Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt"

Transkript

1 Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, 1. Indledning Siden etableringen af de første veje i Danmark har det offentlige taget sig af udbygningen og den løbende vedligeholdelse af vejnettet. Staten, amterne og kommunerne har på denne måde investeret store beløb gennem tiderne og har derved også skabt meget store værdier bundet i dette vejnet. Værdierne bliver ofte omtalt som vejkapitalen. På trods af de store værdier, som vejnettet repræsenterer, er værdien af vejkapitalen ikke bogført i de udgiftsbaserede regnskabssystemer (UBR), som man har anvendt frem til Af samme årsag har det derfor også rent økonomisk været vanskeligt at eftervise nytten af at vedligeholde og udbygge vejnettet. Dette skyldes, at vedligeholdelsesomkostningerne i UBR alene figurerer som en ren udgiftspost, og at effekten af sådanne omkostninger regnskabsmæssigt i UBR ikke bliver modsvaret af en ændret (eventuel højere) værdi af vejkapitalen. Beslutningen om at indføre omkostningsbaserede regnskabssystemer (OBR) i hele den offentlige sektor fra 2004 åbner nu for helt nye muligheder. Det bliver dermed muligt ikke blot at bogføre værdien af vejkapitalen (åbningsbalancen). Der bliver også skabt mulighed for at etablere et optimalt samspil mellem de årlige afskrivninger og de løbende investeringer og omkostninger forbundet med den fremtidige udbygning og vedligeholdelse af vejnettet. Helt konkret bliver det med OBR inden for vejsektoren nu muligt at indføre et såkaldt Asset Management som en naturlig overbygning på de udbredte Pavement Management og Bridge Management systemer mv. Sæby kommune har som den første kommune i Danmark og som pilotkommune valgt at tage skridtet og indføre AM fra 2004 omfattende en lang række elementer og objekter med direkte relation til vejinfrastrukturen. Dette indlæg vil, ud over en gennemgang af faserne i projektet, også omhandle nogle af de tanker og overvejelser, som Sæby kommune og rådgiveren har gjort sig for ud for gennemførelse projektet. Endvidere vil nogle af de erfaringer, som begge parter har gjort sig undervejs i projektet, blive omtalt kort. Endelig vil der blive vist eksempler på, hvordan Sæby kommune får mulighed for fremover at tage hensyn til og kombinere overordnede behov og ønsker i kommunen, som et resultat af indførelsen af AM og med udgangspunkt i OBR og åbningsbalancen/vejkapitalen gennem forskellige strategivalg, idet der tages et optimalt hensyn til de investeringer, der allerede er og som også fremover vil blive foretaget i kommunens infrastruktur. 2. Pilotprojektet, faser og overvejelser Som optakt til projektet er der blevet udarbejdet en såkaldt drejebog, hvis indhold præsenteres i forkortet form i det følgende.

2 a. Afgrænsning af omfanget af aktiver der skal medtages I princippet bør Asset Management (AM) omfatte samtlige aktiver i kommunen. Det må formodes, at en del af regeringens baggrund for at indføre omkostningsbudgetter i kommunerne netop skal ses i lyset af dette. Kommunale aktiver Bygninger Forsyningsanlæg Selvstændige institutioner Ledningsanlæg Infrastruktur (vejanlæg) Andet Figur 1. Overordnet oversigt (ikke udtømmende) over grupper af aktiver i en kommune Dette projekt er afgrænset til alene at omfatte Sæby kommunes infrastrukturelle aktiver inden for vejområdet. Figur 1 viser for helhedens skyld i skitseform, hvordan de nævnte infrastrukturelle (vejrelaterede) aktiver indgår i den kommunale helhed. Hovedgruppe Undergruppe Element Delelementer Bemærkninger Vejanlæg Veje (offentlige) Kørebaner Belægning, bærelag etc. Fortove Belægning, bærelag etc. Vejmarkering Type mv. Ønskes ikke Cykelstier (langs veje Belægning, bærelag etc. Busholdepladser Belægning, bærelag etc. Er medtaget i kørebaner Parkeringsfelter Belægning, bærelag etc. Er medtaget i kørebaner Beplantningsarealer Græs, grus, planter, træer Rabatter Græs, grus Grøfter Grøft, trug, dræn etc. Stier (skal opmåles) Kørebaner Belægning, bærelag etc. Rabatter Græs, grus Bygværker Broer 13 elementer Er med i Danbro? Hvis ikke Underføring Rør da mulighed for konvertering til Cabrim (med kapitalværdi) Inventar og udstyr Autoværn Type mv. Skilte Type mv. Ønskes ikke Steler Type mv. Ønskes ikke Belysning Type mv. Afspærring Type mv. Ønskes ikke Signalanlæg Type mv. Ønskes ikke Driftsfaciliteter Type mv. Ønskes ikke Afvandingsfaciliteter Nedløbsriste Type mv. Ledningsnet (afvandintype mv. Er med under ledningsanlæg Maskiner og køretø Til konstuktion Køretøj Type mv. Maskine Type mv. Til vedligehold Køretøj Type mv. Maskine Type mv. Andre aktiver Ejendomme bygninger arealer Materialer Personale Fælles data Tabel 1. Eksempel på aktiver der kan relateres til infrastrukturen i en kommune

3 Tabel 1 viser eksempler på aktiver, der kan betragtes som vejrelaterede aktiver. Det ses, at de vejrelaterede aktiver, ud over selve de fysiske vejelementer, i princippet også omfatter aktiver i form af bygninger, maskiner, køretøjer, personale mv. forbundet med at have et vejanlæg. Det er dog vedtaget i dette projekt alene at medtage udvalgte elementer blandt de aktiver, der hører til hovedgruppen Vejanlæg (vist med gul farve i tabellen). b. Dataregistrering og database Med udgangspunkt i afgrænsning af projektet er der efterfølgende udarbejdet en plan for registrering af de elementer, der ønskes medtaget, men om hvilke der ikke umiddelbart findes nogen information i Sæby kommunes allerede eksisterende datagrundlag. c. Præsentation af samlet koncept på politisk udvalgsmøde Projektet er hermed afgrænset, og det er afklaret, hvilke aktiver (elementer), der ønskes medtaget. Det er hermed muligt at fremlægge og demonstrere, hvad kommunen kan forvente at få ud af projektet både på det tekniske og det politiske niveau. Herunder ikke mindst hvordan Asset Management kan anvendes med fordel i fremtiden med. d. Forudsætninger med henblik på at opnå en korrekt åbningsbalance Hensigten med dette projekt er at udnytte de landvindinger, som Carl Bro allerede har opnået i forbindelse med tilsvarende store projekter i Tyskland. I Tyskland anvendes RoSysystemerne i dag bredt til kalkulation af åbningsbalancen såvel som omkostningsbudgettering, men også i stigende grad til Asset Management. Sæby kommune anvender ligeledes RoSy, hvorfor de tyske erfaringer vil blive anvendt med fordel i forbindelse med dette første Asset Management projekt i Danmark. Specielt har det vist sig nødvendigt at gennemføre en ændret setup af RoSy, især hvad angår opdeling af diverse strækninger i konstruktionsklasser. Konstruktionsklasser, der værdimæssigt afspejler, om en vejstrækning er en asfaltvej, en grusvej, om en vej er udført med belægningssten, eller om det har et specielt bevaringsværdigt fortov osv. e. Asset Management med RoSy I dag anvender Sæby kommune bl.a. udvalgte moduler fra RoSy til at optimere indsatsen i forbindelse med belægningsvedligeholdelsen. Optimeringen af indsatsen sker med henblik på sikre, at vedligeholdelsen af den enkelte vejstrækning sker så optimalt som muligt i relation til den enkelte stræknings vejkapital og det af kommunen fastlagte serviceniveau. Dette koncept udbygges nu dels med yderligere aktiver dels med en overbygning på det bestående system, således at det fremover vil være muligt at forholde sig til, hvilke budgetter det vil være mest hensigtsmæssigt at forholde sig til ud fra dels et OBRsynspunkt dels et samlet infrastrukturmæssigt synspunkt. f. Tidsplan Nedenfor er vist tidsplanen for projektet. Aktivitet mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Omfang af aktiver (pkt 2) Afgrænsning Tilvejebringelse Beslutningsmøde 16mar Dataregistrering og database (pkt 3) Plan for registering af delelementer Gennemførelse af registrering Præsentation for politikere (pkt 4) Møde Tilpasning af RoSy (pkt. 5) Ændring og udbygget setup Asset Management med RoSy (pkt. 6) Beregninger, programmering Færdig resultat

4 3. Foreløbige erfaringer Projektet indebærer, at både kommunens medarbejdere og Carl Bro må spæde til projektet. Det har derfor været nødvendigt forud for beslutningen om at indlede samarbejdet at inddrage både kommunens medarbejde og kommunens politikere i beslutningsprocessen ikke mindst i forbindelse med afgrænsning af projektets omfang og fremskaffelse af datagrundlag. I den forbindelse har det været en stor hjælp, at Sæby kommunes eksisterende data sammen med det tyske setup straks har kunnet anvendes til at vise faktuelle delresultater. Dermed har man på forhånd kunnet anskueliggøre, hvordan slutresultatet kan komme til at se ud. Det skal dog siges, at en 100procents opsætning til tyske forhold den store detaljeringsgrad og tysk grundighed taget i betragtning ikke vil udgøre grundlaget for projektet i Sæby kommune og næppe vil blive det grundlag, som hovedparten af de danske kommuner ender med at vælge. 4. Udbytte og resultater I skrivende stund er de nødvendige ekstra dataregistreringer ved at være afsluttet, ligesom de første beregninger og optimeringer på enkelte delstrækninger er foretaget med henblik på en verificering af de såkaldte livscyklusberegninger. Når disse er afstemt, og alle data for de ønskede elementer er registreret, og metoderne for værdiregistreringer af disse er fastlagt indbyrdes, vil de første realistiske vejnetberegninger kunne gennemføres, sådan at det samlede resultat kan foreligge inden årets udgang. Figur 2 og 3 viser nogle af de resultater, der forventes at kunne opnås med det nye AM. Figur 4 viser sammenhængen mellem OBR og AMS. Figur 2. Eksempel på beregnet udvikling af den samlede værdi af aktiverne (blå linie) på vej nr som funktion af fremover kun at nødreparere vejen (rød linie). Den gule linie viser en eventuel retlinet bogføringsmæssig afskrivning. Det ses, at faktiske værditab udvikler sig væsentligt hurtigere end det bogførte.

5 Figur 3. Eksempel på beregnet udvikling af den samlede værdi af aktiverne (blå linie) på vej nr som en funktion af den løbende vedligeholdelse af vejen (rød linie). Den gule linie viser en retlinet bogføringsmæssig afskrivning af vejen uden hensyntagen til den faktiske værdiforøgelse, der opnås ved at vedligeholde vejen. Figuren viser derfor også, at åbningsbalancen (egenkapitalen) løbende bør opskrives, når der er gennemført væsentlige vedligeholdelsesopgaver. Figur 4. Figuren viser sammenhængen mellem det nye omkostningsbaserede regnskab (OBR) og Asset Management Systemet (AMS). Systemet leverer den årlige åbningsbalance til regnskabet og beregner også, hvilke vedligeholdelsestiltag, der under hensyntagen til andre forvaltningsområder, er optimale på langt sigt. Systemet er derfor også helt ideelt til besvarelse af hvadnuhvisspørgsmål.

6 5. Afsluttende bemærkninger Øvrige områder i den kommunale forvaltning skal også igennem denne øvelse. Hvis infrastrukturen ikke medtages i OBR, lades vejene mv. i stikken, og hvad værre er, ingen kan se sammenhængen i budget/regnskab mellem vedligeholdelsesindsats og vejkapitalens bevarelse/nedskrivning, hvis den årlige afskrivning ikke kan beregnes via omkostningsregnskabet. Sæby kommune ønsker ikke at komme til at stå i sådan en situation og har derfor taget action på dette område. Sæby kommune og Carl Bro er enige om at søge at udbrede erfaringer fra projektet mest muligt. Dels gennem SAMKOMarbejdet, dels gennem Vejforum, men også gennem andre kanaler. Samtidig opfordres til, at flere kommuner slutter op omkring aktiviteterne for på den måde være med til at sikre, at infrastrukturområdet ikke bliver overset i de processer og udfordringer, som vi alle kommer til at stå overfor i fremtiden.

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Kommunernes økonomiske politikker

Kommunernes økonomiske politikker Juni 2012 Forord Så langt øjet rækker vil der være økonomisk smalhals i den offentlige sektor. Det gælder også for kommunerne, og som en følge deraf vil kommunal økonomistyring være højt på dagsordenen.

Læs mere

Dansk infrastruktur i forfald?

Dansk infrastruktur i forfald? AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Dansk infrastruktur i forfald? - En hvidbog om vedligeholdelse % p.a. Samfundsmæssigt afkast Kloakker, veje, baner Havne markedsrenten Elnettet Renovering og vedligeholdelse,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET

BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. december 2011 11/13063-7 Nils Holm, Hans Jørgen Larsen nh@vd.dk, hjl@vd.dk 7244 3336 BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR DIGITALT VEJNET HOVEDRAPPORT Niels Juels Gade 13

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner

Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner Københavns Kommune Byggepriser på skoler og daginstitutioner 19.August 2011 Udarbejdet af: Moe & Brødsgaard v. Jan Sørensen og Lone Andersen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING

VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING VEJMAN.DK/ BELÆGNINGSOPTIMERING VERSION 7 BRUGERVEJLEDNING Oktober 2013 2 af 67 Indhold VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING... 4 Læsevejledning... 4 SUPPORT... 5 1. KOM GODT I GANG MED VEJMAN.DK/BELÆGNINGSOPTIMERING...

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere