Studieordning E Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade"

Transkript

1 26.juni 2008 cst J.Nr Studieordning E Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed til Byggetekniker samt Kort- og landmålingstekniker E2008-BAK2S-OBL doc Side 1 af 18

2 Indhold 1. Forord Emneområder og mål Emneområdet alment Emnet kommunikation Emnet arbejdsmetodik Emnet organisation og samarbejde Emnet informationsteknologi Emnet talforståelse og anvendt matematik/fysik Emnet fremmedsprog Emneområdet virksomhed Emnet virksomhedsdrift og administration Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion (BAK) Emnet datapræsentation og kortproduktion (KLT) Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering(bak) Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning (BAK) Indhold og varighed...8 AOS Arbejdsmetodik, organisation og samarbejde (BAK og KLT)...9 ADE Anvendt dansk og engelsk (BAK og KLT)...10 AMF Anvendt matematik og fysik (BAK og KLT)...11 VDA Virksomhedsdrift og administration (BAK og KLT)...12 PMK Produktionsmetoder, konstruktioner (BAK)...13 PMM Produktionsmetoder, materialer (BAK)...14 PMP Produktionsmetoder, processer (BAK)...15 KPA Konstruktion og projektering, arkitekt (BAK)...16 KPI Konstr. og projektering, installationsingeniør (BAK)...17 OAL Opmåling og afsætning, landinspektør (BAK)...18 E2008-BAK2S-OBL doc Side 2 af 18

3 1. Forord Semesterbeskrivelsen er en del af studieordning for uddannelsen til bygningskonstruktør, med afstigningsmulighed til byggetekniker (AK) samt kort- og landmålingstekniker (AK). Semesterbeskrivelsen kan således ikke stå alene, men må altid forstås i sammenhæng med den generelle del. Den generelle del giver de overordnede rammer, vilkår og betingelser for uddannelsen, medens semesterbeskrivelsen giver de nære rammer, vilkår og betingelser for semesteret. Semesterbeskrivelsen er så at sige det daglige arbejdspapir på semesteret. Semesterbeskrivelsen justeres hvert semester i henhold til udviklingen i branchen og i henhold til erfaringer indhøstet i undervisningsforløbet. Disse justeringer af semesterbeskrivelsen opfattes ikke som juridiske ændringer af studieordningen og vil derfor ikke markere sig i en formel udgivelse af en ny studieordning, men blot i en justering af indholdet i undervisningen semester for semester. E2008-BAK2S-OBL doc Side 3 af 18

4 2. Emneområder og mål 2.1. Emneområdet alment Emnet kommunikation Målet er, at den studerende kan præsentere og redegøre for bygge- og anlægsfaglige problemstillinger og vælge relevante kommunikationsmidler hertil. Målet er, at den studerende kan udarbejde de til forprojektet hørende dokumenter i henhold til givne standarder og fælles principper. udarbejde referater af projekteringsmøder. kan præsentere og redegøre mundtligt for projektet kan understøtte den mundtlige præsentation med digital præsentation (f.eks. PowerPoint) forelægge et projekts dokumenter Emnet arbejdsmetodik Målet er, at den studerende ud fra givne faglige problemstillinger kan udvælge, tilrettelægge og anvende relevante løsningsmodeller og metoder. Målet er, at den studerende kan overskue en given opgave, sortere given information, samt vælge mulige systemer og metoder til løsning af opgaven. Tilpasse projekteringen til fasemodellen bruge almindeligt anerkendte ordens- og sorteringssystemer. vælge konstruktive løsninger og materialer på baggrund af systematiske analyser Emnet organisation og samarbejde Målet er, at den studerende kan deltage i samarbejde om løsning af opgaver og kan forstå sin egen funktion i den organisatoriske helhed. Målet er, at den studerende kan planlægge eget arbejde med henblik på at løse en konkret arbejdsopgave. forberede og styre møder. udføre og anvende mødereferater med henblik på at styre arbejdsopgaver i samarbejde med andre. anvende relevante redskaber til planlægning og styring af egen arbejdsindsats. E2008-BAK2S-OBL doc Side 4 af 18

5 løse projekteringsarbejder i samarbejde med andre. kommunikere mundtligt og skriftligt med sine samarbejdspartnere Emnet informationsteknologi Målet er, at den studerende kan anvende relevante IT-programmer inden for professionsområdet. (IT-undervisningen integreres som en naturlig del i al øvrig undervisning og optræder derfor ikke som selvstændigt emne eller fag i semesterplanlægningen.) Emnet talforståelse og anvendt matematik/fysik Målet er, at den studerende: kan foretage relevante beregninger og kan bedømme talresultaters rigtighed og betydning i den sammenhæng, hvori de indgår. Målet er, at den studerende kan: udføre til projektet hørende simple beregninger i henhold til givne standarder og fælles principper. opstille enkle ligninger og løse problemer i relevante praktiske opgaver, som er baseret på funktionsbegrebet. beregne vinkler, sider og arealer i retvinklede og vilkårlige trekanter. opbygge et koordinatsystem med hensigtsmæssige akseenheder, herunder koordinatsystemer med omløbsretning MED uret. afsætte punkter, bestemme afstande, tegne linier og opstille ligninger for rette linier og cirkelbuer. tegne grafen for en funktion. anvende formler og tabeller til relevante tekniske beregninger. redegøre for bevægelse, arbejde og effekt. redegøre tilstandsændringer i forbindelse med indeklimaanlæg. redegøre for udvidelse og transmission. udføre vektorregning Emnet fremmedsprog Målet er, at den studerende: kan læse og forstå helheden i fagligt betonede tekster og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på et valgt fremmedsprog - fortrinsvis engelsk. Målet er, at den studerende kan: E2008-BAK2S-OBL doc Side 5 af 18

6 udarbejde til projektet hørende dokumenter i henhold til givne standarder og fælles principper på engelsk. præsentere og redegøre mundtligt for projektets hovedlinier på engelsk. læse og forstå helheden i almene og fagligt betonede tekster på engelsk Emneområdet virksomhed Emnet virksomhedsdrift og administration Målet er, at den studerende: kan udføre administrative og økonomiske opgaver på grundlag af kendskab til branchens organisatoriske forhold og virksomhedstyper. Målet er, at den studerende: kan gøre rede for almindeligt forekommende bygge- og anlægsvirksomheders samt rådgivningsfirmaers organisation, opbygning og virkeområder. kan gøre rede for almindeligt forekommende forhold, der bestemmer en virksomheds økonomi. kan kalkulere firmaets udgifter ved gennemførelse af en given opgave Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion (BAK) Målet er, at den studerende: har viden om produktionsmetoder og processer. kan give anvisninger om arbejdsteknikker og udførelsesteknikker indenfor bygge- og anlægsproduktion, herunder kan sætte relevante kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Målet er, at den studerende kan: udarbejde procesdiagrammer som anskueliggør byggeriets arbejdsprocesser. beskrive og redegøre for produktionsmetoder Emnet datapræsentation og kortproduktion (BAK) Målet er, at den studerende: kan redegøre for opbygningen og anvendelsen af kortsystemer i Danmark. har viden om produktionsmetoder og processer. Målet er, at den studerende kan: E2008-BAK2S-OBL doc Side 6 af 18

7 udarbejde et Geografisk Informations System indeholdende relevante data. beskrive og redegøre for anvendelse af geografisk information. Redegøre for forskellige korttypers anvendelighed og funktion 2.4. Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering(bak) Målet er, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan gennemføre projekteringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet. Projektering Målet er, at den studerende på grundlag af et projektforslag, kan udføre forprojektering i forbindelse med mindre bygge- og anlægsarbejder. tilpasse bygningskonstruktioner efter gældende lovgivning, herunder regler om miljø. træffe selvstændige beslutninger om materialer og arbejdsmetoder. Konstruktioner Målet er, at den studerende kan udarbejde forprojekt for bygnings- eller anlægskonstruktioner under hensyntagen til relevante produktionsmetoder. løse konstruktive opgaver ved anvendelse af traditionelle bygningskonstruktioner. Tekniske anlæg udarbejde forprojekt for tekniske anlæg, herunder overslagsmæssigt dimensionere simple tekniske anlæg samt indpasse de tekniske anlæg i de aktuelle konstruktioner. placere kontakter og afbrydere i forbindelse med elinstallationer Komplettering, overflader og inventar udarbejde projekt for bygningers aptering, hvormed menes komplettering, overflader og inventar, på grundlag af de opstillede principper og funktionskrav. Tegningsmateriale ordne tegningsmaterialet hierarkisk i henhold til fælles tegningsprincipper og systematisere det, så det beskriver hele bygningens geometri, konstruktion og materialetyper. Beskrivelser Målet er, at den studerende kan udarbejde grundlaget for bygningsdelsbeskrivelser. Materialer Målet er, at den studerende kan foretage et begrundet materialevalg baseret på funktionskrav. beskrive materialer fyldestgørende og entydigt. E2008-BAK2S-OBL doc Side 7 af 18

8 udarbejde materialeudsagn med korrekte materialekonstanter, måleenheder m.v Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning (BAK) Målet er, at den studerende kritisk kan vurdere byggefelter og anvende dette under projekteringen. Målet er, at den studerende kan: arbejde med GIS i forbindelse med kommunens tekniske grundkort og lokalplan. arbejde med GIS i forbindelse med værker og væseners ledningsplaner og øvrige oplysninger. arbejde med traditionelle kort og planer. opmåle et område polært. beregne og udtegne korrekt situationsplan ved anvendelse af CAD. udfærdige en afsætningsplan. 3. Indhold og varighed Semesterets indhold og varighed, anvendt litteratur med videre beskrives i efterfølgende emnebeskrivelserne. Københavns Erhvervsakademi Bente Øhrstrøm Studierektor Claudio Spaziani Testa Studieleder E2008-BAK2S-OBL doc Side 8 af 18

9 AOS Arbejdsmetodik, organisation og samarbejde (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 1,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende kan, ud fra givne faglige problemstillinger, udvælge, tilrettelægge og anvende relevante løsningsmodeller og metoder. Den studerende kan deltage i udvikling af samarbejdsformer om løsning af opgaver og kan forstå sin egen situation i den organisatoriske helhed. Personlige handlingsplaner Tilrettelæggelse og drift at projekteringsarbejdet i grupperne og klassens arbejde i øvrigt. Succesivmetoden Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med semesterets opgaver. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. PAR s ydelsesbeskrivelse (Byggedata på nettet) E2008-BAK2S-OBL doc Side 9 af 18

10 ADE Anvendt dansk og engelsk (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende kan præsentere og redegøre detaljeret for bygge- og anlægsfaglige problemstillinger og argumentere for valgte løsninger. Den studerende kan udarbejde byggefaglige dokumenter, kan forstå og anvende basalt byggefagligt engelsk samt gennemføre en kort mundtlig præsentation på engelsk. Digital virksomhedsmanual Byggesagsdokumentation Korrespondance Mødeteknik Præsentationsteknik Argumentation for valg af løsninger Layout Simplere engelske fagtekster Engelsk korrespondance Engelsk mødeteknik Tekstbehandling, Internettet, -systemet, PowerPoint, KEA`s it-struktur Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med semesterets opgaver. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Håndbog i nudansk, Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen, Politikens Forlag Sprog og tale, mundtlighed i dansk, Jimmy Zander Hagen, Systime Bedre Breve Bedre s, Per Salling, Forlaget Samfundslitteratur Mail på arbejde, Ole Carsten Pedersen og Karen Lerstrup Pedersen, Børsens Forlag -Standard for byggeprojekter 2005, BIPS-publikation C206, oktober 2006 Nudansk ordbog, Politikens Forlag (evt. retskrivningsordbogen på Building English, Michael Pierce, Systime Dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog, Gyldendal (el. lign.) (findes digitalt på skolens net) L&H Bygge- og anlægsteknisk ordbog (findes digitalt på skolens net) Intro-hæfte i Word Intro-hæfte i PowerPoint E2008-BAK2S-OBL doc Side 10 af 18

11 AMF Anvendt matematik og fysik (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3,00 Revideret Målsætning Den studerende kan selvstændigt og i gruppe udarbejde, dokumentere og vurdere bygningsmæssige beregninger v.hj.a. relevante metoder og modeller Hovedindhold Bygningsfysik herunder varmetransmission, diffusion og kondens Bygningsstatik herunder: plangeometri, momentberegninger, og ligevægtsbetragtninger. Inertimoment Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. 1. semester skal være gennemført. De opnåede færdigheder indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Intern vejledende evaluering (standpunktsprøve) Ingen Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Teknisk matematik Intro 2. sem, undervisningsmateriale AMF E2008-BAK2S-OBL doc Side 11 af 18

12 VDA Virksomhedsdrift og administration Emneområde Virksomhed Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3 Revideret Målsætning Hovedindhold Den studerende skal have kendskab, subsidiært viden, om virksomhedens drift, således at den studerende under vejledning kan udføre administrative og økonomiske opgaver dels i forhold til virksomheden, dels i forhold til byggesagen Samfundet Selskabsformer Registrering og oplysningspligt mm Individet og gruppen Personlig planlægning og styring Tegnestuen som virksomhed Forretnings ide Budgetter, regnskaber, indtægter og omkostninger Timesedler og udlægsregnskab Beregning af rådgiverhonorar Kontoplaner, konteringer, udstedelse af fakturaer Tegnestuemanualens struktur og hovedindhold Byggesagen Byggesagens budget og regnskab De professionelle bygherrers budget og regnskabssystemer Undervisningsform Forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur PPU (Projektorienteret, problemorienteret undervisning med udgangspunkt i den tværfaglige opgave). Gruppearbejde med 4 gruppemedlemmer (om nødvendigt 3 eller 5) En afgrænset del af projektet udføres individuelt Selvstudier 1. semester skal være gennemført AOS, ADE, AMF, KPA, KPI, OAL, PMK, PMM og PMP Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ekstern censor Efter 7-trins-skalaen Efter nærmere aftale med underviseren. E2008-BAK2S-OBL doc Side 12 af 18

13 PMK Produktionsmetoder, konstruktioner (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester. Varighed Status ECTS point 1,25 Revideret Målsætning Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at gennemføre forprojekteringsopgaver inden for husbygningsområdet hørende under BR 08. I denne forbindelse skal den studerende have viden om produktionsmetoder og kunne give anvisninger om arbejds- og udførelsestekniker inden for bygge- og anlægsproduktion, herunder kunne sætte kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Byggeprincip i råhuset. Bærende og/eller stabiliserende bygningsdele Jordbund Fundamenter Kældervægge Ydervægge Dæk Søjler Bjælker Gulve Tagkonstruktioner Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. SBI 181 Fundering af mindre bygninger SBI 189 Småhuse SBI 186 Småhuses stabilitet TRÆ 28 - Træspærfag TRÆ 31 - Træspærfag Dimensionering med diagrammer SBI 214 Klimaskærmens lufttæthed E2008-BAK2S-OBL doc Side 13 af 18

14 PMM Produktionsmetoder, materialer (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester. Varighed Status ECTS point 1,25 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at gennemføre forprojekteringsopgaver inden for husbygningsområdet hørende under BR-S98 og BR 08. I denne forbindelse skal den studerende kunne omsætte viden om produktionsmetoder og processer, specielt relateret til materialer. Generel materialelære ( Stål og plast m. m.) forsat. Materialeklassifikation DBK Materialekemi (Korrosion m.m.) Materialetekst på tegninger og i bygningsdelsbeskrivelser. Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning, ekskursion. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMP, KPA, KPK, KPI og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Byggeriets materialer SBI 196 Indeklimahåndbogen BYG-ERFA SBI-rapport 230 Indeklimaets påvirkninger E2008-BAK2S-OBL doc Side 14 af 18

15 PMP Produktionsmetoder, processer (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 2,50 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Målet er, at den studerende kan udføre forprojektering af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med et mindre boligbyggeri, har viden om produktionsmetoder og processer, kan give anvisninger om arbejdsteknikker og udførelsesteknikker, herunder kunne sætte relevante kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Organisationsdiagram for byggesag Tidsplan for projektering og produktion Aktivitetssortering Procesdiagram. Beregninger af produktionstider. Udbudsdokumenter Byggesagsbeskrivelse (BSB) Arbejdsbeskrivelser (ARB) Nøgletal for byggeri Prisregulering/prisindeks Summarisk overslag Overslag på bygningsdelsniveau. Indretning af byggeplads. Plan for sikkerhed og sundhed. (PSS) Produktionsmetoder og processer. Kvalitetssikring PAR og FRI. Udbudstidsplan Udbudskontrolplan. Udbudsbrev MS-projekt, Sigma, Teori og projektarbejde. Der arbejdes i grupper på 3-4 personer, projektorganiseret og tværfagligt. 1. semester skal være gennemført. Det tværfaglige projekt (forprojektering, mindre tæt-lavt boligbyggeri). Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. V&S prisbøger (bygningsdele og husbygning brutto). 3D-arbejdsmetode Anlægteknik 2 Bips-beskrivelsesystem. E2008-BAK2S-OBL doc Side 15 af 18

16 KPA Konstruktion og projektering, arkitekt (BAK) Emneområde Projektering Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 7,00 Revideret Målsætning Den studerende skal på et relativt elementært niveau: Demonstrere rumlig forestillingsevne. Kunne redegøre projekteringsmæssigt for en mindre bygning i 2 etager. Kunne kommunikere såvel tegnings- som dokumentmateriale for et komplekst byggeprojekt. Være i stand til systematisk og analytisk at gennemføre en fasedelt projektering. Sikre at bygningskonstruktioner og materialer er velvalgte og velegnede, og indgår naturligt i arkitektur og byggeproces. Sikre plads til og vælge principper for hovedkonstruktioner. Sikre plads til og vælge principper for installationsføringer. Kunne følge det udleverede Dispositionsforslags arkitektoniske intentioner i projekteringen. Kunne bestride arbejdet med almindelig forekommende IT-programmer og -værktøjer til projektering. Den studerende skal være i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre, at gennemføre et projekteringsforløb gennem forprojektfasen indenfor husbygningsområdet hørende under BR-S98. Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Projekteringsmetodik. Den fasedelte projektering. Forberedelse af projektmateriale. Granskning af projektforslag Modulplanlægning og modulprojektering Kravlister for normalkonstruktioner. Egenskabsanalyse for udvælgelse af normalkonstruktioner. Overordnet installationsplanlægning. Føringsveje. Målsætning ud fra modulnet. Køkken og vådrum. Udarbejde myndighedsprojekt. Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning, ekskursion. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en mindre bebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPK, KPI og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. BR-95 med tillæg samt BR-S98. SBI-anvisning 189 Småhuse. SBI-anvisning 168.BYG-ERFA ) HFB (på nettet). TOR-22 projektering og TOR-24 specifikationer.murerhåndbogen 1999 SBI-196 Indeklimahåndbogen.SBI-178 Fugtisolering i bygninger.sbi-172 Bygningers lydisolering. SBI-anvisning 169 og 180 Vådrum E2008-BAK2S-OBL doc Side 16 af 18

17 KPI Konstruktion Produktion, Installationsingeniør Emneområde: Projektering Placering: 2. semester Varighed: Status: ECTS - point: 4,00 Revideret: Målsætning: Hovedindhold: Den studerende skal være i stand til selvstændigt, og i samarbejde med andre, at gennemføre et projekteringsforløb indenfor husbygningsområdet i.h.t. bygningsreglementet (BR). Kunne vælge de installationer der dække boligens nødvendige behov for forsyning, bortledning og godt indeklima. Kunne beregne boligens samlede energibehov og foretage nødvendige valg og komme med løsningsforslag til hvordan boligen kan overholde bygningsreglementets energimæssige krav. Der opstilles med baggrund i en indeklimaundersøgelse et behov for de tekniske installationer. Forenklede beregningsmetoder for de tekniske anlæg (forsynings-, fordelings- og bortskaffelsesanlæg). Bygningsfysik (fugt, temperatur og U-værdier i klimaskærmen). Bygningens energibehov og krav iflg. BR. Bygningers indeklimaregulering: (Fokus på forbrugs- og fordelingsanlæg). Kravformulering specielt for termisk og atmosfærisk indeklima. Projektering af klimaregulerende bygningsdele afskærmninger, valg af bygningsmaterialer o.l. samt nødvendige indeklimaregulerende installationer. El- og belysningsinstallationer. Ventilation i.h.t. BR-krav. Energiforsyning: Der gives en orientering om alternative energiformer. Lyd (Støj fra installationer) Undervisningsform: Helhedsorienteret, projektorganiseret gruppearbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. Forudsætninger: Relationer: Prøveform: Censur: Bedømmelse: Litteratur: 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen. Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. KPI-oversigten 1-2 semester. Bips tegningsstandarder. E2008-BAK2S-OBL doc Side 17 af 18

18 OAL Opmåling og afsætning, landinspektør (BAK) Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 4,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Målet er, at den studerende kan redegøre for de bebyggelsesregulerende bestemmelser indenfor et givet område Hvad er GIS og Kartografisk repræsentation Databaser Rasterdata og vektordata De digitale danske kortværker GeokodningAdresser Ortofoto og satellitbilleder Metadata og kortstandarder Geodata i Danmark Anvendelse på: Ejendomsretlige data Administrative data Vejledning til opgravning Gennemgange, praktiske gruppeøvelser, vejledning. Øvelse - Brug af GIS på internettet 1. semester skal være gennemført. Emnet OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Kompendier, artikler / E2008-BAK2S-OBL doc Side 18 af 18

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 1. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 1. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 1. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 4. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 4. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse Bygningskonstruktør, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Arkitektprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk)

1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk) 1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk) studieteknik informationssøgning målgruppe- og situationsorienteret sprog skriftlig projektdokumentation basalt byggefagligt engelsk basale kommunikationsteknikker

Læs mere

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 5. semester, E2008 - Dansk linie. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 5. semester, E2008 - Dansk linie. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade 30. juni 2008 J.Nr. 07.01 Boe/abr/pso Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 5. semester, E2008 - Dansk linie Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN

RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN RENOVERING I BYGNINGSKONSTRUKTØR UDDANNELSEN Et eksempel til inspiration Grith Bech-Nielsen, arkitekt MAA, PhD, specialkonsulent VIA University College, Horsens DISPOSITION Bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. BK

Semesterbeskrivelse 1. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 1. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016.

Byggeri og energi A. Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin August 2015 juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 juni 2016 Institution HANSENBERG GYMNASIUM Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold HTX Byggeri og energi A, (280 timer) Kim Ulrich og Svend Hansen 15hx3bbyg Oversigt

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2013 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 10-01-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan Undervisningsbeskrivelse Generelt Som valgfag er valgt Bygningskonstruktioner og Vvs-konstruktioner Som fordybelsesområde er valgt Projektering. Målet er at eleven bliver i stand til

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Bygningsautomatik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 3. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 3. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 3. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Semesterbeskrivelse 5. BK

Semesterbeskrivelse 5. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2012 Semesterbeskrivelse 5. BK Gældende for forår 2012 Revision 20-01-2012 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærere Htx Byggeri

Læs mere

Semesterbeskrivelse 3. BK

Semesterbeskrivelse 3. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt August 2013 Semesterbeskrivelse 3. BK Gældende fra januar 2012 Revision 01-08-2013 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014 Susanne Ketill Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 5 Formål Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

STUDIEORDNING 2001. Seneste revision: 15.06.2010. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. med afstigning til BYGGETEKNIKER AK

STUDIEORDNING 2001. Seneste revision: 15.06.2010. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN. med afstigning til BYGGETEKNIKER AK STUDIEORDNING 2001 Seneste revision: 15.06.2010 for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN med afstigning til BYGGETEKNIKER AK og KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER AK Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 1. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

IKT i projektering og udførelse

IKT i projektering og udførelse IKT i projektering og udførelse 1. kursusgang Dagens program - Introduktion til kurset - Præsentation af dagens øvelse - Introduktion til IKT i byggeriet - Dagens øvelse i grupperummene - Kort præsentation

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund

7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund 7. Semester bygningskonstruktør uddannelse Projekteringsretning Daginstitution i Kragelund Case Granskning Analyser Tegninger Rådgiveraftale Case Granskning Analyser Tegninger Korrespondence Tilbud/ydelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux)

Elektrikeruddannelsens speciale Installationsteknik med studiekompetence. (eux) Gymnasiale fag Timer Afkortning fra EUD timer Dansk A (stx) 240 0 Engelsk B (htx) 210 50 1 Matematik B (htx) 285 140 2 Samfundsfag C (htx) 75 0 Kemi C (hf) 75 0 Fysik B (htx) 190 40 3 Valgfag (evt. Matematik

Læs mere

Rekvisit og linkliste Efterår 2015

Rekvisit og linkliste Efterår 2015 Rekvisit og linkliste Efterår 2015 for uddannelsen til bygningskonstruktør og byggetekniker AK Nedenfor finder du vores rekvisit- og linkliste. Listen giver et overblik over relevante links samt computer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel-

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA TUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA Institution VIA University College Gældende fra studiestart august 2015 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 BEG.

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 5. BK gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN)

STUDIEORDNING. Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA. University College Nordjylland (UCN) STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktør PBA University College Nordjylland (UCN) Gældende for studiestart august 2014 Formål med studieordningen Fra ministeriel

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer skelne mellem definitioner og sætninger, mellem enkelttilfælde og generaliseringer og anvende denne indsigt til at udforske og indgå i dialog om forskellige matematiske begrebers

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget MATEMATIK Formål for faget Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede

Læs mere

STUDIEORDNING Bygningskonstruktøruddannelsen

STUDIEORDNING Bygningskonstruktøruddannelsen STUDIEORDNING Bygningskonstruktøruddannelsen INDLEDNING Denne studieordning vedrører uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør, og beskriver den samlede tilrettelæggelse af uddannelsen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 2 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/Facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/Facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Grenå

Læs mere

Studieplan 2010-2011. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan 2010-2011. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan 2010-2011 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Grenå

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri og Energi (A)

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10.

Matematik - undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9-10. Form Undervisningen vil veksle mellem individuelt arbejde, gruppearbejde og tavleundervisning. Materialer Undervisningen tager udgangspunkt i følgende grundbøger og digitale lærings- og undervisningsplatforme.

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For 1 Ramme for studieordninger For BYGGETEKNIKER UDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser

Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser Huller i ydelsesbeskrivelserne De tidlige/brugerorienterede faser WITRAZ hvem? Store Kongensgade 75: indretningstegnestue: blåtårn, scenografer, design: 2R arkitekter + konstruktører administrativ personale

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015

(EASJ) Næstved. Campus. januar 2015 STUDIEORDNING Kort- og landmålingstekniker AK Byggetekniker AK Bygningskonstruktørr PBA Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved Gældende for studiestart januar 2015 Formål med studieordningen Fra

Læs mere

Ramme for studieordninger. For

Ramme for studieordninger. For Ramme for studieordninger For BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Rammen for studieordninger er udarbejdet af skoleudvalget for uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landsmålingstekniker.

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 09 Institution Københavns Tekniske Skole, Afd. Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Htx Byggeri

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Vejledende uddannelsestid 5 uger. 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Eventkoordinator Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt.

7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Københavns Erhvervsakademi udgave rev 01 August 2013 7. semester, bygningskonstruktør med professionsretning, udførelse, E2013, klasse 7B. Vejledende beskrivelse til afgangsprojekt. Præsentation/ godkendelse

Læs mere

Studieordning for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Denne studieordning finder kun anvendelse for studerende der på begynder uddannelsens 1., 2., og 3. semester efterå rssemestret august 2016. Formål med

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere