side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådssalen Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Fraværende: Jens Arne Hansen deltog ikke ved behandling af pkt. 76, 77, 87, 88, 80, 82 Afbud: Indholdsfortegnelse: Til behandling 76. lokalplan fremlæggelse og debat Vejnavn i forbindelse med udstykning nord for Gedskovvej i Kerteminde, lokalplan Administration af den nye husdyrlov i Kerteminde Kommune Ombygning af Fiskergade Svar til Statsforvaltningen Syddanmark vedr. tilsyn Den kommunale udstykning Kirsebærhaven, Rynkeby, - benyttelse af parcelhusgrund til parkeringsplads Selskabsdannelse i forsyningsvirksomhederne Færdselssikkerhedsrådets aktiviteter i Den selvejende institution Fællesrækken - budget Boligforeningen Grønløkken fremsender ansøgning om godkendelse af foreløbig husleje i afdeling 32 - Smedekrogen 14-32, Langeskov Til orientering 86. Orientering fra udvalgsformanden og Miljø- og Teknikforvaltningen orientering om status på planstrategien orientering om arkitekturpolitik Orientering om kanaliseringsanlæg og stiprojekt ved Odensevej /Søvangsvej Meddelelser til orientering for Miljø- og Teknikudvalget... 15

3 side lokalplan fremlæggelse og debat G01 sagsnr Preben Skårup er inviteret til møde med udvalget kl Miljø & Teknikudvalget gennemgik i september området Gedskovvej/Hyrdevej og valgte efterfølgende at opdele arealet i tre området: 1 En kirsebærlund som danner overgang til det kommende rekreative område 2 Et område med parceller 3 Et område med de ex. ejendomme og med plads til projekter. Der er iværksat en miljøvurdering i samarbejde med Cowi som kan få indflydelse på størrelsen af område 1 og 2. Der er et ønske om at åbne området for ny arkitektur, derfor har udvalget arbejdet med nyere lokalplansområder i Vejle, Randers og Holstebro. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående og bygger samtidigt på det bedste fra lokalplanerne (Munkebo, Kerteminde og Langeskov) samt de fire borgermøder som har været afholdt i forbindelse med planstrategien. Derfor indeholder lokalplanen både en beskrivelse af stedet historie, så stedet identitet både bevares og beriges og inspiration til arkitekturen i området. Arkitekturinspirationen til dette område er bl.a. Utzons Romerhuse fra 1957, Smidts, Hammer og Lassens træhuse i Vejle kommune. Beplantning er primært forskellige arter af Kirsebær. Stamvejen danner grænse mellem de område 1 og 2 og navngiver samtidigt området Tårup Strand Park Formålet med lokalplanen er også at den efter en grundig evaluering kan danne udgangspunkt for de kommende lokalplaner i Kerteminde Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at lokalplanen drøftes, og at sagen genoptages på næste udvalgsmøde den 30. oktober 2007, når miljøredegørelsen foreligger. Bilag: Forslag til lokalplan vedlægges Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 76: Drøftedes, genoptages på næste møde Fraværende: Jens-Arne Hansen (A)

4 side Vejnavn i forbindelse med udstykning nord for Gedskovvej i Kerteminde, lokalplan sagsnr I forbindelse med udstykning af et boligområde nord for Gedskovvej, Kerteminde, kommer der en ny blind vej, som skal navngives. Det er tanken, at der bliver en stamvej ind i området, og at der ud fra denne stamvej bliver 7 vænger. Vejen med vænger ønskes navngivet som Tårup Strandpark. Kortbilag over udstykningen ligger i sagen. Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller at vejen i den nye udstykning får navnet Tårup Strandpark. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 77: Godkendt Fraværende: Jens-Arne Hansen (A) 78. Administration af den nye husdyrlov i Kerteminde Kommune P21 sagsnr Den 1. januar 2007 trådte den nye lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i kraft, og i den forbindelse har kommunerne overtaget bemyndigelsen for vurderinger ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug. Loven fastsætter regler for ansøgning om tilladelse og godkendelse til etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug og samler reglerne for husdyrbrug, der tidligere lå i miljøbeskyttelsesloven og i planloven (VVM). I loven er angivet retningslinier for kommunernes vurdering af ansøgning om miljøgodkendelse. I tilhørende bekendtgørelse til loven er fastlagt et generelt beskyttelsesniveau for lugt, ammoniak, fosfor og nitrat. Når vand- og Natura 2000 planerne efter miljømålsloven foreligger, erstatter disse det generelle beskyttelsesniveau. I tiden indtil planerne foreligger, skal kommunerne inddrage al tilgængelig viden om natur- og miljøtilstanden i sagsbehandlingen, herunder den viden, der på tidspunktet for godkendelsen er tilgængelig i forbindelse med udarbejdelse af vand- og naturplanerne og de opfølgende kommunale handleplaner, med henblik på at undgå, at etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug giver anledning til en miljøbelastning, der vil indebære en væsentlig risiko for, at natur- og miljømålene ikke kan sikres eller genoprettes i det pågældende område.

5 side 5 Det vurderes, at det relevante udgangspunkt for inddragelse af ny viden i forhold til det fastlagte beskyttelsesniveau er, når forslag til vandplaner offentliggøres i dec I mellemtiden har sigtet med den nye regulering på husdyrbrugområdet været at sikre, at situationen ikke blev værre end den er i dag. Det påhviler kommunerne, at vurdere konkret, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med Habitatdirektivforpligtelserne, også selv om en habitatnaturtype ikke afkaster en bufferzone. Kommunen har hjemmel i lovens 23 og 29 til at fastsætte yderligere vilkår til beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur. Der lægges dog op til, at varetagelse af beskyttelseshensynene i henhold til 23 kan forventes at ske helt undtagelsesvist, og der er således ikke lagt op til at kommunerne skal lave deres egne administrationsgrundlag. Forvaltningen vurderer, at det fastlagte beskyttelsesniveau i loven ikke i tilstrækkeligt grad sikrer sårbare vand- og naturområder mod væsentlig påvirkning fra husdyrbrug og er således ikke enig i, at beskyttelseshensynene i lovens 23 kun skal varetages helt undtagelsesvist. Forvaltningen mener, at der er behov for og hjemmel til at fastlægge nogle klare retningslinier til beskyttelse af sårbare vand- og naturområder, både for at sikre overholdelse af habitatdirektivet og for at sikre en større mulighed for opfyldelse af vand- og naturmiljømålene i Lovgrundlag: Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov nr af 20. december Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 648 af 18. juni Bekendtgørelsen om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., bek. nr af 19. december Økonomi: Når vand- og naturplanerne foreligger, kan kommunerne risikere at skulle ud og købe godkendelser af husdyrbrug tilbage, hvis disse indebære en væsentlig risiko for, at miljømålene ikke kan opfyldes i Miljøgodkendelser har jo som hovedregel 8 års retsbeskyttelse. Ifølge SNS, er der endnu ikke taget stilling til, hvem der skal betale erstatning til landmanden i tilfælde af tilbagekøb af en godkendelse. Det indstilles, at Kerteminde Kommune fastlægger en strammere administrationspraksis til beskyttelse af sårbare vand- og naturområder. Dette med henblik på at: overholde habitatdirektivet sikre en større mulighed for at miljømålene er opfyldt i Forslag til administrationspraksis: Ingen merbelastning med næringsstoffer til Natura 2000 vand- og naturområder. Ingen merbelastning med næringsstoffer til hele Odense Fjord og Kertinge Nor. Ved ansøgning om tilladelse/godkendelse: evt. 3 naturstævningsskov skal vurderes mht. målsætning og sårbarhed uanset afstand og antal DE. Bufferzoner ved merbelastning fra udbringningsarealer: 50 m husdyrsgødningsfri zone til international natur og 25 m til A- og B-målsat natur.

6 side 6 Bilag (vedlagt i papirform): Bilag 1: Notat omkring problemstillinger i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug contra EU s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv (Natura2000) samt Vandrammedirektiv. Bilag 2: Avisartikler fra Landbrug Fyn vedr. godkendelse af fire særregler ved Nordfyns Kommune. Bilag 3: Ordforklaring. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 78: Indstillingen godkendt. Stævningsskov indføres i pkt. 3. Husdyrsgødningsfri indføjes i pkt Ombygning af Fiskergade P25 sagsnr I brev af 6. juli 2007 søger Sunke+Dydensborg på vegne af Marianne og Jens Pedersen om principiel tilladelse til ombygning af ejendommen Fiskegade 19. Tidligere ansøgning af 12. april 2007 blev afslået administrativt i brev af 14. juni Efter forhandlinger om projektets udformning er ansøgningen genoptaget og projektet ændret. Den eksisterende baghusbebyggelse nedrives og der opføres nyt baghus i henhold til tegningsmaterialet. Eksisterende baghus der er adskilt fra hovedhuset udgør 24 m2. Baghuset er af en ubestemmelig karakter opført i flere omgange. Det er delvist muret med forskellige taghældninger og materialer. Det samlede boligareal er 46 m2 og bebyggelsesprocenten er 56,1. Udhus/baghus udgør 24 m2. De eksisterende kviste på hovedhuset er spidstagskviste der ikke harmonerer med huset. Det ansøgte baghus der sammenbygges med hovedhuset udgør 30 m2. Huset ønskes opført delvis muret med tegltag og delvis som trækonstruktion med tagpaptag. Baghuset har en længde fra forhusets facade på ca. 12 m. Der ønskes opført skorsten i stil som røgeriskorsten. Det samlede boligareal bliver 76 m2 og bebyggelsesprocenten 57,5. Udhus udgør 0 m2. De eksisterende kviste udskiftes med nye heltagskviste der harmonerer med bebyggelsen. En principiel godkendelse af ombygningen kræver dispensation fra lokalplan nr. 79, 7 og 8 vedrørende: - Bebyggelsesprocenten må højst være 50% (Projekt 57,5%) - Baghusets længde må højst være 10 meter målt fra forhusets bagfacade (Projekt ca. 12 m.) - Højden langs naboskel må ikke overstige 2,5 m(projekt ca. 3,8 m.) - Husbredden må ikke udgøre mere end 50% af grundens bredde. (Projekt 78%)

7 side 7 Lokalplan nr. 79 fastsætter endvidere i 8 at skorstene skal udføres med sokkel og gesims og et skaft med udvendige mål på 47x47 cm og placeres symmetrisk på tagryggen (Projekt afviger) Høring: Projektet har været sendt i naboorientering i perioden 6. til 20. august Der indkom bemærkninger/indsigelser fra: Anne Grethe og Jens Weinrich, Fiskergade 17 Indsigelsen vedrører skyggegener fra skorsten - tilbygningens længde mere end de 10 meter - opfordrer til at lokalplanen følges. Lisbeth og Freddy Hansen, Fiskergade 21 Henstiller at 10 meter længden overholdes - byggeriet er for højt - skorsten er ødelæggende for arkitekturen på deres hus, Bevarings- og Miljøforeningen for Kerteminde Kommune Ejeren har været bekendt med lokalplanen da han købte huset - bevaring af Fiskergades særpræg tilsidesættes - træbeklædning og skorsten er sminkeforanstaltninger - opfordrer udvalget til at følge lokalplanen. Ansøger Marianne og Jens Pedersen har efterfølgende haft disse indsigelser til gennemsyn. Miljø- og Teknikforvaltningens bemærkninger Lokalplanens bestemmelse vedrørende baghusets længde bør overholdes. Såfremt baghuset begrænses til at overholde 10 meter grænsen vil det samtidig mindske bebyggelsesprocenten. Det samlede boligareal vil herefter være på ca. 71 m2 hvorved bebyggelsesprocenten sænkes fra 57,5 til ca. 54 %. Når længden på baghuset reduceres bør gavlen udføres traditionelt uden træbeklædning, afvalmet tag og skorsten. Miljø- og Teknikforvaltningens indstilling: Det indstilles at der på baggrund af et tilrettet projekt kan meddeles dispensation fra lokalplan nr. 79 vedrørende: - 7 til en bebyggelsesprocent på ca. 54 %. - 6 stk. c til højde mod nabo på 3,8 m. - 6 stk. c til en husbredde på 78 % af grundes bredde. At der ikke meddeles dispensation fra lokalplan nr. 79 vedrørende - 6 stk. a til længde på baghus mere end 10 meter fra forhusets bagfacade. - 8 stk. 3 pkt. c til skorstens udformning og placering. Udskiftning af kviste kan udføres i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Bilag: Der vedlægges bilag indeholdende: Ansøgning og projekt Naboorientering Indsigelser Ansøgers bemærkninger til indsigelser Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 79: Godkendt

8 side Svar til Statsforvaltningen Syddanmark vedr. tilsyn K03 sagsnr I forbindelse med en verserende klagesag vedrørende Munkebo Kommunes tilsyn med H.J. Hansen på Lindøterminalen samt tilsyn med udledningen af overfladevand fra Lindøterminalen, har Statsforvaltningen Syddanmark anmodet Kerteminde Kommune om en redegørelse for såvel visse dele af Munkebo Kommunes tilsyn samt Kerteminde Kommunes nuværende initiativer på området. Til godkendelse Bilag: Udkast til svar er vedlagt. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 80: Godkendt Fraværende: Jens-Arne Hansen (A) 81. Den kommunale udstykning Kirsebærhaven, Rynkeby, - benyttelse af parcelhusgrund til parkeringsplads P25 sagsnr Den kommunale udstykning Kirsebærhaven, Rynkeby, er fuldt udbygget, bortset fra en parcelhusgrund som benyttes til parkeringsplads for bl.a. Rynkeby Børnehave, der ligger overfor grunden. Kortbilag over området er vedlagt dagsordenen. I den forbindelse ønsker Miljø- og Teknikforvaltningen at få formaliseret brugen af denne grund til parkeringsplads til en permanent ordning, idet den gennem ca. 10 år har været benyttet som sådan, og senest har Rynkeby Børnehave samt Børne- og Skoleforvaltningen ved mail af 6. marts 2007 udtalt, at de gerne fortsat har brug for dette areal til parkering. Udstykningen er omfattet af lokalplan 3 Byzone i Rynkeby, og den ændrede anvendelse er ikke i strid med lokalplanens formål, som bl.a. indeholder parkering, boliger, dagsinstitution m.m.

9 side 9 Økonomi: Når udstykning er afsluttet, og anlæg afsluttes, så afregnes der skyldig moms, og ved afslutning af dette anlæg udgør skyldig moms ca kr. En ændret anvendelse af grunden vil betyde følgende: Manglende salgsindtægt på kr. (830 m 2 x 103 kr.) samt mindre kloakindtægt på kr. (Det bemærkes, at Kommunen i forbindelse med udstykningen betalte kloakbidragene med daværende udgift på kr.) Miljø- og Teknikforvaltning indstiller til Byrådet, at grunden fremover anvendes til parkeringsareal. Bilag: Skitse over Kirsebærhaven - Rynkeby Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 81: Anbefales godkendt 82. Selskabsdannelse i forsyningsvirksomhederne P15 sagsnr Poul Sørensen, Revisionsfirmaet KPMG og Jess Aagaard, Advokatfirmaet Aagaard og Alsted, er inviteret til møde med udvalget kl Allerede tilbage i 2003 lancerede Regeringen et servicecheck af vandsektoren. Der har siden været forhandlet og partierne er nu enige om, at vandsektoren og spildevandssektoren skal selskabsdannes og senest med udgangen af I Kerteminde har der i nogen tid været arbejdet med sagen og den administrative styregruppe er nu så langt, at den kan fremsende følgende indstilling: De fire forsyningsområder Vand Spildevand Renovation Varme selskabsdannes pr Dette indebærer etablering af 4 aktieselskaber og et holdingselskab som serviceselskab for hele området.

10 side 10 Begrundelsen for at selskabsdanne hele forsyningsområdet er primært af rationel karakter, idet det er vurderet særdeles administrativt tungt at skulle håndtere de respektive områder på to vidt forskellige grundlag (aktieselskab og kommunal forsyningsvirksomhed). En anden tilgang er, at den samlede virksomhed vil repræsentere en ikke ubetydelig værdi. Det indstilles, at der med virkning fra 1. januar 2009 dannes 4 aktieselskaber for forsyningsområderne vand, spildevand, renovation og varme samt et holdingselskab som serviceselskab for hele området. Bilag: Forretningsplan vedrørende Kerteminde Kommunes Forsyningsvirksomheder Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 82: Indstillingen anbefales Fraværende: Jens-Arne Hansen (A) 83. Færdselssikkerhedsrådets aktiviteter i A16 sagsnr Miljø- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 3. april 2007 (punkt 8) Kommissorium for lokalt færdselssikkerhedsråd. Færdselssikkerhedsrådet i Kerteminde har på sit første møde den 30. august 2007 opstillet program for aktiviteter for resten af Økonomi: Drift af lokalt færdselssikkerhedsråd afholdes over kontonr Bilag Program for færdselssikkerhedsrådets aktiviteter, for resten af 2007 Færdselssikkerhedsrådet i Kerteminde og Miljø- og Teknikforvaltning indstiller at program for færdselssikkerhedsrådets aktiviteter, for resten af 2007 godkendes

11 side 11 Bilag: Færdselssikkerhedsrådets aktiviteter i 2007 Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 83: Godkendt 84. Den selvejende institution Fællesrækken - budget S55 sagsnr Den selvejende institution Fællesrækken har den 1. oktober 2007 fremsendt budget 2008 for institutionens afdelinger i Kerteminde, Dalby og Rynkeby. Bemærkninger: Budgettet for 2008 er udarbejdet på grundlag af forventede udgifter og indtægter med udgangspunkt i ejendommenes vedligeholdelsesstandard. Der er ikke varslet huslejestigninger for Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at budgettet godkendes. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 84: Godkendt

12 side Boligforeningen Grønløkken fremsender ansøgning om godkendelse af foreløbig husleje i afdeling 32 - Smedekrogen 14-32, Langeskov S55 sagsnr Boligforeningen Grønløkken fremsender med skrivelse af 6. september 2007 udlejningsbudget og lejeberegning for afdeling 32 Smedekrogen 14-32, Langeskov. Afdelingen består af 19 familieboliger, og et støttecenter indeholdende 9 ældreboliger og 1 fælleshus. Huslejen er beregnet til 750 kr. pr. m 2 (familieboliger) og 825 kr. pr. m 2 (støttecentret). Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål. Bofællesskabet er klar til indflytning 1. december 2007, og familieboligerne er klar til indflytning den 1. februar I forbindelse med godkendelse af skema C vil den endelige fastsættelse af lejen ske, når byggeudgifter er opgjort, og den endelige finansiering er foretaget. Ansøgningen fremsendes jf. 45 i almenboligloven og 10 i almenlejeloven. Det bemærkes, at lejeberegning for almene boliger er ud fra balancelejeprincippet jf. 77 i driftsbekendtgørelsen. Miljø- og Teknikforvaltningen indstiller, at huslejen godkendes. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 85: Godkendt

13 side Orientering fra udvalgsformanden og Miljø- og Teknikforvaltningen I00 sagsnr Naturklagenævnet fremsender afgørelse af 17. september 2007 om udstykning og opførelse af en bolig Holevvej 38, Marslev 2. Karl Nielsen, Dosseringen 4, Kerteminde, fremsender tilbud i brev af 20. september 2007 på opstilling af en træ/planke platform brevet er vedlagt dagsordenen. 3. Orientering om organisatorisk placering af området Kerteminde Havne og Marine pr. 1. januar Tidsplan - renovation Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 86: Ad 1-4: Orientering Pkt. 5: Udvalgsformandens orientering om overordnede planer for busruter m.m. (Fyn Bus) Pkt. 6: Parkeringsforhold på Langø - forvaltningen orienterede 87. orientering om status på planstrategien P15 sagsnr Orienteringspunkt På Miljø & Teknikudvalgsbusturen blev afsnittene i planstrategien gennemgået. Hvert afsnit blev diskuteret af udvalgte grupper. Efterfølgende er debatten indskrevet i planstrategien, den sidste udgave er uploadet under grønne råd på Der blev aftalt følgende tidshorisont: 3/10 deadline for rettelser 17/10 udsendelse til ØK, MT og byråd 30/10 planstrategien behandles på udvalgsmøde November og december offentlighedsfase Januar planstrategien godkendes af byrådet Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 87: Orientering Fraværende: Jens-Arne Hansen (A)

14 side orientering om arkitekturpolitik P15 sagsnr På Miljø & Teknikudvalgsmødet den 4/9 var der et oplæg ved bevaringsforeningen til en arkitekturpolitik for Kerteminde Kommune. Bevaringsforeningen sendte efterfølgende et inspirationsoplæg, som udvalgets medlemmer gennemgik 24-25/9. Derefter er der arbejdet videre med arkitekturpolitikken, sådan at vi arbejder på at kunne uddele en arkitekturpris næste år den 1/10, hvor der er international arkitekturdag. Grønt råd arbejder med den bæredygtige del af arkitekturpolitikken. Aktuelt arbejder vi med en arkitekturpolitik for Lindø-området, som er udpeget af Kulturarvsstyrelsen til særligt industri-område. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 88: Orientering Fraværende: Jens-Arne Hansen (A) 89. Orientering om kanaliseringsanlæg og stiprojekt ved Odensevej /Søvangsvej G01 sagsnr Den 25. september 2007 har Naturklagenævnet fremsendt afgørelse i sagen om etablering af cykelsti på / ved strandengsområdet ved Odensevej, som stadfæster Fyns Amts afgørelse af 24. august 2005 om dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 og 15 til anlæggelse af cykelsti. Forvaltningen vil på udvalgsmødet orientere om kanaliseringsprojektet ved Odensevej / Søvangsvej samt videreførsel. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 89: Orientering

15 side Meddelelser til orientering for Miljø- og Teknikudvalget sagsnr Se bilag. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 90: Orientering

Forslag til Kommuneplantillæg 30

Forslag til Kommuneplantillæg 30 Forslag til Kommuneplantillæg 30 Sortekilde et bolig- og rekreativt kulturområde i Kerteminde 15. juni 2016 Kerteminde Kommune Tlf. 65 15 15 15 Hans Schacksvej 4 www.kerteminde.dk 5300 Kerteminde plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 27

Forslag til Kommuneplantillæg 27 Forslag til Kommuneplantillæg 27 Great Northern Spa/wellness og hotelfaciliteter Juni 2016 Kerteminde Kommune Tlf. 65 15 15 15 Hans Schacksvej 4 www.kerteminde.dk 5300 Kerteminde plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA

Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Plan og Miljø SSC/JPA 13.04.2007 Notat omkring problemstillinger i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug contra EU s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv (Natura2000)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT. for. Miljø- og Teknikudvalgets møde den 6. februar 2007 Kl

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT. for. Miljø- og Teknikudvalgets møde den 6. februar 2007 Kl KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 6. februar 2007 Kl. 14.00 Kerteminde Kommunes Materialegård, Kohaven 8, Kerteminde Tilgår pressen Side 2 Fraværende: Ingen. Jørgen Schou

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug.

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. Punkt 7. Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. 2014-16286. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 til 5.E.01 Erhvervsområde i Skovhuse Januar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen

Høringsnotat. Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning af eksisterende bolig, Jeckelsvej 22, Skagen Ansøgning har været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Jeckelsvej 11 og 20, Jens Rasmussens Vej 16, Jens Bergs

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr F.12 Indre Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr F.12 Indre Havn Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 3.F.12 Indre Havn September 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-geodata@kerteminde.dk Baggrund I forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune

TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune Regionplan 2005-2016 TILLÆG 5 HVIDBOG Udvidelse af svineproduktion ved Gimlinge Fuglebjerg Kommune Sammendrag og behandling af ideer og forslag indkommet i den 2. offentlighedsfase fra 5. september - 31.

Læs mere

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1

Notat. Udarbejdet af: Elisabeth Oxenbøll Sørensen. Dato: Sagsid.: P Version nr.: 1 Notat Bruttoliste med forslag til vedtagelsestekster til ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på Horne Strandvej 7, 5600 Faaborg med tilhørende udbringningsarealer. Udarbejdet af: Elisabeth

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 5.BE.1 - Kertingejuni 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

r e område ve c aldsgade g Nørrevænget

r e område ve c aldsgade g Nørrevænget r e område ve c aldsgade g Nørrevænget Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej- og stiforhold,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15.03.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse: 282. Vandscootere... 3 283. Ny toiletbygning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag.

En anden problemstilling, der har været berørt i denne forbindelse, er spørgsmålet om etablering af administrationsgrundlag. Hjørring Kommune Knud Suhr Nørregade 2 9800 Hjørring Mads Kobberø Advokat mko@bechbruun.com J.nr. 038439-0003 mko/lf Sekretær Lene Fjord Hocksdahl T +45 72 27 31 91 lf@bechbruun.com 8. januar 2008 Husdyrbrug

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 1. september 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.30 Pkt. Tekst Side 144 Drøwten 16, opførelse af 168,9 m² enfamiliehus og 51,6 m²

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 3.BE.4 - Servicefaciliteter til Kerteminde Golfbaneuni 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING

MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING MILJØGODKENDELSER KONSEKVENSER AF NYE REGLER VEDRØRENDE TOTALBELASTNING Det Europæiske fællesskab og Ministeriet for FødevareErhverv, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Projekt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 24-01-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 24-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø

Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Referat for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 09:00 i Lokale K1, Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 451. Afslutning af fordebat ved planlægning for område ved Himmerlandsgade,

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Svend Robert Pedersen Krogslundvej 31 Fraugde 5220 Odense SØ. Afgørelse i anmeldesag - dyrehold til afgræsning på Munkerodgyden 20

Svend Robert Pedersen Krogslundvej 31 Fraugde 5220 Odense SØ. Afgørelse i anmeldesag - dyrehold til afgræsning på Munkerodgyden 20 Svend Robert Pedersen Krogslundvej 31 Fraugde 5220 Odense SØ By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Danny Jefsen, Jimmy Pajbjerg Eurodan-huse as daj@eurodan-huse.dk jip@eurodan-huse.dk Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere