- set med patientens øjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- set med patientens øjne"

Transkript

1 P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus (3. måling) - set med patientens øjne Kvalitetsafdelingen April 2004

2 Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Allé Højbjerg Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen, tlf Bestillingsnr. 392 Pris: kr. 75,00 Se rapporten: Kvalitetsafdelingen Tryk: Århus Amts Trykkeri April 2004

3 Indhold Læsevejledning... 5 Formål... 7 Metode... 9 Opfølgning på rapporten Om Nyremedicinsk Afdeling C Rapportens datagrundlag Litteratur Bilag 1. Følgebrev og spørgeskema til afdelingens patienter Resultaterne: Bilag 2. Svarfordeling. Bilag 3. Kommentarer fra patienter Bilag 4. Svarene er opdelt efter patientgrupper Bemærk: Denne rapport er baseret på et specielt tilrettet spørgeskema. Resultaterne præsenteres efter aftale med afdelingen på den enklest mulige måde. For eventuel sammenligning med andre afdelinger henvises der til den samlede rapport for Skejby Sygehus.

4

5 Læsevejledning Rapporten omhandler resultatet af en patienttilfredshedsundersøgelse blandt P-dialysepatienter i november 2003 på Nyremedicinsk Afdeling C, Skejby Sygehus. Der er tale om en gentagelsesundersøgelse, idet undersøgelsen første gang blev gennemført i marts 2000 og anden gang i februar Undersøgelsen er gennemført som en specialundersøgelse, inspireret af Århus Amts koncept til måling af patienttilfredshed. De stillede spørgsmål er kun stillet til afdelingen, hvorfor der i rapporten kun i begrænset omfang er mulighed for at sammenligne resultatet med andre lignende afdelinger. Rapporten gengiver kun resultaterne i tre ukommenterede bilag. Det er således læseren selv, der må uddrage konklusionerne af undersøgelsens kommentarer og talmateriale. I rapporten er det patienterne, der har ordet. Hermed ikke sagt, at det er den objektive sandhed, som kommer frem. Sygehuse er funktionsog fagopdelte, og det er i realiteten kun patienten, der oplever det samlede forløb, herunder om oplevelsen var karakteriseret af kontinuitet, koordinering, god kommunikation og god faglig kvalitet. Den patientoplevede kvalitet og den professionelle faglige kvalitet er begge nødvendige for en god sundhedsfaglig kvalitet. Der gives her en oversigt over rapportens afsnit, så læseren hurtigt kan finde hen til de afsnit, som har hovedinteressen. Først er der fire afsnit om undersøgelsens rammer: Baggrunden, formålet, metoden og lidt om opfølgning. Det er valgt at medtage de indledende tekster i alle rapporter, da rapporterne ikke altid læses i sammenhæng. For den der kender disse, kan læsningen begynde med undersøgelsesresultaterne i bilag 2. Bilag 2. Svarfordelinger Her gives patienternes svar på de stillede spørgsmål i undersøgelsen. Først i absolutte tal, og derefter i procent. Svar med ved ikke er ikke medtaget i de viste svarfordelinger. Først vises resultatet fra den nyeste undersøgelse P-dial-3 og dernæst resultatet fra de tidligere undersøgelser P-dial-2 og P-dial-1. Bilag 3. Kommentarer fra patienterne Her gengives alle patienternes kommentarer, sådan som de er skrevet på skemaerne. Kommentarerne er opdelt efter det spørgsmål, de er faldet ved. P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 5

6 Bilag 4. Svarene opdelt efter patientgrupper Her kan man se, om der er forskel i den måde tilfredshedsspørgsmålene besvares af forskellige patienter. F.eks. akutte og planlagte. Undersøgelsens standardrapport og procedurer er udviklet og beskrevet af projektleder Erik Riiskjær, konsulent Marit Jensen og adm. konsulent Anna-Marie Munch, Kvalitetsafdelingen. 6 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

7 Formål Måling af patienttilfredshed Måling er en bevidst og systematisk form for iagttagelse. Ansatte kan dagligt iagttage patienterne og danne sig et indtryk af deres oplevelser. Men med et spørgeskema er der bevidst taget stilling til, på hvilke områder patienternes oplevelser iagttages. Og der er valgt en systematik, som lader alle adspurgte tælle lige meget. Det giver måske et andet resultat end hverdagens iagttagelser, hvor de dårlige oplevelser kan have en tendens til at fylde mest. Med et spørgeskema måles brugernes oplevelse af de ydelser de får, og det er ikke det samme som medarbejdernes dygtighed. Derimod kan dygtige medarbejdere være en nærliggende årsag til tilfredshed hos brugeren. Men der kan være mange andre årsager til tilfredshed. Formålet med at måle er at finde frem til områder, der kan forbedre brugernes tilfredshed. Måleresultaterne skal betragtes som en overordnet scanning, hvor det bagefter er vigtigt at finde den bagvedliggende årsag. Et undersøgelsesresultat kræver altså analyse, for at man kan få et godt handlegrundlag. Formål Konceptets formål er: - systematisk at kunne følge patienttilfredshedens udvikling over tid på afsnits-, afdelings-, sygehus- og amtsligt niveau - at give den enkelte sygehusafdeling et redskab, så afdelingen selv kan arbejde med løbende at forbedre patienttilfredsheden - at give den enkelte afdeling en mulighed for at sammenligne sig med andre afdelinger på udvalgte områder Konceptet er udformet, så det giver mest mulig information til både den enkelte afdeling, sygehusledelsen og den overordnede amtslige styring af sygehusområdet. Hvad er det, der måles? Den tilfredshed, der måles i undersøgelsen, er forskellen mellem det, som patienten på forhånd forventede, og det patienten oplevede. Kilderne til et misforhold mellem forventning og oplevelse kan være flere: At sygehuset savner viden om patienternes ønsker og behov, at procedurerne ikke er klart specificeret på sygehuset, at sygehusets adfærd ikke afspejler de opstillede procedurer, eller at sygehuset ikke har formået at give patienten realistiske forventninger, der svarer til de ressourcer og muligheder, der er til rådighed. Tankegangen er specificeret i modellen på næste side. P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 7

8 Figur 1. Model for patientens oplevelse af sygehusets service Efter Christian Grönroos, Service management and marketing. (1990) 8 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

9 Metode Metode Konceptets metode er at anvende standardspørgeskemaer rettet til patientgrupper, som kan udskrives fra sygehusets patientregistreringssystem. Der er i konceptet udarbejdet fire skemaer med hver sit følgebrev: 1 skema til den indlagte patient (grønt skema) 1 skema til ambulatoriepatienten (gult skema) 1 skema til den medicinske dagpatient (lilla skema) 1 skema til den kirurgiske dagpatient (blåt skema) Skemaerne er for hver afdelingsundersøgelse forsynet med de specifikke afdelingsnavne og betegnelser. Patienterne ved på den måde, hvilken afdeling de skal svare ud fra, hvis de har haft kontakt til flere afdelinger i forbindelse med deres sygdom. Enkelte afdelinger har ikke kunnet indpasses i konceptets standardskemaer. I disse tilfælde er der udviklet skræddersyede skemaer (grå skemaer), som tilbagerapporteres uden sammenligningsgrundlag Undersøgelsens spørgsmål Undersøgelsens konkrete spørgsmål er opstillet på baggrund af en gennemgang af tidligere gennemførte tilfredshedsundersøgelser. Litteraturlisten rummer de skriftlige arbejder, konceptet i forskelligt omfang har ladet sig inspirere af. Konceptet måler ikke patienternes opfattelse af de stillede spørgsmåls vigtighed, men kun i hvilken grad patienterne er tilfredse med spørgsmålets emne eller ej. Vigtigheden af de spørgsmål, som traditionelt stilles i sådanne undersøgelser, er målt i mange forskellige undersøgelser, og viser god stabilitet. Helt overordnet viser erfaringen, at patienterne altid vægter følgende uprioriterede emner højt: kommunikation, kontinuitet, koordination og den faglige kvalitet. De spørgsmål, som er udvalgt i skemaerne, ligger hovedsagelig inden for disse fire emnekredse. Der spørges til traditionelle problemområder Både kvantitativ og kvalitativ De udvalgte spørgsmål foregiver ikke at dække alle aspekter af patientens kontakt med sundhedsvæsenet. Målingerne sigter således alene mod at give en vurdering af, om afdelingerne helt overordnet mestrer de traditionelt vanskelige problemstillinger i sygehusvæsenet. Spørgsmålene er således udvalgt, dels fordi de er vigtige, og dels fordi de traditionelt har givet anledning til variationer mellem afdelinger. Skemaerne er opbygget, så alle tilfredshedsspørgsmålene er forsynet med en kommentarmulighed. Spørgsmålene er stillet, så de formulerer værdier, som alle patienter og afdelinger vil finde grundlæggende for en god patientoplevelse, og patienterne bliver stillet over for svarkategorierne: Ja, Både og, Nej eller Ved ikke/ej relevant. Kategorierne er bevidst enkle, fordi der herved hyppigt vil kaldes på en uddybende kommentar til det satte kryds. P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 9

10 Kommentarer i rapportens bilag Validering af skemaerne Hård test af hverdagen Lokal organisering De kommentarer, som patienterne er kommet med i forbindelse med udfyldningen af spørgeskemaet, findes i deres fulde ordlyd i rapportens bilag 3. Kun kommentarer som giver mening, når de står alene, er medtaget. Det vil sige, at alle patienternes vurderinger er nedskrevet, enten de nu har været positive eller kritiske. Omvendt er flere faktuelle oplysninger udeladt, fordi de ikke giver mening, når de løsrives fra andre oplysninger på skemaet. F.eks. af typen Jeg faldt og brækkede benet. Undersøgelsens standardskemaer er prøveudfyldt på fire forskellige sygehusafdelinger på fire sygehuse: I alt er 66 patienter blevet interviewet efter at have udfyldt skemaet. Under interviewet er der spurgt ind til hver afkrydsning i skemaet. Hvad der lå bag, og hvordan patienten havde opfattet spørgsmålet. Undersøgelsen er bagudrettet i sit design, forstået på den måde, at der rettes henvendelse til patienter, der har været på sygehuset i den forudliggende periode. Sygehuset har altså kun i begrænset omfang mulighed for at pæne sig i undersøgelsesperioden. Selve metoden lægger således op til at give et realistisk billede af hverdagen på de medvirkende afdelinger. Undersøgelsen er gennemført på et sygehus ad gangen. Der er afholdt et møde mellem repræsentanter fra hver sygehusafdeling og to konsulenter fra Kvalitetsafdelingen. Grundlaget for mødet har været standardspørgeskemaerne, hvis indhold efter konceptets grundtanke ikke har stået til diskussion. På dette møde er undersøgelsen tilrettelagt i detaljer: hvilke patientgrupper skulle spørges, hvor mange skemaer skulle der udsendes, skulle afdelingen opdeles i afsnit, skulle patienterne opdeles efter diagnose og eventuelt andre særlige vilkår, der kunne iagttages på den enkelte afdeling. Udtræknings- og pakkearbejdet med patientskemaerne er foregået på den enkelte sygehusafdeling efter instruktion udarbejdet af Kvalitetsafdelingen. Der er via kontrolprocedurer gjort, hvad der har været muligt for, at der ikke sendes breve til patienter, der er døde. Dette indebærer omvendt, at undersøgelsen ikke rummer erfaringer fra pårørende til patienter, der er døde på afdelingen. Udsendelse og indsendelse Mere om metoden Skemaerne blev udsendt fra afdelingerne med et personligt stilet brev fra afdelingen til patienten. Udsendelsen var bilagt en frankeret svarkuvert. Patienterne har svaret anonymt, og besvarelsen er sendt direkte til Århus Amts Kvalitetsafdeling. For en nærmere gennemgang af undersøgelsesmetoden henvises til?hvad oplever patienten på sygehuset? - Et afdelingsbaseret koncept til systematisk indsamling af patientoplevelser på somatiske sygehuse. Erik Riiskjær. 10 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

11 Opfølgning på rapporten Opfølgning på rapporten Erfaringer fra udviklingsarbejde Det er sjældent, at man ud fra en undersøgelses tal eller kommentarer direkte kan se, hvor man præcist skal sætte sine ressourcer ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten. En undersøgelse kan kun give nogle bud på, hvor afdelingen med sandsynlighed kan finde områder, som med stor effekt for brugerne kan kvalitetsudvikles. Det er således den enkelte afdeling, der selv skal arbejde med rapporten. Man har jo i forvejen en værdifuld viden om, hvad der er god og dårlig kvalitet. Og rapportens resultater skal sættes ind i denne sammenhæng. Alle rapporter rummer mange vinkler til forbedringer, og kunsten består i ikke at lade sig overvælde af de mange oplysninger i rapporten. Erfaringer fra opfølgning af analyserapporter peger på vigtigheden af at gruppere forbedringsforslagene efter deres karakter, og efter hvornår man tager fat på den. Et bud kunne således være følgende gruppering: - ændringer som umiddelbart kan sættes i værk og som vil give oplevelsen af, at afdelingen kan handle (de hurtige successer) - ændringer som skal forberedes og gennemtænkes med en tidshorisont på 2-3 måneder - de langsigtede ændringer med et perspektiv på 1-2 år. Det er også et godt råd at skabe anledninger og afse tid til at bearbejde rapporten. I denne sammenhæng kan det være en god ide med nogen udefra, som man kan drøfte resultaterne med. Forpligtigelse fremmer processen. Her kan tages fat Rapporten i sig selv giver flere indgange til nye udviklingsprojekter. Inden for områder: - hvor utilfredsheden er stor - hvor utilfredsheden har ændret sig til det værre - hvor svarpersonernes svar afviger fra det forventede - hvor man afviger fra andre afdelinger - som er et problem for et bestemt udsnit af brugerne - som svarpersonernes kommentarer peger på med ord - hvor lysten til at gøre en indsats er stor - hvor afdelingen mener, at udsigten til succes er god - hvor succes er muligt med en beskeden indsats af ressourcer - man allerede arbejder med, men hvor man bekræftes af rapportens indhold. P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 11

12 Forventningerne eller den leverede ydelse? Små skridt Også psykologi I henhold til modellen i figur 1, skal man hele tiden spørge: - Er det manglende viden om patienternes behov, der er problemet? - Mangler der ordentlige procedurer for de omhandlede forhold? - Efterlever personalet ikke de procedurer, der allerede er? - Eller er det patienternes forventninger, der skal søges afstemt efter de faktiske muligheder (information)? I alt kvalitetsarbejde bør det erkendes, at forbedringerne kun kommer, hvis man koncentrerer indsatsen. Et eventuelt projekt skal analyseres, sådan at man kan planlægge sin indsats grundigt, herunder opstille mål for hvor man vil hen. Først herefter kan man iværksætte handlinger. Til sidst skal det sikres, at man får målt, om man opnår en effekt af indsatsen. Ændringsprocesser er imidlertid ikke alene et spørgsmål om at anvende rigtige teknikker. Det er også vigtigt at have fokus på elementære psykologiske mekanismer. Undertiden ses det, at mennesker anvender mange flugtmuligheder for at undgå truslen om forandring. Den mest kendte er at finde fejl i omgivelserne, så vi fritager os selv for ubehagelige ændringskrav. Man skyder skylden på andre. En anden er, at man slet ikke opfatter, at der stilles nye krav til arbejdet. Man glemmer eller misforstår. Og en tredie flugtmulighed er at nedgøre sine egne evner og muligheder, så ingen kan forvente noget som helst. Man fritstiller på den måde sig selv. Forsvarsadfærd skal imidlertid ikke ses som et onde, men snarere som en nødvendig mekanisme for mennesker, når der stilles krav, der umiddelbart opfattes som ude af trit med de muligheder, vi har for at honorere dem. Der ligger således en vigtig opgave for ledelsen i at tilrettelægge kvalitetsudviklingsprocessen, så afdelingen bevæger sig i retning af en bedre brugertilfredshed, samtidig med at medarbejdertilfredsheden øges. Her kan det specielt være motiverende, hvis forskellige afdelinger med forskellig brugertilfredshed kan lære af hinandens erfaringer. Lakmusprøven Kvalitetsudviklingsprojekter skal naturligvis gerne føre til højere tilfredshed næste gang, der måles på afdelingen. Det er så at sige lakmusprøven på, om der er gjort det rigtige. Men da næste måling er på en anden gruppe af personer, er det nødvendigt at være lidt forsigtig med den sammenlignende tolkning af udviklingen i tilfredshedsniveauet. Når tiden går, kan der være mange andre faktorer end forbedringen, der har indflydelse på nettoresultatet af tilfredshedsmålingen. Men det er vigtigt at følge udviklingen i tilfredshedsniveauet for at vurdere, om et nyt tiltag nu også var en forbedring. 12 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

13 P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 13

14 Tabel 1. Statistiske oplysninger om Nyremedicinsk Afd. C i 2003 Afdelingens speciale Nyremedicin Antal indlagte Heraf akut indlagte Heraf planlagte 291 Gennemsnitligt antal sengedage 6,7 Belægningsprocent 92,1 Antal senge 34 Antal stuer, heraf Enestuer Tomandsstuer Tremandsstuer Firemandsstuer Femmandsstuer Seksmandsstuer Antal sengeafsnit 2 Ambulante besøg Antal ambulatorier 1 Deldøgnsbehandlinger Antal dagafsnit 1 Lægestillinger 19 Plejepersonalestillinger 112,07 Lægesekretærstillinger 12,42 Samlet budgetramme i mio. kr. 101,906 Alle typer af stillinger er omregnet til fuldtidsstillinger. 14 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

15 Om Nyremedicinsk Afdeling C Organisering Nyremedicinsk Afdeling C er en universitetsafdeling, der behandler patienter med medicinske nyresygdomme og blodtryksforhøjelse. Afdelingen modtager alle nyremedicinske patienter i Århus amt og har landsdelsfunktion for nyretransplantation med optageområde for Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt og Århus Amt. Til afdelingen er knyttet en hæmodialysesatellit på Randers Centralsygehus. Nyretransplantationsvirksomheden drives i nært samarbejde med Urinvejskirurgisk Afdeling K i Nyretransplantationscenter Skejby. Fysisk består afdelingen af to sengeafsnit, et hæmodialyseafsnit, et ambulatorium med et dagafsnit og et peritonealdialyseafsnit, en læge- /sekretær-/konferencegang samt et forskningslaboratorium. Sengeafsnit C1 20 senge Sengeafsnit C2 14 senge Hæmodialyseafsnit C3 Nyremedicinsk ambulatorium Afsnittet tager primært imod patienter med medicinske nyresygdomme, blodtryksforhøjelse, patienter i posedialyse-behandling og patienter i dialysebehandling, når indlæggelse bliver nødvendig. Afsnittet tager primært imod patienter, der skal have eller har fået foretaget nyretransplantation samt andre patienter med svær immundæmpende behandling. Afhængig af pladsforholdene på afsnit C1 modtages også andre nefrologiske patienter. Foretager hæmodialyse på både akutte og kroniske patienter. Ud over egne patienter serviceres ÅrhusSygehus, Skejby Sygehus Afdeling I og B med hæmodialyse. Er hovedafdeling for satellitfunktionen på Randers Centralsygehus. Ambulatoriet består af tre funktionelle enheder: 1. Egentlig nyremedicinsk ambulatorium, der varetager den ambulante behandling af patienter med nyremedicinske sygdomme, som ikke modtager dialysebehandling, nyretransplanterede patienter og patienter med blodtryksforhøjelse. 2. Dagafsnittet, der behandler patienter, som kræver gennemført specielle procedurer, for-undersøgelser og overvågning som f.eks. knoglemarvsundersøgelse, nyrevenekateterisation og ambulant blodtransfusion. Ambulante patienter, der kræver overvågning, ligger også her. Nyhenviste patienter får skrevet journal og lagt undersøgelsesprogram i dagafsnittet. P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 15

16 3. Peritonealdialyseambulatoriet, kontrollerer og oplærer patienter i ambulant peritonealdialysebehandling (posedialyse). Hæmodialysesatellitafsnittet på Randers Centralsygehus Plejepersonalet hører under Randers Centralsygehus, mens den lægelige behandling styres fra Nyremedicinsk Afdeling C, Skejby Sygehus. Der er 2-3 gange ugentligt nefrologer (overlæger/afdelingslæger) til stede. Afdelingen giver hæmodialysebehandling til kroniske ambulante patienter i stabil fase. 16 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

17 P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 17

18 Tabel 2. Bortfaldsanalyse for P-dialysepatienter på Nyremedicinsk Afdeling C Patienter i procent af antal indlagte Udsendte skemaer 2004 Indkomne svar 2004 Antal = 91 Antal = 57 Patientens alder 0-18 år år år år år 80 år eller mere Køn Mand Kvinde 0% 10% 21% 29% 35% 5% 57% 43% 0% 7% 14% 39% 36% 4% 60% 40% 18 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

19 Rapportens datagrundlag Svarprocenten 63 procent Der er udsendt i alt 91 breve til P-dialysepatienter på Nyremedicinsk Afdeling C. Svarpersonerne har været patienter på afdelingen en eller flere gange i september/oktober Spørgeskemaerne blev udsendt i november Patienterne fik 14 dage til at besvare spørgeskemaet, men i praksis er der medtaget skemaer, som indkom op til 30 dage efter udsendelsen. Der indkom i alt 57 skemaer, svarende til en svarprocent på 63. Der er ikke foretaget rykning for yderligere svar. 12% af de indkomne skemaer er alene udfyldt af pårørende til patienten. Tolkning af svarprocenten I teorien betyder svarprocenten mindre, hvis der i øvrigt er tale om en repræsentativ og tilstrækkelig stor stikprøve. Men en høj svarprocent er dog altid ønskelig, da man herved mindsker sandsynligheden for en uønsket selektionsskævhed. I denne sammenhæng er skemaet udsendt til alle patienter, der står i sygehusets patientregistreringssystem. Svarprocenten må på den måde forventes at blive lavere, end hvis skemaet blev uddelt af plejepersonalet til patienterne, da man her typisk vil undlade at uddele skemaer til meget syge, demente eller patienter, der ikke kan dansk. Altså patientgrupper, hvor man på forhånd må forvente en lav svarprocent. Ud fra praktiske undersøgelseserfaringer kan man opstille følgende tommelfingerregler til vurdering af svarprocentens størrelse: Under 40% Ikke tilfredsstillende. Tolkes med stor forsigtighed 40-50% Betænkelig lav. Kan bruges med forsigtighed 50-60% Acceptabelt Over 60% Meget tilfredsstillende. Repræsentativiteten Udfra tabel 2 på modsatte side kan læseren danne sig et indtryk af bortfaldet i de indkomne svar i forhold til de patienter, der fik tilsendt et spørgeskema. Tdligere måling? I rapporten er P-dialyseafsnittets undersøgelse fra november 2003 sammenlignet med resultaterne fra afsnittets undersøgelser fra: marts svar (1. gang). februar svar (2. gang). P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 19

20 Udskrivning af lister over tilfældige patienter Udvælgelsen af patienterne til undersøgelsen blandt P-dialysepatienterne er sket efter følgende kriterier i patientregistreringssystemet: Alle dagpatienter der har besøgt P-dialyseafsnittet inden for de seneste to måneder. Har patienten haft flere kontakter, udvælges han/hun kun én gang. Udvælgelsen omfatter både patienter, der har afsluttet deres dagpatientbehandling i perioden, og de der stadig er under behandling på P-dialyseafsnittet. Har afsnittet i det pågældende tidsrum behandlet flere end 400 forskellige patienter, er stikprøven reduceret til 400 patienter ved en tilfældig udvælgelse. Stikprøven dækker således altid en periode med 2 måneders patientoplevelser. Tilfældigheder eller reelle forskelle? På de fleste afdelinger udgør de udtrukne patienter i undersøgelserne alle patienter, der har været på afdelingen i den fastsatte undersøgelsesperiode. Undersøgelsen har med det udgangspunkt karakter af totalundersøgelse. Vælger man herudover at forudsætte, at bortfaldet i de tre undersøgelser er betinget af samme kilde, kan man således vælge at sammenligne tilfredsheden mellem de tre perioder direkte uden at tage højde for statistisk usikkerhed. Man kan også anlægge en mere konservativ tolkning ved at betragte hver måling som et tilfældigt udtræk af afdelingens generelle formåen til at opnå høj patienttilfredshed. Med 200 svar vil dette betyde, at procentforskelle mellem to afdelingers tilfredshed på et spørgsmål skal være på mere end 7 procentpoint, før man kan henføre forskellen til andet end statistisk usikkerhed. I praksis vil dette konfidensinterval dog overvurdere usikkerheden, da der typisk er tale om meget store stikprøver i forhold til totalpopulationen. 20 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

21 Litteratur Delivering quality service. Balancing Customer Perceptions and Expectations. Valari A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry. New York. (1990) Den etiske praksis. Mette Morsing. København. (1991) Målsætninger for patientservice og samarbejde. Århus Amts sygehusvæsen. (1993) Kvalitet som mål - i offentlig virksomhed. Ole Nørgaard Madsen. Centrum. (1993) Borgernes syn på den offentlige sektor. Finansministeriet. (1995) Patientservice. Resume af 18 undersøgelser på ambulatorier i Århus Amt. Service- og kvalitetskontoret. (1994) Undersøgelser om patienttilfredshed - en brugsbog. Ringkjøbing Amt. (1994) Brugerundersøgelser på hospitalsafdelinger - en vejledning. Københavns Sundhedsvæsen. (1994) Introduktion til kvalitetsarbejde. Bind 1 og 2. Service- og kvalitetskontoret, Århus Amt (1994) Service management and marketing. Christian Grönroos. Lexington Books. Massachusetts. (1995) Brugerundersøgelse af hjemmehjælpen. Et eksempel med fokus på metode. Erik Riiskjær m.fl. FOKUS. (1995) Expectations as Determinants of patient Satisfaction: Concepts, Theory and Evidence. International Journal for Quality in Health Care. Volume 7, Number 2. (1995) Omsorg på Riget. Patient og personalesynspunkter. Lis Adamsen, Jesper K. Fisker og Jan K. Madsen. Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning. (1995) Dialogen med patienten. Handbok om att samla in och ta tillvara patienternas erfarenheter. SPRI s forlag. (1995) I hinandens øjne. Ole Thyssen. Gyldendal. (1995) Patienten värderer vården - en vägeledning till frågeformuleret KUPP, Kvalitet ur Patientens Perspektiv. Vårdförbundet SHSTF. Stockholm. (1995) Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Teori, metode og resultater. Jan Mainz. Munksgaard. (1995) I grænsefladen mellem liv og død. Helle Ploug Hansen. Gyldendal Undervisning. (1995) Århus Amts fælles kvalitetspolitik. Århus Amt. (1995) P-dialysepatient på Nyremedicinsk Afdeling C set med patientens øjne 21

22 Organisationsudvikling gennem dialog. Helle Alrø (red). Ålborg Universitetsforlag. (1996) Bruger- og patienttilfredshedsundersøgelser i sundhedsvæsenet Dike. (1996) Slik jeg ser det - pasienter og andre samarbeidspartnere uttaler seg om Rikshospitalet. Rikshospitalet. Oslo. (1996) Fødselshjælpen i Århus Amt. Set med brugernes øjne. Service- og kvalitetskontoret. Århus Amt. (1996) Organkirurgiske sengeafdelinger i Århus Amt - set med patientens øjne. Service- og kvalitetskontoret. Århus Amt. (1997) Ta temperaturen. En rapport om patienttilfredshed på de fynske sygehuse. Fyns Amt. (1998) Et liv der ikke dør. En bog om lægekunst og menneskelighed. Margrethe Lomholt Kemp og Peter Kemp. Spektrum. (1998) Hvad mener patienterne? Sundhedsvæsenet. Frederiksborg Amt. (1998) Patienten i centrum? Brugerundersøgelser, lægperspektiver og kvalitetsudvikling. Helle U. Timm. DSI rapport (1997) Den rituelle reflektion - om evaluering i organisationer. Peter Dahler-Larsen. Odense Universitetsforlag. (1998). Patienthåndbogen. Lone Scocozza. Gads forlag. (1998) Danmarks første folkehøring. Afrapportering fra en folkehøring om det fynske sygehusvæsen. Kasper Møller Hansen. Fyns Amt. (1999) Skadestuerne i Århus Amt - set med patienternes øjne. Service- og kvalitetskontoret. Århus Amt. (1999) Århus Amts Virksomhedsmodel. Århus Amt. (1999) Pasient erfaringer og helserelatert livskvalitet i norske sykehuse. Forskningsrapport nr. 3. HELTEF-Stiftelse for helsetjenesteforankring. (1999) Århus Amt set med patientens øjne. 2. måling. Kvalitetsafdelingen. (2003) Patienternes vurdering af landets sygehuse. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter. Amterne, HS og Sundhedsministeriet. (2001) Tendenser i evaluering. Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Krogstrup (red). Odense Universitetsforlag (2001) Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer. Kvalitetsafdelingen. Århus Amt. (2003)?Hvad oplever patienten på sygehuset? - Et afdelingsbaseret koncept til systematisk indsamling af patientoplevelser på somatiske sygehuse. Erik Riiskjær. Kvalitetsafdelingen. (2003) 22 Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

23 Bilag 1. Følgebrev og spørgeskema

24

25 Bilag 1 Fornavn, Efternavn Adresse Husnummer Postnummer By Dato Du var til dagpatientbehandling på < afdeling> den < >. Da vi regelmæssigt gennemfører undersøgelser af patienternes tilfredshed med vore ydelser, beder vi dig udfylde vedlagte skema om din oplevelse af din dagpatientbehandling. Vi ønsker, at du er ærlig i din vurdering, så vi løbende kan forbedre kvaliteten af vort arbejde. Skemaet bedes sendt til Kvalitetsafdelingen helst inden for 14 dage fra modtagelsen (frankeret svarkuvert er vedlagt). I skemaet kan du på næsten alle spørgsmål begrunde dine afkrydsninger. Sådanne begrundelser med dine egne ord er værdifulde for os. Skulle der ikke være plads nok på skemaet, er du velkommen til at vedlægge dem i brevform. Måske er der enkelte spørgsmål, der ikke passer på din situation. I disse tilfælde beder vi dig krydse Ved ikke/ej relevant. Du skal ikke skrive navn på skemaet. Det indsendte skema behandles anonymt af Århus Amts Kvalitetsafdeling, som udarbejder en rapport til os. Alle svar og kommentarer vil fremstå, så ingen patienter kan genkendes i rapporten. Har du således noget konkret, du ønsker at drøfte med afdelingen, bedes du selv rette direkte henvendelse til afdelingen. Hvis du ikke selv er i stand til at udfylde skemaet, kan du måske få dine pårørende til at udfylde det. Har du spørgsmål til spørgeskemaet, kan du ringe til Århus Amt, konsulent Erik Riiskjær, tlf.nr Vi håber på din velvilje, da det er vigtigt, at flest mulige patienter svarer på skemaet. På forhånd tak for din medvirken. Venlig hilsen Adm. Overlæge NN Oversygeplejerske NN

26

27 16. Hvad er dit samlede indtryk af P-dialyseambulatoriet? (5 stjerner betyder enestående og 1 stjerne betyder uacceptabelt ) wwwww (Enestående) wwww (Godt) www (Både godt og dårligt) ww (Dårligt) w (Uacceptabelt) Ved ikke 17. Hvorfor gav du det antal stjerner? (ris, ros eller gode idéer til afdelingen) 18. Har du selv opsøgt information om din sygdom via patientforeninger, biblioteker eller på internettet? (altså andre steder end på sygehuset eller hos din egen læge/speciallæge) Har søgt information Har ikke søgt information 19. Skemaet er udfyldt af? Patienten Pårørende 20. Køn? (patientens) Mand Kvinde 21. Bopæl? (patientens) Århus Amt Uden for Århus Amt 22. Alder? (patientens) år 23. Dit modersmål? (patientens) Dansk Ikke dansk 24. Din uddannelse? (patientens) Folkeskole/mellem/real Erhvervsudd./håndværker Videregående uddannelse Andet Tak for din medvirken! Sygdomsgruppe (påført af afdelingen) Kvalitetsafdelingen Tilfreds med P-dialyseambulatoriet? Skejby Sygehus (26) 1. Hvor længe har du gået i P-dialyseambulatoriet? Antal år 2. Har du fået den mødedato, du ønskede? Ja Nej Ved ikke 3. Hvor lang var ventetiden i ambulatoriets venteværelse, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? (besvares ud fra seneste besøg) Ingen ventetid (eller ind før tid) Under 30 minutter Mellem 30 og 60 minutter Over 60 minutter Ved ikke 4. Hvor mange forskellige læger har du inden for de seneste 2 år mødt i P-dialyseambulatoriet i forbindelse med din nuværende sygdom? Antal læger (evt. cirka) 5. Har du i din kontakt med ambulatoriet skullet tale med for mange forskellige læger? Ja Nej Ved ikke 6. Har du været indlagt på afdelingens sengeafdeling i forbindelse med din sygdom? Ja Nej

28 Bedes besvaret udfra alle dine besøg? i ambulatoriet: Ja Både og Nej Ved ikke/ ej relevant 7. Forløb dine besøg i P-dialyseambulatoriet uden generende ventetid i venteværelset? Kommentarer: 8. Var lægerne velforberedte, når du mødte dem i P-dialyseambulatoriet? Kommentarer: 9. Lyttede lægerne i P-dialyseambulatoriet med interesse, når du sagde noget? Kommentarer: 10. Fik du indtryk af, at plejepersonalet var gode til deres fag? Kommentarer: 11. Forløb dine ambulatoriebesøg uden generende ventetid under besøget? (røntgen eller prøvetagning) Kommentarer: 12. Fik du den information, du havde brug for i din kontakt med P-dialyseambulatoriet? (om sygdommen, undersøgelser, behandlinger, bivirkninger m.v.) Kommentarer: 13. Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte i P-dialyseambulatoriet? Kommentarer: 14. Er du tilfreds med P-dialyseambulatoriets hidtidige behandling af din sygdom? Kommentarer: 15. Har samspillet mellem din egen praktiserende læge og afdelingen været i orden omkring din sygdom? (henvisning, opfølgning m.v.) Kommentarer:? Ja Både og Nej Ved ikke/ ej relevant

29 Bilag 2. Svarfordeling

30

31 Bilag 2 Læsevejledning til svarfordelingen Patienternes svar på undersøgelsens spørgsmål kan ses i vedlagte bilag. For hvert spørgsmål kan svarfordelingen ses i absolutte antal svar og i procent. Kun svar, hvor patienten har haft en mening, er medtaget. Det betyder, at svar, hvor patienten enten har undladt at krydse eller har krydset?ved ikke, ikke er medtaget i bilaget.?antal svar i alt varierer imellem de forskellige spørgsmål, fordi bortfaldet er forskelligt på de forskellige spørgsmål.

32

33 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål Svartekst Datasæt: P-dial-3 Nu P-dial-2 P-dial-1 Antal % Antal % Antal % 1 Hvor længe har du gået i 0-1 år P-dialyseambulatoriet? 1-3 år år Mere end 5 år Antal svar i alt Har du fået den mødedato, du Ja ønskede? Nej Antal svar i alt Hvor lang var ventetiden i Ingen ventetid (eller før tid ambulatoriets venteværelse fra du Under 30 minutter skulle møde til du blev kaldt Mellem 30 og 60 minutter ind?(besvares ud fra seneste besøg) Over 60 minutter Antal svar i alt Hvor mange forskellige læger har Kun en læge du inden for de seneste 2 år mødt i 2-3 læger P-dialyseambulatoriet i forbindelse Mere end 3 læger med din nuværende sygdom? Antal svar i alt Har du i kontakt med ambulatoriet Ja skullet tale med for mange forskellige læger? Nej Antal svar i alt Har du været indlagt på Ja afdelingens sengeafdeling i Nej forbindelse med din sygdom? Antal svar i alt Forløb dine besøg i Ja P-dialyseambulatoriet uden Både og generende ventetid i venteværelset? Nej Antal svar i alt Side 1

34 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål Svartekst Datasæt: P-dial-3 Nu P-dial-2 P-dial-1 Antal % Antal % Antal % 8 Var lægerne velforberete, når du Ja mødte dem i Både og P-dialyseambulatoriet? Nej Antal svar i alt Lyttede lægerne i Ja P-dialyseambulatoriet med Både og interesse, når du sagde noget? Nej Antal svar i alt Fik du indtryk af, at Ja plejepersonalet var gode til deres Både og fag? Nej Antal svar i alt Forløb dine ambulatoriebesøg Ja uden generende ventetid under Både og besøget? (røntgen eller prøvetagning) Nej Antal svar i alt Fik du den information, du havde Ja brug for i din kontakt med Både og P-dialyseambulatoriet? (om sygdommen, undersøgelser, behandlinger, bivirkninger mv.) Nej Antal svar i alt Var der sammenhæng i det, du fik Ja at vide, når du talte med Både og forskellige ansatte i P-dialyseambulatoriet? Nej Antal svar i alt Er du tilfreds med Ja P-dialyseambulatoriets hidtidige Både og behandling af din sygdom? Nej Antal svar i alt Side 2

35 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål Svartekst Datasæt: P-dial-3 Nu P-dial-2 P-dial-1 Antal % Antal % Antal % 15 Har samspillet mellem din egen Ja praktiserende læge og afdelingen Både og været i orden omkring din sygdom? (henvisning, opfølgning mv.) Nej Antal svar i alt Hvad er dit samlede indtryk af Fem stjerner (enestående) P-dialyseambulatoriet? Fire stjerner (godt) Tre stjerner (både godt og To stjerner (dårligt) En stjerne (uacceptabelt) Antal svar i alt Hvorfor gav du det antal stjerner? Ingen kommentar (ris, ros eller gode ideer til Kommentar påført afdelingen) Antal svar i alt Har du selv opsøgt information om Har søgt information din sygdom via patientforeninger, biblioteker eller på internettet? (altså andre steder end på sygehuset eller hos din egen læge/speciallæge) Har ikke søgt information Antal svar i alt Skemaet udfyldt af? Patienten Pårørende Antal svar i alt Køn? Mand Kvinde Antal svar i alt Bopæl? Århus Amt Uden for Århus Amt Antal svar i alt Side 3

36 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål Svartekst Datasæt: P-dial-3 Nu P-dial-2 P-dial-1 Antal % Antal % Antal % 22 Alder? 0-18 år år år år år år eller mere Antal svar i alt Dit modersmål? Dansk Ikke dansk Antal svar i alt Din uddannelse? Folkeskole/mellem/real Erhvervsudd./håndværker Videregående uddannelse Andet Antal svar i alt Side 4

37 Bilag 3. Kommentarer fra patienter

38

39 Bilag 3 Læsevejledning til patienternes kommentarer Paienterne forklarer utilfredse kryds Kvalitativ analyse Patienternes egne kommentarer Læses kommentarerne i rapporten i deres helhed, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at kommentarerne ikke er repræsentative. Det viser sig altid i sådanne undersøgelser, at der er en tendens til, at kommentarer ofte giver et mere kritisk helhedsindtryk end de afgivne krydser. Dette hænger blandt andet sammen med, at der hyppigt knyttes en uddybende bemærkning til et kritisk kryds. En sammenligning af de satte kryds og de skrevne kommentarer viser herudover, at en svarperson godt kan være tilfreds med et spørgsmål, selvom han/hun er kommet med en kritisk kommentar. Der er altså ved afkrydsningen foretaget en helhedsvurdering af det stillede spørgsmål, samtidig med at svarpersonen gør opmærksom på, at der er en del af spørgsmålet, som ikke kan gives en positiv besvarelse. Det er altså meningsløst at begynde at optælle kritiske og positive kommentarer. Kommentarerne skal behandles kvalitativt, og giver altså primært et indtryk af de mange årsager og fænomener, der kan ligge bag de forskellige krydser. Det være sig positive som negative ytringer. Sat på spidsen kan man sige: hvor mange kritiske kommentarer skulle der for eksempel til for at opveje en kommentar fra et forældrepar, der skrev om deres barns indlæggelse: "De reddede hans liv". Det er tilstræbt at gengive kommentarerne i den form, de er afgivet. Enkelte kommentarer er dog søgt anonymiseret. Det gælder konsekvent, hvor der er nævnt navne. Kommentarerne er skrevet i en rækkefølge svarende til det spørgsmål, de faldt ved. Kommentarerne bringes som sagt anonymt. Dog bringes tre oplysninger om den patient kommentarerne stammer fra, nemlig alder, diagnose og indlæggelsesform (akut eller planlagt). Herudover er oplyst, hvordan patienten har svaret på det spørgsmål, hvortil der er knyttet en kommentar. Kommentarerne, der begrunder antallet af stjerner, er forsynet med oplysning om antallet af afgivne stjerner, alder og diagnose. Der er ikke gjort forsøg på at rette eventuelle faktuelle fejloplysninger i kommentarerne.

40

41 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål: 7 Forløb dine besøg i P-dialyseambulatoriet uden generende ventetid i venteværelset? Respondentens svar: Nej For lang ventetid. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Ved ikke/ej relevant Ventetid er generende, og det sker. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og En enkelt gang var der tid i ambulatoriet formiddag, og tid til røntgen eftermiddag. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og Undersøgelsen på Hjerteafdelingen tog 3 timer, hvoraf ventetiden var 2 timer og 50 min. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Side 1

42 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål: 8 Var lægerne velforberete, når du mødte dem i P-dialyseambulatoriet? Respondentens svar: Ja Næsten alle. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Ja Dog ikke i begyndelsen i , hvor der var forskellige læger, som var til stede. I de sidste par år har det været supergodt. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Respondentens svar: Både og Da der næsten hver gang er en ny læge, synes jeg ikke, at jeg får det ud af det, som jeg forventede. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Ja Lægerne har været meget dygtige og kompetente. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og Det afhænger af, hvilken læge det var. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og Når det nu er en ny læge fra gang til gang, er der ikke den samme indsigt med patientens sygdom. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og Kommer min faste læge, er der ingen problemer. Andre læger har deres egne meninger om behandlingen. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Side 2

43 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål: 9 Lyttede lægerne i P-dialyseambulatoriet med interesse, når du sagde noget? Respondentens svar: Ja Nogle af dem. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Både og Det afhænger af, hvilken læge det var. Nogle læger er ret nedladende i deres attituder. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og Nogle læger er gode til det, andre har for travlt. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Ja De fleste var ok. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Spørgsmål: 10 Fik du indtryk af, at plejepersonalet var gode til deres fag? Respondentens svar: Ja Findes ikke bedre. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Respondentens svar: Ja Som pårørende vil jeg sige, vi har fået en super behandling. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Ja Meget god behandling. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Side 3

44 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål: 11 Forløb dine ambulatoriebesøg uden generende ventetid under besøget? (røntgen eller prøvetagning) Respondentens svar: Nej Nogle dage er der lang ventetid, når jeg skal have taget blodprøver. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Både og Røntgen tager ikke altid hensyn til tiden, hvis der samtidig er møder på sygehuset. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Respondentens svar: Både og Flere gange lang ventetid ved prøvetagning. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og Blodprøver lidt ventetid under 30 min. Røntgen det samme. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Spørgsmål: 12 Fik du den information, du havde brug for i din kontakt med P-dialyseambulatoriet? (om sygdommen, undersøgelser, behandlinger, bivirkninger mv.) Respondentens svar: Både og Da der er meget man gerne vil vide, kan det være svært også at huske det hele, når man er i ambulatoriet. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Nej Jeg har selv skullet stille mange opklarende spørgsmål. For få forklaringer. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Ja Jeg spørger altid meget selv og får så svar. Men hvis jeg ikke spørger, er der knap så stor information. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Side 4

45 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål: 13 Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte i P-dialyseambulatoriet? Respondentens svar: Både og Sygeplejersker har ofte måttet forklare sammenhænge. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Nej Men kun hvis det ikke er min faste læge. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Spørgsmål: 14 Er du tilfreds med P-dialyseambulatoriets hidtidige behandling af din sygdom? Respondentens svar: Både og Man skriver til mig om behandlingsændringer, som jeg grundet blindhed ikke kan læse. Hvorfor ringer eller mailer man ikke? Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Ja Ja, NN er alletiders, også da hun var hjemme hos mig vedrørende hjemmedialyse. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Både og For mange forskellige læger han har kontakt med - det ville være ønskeligt med 1 højst 2 læger fast tilknyttet. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 0-1 år Respondentens svar: Både og Jeg mener, at sygehuset har meget svært ved at samarbejde de forskellige afdelinger imellem. Det tager enormt lang tid bare at få svar på undersøgelser vedrørende andre sygdomme. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Side 5

46 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål: 15 Har samspillet mellem din egen praktiserende læge og afdelingen været i orden omkring din sygdom? (henvisning, opfølgning mv.) Respondentens svar: Nej Min læge får ingen besked. Alder: år Køn: Mand Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Ved ikke/ej relevant Egen læge har ikke været indblandet i min sygdom. (lægevagten). Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Respondentens svar: Nej Nej, i starten af min behandling fik min egen læge ikke noget at vide, men jeg tror, at det er blevet bedre. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 1-3 år Respondentens svar: Ved ikke/ej relevant Jeg henvender mig kun til Skejby-lægerne når jeg har problemer - og ikke til min egen læge. Alder: år Køn: Kvinde Antal år i ambulatoriet: 3-5 år Side 6

47 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Spørgsmål: 17 Hvorfor gav du det antal stjerner? (ris, ros eller gode ideer til afdelingen) Vedrørende mine besøg hvor jeg altid har min mand med: vi giver 4 stjerner, for vi har et godt indtryk af sygeplejersken, vi næsten har haft hver gang. Vi sætter stor pris på, at det er samme person, og hun er ualmindelig flink og rar og venlig at have med at gøre. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Kvinde Behandlingen har generelt været god. Nogle oplysninger modstridende. For eksempel 'Din restnyrefunktion vil gå helt i stå, men vi skal nok få vandet ud af dig'. Og din restnyrefunktion er meget vigtig, da vi ellers ikke kan dialysere dig tilfredsstillende. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Mand Det er en god afdeling. Man bliver behandlet godt. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Kvinde Utrolig flinkt personale og god information. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Mand Afdeling C Ambulatorie: dejligt sted at komme. Altid møder man et smil af alle læger og sygeplejersker. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Kvinde Fordi jeg er godt tilfreds. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Mand Folk virker generelt kompetente og engagerede. Dog er det forstyrrende med konstant telefonstorm af de ansatte og derfor mistes fokus ofte. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Uoplyst Negativt: Man skriver til mig om behandlingsændringer, som jeg grundet blindhed ikke kan læse. Positivt: Kvalificeret respons fra personalet. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Mand Så godt som man kan forlange det. Varm og tryg atmosfære. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Mand Fordi jeg mener det. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Mand Side 7

48 Nyremedicinsk Afd. C, SKS Jeg og min familie er altid blevet rigtig godt behandlet i P-Dialysen. Vi kan altid ringe, hvis der opstår problemer. Det synes jeg er en tryghed. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Kvinde Fordi det fungerer rigtig godt, man får rigtig god vejledning. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Kvinde Vi har altid fået en utrolig fin behandling. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Mand Jeg er faktisk glad og tryg ved at komme der jævnligt. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Kvinde Fordi jeg mener det!! Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Mand Læger og sygeplejerskerne har været utrolig dygtige og samvittighedsfulde. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Mand Da min mand først er blevet nyrepatient i år, synes vi at behandling og oplysning har været god. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Mand Jeg var tilfreds. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Mand Fuld tilfredshed med alle på C1 og ambulatoriet. Stjerner: Fem stjerner (enestående) Alder: år Køn: Kvinde Det ville være godt med den samme læge hver gang, som man har den samme sygeplejerske. I øvrigt er alle søde og flinke. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Kvinde Alt og alle kan altid blive bedre. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Kvinde Det er kompetente personer, vi har været i kontakt med. Stjerner: Fire stjerner (godt) Alder: år Køn: Mand Side 8

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Audiologisk Afdeling Århus Sygehus. (3. måling)

Audiologisk Afdeling Århus Sygehus. (3. måling) Audiologisk Afdeling Århus Sygehus (3. måling) Kvalitetsafdelingen August 2004 Audiologisk Afdeling Århus Sygehus (3. måling) - set med patientens øjne Kvalitetsafdelingen August 2004 Konceptet er udviklet

Læs mere

Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus

Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus Dagpatient på Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Dagpatient på Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Randers Centralsygehus-patienthotellet

Randers Centralsygehus-patienthotellet Randers Centralsygehus-patienthotellet Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Dagkirurgisk Center Århus Sygehus. (3. måling)

Dagkirurgisk Center Århus Sygehus. (3. måling) Dagkirurgisk Center Århus Sygehus (3. måling) Kvalitetsafdelingen August 2004 Dagkirurgisk Center Århus Sygehus (3. måling) - set med patientens øjne Kvalitetsafdelingen August 2004 Konceptet er udviklet

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Hjerteklinikken Randers Centralsygehus. 4. runde

Hjerteklinikken Randers Centralsygehus. 4. runde Hjerteklinikken Randers Centralsygehus 4. runde Hjerteklinikken Randers Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Nyremedicinsk Ambulatorium C Skejby Sygehus

Nyremedicinsk Ambulatorium C Skejby Sygehus Nyremedicinsk Ambulatorium C Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Nyremedicinsk Ambulatorium C Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Team-patient på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus. (3. måling)

Team-patient på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus. (3. måling) Team-patient på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus (3. måling) Kvalitetsafdelingen August 2004 Team-patient på Geriatrisk Afdeling G Århus Sygehus (3. måling) - set med patientens øjne Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus

Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus Indlæggelse på Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Nyremedicinsk Afdeling C Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

ÅS-Tage Hansens Gade-patienthotellet

ÅS-Tage Hansens Gade-patienthotellet ÅS-Tage Hansens Gade-patienthotellet Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Ortopædkir. Afd. E Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Medicinsk Dagafsnit V Århus Sygehus

Medicinsk Dagafsnit V Århus Sygehus Dagpatient på Medicinsk Dagafsnit V Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Dagpatient på Medicinsk Dagafsnit V Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus

Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Ambulatorier på Neurologisk Afd. F Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus

Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Skejby Sygehus-patienthotellet

Skejby Sygehus-patienthotellet Skejby Sygehus-patienthotellet Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus

Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus

Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Dagafsnit, Lungemedicinsk Afd. B Århus Sygehus

Dagafsnit, Lungemedicinsk Afd. B Århus Sygehus Dagpatient på Dagafsnit, Lungemedicinsk Afd. B Århus Sygehus 4. runde Dagpatient på Dagafsnit, Lungemedicinsk Afd. B Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus

Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus Indlæggelse på Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Tværgående rapport. Randers Centralsygehus - ambulante på delambulatorieniveau

Tværgående rapport. Randers Centralsygehus - ambulante på delambulatorieniveau Tværgående rapport Centralsygehus - ambulante - 2002-2006 - på delambulatorieniveau Tværgående rapport Centralsygehus - ambulante - 2002-2006 - på delambulatorieniveau Læsevejledning Oversigten viser

Læs mere

Gynækologisk/Obstetrisk Amb. Randers Centralsygehus. 4. runde

Gynækologisk/Obstetrisk Amb. Randers Centralsygehus. 4. runde Gynækologisk/Obstetrisk Amb. Randers Centralsygehus 4. runde Gynækologisk/Obstetrisk Amb. Randers Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus

Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus Dagpatient på Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus 4. runde Dagpatient på Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus

Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus. 4. runde

Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus. 4. runde Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus 4. runde Øjenambulatoriet, Afd. J Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium M Århus Sygehus

Medicinsk Ambulatorium M Århus Sygehus Medicinsk Ambulatorium M Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Medicinsk Ambulatorium M Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Hæmatologisk Dagafsnit B700 Århus Sygehus

Hæmatologisk Dagafsnit B700 Århus Sygehus Dagpatient på Hæmatologisk Dagafsnit B700 Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Dagpatient på Hæmatologisk Dagafsnit B700 Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Ambulatorier på Reumatologisk Afd. U Århus Sygehus

Ambulatorier på Reumatologisk Afd. U Århus Sygehus Ambulatorier på Reumatologisk Afd. U Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Ambulatorier på Reumatologisk Afd. U Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus

Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus Dagpatient på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 4. runde Dagpatient på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium, Afd. M Århus Sygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium, Afd. M Århus Sygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium, Afd. M Århus Sygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium, Afd. M Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Respirationscenter Vest Århus Sygehus

Respirationscenter Vest Århus Sygehus Indlæggelse på Respirationscenter Vest Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Respirationscenter Vest Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Skopienhed, Odder Sygehus Århus Sygehus

Skopienhed, Odder Sygehus Århus Sygehus Kvalitetsafdelingen Dagpatient på Skopienhed, Odder Sygehus Århus Sygehus Dagpatient på Skopienhed, Odder Sygehus Århus Sygehus Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Øjenafdeling J Århus Sygehus

Øjenafdeling J Århus Sygehus Dagpatient på Øjenafdeling J Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Dagpatient på Øjenafdeling J Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Ambulatorier på Samsø Århus Sygehus

Ambulatorier på Samsø Århus Sygehus Ambulatorier på Samsø Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Ambulatorier på Samsø Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

ÅS-Nørrebrogade-patienthotellet

ÅS-Nørrebrogade-patienthotellet ÅS-Nørrebrogade-patienthotellet Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

L-Ambulatoriet Kirurgisk Gastro. Afd. L Århus Sygehus. 4. runde

L-Ambulatoriet Kirurgisk Gastro. Afd. L Århus Sygehus. 4. runde L-Ambulatoriet Kirurgisk Gastro. Afd. L Århus Sygehus 4. runde L-Ambulatoriet Kirurgisk Gastro. Afd. L Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

L-Ambulatoriet Århus Sygehus

L-Ambulatoriet Århus Sygehus L-Ambulatoriet Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen L-Ambulatoriet Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk

Læs mere

Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus

Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

Dagafsnit på Kirurgisk Afdeling L Århus Sygehus

Dagafsnit på Kirurgisk Afdeling L Århus Sygehus Dagpatient på Dagafsnit på Kirurgisk Afdeling L Århus Sygehus (2. måling) Kvalitetsafdelingen Dagpatient på Dagafsnit på Kirurgisk Afdeling L Århus Sygehus (2. måling) Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z Århus Sygehus

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z Århus Sygehus Plastikkirurgisk Ambulatorium Z Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Plastikkirurgisk Ambulatorium Z Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus

Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Indlæggelse på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Dermato-Venerologisk Afdeling D Århus Sygehus

Dermato-Venerologisk Afdeling D Århus Sygehus Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling D Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling D Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Samsø Sygehus Århus Sygehus

Samsø Sygehus Århus Sygehus Indlæggelse på Samsø Sygehus Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Samsø Sygehus Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Medicinsk Dagafsnit, Afd. V Århus Sygehus

Medicinsk Dagafsnit, Afd. V Århus Sygehus Dagpatient på Medicinsk Dagafsnit, Afd. V Århus Sygehus 4. runde Dagpatient på Medicinsk Dagafsnit, Afd. V Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1

Læs mere

Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus

Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus Indlæggelse på Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus

Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Ambulatorier - Urinvejskirurgisk Afd. K Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Børneafdelingen Randers Centralsygehus

Børneafdelingen Randers Centralsygehus Indlæggelse på Børneafdelingen Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Børneafdelingen Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus

Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus Indlæggelse på Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Medicinsk Afdeling M1 Randers Centralsygehus

Medicinsk Afdeling M1 Randers Centralsygehus Dagpatient på Medicinsk Afdeling M1 Randers Centralsygehus 4. runde Dagpatient på Medicinsk Afdeling M1 Randers Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus

Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus Indlæggelse på Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Organkirurgisk Afdeling K Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus

Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus Indlæggelse på Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Medicinsk-Endokrinologisk Amb. C Århus Sygehus

Medicinsk-Endokrinologisk Amb. C Århus Sygehus Medicinsk-Endokrinologisk Amb. C Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Medicinsk-Endokrinologisk Amb. C Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

Infektionsmedicinsk Ambulatorium Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk Ambulatorium Skejby Sygehus Infektionsmedicinsk Ambulatorium Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Infektionsmedicinsk Ambulatorium Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i

Læs mere

Kontrolamb. på Onkologisk Afd. D Århus Sygehus

Kontrolamb. på Onkologisk Afd. D Århus Sygehus Kontrolamb. på Onkologisk Afd. D Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Kontrolamb. på Onkologisk Afd. D Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

Hæmatologisk Ambulatorium B Århus Sygehus

Hæmatologisk Ambulatorium B Århus Sygehus Hæmatologisk Ambulatorium B Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Hæmatologisk Ambulatorium B Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus

Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus Indlæggelse på Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Ambulatorier på Ortopædkir. Center Århus Sygehus

Ambulatorier på Ortopædkir. Center Århus Sygehus Ambulatorier på Ortopædkir. Center Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Ambulatorier på Ortopædkir. Center Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Ortopædkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Amb. - Tand-, mund- og kæbekir. afd. O Århus Sygehus

Amb. - Tand-, mund- og kæbekir. afd. O Århus Sygehus Amb. - Tand-, mund- og kæbekir. afd. O Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Amb. - Tand-, mund- og kæbekir. afd. O Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Børneambulatoriet Randers Centralsygehus. 4. runde

Børneambulatoriet Randers Centralsygehus. 4. runde Børneambulatoriet Randers Centralsygehus 4. runde Børneambulatoriet Randers Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus Indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Medicinsk Dagklinik, Odder Amb. Århus Sygehus. 4. runde

Medicinsk Dagklinik, Odder Amb. Århus Sygehus. 4. runde Medicinsk Dagklinik, Odder Amb. Århus Sygehus 4. runde Medicinsk Dagklinik, Odder Amb. Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Medicinsk Afdeling V Århus Sygehus

Medicinsk Afdeling V Århus Sygehus Indlæggelse på Medicinsk Afdeling V Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Medicinsk Afdeling V Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Hæmatologisk Dagafsnit, Afd. R Århus Sygehus

Hæmatologisk Dagafsnit, Afd. R Århus Sygehus Dagpatient på Hæmatologisk Dagafsnit, Afd. R Århus Sygehus 4. runde Dagpatient på Hæmatologisk Dagafsnit, Afd. R Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus

Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Indlæggelse på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus

Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus Indlæggelse på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus Indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium O Randers Centralsygehus. 4. runde

Ortopædkirurgisk Ambulatorium O Randers Centralsygehus. 4. runde Ortopædkirurgisk Ambulatorium O Randers Centralsygehus 4. runde Ortopædkirurgisk Ambulatorium O Randers Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Endoskopisk Laboratorium L Århus Sygehus

Endoskopisk Laboratorium L Århus Sygehus Dagpatient på Endoskopisk Laboratorium L Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Dagpatient på Endoskopisk Laboratorium L Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus

Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus Indlæggelse på Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Urinvejskirurgisk Afdeling K Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus

Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus Indlæggelse på Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus Indlæggelse på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Parenkymkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Parenkymkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Parenkymkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Parenkymkirurgisk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1

Læs mere

Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Afdeling O Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling B Århus Sygehus

Lungemedicinsk Afdeling B Århus Sygehus Indlæggelse på Lungemedicinsk Afdeling B Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Lungemedicinsk Afdeling B Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus

Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus Indlæggelse på Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Tand-, mund- og kæbekirurgisk Afd. O Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afd. E Århus Sygehus

Ortopædkirurgisk Afd. E Århus Sygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afd. E Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afd. E Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus

Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Indlæggelse på Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium, Afd. V Århus Sygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium, Afd. V Århus Sygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium, Afd. V Århus Sygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium, Afd. V Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Kirurgisk Dagafsnit, Afd. P Århus Sygehus

Kirurgisk Dagafsnit, Afd. P Århus Sygehus Dagpatient på Kirurgisk Dagafsnit, Afd. P Århus Sygehus 4. runde Dagpatient på Kirurgisk Dagafsnit, Afd. P Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1

Læs mere

Medicinsk Afdeling MA Silkeborg Centralsygehus

Medicinsk Afdeling MA Silkeborg Centralsygehus Indlæggelse på Medicinsk Afdeling MA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Medicinsk Afdeling MA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Gynækologisk Afdeling GO Silkeborg Centralsygehus

Gynækologisk Afdeling GO Silkeborg Centralsygehus Indlæggelse på Gynækologisk Afdeling GO Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Gynækologisk Afdeling GO Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y Skejby Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y Skejby Sygehus Indlæggelse på Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Gynækologisk-obstetrisk Afd. Y Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus

Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling KO Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Onkologisk Ambulatorium, Afd. D Århus Sygehus. 4. runde

Onkologisk Ambulatorium, Afd. D Århus Sygehus. 4. runde Onkologisk Ambulatorium, Afd. D Århus Sygehus 4. runde Onkologisk Ambulatorium, Afd. D Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Endoskopisk Laboratorium, Afd. L Århus Sygehus

Endoskopisk Laboratorium, Afd. L Århus Sygehus Dagpatient på Endoskopisk Laboratorium, Afd. L Århus Sygehus 4. runde Dagpatient på Endoskopisk Laboratorium, Afd. L Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hæmatologisk Ambulatorium, Afd. R Århus Sygehus. 4. runde

Hæmatologisk Ambulatorium, Afd. R Århus Sygehus. 4. runde Hæmatologisk Ambulatorium, Afd. R Århus Sygehus 4. runde Hæmatologisk Ambulatorium, Afd. R Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere