Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen"

Transkript

1 Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

2 RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET RØNNE. KlEFFEHS BOGTRYKKERI.

3 Fortegnelse over. Medlemmer af Byraadet, de kqrnmunale Udvalg, Kommissioner, Inspektioner og Ombud m. v. (Gældende November 1926.) Magistraten: Borgmester Ni cis Nielsen. Byraadet: (Lov Nr. 101 af 29Je Marts 1924.J Valgt paa 4 Aar til Blte Marts Borgmester Ni e I s Nic I s c n, Formand, Redaktør H. C. Jespersen, Skrædermester J. J ø ns son, Købmand M. Th. Bidstrup,. Lokomotivfører C hr. T h o r sen, Bygmester C hr. Dam, Overbetjent H. P. Reker. Forretningsfører E. Fogh, Direktør, Overretssagfører P. M. Nielsen, Kontorbestyrer 0. IL N. Aagesen, Snedkermester A. J. Kure, Redaktør N. C. Nielsen, Skibsmægler C hr. Mø li er, Forretningsfører H. L R asch, Bagermester Vald. Mogensen, Lærer Marius V. Hansen, Typograf H. Kiirstein.

4 4 Kommunale Udvalg. For Havnevæsenet: (Lov af 26de Maj og Vedtægt af 14de August ) B or!gm esteren, Formand, Overbetjent H. P. Reker, Kontorbestyrer 0. H. Aagesen, Købmand Magnus Bidstrup, Skibsmægler Chr. Møl! er, Redaktør H. C. Jespersen, Fiskeribetjent V. Kristiansen (valgt udenfor Byraadet). For Søndre Baadehavn: Havneudvalgets tilsynshavende: Fiskeribetjent V. Kristiansen. Bestyrelse : Fisker Viktor Jensen, Formand, >» Otto Jørgensen, V. J. L. Bech, valgt f. T reaaret do. do. For Nørrekaas Baadehavn: Havne ud valgets tilsynshavende: Skibsmægler Chr: Møller. Bestyrelse : Fisker Rikard Vallentin, Formand, Hans Busk, Hans Schou, valgt f. Treaaret do. do , , For Kasse- og Regnskabsvæsenet: (Vedtægt for Styrelsen af de kommunale. Anliggender i Rønne af J4de Augu&t ) Borgmesteren, Formand, Skrædermester J. J ønsson, Kontorbestyrer 0. H. N. Aagesen, Direktør P. M. Nielsen, Redaktør H. C. Jespersen. For Aldersrenten: (Lov af 7de Aug og Vedtægt af 14de Aug ) Borgmesteren, Formand, Forretningsfører E. Fogh, Kontorbestyrer 0. H. N. Aages en, Lærer M. V. Hansen, Snedkermester A. J Kure , ,

5 For Forsørgelsesvæsenet: (Lov af 26de Maj og Vedtægt af 14de August ) Skrædermestcr J. J øns son, Formand, Forretningsfører E. Fogh, Bagermester Vald. Mogensen, Lærer M. V. Hansen, Snedkermester A. J. Kure. 5 For Understøttelse til Enkebørn: (Lov Nr. 124 af 25de April 1913 og Vedtægt af 14de Aug ) Bagermester Vald. Mogensen, Formand, Lærer M. V. Hansen. Typograf H. Kurstein. For Skolevæsenet: (Lov af 26de Maj 1868 og Vedtægt af 14de August 1922 JO.) Kontorbestyrer 0. H. N. Aagesen, Formand. Typograf H. Kurstein, Forretningsfører H. L. Ras c h, Lærer M.V. Hansen, Skibsmægler Chr. Møller. For Brolægnings- og Vejvæsenet: (Vedtægt af 14de August ) Kontorbestyrer 0. H. Aagesen, Formand, Forretningsfører H. L. Rase h, Overbetjent H. P. Reker, Redaktør H. C.Jesperscn, Direktør P. M. Nielsen. For Belysningsvæsenet og Badeanstalten: (Vedtægt af l4de August ) Lokomotivfører Chr. Fr. Thorsen, Formand. Overbetjent H. Reker, Redaktør N. C. Nielsen, Direktør P. M. Ni el sen, Bygmester C hr. Dam. For Vandværket: (Vedtægt af 14de August ) Borgmesteren, Formand, Lokomotivfører Chr. Fr. Thorsen, Bygmester C hr. Dam. For Skoven: (V~dtægt af 14de August HJ22 15.) Forretningsfører E. Fogh, Formand, Borgmester N. Nielsen, Bygmester Chr. Dam.

6 6 For Tilsyn med Børn: (Lov af 28de Marts 1923 og Vedtægt af 14de August )o Bagermester Vald. Mogensen, Formand, Lærer M. V. Hansen, Typograf H. Kurstein. Tilsynsførende : Lokomotivfører A. M. Børgese ns Hustru, Bygmester Chr. Dams Hustru, Aflæser Ellegaard Larsens Hustru, Forretningsfører E. Fogh s Hustru, Skomager M. Chr. Kjøllers Hustru, Snedker H. G. Herolds Hustru, Lærer M. V. Hansens Hustru, Lærer S. P. Andersens Hustru. For de under: Byraadet henlagte Legater (Legatudvalget): (Vedtægt af 14de August ) Borgmesteren, Formand, Forretningsfører E. Fogh, Typograf H. Kurstein, Købmand Magnus Bidstrup, Skibsmægler C hr. Mø Iler. Lønningsudvalget: (Vedtægt af 14de August ) Typograf H. Kurstein, Formand, Overbetjent H. P. Reker, Bagermester Vald. Mogensen, Direktør P. M. Nielsen, Redaktør H. C. J e spe r s en. Snekastningsudvalget: (Vedtægt af 14de August ) Politimesteren, Formand, Forretningsfører H. L. Ras ch, Snedkermester A. J. Kure. Udvalget for Byens Renholdelse: (Vedtægt af 14de August ) Overbetjent H. P. Reker, Formand, Bagermester Vald. Mogensen, Skibsmægler Chr. Møller. Udvalget for Lystanlæggene: (Vedtægt af 14de August ) Forretningsfører H. L. Rasch, Formand, Forretningsfører E. Fogh. Købmand Magnus Bidstrup. Valgbestyrelsen for kommunale Valg (Lov 29de Marts 1924)

7 7 samt Affattelsen af Valglisterne til Folketinget og Valglisterne til Valgmandsvalgene til Landstingsvalgene: (Vedtægt af 22<le August ) Borgmesteren, Formand, Redaktør N. C. Ni els en, Købmand Magnus Bidstrup. Udvalget for l(ød- og Mælkekontrollen: (Vedtægt af 14de August ) Kontorbestyrer 0. H. N. Aagesen, Formand, Skrædermester J. Jønsson, Købmand Magnus Bidstrup. Medlemmer af Centralbibliotekets Bestyrelse: Redaktør N. C. Nielsen, Bygmester C hr. Da rn. Medlem af Bestyrelsen for Etatsraadinde Koefoeds Ll'gat for Skoler og Arbejds huse i Rønne: Forretningsfører H. L. Ras c h. Sygekassel. 9 (Lov 6 / ): Redaktør N. C. Nielsen. Tilsyn med Biografteatre: (Lov 17de Marts ) Kontorbestyrer 0. H. N. Aagesen, Forretningsfører H. L. Rasch, Snedkermester A. J. Kure. Kommissioner, Inspektioner, Ombud o. desl. Skatteligningskommissionen: (Lov Nr. 101 af 29de Marts 1924 og Vedtægt af 14de August ) Valgt paa 4 Aar til November Regnskabsfører H. L. Rasch, Formand, Købmand And r. Mad vig, Mejeribestyrer A. P. Kjøller, Fhv. Avlsbruger Th. P. Lund, Malermester Viktor Nielsen, F orretningsbcstyrer Jen s P ed er sen, Lektor P. H. Bertelsen. Slagter E rn i I N i e 1 sen, Maskinarbejder Alfr. Didriksen, Arbrn. Johan Hagstrørn, Skolebetjent Magnus Olsen, Murer Hans Vilhelms en, Rentier P. A. Larsen, Chauffør Axe 1 Jensen, Stenhugger Ma th. Madsen,.~'il. ".

8 Overligningskommissionen: (Lov 26de Maj ) (Udnævnt paa 3 Aar til 15de Januar 1929.) For Rønne: Sagfører Fr. Pihl. Suppleant: Pens. Lærer H. Westh. 8 Skatteraadet for Rønne Skattekreds : Overretssagfører Th. Tha.arslund, Rønne, Formand, Sygehusforvalter Ingeman Moge.nsen, Rønne. Gaardejer A. Sode, Nyker. Bestyrelsen for l(ommunens Hjælpekasse: (Lov 4de Maj 1907 jfr. Lov 26de April 1913.) Bager V a Id em ar M og en s en, ) Formand, Rentier Herman P. Ambrosen,.Fru Cathrine Frederikke Jørgensen, > Marie Bidstrup, Kasserer, Arbmd. Valdemar Jensen, DrejermesterJens Peter Kuhre, Fru Josefine Magnus sen,» An in e En g e 1, Stenhugger Mathias Madsen. Som Suppleanter for ovennævnte: Forretningsfører Einar Fogh, Fru Marie K. Herold, Fru Herdis Due, Bryggeriejer Po u I G ad, Arbmd. S. Andr. Therkelsen, Bagermester Fru Cathrine Lund, Fru Manna Hansen, Fru Elisabeth Saxtorph Kofoed, Arbrnd. Jens Nielsen. l(ommunale Revisorer: Regnskabsfører ]. Rasmussen, Lærer H. Westh. Valgte for 4 Aar til lste April } Valgte 11 te Marts 1924 for 4 Aar til lste April Bygningskommissionen: (Forordn. 6. April , jfr. Lov 26de Maj og Lov lste Marts 1919, samt Bygningsvedtægt af 22de Oktober 1910.) ' Borgmesteren, Formand, P o I it i m e s t e r e n, Bran din sp ektøren,

9 9 Bygningsinspektør en, Redaktør N. C. Nielsen, Snedkermester A. J. Kure, Murermester Andreas Lau, Fhv. Bygmester J. Olsen. Brandkommissionen: (Lov af 2lde Marts , Vedtægt af 2den August ) Po I i times tere n, Formand, B r andi nspektøre n. Forretningsfører H. L. Rasc h, Lokomotivfører C hr. Fr. Thors e ri, Sk. 1 I C h M l I fra lste April )Smæg er r. ø er. Sundhedskommissionen: (Vedtægt af 19de November ) Politimesteren, Formand, Amtslægen, Forretningsfører H. L Rasch, E. Fogh, Bygmester Chr. Dam, Partikulier H. Ambrosen, Fattiggaardsbestyrer J. P. Kjøller. Skolekommissionen: (Lov af 26de Maj ) Sognepræsten, Formand, Redaktør N. C. Nielsen, Bygmester Chr. Dam. } } Valgte som Medlemmer af Byraadet for 4 Aar fra lste April 1925 Valgte ud"nfor Byraadet } for4aar fra 1. April Valgte som Medlemmer af Byraadet f?r 4,Aar l Valgte s. Medl. afbyr. for J 4 Aar fra 1. April Valgte udenf. Byr. for } 4 Aar fra L April Valgte af Byraadets Midte for 4 Aar fra lste April Kommissionen om Foranstaltninger mod Brandfare ved Jernbanedrift: (Lov Nr. 116 af llte Marts ) Kontorbestyrer 0. H. N. Aagesen, Bygmester Chr. Dam. Suppleanter: Overbetjent H. P. Reker, Købmand M. Th. Bidstrup. Udvalget for Tilsynet med Ejendomme i Rønne med Statsog Kommunegaranti: (Lov Nr. 150 af lste April 1921.) OverretssagførerBojes en Koefoed, Form., l K b 0 I{ Valgte af ontor estyrer.. N. A ages en, 'J Bornh. Amt. Købmand M. Th. Bidstrup. Bygmester Chr. Dam, Valgte a'f Byraadet. Overbetjent H. P. Rcker.

10 Værgeraadet: IO (Lov Nr. 237 af 12te Juni 1922.) Dommer 0. Krarup, Formand. Overlærer H. L. Willemoes Hansen, Lokomotivfører Chr. F. Thorsen, Fru Manna Louise Chr. Hansen, Fru Marie Bidstrup, Bogholder J. Rasmussen, Snedkermester A. J. K u r e. Suppleanter: Dommerfuldmægtig H. K. Lyster. Forretningsfører H. L. Rasch, Arbmd. S. Andr. Therkelsen, Fru Margrethe Jensen, Læ1 er M. V. Hansen, Lærerinde Ftk. K aren Pi h I, Bogtrykker Aug. Kieffer. Bevillingsnævnet i Henh.. til Lov Nr. 99 af 29/ Borgmesteren, Formand, Politimesteren, Skrædermester J. Jønsson, Kommunebogholder H. Mogensen, Købmand Magnus Bidstrup, Bygmester Chr. Dam. )!Valgte af Byraadet for 4 Aar til 31 /s Indkvarteringskommissionen: (Forordning af 15de November , Lov 26de Maj ) Borgmesteren, Formand, Kontorbestyrer 0. H. N. Aagesen } Valgte som Medlemmer ' af Byraadet for 4 Aar Skibsmægler Chr. Møller, fra lste Aprii Vurderingsmænd ved faste Ejendomme til Efterretning ved Udlaan af umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse eller ' offentligt Tilsyn staaende Midler: (Lov 19de Marts ) Murmester Andr. Lau. )» Valdemar Lindstrøm, I Sadelmagerm. C hr. Ni e Isen. Missionær J. J. Dam, '1 Fhv. Bygmester J. J. 0 Is en,» Avlsbruger K.J. 0. N ørregaard.) Valgte for 4 Aar til 31.te Marts 1929.

11 Vandsynsmænd: li (Lov 26de Maj og 19de April 1907 jfr. Lov 2den Juli 1917 og lode Juli 1922.) Forretningsfører H. L. Ras c h, Formand, Avlsbruger Jul. I{asmussen, Fhv. Avlsbruger K. J. 0. Nørreg a ard. Valgte for 4 Aar til lste April Suppleant: Partikulier H. Ambrosen. Hegnsynsmænd: l (Lov 6te Marts 186\J 14.) Lokomotivfører Ch r. Fr. Thorsen, Formand, Fiskeribetjent V. Kristiansen, Valgte for 4 Aar fra Partikulier H. A mb rosen,,. lste April Suppleant: Fattiggaardsbestyrer J. P.J. Kjøller.) Vurderingsmænd: (Lov 25de Marts ) Fattiggaardsbest. J. P. J. Kjøller, Murer Hans Andersen, Partikulier H. A mb r q sen. Jordboniteringsmænd: (Lov Nr. 108 af 3die April ) l Valgte for 4 Aar fra J lste April Fattiggaardsbest. J. P. J. Kjøller, }., Valgte for 3 Aar fra Murer Hans Andersen, lste April Partikulier H. A mb rosen. Voldgiftsmænd i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr: (Lov 12te Juni 1922.) Avlsbruger KJ. 0. N ørregaard, Formand, Avlsbruger J P. Nielsen, ) Næstformand, Fhv. Gaardejer P. L. Dam, Købmand Magnus Bidstrup, Vognmand H. P. N. Holm, Fattiggaardsbest. J. P. J. Kjøller. J I r Valgte for 5 Aar tjl lste Juli Syns- og Vurderingsmænd til Udpegning af Heste og Vogne Mobiliseringstilfælde: Synsmand: Stadsdyrlæge M. Ve i Ib æ k, Vurderingsmand: Fattiggaardsbestyrer J. P. Kjøller.

12 12 Forligskommissionen for Rønne l(øbstad og Vester Herred: (Lov 4de Marts ) Isenkræmmer Chr. Pihl, valgt af Byraadet for Tiden til 31te Decbr Avlsbruger L. Sode, Mariendal, valgt af Bornholms Amtsraad. l(ommissionen for Bedømmelse af frivillige Svendeprøver: (Bekendtgørelse af 3die Oktober ) Borgmesteren, Formand, Prof. M. A. Bidstrup, Bygmester C h r. D am. Tilsyn med Maskiner: (Lov 12te Februar ) MekanikerJensChr. Kofoed, valgtpaa:4aart. I/ } Valgt af Byraadet for 4- Aar fra 1. April Suppleant: Gasværksbestyrer J. Stibolt, valgt paa 4Aar til I/ Rønne l(øbstads Repræsentanter for Jernbanerne: Rønne-Neksø Jernbane: Overbetjent H. Re ker. Forretningsfører E. Fogh, Skrædermester J. Jønsson, Bagermester Vald. Mogensen, Typograf H. Kurstein, Forretningsfører H. L. Ras c h, Købmand Magnus Bidstrup, Snedkermester A. J. Kure, Redaktør H. C. Jespersen, Skibsmægler C hr. Mø Iler. Suppleanter: Borgmester_N. Nielsen, Lokomotivfører Chr. F. Thorsen, Lærer M.V. Hansen, Direktør P. M. Nielsen. Rønne-Allinge Jernbane: Forretningsfører H. L. Ras c h, Bygmester Chr. Dam. Suppleanter: Typograf H. Kurstein, Lærer M. V. Hansen.

13 13 Almindingen-Gudhjem Jernbane: Overbetjent H. P. Reker. Suppleant: Forretningsfører E. Fogh. Til at tiltræde Sessionen i 6te Udskrivningskreds for Rønne l(øbstads Vedkommende: (Lov 8de1 Juni ) Kontorbestyrer 0. H. N. Aagesen. Til at. tiltræde Bestyrelsen for Teknisk Skole: Typograf H. Kiirstein. Rønne l(øbstads Repræsentanter for Bornholms Sanatorium: Borgmester Niels Nielsen, Bagermester. Vald. Mogensen, Købmand Magnus Bidstrup, Redaktør H. C. Jesper sen. Vurderingsformand for vestre Skyldkreds: Landinspektør H ja I m ar Kofoed. til Ejendomsskyld: (Lov Nr. 352 af 7de August 1922.) Valgt paa 6 Aar til 30te Juni lste Vurderingsdistrikt: Snedkermester L. C. Engel, Snedker J. T horn. Suppleanter: l\1urmester A. M. Lau, Tegner Chr. Bentzen. Vurderings~ænd 2det Vurderingsdistrikt: Bygmester Vald. Lindstrøm. Tømrer Jens Kure. Suppleanter : Snedker H. P. Due, Snedkermester P. C. Lund. 3dje Vurderingsdistrikt: Murn1ester C. H. Lau, Fhv. Snedkermester J. Olsen. Suppleanter: Murer Vilhelmsen, Malermester C. Mogensen. 4de Vurderingsdistrikt: Fhv. Avlsbruger K. J. 0. N ørregaard, ' L. Petersen.

14 14 Suppleanter: Avlsbruger Alfr. Kofoed, Fattiggaardsbest. J. P. Kjøller. Søretsmedlemmer: Dampskibsfører Anders Jensen, Do. Th. J. Pihl, Købmand Olaf Ølsted, Førstelods H. P. Nielsen, Havnefoged J. C. Larsen. Kommuneskolens Lærere og Lærerinder. H. L. Willemoes Hansen, Overlærer Jacob H. Jensen S. P. Andersen Aage Wulffsen Fridlev Skovmand. M. V. Hansen. 0. E. Koefoed.. J. P. N. Sommer. H. P. J. Johansen, tillige Klokker, Graver og Kirkesanger M. Dalby... Fr. R. N. Tornsberg N. M. Petersen... Georg V. Bjerregaard C. Ed v. And er sen Jens H. V. Kymer Maren S. Helslev. Jane L. Kjøller Andrea P. Schruld Emilie M. Brockdorff f. Buh!. Michelle C. Jensen.. Petra Møller f. Bidstrup Jørgina Pedersen. Hed vig Thomsen Thora M. Engel Dagny Thomsen Emilie Bruun. Ingeborg Jensen Ansat: Anci. fra 1/s 23 1/s 23 3 /12' 89 l/ /5 95 l/ 95,6 2/4 Ol 1/9 97 l:l/ /7 02 l/4 06 l/12 96 l/ /s 04 l/ /9 97 l/10 07 l/7 01 Einer Vinten... 1/4 10 1/6 07 l/5 21 l/4 17 1/8 21 1/ 9 1/ ; l/ /7 11 l/1 25 l/7 15 1/4 26 Timelærer. 4/ / / / /i 88 l/ /4 04 1/3 96 1fB 07 1 / / /7 10 1/ / 8 09 l/7 21 l/9 19 l/9 22 l/ / / 6 12 l/4 25. l/7 13 l/11 26 l/1 24

15 15 Kommunens og Havnens Embeds og Bestillingsmænd. l(ommunekontoret: Ansat: H. Mogensen, Kommunebogholder '/ 1 98 J. E. Kjøller, Kommunekasserer.. 1/7 25 P. Mikkelsen, 1. Fuldmægtig... 1 / 4 21 J. P. Th. Sommer, 2. Fuldmægtig. 1/8 25 M. Næstved, Assistent.. 1/4 19 K. N ørregaard, Kontorist.. 1/4 19 Ebba Jensen, > 1/ Chr. Nykjær > 1 / 4 26 H. Schou, Kommunekonduktør. 1 / 4 19 Gasværket: Johs. Sti bo It, Bestyrer. E. Ni e Isen, Assistent L. Dam, Smed OI'uf 01 ufsen, Retorthusarb.. Carl Olsen, do. Chr. Bjerregaard, do. Ove Pedersen, do. Andr. Højegaard, do. Joh an Nielsen, do. Martin Jørgensen, Arbmd. Chr. Larsen, do. M. Chr. Hansen, do. Knud Larsen, do. Anias Kjøller, do. Elektricitetsværket: l / / / / /1212 ll/ ;6 14. l/ /s 20 1 / / ;4 03 1/4 13. l/1018 K. K. Schmidt, Bestyrer. 1 / Jens en, Maskinmester. 10 / 6 18 Henrik lp sen, Assistent. Chr. Hansen, Maskinpasser. 19 / h 18 Kaj Kristensen do.. 7 / 1 21 E. Hansen, Medhjælper.. 1 / 4 18 Th. Mikkelsen, do.. 1 / 4 18 Opkræver og Aflæser for V ær kerne : Opkræver Ludvig Nielsen Aflæser J. Ellegaard Larsen.. 1 / / 1 23 Anci. fra: 1 /1 98 l/ / /s 25 'I.i 16 1 /4 16 1/n 21 1 / /4 19 l/ / / /6 JO l/1212 l/4 14 l/7 14 '/1 15 1/s 20 l/12 06 lfb 97 1 /;, 03 l/9 10 l/1017 1/4 25 1/4 18 1/s 26 l/ /2 21 l/4 18 l/4 18

16 16 Vandværket: Johs. Stibolt, Bestyrer... H. P. Christensen, Maskinpasser Renovationsvæsenet: Jens Eriksen.. Jens Aage Hansen Skolen: Jen s H'a ns en, Skolepedel Magnus Olsen, do. F orsørgelsesvæsenet: V. Rasmussen, Fattiggaardsbestyrer 1 / N. H. Jens en, Undersøger. 1 /i 20 Kødkontrollen: M. Veilbæk, Stadsdyrlæge 1/9 13 Badeanstalten: M. Pedersen, Bademester. l/10 12 Skoven: A. P. Andersen, Skovfoged l/7 02 Havnen: J. C. Larsen, Havnefoged l/9 14 H. P. Nielsen, Førstelods 1/4 10 J. A. Dick, Lods l/4 01 E. Larsen, do. l/11 11 Vald. Andersen, do.. l/1 22 Thorv. Jensen, Kranfører. l/4 24 Johan Nielsen, Medhjælper l/9 26 H. H o 1 m, Nattevagt. 1/1 15 Jul. Dam, do.. l/1 24 l/9 13 l/10 12 l/7 02 l/ /4 10 1/4 Ol l/11 11 l/1 22 l/4 24 l/9 26 l/1 15 l/1 24

17 17 Byraadets Forhandlinger. Mødet den 5te Januar Til Efterretning fremlagdes: a. Skri~else af G. D. fra Pastor Arne Rohde, hvori denne takker for Byraadets Støtte til Opsætning af et Juletræ paa St. Torv, hv.orved i Bøsserne er indkommet 1, Ø. (J. Nr ) b. Skrivelse af 20de f. l\l fra Invalideforsikringsretten, hvorefter Skræder Richard Axel Wahlgrens Erhvervsevne skønnes vedvarende nedsat til 1 / 3 eller derunder. (J. Nr ) c. Stadsdyrlægens Oversigt over Kødkontrollen i Aaret 1 / / (J. Nr ) 2. Andragende af 2den ds. fra Arbejdsmændenes Fagforening for Rønne og Omegn om Igangsættelse af Arbejder til Iniødegaaelse af Arbejdsløsheden. (J. Nr ) - - Kasse- og Regn~lrnbsudvalgets og Havneudvalgets Indstilling indhentedes. 3. Skrivelse fra Bornholms Amtsraad, Bornholms Andelssvineslagteri og Dampskibsselskabet paa Bo~holm af 1866, hvori der tilsiges et Tilskud paa 20,000 fra hver til Tegning af en Andel i en Isbryder til de danske Provinshavne, saaledes at førstnævnte og sidstnævnte under visse Omstændigheder er villige til at forhøje deres Tilskud med 5,000 (J. Nr ) -- Indberettes til Ministeriet. 4. I Anledning af en derom fremkommen Henstilling om, at Byraadet i Lighed med andre Kreditorer i Købmand Mogens Chr. Lunds Konkursbo indvilger i til fuld Fyldestgørelse af den Del af dennes Gæld til Agent og Købmand Mogens Christiansen og Hustrus Legat ifølge Obligation, hvorfor der ikke er fuld Sikkerhed ved 2 Livsforsikringspolicer, hvis Værdi i Øjeblikket er 3, I Øre, at modtage 15 lo af Restbeløbet, 4, 714 Kr, 86 Øre, indstiller Legatudvalget i Skrivel~e af 3die ds., at Byraadet indgaar herpaa under Forudsætning af, at andre upriviligerede Fordringshavere heller ikke faar en højere Dividende. (J. Nr ) - Indstillingen tiltraadtes saaledes, at de 3, Øre foroliver henstaaende 2

18 18 ubetalt, og at M. C. Lund vedblivende maa holde Policerne Betingelse af, at Beløbet forrentes med 5 / 0 p. a: Kraft paa Mødet den 19de Januar Til Efterretning fremlagdes : a. Landbrugsministeriets Skrivelse af 9de ds. med. Approbation paa Udstykningen af Matr.-Nr 268 a Markj. (J. Nr ) b. Landbrugsministeriets Skrivelse af 17 de ds. med Approbation paa Udstykningen af Matr.-Nr af Bygr. (J. Nr ). c. Skrivelse af 13de ds. fra Indenrigsministeriet, hvorefter 2den Rate af Statstilskudet if. Lov 15 / vil blive indbetalt med 3,477 (]. Nr ) d. Skrivelse af l 7de ds. fra Bornholms Amt, hvormed fremsendes Rønne 'Kommunes Andel i Amtskommunefondens Renter for med 3,586 (J. Nr ) e. Ski:ivelse af lode ds. fra Ministeriet for offentlige Arbejder angaaende Petroleumstankanlæget paa Jernbanens Areal. (J. Nr ) f. Skrivelse af 12te ds. fra Ministeriet for offentlige Arbejder, hvorved meddeles Tilladelse til, at Rønne Havn yder et Tilskud paa 1,200 til Udryddelse af Rotter. (J. Nr ) g. Skrivelse af 13de ds. fra Bornholms vestre Skoledirektion, hvorefter der fra lste Januar 1925 er meddelt kst. Lærer Niels Marius Petersen fast Ansættels~. (J. Nr ). h. Skrivelse af 17 de ds. fra Indenrigsministeriet om Regler angaaende visse Skatterestanters Optagelse paa de kommunale Valglister. (J. Nr ) 1. Havnefogedens Indberetninger angaaende Trafikken paa Rønne Havn i December Maaned 1924 og i Aaret (J. Nr ) k. Invalideforsikringsrettens Skrivelse af 8de ds., hvorefter Stenværksejer Ernst Axel Nielsens Erhvervsevne er skønnet vedvarende nedsat. (J. Nr. i-1925.) I. Samq1es Skrivelse af 15de ds., hvorefter nu afdøde Fru Dorthea Schous Erhvervsevne er skønnet at have været vedvarende nedsat. (J. Nr ) m. Professor Munch-Petersens Opgørelse over Udgifterne ved Uddybningsarbejder. (J. Nr ) n. Beretning om Dansk Byplanlaboratoriums Virksomhed i (]. Nr ) o. Socialministeriets Bekendtgørelse af 29de f. M. om Ydelse af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse. (J. Nr ) 2. Indstilling af 9de ds. fra Ligningskommissionen angaaende 30 An-

19 19 dragender om Eftergivelse eller Nedsættelse af paalignede personlige Kommuneskatter. (J. Nr ) - Tiltraadtes. 3. Andragende af IOde ds. fra Konsul Joh. Jespersen til Kongen om Konfirmation paa en Legatfundats til Fordel for Børn i Rønne Købstad til Byraadets Erklæring. (J. Nr ) - Byraadet havde intet at erindre imod at lade Regnskaberne revidere og decidere paa samme Maade som Kommunens Regnskaber. 4. Kasse- og Regnskabsudvalgets Forslag til Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter i Aaret (J. Nr ) - Gik til -2den Behandling. 5. Klage fra Pantefoged Vilh. Bidstrup over at være udskældt og truet af Købmand Søndergaard under sit Arbejde med Indkrævning af Skat. (J. Nr ,) -- Vedtoges at indkalde Købmand Søndergaard til Forklaring. Mødet den 2den Februar l. Til Efterretning fremlagdes: a. Skrivelse af 24de f. M. fra Ministeriet for offentlige Arbejder, hvorefter Justitsministeriet den ~de s. M. har meddelt "Det danske Petroleums-Aktieselskab«Tilladelse til at opføre ettankanlæg paa et Areal ved Rønne Havneplads paa visse nærmere angivne Betingelser. (J. Nr ) b. Skrivelse af 27de f. M. fra Arbejdsløshedsdirektoratet, hvorved meddeles Samtykke til, at Aldersrentenyder Johannes Pedersen indtil lste November 1925 erholder Ret til at oppebære vedtægtsmæssig Arbejdsløshedsunderstøttelse. (J. Nr ) c. Resultatet af Udlægning af Ratin, hvorefter 98,34 lo af Kommunens Ejendomme er uden Rotter. (J. Nr ) d. Skattedepartementets Cirkulære af 26de f. M. angaaende Opkrævning af Tillæg til Formue- og Indkomstskatten til Staten i Henhold til Lov om Valutaforanstaltninger af 20de December (].Nr ) e. Beretning fra Revisions- og Forvaltningsinstitutet angaaende Revisionen af Kommunens Regnslrnbsvæsen. (J. Nr ) 2. Fortegnelse over de ved 4de Tillægsligning paalignede personlige Kommuneskatter. (J. Nr ) - Tilstilledes Kasse- og Regnskabsudvalget. 3. Inds~illing af 28de f. M. fra Ligningskommissionen angaaende 12 Andragender om Eftergivelse eller Nedsættelse af paalignede personlige Kommuneskatter for Aarene og (J. Nr ) -- Tiltraadtes. 4. Skoleudvalget fremsender med Skrivelse af 23de f. M. 16 Ansøg-

20 20 ninger til det ledige Lærerindeembede. Skolekommissionen var efter Anmodning kommet til Stede. (J. Nr ) - I Overværelse af Skolekommissionen vedtoges at indstille i Bogstavorden: Lærerinde Em. Brun, Rudkøbing, Anna Larsen, Kvissel, Ellen Olsen, Hasseris. 5. Skoleudvalget indstiller i Skrivelse af 3lte f. M., at der indrettes et Værelse i den ene Pavillon i Østre Skole til Brug ved Lægeundersøgelse af Skolebørnene G Nr ) - Vedtoges med 9 Stemmer mod Skoleudvalget indstiller i Skrivelse af 3lte f. M., at der opføres et Badehus til Brug for Skolebørnene. (J. N ) - Sagen tilbagesendtes Udvalget med Anmodning om at forhandle med Statsskolen om et Tilskud fra denne. 7. Indstilling af 31te f. M. fra Kasse- og Regnskabsudvalget om en Forandring i tidligere Vedtagelser om eftergivne Skattebeløb, saaledes at 'disse i.kke kommer til at overstige 2 / 3 af noget Kvartalsbeløb. (J. Nr J - Tiltraadtes med 9 Stemmer, efter at et af Lærer M. V. Hansen stillet Forslag om, at Sagen udsættes for at indhente Ministeriets Afgørelse af Lovligheden af den foreslaaede Eftergivelse, var forkastet med 9 Stemmer mod 6. ~ 8, Indstilling af 3lte f. M. fra Vandværksudvalget om at købe 1893 Kvadratalen Jord af Parcellist Georg Bech i Nyker Sogn til Vandværket. (]. Nr ) - Vedtoges. 9. 2den Behandling af Overslaget over Kommunens Indtægter og Udgifter i med Ændringsforslag fra Kasse- og Regnskabsudvalget. (]. Nr ) - De afkasse- og Regnskabsudvalget enstemmig foreslaaede Ændringer vedtoges enstemmig, og de af den socialdemokr~tiske Gruppe foreslaaede Ændringer vedtoges med 9 Stemmer mod 8, hvorimod den af Fællesgruppen foreslaaede Ændring blev forkastet med 9 Stemmer mod 8. Derefter blev Overslaget vedtaget med 9 Stemmer, saaledes at den personlige Kommuneskat bliver at udskrive med 998, Ø. 10. For at modvirke Arbejdsløsheden vedtoges det at bemyndige Havneudvalget til at lade transportere Fyld fra Lervarefabrikken til Rampen langs Bakkeskrænten til Sydhavnsanlægget paa Betingelse af, at Arbejdet kan blive anerk'endt som Nødhjælpsarbejde. Dernæst vedtoges det at bemyndige Havneudvalget til at forhandle videre om Betimeligheden af at lade transportere Fyld fra Galløkkens Skrænter til Sydhavnsanlægget og at lade dette Arbejde udføre, hvis samtlige Havnendvalgsmedlemmer enes derom, og Arbejdet kan blive godkendt som Nødhjælpsarbejde. (J. Nr ). 11. Vedtoges at foretage Byraadsvalget den Ilte Marts d. A. (J. Nr )

21 Andragende om Indfødsret fra: a. Martha Broen, (J. Nr ) b. Louise Broen, (J. Nr ) med Indstilling fra Fattigudvalget om, at Andragenderne anbefales. 13. Den i forrige Mød~ under Nr. 7 forelagte Klage fra Pantefoged Vilh. Bidstrup over Købmand Søndergaards Optræden mod ham. (J. Nr ) - Sagen overgaves til Politiet. Ekstraordinært Møde den 5te Februar Skolekommissionen fremsender med Skrivelse af 29de f. M. Forslag til en ny Skoleplan. og en ny Undervisningsplan for Rønne Kommuneskole og Lærerraadets Bemærkninger til samme tilligemed Skolekommissionens Udtalelser angaaende disse. Skoleudvalget indstiller i Skrivelse af 3die ds., at Skolekommissionens Forslag tiltrædes med Undtagelse af Skoleplanens 3, der foreslaas ændret, saaledes at Elevernes Gennemsnitstal fastsættes til gennemsnitlig 30 i lste Klasserne i Stedet for 28 som af Kommissionen foreslaaet. Med Hensyn til Undervisningsplanen foreslaar Skoleudvalget; at Skolekommissionens Forslag tiltrædes med Undtagelse af Skolehaveundervisningen, idet et Mindretal foreslaar, at Undervisningen i Skolehave.n bliver et frivilligt Fag, medens Udvalgets Flertal fastholder Skolekommissionens Forslag,. hvorefter Undervisningen i dette Fag bliver obligatorisk. (]. Nr ) -- Forslaget til Skoleplanen med den foreslaaede Ændring i Elevantallet i lste Klasserne godkendtes enstemmig.. Forslaget til Undervisningsplan med Flertallets Ændring, hvorefter Undervisningen i Skolehaven bliver obligatorisk vedtoges med 9 Stemmer, efter at et Ændringsforslag om, at denne Undervisn~ng bliver frivilligt Fag var forkastet med 9 Stemmer mod 6. Paa Forslag af Skoleudvalgets Formand vedtoges det med 10 Stemmer at lade den nye Skoleplan og Undervisningsplan træde i Kraft den lste April d. A. Ekstraordinært Møde den 10de Februar Den i Mødet den 2den ds. under Nr. 10 forelagte Sag om Igangsættelse af Arbejdet med at transportere Fyld fra Galløkkens Skrænter til Sydhavnsanlæget, om hvilket Arbejde der ikke var opnaaet Enighed indenfor Havneudvalget. (J. Nr ) - Vedtoges med 7 Stemmer mod 3 at udføre Arbejdet. Mødet den 16de Februar I. Til Efterretning fremlagdes: a. Skrivelse af 13de ds. fra Indenrigsministeriet, hvorved meddeles Sam-

22 22 tykke til, at Kommunen erhverver et Areal af Matr.-Nr. 80 s i Nyker Sogn for en Købesum af Ø. (J. Nr ) b. Indberetning om Trafikken paa Rønne Havn i Januar Maaned (J. Nr ) c. Skrivelse af 9de ds. fra Invalideforsikringsfonden, hvorefter Rønne Kommune i Henhold til Invalideforsikringslovens 27 skal refundere Fonden Halvdelen af de_n Enke Laura Kathrine Jakobsen tilstaaede Invaliderente. (J. Nr ) d. Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 12te ds. om Størrelsen af det Aldersrentenydere i Halvaaret fra lste April-30te September 1925 tilkommende Dyrtidstillæg. (J.,Nr ) e. Socialm'inisteriets Bekendtgørelse af 31te f. M. om Ydelse af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse. (J. Nr ) f. Socialministeriets Cirkulære af 30te f. M. angaaende en udgiven Vejledning vedrørende Udbetaling af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse. (J. Nr ) g. Statistisk Departements Fortegnelse over Detailpriserne i Januar Maaned. (J. Nr ) 2. Bygningskomrnissionen fremsender med Skrivelse af 13de ds. en Byggesag Gm Opførelse af Garage paa Matr.-Nr. 296 g Bygr. Almegade og indstiller, at Garagen ikke forlanges rykket tilbage fra Gadelinien. (J. Nr ) -- Tiltraadtes. 3. Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller i Skrivelse af 14de ds" at der af Sterlinglaanets Midler optages et Laan paa 135,000, hvoraf 100,000 skal anvendes til Elektricitetsværkets Udvidelse og 35,000 Kr.. til Havneudvidelser. (J. Nr ) - Gik til 2den Behandling. 4.. I Anledning af en Skrivelse af 12te ds. fra Bornholms Amt til samtlige Kommunalbestyrelser paa Bornholm om at søge tilvejebragt Midler til et blivende Minde om afdøde Plantør H: C. Kofoeds Virksomhed her paa Øen, indstiller Kasse- og Regnskabsudvalget ved Paategning af 14de ds" at Kommunen yder et Tilskud paa 50 (J. Nr ) - Bevilgedes Havneudvalget fremsender m~d Skrivelse af 9de ds. Overslag over Nørrekaas Baadehavns og Søndre Baadehavns Indtægter og Udgifter i Aaret og indstiller, at Overslagene godkendes. (J. Nr ) - Godkendtes. 6. Havneudvalget fremsender med Skrivelse af 9de ds. Overslag over Rønne Havns Indtægter og Udgifter i Aaret til Byraadets Godkendelse. (J. Nr ) - Tiltraadtes. 7. Andr_agende af 5te ds. fra Vognmand Vilhelm Thorsen om Eftergivelse af de for hans Søn Svend Aage Thorsens Skoleforsømmelse dik-

23 23 terede Mulkter. (J. Nr ) -- Vedtoges at indstille til Skoledirektionen, at Mulkterne eftergives. 8. Andragende af 7de ds. fra Dykker Carl Johannes Kofoed om Eftergivelse af de for hans Datter Judith Kofoed Hansens Skoleforsømmelser dikterede Mulkter. (J. Nr ) - Indstilles til Skoledirektionen, at Mulkterne eftergives. 9. Indstilling a:f IOde ds. fra Ligningskommissionen angaaende 3 Andragender om Eftergivelse af personlig Kommuneskat for Aaret og 8 Andragender om do. for samt 1 Andragende om do. for (J. Nr ) - Tiltraadtes. 10. Den i Mødet den 2den ds. under Nr. 7 forelagte Indstilling fra Kasse- og Regnskal:isudvalget oin en Forandring i tidligere Vedtagelser om eftergivne Skattebeløb forelaa paa ny med scerligt Andragende fra de paagældende Skatteydere, i alt 16, om en Forandring af Nedsættelserne, saaledes at disse bliver fordelt paa forskellige Kvartaler.. (J. Nr ) - Bevilgedes. 11. Andragende om en Forandring i eftergivne personlige Skatter, saaledes at disse bliver fordelt paa flere Kvartaler, fra: Maskinpudser Jens Jakobsen, Keramiker N. Holm. (J: Nr ) - Bevilgedes. 12. Andragende af 13de ds. fra Skræder Vilh. Sonne og Avlsbruger Alman Regnersen om Henstand med Betaling af Skatter for Juli og Oktober Kvartal 1924 til den lste Maj d. A (J. Nr ) -- Bevilgedes. Mødet den 2den Marts Til Efterretning fremlagdes:. a. Skrivelse af 25de f. M. fra Ministeriet for offentlige Arbejder, hvorved meddeles, at Ammunition til Væbningen ikke er fritaget for Havneafgift, medmindre den indføres eller udføres med Krigsskibe. (J. Nr ). b. Skrivelse af 25de f. M. fra Bornholms Amt, hvorefter Socialministeriet under 14de s. M. har stadfæstet Fundats for et af Læge S. Kabell m. fl. oprettet Legat, -.Cura< kaldet. (J. Nr ) 2. 2den Behandling af Kasse- og Regnskabsudvalgets Indstilling af 14de f. M. om Optagelse a(et Laan af Sterlinglaanets Midler paa 135,000, hvoraf 100,000 til Elektricitetsværket og 35,000 til Havnen. (J. Nr ) - Vedtoges. 3. I Anledning af et Andragende om Tilladelse til at opføre Bygninger paa Matr.-Nr Bygr. mod >Snellemark< indstiller Bygningskommissionen i Skrivelse af 28de f. M., at der meddeles Samtykke til, at et

24 24 Fremspring paa Facadclinien ry~kes 11 cm ud over Gadelinien foruden de 20 cm, som Kommissionen har givet Samtykke til. (J. Nr ) - Indstillingen tiltraadtes. 4. Andragende af 27 de f. M. fra Murmester A. M. Lau om at erholde K.ommunens Garanti for et Laan af Statslaanefonden med Prioritet i Huse, der agtes opført paa Købmand Krusells Have Matr.-Nr Bygr. (J. Nr ) - Idet Byraadet vedtog i.principet at kunne gaa med til at yde Garanti for Byggelaan, henvistes Sagen til Kasse- og Regnskabsudvalget til nærmere Indstilling. 5. Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller i Skrivelse af 28de f. M., at Byraadet anmoder Justitsministeriet om at blive hørt, naar der fremkommer Andragender om Bevilling paa at drive Sommerteater paa Rønne Købstads Grund. (]. Nr ) ~ Vedtoges. 6. Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen fremsender med Skrivelse af 25de f. M. OpgØrelse over Rønne Kommunes Tilskud til anerkendte Arbejdsløshedskasser, hvorefter dette. vil udgøre 22, Øre. (J. Nr ) - Beløbet vil være at udbetale. 7. Bakteriologisk Laboratorium, Ratin < s Salgskontor for Danmark anmoder i Skrivelse af 24de f. M. om en Udtalelse om Resultatet af Udryddelsen af Rotter her i Kommunen. (]. Nr. 61_:1925.) - Vedtoges. 8. Bornholms Kul-Import besværer sig i Skrivelse af 26de f. M. over, at dets Tilbud paa en Kulleverance til Rønne Gasværk efter afholdt Lici-.. tation ikke er antaget. Belysningsudvalget meddeler i Skrivelse af 27de f. M. de Grunde, Udvalget har haft til at antage et.andet Tilbud. (J. Nr ) - Vedtoges at svare overensstemmende med det af Udvalget anførte. 9. I Anledning af en fornyet Henvendelse fra Socialministeriet om Kommunens Overtagelse af Betalingen for Bygmester Anton Kofoeds Søn Carl Anton Kofoeds Ophold paa Døvstum~einstituttet i Fredericia indstiller Udvalget for Forsørgelsesvæsenet i Skrivelse af 20de f. M., at Kommunen overtager Betalingen fra den lste April 1923 at regne (J. Nr ). - Udvalgets Indstilling tiltraadtes. 10. Indstilling af 26de f. M. fra Belysningsudvalget om at indgaa Kontrakt med A/S. Burmeister & Wain om Levering af en 600 H. K. 4-cylindret Dieselmotor til Elektricitetsværket. (J. Nr ) - Vedtoges enstemmig. 11. Vedtoges at foretage Valg til Bestyrelsen for Hjælpekassen til Fredagen den 27de ds. (J. Nr ) Mødet den 16de Marts Til Efterretning fremlagdes: a. Skrivelse af 23de f. M. fra Bornholms vestre Skoledirektion, hvorved

25 25 meddeles, at Lærerinde Frk. Emilie Bruun er kaldet til Lærerinde ved Rønne Kommuneskole fra den lste April d. A. at regne. (J. Nr ) b. Skrivelse af 5te ds. fra Bornholms vestre Skoledirektion, hvorved meddeles, at Lærer Karl Edvard Andersens Tjenestealder er at regne fra den lste Juli (J. Nr ) c. Skrivelse af 5te ds. fra Bornholms vestre Skoledirektiop, hvorefter Skolemulkterne for Vognmand Vilh. Thorsens og Dykker Carl. Johs. Kofoeds Børns Skoleforsømmelser i Septbr.-December 1924 er eftergivet (J. Nr. 48, ) d. Havnefogedens Indberetning om Trafikken paa Rønne Havn i Februar. Maaned. (J. Nr ) e. Indenrigsministeriets Skrivelse af 12tc ds., hvorved meddeles Samtykke til, at Rønne Kommune i Regnskabsaaret maa udskrive et samlet Skattebeløb af 1,058, Ø. (J. Nr ) f. Indberetning fra Valgbestyrelsen om Udfaldet af det den Ilte ds. afholdte Valg af Medlemmer til Byraadet i Valgpcriodi::n (J. Nr ) g. Cirkulære af 5te ds. fra Ministeriet for offentlige Arbejder, hv,orefter Havne- og Bropengene vil være at opkræve efter de nugældende. Takster ogsaa efter lste April d. A., indtil de nye Takster kan blive appro.berede. (J. Nr ) h. Socialministeriets Bekendtgørelse af 27dc f. M. angaaende Udbetaling af ekstraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse. (J. Nr ) t. Socialministeriets Bekendtgørelse af 26de f. M. angaaende de Indtægtsog Formueforhold, der som Regel betinger en Persons Optagelse eller Forbliven i en anerkendt Sygekasse. (J. Nr ) - 2. Andragende fra Landinspektør Kofoed om Approbation paa Udstykningen af Matr.-Nr aæ og 218 a af Markj. med Indstilling fra Bygningskommissionen om, at Byraadet vedtager at kræve udlagt en Vej paa indtil 15 m Bredde. (J. Nr. 69, ) - Anbefaledes paa den af Bygningskommissionen foreslaaede Betingelse. 3. Andragende af 28de f. M. om Dispensation fra Bygningsloven for IYiatr.-Nr Bygr., paategnet Bygningskommissionens og Sundhedskommissionens Anbefaling. (J. Nr ) - Anbefaledes. 4. Andragende om Dispensation fra Bygningsloven for Matr.-Nr. 426 q Bygr., paategnet Bygningskommissionens og Sundhedskommissionens Anbefaling. (J. Nr ) - Anbefaledes. \. 5. Kæmner P. Westh andrager i Skrivelse af 13de ds. om Afsked fra Stillingen som Kommune- og Havnekasserer paa Grund af Alder og Svagelighed. (J. Nr ). - Kasse- og Regnskabsudvalgets Erklæring indhentedes.

26 26 6. Bornholms Amt kommunicerer Skrivelse af 27de f. M. fra Ministeriet for Industri, Handel og Søfart, hvor.efter Ministeriet foreslaar følgende Ændringer i den til Approbation indsendte Beværtervedtægt: 1. Ordene»og Næringsadkomst paa Konditori med Ret til Udskænkning af stærke Drikke< slettes.. 2. Der tilføjes, at Vedtægten vil være at revidere inden Udgangen af Ministeriet fremsender samtidig Forretningsorden for Bevi11ingsnævnet, forsynet med Approbationspaategning. (J. Ni; ) - Ministeriets Forslag til Ændringer tiltraadtes. 7. Bornholms Amt anmoder i Skrivelse af 9de ds. om, at Kommunens Andel af Udgifterne i afvigte Finansaar til Vurderingsformanden og særlig tilkaldte sagkyndige maa blive indbetalt til Statskassen med 2, Øre. (J. Nr ,) - Beløbet vil være at udbetale. 8. Indenrigsministeriets Cirkulære af 5te ds. om Valg af en Synsm<ind i Henhold til Lov Nr: 70 af Sde April 1913 om Hærens Forsyning med Heste og Vogne i Mobiliseringstilfælde samt af et Medlem til den i samme Lov ommeldte Vurderingskommission. (J. Nr ) -- Til Synsmand valgtes Stadsdyrlæge M. Vejlbæk og til Medlem af Vurderingskommissionen Fattiggaardsbestyrer J. P. Kjøller. 9. Belysningsudvalget fremsender med Skrivelse af l 4de ds. de indkomne Tilbud paa Lægning af Gasstikledninger efter Omlægning af Hovedledningen i Søndergade og indstiller, at Gasmester E. K_ Hansens Tilbud som det billigste antages. (J. Nr ) - Gasmester E. K. Hansens Tilbud antoges. 10. Belysningsudvalget fremsender med Skrivelse af 14de ds_ de ind _komne Tilbud paa Levering af Støbejerns-Mufferør, Formstykker m. m. til den ny Gasledning i Søndergade og indstiller, at Møller & Rasmussens Tilbud, der med 13, Øre er det laveste af de indkomne Tilbud, - antages. (J. Nr ) - Møller & Rasmussens Tilbud antoges. 11. Skrivelse af llte ds. fra Bornholms Kul-Import, hvori Firmaet paa ny besværer sig over ikke at have faaet sit Tilbud paa en Kulleverance til Gasværket akcepteret og gør Krav paa Erstatning. (J. Nr ) - Toges til Efterretning. 12. Skrivelse af Ilte ds. fra Bornholms Kul-Import, hvori Firmaet besværer sig over, at Kommunebogholderen til Firmaets Revisor havde opgivet forskellige Gældsposter, som Firmaet skylder Kommunen. (].Nr ) - Toges til Efterretning. 13. Indstilling af 14de ds. fra Lønningsudvalget om Fastsættelse af Løn~en til Kranføreren paa Rønne Havn. Udvalgets Flertal indstiller, at Kranfører Jensen faar fast Ansættelse med Løn i 6te Lønklasse og med Pension efter Pensionsreglementet mod et Tilskud til Pensionskassen af 5 lo af Lønnen, medens et Mindretal foreslaar, at Lønnen forbliver som

27 27 nu, nemlig 4,200 Kr: aarlig, og at Havnen dækker Forskellen mellem de!j lo af Lønnen, som ny ansatte Tjenestemænd skal udrede til Pensionsfonden, og Præmien for den Forsikring, Kranføreren har tegnet i Pensionsforsikringsanstalten. (J. Nr ) - Begge Indstillinger forkastedes med 8 Stemmer for og 8 imod. 14. Indstilling af 14de ds. fra Lønningsudvalget om Fastsættelse. af Lønnen til Bestyrerinden paa -.De gamles Hjem<. Udvalgets Flertal indstiller, at Aldersrenteudvalgets Flertals Indstilling om, at Lønnen fastsættes efter Lønskala VIII, og Bestyrerinden faar Pensionsret efter Pensionsreglementet tiltrædes. Et Mindretal indstiller, at Bestyrerinden ikke faar Pensionsret efter Reglementet, men selv tegner en Pensionsforsikring i Pensionsfor-. sikringsanstalten, mod at Kommunen udreder den Del af Præmien, der ligger over de 5 lo af Lønnen, som ny ansatte Tjenestemænd skal udrede til Pensionsfonden. (J. Nr ) -- Begge Indstillinger forkastedes med 8 Stemmer for og 8 imod. 15. Skrivelse af 14de ds. fra.redaktør H. C. Jespersen, hvori denne nedlægger sit Mandat som Byraadets Næstformand. (J. Nr ) Vedtoges ikke at vælge en anden Næstformand for den tilbageværende Del af Valgperioden. 16. Belysningsudvalget fremsender med Skrivelse af 14de ds. de indkomne 89 Ansøgninger til Stillingen som Elektricitetsværksbestyrer: (J. Nr ) - Teknisk Assistent K. Schmidt af København valgtes med 11 Stemmer. Jensen f'ik 2, Nybæk 2 og Denker 1 Stemme. Mødet den 30te Marts Til Efterretning fremlagdes: a. Skrivelse af lode ds. fra Landbrugsministeriet, hvorved er approberet, at Matr.-Nr. 851 c og 854 er sammenlagt under Matr.-Nr. 851 c, og Matr.-Nr. 1038, 1037 b og 1037 g under Matr.-Nr (J. Nr. 92, ) b Skrivelse af 26de ds. fra Politimesteren i Rønne, hvorved meddeles, at Købmand H. Søndergaard er frifundet for den mod ham rejste Tiltale for at have overfuset den kommunale Pantefoged. (J. Nr ) c. Indenrigsministeriets Skrivelse af 28de ds. med Dispensation fra Bygningsloven for Matr.-Nr (]. Nr ) d. Socialministeriets Skrivelse af 19de ds., hvorved godkendes de for Arbejderne ved Opfyldning af Arealet ved Kastelsodden som Nødhjælpsarbejde fastsatte Arbejdsvilkaar, og Skrivelse af 26de ds. fra Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen, hvorved meddeles Samtykke til, at der til Udførelse af disse Arbejder

28 28 - ogsaa antages arbejdsløse, som ikke henhører til de til ektraordinær Arbejdsløshedsunderstøttelse berettigede Fag. (J. Nr ) e. Skrivelse af 27 de ds. fra Bornholms Amt med Regnskab over Rønne Købstads Politikasses Indtægter og Udgifter i Aaret (J. Nr ) 2. Andragende fra Landinspektør Kofoed om Approbation paa Udstykningen af: Matr.-Nr. 381 Bygr.,. 276 a Markj. (J. Nr. 88, ) - Anbefaledes.. 3. Indstilling af 19de ds. fra Ligningskommissionen angaaende 11 Andragender om Eftergivelse af personlige Kommuneskatter. (J. Nr ) Tiltraadtes. 4'. Kasse- og Regnskabsudvalget tilbagesender med Paategning af 28de ds. det i Mødet den 2den ds. forelagte Andragende fra Murmester A. M. Lau om Garanti for Laan af Statslaanefonden med Prioritet i 2 Ejendomme paa Matr.-Nr Bygr. (J. Nr ) - Tiltraadtes. 5. Bygningskommissionen fremsender med Skrivelse af 25de.ds. en Forespørgsel fra Murmester A. M. Lau om, hvor vidt der vil blive krævet Tilbagerykning for et Par Beboelseshuse, han agter at opføre paa Matr.-Nr med Facade mod Grønnegade, og indstiller, at der kræves en Tilbagerykning paa 1,25 m fra Naboejendommens Facadelinie. (J. Nr ) - Vedtoges at tiltræde Indstillingen og anmode Brolægningsudvalget om at forhandle med Ejeren om Prisen for det Areal, der skal afstaas til Gadens Udvidelse. 6. I Anledning af et Andragende af 5te ds. fra et af Rønne Haandværker- og Industriforening nedsat Udvalg om Dispensation fra forskellige i Bygningsvedtægten fastsatte -Regler indstiller Bygningskommissionen i Skrivelse af 9de ds., at man indhenter Indenrigsministeriets Samtykke til at dispensere fra Vedtægtens 16, 19, 23, 25 og 26. (J. Nr ) - Indstillingen tiltraadtes, hvorhos Gade- og Vejudvalgets Erklæring indhentedes med Hensyn til Dispensation fra Regulativet for underjordiske Anlæg. 7. Belysningsudvalget fremsender med Skrivelse af 27de ds. Udkast til Kontrakt om Forsyning af Oplandet med Elektricitet og Udkast til Kontrakt med Ingeniør G. Mengel, Odense, som projekterende Ingeniør for Elektridtetsværkets Udvidelse. (J. Nr ) Begge Kontrakter vedtoges. 8: Arbejdsmændenes Fagforening for Rønne og Omegn opsiger i Skrivelse af 23de ds. de for Fagforeningens Medlemmer med Byraadet indgaaede Overenskomster. (J. Nr ) - Forhandling med Fagforeningen overdroges de respektive Udvalg. -

29 29 9. Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller i Skrivelse af 28de ds., a.t de i. Huslejelovens Kap. Il nævnte Kontrolforanstaltninger samt den i samme Lovs 18 nævnte Bestemmelse om Udlejning af ubeboede og ikke udlejede Beboelseslejligheder forbliver i Kraft her i Kommunen til lste Maj (J. Nr ) - Indstillingen tiltraadtes. 10. Udvalget for Plejetilsyn fremsender Beretning om de her i Kommunen værende Børn, der er undergivet Plejetilsyn. (J. Nr ) - Tilstilledes Amtet. 11. Københavns Stiftsøvrighed fremsender med Skrivelse af 17 de ds. Overslag over Rønne Kirkes Indtægter og Udgifter for Aaret til Byraadets Erklæring. (J. Nr ) - Det paa Overslaget opførte Beløb er paalignet Menighedens Medlemmer Andragende fra Jens Andreas Nielsen om StatsJaan til Oprettelse af et Husmandsbrug i Henhold til Loven af 29de Marts (J. Nr ) - Anbefaledes. 13. Bygningsinspektør Schou anmoder i Skrivelse af 28de ds. om Orlov for at deltage i Byplanmødet i Kolding og om Dækning af sine Rejseudgifter (]. Nr ) -- Vedtoges. 14. Dansk Brandværns-Komite henstiller i Skrivelse af lste ds., at der gives Kommunens Befalingsmænd og Menige ved Brandvæsenet Adgang til at deltage i et Brandværns-Kursus. (J. Nr ) - Brandkommissionens Erklæring indhentedes. 15. I Anledning af Kæmner Wesths I. forrige Møde forelagte Andragende om Afsked, indstiller Kasse- og Regnskabsudvalget i Skrivelse af 28de ds., at det ansøgte bevilges fra lste Juni d. A. at regne, og at der tillægges Andrageren en Pension efter Pensionsreglementet, der udgør 2,796 foruden Tillæggene. (J. Nr ) - Tiltraadtes. 16. Til Medlem af Udvalget til Valg af Nævningegrundlisten i Stedet for Lærer Møller Hansen,. der er fraflyttet Kommunen, valgtes Forretningsfører Ejnar Fogh. (J. Nr ) 17. Da Konjunkturtillægget ifølge Loven om Løn til Statstjenestemændene bortfald<:!r med Marts Maaneds Udgang, stiller Borgmesteren Forslag om, at det samme Konjunkturtillæg som hidtil ogsaa udbetales til.funktionærerne og Lærerne for April Maaned mod nærmere Regulering senere, naar den ny Lov er vedtaget. (J. Nr ) - Vedtoges. Mødet den 2den April Under Ledelse af Byraadets ældste Medlem, Skrædermester Jønsson, foretoges Valg af Borgm.ester, hvortil ved skriftlig Afstemning valgtes Borgmester Niels Nielsen med. 9 Stemmer, medens 7 Stemmer faldt paa Redaktør Jespersen.

30 30 Under Borgmester Nielsens Ledelse valgtes ved skriftlig Afstemning Skrædermester J. Jønsson med 8 Stemmer til Næstformand, medens 8 Stemmesedler var blanke. Borgmester Nielsen anmeldte paa det socialdemokratiske Partis Vegne en Partigruppe paa 10 Medlemmer, og Redaktør Jespersen anmeldte paa Fællesgruppens Vegne en paa 7 Medlemmer. Derefter valgtes Medlemmer af de forskellige Udvalg og Kommissioner efter Forholdstalsvalgmaaden.. Næste Møde afholdes Mandagen den 20de ds. Kl. 5 Eftermiddag. Ekstraordinært Møde den 7. April Indstilling af D. D. fra Kasse- og Regnskabsudvalget om, at følgende Paragraffer i Lov af lste ds. om Boligforholdene bliver gældende her i Kommunen indtil lste Maj 1927: 18 om Forbud mod Nedrivning af Bygninger m. v. 19 om Udlejning af ubeboede og uudlejede Lejligheder. 25 om at den den 18de December 1924 i Lejeforhold ugyldigt vedtagne Leje, saafremt vedkommende Lejes Størrelse er fastsat efter 6te Januar 1923, skal, medmindre Dispensation gives af Byraadet, være fortsat gældende. 12 om Tilflyttere til Kommunen. 32 om Husejernes Pligt til at indgive Indberetninger om Lejeforholds Indgaaelse og Ophør.. Indstillingen tiltraadtes, saaledes at Bestemmelserne træder i Kraft fra den lste April d. A. at regne. Kasse- og Regnskabsudvalget bemyndigedes til paa Byraadets Vegne at afgøre Sager angaaende disse Boligforhold. Mødet den 20de April Til Efterretning fremlagdes: a. Indenrigsministeriets Skrivelse. af 2den ds. med Dispensation fra Bygningsloven for Matr.-Nr. 426 q Bygr.. (J. Nr ) b. Skrivelse af 31te f. M. fra Ligningskommissionen med Resultatet af den for Aaret foretagne Hovedligning. (J. Nr ) (Findes trykt i Tillægget.) c. Skrivelse af. 2den ds. fra Bornholms Amt med den af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart under 30te f. M. stadfæstede Beværtervedtægt for Rønne Købstad. (J. Nr ) d. Skrivelse af 30te f. M. fra Nødhjælpsarbejdsudvalget for Bornholms Amt med Kommunikation af Skrivelse af 25de s. M. fra Direktoratet for Arbejdsanvisningen og Arbejdsløshedsforsikringen vedrørende det godkendte Nødhjælpsarbejde. (J. Nr )

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1926. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARE T 1926. RØNNE., KIEFFERS BOGTRYKKERl. 1927. ---._ Fortegnelse over Medlemmer af Byraadet~

Læs mere

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1923. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLJNGER FOR AARET 1923. RØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI. 1924. Fortegnelse over Medlemmer af Byraadet, de

Læs mere

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen FOR

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen FOR RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1927. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Fortegnelse over Medlemmer af Byraadet, de k~mm.unale Udvalg, Kommissioner, Inspektioner og Ombud m. v. (Gældende November

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER. AARET 192l. FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER. AARET 192l. FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 192l. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1921. RØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI. 1922. Fortegnelse over Medlemmer.af Byraadet, de

Læs mere

RØNNE BYRAADS I FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

RØNNE BYRAADS I FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS I FORHANDLINGER FOR AARET 1920. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Uddrag af Rønne Byraads Forhandlinger. Aaret 1920. - Rønne. Kieffers Bogtrykkeri. 1921. Fortegnelse over Medlemmer af Byraadet,

Læs mere

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1922. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1922. RØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI. ;1923. Fortegnelse over Medlemmer af Byraadet, de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER OG REGNSKABET AARET :34. FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE KIEFFERS BOGTRYKKERI

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER OG REGNSKABET AARET :34. FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE KIEFFERS BOGTRYKKERI RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER OG REGNSKABET FOR AARET 1933--:34... RØNNE KIEFFERS BOGTRYKKERI 1934.. Scannet 216 af Jesper Vang Hansen -.~--- ---- - - ~- ------ --~--- ---- ---- ----------------- - - ------~

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

" RØNNE. BYRAADS FORHANDLINGER AARET ~ Scannet 2016 af JesperVang Hansen FOR 192!:1. R ØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI.

 RØNNE. BYRAADS FORHANDLINGER AARET ~ Scannet 2016 af JesperVang Hansen FOR 192!:1. R ØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI. " RØNNE. BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1928-29~ R ØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI. 192!:1. Scannet 2016 af JesperVang Hansen , ' RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1928-29. RØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI.

Læs mere

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE. 19:.12. KIEFFERS BOGTRYKKERI.

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE. 19:.12. KIEFFERS BOGTRYKKERI. RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER FOR AARET 1931-32. RØNNE. KIEFFERS BOGTRYKKERI. 19:.12. Scannet 216 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS. FORHANDLINGER FOR AARET 1931-32. RØNN!t. KIEFFERS BOGTRYKKER!. 1932.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_17-1918) Originalt emne Jorder Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1919 2) Byrådsmødet den 13. marts 1919 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER OG REGNSKABET AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE. . Hl:17. KIEFFERS BOGTRYKKERI

RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER OG REGNSKABET AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE. . Hl:17. KIEFFERS BOGTRYKKERI RØNNE BYRAADS FORHANDLINGER OG REGNSKABET FOR AARET 1936-37. RØNNE KIEFFERS BOGTRYKKERI. Hl:17. Scannet 216 af Jesper Vang Hansen --- ------------~~----------- ------- - -~---- - - -------------- ------

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Maskinskrevet ark se under originale scannede dokumenter

Maskinskrevet ark se under originale scannede dokumenter Maskinskrevet ark se under originale scannede dokumenter Maskinskrevet ark se under originale scannede dokumenter Forslag til Lønningsreglement for Tjenestemæmd under Randers Kommune 1ste Lønningsklasse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Uddrag. Rønne Byraads. Forhandlinger Rønne. Kieffers Bogtrykkeri Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

Uddrag. Rønne Byraads. Forhandlinger Rønne. Kieffers Bogtrykkeri Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Uddrag af Rønne Byraads Forhandlinger. 1915. Rønne. Kieffers Bogtrykkeri. 1916. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Uddrag af Rønne Byraads Forhandlinger Aaret 1Q15. Rønne. XieJfers Bogtrykkeri. 1916. Fortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Rønne Byraads. Uddrag. Forhandlinger rf~ _.u.~(j;:;j,t;.~~l..:.fj;;;.;;;_i:~~~~~~~. Rønne Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

Rønne Byraads. Uddrag. Forhandlinger rf~ _.u.~(j;:;j,t;.~~l..:.fj;;;.;;;_i:~~~~~~~. Rønne Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen _.u.~(j;:;j,t;.~~l..:.fj;;;.;;;_i:~~~~~~~. Uddrag af rf~ Rønne Byraads Forhandlinger. 1917. Rønne. Kieffers Bogtrykkeri. 1918. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Uddrag af Rønne Byraads Forhandlinger Aaret

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1: Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og selskabets navn er 2. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune. Borup Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

RØNNE BYRAADS - FOR,HANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen

RØNNE BYRAADS - FOR,HANDLINGER AARET FOR. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen RØNNE BYRAADS - FOR,HANDLINGER FOR AARET 191-9. Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen Uddrag af Rønne B)rraads Forhandlinger Aaret 1919. Rønne. Kieffers Bogtrykkeri. 1920. Fortegnelse o\ er Medlemmer af Byraadet,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere