Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård"

Transkript

1 Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Thomas Vagner Borrisholt (Hjørring Nordre provsti), Ejvin Krukow (Jammerbugt provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst Jens Christian Meldgaard, provst Jens Fahnøe Munksgaard, domprovst Arne Mumgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, stiftskasserer Ruth Holm, stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm, stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent). Afbud: Aksel Boel (Morsø provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Mette Moesgaard Formand Ejvin Krukow bød velkommen til mødet og vi sang nr. 48 Her vil ties, her vil bies fra Højskolesangbogen. Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referatet fra Stiftsrådets 5. ordinære møde den 25. oktober Fastlæggelse af rammer for Det bindende Stiftsbidrag for Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2012 (endelige indlånsrente = renteskøn for over- eller underskud for regnskabsåret 2010 jfr. ny model for udlodning i renteafkast). 5. Gennemgang og underskrift af årsregnskab for 2010 for stiftsmidlerne i Aalborg Stift. 6. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag Budgetopfølgning Det bindende Stiftsbidrag Aalborg Stiftsråd 6. ordinære møde Side 1

2 8. Stiftsrådets underskrift af Regnskabsinstruks for Stiftsmidlerne. 9. Stiftsrådets udpegning af 2 medlemmer til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift. 10. Det videre arbejde med Stiftsrådets visioner jfr. det tidligere udsendte Samlede notat fra Visionsdagen, den 15. januar Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag. 12. Danske Kirkedage 2013 løn til sekretær v. biskoppen. 13. Drøftelse af antal og/eller længden af stiftsrådsmøder (punkt sat på af sognepræst Jens Christian Meldgaard). Orienteringspunkter. 14. Stiftsmidlernes status og placering besvarelse af spørgsmål. 15. Orientering fra biskoppen. 16. Orientering fra Stiftsadministrationen. 17. Orientering fra møde i Bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning, den 12. januar 2011, 18. Kort orientering vedrørende udskiftning af regnskabssystemet KAS. 19. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift. 20. Henvendelser fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 21. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer. 22. Datoer for møder i Stiftsrådet i resten af Eventuelt. Under dagsordenens punkt 1 fremkom der ikke yderligere punkter og dagsordenen blev godkendt. Under dagsordenens punkt 2 fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. Under dagsordenens punkt 3 blev der omdelt fornyede beregninger vedrørende bidragsprocenten for Det bindende Stiftsbidrag Formand Ejvin Krukow gennemgik processen for fastlæggelse af rammerne for Det bindende Stiftsbidrag. Der var en bred drøftelse i Stiftsrådet angående størrelsen på rammen for Det bindende Stiftsbidrag. Drøftelsen foregik med baggrund i det omdelte bilag Budgetforslag for Det bindende Stiftsbidrag Formand Ejvin Krukow stillede forslag om, at der foretages en afstemning om et samlet stiftsbidrag for 2012 på kr : Der var 8 der stemte for dette forslag: (Ejvin Krukow, Henning Toft Bro, Jens Fahnøe Munksgaard, Jens Christian Meldgaard, Kirsten Staghøj Sinding, Anna Steenberg, Ingrid Jørgensen og Ole Dørum Jensen). Aalborg Stiftsråd 6. ordinære møde Side 2

3 Der var 6 imod dette forslag: (Arne Mumgaard, Mads Frost Jensen, Thomas Vagner Borrisholt, Villy Steen Møller, Jørgen Nielsen og Elin Kirstine Klitgaard). Stiftsrådet vedtog et udskrivningsbeløb på kr svarende til 0,60 % af den lokale ligning for Under dagsordenens punkt 4 blev det besluttet at fastsætte den faste indlånsrenten til 2 ½ % og udlånsrenten er fastsat til 4 % for Under dagsordenens punkt 5 blev årsregnskabet for 2010 for Stiftsmidlerne i Aalborg Stift gennemgået af stiftskasserer Ruth Holm. Regnskabet blev godkendt af Stiftsrådet og underskives af formanden og biskoppen. Under dagsordenens punkt 6 blev årsregnskabet for Det Bindende Stiftsbidrag i 2010 gennemgået og godkendt af Stiftsrådet. Under dagsordenens punkt 7 blev det oplyst, at der er tilbageført ,00 kr. fra projektet Digitale Kirkefortællinger, da projektet er opgivet. Stiftsrådet har taget budgetopfølgningen til efterretning. Under dagsordenens punkt 8 blev Regnskabsinstruks for forvaltning af stiftsmidlerne, som forud for mødet er fremsendt til samtlige medlemmer, godkendt og underskrevet af Stiftsrådets medlemmer. Under dagsordenens punkt 9 blev Anna Steenberg og Jens Fahnøe Munksgaard valgt af Stiftsrådet til at være medlemmer af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg Stift. Stiftsadministrationen meddeler dette til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Under dagsordenens punkt 10 redegjorde formand Ejvin Krukow for resultatet af visionsdagen den 15. januar 2011 i henhold til det rundsendte notat, der er udarbejdet fra mødet. Et ønske fra visionsdagen var, at der blev nedsat et udvalg, der kan komme med oplæg til en organisering af arbejdet i Stiftsrådet, herunder muligheden for at tilknytte enkelte af stiftsrådets medlemmer til de enkelte stiftsudvalg. Aalborg Stiftsråd 6. ordinære møde Side 3

4 Udvalget blev nedsat og består af: Ejvin Krukow, Henning Toft Bro, Jens Fahnøe Munksgaard, Ole Dørum Jensen, Villy Steen Møller og Anna Steenberg. Formanden indkalder til udvalgets møder og udvalget fremlægger et oplæg på næste møde i Stiftsrådet. Under dagsordenens punkt 11 gennemgik biskop Henning Toft Bro de indkomne ansøgninger: Ansøgning om støtte til Vor Frelsers Kirkes Kors koncertturné til Cuba den juli 2011, hvor der vil blive afholdt 2 koncerter. Der ansøges om et økonomisk tilskud til dækning af rejseudgifter og lignende på i alt kr ,00 kr. Stiftsrådet havde en drøftelse af ansøgningen og ansøgningen blev afvist. Ansøgning fra Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde i Aalborg Stift til dækning af udgifter i forbindelse med retræte for stiftets præster. Der ansøges om et tilskud på omkring ,00 kr. Stiftsrådet drøftede ansøgningen og ansøgningen blev afvist. Ansøgning fra Aalborg Stifts Udvalg for Unge og Kirke til dækning af honorarer og transport til eksterne oplægsholdere ved tre høringer i Aalborg Stift. Der ansøges om et tilskud på op til ,00 kr. Stiftsrådet drøftede den indkomne ansøgning og ansøgningen blev imødekommet med ,00 kr. Ansøgning fra sognepræst Ole Pihl til projektet Noas Ark. Der ansøges om et tilskud på ,00 kr. Stiftsrådet drøftede den indkomne ansøgning og ansøgningen blev imødekommet med ,00 kr. Ansøgning fra webmaster/sognepræst Niels Clemmensen til færdiggørelse af udviklingen af stiftets nye hjemmeside. Der ansøges om i alt ,00 kr. Stiftsrådet drøftede den fremsendte ansøgning og ansøgningen blev imødekommet med ,00 kr. til udbetaling, såfremt der kan ske en finansiering inden for kommunikationskontoen, idet der er en forventet besparelse på stiftsbogen. De resterende ,00 kr. vil blive drøftet på et af de kommende møder i Stiftsrådet. Aalborg Stiftsråd 6. ordinære møde Side 4

5 Under dagsordenens punkt 12 orienterede biskoppen kort om kirkedage 2013 og redegjorde for den nyoprettede stilling som sekretær i forbindelse med Danske Kirkedage Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen kunne oplyse, at der er sket en stigning i de reelle udgifter i forbindelse med oprettelsen af denne stilling, set i forhold til de budgetterede tal. Der er en samlet meromkostning, over den 3 årige periode på kr. fra de oprindelige kr. til kr. Villy Steen Møller forslog, at der afsættes kr. i budgettet for 2012 til løn til sekretær til Danske Kirkedage samt, at der findes besparelse i budgettet for 2011 på de ,00 kr. som er merudgiften for sekretæren i Under dagsordenens punkt 13 redegjorde sognepræst Jens Christian Meldgaard for et fremsendte forslag om, at der afholdes 6 møder om året i Stiftsrådet, som slutter kl Formand Ejvin Krukow foreslog, at det fremsatte forslag bliver drøftet, i det under punkt 10, nedsatte udvalg, som skal drøfte arbejdsstrukturen i Stiftsrådet. Under dagsordenens punkt 14 var materialet fremsendt forud for mødet. Der kan af det fremsendte materiale konstateres en stigning i kirkekapitalerne på ca. 15. mio. kr. i perioden fra den 13. oktober 2010 til den 15. februar Der er sket et fald i tilsagt og bevilgede, men endnu ikke udbetalte lån på ca. 34. mio. kr. fra den 13. oktober Der er i december terminen 2010 indbetalt afdrag på ca. 33. mio. kr. Der skal i juni terminen udbetales ca. 25. mio. kr. i hjemfaldne gravstedskapitaler. Under dagsordenens punkt 15 redegjorde biskop Henning Toft Bro for et ønske om, at der nedsættes et udvalg, der kan arbejde videre med muligheden for at nedsætte et stiftsudvalg for diakoni. Udvalgets medlemmer er indtil videre biskop Henning Toft Bro og sognepræst Jens Christian Meldgaard. Biskoppen orienterede om arbejdet i Religionspædagogisk udvalg. Under dagsordenens punkt 16 kunne stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen oplyse, at Sten Erik Lorentzen Løvgreen ikke længere er medlem at stiftsrådet. Aalborg Stift vil oplyse Budolfi provsti, om muligheden for at søge Kirkeministeriet om dispensation til at afholde valg, med henblik på at vælge en ny repræsentant til stiftsrådet fra Budolfi provsti. Ligeledes kunne kontorchef Jørgen Lützau Larsen oplyse, at alle bilag fremadrettet vil blive tilgængelige på Aalborg Stifts hjemmeside. Hvorledes bilagene fremadrettet skal håndteres, vil blive drøftet i det nedsatte udvalg jfr. punkt 10. Aalborg Stiftsråd 6. ordinære møde Side 5

6 Under dagsordenens punkt 17 redegjorde Jørgen Nielsen for mødet i bestyrelsen i den fælles kapitalforvaltning den 12. januar Jørgen Nielsen kunne oplyse, at a conto udlodningen er fastsat til 3 % i Der er sket en investering i værdipapirer. Ligeledes er vedtægterne for samarbejdet mellem stifterne ved at blive revideret. Under dagsordenens punkt 18 redegjorde stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen for, at processen i forbindelse med udskiftningen af regnskabssystemet KAS forløber planmæssigt, og man afventer resultatet af den indbudte licitation. Under dagsordenens punkt 19 fremkom der ingen bemærkninger til referatet fra møde i Det mellemkirkelige Stiftsudvalg. Under dagsordenens punkt 20 fremkom der ingen spørgsmål til det fremsendte materiale. Under dagsordenens punkt 21 var der ikke indkommet spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer. Under dagsordenens punkt 22 blev der afsat følgende datoer for kommende møder: mandag den 30. maj 2011, tirsdag den 23. august 2011, mandag den 24. oktober 2011 samt mandag den 27. februar Møderne begynder kl Under dagsordenens punkt 23 blev det noteret, at på næste møde i Stiftsrådet, vil resultatet af Stifternes tilfredshedsunderundersøgelse blive drøftet. Aalborg Stiftsråd 6. ordinære møde Side 6

7 Aalborg Stiftsråd 6. ordinære møde Side 7

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00

Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 19. november 2014 kl. 13.00 Mødedeltagere: Erik Vind, Mikael Krarup, Bente Kaysen, Erik Buch, Jens Hebsgaard, Jørgen Bai Jepsen, Birte Jacobsen, Paul Verner Skærved,

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00

Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Dagsorden og referat til Stiftsrådsmødet onsdag den 25. februar 2015 kl. 13.00 Mødedeltagere: Afbud: Fra Stiftet: Tine Lindhardt, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen,

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift 5. marts 2015 Dok.nr.: 26500/15 BNO/HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet onsdag den 25. februar 2015 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing Til medlemmerne af stiftsrådet 12. maj 2015 i Lolland-Falsters Stift Dok.nr. 51613-15 HNN/tabs Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 18.00 i Bispegårdens

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 79 Referat fra bestyrelsesmøde i den Til stede: Afbud: Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere