Studieordning E Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade"

Transkript

1 26.juni 2008 cst J.Nr Studieordning E Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed til Byggetekniker samt Kort- og landmålingstekniker E2008-BAK2S-OBL doc Side 1 af 18

2 Indhold 1. Forord Emneområder og mål Emneområdet alment Emnet kommunikation Emnet arbejdsmetodik Emnet organisation og samarbejde Emnet informationsteknologi Emnet talforståelse og anvendt matematik/fysik Emnet fremmedsprog Emneområdet virksomhed Emnet virksomhedsdrift og administration Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion (BAK) Emnet datapræsentation og kortproduktion (KLT) Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering(bak) Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning (BAK) Indhold og varighed...8 AOS Arbejdsmetodik, organisation og samarbejde (BAK og KLT)...9 ADE Anvendt dansk og engelsk (BAK og KLT)...10 AMF Anvendt matematik og fysik (BAK og KLT)...11 VDA Virksomhedsdrift og administration (BAK og KLT)...12 PMK Produktionsmetoder, konstruktioner (BAK)...13 PMM Produktionsmetoder, materialer (BAK)...14 PMP Produktionsmetoder, processer (BAK)...15 KPA Konstruktion og projektering, arkitekt (BAK)...16 KPI Konstr. og projektering, installationsingeniør (BAK)...17 OAL Opmåling og afsætning, landinspektør (BAK)...18 E2008-BAK2S-OBL doc Side 2 af 18

3 1. Forord Semesterbeskrivelsen er en del af studieordning for uddannelsen til bygningskonstruktør, med afstigningsmulighed til byggetekniker (AK) samt kort- og landmålingstekniker (AK). Semesterbeskrivelsen kan således ikke stå alene, men må altid forstås i sammenhæng med den generelle del. Den generelle del giver de overordnede rammer, vilkår og betingelser for uddannelsen, medens semesterbeskrivelsen giver de nære rammer, vilkår og betingelser for semesteret. Semesterbeskrivelsen er så at sige det daglige arbejdspapir på semesteret. Semesterbeskrivelsen justeres hvert semester i henhold til udviklingen i branchen og i henhold til erfaringer indhøstet i undervisningsforløbet. Disse justeringer af semesterbeskrivelsen opfattes ikke som juridiske ændringer af studieordningen og vil derfor ikke markere sig i en formel udgivelse af en ny studieordning, men blot i en justering af indholdet i undervisningen semester for semester. E2008-BAK2S-OBL doc Side 3 af 18

4 2. Emneområder og mål 2.1. Emneområdet alment Emnet kommunikation Målet er, at den studerende kan præsentere og redegøre for bygge- og anlægsfaglige problemstillinger og vælge relevante kommunikationsmidler hertil. Målet er, at den studerende kan udarbejde de til forprojektet hørende dokumenter i henhold til givne standarder og fælles principper. udarbejde referater af projekteringsmøder. kan præsentere og redegøre mundtligt for projektet kan understøtte den mundtlige præsentation med digital præsentation (f.eks. PowerPoint) forelægge et projekts dokumenter Emnet arbejdsmetodik Målet er, at den studerende ud fra givne faglige problemstillinger kan udvælge, tilrettelægge og anvende relevante løsningsmodeller og metoder. Målet er, at den studerende kan overskue en given opgave, sortere given information, samt vælge mulige systemer og metoder til løsning af opgaven. Tilpasse projekteringen til fasemodellen bruge almindeligt anerkendte ordens- og sorteringssystemer. vælge konstruktive løsninger og materialer på baggrund af systematiske analyser Emnet organisation og samarbejde Målet er, at den studerende kan deltage i samarbejde om løsning af opgaver og kan forstå sin egen funktion i den organisatoriske helhed. Målet er, at den studerende kan planlægge eget arbejde med henblik på at løse en konkret arbejdsopgave. forberede og styre møder. udføre og anvende mødereferater med henblik på at styre arbejdsopgaver i samarbejde med andre. anvende relevante redskaber til planlægning og styring af egen arbejdsindsats. E2008-BAK2S-OBL doc Side 4 af 18

5 løse projekteringsarbejder i samarbejde med andre. kommunikere mundtligt og skriftligt med sine samarbejdspartnere Emnet informationsteknologi Målet er, at den studerende kan anvende relevante IT-programmer inden for professionsområdet. (IT-undervisningen integreres som en naturlig del i al øvrig undervisning og optræder derfor ikke som selvstændigt emne eller fag i semesterplanlægningen.) Emnet talforståelse og anvendt matematik/fysik Målet er, at den studerende: kan foretage relevante beregninger og kan bedømme talresultaters rigtighed og betydning i den sammenhæng, hvori de indgår. Målet er, at den studerende kan: udføre til projektet hørende simple beregninger i henhold til givne standarder og fælles principper. opstille enkle ligninger og løse problemer i relevante praktiske opgaver, som er baseret på funktionsbegrebet. beregne vinkler, sider og arealer i retvinklede og vilkårlige trekanter. opbygge et koordinatsystem med hensigtsmæssige akseenheder, herunder koordinatsystemer med omløbsretning MED uret. afsætte punkter, bestemme afstande, tegne linier og opstille ligninger for rette linier og cirkelbuer. tegne grafen for en funktion. anvende formler og tabeller til relevante tekniske beregninger. redegøre for bevægelse, arbejde og effekt. redegøre tilstandsændringer i forbindelse med indeklimaanlæg. redegøre for udvidelse og transmission. udføre vektorregning Emnet fremmedsprog Målet er, at den studerende: kan læse og forstå helheden i fagligt betonede tekster og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på et valgt fremmedsprog - fortrinsvis engelsk. Målet er, at den studerende kan: E2008-BAK2S-OBL doc Side 5 af 18

6 udarbejde til projektet hørende dokumenter i henhold til givne standarder og fælles principper på engelsk. præsentere og redegøre mundtligt for projektets hovedlinier på engelsk. læse og forstå helheden i almene og fagligt betonede tekster på engelsk Emneområdet virksomhed Emnet virksomhedsdrift og administration Målet er, at den studerende: kan udføre administrative og økonomiske opgaver på grundlag af kendskab til branchens organisatoriske forhold og virksomhedstyper. Målet er, at den studerende: kan gøre rede for almindeligt forekommende bygge- og anlægsvirksomheders samt rådgivningsfirmaers organisation, opbygning og virkeområder. kan gøre rede for almindeligt forekommende forhold, der bestemmer en virksomheds økonomi. kan kalkulere firmaets udgifter ved gennemførelse af en given opgave Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion (BAK) Målet er, at den studerende: har viden om produktionsmetoder og processer. kan give anvisninger om arbejdsteknikker og udførelsesteknikker indenfor bygge- og anlægsproduktion, herunder kan sætte relevante kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Målet er, at den studerende kan: udarbejde procesdiagrammer som anskueliggør byggeriets arbejdsprocesser. beskrive og redegøre for produktionsmetoder Emnet datapræsentation og kortproduktion (BAK) Målet er, at den studerende: kan redegøre for opbygningen og anvendelsen af kortsystemer i Danmark. har viden om produktionsmetoder og processer. Målet er, at den studerende kan: E2008-BAK2S-OBL doc Side 6 af 18

7 udarbejde et Geografisk Informations System indeholdende relevante data. beskrive og redegøre for anvendelse af geografisk information. Redegøre for forskellige korttypers anvendelighed og funktion 2.4. Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering(bak) Målet er, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan gennemføre projekteringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet. Projektering Målet er, at den studerende på grundlag af et projektforslag, kan udføre forprojektering i forbindelse med mindre bygge- og anlægsarbejder. tilpasse bygningskonstruktioner efter gældende lovgivning, herunder regler om miljø. træffe selvstændige beslutninger om materialer og arbejdsmetoder. Konstruktioner Målet er, at den studerende kan udarbejde forprojekt for bygnings- eller anlægskonstruktioner under hensyntagen til relevante produktionsmetoder. løse konstruktive opgaver ved anvendelse af traditionelle bygningskonstruktioner. Tekniske anlæg udarbejde forprojekt for tekniske anlæg, herunder overslagsmæssigt dimensionere simple tekniske anlæg samt indpasse de tekniske anlæg i de aktuelle konstruktioner. placere kontakter og afbrydere i forbindelse med elinstallationer Komplettering, overflader og inventar udarbejde projekt for bygningers aptering, hvormed menes komplettering, overflader og inventar, på grundlag af de opstillede principper og funktionskrav. Tegningsmateriale ordne tegningsmaterialet hierarkisk i henhold til fælles tegningsprincipper og systematisere det, så det beskriver hele bygningens geometri, konstruktion og materialetyper. Beskrivelser Målet er, at den studerende kan udarbejde grundlaget for bygningsdelsbeskrivelser. Materialer Målet er, at den studerende kan foretage et begrundet materialevalg baseret på funktionskrav. beskrive materialer fyldestgørende og entydigt. E2008-BAK2S-OBL doc Side 7 af 18

8 udarbejde materialeudsagn med korrekte materialekonstanter, måleenheder m.v Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning (BAK) Målet er, at den studerende kritisk kan vurdere byggefelter og anvende dette under projekteringen. Målet er, at den studerende kan: arbejde med GIS i forbindelse med kommunens tekniske grundkort og lokalplan. arbejde med GIS i forbindelse med værker og væseners ledningsplaner og øvrige oplysninger. arbejde med traditionelle kort og planer. opmåle et område polært. beregne og udtegne korrekt situationsplan ved anvendelse af CAD. udfærdige en afsætningsplan. 3. Indhold og varighed Semesterets indhold og varighed, anvendt litteratur med videre beskrives i efterfølgende emnebeskrivelserne. Københavns Erhvervsakademi Bente Øhrstrøm Studierektor Claudio Spaziani Testa Studieleder E2008-BAK2S-OBL doc Side 8 af 18

9 AOS Arbejdsmetodik, organisation og samarbejde (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 1,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende kan, ud fra givne faglige problemstillinger, udvælge, tilrettelægge og anvende relevante løsningsmodeller og metoder. Den studerende kan deltage i udvikling af samarbejdsformer om løsning af opgaver og kan forstå sin egen situation i den organisatoriske helhed. Personlige handlingsplaner Tilrettelæggelse og drift at projekteringsarbejdet i grupperne og klassens arbejde i øvrigt. Succesivmetoden Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med semesterets opgaver. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. PAR s ydelsesbeskrivelse (Byggedata på nettet) E2008-BAK2S-OBL doc Side 9 af 18

10 ADE Anvendt dansk og engelsk (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende kan præsentere og redegøre detaljeret for bygge- og anlægsfaglige problemstillinger og argumentere for valgte løsninger. Den studerende kan udarbejde byggefaglige dokumenter, kan forstå og anvende basalt byggefagligt engelsk samt gennemføre en kort mundtlig præsentation på engelsk. Digital virksomhedsmanual Byggesagsdokumentation Korrespondance Mødeteknik Præsentationsteknik Argumentation for valg af løsninger Layout Simplere engelske fagtekster Engelsk korrespondance Engelsk mødeteknik Tekstbehandling, Internettet, -systemet, PowerPoint, KEA`s it-struktur Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med semesterets opgaver. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Håndbog i nudansk, Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen, Politikens Forlag Sprog og tale, mundtlighed i dansk, Jimmy Zander Hagen, Systime Bedre Breve Bedre s, Per Salling, Forlaget Samfundslitteratur Mail på arbejde, Ole Carsten Pedersen og Karen Lerstrup Pedersen, Børsens Forlag -Standard for byggeprojekter 2005, BIPS-publikation C206, oktober 2006 Nudansk ordbog, Politikens Forlag (evt. retskrivningsordbogen på Building English, Michael Pierce, Systime Dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog, Gyldendal (el. lign.) (findes digitalt på skolens net) L&H Bygge- og anlægsteknisk ordbog (findes digitalt på skolens net) Intro-hæfte i Word Intro-hæfte i PowerPoint E2008-BAK2S-OBL doc Side 10 af 18

11 AMF Anvendt matematik og fysik (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3,00 Revideret Målsætning Den studerende kan selvstændigt og i gruppe udarbejde, dokumentere og vurdere bygningsmæssige beregninger v.hj.a. relevante metoder og modeller Hovedindhold Bygningsfysik herunder varmetransmission, diffusion og kondens Bygningsstatik herunder: plangeometri, momentberegninger, og ligevægtsbetragtninger. Inertimoment Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. 1. semester skal være gennemført. De opnåede færdigheder indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Intern vejledende evaluering (standpunktsprøve) Ingen Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Teknisk matematik Intro 2. sem, undervisningsmateriale AMF E2008-BAK2S-OBL doc Side 11 af 18

12 VDA Virksomhedsdrift og administration Emneområde Virksomhed Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3 Revideret Målsætning Hovedindhold Den studerende skal have kendskab, subsidiært viden, om virksomhedens drift, således at den studerende under vejledning kan udføre administrative og økonomiske opgaver dels i forhold til virksomheden, dels i forhold til byggesagen Samfundet Selskabsformer Registrering og oplysningspligt mm Individet og gruppen Personlig planlægning og styring Tegnestuen som virksomhed Forretnings ide Budgetter, regnskaber, indtægter og omkostninger Timesedler og udlægsregnskab Beregning af rådgiverhonorar Kontoplaner, konteringer, udstedelse af fakturaer Tegnestuemanualens struktur og hovedindhold Byggesagen Byggesagens budget og regnskab De professionelle bygherrers budget og regnskabssystemer Undervisningsform Forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur PPU (Projektorienteret, problemorienteret undervisning med udgangspunkt i den tværfaglige opgave). Gruppearbejde med 4 gruppemedlemmer (om nødvendigt 3 eller 5) En afgrænset del af projektet udføres individuelt Selvstudier 1. semester skal være gennemført AOS, ADE, AMF, KPA, KPI, OAL, PMK, PMM og PMP Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ekstern censor Efter 7-trins-skalaen Efter nærmere aftale med underviseren. E2008-BAK2S-OBL doc Side 12 af 18

13 PMK Produktionsmetoder, konstruktioner (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester. Varighed Status ECTS point 1,25 Revideret Målsætning Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at gennemføre forprojekteringsopgaver inden for husbygningsområdet hørende under BR 08. I denne forbindelse skal den studerende have viden om produktionsmetoder og kunne give anvisninger om arbejds- og udførelsestekniker inden for bygge- og anlægsproduktion, herunder kunne sætte kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Byggeprincip i råhuset. Bærende og/eller stabiliserende bygningsdele Jordbund Fundamenter Kældervægge Ydervægge Dæk Søjler Bjælker Gulve Tagkonstruktioner Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. SBI 181 Fundering af mindre bygninger SBI 189 Småhuse SBI 186 Småhuses stabilitet TRÆ 28 - Træspærfag TRÆ 31 - Træspærfag Dimensionering med diagrammer SBI 214 Klimaskærmens lufttæthed E2008-BAK2S-OBL doc Side 13 af 18

14 PMM Produktionsmetoder, materialer (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester. Varighed Status ECTS point 1,25 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at gennemføre forprojekteringsopgaver inden for husbygningsområdet hørende under BR-S98 og BR 08. I denne forbindelse skal den studerende kunne omsætte viden om produktionsmetoder og processer, specielt relateret til materialer. Generel materialelære ( Stål og plast m. m.) forsat. Materialeklassifikation DBK Materialekemi (Korrosion m.m.) Materialetekst på tegninger og i bygningsdelsbeskrivelser. Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning, ekskursion. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMP, KPA, KPK, KPI og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Byggeriets materialer SBI 196 Indeklimahåndbogen BYG-ERFA SBI-rapport 230 Indeklimaets påvirkninger E2008-BAK2S-OBL doc Side 14 af 18

15 PMP Produktionsmetoder, processer (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 2,50 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Målet er, at den studerende kan udføre forprojektering af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med et mindre boligbyggeri, har viden om produktionsmetoder og processer, kan give anvisninger om arbejdsteknikker og udførelsesteknikker, herunder kunne sætte relevante kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Organisationsdiagram for byggesag Tidsplan for projektering og produktion Aktivitetssortering Procesdiagram. Beregninger af produktionstider. Udbudsdokumenter Byggesagsbeskrivelse (BSB) Arbejdsbeskrivelser (ARB) Nøgletal for byggeri Prisregulering/prisindeks Summarisk overslag Overslag på bygningsdelsniveau. Indretning af byggeplads. Plan for sikkerhed og sundhed. (PSS) Produktionsmetoder og processer. Kvalitetssikring PAR og FRI. Udbudstidsplan Udbudskontrolplan. Udbudsbrev MS-projekt, Sigma, Teori og projektarbejde. Der arbejdes i grupper på 3-4 personer, projektorganiseret og tværfagligt. 1. semester skal være gennemført. Det tværfaglige projekt (forprojektering, mindre tæt-lavt boligbyggeri). Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. V&S prisbøger (bygningsdele og husbygning brutto). 3D-arbejdsmetode Anlægteknik 2 Bips-beskrivelsesystem. E2008-BAK2S-OBL doc Side 15 af 18

16 KPA Konstruktion og projektering, arkitekt (BAK) Emneområde Projektering Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 7,00 Revideret Målsætning Den studerende skal på et relativt elementært niveau: Demonstrere rumlig forestillingsevne. Kunne redegøre projekteringsmæssigt for en mindre bygning i 2 etager. Kunne kommunikere såvel tegnings- som dokumentmateriale for et komplekst byggeprojekt. Være i stand til systematisk og analytisk at gennemføre en fasedelt projektering. Sikre at bygningskonstruktioner og materialer er velvalgte og velegnede, og indgår naturligt i arkitektur og byggeproces. Sikre plads til og vælge principper for hovedkonstruktioner. Sikre plads til og vælge principper for installationsføringer. Kunne følge det udleverede Dispositionsforslags arkitektoniske intentioner i projekteringen. Kunne bestride arbejdet med almindelig forekommende IT-programmer og -værktøjer til projektering. Den studerende skal være i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre, at gennemføre et projekteringsforløb gennem forprojektfasen indenfor husbygningsområdet hørende under BR-S98. Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Projekteringsmetodik. Den fasedelte projektering. Forberedelse af projektmateriale. Granskning af projektforslag Modulplanlægning og modulprojektering Kravlister for normalkonstruktioner. Egenskabsanalyse for udvælgelse af normalkonstruktioner. Overordnet installationsplanlægning. Føringsveje. Målsætning ud fra modulnet. Køkken og vådrum. Udarbejde myndighedsprojekt. Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning, ekskursion. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en mindre bebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPK, KPI og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. BR-95 med tillæg samt BR-S98. SBI-anvisning 189 Småhuse. SBI-anvisning 168.BYG-ERFA ) HFB (på nettet). TOR-22 projektering og TOR-24 specifikationer.murerhåndbogen 1999 SBI-196 Indeklimahåndbogen.SBI-178 Fugtisolering i bygninger.sbi-172 Bygningers lydisolering. SBI-anvisning 169 og 180 Vådrum E2008-BAK2S-OBL doc Side 16 af 18

17 KPI Konstruktion Produktion, Installationsingeniør Emneområde: Projektering Placering: 2. semester Varighed: Status: ECTS - point: 4,00 Revideret: Målsætning: Hovedindhold: Den studerende skal være i stand til selvstændigt, og i samarbejde med andre, at gennemføre et projekteringsforløb indenfor husbygningsområdet i.h.t. bygningsreglementet (BR). Kunne vælge de installationer der dække boligens nødvendige behov for forsyning, bortledning og godt indeklima. Kunne beregne boligens samlede energibehov og foretage nødvendige valg og komme med løsningsforslag til hvordan boligen kan overholde bygningsreglementets energimæssige krav. Der opstilles med baggrund i en indeklimaundersøgelse et behov for de tekniske installationer. Forenklede beregningsmetoder for de tekniske anlæg (forsynings-, fordelings- og bortskaffelsesanlæg). Bygningsfysik (fugt, temperatur og U-værdier i klimaskærmen). Bygningens energibehov og krav iflg. BR. Bygningers indeklimaregulering: (Fokus på forbrugs- og fordelingsanlæg). Kravformulering specielt for termisk og atmosfærisk indeklima. Projektering af klimaregulerende bygningsdele afskærmninger, valg af bygningsmaterialer o.l. samt nødvendige indeklimaregulerende installationer. El- og belysningsinstallationer. Ventilation i.h.t. BR-krav. Energiforsyning: Der gives en orientering om alternative energiformer. Lyd (Støj fra installationer) Undervisningsform: Helhedsorienteret, projektorganiseret gruppearbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. Forudsætninger: Relationer: Prøveform: Censur: Bedømmelse: Litteratur: 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen. Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. KPI-oversigten 1-2 semester. Bips tegningsstandarder. E2008-BAK2S-OBL doc Side 17 af 18

18 OAL Opmåling og afsætning, landinspektør (BAK) Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 4,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Målet er, at den studerende kan redegøre for de bebyggelsesregulerende bestemmelser indenfor et givet område Hvad er GIS og Kartografisk repræsentation Databaser Rasterdata og vektordata De digitale danske kortværker GeokodningAdresser Ortofoto og satellitbilleder Metadata og kortstandarder Geodata i Danmark Anvendelse på: Ejendomsretlige data Administrative data Vejledning til opgravning Gennemgange, praktiske gruppeøvelser, vejledning. Øvelse - Brug af GIS på internettet 1. semester skal være gennemført. Emnet OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Kompendier, artikler / E2008-BAK2S-OBL doc Side 18 af 18

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og hus i 2 3 plan SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og hus i 2 3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Rektor Jens Mejer Pedersen Claus Holm Thomsen Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, cht@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere