Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice

2 Indledning Formålet med denne kvalitetsrapporten er: 1) At styrke kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar for folkeskolen 2) At give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau på kommunens folkeskoler og træffe beslutning om opfølgning herpå 3) At bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde om evaluering og kvalitetsudvikling mellem aktørerne i det kommunale skolevæsen 4) At bidrage til åbenhed om skolevæsenets kvalitet. Folketinget vedtog i 26, at der udarbejdes en kvalitetsrapport for hvert skoleår og godkendes i Byrådet senest den 31. december i det kalenderår, hvor afsluttes. Byrådet skal på baggrund af kvalitetsrapporten tage stilling til status for kommunens skolevæsen og beslutte, hvordan der skal følges op på eventuel utilstrækkelig undervisningskvalitet på skolerne. Forud for drøftelsen i Byrådet skal der indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne. Eventuelle opfølgende handlingsplaner skal være udarbejdet inden den 31. marts året efter. Mål og rammer for undervisningen i Folkeskolen Handleplan for 214/215 Kvalitetsrapport 2 og Handleplan 2 Kvalitetsrapport 212/213 Proces for arbejdet med kvalitetsrapporten 2 Skolerne har frem til primo oktober 213 genereret hovedparten af data m.v. til kvalitetsrapporten. Stab og Administration har derefter sammenskrevet oplysningerne til en samlet rapport og fremhævet de områder, hvor kvalitetsrapporten giver anledning til opfølgning. Konklusioner er udarbejdet i samarbejde med skolelederne. Den samlede kvalitetsrapport skal i høring i perioden fra 6. november 213 til 26. november 213 i skolebestyrelserne. Indholdet i kvalitetsrapporten er: 1) Samlet konklusion om kvaliteten for folkeskolerne i Haderslev Kommune 2) Faktuelle data om folkeskolerne i Haderslev Kommune 3) Det faglige niveau 4) Pædagogiske processer 5) Opfølgning på tidligere års kvalitetsrapporter 6) Indsatsområder i udviklingen af undervisningen 7) Bilag Rapporten offentliggøres på internettet efter den politiske behandling i Byrådet den 17. december 213.

3 1. Samlet konklusion om kvaliteten for folkeskolerne i Haderslev Kommune (udformes efter høring i skolebestyrelserne). Om de faktuelle data kan det konstateres Om det faglige niveau kan det konkluderes Om de pædagogiske processer kan det konkluderes

4 Diagram 1: Elevtal for folkeskolerne Diagram 4: Antal elever, der modtager specialpædagogiske bistand i spc.lklasser, på spc.skoler og som modtager dansk om andet sprog på folkeskolerne i Haderslev Kommune Elevtalet er fortsat dalende og vil ifølge befolkningsprognosen falde med ydereligere ca. 4 elever frem til 221. En nyopstartet friskole i 13/14 betydet et fald i elevtallet med ca. 1 elever. Diagram 2: Klassekvotienter og antal lærer pr. elev ,2 15,1 17,9 19,8 11,2 1,8 9,9 12, Antal elever, der modtager spec. pæd. bistand i spec. klasser Antal elever på spec.skoler Antal elever, der modtage unv. i dansk som fremmedsprog Antal elever pr. klasse Antal elever pr. lærer I takt med den store skolestrukturændring i er klassekvotienten steget betydeligt. Diagram3: Andel af elever i.-3. kl., der går i skolefritidsordning. 1, 8, 6, 4, 2,, 54,5 58,7 67,2 77,8 Det kan konstateres, at der fortsat er flere elever, der er tilmeldt SFO. 13/14 bliver sidste skoleår med nuværende form for SFO, inden der indføres en længere skoledag fra 1. august 214. Det er samlet set lykkes at reducere antallet af elever i specialklasser og specialskoler. Færre elever visiteres til specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og inkluderes i højere grad. Elever med diagnoser inden for autisme og opmærksomhedsområdet er derimod stigende. Antallet af elever, der modtager undervisning i dansk som fremmedsprog er stigende, hvilket bl.a. har den konsekvens, at der til er oprettet ekstra modtageklasser. Diagram 5: Elevernes gennemsnitlige fraværsdage 1 8,3 9,6 8,2 8,2 5 Det gennemsnitlige elevfravær befinder sig på ca. samme niveau i de sammenlignelige år. Der er både kommunalt og på den 4

5 enkelte skole fokus på elever med bekymrende fravær. Det gennemsnitlige fravær dækker over store forskelle med hensyn til enkelte elever. Elever med f.eks. store angstproblematikker og psysiske diagnoser trækker gennemsnitet væsentligt op. I bør der udarbejdes en nærmere analyse over sammenhængen mellem elevfravær og elevens andre problematikker. Diagram 6: Andel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefagskompetencer (eller tilsvarende kompetencer) 1 79,6 76,7 86, Procentdelen i 2 er baseret på skolernes indberetning til ministeriet. Andelen af lærere, der underviser i deres linjefag er desværre igen faldet. Skolerne vurderer, at det bl.a. har sammenhæng med, at der er kommet flere skoler/matrikler med kun. 6. årgang. Frem mod 22 er der et stigende nationalt krav om at lærerne skal have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Diagram 7: Tid til lærernes efter- og videreuddannelse ,6 26,8 2,9 15,5 efterfølgende handleplan er der i 213 igangsat en række efter- og videreuddannelsestiltag på folkeskoleområdet. Diagram 8: Udgifter til undervisningsmidler pr. elev Flere skoler har været presset på økonomien de senere år. Dette ser ud til at have konsekvens for indkøb af undervisningsmilder. Diagram 9: Driftsudgift pr. elev¹ I forbindelse med strukturændringerne i 2 var der en forventning om at kunne opnå en lavere udgift pr. elev. Som det fremgår af diagramet er det lykkes at opnå et mindre fald. Diagram 1: Antal elever pr. nyere computer (under 5 år) 6 4,7 5,6 3, Igennem de mange strukturelle ændringer i Haderslev Kommune har efter- og videreuddannelse tydeligvis ikke være prioriteret højt. På baggrund af kvalitetesrapporten 211/212 og den De gamle computere bliver udfaset og på flere skoler er der investeret i andet itudstyr fx elektroniske tavler og I-pads. I den nye IT-stategiplan, der er vedtaget i 1 Udgiften er i beregnet i 213- priser 5

6 213, er der bl.a. fokus på at løbende at invistere i IT-infrastrukturen på skolerne, således at de trådløse netværk kan håndtere at eleverne i højere grad medbringer eget IT-udstyr. Diagram 11: Andelen af planlagte undervisningstimer, der bliver gennemført 99 97,9 94,5 89,6 Diagram 12: Andelen af lærernes arbejds tid, der bliver brugt til undervisning ,9 39,2 4,2 39,2 I oversigten er der set bort fra lockoutperioden i april 213. Det kan konstateres, at der er se en meget stor gennemførselsgrad i Haderslev Kommune. I tallene for skoleårene og indgår børnehaveklasselederen og der er tale om skolernes vurdering, mens børnehaveklasselederen ikke indgår i tallet for og. 6

7 2. Det faglige niveau basseret på de nationale test, faglige prøver og læseundersøgelse. De nationale test. De nationale test er it-basserede test, der tegner et billede af, hvad eleverne kan inden for centrale områder i udvalgte fag. Hver test er inddelt i tre faglige områder de såkaldte profilområder. Testene tilpasser sig elevernes niveau. Hvis en elev svarer rigtigt på et spørgsmål, bliver spørgsmålene sværere. Svarer eleven forkert, bliver spørgsmålene lettere. Testresultaterne på skole- og kommuneniveau skal indgå i kvalitetsrapporten og være en del af det grundlag, Byrådet baserer sine vurderinger af kommunens skoler og samlede skolevæsen på. Resultaterne indgår som en blandt flere indikatorer, der kan sige noget om undervisningens faglige niveau, fx karaktererne fra folkeskolens afgangsprøver, læseundersøgelser. Da resultatet af de nationale test er fortrolige, må konkrete resultater ikke indgå i kvalitetsrapporten. Diagram 3: Oversigt over, i hvilke fag og på hvilke klassetrin, der gennemføres obligatoriske nationale test Fag og klassetrin Dansk, læsning x x x x Matematik x x Engelsk x Geografi x Biologi x Fysik/kemi x Diagram 4: Folkeskolens afgangsprøver for Haderslev set i forhold til landsgennemsnittet Karakterer ved Folkeskolens afgangsprøver 1/11 Haderslev Landsg.snit Haderslev Landsg.snit Haderslev Landsg.snit Haderslev Landsg.snit Haderslev *Landsg.snit Dansk læsning 49, 5, 5,7 6,1 6, 6, 6,2 6,5 5,9 Dansk, retskrivninge 5,3 5,4 6,1 6,2 5,9 6,2 6, 6,5 5,9 Dansk skriftlig 5,5 5,6 6, 6,1 6,1 6,3 6, 6,3 6, Dansk mundtligt 7,1 7, 7,4 7,2 7,1 7,3 7,1 7,4 6,9 Engelsk 6,8 6,9 7, 7,1 7,4 7,2 7,1 7,3 7,3 Matematik, færdighed 6,8 7,7 7,5 7,5 6,5 6,7 6,3 7, 6,7 Matematik, problemregning 6,8 6,9 6,6 6,7 5,7 6, 5,9 6,3 5,5 Fysik/kemi 5,8 5,8 6, 5,9 6,3 6,1 6,1 6,3 6,3 *Landsgennemsnit for forventes først frigivet i løbet af november måned 213 7

8 3.1 Vurdering af det faglige niveau for dansk på baggrund af de nationale test, folkeskolernes afgangsprøver, læseundersøgelsen og skolernes egne vurderinger Vurdering af dansk, læsning - jf. de nationale test Årgang 2. Eleverne i Haderslev Kommune ligger omkring landsgennemsnittet, hvor vi tidligere lå signifikant over. Vigtigt med tydelig målsætning, opfølgning og tæt forældresamarbejde. En håndsrækning til dette arbejde er LUS(LæseUdviklingsSkemaet), der skal fastholdes som løbende evalueringsværktøj. Bekymrende, at de skoler, der har de dårligste resultater på Afkodningsdelen også har ageret anderledes på læseskubområdet. Resultaterne viser også, at vi fortsat skal have fokus på Sprogforståelsen i samarbejde med daginstitutionsområdet Vigtigt med netværksdannelse til sparring og kompetenceudvikling. 4. Eleverne i Haderslev Kommune ligger omkring landsgennemsnittet generet i den laveste del. Generelt vigtigt med fortsat fokus på basisfærdighederne Afkodning og Sprogforståelse. Dette kræver systematisk indsats samt TID til træning med inddragelse af skolens læsevejledere. Forskning viser, at læsevejlederne som medpraktiker i undervisningen kan være med til at skubbe udviklingen i en positiv retning. Vigtigt med større vægtning af læsning for at lære læsning i alle fag. Væsentligt med større fokus på læsning af fagtekster for også at styrke motivation og læselyst. 6. Eleverne i Haderslev Kommune ligger omkring landsgennemsnittet, hvor vi tidligere lå omkring og under landsgennemsnittet. Viser, at der er gevinst ved at have fokus på Faglig Læsning Læsning i alle fag. Vigtigt, at denne indsats foregår systematisk med opfølgning i klassens team med fokus på motivation og samarbejde med forældrene. Væsentligt med et ledelsesmæssigt fokus på dette område i samarbejde med skolens læsevejledere. 8. Eleverne i Haderslev Kommune ligger omkring landsgennemsnittet i den nederste del eller under landsgennemsnittet. Det er nødvendigt, at der er fokus på læsning generelt i Ungeuniverserne. Her bør være fokus på den enkelte lærers viden om læsning, så alle lærere i et team har den fornødne viden om læsning. Desuden vigtigt, at der kommer fokus på de elever, der er i store skriftsproglige vanskeligheder med et udvidet samarbejde med kommunens læseklasse(ikt-klassen) med henblik på en større systematisk indsats, som kan munde ud i større gennemførelse af ungdomsuddannelse (aktuel undersøgelse af læseklasseeleverne viser, at alle tidligere læseklasseelever er i gang med et uddannelsesforløb - 3 elever er flyttet fra kommunen). 8

9 Diagram 5: Resultater for dansk ved Folkeskolens afgangsprøver 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 1/11 Dansk læsning Dansk, retskrivninge Dansk skriftlig fremstilling Dansk mundtligt Vurdering af dansk - jf. afgangsprøverne Diciplin Læsning Vi kan konstatere at resultaterne i ungeuniverserne er gået,3 procentpoint tilbage i forhold til 211/212, og ligger,6 procentpoint under sidste års landsgennemsnit. Vi kan konstatere at karaktererne er fra første år med ungeuniverser, hvilket er kendetegnet ved et skoleår med mange lærer- og elevflytninger grundet etableringen af ungeuniverserne. Vi kan konstatere at der er store niveau forskelle mellem de enkelte skoler. Vi kan konstatere at flere elever inkluderes i almenklasser også i ungeuniverserne. Retskrivning Vi kan konstatere at resultaterne i ungeuniverserne er gået,1 procentpoint tilbage i forhold til 211/212, og ligger,6 procentpoint under sidste års landsgennemsnit. Vi kan konstatere at karaktererne er fra første år med ungeuniverser, hvilket er kendetegnet ved et skoleår med mange lærer- og elevflytninger grundet etableringen af ungeuniverserne. Vi kan konstatere at der er store niveau forskelle mellem de enkelte skoler. Skriftlig fremstilling Vi kan konstatere at flere elever inkluderes i almenklasser også i ungeuniverserne. Vi kan konstatere at resultaterne i ungeuniverserne er uændret forhold til 211/212, men ligger,6 procentpoint under sidste års landsgennemsnit. 9

10 Vi kan konstatere at karaktererne er fra første år med ungeuniverser, hvilket er kendetegnet ved et skoleår med mange lærer- og elevflytninger grundet etableringen af ungeuniverserne. Vi kan konstatere at der er store niveau forskelle mellem de enkelte skoler. Vi kan konstatere at flere elever inkluderes i almenklasser også i ungeuniverserne. Mundtlig Vi kan konstatere at resultaterne i ungeuniverserne er gået,2 procentpoint tilbage i forhold til 211/212, og ligger,5 procentpoint under sidste års landsgennemsnit. Vi kan konstatere at karaktererne er fra første år med ungeuniverser, hvilket er kendetegnet ved et skoleår med mange lærer- og elevflytninger grundet etableringen af ungeuniverserne. Vi kan konstatere at der er store niveau forskelle mellem de enkelte skoler. Vi kan konstatere at flere elever inkluderes i almenklasser også i ungeuniverserne. Læseundersøgelsen 213 For syvende gang har vi lavet en kommunal indsamling af gruppelæseprøver på klassetrin. Læseundersøgelsen indgår som bilag til kvalitetsrapporten. Vurderingen laves igen i år på baggrund af læsekonsulenternes landsforenings landsnorm, der blev fastlagt i efteråret 21. I denne norm skelnes mellem tre grupper på alle klassetrin. Ud over denne samlede vurdering, har 4 skoler i juni 213 fået en skriftlig vurdering af skolens resultat i gruppelæseprøverne, mens læsekonsulenten har været til møde om resultaterne med læsevejleder og ledelse på 5 af kommunens skoler. Formålet med disse møder har været at få drøftet fremadrettet indsats i forhold til enkelte årgange/klasser/elever. På de fleste skoler formidler læsevejlederen gruppeprøveresultaterne og på mange skoler deltager læsevejlederen i en klassekonference om læsning eller på teammøder med foks på læsning. Samlet vurdering: Samlet set viser resultaterne i år, at noget kan tyde på, vi ikke længere er så gode til at give eleverne det væsentlige fundament for læring i alle fag, nemlig læsning. Om det er en tendens eller om det handler om turbulens i en periode med store omstillinger vil tiden vise. En speciel bekymring for den store gruppe usikre læsere i 1. og 2. årgang. Samlet fokus på læsning er af stor betydning. Resultatet af National Test i læsning for 2. klase har ændret sig fra at være signifikant bedre end gennemsnittet til at ligge omkring gennemsnittet. På 3. og 4. klassetrin ligger vore resultater omkring landsnormen med et fald i læsere, der kan karakteriseres som sikre og hurtige. Sammenligner vi resultatet med National Test i læsning i 4. klasse, viser det sig her, at vi har skoler, hvor der er plads til forbedringer på såvel sprogforståelse, afkodning som tekstlæsning. Faglig læsning: Det er nu femte år vi laver en samlet vurdering på dette område for kommunen. 1

11 Prøven, der er anvendt, er noget anderledes end de læseprøver, vi bruger på klasse. De prøver, vi anvender her, måler elevernes læseudvikling i forhold til, hvad eleverne som et minimum skal kunne på et bestemt tidspunkt. Den faglige læseprøve er opbygget som afgangsprøven i læsning. Den kan således også måle, hvad en elev kan ud over pensum, hvorfor flere elever vil være i de midterste kategorier. Læseprøven på 5. klassetrin er primært tænkt som et pædagogisk redskab til lærerteamet, og den er god som afsæt i forhold til at have fokus på faglig læsning, hvor samarbejdet mellem forskellige fag er nødvendigt. Læseprøven er et godt udgangspunkt for en indsats i forhold til den enkelte elev og for elevgrupper, ligesom enkelte skoler laver læsekurser og holddeling med afsæt i prøveresultatet. Resultaterne af den længste tekst, der vurderes at være lettest at forstå, viser, at eleverne i Haderslev Kommune har signifikant færre elever, der læser med god læseforståelse i passende tempo, mens der er flere elever med nogenlunde læseforståelse. Resultat af teksten, der er vanskeligere tilgængelig, hvis man ikke er vant til at læse fagbøger, viser, at eleverne i Haderslev Kommune her ligger omkring standardiseringen. Konklusion og vurdering af kvaliteten for faget dansk i folkeskolerne i Haderslev Kommune. Det kan konstateres, at vi generelt set har oplevet en svag tilbagegang i elevernes resultater i faget dansk i Haderslev Kommune i Resultatet dækker over store forskelle mellem skolerne. Der er fortsat brug for den løbende opfølgning på den enkelte elev, enkelte klasse og skole. Der bør være ledelsesmæssig fokus på det elevernes faglige niveau via øget dialog med faglærerne og fagteams. Fra mellemtrinet og ungeuniverset bør der være øget fokus på den faglige læsning. 11

12 2.2 Vurdering af det faglige niveau for matematik samt fysik og kemi på baggrund af de nationale test, folkeskolernes afgangsprøver og skolernes egne vurderinger Vurdering af matematik samt fysik og kemi jf. de nationale test Fag og årgang Matematik 3. årgang Matematik 6. årgang Fysik/kemi 8. årgang Eleverne i Haderslev Kommune ligger under landsgennemsnittet, hvilket svarer til resultatet i Indsatsen på matematikområdet, der blev vedtaget i handleplanen for er påkrævet. Resultatet dækker over store forskelle mellem skolerne og klasserne. Eleverne i Haderslev Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet, men lidt dog tættere på landsgennemsnittet en i Indsatsen på matematikområdet, der blev vedtaget i handleplanen for er påkrævet. Resultatet dækker over store forskelle mellem skolerne og klasserne. Eleverne i Haderslev Kommune ligger under landsgennemsnittet, hvilket er en tilbagegang i forhold til Diagram 6: Resultater for matematik og fysik/kemi ved Folkeskolens afgangsprøver 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 1/11 Matematik, færdighed Matematik,problemregning Fysik/kemi Konklusion og vurdering af kvaliteten for fagene matematik samt fysik/kemi i folkeskolerne i Haderslev Kommune. Det kan konstateres, at niveauet i Haderslev Kommune generelt set ligger under landsgennemsnittet. Resultatet dækker over store forskelle mellem skolerne. Der er brug for en systematik omkring tidlig indsats i matematik, og være løbende opfølgning på den enkelte elev, enkelte klasse og skole. 12

13 Der bør være ledelsesmæssig fokus på det elevernes faglige niveau via øget dialog med faglærerne og fagteams. Fra mellemtrinet bør der være øget fokus på den faglige læsning, herunder begreber, og de faglige følgevirkninger i matematik samt fysik/kemi. 3.3 Vurdering af det faglige niveau for engelsk, biologi og geografi på baggrund af de nationale test og skolernes egen vurderinger Vurderingen af engelsk, geografi og biologi jf. de nationale test Fag og årgang Engelsk 7. årgang Geografi 8. årgang Biologi 8. årgang Eleverne i Haderslev Kommune ligger fortsat under landsgennemsnittet, hvilket også var gældende i Elever i Haderslev Kommune ligger under landsgennemsnittet, hvilket er en tilbagegang i forhold til Eleverne i Haderslev Kommune ligger under landsgennemsnittet, hvilket svarer til resultatet i , hvor eleverne lå lidt over. Konklusion og vurdering af kvaliteten for fagene engelsk, geografi og biologi i folkeskolerne i Haderslev Kommune. Vi kan konstatere at ungeuniverserne som helhed ligger under resultaterne på landsgennemsnittet i forskellig grad i stort set samtlige målinger i nationale test. Vi kan konstatere at der generelt er sket et resultatfald i forhold til skoleår Vi kan konstatere at målingerne af de nationale test er fra første år med ungeuniverser, hvilket er kendetegnet ved et skoleår med mange lærer- og elevflytninger grundet etableringen af ungeuniversernevi kan konstatere at der er store niveau forskelle mellem de enkelte skoler. Vi kan konstatere at flere elever inkluderes i almenklasser også i ungeuniverserne. 13

14 4. De pædagogiske processer var præget af nye forandringer på skolerne. På syv matrikler skulle man indstille sig på en skoledag uden overbygnig. På tre matrikler blev ungeuniverser startet op med mange nye elever og lærere. På ungeuniverserne er der pågået pædagogiske drøftelser omkring udviklingen af ungeuniversets indhold, struktur og profil. Fællesskolerne har fortsat fokus på at arbejde med en fælles identitett og kultur imellem skolerne, f.eks. via fokus på social kapital. Der arbejdes med overgange i børnenes liv mellem dagtilbud og skole i børneuniverset og mellem junior- og ungeuniverser. Flere skoler er påbegyndt drøftelser omkring elevernes udbytte af undervisning og den løbende evaluering. Der er fortsat fokus på inklusion, trivsel- og AKT-arbejdet. 5. Opfølgning på tidligere års kvalitetsrapporter Haderslev Kommune fik dispensation til ikke at udarbejde en kvalitetsrapport for På baggrund af kvalitetsrapporten for blev der i foråret 213 udarbejdet en handleplan for udviklingen af undervisningen. Effekten af denne handleplan kan endnu ikke aflæses. 6. Indsatsområder i udviklingen af undervisningen Følgende indsatsområder indgår i handleplanen: Fortsat udvikling af Ungeuniverserne Inklusionstænkningen/-kulturen Faglig læsning læsning i alle fag med særlig fokus på dansk og matematik Læselyst Udvikling af Børne- og Junioruniverserne herunder brobygningen mellem dagtilbud og skoleområdet Overgange mellem Junioruniverser og Ungeuniverser Overgange til ungdomsuddannelserne 7. Bilag til kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporter/Baggrundsmaterialet fra de enkelte skoler Læseundersøgelsen

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Matematikundervisning på Gram Skole 213 Kvalitetsrapport 212-213 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice 1 Indledning Formålet med denne kvalitetsrapporten er: 1) At styrke kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune. Børne- og Familieservice Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 1AO i Over Jerstal har været ved at lave varmluftsballoner. Den varme luft, der som bekendt stiger til vejrs, blev produceret med hårtørrere. Ballonerne var store affaldsposer.

Læs mere

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice

Kvalitetsrapport Folkeskolerne - Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal 1AO i Over Jerstal har været ved at lave varmluftsballoner. Den varme luft, der som bekendt stiger til vejrs, blev produceret med hårtørrere. Ballonerne var store affaldsposer.

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2011/12 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014

Indhold SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT. Emne: Solrød Folkeskoler i tal. Til: Orientering. Dato: 17. november 2014 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Solrød Folkeskoler i tal Orientering Dato: 17. november 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Indhold Karaktergennemsnit... 2 Folkeskolens afgangsprøver

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 STRUKTUR... 4 FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN... 5 ÅRSHJUL EVALUERING AF ÅRETS KVALITETSRAPPORT... 6 Årshjulet Model... 8 FORVALTNINGENS BEREGNINGER I FORBINDELSE MED SKOLEVÆSNETS

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport

Den kommunale Kvalitetsrapport Den kommunale Kvalitetsrapport - Indhold... Indledning... Nationale og lokale mål for folkeskolerne i Frederikshavn Kommune... De nationale mål:... Kommunale mål... Elevtal... Karakterer ved. klasseprøven...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Center for Børn og Undervisning

Center for Børn og Undervisning Center for Børn og Undervisning Dato 21. februar 2017 Konsulent Finn Sonne Holm Kvalitetsrapport 2015/2016 Rammer for de lokale handleplaner og indsatser på baggrund af resultaterne i skoleåret 2015/2016

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune

Datasamling 2011/12 Frederiksberg Kommune Datasamling 2011/ Frederiksberg Kommune Tabel 1 - Elev- og klassetal pr. 5/9 2011 Skolen ved Bülowsvej Skolen på Duevej Skolen på la Cours Vej Ny Hollænderskolen Lindevangskolen Skolen på Nyelandsvej Søndermarkskolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14

Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport 2013-14 Kvalitetsrapport en evaluering af skoleåret 2013-14 I denne udgave af kvalitetsrapporten sammenfattes en evaluering af kvaliteten og udviklingen på folkeskolerne i Haderslev Kommune

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde

DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN. brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde DE NATIONALE TEST OG KOMMUNEN brug af testresultater i kommunens kvalitetsarbejde Indhold 3 Om denne publikation 4 Om de nationale test 5 Det tester de nationale test 5 Sådan kommer du i gang 6 Adgang

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14

Frederikshavn Kommune. Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Frederikshavn Kommune Den kommunale Kvalitetsrapport Skoleåret 2013-14 Marts 2015 Indhold Indledning... 4 Elevtal... 5 Nationale måltal... 6 Nationale test... 6 De nationale test i dansk læsning.... 7

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9

INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ØVRIGE INDIKATORER... 7 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 8 ANBEFALINGER... 9 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD INDLEDNING... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 ALLE ELEVER SKAL BLIVE SÅ DYGTIGE SOM DE KAN... 4 FOLKESKOLEN SKAL MINDSKE BETYDNINGEN AF SOCIAL BAGGRUND I FAGLIGE RESULTATER... 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013/14. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning

Kvalitetsrapport 2013/14. Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Kvalitetsrapport 2013/14 Lolland Kommunale Skolevæsen - Beretning Kvalitetsrapport 2013/14 Lolland kommunale skolevæsen - Beretning Lolland Kommune Skolesektoren Efteråret 2014 Redaktion: Skolesektoren

Læs mere

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017

Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2016/2017 BUU orienteres

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 7:

Forslag fra arbejdsgruppe 7: Forslag fra arbejdsgruppe 7: - En målstyret skole Marts 2015 Billeder: Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Der er 3 nationale

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017

SKOLEUDVIKLINGSPLAN 2015/ /2017 2015/2016 2016/2017 ØREBROSKOLEN 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indledning 1 Sammenfattende helhedsvurdering 3 Skoleudviklingsplanen i perspektivet af Kvalitetsrapporten version 2.0 6 Indsatsområder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret

Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret Vordingborg Kommunes kvalitetetsrapport 2009-2010 Skolens kvalitetsrapport omfatter skoleåret 2009-2010. 1. Kommunens elev- og klassetal Skolens elev-og klassetal for henholdsvis normalklasseundervisning

Læs mere

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016.

Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Paradisbakkeskolen matematikpolitik. Skoleåret 2015 2016. Indsat fra Bornholms Regionskommunes Matematikmålsætning : Folketingets mål: 1) Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version

Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport Light version Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes skolevæsen Kvalitetsrapport 2011 2012 Light version KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011 KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2009/2010 & 2010/2011 Godkendt i Byrådet den 22. december 2011 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Rammebetingelser... 11 PPR VESTHIMMERLANDS

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40

Kvalitetsrapport 2013-2014. 1 of 40 Kvalitetsrapport 2013-2014 1 of 40 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 6 3. Mål og resultatmål... 6 3.1. Nationalt fastsatte mål og resultatmål... 6 4. Folkeskolen

Læs mere

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Notat Vedrørende: Notat vedr. nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnavn: Resultater af nationale tests og afgangsprøvekarakterer 2015/2016 Sagsnummer: 17.01.10-P05-1-16 Skrevet af: Louise

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel

Nøgletal Placering Udvikling Tiltag Tema 1: Resultater Trivsel Nøgletal for folkeskoleområdet 2016 Kommunernes Landsforening udarbejder udvalgte nøgletal for folkeskoleområdet. Første gang kommunerne fik tilsendt de centrale nøgletal var i december 2015. Nøgletallene

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende

Skolerapporten beskriver kort de nationale og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende Indhold 2 Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj for folkeskoleområdet, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning med henblik på at følge elevernes læringsprogression

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere