Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 6+7. Medlemmer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Udvalg. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 6+7. Medlemmer:"

Transkript

1 Teknisk Udvalg Tirsdag den kl i mødelokale 6+7 Medlemmer: Knud Pihl (V) Ingrid Valnert (V) Lars Kilhof (V) Jørgen Kristiansen (V) Per Breddam (A)

2 Side 36 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side T1. Indsats imod oversvømmelser Analyse af afløbssystemet. Fase 1 38 T2. Foreløbig drøftelse af fremtidige affaldsordninger 41 T3. Nye udbudsformer ved bygningsvedligeholdelse. 42 T4. Bygningsvedligeholdelse på kommunale bygninger 43 T5. Tagrenovering 2003 på kommunale bygninger - Frigivelse af anlægsbevilling 45 T6. Renovering af faste belægninger Frigivelse af anlægsbevilling. 47 T7. Asfaltarbejder på veje, stier, parkeringspladser og fortove i 2003 Frigivelse af anlægsbevilling. 48 T8. Udskiftning af vejtræer 2003 Frigivelse af anlægsbevilling 50 T9. Kontrakt på dyrehold T10. Energibesparende foranstaltninger 2003 Frigivelse af bevilling 53 T11. Krogårdens Grundejerforening Vejkendelse med tilhørende bevillinger 56 T12. Trafikregulering af Greve Centervej Frigivelse af anlægsbevilling 58 T13. Kommunal bekendtgørelse om lastbilparkering 59 T14. Kommuneplantillæg nr. 23 for erhvervsområdet Ventrupgård Nord og området omkring Greve Museum 60 T15. Forslag til lokalplan nr A for udvidelse af Kildebrønde Kirkegård Retningslinier 61 T16. Degnestræde 16 matr. nr. 2b, Greve By, Greve Ansøgning om udstykning til senioregnede boliger 64 T17. Rådhusholmen 12, matr. nr. 28 l, Greve by, Greve Udvidelse af Greve Gymnasium 66 T18. Niels Pedersensvej 18, matr. nr. 3 ac, Mosede by, Greve Terrænændringer 68 T19. Havnevej 20, matr. nr. 8 ef, Mosede by, Karlslunde, Mosede Havn Café/Restaurant i 2 etager 70 T20. Roskildevej 16, matr. nr. 6 l, Tune by, Tune Radiomast for Top Toy 72 T21. Tyttebærhaven 40 matr. nr. 8 tg, Greve by, Greve - Opførelse af hegn/dispensation fra deklaration 73 T22. Ny vandforsyningsledning fra Havdrup til Karlslunde 74 T23. Bekæmpelse af graffiti og udskiftning af vejskilte 2003 Frigivelse af bevilling 76 Meddelelser T24. Nytårspolitimøde 77 T25. VEKS, Bestyrelsesmøde. 78 T26. KARA/MOKRA, bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde 79 T27. Eventuelt 80 T28. Yderligere indsats mod oversvømmelser Ansøgning om anlægsbevilling 81

3 Side 37 Dagsorden der er offentlig tilgængelig Meddelelser fra formanden J.nr A14 Der holdes borgermøde om lokalplan og kommuneplantillæg for Ventrupgård Nord i byrådssalen torsdag den kl til Formanden foreslog, at forslag til lokalplan om Klintegården forelægges på et ekstraordinært Teknisk Udvalgsmøde, tirsdag den kl (før økonomiudvalgsmødet). Vejdirektoratet har inviteret til midtvejsmøde om udvidelse af Køge Bugt Motorvejen torsdag den kl på Mosedeskolen. Teknisk Udvalgs møde i april flyttes fra den 2. april til den

4 Side 38 T1. Indsats imod oversvømmelser Analyse af afløbssystemet. Fase 1 sammenhæng med T28 J. nr T19/ , T9/ Teknisk Udvalg besluttede på mødet den at undersøge afløbssystemet. Opgaven blev givet til COWI og rapport for fase 1 af undersøgelsen foreligger nu. Der belyses nogle konkrete problemstillinger, alle med relation til oversvømmelsesproblemerne i byområderne. Det fremgår af rapporten, at: Hele afløbssystemet i Greve kommune er dækket af kendelser, der alle indeholder vilkår for dimensionering af afløbssystemet. Alle kendelser er i overensstemmelse med gældende praksis. Regnhændelsen den var så kraftig, at den statistisk set kun optræder en gang hvert 1000 år eller sjældnere. Afløbssystemer dimensioneres ikke til så kraftige regnhændelser, og det var derfor uundgåeligt, at parkeringspladserne foran rådhuset og gymnasiet blev oversvømmet. Der er tilbagevendende oversvømmelser ved Grevebækken i Greve Landsby omkring bassinet. Dette skyldes primært, at den rørlagte del af vandløbet umiddelbart efter bassinet, ikke har tilstrækkelig kapacitet til at aflede de naturligt forekommende maksimale afstrømninger fra oplandet, samtidig med at der sker overfladisk afstrømning til området fra de omkringliggende arealer. Funktionen af afløbssystemet i Greve Midtby er stærkt afhængig af hovedledningen fra Greve Midtby til Streget og af Stregets kapacitet under regn. Opstuvning i Streget vil medføre nedsat kapacitet af hovedledningen, der igen vil medføre opstuvning i Greve Midtby. Den statistiske risiko for opstuvning til terræn og dermed risiko for oversvømmelser i Greve Midtby er endnu ikke færdigvurderet. Separering af Tune vil koste 120 eller 200 mio. kr. ekskl. moms afhængig af løsning, og vil ikke med fordel kunne indgå som et element i løsningen af oversvømmelsesproblemerne i byområderne. Separering kan i værste fald medføre, at løsningen af oversvømmelsesproblemerne bliver yderligere vanskeliggjort på grund af øget vandføring i Olsbækken under regn. Lokale afløbsproblemer i Tune, kan løses betydeligt billigere end ved en separering, vurderer COWI. COWI har følgende anbefalinger i fase 1-rapporten: Nye oplande bør ikke kloakeres til de eksisterende regnvandsledninger, der afleder til Streget, før der er skaffet overblik over afløbssystemets samlede funktion. Dette har specielt betydning for afklaring af afvanding af Langagergårdområdet herunder Centergrunden og Strandgrunden. For at undgå, at der skabes unødige flaskehalse i forbindelse med kraftige regnskyl. bør det undersøges, om der er et tilstrækkeligt antal nedløbsbrønde på parkeringspladserne ved rådhuset og gymnasiet.

5 Side 39 Aflastningsledningen ved Åmosevej bør forlænges ca. 200 m ud i Køge Bugt. Vurderingen af behovet for yderligere aflastningsledninger på Streget medtages i undersøgelsens fase 2. Separering af Tune anbefales ikke. Rørføringen af Grevebækken umiddelbart efter bassin i Greve Landsby bør forøges. På denne baggrund er det Forvaltningens opfattelse, at der umiddelbart skal iværksættes et projekt til vurdering af antal nødvendige nedløbsbrønde på parkeringspladserne ved Rådhuset og gymnasiet, et projekt med henblik på at forlænge aflastningsledningen ved Åmosevej ca. 200 m ud i Køge Bugt og et projekt til forøgelse af rørføringen af Grevebækken i Greve Landsby. Skitseprojekteringerne kan finansieres af eksisterende driftsbevillinger. Gennemførelse vil kræve tillægsbevillinger. De øvrige forslag, som COWI har fremsat, vil efter nærmere vurdering blive taget op på udvalgsmødet i marts Samtidig vil rapporter om Godsparken og Lundemosen 106, udarbejdet af rådgiverfirmaet Ole Mortensen, blive fremlagt. Bilag: Resumedel af COWI s rapport Analyse af afløbssystemet, afrapportering af fase 1. januar Der iværksættes hurtigst muligt vurdering af antal nødvendige nedløbsbrønde på parkeringspladserne ved Rådhuset og gymnasiet et projekt om forlængelse af aflastningsledningen i Åmosevej 200 m ud i Køge Bugt et projekt om større kapacitet i rørføringen nedstrøms regnvandsbassinet i Greve Landsby Specialrapporterne fra Ole Mortensen tages der stilling til på udvalgsmødet i marts Der iværksættes straks vurdering af antal nødvendige nedløbsbrønde på parkeringspladserne ved Rådhuset og Gymnasiet. Der iværksættes projekt om forlængelse af aflastningsledningen i Åmosevej 200 m ud i Køge Bugt (anlægstidspunkt tidligst i juni 2003), og projekt om større kapacitet i rørføringen nedstrøms regnvandsbassinet i Greve Landsby (anlægstidspunkt tidligst august 2003).

6 Side 40 Skitseprojekteringerne kan finansieres af eksisterende driftsbevillinger. Gennemførelse vil kræve tillægsbevillinger. Specialrapporterne fra Ole Mortensen tages der stilling til på udvalgsmødet i marts 2003.

7 Side 41 T2. Foreløbig drøftelse af fremtidige affaldsordninger J.nr T1/ Indsamlingen af affald i skal udbydes i EU-licitation. Næste kontraktperiode forventes påbegyndt den eller eventuelt i løbet af 2004, hvis åbningsdatoen for genbrugsstationen forsinkes. Udarbejdelse af udbudsmateriale og selve EU-licitationsprocessen er meget tidskrævende. Derfor skal det snarest afklares, hvilke affaldsordninger og hvilket serviceniveau kommunen vil tilbyde efter åbning af genbrugsstationen. Der sigtes mod, at ny kontrakt kan indgås sidst i september Forvaltningen arbejder med udbud af følgende opgaver: Indsamling af affald (fra husholdninger mm.) Drift af kommende genbrugsstation Kørsel af affald fra kommende genbrugsstation Det er endnu ikke politisk besluttet, om driften af genbrugsstationen skal udbydes eller drives i kommunalt regi. Spørgsmålet forventes afklaret på udvalgets og Byrådets møder i marts I vedlagte notat har forvaltningen beskrevet forslag til det fremtidige serviceniveau for husholdninger, erhvervsvirksomheder, institutioner mm. Forvaltningen ønsker udvalgets tilkendegivelser om de forslag, som er beskrevet i notatet med henblik på, at der på udvalgets møde i marts 2003 kan tages de beslutninger, som skal ligge til grund for udbudsmaterialet. Bilag: Notat om fremtidige affaldsordninger. Økonomivurdering af ny genbrugsplads. Drøftes. Drøftet.

8 Side 42 T3. Nye udbudsformer ved bygningsvedligeholdelse. J.nr Teknisk Forvaltning fremlægger hermed forslag til fremtidige retningslinier for udbud på vedligeholdelsen af de kommunale bygninger. I vedlagte notat redegøres for forskellige muligheder for flerårige rammeaftaler. Formålet er, dels at sikre lovkravet om konkurrence på arbejder i offentligt regi, men også at sikre en fornuftig økonomi - billigere tilbud - på vedligeholdelsesområdet i størst muligt omfang. Ved indgåelse af flerårige rammeaftaler på flere niveauer med forskellige leverandører, opnås der mængdebesparelser og et rationale samt en administrativ forenkling. Det er ikke alle vedligeholdelsesarbejder der passer på en rammeaftale, men forvaltningen foreslår følgende områder udbudt indenfor bygningsvedligeholdelsen: 1. Rammeudbud på fagområder, hvor arbejdsopgaverne er enkle at beskrive. 2. Rammeudbud på fagområder, som er vanskelige at beskrive. 3. Totalvedligeholdelse af et begrænset antal kommunale bygninger. Materiale på de nævnte områder udarbejdes i løbet af 2003, der holdes licitation og evalueres løbende i aftaleperioden. I vedlagte notat er de nye udbudsformer beskrevet. Bilag: Notat om nye udbudsformer ved bygningsvedligeholdelse Forvaltningen udarbejder udbudsmateriale for ramme- og funktionsudbud på forskellige fagområder af bygningsvedligeholdelsen. Efter prækvalifikationsrunde med forudgående offentlig annoncering udvælges 4-5 firmaer for hvert udbud til at deltage i licitation, med henblik på en flerårig aftale. Indstillingen tiltrådt. Udbudsmateriale forelægges udvalget.

9 Side 43 T4. Bygningsvedligeholdelse på kommunale bygninger J.nr T5/ På baggrund af de foretagne bygningssyn og de observationer, der er gjort i årets løb, fremlægges bygningssynsrapport om alle vedligeholdelsesaktiviteter der forventes udført i 2003 for alle kommunale bygninger. Rapporten er anderledes end tidligere fordi kommunen har skiftet IT platform, og visse udskriftsmuligheder er faldet bort. Forvaltningen arbejder på, at programmet fremover kan levere en forenklet rapport/udskrift. Hver institution vil får den del af rapporten der vedrører institutionens vedligeholdelse for året Alle bygninger er i én fælles økonomipulje, hvilket gør det muligt, at udføre større samlede vedligeholdelsesarbejder, hvorved prisniveau, omfang og udnyttelse af ressourcer bliver optimal. Desuden er det muligt at løse større akut opståede skader indenfor den afsatte bevilling. Bygningsrapporten er opdelt i følgende hovedområder: Serviceaftaler - prioritet 1 Omfatter servicearbejde, både det lovbefalede og det, der er almindeligt og nødvendigt for at sikre driften. Servicen er hovedsagelig på det tekniske område, som ventilation, varme, vand, kommunikation og nødbelysning, som stort set udføres på alle kommunale bygninger. De største opgaver ligger ved de store anlæg på skoler. Servicearbejdet udgør ca. 2.2 mio. kr. Sikkerhed, uforudsete skader og hærværk - prioritet 2-3 Uforudsete arbejder som hærværk og nedbrud af forskellig bygningsdele samt opgaver, der kan have med sikkerhed at gøre. Anslået til ca. 2 mio. kr. Kritisk og uundgåelig vedligeholdelse - prioritet 4-5 Vedligeholdelse, der er uundgåelig eller kritisk, hvor der kan være fare for følgeskader eller funktionssvigt. Det er facaderenoveringer, hvor udskiftning af træværk og i nogen udstrækning også udskiftning af døre og vinduespartier på grund af råd må udføres. Dette vil bl.a. blive udført på Gersagerskolen, Tjørnelyskolen, Ungdomsgården og Poppelhuset samlet for ca kr. Udskiftning eller ombygning af gamle eltavler eller renovering af automatik for ventilation og varme. På dette område er der sket store ændringer, hvilket betyder at mange komponenter helt er udgået af markedet. Dette vil bl.a. blive påkrævet på Rådhuset, Hedelyskolen, Tune skole, Gersagerskolen, Krogårdskolen, Tjørnelyskolen og Damagerskolen. Samlet for ca. ca kr. Udskiftning af nedslidte og ødelagte gulvbelægninger. Dette udføres på Vuggestuen Kæret, Grevehaven, Krogårdskolen, Årstiderne og Nørregården. Samlet for ca kr. Endvidere kan det nævnes, at der skal renoveres efter skimmelsvampeforekomst på børneinstitutionen Hundigegårdsvej. Skaden er anmeldt til forsikringen. Arbejdet omfatter udskiftning af nogle gulve og konstruktioner samt nogle vægge. Det formodes at der har stået vand i konstruktionen efter slukning af en mindre tagbrand for nogle år siden. Arbejdet er netop påbegyndt og anslås til ca kr. Det forventes at lokalerne kan tages i brug igen omkring

10 Side 44 Renovering af kantinekøkken på Tjørnelyskolen er påkrævet. Inventar og belægninger er fra først i 70erne og kræver en udskiftning. Ligeledes er det også nødvendigt at renovere køkkenet på Vesterbo børnehave. Hygiejne skal kunne sikres i forbindelse med tilberedning af madvarer til børn og skoleelever. Renoveringer til godt kr. Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver udgør samlet ca. 5 mio. kr. Systematisk vedligeholdelse - prioritet 6 Systematisk bevarende arbejde på klimaskærmen, som blandt andet er træværk og andre behandlingskrævende overflader på facader og tage kræver en kontinuerlig behandling. Dette arbejde udføres stort set på alle skoler og institutioner der har træ eller andet vedligeholdeskrævende materiale i facaden. Under denne kategori er også sikring og vedligeholdelse af de store parket-idrætsgulve på skolerne. Systematisk vedligeholdelse af overflader udgør ca. 3 mio. kr. Indvendig vedligeholdelse i børneinstitutioner - prioritet Indvendige vedligeholdelsesarbejder på de mange børneinstitutioner er malerarbejde på vægoverflader m.v. så disse overflader er rengøringsvenlige. I småbørnsinstitutionerne er det særdeles vigtigt at de hygiejnemæssige forhold er i orden. Dette arbejde koster ca kr. Arbejder vil blive udført indenfor det i budgettet afsatte beløb, som det fremgår af vedligeholdelsesrapporten. Det har også dette år været nødvendigt at udskyde opgaver som er registreret, men nu overføres til efterfølgende år. Det foreslås, at de i budgettet afsatte driftsbeløb, i alt kr. anvendes som det fremgår at rapportens totaloversigt. En del af arbejdet vil blive udbudt i flerårige rammeaftaler, såfremt der gives accept af denne udbudsform, jf. T3/ på dagsorden. Bygningssynsrapport 2003 ligger i sagen. Driftsbeløb på kr. til bygningsvedligeholdelse i 2003 på skoler, institutioner og øvrige bygninger anvendes i overensstemmelse med rapportens totaloversigt. Indstillingen tiltrådt.

11 Side 45 T5. Tagrenovering 2003 på kommunale bygninger - Frigivelse af anlægsbevilling J.nr By18/ I Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2003 er afsat kr. til tagrenoveringer på kommunale bygninger. Forvaltningen forelagde rapport over tage på kommunale bygninger for Teknisk Udvalg på møde den Rapporten angav renoveringsbehov med mængder, materialer og tagform samt et overslag over de nødvendige udgifter. Der vedlægges 2 bilag fra rapporten med angivelse af de udførte tagrenoveringer Forvaltningen foreslår, at de på budget 2003 afsatte midler til tagrenovering anvendes efter følgende prioritering. Der henvises til tagregistreringsrapport 2002 under kolonnen Renoveringsbehov. Udvalgte bygninger med størst renoveringsbehov. Behov i henhold til rapport Udføres i 2003 Beløb i 2003 Damagerskolen kr. Skrå paptage *) kr. Hundigeskolen kr. Skrå paptage kr. Tjørnelyskolen kr. Flade paptage kr. Karlslunde Skole kr. Flade paptage kr. Tune Skole kr. Skrå paptage kr. Greve Borgerhus kr. Skrå kobbertag kr. I alt kr. *) Behovet for udskiftning af tagpap på Damagerskolen er forøget fra 2002 til Arbejderne foreslås udført i sommermånederne i forbindelse med andre planlagte vedligeholdelsesarbejder. Bilag: Pulje A skoler - Tagregistreringsrapport 2002 Pulje C fritidsklub - Tagregistreringsrapport 2002 Det anbefales overfor Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2003 til tagrenovering ved Damagerskolen, Hundigeskolen, Tjørnelyskolen, Karlslunde Skole, Tune skole og Greve Borgerhus. Finansieres af budget 2003.

12 Side 46 Indstillingen tiltrådt.

13 Side 47 T6. Renovering af faste belægninger Frigivelse af anlægsbevilling. J.nr T3/ I Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2003 er afsat kr. til renoveringer af faste belægninger på udvendige arealer ved kommunale bygninger. Forvaltningen har i forbindelse med bygningssynet delvis registret behovet for renoveringer af udearealer, omkring kommunens bygninger. Der er tale om omlægning/nylægning af flisebelagte arealer samt asfalteringer. De arealer der har første prioritet er hovedsagelig de områder der er adgangsveje til skoler og institutioner. Forvaltningen foreslår, at de på budget 2003 afsatte midler til renovering af faste belægninger på arealer ved skoler og institutioner, anvendes på følgende måde. Udvalgte områder der har renoveringsbehov. Behov i henhold til bygningssyn Udføres i 2003 Beløb Hedelyskolen kr. Asfaltarbejde kr. Gersagerskolen kr. Flisearbejde kr. Tjørnelyskolen kr. Asfalt/Flisearbejde kr. Krogårdskolen kr. Flisearbejde kr. Møllehaven kr. Asfalt/Flisearbejde kr. Oasen kr. Asfalt kr kr. I alt kr Arbejderne foreslås udført under hensyntagen til og i samarbejde med den enkelte skole eller institution. Det anbefales overfor Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2003 til renovering af faste belægninger ved Hedelyskolen, Gersagerskolen, Tjørnelyskolen, Møllehøj og Oasen som anført med beløb. Finansieret af budget Indstillingen tiltrådt.

14 Side 48 T7. Asfaltarbejder på veje, stier, parkeringspladser og fortove i 2003 Frigivelse af anlægsbevilling. J.nr I Teknisk Udvalgs anlægs,- og driftsbudget 2003 til asfaltarbejder på veje, stier, p- pladser og fortove er afsat henholdsvis kr. og kr. Hvert år foretages en uvildig tilstandsvurdering af 1/3 af de offentlige veje og stier. De enkelte skader registreres i edb-systemet VEJMAN som herefter omsætter det til et skadespoint for hver enkelt vej eller sti. På denne baggrund udvælges de veje og stier som det er mest fordelagtigt at asfaltere. Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres ca kr. til istandsættelse af stierne og veje som fortrinsvis anvendes af lette trafikanter og af skoleelever, som angivet med * under henholdsvis anlægs- og driftsbudget. De enkelte veje og stiers skadespoint og øvrige kriterier er beskrevet i vedlagte rapport. Årets anlægsbudget disponeres således: Godsvej fra Anders Plougs Allé til kommunegrænsen mod Ishøj: På en delstrækning bliver kantstene udskiftet fra beton til granit. Herefter udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. Hundige Centervej fra Godsvej til Hundige Strandvej: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. Tinggårdsvej: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. Gersagerparken: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. P-plads ved Mosede Center: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. * Skelvej (sidevej): Vejen anvendes fortrinsvis af lette trafikanter, da den har forbindelse til Fuglestien. Overslagspris kr. Olsbækstien fra Lillestien til Lillevangsstien: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. Anlægsudgifter i alt kr. Årets driftsbudget disponeres således: Villershøjvej fra Tune Landevej til Rendebjergvej: Der udlægges nyt slidlag og etablering af bump. Overslagspris kr. Multebærvej, Sortebærvej, Tranebærvej og Tyttebærvej: Der udlægges en overfladebelægning. Overslagspris for vejene kr. Ingesvej: Der udlægges en overfladebelægning. Overslagspris kr. * Grevetoften: Vejen er en del af den nationale cykelrute nr. 1. Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. Gængebrovej: Vejen renoveres ved maskinopretning i minimums bredde Overslagspris kr. * Gængebrostien: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. * Møllebækstien: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. Fortov langs med Industrihegnet, Lindevej: Der udlægges nyt slidlag. Overslagspris kr. Gennemgang af veje og stier for slaghuller. Overslagspris kr. Driftsudgifter i alt kr.

15 Side 49 Foruden ovenstående skal der afsættes penge til: licens til Vejdirektoratet for VEJMAN programmerne, tilstandsvurdering af en 1/3 af vej,- og stinettet, abonnement på Vejreglerne og vedligeholdelse af trafiktællingsudstyr. I alt til diverse udgifter kr. Ikke disponeret beløb kr. svarende til 5% af anlægs,- og driftsbudgettet. Forvaltningen har undersøgt besparelserne ved at udbyde asfaltarbejderne i et 3- årigt rammeudbud. Forvaltningen vurderer, at der kan spares omkring 3-5% på at udbyde i mere end et år ad gangen. Bilag: Rapporten Asfaltarbejder Hovedeftersyn Alternativ 1: Asfaltarbejderne udbydes i indbudt licitation for 1 år. Det anbefales over for Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2003 til gennemførelse af ovenstående foreslåede anlæg. Finansieret af budget 2003, og at driftsbudgettet på kr. anvendes til de foreslåede asfaltarbejder for kr., diverse udgifter på kr. samt et ikke disponeret beløb på kr. Alternativ 2: Asfaltarbejderne udbydes i licitation som et 3- årigt rammeudbud. Det anbefales over for Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2003 til gennemførelse af ovenstående foreslåede anlæg. Finansieret af budget 2003, og at driftsbudgettet på kr. anvendes til de foreslåede asfaltarbejder for kr., diverse udgifter på kr. samt et ikke disponeret beløb på kr. I 2004 og 2005 afsættes min. 6 mio. kr. på anlægsbudgettet og min. 2 mio. kr. på driftsbudgettet til asfaltering af veje, stier, fortove og p-pladser. Indstillingen tiltrådt, alternativ 2 valgt.

16 Side 50 T8. Udskiftning af vejtræer 2003 Frigivelse af anlægsbevilling J.nr By20/ , Ø21/ , T18/ På budget 2003 er der afsat kr. til udskiftning af vejtræer. Byrådet overførte på mødet den kr. til 2003 til forøgelse af puljen til udskiftning af vejtræer. Disse er frigivet. Forvaltningen har gennem de sidste år modtaget mange klager over gener fra kommunens vejtræer. Det gælder primært poplerne. Klagerne omhandler skyggegener, nedfald af blade og frøuld i haverne samt mange rodskud og rødder, der kan vanskeliggøre plantning samt løfte belægninger på f.eks. terrasser. Endvidere skader poplerne også kommunens belægninger på fortove, cykelstier og veje samt tilstopper kloakkerne (vejafvandingen) på grund af rodvækst. I 2002 valgte kommunen at udskifte vejtræerne langs Skelvej. De nye træer, der blev plantet er Spidsløn, som bliver meter høje og har rødt løv i efteråret. Denne udskiftning kostede kr. pr. træ. Forvaltningen forventer, at udskiftningen langs de foreslåede veje vil koste mellem kr. og kr. pr. træ afhængig af pladsforholdene. Der mangler fortsat udskiftning af vejtræer langs flere veje i kommunen og på baggrund heraf foreslås det, at der frigives midler til at igangsætte følgende udskiftninger: Vejstrækning Antal træer Pris pr. træ Pris for udskiftning Vesthegnet kr kr. Blågårdsvej kr kr. Nældebjergvej kr kr. Holmeagervej kr kr. (fra Nældebjergvej til Mosede Parkvej) Lillevangsvej, syd kr kr. (fra Greve Centervej til Hundige Centervej) Lillevangsvej, nord (fra Hundige Centervej til Hundigevej) kr kr. I forbindelse med udarbejdelse af projektet tages der stilling til hvilke plantninger, der skal vælges. Udvalget vil på martsmødet få forelagt forslag til valg af planter. På den sydlige del af Lillevangsvej står vejtræerne forholdsvis langt fra bebyggelse, og udskiftningen af vejtræerne på denne strækning vurderes ikke at have så høj prioritet, som langs de øvrige vejstrækninger. Udskiftningen vil omfatte fældning og rodfræsning samt plantning af nye vejtræer af en art, som ikke bliver så store og grådige i vækst, som de eksisterende poppeltræer. Langs Skelvej brugte vi Round up til pensling af stubbene, for at dræbe

17 Side 51 rødderne. Dette kan ikke lade sig gøre ved den kommende udskiftning, da der ikke må bruges pesticider efter 1. januar 2003 på kommunale arealer. Forvaltningen anbefaler at udskifte træerne i foråret 2003, men for at opnå, at der kommer færrest mulige rodskud, kan der foretages en ringning (en stribe bark skæres af træets stamme) i foråret og vente med fældning samt plantning til efteråret. Forvaltningen vurderer, at der er størst problemer med rødder i kloakker, samt ødelagte belægninger langs den nordlige del af Lillevangsvej, Blågårdsvej og Vesthegnet. Forvaltningen anbefaler derfor, at udskiftningen i 2003 foretages langs en af disse veje. Udvalget bedes tage stilling til, hvor udskiftningen af vejtræer skal ske i Det anbefales overfor Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i Finansieret af budget Udskiftning af vejtræer foretages langs følgende vejstrækning(er): Indstillingen tiltrådt. Udskiftning af vejtræer foretages langs Blågårdsvej og Vesthegnet. Arbejdet udbydes.

18 Side 52 T9. Kontrakt på dyrehold J.nr T3/ Teknisk Udvalg besluttede på møde den , at der skal indgås intern kontrakt med Park&Vej for 4 år fra om dyrehold på arealer og vilkår i Park&Vejs tilbud af I tilbuddet fra Park&Vej på i alt kr. indgår afgræsning med kreaturer og får af 2 folde ved Karlslunde Industri, 1 fold i Brødmosen, 2 folde ved Hundige Gl. skole, 1 fold ved Hundige boldfælled samt 1 fold på strandengene ved Hundige Havnevej. Der er indgået en aftale den med Park&Vej om afgræsning af folden mellem Godsvej og Hundigevænget i Lille Vejleådalen for kr. pr. år. Alle ovennævnte folde indgår i vedlagte kontrakt på dyrehold og den samlede kontraktsum er på kr. (= kr kr.). Arealerne kan ændres under forudsætning af enighed mellem Teknisk Forvaltning og Park&Vej. Forvaltningen foreslår, at forslag til kontrakt for dyreholdet godkendes. Bilag: Kontrakt på dyrehold Det anbefales, at kontrakt på dyrehold godkendes. Indstillingen tiltrådt.

19 Side 53 T10. Energibesparende foranstaltninger 2003 Frigivelse af bevilling J.nr T1/ I Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2003 er der afsat kr. til energibesparende foranstaltninger. Kommunen har fået rådg. ing.fa. Erik K. Jørgensen til at udarbejde et energisparekatalog over kommunens bygninger, som viser, at det er muligt at nå målet om 11 % besparelser på el-området og 3 % besparelser på varmeområdet. Forvaltningen anbefaler at gennemføre de foreslåede foranstaltninger, som har en tilbagebetalingstid på højest 8 år. Investeringerne dertil udgør ca. 8 mio. kr. og den årlige besparelse er på ca.1,3 mio. kr., når alle foranstaltninger er gennemført. Driftsbesparelser opnås ikke i år 1. Ved at udvælge de investeringer fra energisparekataloget, som blev forelagt Teknisk Udvalg den , bliver investeringer og besparelser som i nedenstående skema: Investeringer og besparelser: Investering i kr./ år Driftsbesparelse kr./år (opsummeret) Investeringerne kan finansieres ved låneoptagning. I skemaet er tilbagebetalingstiden for investeringer i år, i år, i år og i år. Arbejder i henhold til energisparekataloget for 2005 og 2006 vil blive vurderet igen inden de evt. vil blive igangsat, idet anden teknologi på energispareområdet eller andre energipriser kan ændre forudsætningerne. Alternativ 1 Spareforslagene for 2003 vil hovedsagelig være udskiftning af glødepærer til energisparepærer, montering af bevægelsesmeldere til styring af lyset, når personer bevæger sig i lokalet, tidsstyring af pumper til varmt brugsvand og udskiftning af en del af belysningsanlægget. Investeringsoversigt og besparelser på den enkelte ejendomstype fremgår af nedenstående skema. Investering og besparelser for 1.5 mio. kr. ses af nedenstående skema: Ejendomstyper Skønnet investering kr. Besparelse kr./år Skoler Vuggestuer Børnehaver SFOèr/ fritidshjem m.v Diverse Sportsanlæg Rådhus m.v Plejehjem m.v I alt

20 Side 54 Detaljer om besparelser i kwh og besparelser i % i forhold til år 2000 kan ses af vedlagte bilag side 1. Alternativ 2 Gennemføres der yderligere investeringer i 2003 for 2.0 mio. kr. ved at overføre budgetmidler fra 2004 til 2003, vil der kunne opnås en hurtigere gevinst. Ved denne investering vil der kunne opnås en driftsbesparelse på yderligere kr./ år. Spareforslagene vil hovedsagelig være fortsat udskiftning af belysningsanlæg, udskiftning af gaskedler til nye kondenserende gaskedler på Lundegårdskolen og Tune skole samt udskiftning af belysningsanlæg på en del af Greve Hallerne. Investering og besparelser for 2.0 mio. kr. ses af nedenstående skema: Ejendomstyper Skønnet investering kr. Besparelse kr./år Skoler Sportsanlæg I alt Detaljer om besparelser i kwh og besparelser i % i forhold til år 2000 kan ses af vedlagte bilag side 2. Under forudsætning af at arbejderne med udskiftning af energipærer m.m. kan udføres fra marts til september 2003 kan der opnås en ikke budgetlagt gevinst på kr. som foreslås reserveret til køb af nyt energiregistreringsprogram. Energiregistreringsprogram Et velfungerende energiregistreringsprogram er nødvendigt for at sikre en præcis registrering af institutionernes energiforbrug også i forhold til brugernes energibevidsthed. Vores nuværende registreringsprogram fra 1989 er ikke tidssvarende. Forvaltningen foreslår indkøb af nyt tidssvarende registreringssystem. Hvis alternativ 2 vælges, er finansieringen på plads, men hvis alternativ 1 vælges, skal der findes finansiering på yderligere kr. Bilag : 4 skemaer med totaloversigt for arbejder i 2003, 2004,2005 og Alternativ 1 Der udføres energibesparende foranstaltninger for kr. med en forventet besparelse på kr./ år. finansieret af budget Besparelsesforventningerne vurderes til kr., som foreslås anvendt til nyt energiregistreringsprogram. Det anbefales overfor Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i Finansieret af budget Alternativ 2 Der udføres energibesparende foranstaltninger for kr., med en forventet besparelse på kr./år finansieret af budget 2003 og Besparelsesforventningerne i 2003 vurderes til ca kr., som foreslås anvendt til nyt energiregistreringsprogram.

21 Side 55 Det anbefales overfor Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i kr. finansieres af budget 2003 og finansieres af budget Alternativ 1 tiltrådt.

22 Side 56 T11. Krogårdens Grundejerforening Vejkendelse med tilhørende bevillinger J.nr P28 By20/ , T5/ Teknisk Udvalg udsatte på møde den sagen om vejkendelse i Krogårdens Grundejerforening. Sagen forelægges på ny. Byrådet besluttede den at afsige en kendelse om istandsættelse af de private fællesveje Rytterbakken, Hedebovej, Krobækvej, Gøgevej, Carl E. Lentz Vej, Walthersvej, Ryttervej, Snerlevej, Magnoliavej og Lupinvej. Kendelsen indeholdt blandt andet regulering af brønde/riste og udlægning af slidlag. Byrådet vedtog, at medtage etablering af 6 bump på Rytterbakken og 2 bump på Hedebovej i kendelsen. 5 grundejere klagede til Vejdirektoratet over, at etablering af bump blev taget med i kendelsen. Vejdirektoratet har behandlet klagerne og fundet kendelsen ugyldig. Baggrunden herfor er kommunens manglende begrundelse for at indarbejde bumpene i kendelsen og kommunens manglende høring af grundejerne efter Byrådet traf beslutningen om at indarbejde bumpene i kendelsen. Vejdirektoratet anmoder kommunen om at genoptage sagen. Vejmyndigheden (kommunen) kan i henhold til Lov om private fællesveje 44, stk. 2 beslutte at indarbejde etablering af bump i kendelsen og fordele udgifterne på samme vilkår som ved det øvrige istandsættelsesarbejde, hvis bumpene etableres for at forbedre det trafikale miljø. Det er op til kommunens skøn, hvornår det trafikale miljø skal forbedres - med andre ord, hvornår og hvorfor kommunen pålægger grundejerne at etablere bump. En afgørelse skal altid ledsages af en begrundelse. Hvis begrundelsen beror på et skøn, skal de faglige og saglige kriterier, myndigheden har lagt vægt på, også angives. Det vil sige, at kommunen skal foretage en vurdering af vejene og området som helhed, af trafikmængden og af hastighederne mv. Argumenterne ved etablering af bump er beskrevet i vedlagte notat fra juni Forvaltningen anbefaler, at etablering af bump ikke indarbejdes i kendelsen. Dette begrundes med den relative beskedne trafikmængde på Hedebovej og den lave gennemsnitshastighed på både Hedebovej og Rytterbakken. Etablering af bump skønnes ikke at kunne nedsætte hastigheden væsentligt. Området er et lukket vejsystem uden gennemkørende trafik. Efter Lov om private fællesveje 44, stk. 3 kan grundejerne af egen drift etablere og finansiere bump. Projektet (den tekniske udformning) skal godkendes af kommunen og politiet. Byrådet meddelte den anlægs- og indtægtsbevilling på kr. finansieret af kassen. Bevillingerne søges overført til år Bilag: Kendelse (endelig)

23 Side 57 Kort over området Bidragsfordelingsnøgle Notat om etablering af bump Vejdirektoratets svar til klager Notat om tilladelse til bump o.lign. efter lov om private veje Det anbefales, at Byrådet i henhold til privatvejslovens afsiger kendelse om istandsættelse af de private fællesveje Rytterbakken, Hedebovej, Krobækvej, Gøgevej, Carl E. Lentz Vej, Walthersvej, Ryttervej, Snerlevej, Magnoliavej og Lupinvej. Etablering af bump tages ikke med i kendelsen. Dette begrundes med, at trafikmængde på Hedebovej er relativ beskeden, at gennemsnitshastigheden på hhv. Hedebovej og Rytterbakken i forvejen er meget lav, og at området består af et lukket vejsystem uden gennemkørende trafik. Kommunen er indstillet på at godkende projekt om etablering af bump i området, hvis grundejerne søger derom. Det anbefales overfor Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægs-, og indtægtsbevilling på kr. med rådighedsbeløb i 2002 overføres til 2003 med rådighedsbeløb i Indstillingen tiltrådt af Knud Pihl, Ingrid Valnert, Jørgen Kristiansen og Lars Kilhoff. Per Breddam fastholdt den oprindelige beslutning i Byrådet.

24 Side 58 T12. Trafikregulering af Greve Centervej Frigivelse af anlægsbevilling J.nr By2/ På anlægsbudgettet for 2003 er afsat 2,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden på Greve Centervej på strækningen fra Blågårdsvej til Lillevangsvej/Holmeagervej. Der er udarbejdet et forprojekt, som er beskrevet i kommunens forslag til Trafikhandlingsplan. I forprojektet udføres svingbaner i vejkrydsene Dønnergårds Allè/Lærkehegnet, Håndværkerbyen/Bøgehegnet og ved Bakkevolden. Udkørslen fra Dønnergårds Allè i retning mod motorvejen udvides med en ny tilslutning til Greve Centervej og på strækningerne mellem vejkrydsene anlægges punktvise midterheller, der vil virke fartdæmpende. Vejens maksimale hastighedsbegrænsning foreslås ændret fra 60 km i timen til 50 km i timen. Teknisk Forvaltning anbefaler, at firmaet VIA TRAFIK RÅDGIVNING vælges til at udføre projekterings- og tilsynsarbejdet. Opgaven har været udbudt i licitation mellem tre ingeniørfirmaer. Deltagerne i licitationen var Carl Bro, COWI og VIA TRAFIK. Tilbudene lå mellem og og VIA TRAFIK var billigst. VIA TRAFIK har udført flere konsulentopgaver for bl.a. Trafikhandlingsplanen. Bilag: Tegninger (forprojekt for delstrækninger 1-2-3). Det anbefales over for Byrådet via Økonomiudvalget, at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2003 til trafikregulering af Greve Centervej mellem Blågårdsvej og Lillevangsvej/Holmeagervej. VIA TRAFIK antages til at stå for projekterings- og tilsynsopgaven. Finansieres af budget Det anbefales overfor udvalget, at hastigheden ændres fra 60 km/t til 50 km/t. Indstillingen tiltrådt, idet dog Knud Pihl, Ingrid Valnert, Jørgen Kristiansen og Lars Kilhoff ikke ønsker hastigheden ændret til 50 km/t. Per Breddam tiltrådte indstillingen.

25 Side 59 T13. Kommunal bekendtgørelse om lastbilparkering J.nr P24 T8/ Kompetencen til at træffe færdselsmæssige bestemmelser er ved lov nr. 292 af om ændring af bl.a. færdselsloven, ændret fra politiet til vejbestyrelsen (kommunen), jf. 92 til 92c. Ændringen betyder, at vejbestyrelsen med samtykke fra politiet fremover kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Vejbestyrelsen skal udstede lokale bekendtgørelser for forhold, der vedrører hele kommunen. I findes en politibekendtgørelse om lastbilparkering, som bestemmer, at lastbiler om natten skal parkere på særligt indrettede/afmærkede pladser. Denne politibekendtgørelse skal aflyses og erstattes af en ny. Roskilde og Solrød Kommuner har lignende bekendtgørelser. Den umiddelbare forskel er skiltningen af lastbilparkeringspladserne. Roskilde Kommune har hidtil anvendt en mere tilgængelig og forståelig skiltning end og forvaltningen ønsker fremover at benytte denne skiltning og vil løbende udskifte eksisterende skilte til de nye. Forvaltningen har tidligere udarbejdet en folder, som indeholder bekendtgørelsen, kort og skilteforklaring. Denne folder har vi revideret i en kopivenlig udgave, som også egner sig til elektronisk formidling. Da udskiftning af de eksisterende skilte tager nogen tid, bliver det nødvendigt i en periode at have to foldere, jf. vedlagte eksemplarer. Politiet har godkendt lovteksten og indholdet af den nye bekendtgørelse samt den fremtidige skiltning. Bilag: Lastbilbekendtgørelse med nuværende skiltning Lastbilbekendtgørelse med fremtidig skiltning Bekendtgørelsen Det anbefales overfor Byrådet, at den kommunale bekendtgørelse om lastbilparkering godkendes. Indstillingen tiltrådt.

26 Side 60 T14. Kommuneplantillæg nr. 23 for erhvervsområdet Ventrupgård Nord og området omkring Greve Museum J.nr By18 / Kommunen har den fremlagt "Forslag til lokalplan nr for et erhvervsområde, Ventrupgård Nord", til offentlig debat med tilhørende "Tillæg nr. 20 til kommuneplan ". Fristen for indsigelser er Der er desværre i tillæg nr. 20 til kommuneplanen sket en fejl i afgrænsningen af området nr. 38 for erhvervsområdet Ventrupgård Nord. Områdegrænsen skal følge lokalplanforslagets grænse mod Greve Centervej syd for vejen, idet hele Østergårdens bebyggelse holdes uden for lokalplanen. Dette betyder, at den del af Østergården, der har været anvendt til rideklub, og som fortsat bør kunne anvendes til fritidsaktiviteter eller landbrug, skal overføres til kommuneplanens område nr. 12, i Det åbne land. For område 12 gælder ifølge kommuneplanen blandt andet, at det udlægges til offentlige formål, fælles friarealer og grønne områder med mulighed for placering af fritidsaktiviteter. Desuden skal området tilbageføres til landzone. Tillæg nr. 23 til kommuneplan skal erstatte tillæg nr. 20 og kommuneplanens bestemmelser for rammeområde 12. Kun grænserne mellem områderne 12 og 38 ændres. Bestemmelsernes indhold ændres ikke. Kommuneplantillæg nr. 20 skal i medfør af Planloven vedtages samtidig med lokalplan nr Planerne forventes vedtaget af Byrådet i marts Tillæg nr. 20 får således retsvirkning indtil tillæg nr. 23 er endeligt vedtaget. Det kan tidligst ske i maj Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg nr. 23 hurtigst muligt fremlægges til offentlig debat i marts og april 2003 med orientering om, at den erstatter tillæg nr. 20 p.g.a. fejlagtigt indhold. Bilag: Kommuneplantillæg nr. 23 Det anbefales overfor Byrådet via ØU, at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 godkendes til offentlig fremlæggelse i marts og april Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer. Indstillingen tiltrådt med tilføjelse om, at det anbefales at overføre område 12 til landzone.

27 Side 61 T15. Forslag til lokalplan nr A for udvidelse af Kildebrønde Kirkegård Retningslinier J. nr P16 Sagsnr T10/ Udvalget vedtog i maj nogle retningslinjer for udarbejdelse af lokalplanforslag for kirkegårdsudvidelsen, der betød, at Menighedsrådet skulle ændre deres projekt hvad angår placering af servicebygning og beplantningen. Menighedsrådet ønsker ikke at følge retningslinjerne; de har fremsendt argumenter for deres hidtidige projekt og mener, det må være tilstrækkeligt til, at kommunen ændrer retningslinierne. Siden sidste behandling har udvalgsformanden og forvaltningen holdt to møder med repræsentanter for Menighedsrådet, efter deres ønske, hvor der ikke har kunnet opnås enighed om ændringer i projektet. Behandling af sagen har endvidere været udskudt, fordi menighedsrådet ønskede, at deres projekt først skulle behandles færdigt i Stiftøvrigheden. De retningslinjer, som udvalget har vedtaget er begrundet i regionplanens retningslinjer om særligt bevaringsværdigt kulturmiljø og om kirkeomgivelser. Det er forvaltningens vurdering, at kirkens samspil med landskabet vil sløres af servicebygningen placeret udenfor den nuværende kirkegård og af den foreslåede beplantning med tre tæt beplantede egelunde samt 64 pile- og kastanietræer spredt på meget af det resterende nye kirkegårdsareal. Menighedsrådet mener ikke, at hverken servicebygningen eller beplantningen i deres forslag vil sløre kirkens samspil med landskabet. Menighedsrådet er uenige i konklusionen i rapporten Registrering af kirkernes omgivelser i Roskilde Amt. Heri står der, at træerne omkring den nuværende kirkegård burde fjernes, da de lukker meget for indsigten til kirken. Menighedsrådet henviser endvidere til Stiftøvrighedens vurdering og godkendelse af deres projektforslag. Heri skriver Kirkegårdskonsulenten bl.a. Med udvidelsen samles det kirkelige anlæg til en harmonisk helhed, der vil komme til at fremstå som en karakterfuld helhed i det flade landskab. Og den kgl. Bygningsinspektør bl.a. Jeg kan oplyse, at jeg ikke har bemærkninger til forslaget, som forekommer mig både smukt og hensigtsmæssigt udformet. Placeringen af en ny servicebygning i det nordøstre hjørne af arealet og delvist skjult bag en egelund kan jeg også tilslutte mig. Disse vurderinger forholder sig dog ikke til regionplanens retningslinjer. Menighedsrådet skriver, at servicebygningen ikke kan placeres på den gamle kirkegård på grund af kravet til bygningens umiddelbare omgivelser med bl.a. tilkørsel og vaskeplads. De har fremsendt en plan (vedlagt) med placering på den nuværende materialeplads, som foreslået af forvaltningen. Planen skal vise, at bygningen ikke kan være her, idet en del af bygningen går ind over nuværende gravpladser. Forvaltningen har udarbejdet to alternative forslag til placering her, hvori der er holdt en afstand på 2 m til de nærmeste urnegrave (vedlagt). Menighedsrådet mener, at disse forslag heller ikke kan bruges, da det vil forstyrre gravfreden, at bygningen og byggearbejdet kommer så tæt på gravene. Hvis udvalget fastholder, at bygningen skal holdes inden for den gamle kirkegård, kan Menighedsrådet, efter forvaltningens vurdering, også vente med at flytte servicefunktionerne til de nærmeste urnegrave kan flyttes, eller opføre en mindre bygning og kun flytte nogle af servicefunktionerne. Det mener Menighedsrådet ikke er realistisk.

28 Side 62 Menighedsrådet skriver bl.a., at de vil beskære egetræerne, så de max. bliver 8-10 m høje, og at de på længere sigt vil beskære og udtynde i piletræerne for at sikre udkik, overblik og gode vækstforhold. Forvaltningen vurderer, at vi ikke kan sikre en lav højde for træarter, der kan blive op til henholdsvis 20 og 25 m høje, i form af krav om særlig pleje og beskæring i en lokalplan. Regionplanens retningslinjer handler ikke om enkelte udkik fra kirkegåden, men om synet af kirken fra det omgivende landskab. Hvis Menighedsrådet skal kunne plante alle de ege- og piletræer, der er med i deres projekt, mener forvaltningen, at vi må undlade restriktioner for beplantningen i lokalplanforslaget. Vi kan da til orientering vise deres projekt i redegørelsen til planforslaget. HUR har tidligere, svar af , skrevet, at begrænsninger i antal og højde på træer bør overvejes, og vi ved ikke om de vil gøre indsigelse. I sagen kan ses: Brev fra HUR af , referater af møder med Menighedsrådet den og , Menighedsrådets brev af med udtalelser fra Roskilde Stiftsøvrighed, kirkegårdskonsulent og kgl. bygningsinspektør. Forvaltningens brev af og Menighedsrådets brev af Bilag: Menighedsrådets tidligere udsendte projektforslag, af og deres plan over servicebygning på gammel kirkegård. Forvaltningens to planforslag til servicebygning. Forvaltningen udarbejder et rammeorienteret lokalplanforslag for Kirkegården med udvidelse efter følgende retningslinjer: Alternativ 1: Servicebygning må kun placeres indenfor den hidtidige kirkegård og dennes beplantning Der må kun etableres ny beplantning, der ikke bliver højere end ca. 5 m samt enkelte højere træer Alternativ 2: Servicebygning kan placeres, som foreslået af Menighedsrådet, uden for den nuværende kirkegård. Bygningens højde må ikke overstige 5 m og den skal have en taghældning på mellem 15 og 25 o. Materialevalg skal tilpasses kirke og placering, og kan f.eks. være mørke facader i træ og tegltag. Der må kun etableres ny beplantning, der ikke bliver højere end ca. 5 m samt højere beplantning omkring servicebygningen og enkelte andre høje træer. Alternativ 3: Servicebygning.som alternativ 2 Der stilles ikke restriktioner for beplantningen. Menighedsrådets forslag til kirkegårdsudvidelse vises i lokalplanforslagets redegørelse. Lokalplanforslaget forventes forelagt Teknisk Udvalg Udvalget tiltrådte alternativ 3: Servicebygning kan placeres, som foreslået af Menighedsrådet, uden for den nuværende kirkegård. Bygningens højde må ikke overstige 5 m og den

29 Side 63 skal have en taghældning på mellem 15 og 25 o. Materialevalg skal tilpasses kirke og placering, og kan f.eks. være mørke facader i træ og tegltag. Der stilles ikke restriktioner for beplantningen. Menighedsrådets forslag til kirkegårdsudvidelse vises i lokalplanforslagets redegørelse. Lokalplanforslaget forventes forelagt Teknisk Udvalg den

30 Side 64 T16. Degnestræde 16 matr. nr. 2b, Greve By, Greve Ansøgning om udstykning til senioregnede boliger J. nr G01 Forvaltningen har fra landinspektør modtaget ansøgning om tilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. 2b, Greve By Greve, Degnestræde 16. Ejendommen er på m 2 og ønskes udstykket i tre parceller på henholdsvis 405, 301 og 419 m 2. På ejendommen foreslås opført et sammenhængende længehus på ca. 8,70 meter i bredden og ca. 37 meter i længden, opdelt i tre senioregnede boligenheder på hver ca. 100 m 2. Ejendommen er omfattet af bevarende lokalplan for Greve Landsby, og det ansøgte vil være i strid med lokalplanens bestemmelser om mindste grundstørrelse, bebyggelsesprocent og bestemmelsen om, at der i lokalplanområdet kun må opføres åben og lav bebyggelse. Det er forvaltningens opfattelse, at forslaget kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan, i lighed med tidligere forslag til opførelse af tæt lav bebyggelse i landsbyområderne. Forslaget vil tillige kræve et tillæg til kommuneplanen, idet det af de generelle rammer for landsbyer fremgår, at der fortrinsvis skal opføres åben, lav bebyggelse og at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i landsbyer ikke må overstige 25. Ansøgeren anfører til støtte for ansøgningen, at ejendommen ligger i umiddelbar tilknytning til plejecenteret Hedebo og danner fælles skel til en række mindre plejeboliger umiddelbart vest for ejendommen, og at bebyggelsen vil være i harmoni med den omgivende bebyggelse og benyttelse af området. Som det fremgår af vedlagte kortudsnit ligger ejendommen over for plejecenteret Hedebo og som umiddelbar nabo til kommunens plejeboliger, Degnestræde 18A-E. Dette kan, som anført af ansøger, tale for en tilladelse, da det kan være hensigtsmæssigt at anbringe senioregnede boliger i umiddelbar nærhed af et plejehjem. På den anden side harmonerer en koncentration af tæt, lav bebyggelse og institutionsbyggeri i samme område ikke med det landsbymiljø, der ønskes bevaret. Ejendommens grundstørrelse på 1140 m 2 er ikke usædvanlig i et landsbyområde som Greve Landsby, der netop er karakteriseret ved sin blanding af store og små grunde. Bortset fra beliggenheden i umiddelbar nærhed af plejecenteret og de kommunale plejeboliger er der intet ved denne ejendom, der adskiller den fra flertallet af ejendommene i den gamle bydel i landsbyen. De foreslåede grundstørrelser er meget små i forhold til lokalplanens bestemmelser. En gennemførelse af forslaget kan gøre det vanskeligt at imødegå fremtidige ansøgninger om udstykning eller ændret udnyttelse af tilsvarende grunde i landsbyen. Teknisk Udvalg vedtog på mødet den at anmode HUR om at medtage ejendommene Vesterbjerg 44 og 42 i et kommende regionplantillæg til henholdsvis 29 og 8 nye senioregnede boliger, og HUR har medtaget forslaget i et nyligt frem-

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 22. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1

Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelsesnotat lokalplan 11.C33.1 Indsigelser/bemærkninger til: Lokalplan 11.C33.1 Centerområde på hjørnet af Nygade og skolegade. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 8. februar

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

R U D B J E R G K O M M U N E

R U D B J E R G K O M M U N E R U D B J E R G K O M M U N E L O K A L P L A N 31 SOMMERHUSOMRÅDE s 14 STUBBE STRANDVEJ, ULIGE VEST FOR NÆSBY STRANDVEJ Juni 1996 Indholdsfortegnelse: A. Redegørelse for lokalplanen side 2 B. Lokalplanens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Ekstraordinær referat Torsdag den 20. september 2007 kl. 16:30 i mødelokalet på 4. sal Medlemmer: Henrik Gliese Pedersen (B) Brian Hemmingsen (A) Preben Husted (A) Lars Kilhof

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015

Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Status for Sølystparkens veje, fortove og stier pr. marts 2015 Der blev februar 2015 indhentet et tilbud /overslag over renovering af Sølystparkens veje, fortove og stier for at få et overblik over, hvor

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Forslag til Lokalplan LK

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere