Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006"

Transkript

1 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning maj 2006 khi/xdst Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 1/119

2 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé Status Miljødeklarationer Prognoser Om Miljørapport Miljødeklaration for el Beregningsprincipper for miljødeklarationen for el Indberetning af data Produktionsapparatet Emissionsfaktorer Nettab Udveksling med nabo-områder VE-udligning Miljødeklarationer og markedsel Fordelingsnøgler Særlige forhold i de to netområder i Eldeklaration Status Elsituationen i Danmark Nøgletal for el- og kraftvarmeproduktionen i Termisk produktion Anvendelse af alternative fordelingsnøgler Udveksling med udlandet i Import- og eksportforhold for Østdanmark Import- og eksportforhold for Vestdanmark Emissioner af kvoteregulerede stoffer i CO 2 -opgørelse Udledning af SO 2 og NO X i Emissioner hvor langt er vi nået? Produktionsfordeling og brændselsforbrug i Tab i nettet Landstal Miljøpåvirkninger Analyser af el- og varmeforsyningssystemerne Analyseforudsætninger Historiske tidsserier Produktion og brændselsforbrug Produktion, forbrug og udveksling af el Brændselsforbrug Emissioner til luften Drivhusgasser Forsurende gasser Øvrige emissioner Restprodukter Miljø og klima fokus på CO Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 2/119

3 7. Transmission af elektricitet Transmissionssystemets opbygning Miljøpåvirkninger fra transmissionssystemet Tab i nettet Brug og udledning af SF 6 -gas Magnetfelter Øvrige miljøpåvirkninger Naturgassystemet Miljøpåvirkninger ved transport af naturgas Transport af naturgas i Energiforbrug ved naturgastransport Forbrug af lugtstoffer Metoder og datagrundlag til Miljørapport Datagrundlag Emissioner og emissionsfaktorer Emissioner Emissionsfaktorer Brændselskarakteristika Energiopgørelse og systembalance Metode for estimering af miljøforhold Fordelingsnøgler mellem el og varme Varmevirkningsgradsmetoden Energi-indholdsmetoden Sammenligning af allokeringsmetoder Definitioner for VE Produktionsanlæg og brændselsanvendelse Udveksling af el med nabo-områder Metode for indregning af import-eksport El importeret fra Sverige El importeret fra Norge El importeret fra Tyskland Eksport af dansk overskudsproduktion Udvekslingskorrektion af NO x Analyseforudsætninger for prognoseberegninger Økonomiske beregninger El- og varmeforbrug Produktionskapacitet Referencer Begreber og forkortelser Materialesamling Energinet.dk Elkraft System Eltra Magnetfeltudvalgets materialer Oversigt over figurer og tabeller i baggrundsrapporten Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 3/119

4 1. Miljørapport 2006 i resumé Miljørapport 2006 oplyser om de væsentligste miljøpåvirkninger fra naturgassystemet og fra produktionen af el og kraftvarme i Danmark. Miljørapporten indeholder Miljødeklaration af el, status for 2005 og prognose for perioden 2006 til Energinet.dk skal, som den systemansvarlige virksomhed for el- og gastransmission i Danmark, i henhold til lov om elforsyning, aflevere en årlig miljørapport til transport- og energiministeren [Ref. 1]. De øst- og vestdanske elsystemer er ikke sammenhængende. Derfor vil visse afsnit i Miljørapport 2006 være opdelt for de to systemer, hvor dette er mest relevant. 1.1 Status 2005 Normalisering af udveksling med udlandet i 2005 Udvekslingen af el med Norge, Sverige og Tyskland varierer fra år til år. Variationen er blandt andet afhængig af den importerede mængde vandkraft fra Norden og derfor af nedbørsmængden i løbet af året. Efter at et tørår i 2002 medførte et energiunderskud i Norden i 2003, er situationen med hensyn til udvekslinger over landegrænserne nu igen normaliserede. Der har således været en nettoimport af el fra Sverige og Norge til Danmark på 11,2 TWh, mens der har været en nettoeksport af el fra Danmark til Tyskland på 9,8 TWh. Samlet set gav dette anledning til en nettoimport i Danmark (hovedsageligt til det østdanske system) på 1,4 TWh i 2005, svarende til et nettounderskud på knap 4 % af det indenlandske forbrug (inklusive nettab) på 35,2 TWh. - I Østdanmark blev der i 2005 importeret GWh, mens eksporten var GWh. Netto blev der importeret GWh. - I Vestdanmark blev der importeret GWh og eksporteret GWh i Samlet er der netto fra Vestdanmark eksporteret 586 GWh, det vil sige igen et fald fra den rekordstore eksport på GWh i 2003 og GWh i Produktionen fra vindkraften har været på GWh i Østdanmark og GWh i Vestdanmark i Samlet set, er det en ganske svag stigning i forhold til vindkraftproduktionen i 2004, der var på MWh. Fald i udledning af CO 2 i 2005 I Østdanmark er CO 2 -udledningen faldet fra 9,3 mio. ton i 2004 til 8,4 mio. ton i I Vestdanmark er udledningen faldet fra 14,8 mio. ton i 2004 til 12,4 mio. ton i Det samlede fald på landsplan var således 3,3 mio. ton fra el- og kraftvarmesektoren. De lavere CO 2 -emissioner skyldes blandt andet, at forbruget af kul er faldet betydeligt. Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 4/119

5 Energinet.dk vurderer, at den samlede CO 2 -udledning, opgjort for alle elproducerende enheder med gratiskvoter, vil være omkring 19,2 mio. ton i Dette tal er opgjort efter bestemmelserne i CO 2 -kvoteloven. Til sammenligning er den samlede gratiskvote for disse anlæg (inklusive fjernvarmeanlæg) gennemsnitligt på 21,7 mio. ton om året i perioden Energistyrelsen er myndighed i forhold til virksomhedernes årlige rapportering af udledninger i forhold til CO 2 -kvoteloven, hvor virksomhederne har indberetningsfrist til den 31. marts. Energinet.dk's vurdering af kvoteudledningerne er baseret på foreløbige tal indhentet før indberetningsfristen den 31. marts blev første år for EUs kvotehandelsdirektiv for CO blev det sidste år med den særlige danske lovgivning om regulering af CO 2 -udledningen fra kraftværker. Fra og med 2005 blev energisektoren omfattet af EUs kvotehandelsdirektiv om handel med drivhusgasser [Ref. 2], og i Miljørapport 2005 var det således sidste gang, der skete opgørelse af CO 2 - udledningen i henhold til den gamle lovgivning. Prognosen for perioden 2006 til 2015 indikerer, at der i 2015 vil være en samlet udledning af CO 2 fra el- og kraftvarmeproduktionen i hele Danmark på 22,2 mio. ton i et lavprisforløb og 32,8 mio. ton i et højprisforløb. Prognosen viser endvidere, at der kun sker en meget begrænset reduktion i udledning af CO 2 fra el- og kraftvarmesektoren på mellem 2-6 % for et fastholdt prisforløb i den 10-årige periode. Elproduktion fra vedvarende energi (VE) Den samlede elproduktion leveret til nettet var i GWh i Østdanmark og GWh i Vestdanmark, begge tal repræsenterer en produktion 11 % lavere end i 2004, hvor den samlet var GWh. - Vedvarende Energi (VE) udgør i ,9 % af nettoelproduktionen i Østdanmark og 31,4 % af nettoproduktionen i Vestdanmark. Procentsatsen er steget i forhold til 2004, men der er ikke tale om nogen væsentlig kapacitetsforøgelse af VE-produktion. Tallet afspejler det forhold, at markedssituationen har medført en reduceret produktion på anlæg baseret på fossile brændsler. - Den samlede elproduktion fra vindkraft var på 12,8 % af elproduktionen i Østdanmark og 23,8 % af elproduktionen i Vestdanmark. Vindåret var i 2005 et 93 % vindår. VE-udligning mellem systemansvarsområderne er bortfaldet fra og med 2005 med dannelsen af Energinet.dk som landsdækkende systemansvarligt selskab. Udledning af forsurende gasser Udledningen af de forsurende gasser (svovldioxid SO 2 og kvælstofilter NO x ) faldt i såvel Øst- som Vestdanmark. - I Østdanmark faldt den faktiske SO 2- udledning både for anlæg større end og anlæg mindre end 25 MW. Det samlede fald var ton svarende til en reduktion på 20,5 % i forhold til Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 5/119

6 - I Vestdanmark faldt den faktiske udledning af SO 2 også. Faldet var her på ton svarende til en reduktion på 24,9 % i forhold til I Vestdanmark dækker tallene ligeledes over, at der har været et fald både for anlæg større end 25 MW og for de mindre anlæg. - SO 2 -kvoten på ton blev overholdt med en samlet faktisk udledning på ton fra de kvoteregulerede anlæg. - I Østdanmark faldt både den faktiske NO x -udledning og den udvekslingskorrigerede udledning for anlæg større end 25 MW. Det samlede fald i den fysiske udledning for alle anlæg var på ton svarende til en reduktion på 10 % i forhold til I Vestdanmark faldt både den faktiske NO x -udledning og den udvekslingskorrigerede udledning for anlæg større end 25 MW. Det samlede fald i den fysiske udledning for alle anlæg var på ton svarende til en reduktion på 15 % i forhold til NO x -kvoten på landsplan blev i 2005 overskredet. Den samlede kvote var på ton, mens den realiserede udledning blev på ton, og den udvekslingskorrigerede udledning blev på ton. - I både Øst- og Vestdanmark var der i 2005 et fald i NO x -udledning fra anlæg mindre end 25 MW, det vil sige de anlæg, der ikke er kvoteregulerede. De små anlæg tegner sig i 2005 for 29 % af den samlede udledning af NO x fra el- og kraftvarmeproduktionen i Danmark, mod 28 % i Miljødeklarationer 2005 Miljø- og eldeklaration Miljørapport 2006 indeholder to miljødeklarationer for el. En for Øst- og en for Vestdanmark. Miljødeklarationerne er siden 1997 blevet udarbejdet af de systemansvarlige selskaber og anvendes blandt andet af offentlige og private virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af miljøregnskaber. Siden sommeren 2004 har alle elkunder desuden krav på at få en årlig eldeklaration fra deres elleverandør. El-deklarationen skal indeholde de samme grundlæggende data, som miljødeklarationerne hidtil har gjort. Ud fra de årlige miljødeklarationer udarbejder Energinet.dk to eldeklarationer for henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Deklarationerne har kunnet downloades fra Energinet.dk's hjemmeside siden den 15. marts Prognoser Som grundlag for at vurdere miljøpåvirkningerne fra 2006 til 2015 er der gennemregnet to forløb med henholdsvis høje og lave elpriser. Desuden indgår en række forudsætninger på produktionssiden, blandt andet udbygning med to nye havmølleparker i såvel Øst- som i Vestdanmark. Produktion på de decentrale kraftvarmeværker og forbrug af brændslerne biomasse, affald, naturgas og olie har stort set samme omfang i lav- og høj- Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 6/119

7 prisforløbet, hvorimod produktion og kulforbrug på de centrale værker er betydeligt større i højprisforløbet, idet disse kraftværker næsten alene dækker den øgede elproduktion til eksport. Overgangen fra tretidstarif til markedsvilkår for alle decentrale anlæg større end 10 MW, som det er sket fra den 1. januar 2005, og den kommende overgang for alle anlæg større end 5 MW fra 2007 vil betyde reduceret elproduktion fra disse anlæg i timer med meget lave elpriser. Set over et helt år vil produktionen dog være næsten den samme på grund af varmebindingen. Lave elpriser optræder ofte i timer med stor vindproduktion. Skærpede regler til emissionsniveauer for især SO 2 - og NO x -røgrensning får betydning både for store kraftværker og for de mindre decentrale kraftvarmeværker. For de decentrale værker må det forventes, at kombinationen med skærpede krav til emissionsniveauer i henhold til Luftvejledningen [Ref. 3] samt et øget omkostningspres fra markedsovergangen kan medføre, at de decentrale kraftvarmeværker vil lægge en større del af varmeproduktionen over på spidslastkedler snarere end at benytte kombineret produktion på f.eks. motoranlæg. Energinet.dk støtter i form af PSO-projekt 5230 forsøg med og udredninger af potentialer i anvendelse af katalysatorer på naturgasmotoranlæg. Projektet, der ventes færdigt i 2006, forventes at kunne bidrage til anbefalinger for decentrale kraftvarmeværker med naturgasmotorer og deres udfordringer i relation til luftvejledningen. Miljøstyrelsen har et igangværende udvalgsarbejde med deltagelse fra Energinet.dk angående nye initiativer til reduktion af NO x -udledningen i Danmark. Målet er, at Danmarks samlede NO x -udledning i 2010 skal være reduceret til ton. El- og kraftvarmesektoren vil efter blandt andet EUs direktiv om "Store fyringsanlæg" [Ref. 4] reducere NO x -udledningen fra og med Hvis arbejdet ender med skærpede regler for el- og kraftvarmesektoren, kan det give anledning til ændringer i driftsmønstre for store og små anlæg. 1.4 Om Miljørapport 2006 Miljørapport 2006 findes i en kort bogtrykt version, hvori der er vedhæftet en CD-rom. På CD-rom'en om Miljørapport 2006 findes blandt andet følgende: - Baggrundsrapport (denne rapport) til læsning via computer. - Baggrundsrapport (denne rapport), som samlet lang version i en PDF-fil, f.eks. til printning. Filen er på ca. 3 MB og fylder ca. 120 A4-sider. - Baggrundsdata til Miljørapport 2006, Excel-fil med data til alle figurer. - Materialesamling. - Miljørapport 2006, med baggrundsmaterialer, bliver desuden gjort tilgængelig på Energinet.dk's hjemmeside Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 7/119

8 2. Miljødeklaration for el Miljødeklarationen af elektricitet anvendes af offentlige og private virksomheder i forbindelse med udarbejdelsen af grønne regnskaber og eldeklarationer til slutkunder. Energinet.dk indsamler oplysninger og beregner miljødeklarationen for el leveret i områderne. Da der ikke er en direkte elektrisk forbindelse mellem Øst- og Vestdanmark, kan der ikke udarbejdes en samlet deklaration for områderne. Der udarbejdes derfor indtil videre to miljødeklarationer. Først efter en etablering af et Storebæltskabel, vil der blive beregnet en samlet deklaration. Miljødeklarationen for 2005 for Øst- og Vestdanmark fremgår af Tabel 1. En revisorpåtegning [Ref. 5] af miljødeklarationen kan ses på Energinet.dk's hjemmeside og findes også i materialesamlingen i den vedlagte cd-rom. Miljødeklaration for el leveret til forbrug 2005 Østdanmark Vestdanmark Deklaration for el til forbrug leveret via nettet Emissioner til luft g/kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) CH 4 (Metan - drivhusgas) 0,24 0,48 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) 0,009 0,007 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) SO 2 (Svovldioxid) 0,29 0,09 NO x (Kvælstofilter) 0,87 0,98 CO (Kulilte) 0,22 0,25 NMVOC (Uforbrændte) 0,06 0,11 Partikler 0,02 0,02 Restprodukter g/kwh Kulflyveaske 16,9 15,9 Kulbundaske 2,0 2,1 Gips 7,2 4,6 TASP - 2,2 Affaldsslagge 11,8 10,2 RGP, affald 2,0 1,1 Bioaske 1,2 0,5 Svovlsyre - 1,6 Brændsler g/kwh Kul Olie 17 2 Naturgas Orimulsion - - Biobrændsler Affald Atomkraft (mg uran) 0,34 - Brunkul - - Øvrigt brændsel (olieækvivalent) 0,5 - Tabel 1 Miljødeklaration 2005 for el forbrugt i Øst- og i Vestdanmark. Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 8/119

9 2.1 Beregningsprincipper for miljødeklarationen for el Miljødeklarationen beskriver, hvor meget udledning af CO 2, CO, metan, lattergas, SO 2, NO x, NMVOC (flygtige organiske forbindelser) og partikler en kilowatttime el (kwh) giver anledning til. Drivhusgasserne vises desuden som CO 2 - ækvivalenter, og brændselsforbruget og restprodukter opgøres ligeledes pr. kwh el. I beregningen af den årlige miljødeklaration for el indgår både eksport og import af elektricitet, men ikke el i transit. En mere udførlig beskrivelse af datagrundlag og beregningsprincipper findes i afsnit 9 om "Metoder og Datagrundlag" Indberetning af data Energinet.dk har data vedrørende ellevering fra alle elproducerende enheder, som leverer el til det offentlige net. Ved den årlige indsamling af data til miljørapporten kontaktes alle producenter med anlæg med en kapacitet på mere end 10 MW el og/eller mere end 20 MW termisk for supplerende oplysninger omkring emissioner og brændselsforbrug. Indberetningsgrænserne til Miljørapport 2006 er sænket i forhold til foregående år, hvor grænserne var henholdsvis 20 MW el og/eller 50 MW termisk. For anlæg mindre end de nævnte grænser estimerer Energinet.dk miljøpåvirkningen. Estimeringen sker ud fra kendskab til det enkelte anlægs virkningsgrad, brændselsforbrug, elproduktion osv. Sammen med emissionsfaktorer for de forskellige stoffer og restprodukter sker der en beregning af det enkelte anlægs bidrag. De emissionsfaktorer, der blev anvendt i 2005-opgørelsen, er validerede af Danmarks Miljøundersøgelser og findes på hjemmesiden Anlægsejerne er for 2005 anmodet om at indberette de samme data som i 2004-indberetningen, det vil sige de producerede mængder af el og fjernvarme, brændselsforbrug udspecificeret på brændselstyper, produktion af restprodukter og emissioner af CO 2, SO 2 og NO x, CH 4, N 2 O og partikler. Anlægsejerne oplyser endvidere, om de indrapporterede data er målte eller estimerede værdier. Typisk indrapporteres måte værdier for udledningerne af CO 2, SO 2 og NO x, mens de øvrige emissioner estimeres. Energinet.dk oplyser i det udsendte indrapporteringsformat, hvilke emissionsfaktorer Energinet.dk anvender i beregningsgrundlaget hvis producenten ikke kan oplyse målte værdier Produktionsapparatet Elektricitet fremstilles på mange individuelle anlæg brændselsfri såvel som en række forskellige brændsler og derfor med forskellige miljøpåvirkninger. Miljødeklarationen omfatter den el, som er leveret til offentlige forsyningsnet, men ikke el anvendt til egetforbrug f.eks. på et kraftværk til pumper og andet udstyr. Egetforbruget medregnes dog i miljødeklarationen som en af de omkostninger, der er nødvendige for at kunne levere el til nettet. El kan således fremstilles med vindmøller, vandkraft eller solceller, der ikke har nogen direkte miljøpåvirkning. El kan også fremstilles ved afbrænding af fossile brændsler som kul, naturgas og olie. Ved afbrænding af fossile brændsler er der Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 9/119

10 udledning af drivhusgasser (f.eks. CO 2 ) og en række andre stoffer til luften eller som restprodukter. El kan endvidere fremstilles ved brug af biobrændsler som halm, flis, biogas eller den bionedbrydelige andel af affald. Ved brug af disse biobrændsler regnes CO 2 -bidraget for neutralt, eftersom afgrøder optager CO 2 under væksten. Der er dog en række andre miljøpåvirkninger fra biobrændsler, som gør, at de ikke er helt emissionsfri som vindkraften, vandkraften og solenergien. Miljødeklarationen, som de øvrige tal Energinet.dk offentliggør, omfatter i dag alene forbrug, emissioner m.m., der kan relateres til den direkte drift af produktionsanlæggene. Påvirkninger længere tilbage i elektricitetens livscyklus, f.eks. emissioner fra produktionen og transport af brændsler frem til kraftværkerne medtages ikke. Livscyklusvurderinger af dansk elproduktion har tidligere været udarbejdet af Energinet.dk med en lang række samarbejdspartnere, se [Ref. 6]. Energinet.dk har i den nærmeste fremtid planer om, at offentliggøre ajourførte LCA-vurderinger. For solceller gælder i øvrigt, at kun solceller med kapacitet større end 6 kw skal have deres produktion registreret. For alle mindre anlæg tillader loven, at elmåleren "løber baglæns", når der sker levering af el til det offentlige net. Denne produktion af solcelleelektricitet registreres således ikke. - I Østdanmark blev der i 2005 indberettet data fra tre større solcelleanlæg med en samlet produktion på i alt 64 MWh. - I Vestdanmark er der installeret omkring 1,5 MW solceller med en årlig elproduktion på ca. 800 kwh pr. kw. Men kun et enkelt solcelleanlæg på 80 kw indgår i opgørelsen af solenergi i Vestdanmark. Produktionen herfra var på 48 MWh i Emissionsfaktorer I forhold til 2004 er CO 2 -emissionsfaktoren for naturgas blevet ændret. Dette sker hvert år eftersom der sker meget små ændringer i gassammensætningen og brændværdien for naturgas, hvilket påvirker CO 2 -emissionsfaktoren. Hvert år ændrer DMU ligeledes emissionsfaktorerne for SO 2 og NO x for centrale kulfyrede værker. Dette har dog ingen praktisk betydning for miljødeklarationen, da Energinet.dk modtager direkte indberetninger for alle disse anlæg. Den væsentligste ændring i 2005 i forhold til 2004 var så, at emissionsfaktoren for lattergas for centrale kulfyrede kraftværker blev ændret fra 3 g/gj til 0,8 g/gj. Ændringen skete på baggrund af målinger udført på nogle af Elsams værker Nettab El transporteres gennem højspændingsnettet fra produktionen på et kraftværk til forbrug hos kunden. Nettet i Østdanmark er opdelt i transmissionsnettet ( kv) og distributionsnettet (50-0,4 kv). I Vestdanmark er spændingsniveauerne kv i transmissionsnettet og 60-0,4 kv i distributionsnettet. Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 10/119

11 I miljødeklarationen for el er der allerede indregnet et tab i transmissionsnettet og de deraf følgende konsekvenser for den specifikke udledning, der er oplyst i miljødeklarationen. Alle forbrugere aftager imidlertid el fra distributionsnettet. Energitabet i distributionsnettet varierer geografisk. Der kan være markant forskel mellem netvirksomheder, der fortrinsvis forsyner byområder eller landdistrikter. Energinet.dk anbefaler derfor, at der korrigeres for nettab i distributionsnettet ved indhentning af oplysninger om nettabets størrelse fra det aktuelle netselskab. Hvis oplysningerne ikke kan fremskaffes, foreslår Energinet.dk, at der anvendes et gennemsnitstal på 5 %. Herunder er et beregningseksempel. Indregning af nettab i distributionsnettet En virksomhed i Vestdanmark ønsker til sin miljøberetning at opgøre den udledning af CO 2, som virksomhedens elforbrug har givet anledning til. Virksomheden har et årligt elforbrug på kwh. Fra det lokale netselskab har man fået oplyst, at tabet i distributionsnettet er på 5 % af den tilførte energi. I Energinet.dk's miljødeklaration for Vestdanmark ses, at CO 2 -emissionen i 2005 var på 479 g/kwh for el leveret fra transmissionsnettet. Virksomheden kan derefter beregne CO 2 - udledningen ved at dividere den oplyste emission med en faktor 0,95 herved medtages nettabet i distributionsnettet. Dette svarer til en udledning i 2005 på: kwh 479 g/kwh/0,95 = 50,4 ton CO Udveksling med nabo-områder Udveksling af el med nabo-områderne påvirker miljødeklarationen. Stor udveksling giver store tab i HVDC-stationer. Stor eksport til udlandet giver stor produktion på de store kulkraftværker, hvilket typisk er i år med høje priser. Omvendt giver år med lave priser og stor import af vandkraft mindre produktion på de centrale kraftværker. Energinet.dk medregner i miljødeklarationen effekten af import og eksport, så billedet for den danske forbruger afspejler forbrugerens aktivitet ikke de kommercielt og klimamæssigt betingede muligheder for de store elproducenter. Energinet.dk indsamler derfor data fra Sverige og Tyskland til deklarering af den el, som importeres fra de to områder. Stort set er al elproduktion i Norge kommer fra vandkraft og giver derfor i øjeblikket ingen miljøpåvirkning til deklarationen. Energinet.dk følger dog stadig udbygningen i Norge, så eventuelt udbygning med fossilt baserede kraftværker kan afspejles i miljødeklarationen. Energinet.dk anvender de samme deklarationer for tysk og svensk el i forbindelse med beregning af de danske deklarationer i henholdsvis Øst- og Vestdanmark VE-udligning I beregningen af den årlige miljødeklaration for el indgår både eksport og import af elektricitet. I perioden har der desuden været foretaget en lovbestemt økonomisk udligning af den vedvarende elproduktion (VE) mellem Vest- og Østdanmark. Udligningen er ved en frivillig aftale mellem de tidligere systemansvarlige virksomheder i henholdsvis øst og vest blevet spejlet i en udligning af miljøegenskaber. Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 11/119

12 VE-udligningen af el fra Vest- mod Østdanmark omfattede alene el fra vindkraft og el produceret på decentrale kraftvarmeværker med biomasse samt vandkraft og el fra solceller. Formålet med VE-udligningen var at sikre, at den økonomiske byrde ved udbygning med miljøvenlig elproduktionsanlæg blev fordelt solidarisk mellem alle landets elforbrugere, selvom udbygningen hovedsagligt foregik i Jylland, hvor der er store vindressourcer. Med fusionen af de tidligere systemansvarlige selskaber Elkraft i Østdanmark og Eltra i Vestdanmark til et selskab, Energinet.dk, opgøres den økonomiske VEudligning mellem selskaberne ikke længere. Dette betyder, at det ikke mere er muligt at beregne en udligning af miljøegenskaber mellem de to isolerede elsystemer i øst og vest, som det igennem en frivillig aftale har været gjort i miljødeklarationerne fra 2001 og frem. VE-udligning vil først kunne ske igen, når et Storebæltskabel binder elsystemerne sammen og dermed skaber grundlaget for at beregne en samlet deklaration for hele landet. Det forhold, at VE-udligning ikke mere kan beregnes, har haft betydning for især miljødeklarationens udformning i Østdanmark Miljødeklarationer og markedsel Fra og med 2005 bliver begrebet "prioriteret produktion" eller "aftagepligtig produktion" ikke brugt mere, da al indenlandsk produktion i princippet foregår på markedsvilkår. Derfor er deklarationen for aftagepligtig produktion forsvundet fra Miljørapport 2006, og der oplyses alene en deklaration for et blandingsprodukt fra alle produktionsanlæg. Enkelte leverandører markedsfører elprodukter med særlige egenskaber, f.eks. "grøn el". Der findes i dag ikke internationale regnskabssystemer, certificeringssystemer eller lignende til verificering af miljødeklarationer for el, der er baseret på særlige købsaftaler. I takt med udviklingen af elmarkedet kan det imidlertid forventes, at der vil være en stigende efterspørgsel efter differentierede deklarationer for el. Denne efterspørgsel kan f.eks. være fra firmaer, der ønsker at anvende miljøvenlig el af hensyn til gennemførelse af firmaets egen miljøpolitik. Energinet.dk tager i så høj grad som muligt hensyn til modregning af produkter solgt på særlige egenskaber, så disse produkter ikke indgår i den gennemsnitlige deklaration for området. Indtil der er etableret et troværdigt system for certificering af oprindelse for energien, vil Energinet.dk dog ikke kunne garantere, at gennemsnitsdeklarationen ikke kan indeholde en mindre del af el solgt på særlige aftaler, da leverandørerne af el ikke er forpligtede til at oplyse Energinet.dk om disse forhold Fordelingsnøgler El fra termisk produktion fremstilles i Danmark for størsteparten sammen med fjernvarme, da der derved opnås en høj samlet udnyttelse af brændslet. Ved beregning af miljødeklarationen har Energistyrelsen pålagt Energinet.dk at anvende den såkaldte 200 %-beregningsmetode til fordeling af emissioner fra kraftvarmeanlæg [Ref. 7]. Ved anvendelse af 200 %-metoden tillægges el den største andel af miljøbelastningen og bærer ligeledes hele tabet ved energikonverteringen. Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 12/119

13 Fordelingen af miljøbelastninger fra kombineret produktion mellem el og varme er grundlæggende en uløselig opgave. 200 %-modellen for fordeling af miljøbelastningerne er blot en af flere modeller, hvor fordelingen alligevel gennemføres på det mere operationelle plan. Nogle virksomheder har behov for at kunne sammenligne miljøbelastning og deklaration med andre virksomheder, der bruger en anden fordelingsmodel, som f.eks. energi-indholdsmetoden. Opgørelser efter andre fordelingsnøgler findes i afsnit Særlige forhold i de to netområder i 2005 Østdanmark Emissionen af CO 2 og NO x er steget i Miljødeklarationen for 2005, mens emissionen af SO 2 er faldet en smule. Samtidig, som det fremgår af landstalstabellen, er produktionen fra de centrale kraftværker reduceret. Dette lidt indbyrdes modstridende forhold skyldes to ting: Dels er det som før nævnt ikke mere muligt at VE-udligne mellem de to produktionsområder. Dette har blandt andet reduceret indholdet af CO 2 -fri vindkraft i den østdanske miljødeklaration. Dels har Energinet.dk til Miljørapport 2006 valgt at anvende de samme beregningsprincipper for import-eksport korrektion på begge sider af Storebælt. Dette har medført, at transit af el i år er blevet håndteret på en måde, som "tilførte" det østdanske system væsentligt mindre mængder emissionsfri kernekraft og vandkraft fra Sverige. Nettoeffekten af de ændrede beregningsmetoder har således været, at visse emissioner i miljødeklarationen er steget i 2005 i forhold til 2004 på trods af, at produktionen på især de centrale kraftværker blev reduceret i året. Reduktionen skyldes blandt andet, at der har været en større produktion af vandkraft i Norden i 2005 end både i 2003 og Stor vandkraftproduktion medfører lavere elpriser i Norden og dermed reduceret incitament til at producere på ældre kraftværksblokke, som ofte har høj miljøbelastning. Vestdanmark Miljødeklarationen for el i 2005 i det vestdanske område har, sammenlignet med værdierne for 2004, lavere værdier for flere stoffer. Derfor er CO 2 -emissionen for en forbrugt kwh faldet til 479 g i 2005 fra 509 g i 2004 og fra 525 g i Der er flere bidrag til faldet. For det første har bortfaldet af den tidligere nævnte VE-udligning beregningsmæssigt tilført mere vindkraft til det vestdanske område. For det andet udgør kul en mindre andel af det samlede brændselsforbrug, fordi eksporten af el har været markant mindre. For såvel det øst- som det vestdanske område har der været en meget beskeden tilgang af vindkraftkapacitet i året. Muligheden for at reducere emissioner i miljødeklarationen ved udbygning med vindkraft er således ved at være opbrugt for så vidt angår vindkraft til lands. Der er fortsat muligheder for at udbygge med offshore vindkraft, som det også fremgår af prognoseafsnittet. Vindkraftens betydning for miljødeklarationen vil derfor overvejende være betinget af vind- Dokument nr v4 KAREN HVID IPSEN 13/119

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast

1.3 Energi. Natur og Miljø, 2001, Udkast 1.3 Energi 1.3.1 Energisektorens miljøpåvirkning I dette kapitel beskrives energisektorens miljøpåvirkning med vægt på udviklingen i 8 erne og 9 erne. Miljøproblemerne knyttet til energiforbrug og produktion

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED 11. marts 2013 J.nr. 2206/1198-0020 Ref. SLP Resumé. Notatet drøfter begrebet elforsyningssikkerhed og argumenterer for, at en probabilistisk

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014

Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Til Energinet.dk Markedets aktører Energinet dk's analyseforudsætninger 2014-2035, opdatering september 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 16. september 2014 CHR/CHR 2. Økonomiske nøgletal...

Læs mere

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune

Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune Herning Kommune Klimaplan - del I Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Herning Kommune Kortlægning af drivhusgasudslip i Herning Kommune September 2008 Ref 0749549 G00065-1-JEML(1)

Læs mere

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING

BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING BAGRUNDSRAPPORT: M10 FORSYNINGSSEKTORFREM- SKRIVNING I dette dokument præsenteres resultater og anvendte forudsætninger til forsyningssektorfremskrivning i Miljø og Økonomi 2010. Forsyningssektorfremskrivningen

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering BAGGRUNDSRAPPORT IDAs Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter Indhold 1. Indledning 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3. Tildeling af kvoter i 2008-12 4. Brug af JI/CDM-kreditter 5. Register for kvoter 6. Køb og salg af kvoter 7. Tilladelse til

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2005 (Beregningseksempler revideret juli 2007) Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet 0 Forord...3 1 Indledning...4 2 Samfundsøkonomiske analyser...6 3 Beregningsmetode...7

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU En rapport om konsekvenserne af det liberaliserede el-marked i EU Af Frede Hvelplund og Niels I. Meyer Januar 2007 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet

Forord. Baggrund. Ledelsesberetning. Miljøberetning. Regnskab. Organisation. Nye tider nye roller. Oplysninger om selskabet 2007 Årsrapport 3 3 4 4 5 5 6 8 11 12 15 17 18 20 21 23 25 29 30 32 33 34 38 39 40 40 40 41 Forord Nye tider nye roller Baggrund Oplysninger om selskabet Ledelsesberetning Hovedtal Fjernvarmeforsyningens

Læs mere

Miljø- og energiafgifter

Miljø- og energiafgifter Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Forfatter: Sebastian Houe Vejleder: Henrik Stensgaard Bivejleder: Birgitte Egelund Olsen Miljø- og energiafgifter En analyse af dansk rets regler om afgiftslempelse

Læs mere