Studieordning E Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning E2008 - Semesterbeskrivelse. Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje. Københavns Erhvervsakademi Prinsesse Charlottes Gade"

Transkript

1 26.juni 2008 cst J.Nr Studieordning E Semesterbeskrivelse for Bygningskonstruktør 2. semester, E2008 Dansk linje Semesterbeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør med afstigningsmulighed til Byggetekniker samt Kort- og landmålingstekniker E2008-BAK2S-OBL doc Side 1 af 18

2 Indhold 1. Forord Emneområder og mål Emneområdet alment Emnet kommunikation Emnet arbejdsmetodik Emnet organisation og samarbejde Emnet informationsteknologi Emnet talforståelse og anvendt matematik/fysik Emnet fremmedsprog Emneområdet virksomhed Emnet virksomhedsdrift og administration Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion (BAK) Emnet datapræsentation og kortproduktion (KLT) Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering(bak) Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning (BAK) Indhold og varighed...8 AOS Arbejdsmetodik, organisation og samarbejde (BAK og KLT)...9 ADE Anvendt dansk og engelsk (BAK og KLT)...10 AMF Anvendt matematik og fysik (BAK og KLT)...11 VDA Virksomhedsdrift og administration (BAK og KLT)...12 PMK Produktionsmetoder, konstruktioner (BAK)...13 PMM Produktionsmetoder, materialer (BAK)...14 PMP Produktionsmetoder, processer (BAK)...15 KPA Konstruktion og projektering, arkitekt (BAK)...16 KPI Konstr. og projektering, installationsingeniør (BAK)...17 OAL Opmåling og afsætning, landinspektør (BAK)...18 E2008-BAK2S-OBL doc Side 2 af 18

3 1. Forord Semesterbeskrivelsen er en del af studieordning for uddannelsen til bygningskonstruktør, med afstigningsmulighed til byggetekniker (AK) samt kort- og landmålingstekniker (AK). Semesterbeskrivelsen kan således ikke stå alene, men må altid forstås i sammenhæng med den generelle del. Den generelle del giver de overordnede rammer, vilkår og betingelser for uddannelsen, medens semesterbeskrivelsen giver de nære rammer, vilkår og betingelser for semesteret. Semesterbeskrivelsen er så at sige det daglige arbejdspapir på semesteret. Semesterbeskrivelsen justeres hvert semester i henhold til udviklingen i branchen og i henhold til erfaringer indhøstet i undervisningsforløbet. Disse justeringer af semesterbeskrivelsen opfattes ikke som juridiske ændringer af studieordningen og vil derfor ikke markere sig i en formel udgivelse af en ny studieordning, men blot i en justering af indholdet i undervisningen semester for semester. E2008-BAK2S-OBL doc Side 3 af 18

4 2. Emneområder og mål 2.1. Emneområdet alment Emnet kommunikation Målet er, at den studerende kan præsentere og redegøre for bygge- og anlægsfaglige problemstillinger og vælge relevante kommunikationsmidler hertil. Målet er, at den studerende kan udarbejde de til forprojektet hørende dokumenter i henhold til givne standarder og fælles principper. udarbejde referater af projekteringsmøder. kan præsentere og redegøre mundtligt for projektet kan understøtte den mundtlige præsentation med digital præsentation (f.eks. PowerPoint) forelægge et projekts dokumenter Emnet arbejdsmetodik Målet er, at den studerende ud fra givne faglige problemstillinger kan udvælge, tilrettelægge og anvende relevante løsningsmodeller og metoder. Målet er, at den studerende kan overskue en given opgave, sortere given information, samt vælge mulige systemer og metoder til løsning af opgaven. Tilpasse projekteringen til fasemodellen bruge almindeligt anerkendte ordens- og sorteringssystemer. vælge konstruktive løsninger og materialer på baggrund af systematiske analyser Emnet organisation og samarbejde Målet er, at den studerende kan deltage i samarbejde om løsning af opgaver og kan forstå sin egen funktion i den organisatoriske helhed. Målet er, at den studerende kan planlægge eget arbejde med henblik på at løse en konkret arbejdsopgave. forberede og styre møder. udføre og anvende mødereferater med henblik på at styre arbejdsopgaver i samarbejde med andre. anvende relevante redskaber til planlægning og styring af egen arbejdsindsats. E2008-BAK2S-OBL doc Side 4 af 18

5 løse projekteringsarbejder i samarbejde med andre. kommunikere mundtligt og skriftligt med sine samarbejdspartnere Emnet informationsteknologi Målet er, at den studerende kan anvende relevante IT-programmer inden for professionsområdet. (IT-undervisningen integreres som en naturlig del i al øvrig undervisning og optræder derfor ikke som selvstændigt emne eller fag i semesterplanlægningen.) Emnet talforståelse og anvendt matematik/fysik Målet er, at den studerende: kan foretage relevante beregninger og kan bedømme talresultaters rigtighed og betydning i den sammenhæng, hvori de indgår. Målet er, at den studerende kan: udføre til projektet hørende simple beregninger i henhold til givne standarder og fælles principper. opstille enkle ligninger og løse problemer i relevante praktiske opgaver, som er baseret på funktionsbegrebet. beregne vinkler, sider og arealer i retvinklede og vilkårlige trekanter. opbygge et koordinatsystem med hensigtsmæssige akseenheder, herunder koordinatsystemer med omløbsretning MED uret. afsætte punkter, bestemme afstande, tegne linier og opstille ligninger for rette linier og cirkelbuer. tegne grafen for en funktion. anvende formler og tabeller til relevante tekniske beregninger. redegøre for bevægelse, arbejde og effekt. redegøre tilstandsændringer i forbindelse med indeklimaanlæg. redegøre for udvidelse og transmission. udføre vektorregning Emnet fremmedsprog Målet er, at den studerende: kan læse og forstå helheden i fagligt betonede tekster og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på et valgt fremmedsprog - fortrinsvis engelsk. Målet er, at den studerende kan: E2008-BAK2S-OBL doc Side 5 af 18

6 udarbejde til projektet hørende dokumenter i henhold til givne standarder og fælles principper på engelsk. præsentere og redegøre mundtligt for projektets hovedlinier på engelsk. læse og forstå helheden i almene og fagligt betonede tekster på engelsk Emneområdet virksomhed Emnet virksomhedsdrift og administration Målet er, at den studerende: kan udføre administrative og økonomiske opgaver på grundlag af kendskab til branchens organisatoriske forhold og virksomhedstyper. Målet er, at den studerende: kan gøre rede for almindeligt forekommende bygge- og anlægsvirksomheders samt rådgivningsfirmaers organisation, opbygning og virkeområder. kan gøre rede for almindeligt forekommende forhold, der bestemmer en virksomheds økonomi. kan kalkulere firmaets udgifter ved gennemførelse af en given opgave Emneområdet produktion Emnet bygge- og anlægsproduktion (BAK) Målet er, at den studerende: har viden om produktionsmetoder og processer. kan give anvisninger om arbejdsteknikker og udførelsesteknikker indenfor bygge- og anlægsproduktion, herunder kan sætte relevante kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Målet er, at den studerende kan: udarbejde procesdiagrammer som anskueliggør byggeriets arbejdsprocesser. beskrive og redegøre for produktionsmetoder Emnet datapræsentation og kortproduktion (BAK) Målet er, at den studerende: kan redegøre for opbygningen og anvendelsen af kortsystemer i Danmark. har viden om produktionsmetoder og processer. Målet er, at den studerende kan: E2008-BAK2S-OBL doc Side 6 af 18

7 udarbejde et Geografisk Informations System indeholdende relevante data. beskrive og redegøre for anvendelse af geografisk information. Redegøre for forskellige korttypers anvendelighed og funktion 2.4. Emneområdet projektering Emnet konstruktion og projektering(bak) Målet er, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan gennemføre projekteringsopgaver indenfor bygge- og anlægsområdet. Projektering Målet er, at den studerende på grundlag af et projektforslag, kan udføre forprojektering i forbindelse med mindre bygge- og anlægsarbejder. tilpasse bygningskonstruktioner efter gældende lovgivning, herunder regler om miljø. træffe selvstændige beslutninger om materialer og arbejdsmetoder. Konstruktioner Målet er, at den studerende kan udarbejde forprojekt for bygnings- eller anlægskonstruktioner under hensyntagen til relevante produktionsmetoder. løse konstruktive opgaver ved anvendelse af traditionelle bygningskonstruktioner. Tekniske anlæg udarbejde forprojekt for tekniske anlæg, herunder overslagsmæssigt dimensionere simple tekniske anlæg samt indpasse de tekniske anlæg i de aktuelle konstruktioner. placere kontakter og afbrydere i forbindelse med elinstallationer Komplettering, overflader og inventar udarbejde projekt for bygningers aptering, hvormed menes komplettering, overflader og inventar, på grundlag af de opstillede principper og funktionskrav. Tegningsmateriale ordne tegningsmaterialet hierarkisk i henhold til fælles tegningsprincipper og systematisere det, så det beskriver hele bygningens geometri, konstruktion og materialetyper. Beskrivelser Målet er, at den studerende kan udarbejde grundlaget for bygningsdelsbeskrivelser. Materialer Målet er, at den studerende kan foretage et begrundet materialevalg baseret på funktionskrav. beskrive materialer fyldestgørende og entydigt. E2008-BAK2S-OBL doc Side 7 af 18

8 udarbejde materialeudsagn med korrekte materialekonstanter, måleenheder m.v Emneområdet registrering Emnet opmåling og afsætning (BAK) Målet er, at den studerende kritisk kan vurdere byggefelter og anvende dette under projekteringen. Målet er, at den studerende kan: arbejde med GIS i forbindelse med kommunens tekniske grundkort og lokalplan. arbejde med GIS i forbindelse med værker og væseners ledningsplaner og øvrige oplysninger. arbejde med traditionelle kort og planer. opmåle et område polært. beregne og udtegne korrekt situationsplan ved anvendelse af CAD. udfærdige en afsætningsplan. 3. Indhold og varighed Semesterets indhold og varighed, anvendt litteratur med videre beskrives i efterfølgende emnebeskrivelserne. Københavns Erhvervsakademi Bente Øhrstrøm Studierektor Claudio Spaziani Testa Studieleder E2008-BAK2S-OBL doc Side 8 af 18

9 AOS Arbejdsmetodik, organisation og samarbejde (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 1,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende kan, ud fra givne faglige problemstillinger, udvælge, tilrettelægge og anvende relevante løsningsmodeller og metoder. Den studerende kan deltage i udvikling af samarbejdsformer om løsning af opgaver og kan forstå sin egen situation i den organisatoriske helhed. Personlige handlingsplaner Tilrettelæggelse og drift at projekteringsarbejdet i grupperne og klassens arbejde i øvrigt. Succesivmetoden Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med semesterets opgaver. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. PAR s ydelsesbeskrivelse (Byggedata på nettet) E2008-BAK2S-OBL doc Side 9 af 18

10 ADE Anvendt dansk og engelsk (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende kan præsentere og redegøre detaljeret for bygge- og anlægsfaglige problemstillinger og argumentere for valgte løsninger. Den studerende kan udarbejde byggefaglige dokumenter, kan forstå og anvende basalt byggefagligt engelsk samt gennemføre en kort mundtlig præsentation på engelsk. Digital virksomhedsmanual Byggesagsdokumentation Korrespondance Mødeteknik Præsentationsteknik Argumentation for valg af løsninger Layout Simplere engelske fagtekster Engelsk korrespondance Engelsk mødeteknik Tekstbehandling, Internettet, -systemet, PowerPoint, KEA`s it-struktur Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med semesterets opgaver. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Håndbog i nudansk, Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen, Politikens Forlag Sprog og tale, mundtlighed i dansk, Jimmy Zander Hagen, Systime Bedre Breve Bedre s, Per Salling, Forlaget Samfundslitteratur Mail på arbejde, Ole Carsten Pedersen og Karen Lerstrup Pedersen, Børsens Forlag -Standard for byggeprojekter 2005, BIPS-publikation C206, oktober 2006 Nudansk ordbog, Politikens Forlag (evt. retskrivningsordbogen på Building English, Michael Pierce, Systime Dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog, Gyldendal (el. lign.) (findes digitalt på skolens net) L&H Bygge- og anlægsteknisk ordbog (findes digitalt på skolens net) Intro-hæfte i Word Intro-hæfte i PowerPoint E2008-BAK2S-OBL doc Side 10 af 18

11 AMF Anvendt matematik og fysik (BAK og KLT) Emneområde Alment Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3,00 Revideret Målsætning Den studerende kan selvstændigt og i gruppe udarbejde, dokumentere og vurdere bygningsmæssige beregninger v.hj.a. relevante metoder og modeller Hovedindhold Bygningsfysik herunder varmetransmission, diffusion og kondens Bygningsstatik herunder: plangeometri, momentberegninger, og ligevægtsbetragtninger. Inertimoment Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. 1. semester skal være gennemført. De opnåede færdigheder indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Intern vejledende evaluering (standpunktsprøve) Ingen Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Teknisk matematik Intro 2. sem, undervisningsmateriale AMF E2008-BAK2S-OBL doc Side 11 af 18

12 VDA Virksomhedsdrift og administration Emneområde Virksomhed Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 3 Revideret Målsætning Hovedindhold Den studerende skal have kendskab, subsidiært viden, om virksomhedens drift, således at den studerende under vejledning kan udføre administrative og økonomiske opgaver dels i forhold til virksomheden, dels i forhold til byggesagen Samfundet Selskabsformer Registrering og oplysningspligt mm Individet og gruppen Personlig planlægning og styring Tegnestuen som virksomhed Forretnings ide Budgetter, regnskaber, indtægter og omkostninger Timesedler og udlægsregnskab Beregning af rådgiverhonorar Kontoplaner, konteringer, udstedelse af fakturaer Tegnestuemanualens struktur og hovedindhold Byggesagen Byggesagens budget og regnskab De professionelle bygherrers budget og regnskabssystemer Undervisningsform Forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur PPU (Projektorienteret, problemorienteret undervisning med udgangspunkt i den tværfaglige opgave). Gruppearbejde med 4 gruppemedlemmer (om nødvendigt 3 eller 5) En afgrænset del af projektet udføres individuelt Selvstudier 1. semester skal være gennemført AOS, ADE, AMF, KPA, KPI, OAL, PMK, PMM og PMP Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges Ekstern censor Efter 7-trins-skalaen Efter nærmere aftale med underviseren. E2008-BAK2S-OBL doc Side 12 af 18

13 PMK Produktionsmetoder, konstruktioner (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester. Varighed Status ECTS point 1,25 Revideret Målsætning Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at gennemføre forprojekteringsopgaver inden for husbygningsområdet hørende under BR 08. I denne forbindelse skal den studerende have viden om produktionsmetoder og kunne give anvisninger om arbejds- og udførelsestekniker inden for bygge- og anlægsproduktion, herunder kunne sætte kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Byggeprincip i råhuset. Bærende og/eller stabiliserende bygningsdele Jordbund Fundamenter Kældervægge Ydervægge Dæk Søjler Bjælker Gulve Tagkonstruktioner Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMM, PMP, KPA, KPK, KPI, KPL og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. SBI 181 Fundering af mindre bygninger SBI 189 Småhuse SBI 186 Småhuses stabilitet TRÆ 28 - Træspærfag TRÆ 31 - Træspærfag Dimensionering med diagrammer SBI 214 Klimaskærmens lufttæthed E2008-BAK2S-OBL doc Side 13 af 18

14 PMM Produktionsmetoder, materialer (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester. Varighed Status ECTS point 1,25 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Den studerende skal være i stand til, i samarbejde med andre, at gennemføre forprojekteringsopgaver inden for husbygningsområdet hørende under BR-S98 og BR 08. I denne forbindelse skal den studerende kunne omsætte viden om produktionsmetoder og processer, specielt relateret til materialer. Generel materialelære ( Stål og plast m. m.) forsat. Materialeklassifikation DBK Materialekemi (Korrosion m.m.) Materialetekst på tegninger og i bygningsdelsbeskrivelser. Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning, ekskursion. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMP, KPA, KPK, KPI og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Byggeriets materialer SBI 196 Indeklimahåndbogen BYG-ERFA SBI-rapport 230 Indeklimaets påvirkninger E2008-BAK2S-OBL doc Side 14 af 18

15 PMP Produktionsmetoder, processer (BAK) Emneområde Produktion Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 2,50 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Målet er, at den studerende kan udføre forprojektering af bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med et mindre boligbyggeri, har viden om produktionsmetoder og processer, kan give anvisninger om arbejdsteknikker og udførelsesteknikker, herunder kunne sætte relevante kriterier for kvalitet og bedømme resultater i forhold hertil. Organisationsdiagram for byggesag Tidsplan for projektering og produktion Aktivitetssortering Procesdiagram. Beregninger af produktionstider. Udbudsdokumenter Byggesagsbeskrivelse (BSB) Arbejdsbeskrivelser (ARB) Nøgletal for byggeri Prisregulering/prisindeks Summarisk overslag Overslag på bygningsdelsniveau. Indretning af byggeplads. Plan for sikkerhed og sundhed. (PSS) Produktionsmetoder og processer. Kvalitetssikring PAR og FRI. Udbudstidsplan Udbudskontrolplan. Udbudsbrev MS-projekt, Sigma, Teori og projektarbejde. Der arbejdes i grupper på 3-4 personer, projektorganiseret og tværfagligt. 1. semester skal være gennemført. Det tværfaglige projekt (forprojektering, mindre tæt-lavt boligbyggeri). Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. V&S prisbøger (bygningsdele og husbygning brutto). 3D-arbejdsmetode Anlægteknik 2 Bips-beskrivelsesystem. E2008-BAK2S-OBL doc Side 15 af 18

16 KPA Konstruktion og projektering, arkitekt (BAK) Emneområde Projektering Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 7,00 Revideret Målsætning Den studerende skal på et relativt elementært niveau: Demonstrere rumlig forestillingsevne. Kunne redegøre projekteringsmæssigt for en mindre bygning i 2 etager. Kunne kommunikere såvel tegnings- som dokumentmateriale for et komplekst byggeprojekt. Være i stand til systematisk og analytisk at gennemføre en fasedelt projektering. Sikre at bygningskonstruktioner og materialer er velvalgte og velegnede, og indgår naturligt i arkitektur og byggeproces. Sikre plads til og vælge principper for hovedkonstruktioner. Sikre plads til og vælge principper for installationsføringer. Kunne følge det udleverede Dispositionsforslags arkitektoniske intentioner i projekteringen. Kunne bestride arbejdet med almindelig forekommende IT-programmer og -værktøjer til projektering. Den studerende skal være i stand til selvstændigt og i samarbejde med andre, at gennemføre et projekteringsforløb gennem forprojektfasen indenfor husbygningsområdet hørende under BR-S98. Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Projekteringsmetodik. Den fasedelte projektering. Forberedelse af projektmateriale. Granskning af projektforslag Modulplanlægning og modulprojektering Kravlister for normalkonstruktioner. Egenskabsanalyse for udvælgelse af normalkonstruktioner. Overordnet installationsplanlægning. Føringsveje. Målsætning ud fra modulnet. Køkken og vådrum. Udarbejde myndighedsprojekt. Gennemgange, opgaveløsning, gruppearbejde, vejledning, ekskursion. Helhedsorienteret, projektorganiseret arbejde med en mindre bebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPK, KPI og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde ophænges og fremlægges. Ekstern censor. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. BR-95 med tillæg samt BR-S98. SBI-anvisning 189 Småhuse. SBI-anvisning 168.BYG-ERFA ) HFB (på nettet). TOR-22 projektering og TOR-24 specifikationer.murerhåndbogen 1999 SBI-196 Indeklimahåndbogen.SBI-178 Fugtisolering i bygninger.sbi-172 Bygningers lydisolering. SBI-anvisning 169 og 180 Vådrum E2008-BAK2S-OBL doc Side 16 af 18

17 KPI Konstruktion Produktion, Installationsingeniør Emneområde: Projektering Placering: 2. semester Varighed: Status: ECTS - point: 4,00 Revideret: Målsætning: Hovedindhold: Den studerende skal være i stand til selvstændigt, og i samarbejde med andre, at gennemføre et projekteringsforløb indenfor husbygningsområdet i.h.t. bygningsreglementet (BR). Kunne vælge de installationer der dække boligens nødvendige behov for forsyning, bortledning og godt indeklima. Kunne beregne boligens samlede energibehov og foretage nødvendige valg og komme med løsningsforslag til hvordan boligen kan overholde bygningsreglementets energimæssige krav. Der opstilles med baggrund i en indeklimaundersøgelse et behov for de tekniske installationer. Forenklede beregningsmetoder for de tekniske anlæg (forsynings-, fordelings- og bortskaffelsesanlæg). Bygningsfysik (fugt, temperatur og U-værdier i klimaskærmen). Bygningens energibehov og krav iflg. BR. Bygningers indeklimaregulering: (Fokus på forbrugs- og fordelingsanlæg). Kravformulering specielt for termisk og atmosfærisk indeklima. Projektering af klimaregulerende bygningsdele afskærmninger, valg af bygningsmaterialer o.l. samt nødvendige indeklimaregulerende installationer. El- og belysningsinstallationer. Ventilation i.h.t. BR-krav. Energiforsyning: Der gives en orientering om alternative energiformer. Lyd (Støj fra installationer) Undervisningsform: Helhedsorienteret, projektorganiseret gruppearbejde med en rækkehusbebyggelse. Projektgrundlaget er et udleveret projektforslag. Arbejdet udføres i grupper på 3-4 studerende. Forudsætninger: Relationer: Prøveform: Censur: Bedømmelse: Litteratur: 1. semester skal være gennemført. Emnerne AOS, ADE, AMF, VDA, PMK, PMM, PMP, KPA og OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Det udførte projektarbejde fremlægges. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen. Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. KPI-oversigten 1-2 semester. Bips tegningsstandarder. E2008-BAK2S-OBL doc Side 17 af 18

18 OAL Opmåling og afsætning, landinspektør (BAK) Placering 2. semester Varighed Status ECTS point 4,00 Revideret Målsætning Hovedindhold Undervisningsform Krævede forudsætninger Relationer Prøveform Censur Bedømmelse Litteratur Målet er, at den studerende kan redegøre for de bebyggelsesregulerende bestemmelser indenfor et givet område Hvad er GIS og Kartografisk repræsentation Databaser Rasterdata og vektordata De digitale danske kortværker GeokodningAdresser Ortofoto og satellitbilleder Metadata og kortstandarder Geodata i Danmark Anvendelse på: Ejendomsretlige data Administrative data Vejledning til opgravning Gennemgange, praktiske gruppeøvelser, vejledning. Øvelse - Brug af GIS på internettet 1. semester skal være gennemført. Emnet OAL indgår i det helhedsorienterede projektarbejde. Ekstern eksamen. Ekstern censur. Efter 7-trins-skalaen Litteraturlisten angiver de bøger, undervisningen støtter sig til, og ikke hvad de studerende bør eje. Dette aftales med emnets lærer. De øvrige bøger kan studeres på biblioteket. Kompendier, artikler / E2008-BAK2S-OBL doc Side 18 af 18

1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk)

1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk) 1. Semester Fag: ADE (Anvendt dansk og engelsk) studieteknik informationssøgning målgruppe- og situationsorienteret sprog skriftlig projektdokumentation basalt byggefagligt engelsk basale kommunikationsteknikker

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Semesterbeskrivelse 2. BK

Semesterbeskrivelse 2. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 2. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre

Læs mere

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen

Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Udførelsesretningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Semesterbeskrivelse 4. BK

Semesterbeskrivelse 4. BK Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 Semesterbeskrivelse 4. BK Gældende fra januar 2012 Revision 20-01-2014 Undervisningens organisering Undervisningen omfatter tre typer

Læs mere

Rekvisit og linkliste Efterår 2015

Rekvisit og linkliste Efterår 2015 Rekvisit og linkliste Efterår 2015 for uddannelsen til bygningskonstruktør og byggetekniker AK Nedenfor finder du vores rekvisit- og linkliste. Listen giver et overblik over relevante links samt computer

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7

1. Indledning... 2. 2. Faglige mål... 2. 3. Kernestof... 4. 4. Undervisningsmaterialer... 5. 5. Studieplan... 7. A. Intro... 7 1. Indledning... 2 2. Faglige mål... 2 3. Kernestof... 4 4. Undervisningsmaterialer... 5 5. Studieplan... 7 A. Intro... 7 B. Standard konstruktioner... 7 C. Revit Del I... 12 D. Alternativ energi (SO2)...

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Vestfyns Petanque Center

Vestfyns Petanque Center Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Agenda Præsentation Torsten Kjøller-Bavnbæk Om mig Vestfyns Petanque Center Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt/Myndighedssæt Hovedprojekt Spørgerunde

Læs mere

STUDIEORDNING 2008 INGENIØR I BYGGERI OG INFRASTRUKTUR

STUDIEORDNING 2008 INGENIØR I BYGGERI OG INFRASTRUKTUR STUDIEORDNING 2008 INGENIØR I BYGGERI OG INFRASTRUKTUR STUDIEORDNING 2008 HOVEDOMRÅDER Bygningskonstruktioner, Bygningsdesign og energi, Indeklima og sunde bygninger By og land, trafik og veje, Broer,

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007 5. kursusgang Kjeld Svidt Institut for Byggeri og Anlæg ks@civil.aau.dk /ks/ Kjeld Svidt Slide nr. 1 Opsamling fra sidst Demo af Byggeweb

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Bygningskonstruktøruddannelsen BKHS 71P - S14 Lars Rosenlund CV Lars Samarbejdskontrakt Skabeloner Dokumentliste 7. Sem bachelor

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performanc. Læringsmål Faglige aktiviteter. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Fag:matematik Hold:18 Lærer:ym Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering 33-37 Hovedvægten er elevernes forståelse for matematiske begreber.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll

Undervisning i geoteknik ved DTU. Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Anette Krogsbøll Undervisning i geoteknik ved DTU Ingeniører fra DTU forskellige undervisningsformer forskellige studieordninger Grundlæggende geoteknik obligatorisk del

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7.

7.Semester projekt. - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42. Beskrivelse af valgt projekt. Projektoplæg for 7. 7.Semester projekt - En udvalgt afgrænsning af byggeprojektet Løget By, afd. 42 Beskrivelse af valgt projekt Projektoplæg for 7. semester Free Powerpoint Templates Start Tilbud Kontrakter Tidsplaner for

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN VIA University College Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Niels Just Mikkelsen mac3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forløb

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til!

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til! Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK) Version:1/82013 Studieordning 1 foruddannelsentil energiteknologak Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK)

Læs mere

UVB Design og Produktion. Mekatronik-maskindel. Termin Juni 2013. Uddannelse HTX Fag og niveau Teknikfag A. Design og Produktion-Maskin. Mekatronik.

UVB Design og Produktion. Mekatronik-maskindel. Termin Juni 2013. Uddannelse HTX Fag og niveau Teknikfag A. Design og Produktion-Maskin. Mekatronik. UVB Design og Produktion. Mekatronik-maskindel. Termin Juni 2013 Institution Skive Teknisk Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Teknikfag A. Design og Produktion-Maskin. Mekatronik. Lærer PBL Hold 3.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere