldt 7 7,0 Myndighedsområdet 30 28,3 3.1 Udvikling af modeller og værktøjer til brug for indførelse af risikobaseret dimensionering Opfyldt 7 7,0 3.2 Initiativer til styrkelse af videns- og dataindsamling Opfyldt 7 7,0 3.3 Øget antal af frivillige med 6-mdr. værnepligts baggrund ,0 3.4 Initiativer til styrkelse af den tværgående koordination og gennemførelse af sårbarhedsudredning Delvist opfyldt 7 5,3 3.5 Servicemål for sagsbehandlingstider 4 ud af 4 delmål er opfyldt 2 2,0 Organisation og personale 25 25,0 4.1 Analyse og reduktion i udgifter til administration Opfyldt 4 4,0 4.2 Revision af Beredskabsstyrelsens langsigtede styringsgrundlag Opfyldt 5 5,0 4.3 Analyseværktøj og ledelsesrapportering til lønstyring Opfyldt 3 3,0 4.4 Etablering af fælles løndriftscenter Opfyldt 3 3,0 4.5 Implementering af fælles koncernindkøbspolitik Opfyldt 3 3,0 4.6 Redegørelse for Beredskabsstyrelsens stillingsstruktur Opfyldt 4 4,0 4.7 Revision af Beredskabsstyrelsens IT-handlingsplan Opfyldt 3 3,0 Samlet opfyldelse ,0 Det bemærkes, at resultatkrav 1.5 er blevet ændret i 2003 efter aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

4 ÅRETS RESULTAT fordelt på hovedopgaver og hovedformål Oversigt over Beredskabsstyrelsens udgifter og indtægter i priser Netto 2003 Udgifter 2003 Indtægter Redningsberedskabet driftsopgaver 1) 1. Dagligt beredskab Uddannelse af værnepligtige Eksternt samarbejde og udvidet beredskab Uddannelse af personel fra det statslige og det kommunale beredskab ) Beredskabscentre og skoler. 2) Afstemning mellem SCR-regnskabet og Navision Stat-regnskabet skyldes, at konteringen af indtægter varierer mellem de to regnskabssystemer, jf. nedenfor. I alt styrelsesopgaver 5. Forebyggelse Tilsyn og beredskabsplanlægning Tilsyn med nukleare anlæg Varslingsberedskabet Kemisk beredskab Internationalt beredskab Beredskabsudviklingsenhed I alt øvrige opgaver 12. Uddannelse af frivillige mv Tilskud til informationsvirksomhed Kommunale støttepunkter I alt støtteopgaver 15. Hjælpefunktioner Generel ledelse og administration I alt Indtægtsdækket virksomhed Kommunal dimensionering Korrektion mellem SCR og Navision Stat 2) Afstemning mellem SCR-regnskaber og Navision Stat-regnskabet Netto Udgifter Indtægter 2003 priser Konto 65 (SCR) og 55 (Navision Stat) Overførsler fra EU Konto 67 (SCR) og 57 (Navision Stat) Renteindtægter og udbytter Konto (SCR) og (Navision Stat) Afhændelse af brugt materiel Konto (SCR) og (Navision Stat) Afhændelse af transport materiel I alt

5 1. FORORD 1 I denne årsrapport redegøres for Beredskabsstyrelsens virksomhed i Fokus i årsrapporten er rettet mod resultatkontrakten for , der indeholder resultatkravene til styrelsen for 2003 det første år i den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, der blev indgået af samtlige Folketingets partier den 21. juni Den helt centrale opgave for styrelsen i 2003 har været at sikre en hurtig og effektiv opfølgning på de mange nye initiativer i den politiske aftale om redningsberedskabet. Det gælder bl.a. ophævelsen af de krigsmæssige bestemmelser i beredskabsloven, tilpasning af værnepligtsuddannelsen til det øgede fokus på varetagelsen af rednings- og miljøopgaver, afvikling af Beredskabsstyrelsen Nordsjælland, etablering af 2 nye kommunale støttepunkter i hovedstadsområdet. Endvidere kan der peges på gennemførelsen af en national sårbarhedsudredning. Endelig kan nævnes igangsættelsen af projekter vedrørende øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet, risikobaseret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber, udvidet data- og vidensindsamling og etablering af en udredningsgruppe, som skal stå for bl.a. erfaringsopsamling i forbindelse med forskellige typer ulykker. Det statslige redningsberedskab har i 2003 ydet ca. 300 indsatser inden for brand, redning og miljø mv. Indsatserne har vist, at der inden for alle opgaveområder er behov for den assistancemulighed, som det statslige redningsberedskab udgør. I forhold til brandslukning deltog det statslige redningsberedskab bl.a. i bekæmpelsen af flere store naturbrande, der opstod som følge af det varme, tørre vejr i sommeren På miljøområdet medførte forliset af det kinesisk registrerede fragtskib Fu Shan Hai den 31. maj 2003 en omfattende indsats i forbindelse med olieforureningsbekæmpelse på Bornholm og Ertholmene. Endelig var der også internationalt brug for redningsberedskabet. Som følge af det voldsomme jordskælv i Bam i Iran i juledagene blev Danmark anmodet om at yde assistance. Beredskabsstyrelsen sendte herefter en redningsstyrke på 57 mand sammensat af personel fra det statslige og kommunale redningsberedskab, herunder frivillige, til Bam medbringende redningshunde samt avanceret rednings- og eftersøgningsudstyr. Beredskabsstyrelsens medarbejdere, værnepligtige og frivillige har således i årets løb lagt en betydelig arbejdsindsats i at sikre gennemførelsen af de mål og arbejdsopgaver, der følger af den politiske aftale, og som for en stor dels vedkommende indgår som konkrete resultatkrav i resultatkontrakten. Denne indsats har resulteret i, at kontrakten altovervejende er blevet opfyldt. Dette er naturligvis tilfredsstillende i sig selv. Men mindst lige så vigtigt er det, at resultatet betyder, at styrelsen er kommet godt fra start i opfølgningen på den politiske aftale om redningsberedskabet og allerede i løbet af 2003 har fået realiseret centrale elementer i aftalen. Med henblik på at understøtte opgavevaretagelsen bedst muligt har Beredskabsstyrelsen i november 2003 gennemført en tilpasning af styrelsens organisationsstruktur. Tilpasningen indebærer bl.a., at der er tilvejebragt en klarere opdeling mellem myndighedsopgaverne og de operative opgaver, og at de nye opgaver og enheder, der er blevet etableret som led i opfølgningen på den politiske aftale, er blevet hensigtsmæssigt indplaceret i organisationen blev ud over arbejdet med opfølgningen på den politiske aftale og varetagelsen af opgaverne inden for det statslige redningsberedskab især præget af, at der i det supplerende regeringsgrundlag Vækst, Velfærd Fornyelse II fra august 2003 indgik et punkt om en samling af det civile beredskabs og forsvarets opgaver med henblik på at sikre den bedst mulige samordning af det militære og civile beredskab. Styrelsen deltog i efteråret 2003 i en tværministeriel arbejdsgruppe om opfølgning på dette punkt i det supplerende regeringsgrundlag. På baggrund heraf er det den 19. januar 2004 blevet besluttet, at ressortansvaret for bl.a. Beredskabsstyrelsen pr. 1. februar 2004 overføres fra indenrigs- og sundhedsministeren til forsvarsministeren. De opgaver og initiativer, der fremgår af den politiske aftale, påvirkes ikke af ressortoverførslen. Der er således sikret et godt fundament for, at der i et konstruktivt samspil med forsvarets mange forskellige kompetencer og kapaciteter kan ske en yderligere styrkelse af beredskabsområdet. Jeg ser derfor frem til, at Beredskabsstyrelsen kan yde sit bidrag til en fortsat udvikling af det samlede beredskab inden for disse nye rammer. Frederik Schydt Direktør

6 2. BERETNING 2 mission og vision Det indgår i Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt for , at det langsigtede styringsgrundlag for styrelsen skal revideres i I løbet af 2003 har styrelsen derfor arbejdet med at formulere styrelsens mission og vision samt opstille de strategiske udfordringer, som styrelsen skal forholde sig til i de kommende år for at kunne realisere sin vision. Revisionen af det langsigtede styringsgrundlag er sket i lyset af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 og erfaringerne med det hidtidige styringsgrundlag. Beredskabsstyrelsen har herudfra formuleret følgende mission og vision: mission Det er Beredskabsstyrelsens mission at sikre samfundets robusthed over for følgerne af ulykker og katastrofer, herunder terrorhandlinger, og samtidig undgå, at skader på personer, ejendom og miljø opstår. vision Det er Beredskabsstyrelsens vision, at det kommunale og det statslige redningsberedskab fungerer som et sammenhængende beredskab, samt at den tværgående koordination af den civile sektors beredskab styrkes. Beredskabsstyrelsen skal forholde sig til følgende strategiske udfordringer for, at denne vision kan være realiseret i 2006: 1. Kommuner og stat skal arbejde endnu bedre sammen om at sikre den bedst mulige forebyggende og afhjælpende indsats gennem en optimal arbejdsdeling, fordeling af ressourcer og prioritering af opgaver. 2. Der skal ske en øget nyttiggørelse af de frivilliges potentiale for redningsberedskabet. 3. Redningsberedskabet skal tilrettelægges mere fleksibelt på grundlag af lokale risikovurderinger og en styrket indsamling af data og erfaringer. 4. Samfundets sårbarhed skal analyseres, og der skal på baggrund heraf etableres et dynamisk redskab til at følge udviklingen i sårbarheden med henblik på løbende at tilpasse beredskabet. 5. Fokus skal ændres fra tilsyn med til rådgivning af kommunerne, herunder aktiv dialog om forebyggende og afhjælpende tiltag. 6. På det operative område skal Beredskabsstyrelsen målrette ressourcerne med særlig fokus på løsningen af rednings- og miljøopgaver. 7. Det samlede beredskabs muligheder for endnu bedre at leve op til Danmarks internationale forpligtelser og bidrage til at afhjælpe humanitære katastrofer i udlandet skal styrkes gennem øget koordination og hurtigere respons. Ovennævnte mission og vision vil danne udgangspunkt for Beredskabsstyrelsens virksomhed i de kommende år. For en oversigt over Beredskabsstyrelsens langsigtede styringsgrundlag, se årsrapportens bagside. hovedopgaver Ifølge beredskabsloven er redningsberedskabets hovedopgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø, såvel ved ulykker som katastrofer. Styrelsen varetager forebyggende aktiviteter og generel udvikling på det beredskabsfaglige område samt løser en række operative opgaver, herunder ledelsen af atomberedskabet. Ligeledes varetager styrelsen tilsyns- og rådgivningsopgaver i relation til de kommunale redningsberedskaber og andre myndigheder m.fl., koordineringen af planlægningen af den civile sektors beredskab og gennemfører de opgaver vedrørende den civile sektors beredskab, der ikke er henlagt til de enkelte ministerier. Beredskabsstyrelsen deltager i en række nationale og internationale samarbejdsfora i bl.a. FN-, NATO- og EU-regi. Endvidere leder Beredskabsstyrelsen det statslige regionale redningsberedskab, som er placeret på Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge. Beredskabscentrene har som hovedopgave at uddanne værnepligtige til redningsberedskabet samt at varetage statens operative opgaver i det samlede redningsberedskab, herunder de internationale opgaver. Herudover rådgiver beredskabscentrene om redningsberedskabet, planlægger og koordinerer det regionale mobiliseringsberedskab til indsættelse under katastrofer samt deltager i det regionale totalforsvarssamarbejde. Sidstnævnte opgaver løses også af Beredskabsstyrelsen Fyn i Middelfart, der tillige løser opgaver for Udlændingestyrelsen i forbindelse med indkvartering af asylansøgere. På Beredskabsstyrelsens skoler, dvs. Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse på Bernstorff Slot i Gentofte, Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten og Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev, gennemføres en omfattende og bredt sammensat vifte af beredskabsfaglige uddannelser for personel i det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, frivillige i beredskabet m.fl. Beredskabsstyrelsen var i 2003 en styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Styrelsen blev pr. 1. februar 2004 overført til Forsvarsministeriet ved kongelig resolution af 19. januar 2004.

7 2. BERETNING 3 1. juledag 2003 blev Iran ramt af et voldsomt jordskælv, der blev målt til 6,5 på den åbne Richterskala, og som ifølge de iranske myndigheder kostede ca mennesker livet og gjorde ca mennesker hjemløse. I redningsindsatsen deltog redningsfolk fra en lang række lande herunder Danmark. Det danske eftersøgnings- og redningshold udsendt af Beredskabsstyrelsen var sammensat af personel fra det kommunale og statslige redningsberedskab samt frivillige. Udsendelsen blev finansieret af Udenrigsministeriet. Beredskabsstyrelsens indsats var i høj grad et resultat af, at der i forbindelse med den politiske aftale om redningsberedskabet (2002) blev fastlagt, at redningsberedskabet fortsat skal yde en indsat i udlandet, og planlægningen heraf skal styrkes. Der blev således i aftaleperioden udviklet og etableret et redningskoncept, der opfylder internationale standarder for eftersøgnings- og redningshold til internationalt brug. Indsatsen i Iran opfyldte Beredskabsstyrelsens forventninger til konceptet. Foto: Nanna Lise Vester og Beredskabsstyrelsen. overordnede resultater Resultatkravene i Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt og er opstillet med udgangspunkt i Balanced Scorecard -modellen med følgende temaer: Effekter og produkter, ressourcer og udvikling. Beredskabsstyrelsen har opfyldt hovedparten af alle resultatkravene i kontrakten for svarende til en målopfyldelse på 94 pct. Overordnet vurderer Beredskabsstyrelsen, at dette resultat er tilfredsstillende. faglige resultater Den høje målopfyldelse af styrelsens resultatkontrakt er et udtryk for en positiv udvikling i Beredskabsstyrelsens opgaveløsning. I 2003 er der således inden for myndighedsområdet sideløbende med de almindelige driftsopgaver blevet gennemført en række udviklingsprojekter. Det drejer sig for det første om udvikling af risikobaseret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber. Som led heri er der i et tæt samarbejde med et stort antal kommuner bl.a. blevet udviklet og afprøvet modeller til risikoidentifikation og analyse af identificerede risici samt udarbejdet materiale om kommunal risikopolitik. For det andet er der i 2003 i et samarbejde med de centrale aktører på beredskabsområdet blevet arbejdet med at styrke dataindsamling og formidling af viden. Beredskabsstyrelsen har herudover i 2003 udviklet en ressourcedatabase, som gør det muligt for en aktør på et større skadested og/eller en vagt/alarmcentral at finde frem til, hvor en eller flere konkrete, relevante ressourcer er allokeret og herefter rekvirere disse efter behov. I ressourcedatabasen indgår såvel materielle

8 2. BERETNING 4 Efter en brand på virksomheden Coloplast A/S i Nordsjælland rekvirerede Helsingør Politi den 13. februar 2003 Beredskabsstyrelsen Sjælland til at assistere politiets tekniske afdeling i forbindelse med udredning af brandårsager. Foto: Beredskabsstyrelsen ressourcer for eksempel pumper, køretøjer eller sandsække som funktionelle specialister. For det tredje er der blevet udarbejdet en handlingsplan om etablering af en udredningsgruppe. Udredningsgruppen skal indsamle, evaluere og formidle erfaringer fra udvalgte typer af hændelser eller fra indsatser, som har givet særlige erfaringer. Handlingsplanen vil danne grundlag for styrelsens videre arbejde hermed. I forlængelse heraf blev der i december 2003 etableret et kontaktudvalg vedrørende udredningsgruppen med de relevante interessenter på beredskabetsområdet. Også i forhold til forebyggelsesområdet er der i 2003 blevet udarbejdet en handlingsplan med henblik på at styrke indsatsen og sikre et forstærket fokus på rådgivning af kommunerne. Der er endelig for det fjerde på baggrund af Frivilligenhedens handlingsplan fra december 2002 om øget anvendelse af frivillige i redningsberedskabet i løbet af 2003 blevet gennemført en række initiativer på frivilligområdet. Fælles for disse initiativer er, at de har til formål at nedbryde barrierer, fremme fleksibel uddannelse, formidle gode erfaringer og lette arbejdet med hvervning og administration af frivillige i redningsberedskabet. Endvidere er der blevet etableret et pilotprojekt med etablering af en frivillig indsatsstyrke, benævnt DFI, på Beredskabsstyrelsen Midtjylland. Pilotprojektet skal som forudsat i den politiske aftale danne grundlag for en politisk beslutning om etablering af en frivilligstyrke med særlig beredskabsfaglig kompetence til indsættelse ved langvarige og mandskabskrævende indsatser. Herudover stod Beredskabsstyrelsen i november 2003 for gennemførelsen af en national krisestyringsøvelse KRISØV 03. Øvelsens overordnede formål var at øve de nationale krisestyringsprocedurer, såvel interne som eksterne, med hovedvægten lagt på aktivering/forøgelse af beredskabet samt presse- og informationstjeneste. Statsministeriets kriseberedskabsgruppe samt et bredt udsnit af ministerier og styrelser samt andre centrale myndigheder deltog i øvelsen som øvelsesdeltagere. Inden for det operative område er der i 2003 i overensstemmelse med den politiske aftale sket en lukning af Beredskabsstyrelsen Nordsjælland i Hillerød. Samtidig er der af hensyn til den beredskabsmæssige dækning af hovedstadsområdet etableret to nye kommunale støttepunktsberedskaber i henholdsvis Helsingør/- Fredensborg-Humlebæk og i Greve kommuner. Endvidere er uddannelsen af 3-måneders værnepligtige ophørt og 6-måneders værnepligtsuddannelsen er blevet tilpasset det nye antal værnepligtige og det øgede fokus på varetagelse af opgaver inden for redning og miljø. Det er derfor også positivt, at det første år med gennemførelse af en fuld kompetencegivende funktionsuddannelse i redning har resulteret i, at ca. 70 pct. af de værnepligtige i 2003 har bestået denne uddannelse. Samtidig viser styrelsens brugertilfredshedsundersøgelser blandt de værnepligtige, at brugertilfredsheden er steget fra 2002 til Til styrkelse af indsatsen på ledelses- og kommunikationsområdet ved større ulykker og katastrofer har Beredskabsstyrelsen anskaffet to mobile kommunikationscentre, der kan stilles til rådighed for relevante beredskabsaktører. Anskaffelserne er et led i opfølgningen på de initiativer til styrkelse af beredskabet, der blev sat i værk efter terrorhandlingerne i USA den 11. september Det landsdækkende sirenevarslingssystem gennemgik en omfattende modernisering som følge af, at TDC nedlagde det såkaldte Datapaknet, som blev anvendt til kommunikation mellem de forskellige komponenter. Der blev foretaget en ombygning af kommunikationen mellem styrecomputerne og sirenerne tilpasset TDC s nye Alarmnet, og programmellet i styresystemet blev fornyet. Moderniseringen opfylder bl.a. et ønske om, at der overalt i landet kan varsles med sirenerne såvel enkeltvis som i klynger. Moderniseringen, der vil give et fald i de årlige driftsudgifter, blev finansieret af salget af beredskabscentret i Hillerød. Beredskabsstyrelsen har også i 2003 fortsat arbejdet med at øge mulighederne for at kunne yde humanitær bistand i udlandet. Dette er dels sket gennem samarbejdet i internationale organisationer som FN, EU og NATO, dels gennem et bredt tværgående samarbejde med nationale samarbejdspartnere, herunder de kommunale redningsberedskaber. Som led heri har Beredskabsstyrelsen i juni 2003 afholdt en temadag om styrkelse af grundlaget for at yde international indsats med deltagelse af politiet og forsvaret. I 2003

9 2. BERETNING 5 deltog Beredskabsstyrelsen i flere internationale humanitære opgaver, herunder navnlig i forbindelse med jordskælvet i Bam i Iran og den humanitære indsats i Irak. Ud over drifts- og udviklingsopgaverne var 2003 præget af arbejdet med den nationale sårbarhedsudredning og med opfølgningen på punktet i det supplerende regeringsgrundlag vedrørende en samling af det civile beredskab og forsvaret. Med de opnåede resultater i 2003 er grundlaget tilvejebragt for Beredskabsstyrelsens videre arbejde i resten af den 4-årige periode, som den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002 omfatter. økonomisk resultat Driftsregnskab Redningsberedskabet 2003 priser (mio. kr.) Udgifter 512,5 Indtægter 82,1 Resultat (brutto) 430,4 Nettobevilling FL + TB 432,6 Resultat (netto) 2,2 Opsparing fra ,2 Til videreførsel 27,4 Som det ses, havde Beredskabsstyrelsen i 2003 et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til den tildelte nettodriftsbevilling, svarende til et videreførelsesbeløb ultimo 2003 på 27,4 mio. kr. Videreførelsesbeløbet skyldes flere forhold: Beredskabsstyrelsen Nordsjælland blev afviklet hurtigere end forudsat. Der blev i 2003 afsat et beløb på 7 mio. kr. til indførelse af digital forvaltning i ,1 mio. kr. skyldes mindreforbrug i relation til opfølgning på den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, heraf et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forbindelse med risikovurdering mv. i det kommunale redningsberedskab. Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. er i overensstemmelse med det planlagte, idet uddannelsesvirksomheden især vil ligge i ,2 mio. kr. skyldes mindreforbrug i relation til Akt 19 10/ og Akt 60 12/ terroraktstykkerne. Mindreforbruget findes uddybet i kapitel 4. Udover hovedkonto Redningsberedskabet administrerer Beredskabsstyrelsen hovedkontoen Anlægsprogram, Redningsberedskabet. Der redegøres nærmere for denne hovedkonto i kapitel 4. vurderinger og forventninger til de kommende år Ressortoverførelsen til Forsvarsministeriet indebærer nye vilkår og muligheder for den fremtidige udvikling på beredskabsområdet. Disse nye udviklingsmuligheder vil jævnsides med arbejdet med implementering af den gældende politiske aftale komme til at præge arbejdet i styrelsen i de kommende år. Et arbejde, der vil være fokuseret på, hvorledes de nye muligheder bedst kan nyttiggøres med henblik på at opnå en yderligere styrkelse af hele beredskabsområdet. Arbejdet med opfølgningen på den politiske aftale vil ske i et samarbejde med alle relevante parter, herunder ikke mindst kommunerne. Et centralt eksempel herpå er overgangen til risikobaseret dimensionering af de kommunale redningsberedskaber. Forberedelsen heraf i styrelsen forventes afsluttet ultimo 2004, og kommunerne vil herefter på baggrund af risikoanalyser skulle udarbejde de nye beredskabsplaner, der udmønter den fremtidige risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i de enkelte kommuner. Et andet centralt eksempel er opfølgningen på den nationale sårbarhedsudredning, der blev offentliggjort i januar Den nationale sårbarhedsudredning indeholder en række anbefalinger om at styrke såvel overvågningen af samfundets sårbarhed som den tværgående koordinering af den civile sektors beredskabsplanlægning. Mange af anbefalingerne ligger i naturlig forlængelse af de opgaver vedrørende den civile sektors beredskab, der bl.a. følger af ændringen af beredskabsloven i Det må således forventes at blive et centralt udviklingsområde for styrelsens opgavevaretagelse i de kommende år. I den politiske aftale indgår en midtvejsevaluering af aftalen i Resultatet af denne evaluering vil få stor betydning for udviklingen af styrelsens opgavevaretagelse på en række områder. Det gælder ikke mindst i forhold til frivilligområdet, hvor der bl.a. skal træffes politisk beslutning om den fremtidige anvendelse af frivillige i redningsberedskabet, herunder om etablering af Den Frivillige Indsatsstyrke DFI. Endelig vil udviklingen blive præget af resultatet af arbejdet i den arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet, der inden udgangen af 2004 skal udarbejde et oplæg til samling af det statslige redningsberedskab og forsvaret. Videreførelsesbeløbet er således i høj grad disponeret til konkrete projekter i årene

10 3. MÅLRAPPORTERING 6 I dette kapitel er der foretaget en målrapportering på opfyldelsen af resultatkontrakten mellem Beredskabsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet for Indledningsvis gives en generel orientering om resultatkontrakten for og dens sammenhæng til andre vigtige dele af Beredskabsstyrelsens styringsgrundlag, herunder den politiske aftale om redningsberedskabet efter Dernæst foretages en afrapportering på udvalgte resultatkrav, herunder de resultatkrav, det ikke er lykkedes at realisere fuldt ud. værnepligtsuddannelse og operativt beredskab Indsatser i 2002 og 2003 Antal indsatser Nettoudgifter Gennemsnitsudgift (mio. kr.) pr. indsats (kr.) 2003 priser Indsatser (ekskl. internationale indsatser) ,7 5, Antal indsatser i 2003 fordelt efter type og niveau 1) Brand Redning Miljø Diverse 2) I alt Niveau Niveau indledning Resultatkravenes fordeling på temaerne effekter og produkter, ressourcer samt udvikling viser, at temaet udvikling er vægtet højere end de to andre temaer. Resultatkontrakten er således i høj grad en afspejling af de krav, der blev stillet til Beredskabsstyrelsen som følge af den politiske aftale om redningsberedskabet efter Beredskabsstyrelsen har i 2003 opfyldt hovedparten af resultatkravene kun tre krav er ikke opfyldt fuldt ud svarende til en målopfyldelse på 94 pct., hvilket Beredskabsstyrelsen finder tilfredsstillende, særligt fordi resultatkontrakten dækker ca. 85 pct. af den samlede driftsbevilling i En oversigt over samtlige resultatkrav og opfyldelsen af disse fremgår af omslaget til årsrapporten. I det følgende gives en kort gennemgang af Beredskabsstyrelsens resultatkontrakt for opdelt efter hovedområderne i kontrakten: Værnepligtsuddannelse og operativt beredskab, skoleområdet, myndighedsområdet samt organisation og personale herunder hovedområdernes sammenhæng med andre dele af Beredskabsstyrelsens styringsgrundlag. Som det fremgår, har Beredskabsstyrelsen i 2003 været på 298 indsatser. I alt ) For en oversigt over det niveaudelte beredskab, se årsrapportens omslag. 2) Niveauopdeles ikke. Diverse indsatser er udført i medfør af andre love end beredskabsloven, f.eks. havmiljøloven. skoleområdet Udgifter i relation til uddannelse af kursister ved Beredskabsstyrelsens skoler 2002 og 2003 Gennemsnitsudgift Gennemsnitsudgift Bruttoudgifter Nettoudgifter pr. kursisttime pr. kursisttime (mio. kr.) (mio. kr.) Kursisttimer Brutto Netto 2003 priser ) Ledelse og organisation 5,0 5,5 4,7 5, ,5 425,7 347,3 444,4 Operation 38,6 33,2 34,1 29, ,1 403,8 371,1 356,7 Pædagogik 8,6 9,6 7,6 8, ,3 374,7 326,4 331,1 Forvaltning 1,0 2,6 1,0 2, ,6 371,1 372,6 362,4 Forbyggelse 4,4 6,1 3,7 5, ,6 721,0 357,9 625,4 Efteruddannelse af holdledere 2,2 2,5 2,2 2, ,8 222,6 654,8 223,5 I alt 59,8 59,4 53,3 53, ,2 403,6 367,4 365,5 1) Det bemærkes, at nettoudgiften ikke er i overensstemmelse med den i årsrapporten for 2002 anførte, idet der er konstateret en opgørelsesfejl i tallene i 2002-årsrapporten.

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2014. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2014. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2014 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013

Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013. Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Beredskabsstyrelsens ÅRSRAPPORT 2013 1 Beredskabsstyrelsen Årsrapport 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk

Læs mere

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet

Forsvarsministeriet, AG FRIVUN. Undersøgelse af Frivilligområdet Capacent Indhold Summary 1 1. Indledning 7 1.1 Baggrund 7 1.2 Analysens formål 7 1.3 Metode 10 1.4 Frivilligbegrebet i redningsberedskabet 10 2. Baggrund 12 3. Beredskabsstyrelsens frivilligområde 15 3.1

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2005

National Sårbarhedsrapport 2005 National Sårbarhedsrapport 2005 National Sårbarhedsrapport 2005 Udgivet december 2005. Rapporten er kun udgivet elektronisk på www.brs.dk Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 København, den 9. april 2002. Steen Gade Direktør Miljøstyrelsen Miljøministeriet godkender herved Miljøstyrelsens virksomhedsregnskab 2001 for perioden 1/1-31/12 2001. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet

Budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Afrapportering fra Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 1 Titel: Budgetanalyse af redningsberedskabet

Læs mere

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet

Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Afrapportering på budgetanalyse af redningsberedskabet 30. oktober 2012 Baggrund I Aftale om Redningsberedskabet 2012 mellem regeringen, V, DF og

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Årsrapport 2009. Øget sejladssikkerhed gennem brugerfokus

Årsrapport 2009. Øget sejladssikkerhed gennem brugerfokus Årsrapport 2009 Øget sejladssikkerhed gennem brugerfokus 1. Beretning 1.1. Præsentation af Farvandsvæsenet Farvandsvæsenet er en civil styrelse under Forsvarsministeriet. Farvandsvæsenets mission er At

Læs mere

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017

AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 AFTALE PÅ FORSVARSOMRÅDET 2013-2017 København, den 30. november 2012 Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere