Advokatfirmaet Svendsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet Svendsen"

Transkript

1 Advokatfirmaet Svendsen KØBESUMMEN BEDES IKKE OFFENTLIGGJORT. VE4 Ejerlav: Døjringe by Munke-Bjergby Matr. nr.: 11-o m.fl. Beliggenhed: Plantagevej Stenlille Anmelder: ADVOKATFIRMAET SVENDSEN Torvet 6, 4100 Ringsted Tlf. nr Advokat Henrik Lund J. nr /bn Stempel stuehus: kr. Stempel landbrug: kr ,00 Afgift: 700,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SIKDE Undertegnede Jørgen Larsen Sorøvej Glumsø i det følgende benævnt sælger, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede Jørgen Larsens Stenindustri og Vognmandsforretning ApS Sorøvej Glumsø i det følgende benævnt køber, den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, bestående af følgende matr. nr.: _C_23 A A

2 .Advokatfirmaet Svendsen 11-o Døjringe by, Munke-Bjergby af areal 8 ha 2986 m 2, heraf vej 495 m2 3-d Lyng by, Pedersborg af areal 4972 m 2, heraf vej 115 m2 3-p Lyng by, Pedersborg af areal 19 ha 9341 m2 32-b Pedersborg by, Pedersborg af areal 2 ha 807 m2. Ejendommen er en landbrugsejendom, beliggende i landzone Plantagevej 11, 4295 Stenlille og Lange Løng 8 og 12, 4180 Sorø i Stenlille og Sorø kommune, Vestsjællands amt. Ejendommen er ved årsomvurdering pr ansat til kontantværdi kr ,00, heraf grundværdi kr ,00, stuehusværdi ,00, heraf grundværdi kr ,00. I medfør af vurderingslovens 4 B er ejendommen ansat til kr ,00. Overdragelsen sker på følgende VILKÅR: 1. Ejendommen, der er bebygget, sælges med de på grunden værende bygninger, disses grund-, mur- og sømfaste tilbehør, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, buske og beplantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende. Der medfølger det i ejendommen værende naturlige og sædvanlige tilbehør. I øvrigt sælges og overdrages ejendommen til køber i den stand, hvori den er og forefindes, og som køber kender den. 2. Ejendommen overtages af køber den , og den henligger fra nævnte dato for købers risiko i enhver henseende.

3 Advokadirmaet Svendsen 3. Indtægter og udgifter indtil overtagelsesdagen er for sælgerens regning og efter overtagelsesdagen for.køberens regning, idet der med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant på anfordring. Sælger foranlediger forbrugsmålere aflæst. Sælger afmelder eventuel betalingsservice. Kreditforeningslån er med statutmæssige forpligtelser. Andele i reserve- og administrationsfonds overgår uden refusion til køber. 4. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber samt eventuel grundejerforening. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder. Ejendommens beboelse er udlejet, og køber respekterer den løbende lejekontrakt til den lovligt udløber eller opsiges af lejeren. 5. Ejendommen er brandforsikret i anerkendt selskab. ` Køber er bekendt med ejendommen i enhver henseende.

4 X(I okatfirnmet SN emeen 6. I handelen medfølger retten til at udvinde grus- og stenmaterialer i henhold til løbende gravtilladelse fr Vestsjællands amt. Efter landinspektørs skøn er der cirka kubikmeter grus og sten. Køberne friholder sælger for efterbehandling og retablering som kræves af Vestsjællands amt eller andre myndigheder. 7. Køber er bekendt med ejendommens adgangs-, afløbs- og forsyningsforhold. Køber overtager ingen gæld vedrørende vand, vej, kloak, rensningsanlæg og ledninger af enhver art. 8. Køber er bekendt med landbrugslovens bestemmelser vedrørende køb af landbrugsejendom, og det bemærkes i den forbindelse til Jordbrugskommissionen for Vestsjællands Amt's skrivelse af 12. november Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver kroner tremillionerfemhundredetusinde 00/100, der berigtiges således: A. Køber overtager og forrenter følgende i ejendommen indestående prioritetsgæld: 1. Nykredit oprindeligt kr ,00 uaflyst til rest pr kr ,73 til en rente på 10,00000 % p.a. 2. Realkredit Danmark oprindeligt kr ,00

5 ^ch nkattirmaet ti enclen E N uaflyst til rest pr kr ,97 til en rente på 9,00000 % p.a. 3. Dansk Landbrugs Realkreditfond oprindeligt kr ,00 uaflyst til rest pr kr ,59 kontantlån til utinglyst rente på 10,90000 % p.a. B. Restkøbesummen berigtiges kontant ved udligning af mellemregning. Købesum ialt kr ,71 kr , Med henvisning til lov nr. 267 af 7. juni 1972 erklærer køber, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, nemlig til produktionsvirksomhed. 11. Det er for køber og sælger en afgørende forudsætning for nærværende handel, at de værdier og skattemæssige forudsætninger, som køber og sælger har lagt til grund for overdragelsen, ikke anfægtes af nogen myndigheder. Måtte nogen myndighed anfægte de fastlagte overdragelsesværdier, herunder vedrørende ejendommenes kontante salgssum og anskaffelsessum eller købers og sælgers øvrige skattemæssige forudsætninger for overdragelsen, betegnes det for køber og sælger som en bristende forudsætning for nærværende handel, og køber og sælger forbeholder sig ret til at annullere eller omgøre handelen helt eller delvist, således at denne helt eller delvist skal anses for ikke-indgået, og dermed ikke udløser nogen ikke-forudsat beskatning for køber og sælger. Hvis køber eller sælger ønsker at gøre brug af dette forbehold, skal annullation eller omgørelse ske umiddelbart i forbindelse med vedkommende myndigheds endelige afgørelse i denne henseende.

6 Advokatfirmaet Svendsen Såfremt køber ønsker at afhænde ejendommen til trediemand, er køber forpligtet til at tilbyde den til sælger, forinden endelig og ubetinget aftale sluttes med trediemand. Sælger har således ret til at erhverve ejendommen på samme vilkår, som trediemand tilbyder. Er tilbuddet ikke accepteret senest 14 dage efter, det er tilsendt sælger i anbefalet brev, anses forkøbsretten for frafaldet ved denne overdragelse. Forkøbsretten er kun gældende ved første ejerskifte. 13. De med handelens berigtigelse forbundne omkostninger, herunder tinglysningsafgift, stempling af skøde samt advokatsalær udredes af køber, der tillige bekoster overtagelsen eller indfrielsen af den forannævnte pantegæld. Ved handelen har ikke medvirket ejendomsmægler. Sælger betaler for ejendommens frigørelse for eventuelle hæftelser, som ikke skal overtages. Ringsted, den»(c/c).(p1 Som køber: Ringsted, den,21 06 Hqt/' Som sælger: ;7 Jørgen Larsens Stenindustri og Vognmandsforretning ApS 7 Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed for så vidt angår sælger: Navn: Bopæl : /f,,./, /3/ Bopæl: Navn: -(,,7.?((%.// (.,,/ Stilling: (,; ;..?.. ci

7 a Skødemodtagaren har afgfvet Øfføn klæring om opfyldels e af betingelserne i landbrugslovens 16, jvfr. landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 553 af 15. august Fora nnævnte ejendom matr. nr. /(>o- '. 'c.; i. - d Y 4;4:4,4 4.,,y,i),. 3 J,,. '3' 45 7 ejerlav er under løbenr.p0 -,/ pr. ilt Vurderet til kontantejendemsværdi 195''' heraf kontantgrundværdi,./..3.6._2,poo kr. Ej Id?' 9oo kr..., J endommen -",,r,,,,,,,i udgør en lande,^). ø J - 1 jendom. tviatr. nr. //.. 4-2) 0'. ' lhe.e.-41in.,... ef J- er i matriklen noleret som tandbrug. Stenlille kommunes ejendo mskontor, d. 6 i7 19 9ç 71-ecefl :NPFØRT I DAGBOGEN 28.01, RETTEN I SORØ 1}<1 /u.

8 Advokatfirmaet Svendsen KØBESUMMEN BEDES IKKE OFFENTLIGGJORT. Ejerlav: Lyng by, Pedersborg Matr. nr.: 3-h 11 og 14-b Anmelder: ADVOKATFIRMAET SVENDSEN Torvet 6, 4100 Ringsted Tlf. nr Beliggenhed: Advokat Henrik Lund Lange Løng 9 J. nr /bn 4180 Sorø Stempel: kr ,00 Afgift: - 700,00 / I alt kr ,00 Undertegnede ENDELIGT SKØDE Jørgen Larsen Sorøvej Glumsø i det følgende benævnt sælger, sælger og endeligt skøder herved til medundertegnede Jørgen Larsens Stenindustri og Vognmandsforretning ApS Sorøvej Glumsø

9 Advokatfirmaet Svendsen i det følgende benævnt køber, den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, bestående af følgende matr. nr.: 3-h Lyng by, Pedersborg af areal 3 ha 9057 m2 11 Lyng by, Pedersborg af areal 8 ha 5004 m2 14-b Lyng by, Pedersborg af areal 8 ha 7892 m 2 heraf vej 2050 m2 beliggende Lange Løng 9, 4180 Sorø. Ejendommen er ved årsomvurdering pr ansat til kontantværdi kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. Overdragelsen sker på følgende VILKÅR: 1. Ejendommen, der er bebygget, sælges med de på grunden værende bygninger, disses grund-, mur- og sømfaste tilbehør, alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, buske og beplantninger og alt ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende. Der medfølger det på ejendommen værende naturlige og sædvanlige tilbehør. I øvrigt sælges og overdrages ejendommen til køber i den stand, hvori den er og forefindes, og som køber kender den. 2. Ejendommen overtages af køber den , og den henligger fra nævnte dato for købers risiko i enhver henseende. 3. Indtægter og udgifter indtil overtagelsesdagen er for sælgerens regning og efter overtagelsesdagen for køberens regning, idet

10 Advokatfirmaet Svendsen E 2 der med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant på anfordring. Sælger foranlediger forbrugsmålere aflæst. Sælger afmelder eventuel betalingsservice. Kreditforeningslån er med statutmæssige forpligtelser. Andele i reserve- og administrationsfonds overgår uden refusion til køber. 4. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder rettigheder og forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber samt eventuel grundejerforening. ' Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder. De på ejendommen værende bygninger er udlejet til henholdsvis Superfos Construction samt køber. 5. Ejendommen er brandforsikret i anerkendt selskab. Køber er bekendt med ejendommen i enhver henseende. 6. Køber er bekendt med ejendommens adgangs-, afløbs- og forsyningsforhold.

11 Advokatfirmaet Svendsen 4 Køber overtager ingen gæld vedrørende vand, vej, kloak, rensningsanlæg og ledninger af enhver art. 7. Købesummen er aftalt til kr ,00 skriver kroner syvhundredeentusindefemhundrede 00/100, der berigtiges således: A. Køber overtager og forrenter følgende i ejendommen indestående prioritetsgæld: 1. Nykredit oprindeligt kr ,00 uaflyst til rest pr kr ,43 kontantlån til utinglyst rente 14,3714% p.a. B. Køber har betalt kontant kr ,57 Købesum i alt kr ,00 8. Med henvisning til lov nr. 267 af 7. juni 1972 erklærer køber, at 4, ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens 1, nemlig til udlejning og produktionsvirksomhed. 9. Det er for køber og sælger en afgørende forudsætning for nærværende handel, at de værdier og skattemæssige forudsætninger, som køber og sælger har lagt til grund for overdragelsen, ikke anfægtes af nogen myndigheder. Måtte nogen myndighed anfægte de fastlagte overdragelsesværdier, herunder vedrørende ejendommenes kontante salgssum og anskaffelsessum eller købers og sælgers øvrige skattemæssige forudsætninger for overdragelsen, betegnes

12 Advokatfirmaet Svendsen det for køber og sælger som en bristende forudsætning for nærværende handel, og køber og sælger forbeholder sig ret til at annullere eller omgøre handelen helt eller delvist, således at denne helt eller delvist skal anses for ikke-indgået, og dermed ikke udløser nogen ikke-forudsat beskatning for køber og sælger. Hvis køber eller sælger ønsker at gøre brug af dette forbehold, skal annullation eller omgørelse ske umiddelbart i forbindelse med vedkommende myndigheds endelige afgørelse i denne henseende. 10. Såfremt køber ønsker at afhænde ejendommen til trediemand, er køber forpligtet til at tilbyde den til sælger, forinden endelig og ubetinget aftale sluttes med trediemand. Sælger har således ret til at-erhverve ejendommen på-samme.vilkår,,somtrediemand tilbyder. Er tilbuddet ikke accepteret senest 14 dage efter, det er tilsendt sælger i anbefalet brev, anses forkøbsretten for frafaldet ved denne overdragelse. Forkøbsretten er kun gældende ved første ejerskifte. De med handelens berigtigelse forbundne omkostninger, herunder tinglysningsafgift, stempling af skøde samt advokatsalær udredes af køber, der tillige bekoster overtagelsen eller indfrielsen af den forannævnte pantegæld. 11. Ved handelen har ikke medvirket ejendomsmægler. Sælger betaler for ejendommens frigørelse for eventuelle hæftelser, som ikke skal overtages.

13 Advokatfirmaet Svendsen Ringsted, den 11. november 1994 Ringsted, den 11. november 1994 Som sælger: Jørgen Larsens Stenindustri og Vognmandsforretning ApS Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed for så vidt angår sælger: Navn: Stilling Bopæl: IRGIT NILAUSILIf Advokatsekreties Rugvænget Haslev Navn: Stilling: Bopæl: MARIANNE LUND Advokatsekretær Fensmarkvej Næstved annævnte e;andom matr. nr. h 1 ) Li b (4-do-)_bc/cs.jer:<-- er under lebe nr. o 4q'4' pr. I / 1 19C54 vtircieret.--,.,n,:i..-msva, (010' COO kr. 91q. 30, & kr. heraf I:on:r.indva-,.:-.i Eendeme-..,Ln, der hve..-..:::-.,..4ç-.jr en iwdejjndern eller ornfetter nogen del af en sådan, er ikke l i-r,-,-.:rl.,..i. :-:.hcre-..,:or-e, en del,-;-1 en samlet ejendom. SORØ KOMMUNE, ejendomsskattekontor&t, den 1S5. hi 19 ())4 3CIWnn...( C c. --- Matr: 3 H. m.fl Lyng by, Pedersborg Retten i : Sorø Indført den : Lyst under nr.: ,Al../."11111~11,%'~U.,/,..",...7,,,,,t,..,..~,/,,,,c.~....~.~.,. / '... *..., ",".,,....,....,....,,,,, 7 711~,...,,,ẏ..~. 1% 4,..-A..,

14 0. Matr. nr.: &j. Gade og husnr.:?:cnrt m u Lir 3 a m.fl. Lang by Pedersborg 4s00 Lange Løng 12 Lioc%'- Akt: Skab C nr. q 6 (udfyldes at dommerkontoret) Sag nr.: A 34o16 Anmelder: Debitors navn og bopæl: PANTEBREV ikke til ordre KONTANTLÅN gårdejer Jytte Berg Jørgensen Lange Løng 12, Løng, 418o Sorø Bikuben, Li,:tfiWk31(.,1 Torvet Dianalund - W.: (03) 56 «- Kreditors navn og bopæl: DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND NYROPSGADE KØBENHAVN V Lånets størrelse: ----3Ø1) kr. kontantlån i 30-årig annuitetsserie. lo#84 Rente og Den til enhver tid værende restgæld forrentes med % om året. Renten er foreløbigt ansat. betalingsvilkår: Lånet tilvejebringes gennem kreditors salg af et efter kursforholdene på udbetalingsdagen fornødent obligationsbeløb, og den endelige rente og terminsydelse, søm debitor uden yderligere tinglysning herved forpligter sig til at erlægge, fastsættes af kreditor ved lånets udbetaling. Lånet er afdragsfrit i den første termin efter udbetalingen, hvorefter halvårsydelserne fastsættes således, at lånet er færdigamortiseret senest 30 år efter udbetalingen. Risiko- og administrationspræmie betales med den af fondens bestyrelse til enhver tid fastsatte sats, p.t. 0,15% halvårlig af det til restgælden svarende obligationsbeløb. For lånet gælder særlige indfrielsesvilkår, jfr. side 2, pkt. b. Betalings- Ydelserne beregnes for halvårene til 1. maj og 1. november og forfalder til betaling bagud henholdstidspunkter vis 1. april og 1. oktober. og opsigelse: Lånet er, bortset fra ejerskifte og misligholdelse, jfr. side 2 under pkt. d, uopsigeligt fra fondens side. Den pantsatte r~ nr. ejendom: 3 a, 3d; Long by, 32 b Pedersborg, Pedersborg af areal hhv. 21,276o ha, 0,4972 ha, 2,0807 ha. Oprykkende panteret efter: o kr. lo% Forenede 4reditforeninger. 16o.00r kr. Dansk Landbrugs Rea/kreditfond. kontantlån kr. til samme, kontantlån loo.000 kr. til samme, kontantlån 11 inhi S _C_23 A A /1-66 Respekterede De før tinglyste forudprioriterede servitutter og andre byrder med og uden pant, servitutter: hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen. Form. 267 G NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se side 3, pkt. 9a. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K FB

15 a. Ved lånets optagelse erlægges et kontant indskud efter de af fondens bestyrelse til enhver tid fastsatte regler. Indskuddet tilbagebetales ikke. b. Lånet kan ikke indfries kontant. Debitor kan indfri lånet helt eller delvis uden varsel med uudtrukne obligationer af samme serie og rentefod som de, der er emitteret i anledning af lånets udbetaling. Kræves lånet indfriet eller nedbragt i tilfælde af misligholdelse eller ved ejerskifte, skal dette ligeledes ske med obligationer. Nedbringelsen sker med et beløb svarende til det indfriede beløbs andel af de i anledning af lånet emitterede obligationer. Ved ekstraordinær indfrielse eller nedbringelse af lånet skal et til førstkommende ordinære afdrag svarende beløb erlægges kontant. Beregning af indfrielsesbeløb foretages af kreditor med bindende virkning for debitor. c. Alle betalinger sker i det pengeinstitut, hvorigennem lånet er formidlet, eller et andet debitor opgivet sted inden for landets grænser. d. Foruden de i efterstående formularbestemmelse punkt 9a f nævnte tilfælde er kapitalen med renter og andre ydelser, hvis kreditor forlanger det, og uden hensyn til uopsigeligheden straks eller til et bestemt senere tidspunkt forfalden til betaling eller inddrivelse, dersom det af fonden skønnes, at pantet ikke vedligeholdes tilbørligt eller afklædes for besætning og inventar, således at dele af den ved ejendommens belåning pantsatte besætning eller af inventaret bortfjernes uden at blive erstattet af tilsvarende ubehæftede løsøreværdier, eller dersom debitor uden kreditors samtykke oppebærer afløsningssummer eller erstatninger for til kreditor pantsatte værdier (herunder forsikringssummer, arbejdsydelser, naturalpræstationer, rettigheder knyttet til ejendommen, afståede bygninger, arealer o.l.). e. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån fra fonden, som måtte indestå i ejendommen, med mindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. I øvrigt underkaster jeg mig efterstående trykte bestemmelser (justitsministeriets pantebrevsformular B). Sorø den 29/ Som debitor: Jytte Berg Jørgensen Som debitors ægtefælle: Peter B. Jørgensen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed. For så vidt nærværende pantebrev kun er underskrevet af debitor, attesterer vi, der nøje kender debitors forhold, tillige, at han lever i ugift stand. Navn:, Navn: Stilling: d,1,! Stilling:,, Bopæl: Bopæl: Tinglysningspåtegninger. Indført i for i dn 3 0 OKT, 0n ni (.) 000 (A2_ C 4,,i G. Andersen Genpartens rigtighed bekræftes,. Tinglysningsdornrneren i Sorø. L Pedersen OmSS.

16 0 Ejerlav: Stempel: kr. 5M 3 a m.fl. Løng bym.m., Pedersborg Akt: skab nr. Kil (Udfyldes af tinglysningskontoret) en Matr. nr.: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Påtegning på pantebrev stort kr ,- udstgedt af gårdejer Jytte Berg Jørgensen til DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND Anmelder: Anmelder: ADVOKATFIRMAET SVENDSEN Navn: Torvet Ringsted Adr.: Tlf På betingelse af, at nærværende pantebrev i medfør af tinglysningslovens 24 udvides til også at omfatte matr. nr. 11 o Døjringe by, Munke Bjergby af areal 5,5162 ha matr. nr. 11 aa Døjringe by, Munke Bjergby af areal 2,7824 ha matr. nr. 4 y Lyng by, Pedersborg af areal 3,5957 ha meddeles tilladelse til, at matr. nr. 3 a Lyng by, Pedersborg af areal 5,4776 ha må udgå af fondens pant samt til, at nærværende pantebrev fremtidig alene respekterer nedennævnte foranstående prioriteter: kr. 10% til Nykredit kr. 9% til Kreditforeningen Danmark samt de føroden tinglyste servitutter o.l. med undtagelse af jagtret lyst den Pantebrevet består herefter af 5 sider. Per København, den 15. november 1991 DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND Schaumann B. Petersen INDFØRT I DAGBOGEN RETTEN i SORØ LYST AKT Ç/6<t9 44dAIA ,kid,~/7 G. Andersen -1-Pedersen Genpartens rigtighed bekræftes. Tinglysningsdommeren i Sorø I. Pedersen Form. 167G Otto B. Wrohlewski, Nytorv 19, 1450 København K

17 Dette pantebrev kan Ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for Individuel retsforfølgning Afgift: DKK -k-.41d011- Ejerlav: Døjringe By, Munke Bjergby Matr. nr.: 11 0 Døjringe By, Munke Bjergby m.fl. Gade og husnr: Plantagevej 11 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sagsnummer: ( 02 ) Side 1 af 10 Anmelder Navn: ANMELDER Max Bank A/S Adr. : Fisketorvet 1 420o Slagelse Tlf Tlf.nr.: GENPART 123, TA , 00 K PANTEBREV Obligationslån med variabel rente og renteloft med automatisk rentefald Debitors Jørgen Larsens Stenindustri og navn og bopæl: Vognmandsforretning ApS Sorøvej Glumsø erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr København 30,00-årigt obligationslån Serie 73D Realkredit Danmark A/S Lånets størrelse: DKK Rente- og 3,06% årlig rente, der foreløbig er ansat. Den kvartårlibetalings- ge ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat, betalings- udgør 1,2766% af hovedstolen. Herudover betales bidrag vilkår: 0,7300% p.a. beregnet af restgælden dog minimum DKK p.a. pr. lån. Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., 11. juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli sep., 11. dec. for perioden 1. okt dec. NB. Dopselsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet se side 9, punkt 9 a.

18 Sagsnummer: (02) Side 2 af 10 Der henvises løvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser". Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser". Matr.nr Døjringe By, Munke Bjergby 3 D Lyng By, Pedersborg 3 H Lyng By, Pedersborg 3 P Lyng By, Pedersborg 11 B Lyng By, Pedersborg 14 B Lyng By, Pedersborg 32 B Pedersborg By, Pedersborg Oprykkende panteret efter: ,00 DKK ,00 EUR med ,00 DKK med DLR Kredit A/S - kontantlån Realkredit Danmark - kontantlån rentetilpasning Realkredit Danmark - kontantlån rentetilpasning Respekterede servitutter m.v. (Henvisning til tingbogen til strække lig) De før den lyste. Særlige bestemmelser: 1. Udlånsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. 2. Lånets afvikling. Lånet afvikles som annuitetslån. Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til enhver tid fastsatte regler herom. Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte

19 Sagsnummer: (02) Side 3 af 10 realkreditobligationer. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere bestemmelse. I henhold til udlånsregulativet kan Realkredit Danmark til enhver tid i lånets løbetid ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget for såvel grupper af lån som for individuelle lån. Såfremt ændringen er til fordel for låntager, kan ændringen gennemføres uden varsel. Såfremt ændringen ikke er til fordel for låntager, skal ændringer for grupper af lån være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-C anførte forhold, og individuelle ændringer skal være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-E anførte forhold: A At Realkredit Danmark ændrer sin generelle prisstruktur af forretningsmæssige herunder indtjeningsmæssige grunde, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Realkredit Danmarks ressourcer eller kapacitet. B At ændring i skatter og afgifter har betydning for Realkredit Danmark. C At markedsmæssige forhold begrunder ændringen. D E At betalingsforpligtelsen har været misligholdt. At der er sket ændringer i et eller flere af følgende forhold: - låntagers økonomiske bonitet, - pantets værdifasthed, omsættelighed og behæftelse, - engagementets størrelse, rentabilitet og beskaffenhed i øvrigt. Ændringer af bidraget træder i kraft med mindst 3 måneders varsel fra afgivelse af ændringsmeddelelsen. Låntager får meddelelse om ændringer for grupper af lån ved annoncering i dagspressen eller ved brev. Låntager får meddelelse om individuelle ændringer ved brev. Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lånets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Den under "Rente- og betalingsvilkår" anførte rente er foreløbig ansat. Renten og dermed ydelsen fastsættes på baggrund af kuponrenten for obligationen, der fastsættes som beskrevet nedenfor. Den variable kuponrente og dermed lånets rente beregnes som det ikke-vægtede gennemsnit af Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats over en periode på 5 bankdage sluttende den fjerde sidste bankdag i henholdsvis marts og september tillagt et for obligationen fastsat rentetillæg på 0,85%-point. Gennemsnittet beregnes på basis af CIBOR rentesatsen angivet med fire decimaler og afrundes til to decimaler. Den således beregnede rente er gældende for det efterfølgende halvår startende den førstkommende 1. april eller 1. oktober. Såfremt lånets første termin forfalder 11. juni eller 11. december, og der finder en rentefastsættelse sted i perioden fra lånets udbetaling og indtil forfald af lånets første termin, vil lånets rente i første termin være beregnet på baggrund af en rente, der udgør et vægtet gennemsnit af den variable kuponrente på udbetalingstidspunktet og den variable kuponrente, der vil være gældende efter rentefastsættelsen 1. april henholdsvis 1. oktober. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats vil Realkredit Danmark beregne rente som anført i det ovenstående på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkeds-

20 Sagsnummer: (02) Side 4 af 10 rentesats. For obligationen er derudover fastsat en garantirente på 5,00%. Obligationens rente kan i forbindelse med en rentefastsættelse aldrig overstige garantirenten. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling fornødne ydelse. 3. Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lånet til fuld indfrielse den 11. i den måned, hvori lånet efter den fastsatte afdragstid udløber. Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hidtidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab. Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen. Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt: - lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sikkerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori. Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt: - lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller en hurtigere amortisationstakt, eller - lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori. Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den hidtidige anvendelse. Ved udstykning af ejerlejligheder i private udlejningsejendomme, hvor ejendommen er finansieret med indekslån, herunder 50 årige indekslån, forfalder lån til forholdsmæssig indfrielse i takt med salget af de enkelte lejligheder. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller min-

21 Sagsnummer: (02) Side 5 af 10 dre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering overgår til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse. Lånet forfalder, hvis lånsøger har afgivet urigtige oplysninger i skemaer, låneansøgninger mv., der har indflydelse på værdiansættelsen, idet det betragtes som en svigtende forudsætning for kreditors lånetilbud. 4. Hæftelse. Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe denne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. 5. Indfrielse. Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre beløb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene måtte være skyldig. I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på grundlag af den nye restgæld. Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til kreditor af en til realkreditobligationsrestgælden svarende post realkreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet er effektueret. Realkreditobligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. Kreditor kan fastsætte et gebyr for indfrielsen. Derudover kan førtidig indfrielse ske kontant med det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af realkreditobligationsbeløbet til kurs 105. Såfremt gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse være kreditor i hænde senest ved udløbet af opsigelsesfristen, som for obligationsterminerne 2. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober er henholdsvis 31. oktober, 31. januar, 30. april og 31. juli. Såfremt de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være kreditor i hænde senest sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb. Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontante penge, kan ikke indfries med realkreditobligationer. Efter tilsvarende regler kan debitor betale ekstraordinære af-

22 Sagsnummer: (02) Side 6 af 10 drag på gælden. Kreditor bestemmer, om sådanne afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på restgælden alene. For førtidig indfrielse af lån, der er udbetalt kontant med eller uden rentetilpasning, kan kreditor fastsætte vilkår herfor med henblik på opkøb eller inddragelse af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer eller dækning på anden måde af kreditors løbende forpligtelse ifølge nævnte realkreditobligationer. Beregningen af indfrielsesbeløb foretages af kreditor. Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, påløber morarenter. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden. Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen heraf, samt fastsætte nye gebyrbelagte ydelser. Kreditor forbeholder sig ret til prisændringer herunder ændring af morarentesatsen og beregningsmetoden i overensstemmelse med førnævnte udlånsregulativ. 7. Realkredit Danmarks erstatningsansvar. Realkredit Danmark er erstatningsansvarlig, hvis vi på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalens forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Realkredit Danmark ikke ansvarlig for tab, som skyldes: - Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Realkredit Danmark selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne. - Svigt i Realkredit Danmarks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking). - Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Realkredit Danmark selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Realkredit Danmark. - Andre omstændigheder, som er uden for Realkredit Danmarks kontrol. Realkredit Danmarks ansvarsfrihed gælder ikke hvis: - Realkredit Danmark burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. - Lovgivningen under alle omstængigheder gør Realkredit Danmark ansvarlig for det forhold, som er årsagen til tabet.

23 Sagsnummer : (02) Side 7 af Fuldmagt. Debitor bemyndiger kreditor til ved refinansiering at forsyne pantebrevet med påtegning om det nye lån, herunder hovedstol, rentevilkår og lånetype samt til at indhente oplysninger om ejendommen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), så længe kreditor har pant i ejendommen. 9. Underskriftsvilkår. Undertegnede debitor erkender herved med sin underskrift på nærværende pantebrev at have modtaget kreditoplysninger i henhold til Kreditaftalelovens pgf. 8. løvrigt gælder justitsministeriets pantebrevsformular B (side 09 og side 10). Korsør den 6/12 21CP5 Hvis pantebrevet alene underskrives af debitor, erklærer denne samtidig at være ugift/ikke at leve i registreret partnerskab, eller at ejendommen ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger 18. Som øvrige debitorer: Underskrift Jørgen Larsens Stenindustri og Vognmandsforretning ApS Sign: Jørgen Larsen Hvis debitor er gift/lever i registreret partnerskab, erklærer medunderskrevne ægtefælle/registrerede partner samtykke i pantsætningen jfr. lov om ægteskabets retsvirkninge': ( Underskrift Hvis en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Unde krift Underskrift Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndighed: Underskrift (Navn, stilling Er 1.11ffiv Lotte Chritensen [MgÏ Aypser anjaiej Slagelse Underskrift S 5=1 (Navn, stu pæl Fjordvænget 423o Skælskør

24 Sagsnummer: (02) Side 8 af 10 skal udfyldes med blokbogstaver) skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl Til vitterlighed om ægte underskrift(er), dateringens rigtighed og udstederens(nes) myndighed: Underskrift Underskrift (Navn, stilling og bopæl (Navn, stilling og bopæl skal udfyldes med blokbogstaver) skal udfyldes med blokbogstaver) Navn Stilling Bopæl Navn Stilling Bopæl

25 E *** * *** Side: 11 * * * * * *** * * * Retten i Sorø Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen C 23 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr m.fl., Døjringe By, Munke Bjergby Ejendomsejer: Jørgen Larsens Stenindustri m.fl. Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Retten i Sorø den Ulla Rønn

26 Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning Afgift: DKK /S(.),D -- ) Ejerlav: Døjringe By, Munke Bjergby Matr. nr.: 11 0 Døjringe By, Munke Bjergby m.fl. Gade og husnr: Plantagevej 11 Kreditor hæfter for disse oplysninger Pålydende nyt lån DKK - Restgæld, indfriede lån DKK - Omkostninger, indfriede lån 5.005DKK - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån 6.371DKK Afgiftspligtigt beløb DKK Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sagsnummer: (01) Side 1 af 10 Anmelder Navn: Anmelder Realkredit Danmark Adr.: RD Service Grønnegade 6, 7100 Vejle Tlf.nr. itli CVR. 4-5n r København Ved beregningen er anvendt den nominelle værdi PANTEBREV Debitors Jørgen Larsens Stenindustri og navn og bopæl: Vognmandsforretning ApS Lerhøj Korsør erkender herved at skylde GENPART ,11,2006 rt=', 1.800y00 K Kreditors navn og bopæl: Realkredit Danmark A/S - CVR nr Lyngby-Taarbæk S Lånets størrelse: Rente- og betalingsvilkår: Se iøvrigt særlige bestemmelser punkt 2. 30,00-årigt kontantlån Serie 23D Realkredit Danmark A/S DKK 5,12% årlig rente, der er foreløbig ansat. Den kvartårlige ydelse (excl. bidrag), der ligeledes er foreløbig ansat, udgør 1,6347% af hovedstolen. Herudover betales bidrag 0,7300% p.a. beregnet af restgælden dog minimum DKK p.a. pr. lån. Ydelsen forfalder 1. mar. for perioden 1. jan mar., 11. juni for perioden 1. apr juni, 1. sep. for perioden 1. juli sep., 11. dec. for perioden 1. okt dec. Der henvises iøvrigt til pantebrevets "særlige bestemmelser" VJ k å NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling at renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen Indfriet se side 9, punkt 9 a.

27 fl` Sagsnummer: (01) Side 2 af 10 Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Oprykkende panteret efter: Der henvises til pantebrevets "særlige bestemmelser". Matr.nr Døjringe By, Munke Bjergby 3 D Lyng By, Pedersborg 3 H Lyng By, Pedersborg 3 P Lyng By, Pedersborg 11 B Lyng By, Pedersborg 14 B Lyng By, Pedersborg 32 B Pedersborg By, Pedersborg ,00 DKK DLR Kredit A/S - kontantlån ,00 DKK Realkredit Danmark - variabel rente og med automatisk rentefald Respekterede De før den lyste. servitutter m.v. (Henvisning til tingbogen til skrækkelig) Særlige bestemmelser: 1. Udlånsbetingelser. Debitor er underkastet kreditors til enhver tid gældende vedtægter samt det i medfør heraf udstedte udlånsregulativ, der udleveres ved henvendelse til kreditor. De på tidspunktet for lånetilbudets afgivelse gældende betingelser for udbetalingen og fastsættelse af kursen er udleveret til debitor. 2. Lånets afvikling. Lånet afvikles som annuitetslån. Debitor er, indtil låneforholdet er endeligt afviklet, pligtig at forrente og afdrage gælden samt at betale bidrag ved uden påkrav at indbetale kontante ydelser i overensstemmelse med pantebrevet. Ydelsen erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Såfremt ydelsen ikke er betalt inden den fastsatte betalingsfrist, forfalder lånet til skadesløs betaling, ligesom der påløber morarenter og gebyrer i henhold til de af kreditor til enhver tid fastsatte regler herom. Den foran ansatte rente er foreløbig. Lånets endelige rente fastsættes af kreditor ved lånets udbetaling i forbindelse med salget af det til fremskaffelse af hovedstolen nødvendige antal obligationer. Kreditor er bemyndiget til at give pantebrevet påtegning om den endelige rente og til at lade denne tinglyse. Ydelserne er fastsat således, at der i lånets løbetid opnås

28 0 EE Sagsnummer: (01) Side 3 af 10 dækning for rente og afdrag på de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer. I ydelserne indregnes endvidere bidrag efter kreditors nærmere bestemmelse. I henhold til udlånsregulativet kan Realkredit Danmark til enhver tid i lånets løbetid ændre størrelsen og/eller beregningsmåden for bidraget for såvel grupper af lån som for individuelle lån. Såfremt ændringen er til fordel for låntager, kan ændringen gennemføres uden varsel. Såfremt ændringen ikke er til fordel for låntager, skal ændringer for grupper af lån være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-C anførte forhold, og individuelle ændringer skal være begrundet med et eller flere af de under punkterne A-E anførte forhold: A At Realkredit Danmark ændrer sin generelle prisstruktur af forretningsmæssige herunder indtjeningsmæssige grunde, eller for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Realkredit Danmarks ressourcer eller kapacitet. B At ændring i skatter og afgifter har betydning for Realkredit Danmark. C At markedsmæssige forhold begrunder ændringen. D E At betalingsforpligtelsen har været misligholdt. At der er sket ændringer i et eller flere af følgende forhold: - låntagers økonomiske bonitet, - pantets værdifasthed, omsættelighed og behæftelse, - engagementets størrelse, rentabilitet og beskaffenhed i øvrigt. Ændringer af bidraget træder i kraft med mindst 3 måneders varsel fra afgivelse af ændringsmeddelelsen. Låntager får meddelelse om ændringer for grupper af lån ved annoncering i dagspressen eller ved brev. Låntager får meddelelse om individuelle ændringer ved brev. Størrelsen af ydelserne og af bidraget på tidspunktet for lånets udbetaling vil fremgå af låneoplysningsbrevet. Første terminsydelse beregnes forholdsmæssigt fra udbetalingsdagen og forfalder i den første terminsmåned, der indtræder efter den af kreditor registrede udbetalingsdag. løvrigt erlægges i lånets sidste termin den til fuld afvikling fornødne ydelse. 3. Forfald. Uanset tidspunktet for de ordinære terminsydelser forfalder lånet til fuld indfrielse den 11. i den måned, hvori lånet efter den fastsatte afdragstid udløber. Lånet er uopsigeligt fra kreditors side, så længe debitor opfylder sine forpligtelser i henhold til vedtægter og pantebrev. I modsat fald er kreditor berettiget til straks at opsige lånet til skadesløs betaling. Kreditor har til enhver tid adgang til at lade et pant besigtige. Kreditor kan ved ejerskifte forlange lånet helt eller delvist indfriet. En ny ejer, der har tinglyst endelig adkomst, kan søge om at indtræde som låntager i den tidligere ejers sted. Ved vurdering af om gældsovertagelse skal bevilges lægger kreditor navnlig vægt på ejendommens værdi, erhververs økonomiske forhold, erhververs overholdelse af eventuelle hid-

29 Sagsnummer: (01) Side 4 af 10 tidige økonomiske forpligtelser, herunder hvorvidt erhververen tidligere direkte eller indirekte har påført kreditor tab. Kreditor kan fastsætte de nærmere vilkår for gældsovertagelsen. Overgår en ejendom inden 2 år fra lånets udbetaling til anden anvendelse, således at ejendommen overgår til anden ejendomskategori, forfalder lånet til indfrielse, såfremt: - lånet som følge af forskelle i lånegrænse og værdi, herunder p.g.a. forskelle i værdiansættelsesregler, kun kunne have været ydet med et mindre provenu, hvis det var udmålt efter reglerne for den nye ejendomskategori. Dog skal lånet kun nedbringes, så det i forhold til den aktuelle værdi fastsat efter de for den nye ejendomskategori gældende værdiansættelsesregler opnår sikkerhed indenfor lånegrænsen for denne ejendomskategori. Lånet forfalder endvidere til fuld indfrielse, såfremt: - lånet kun kunne have været ydet med en kortere løbetid eller en hurtigere amortisationstakt, eller - lånetypen ikke kunne være ydet til den nye ejendomskategori. Ved forhåndslån regnes 2-års-perioden fra det tidspunkt, hvor forhåndslånet overgik til endeligt lån. Tidspunktet for overgang til anden ejendomskategori regnes fra tidspunktet for lejekontraktens eller handelens indgåelse, dog henholdsvis lejeforholdets påbegyndelse og overtagelsesdagen, hvis dette tidspunkt ligger senere. Hvis lejekontrakt eller handel ikke indgås, regnes overgangstidspunktet fra tidspunktet for ophøret af den hidtidige anvendelse. Ved udstykning af ejerlejligheder i private udlejningsejendomme, hvor ejendommen er finansieret med indekslån, herunder 50 årige indekslån, forfalder lån til forholdsmæssig indfrielse i takt med salget af de enkelte lejligheder. Hviler ejendommens lovlige anvendelse på en ikke personlig dispensation med en restløbetid, der enten er ubestemt eller mindre end det tilbudte låns, forfalder lånet på samme måde til indfrielse, såfremt ejendommen inden lånets udamortisering overgår til anden ejendomskategori. Debitor skal underrette kreditor om en sådan ændret anvendelse. Hvis lånsøger fortier oplysninger eller afgiver forkerte oplysninger i låneansøgninger, skemaer m.v., og har det haft indflydelse på værdiansættelsen eller udstedelsen af lånetilbudet, betragtes det som en svigtende forudsætning for kreditor. Det kan medføre, at lånetilbudet bortfalder straks eller - hvis lånet er udbetalt - at lånet uden varsel opsiges til hel eller delvis indfrielse. 4. Hæftelse. Debitor hæfter over for kreditor såvel med det pantsatte som personligt for lånet. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til kreditor med pant i ejendommen. Debitor er bekendt med at sådanne ældre lån kan være ydet i serier, for hvilke der er oprettet en reservefond, som er fælles for denne serie og de serier, med hvilke serien hæfter solidarisk. I det omfang seriereservefonden bliver større end lovens krav, kan der overføres midler herfra til kreditor. Såfremt seriereservefonden bliver mindre end lovgivningens krav kan kreditor beslutte, at der opkræves ekstraordinære bidrag til seriereservefonden for at bringe den-

30 0. c. c a> c> f.> fa E Sagsnummer: (01) Side 5 af 10 ne op til en passende størrelse. Debitor er forpligtet til at indbetale sådanne bidrag med 3 måneders varsel. Også lån eller dele af lån, som er indfriet i det pågældende regnskabsår, pålignes sådanne bidrag, såfremt der er taget forbehold herfor ved indfrielsen. 5. Indfrielse. Debitor kan efter nedenstående regler indfri lånet førtidigt ved erlæggelse af den skyldige restgæld med renter og andre beløb, som debitor i følge vedtægterne og pantebrevsvilkårene måtte være skyldig. I den måned, i hvilken en ydelse forfalder, sker indfrielse på grundlag af den nye restgæld. Førtidig indfrielse af lån kan ske ved indlevering til kreditor af en til realkreditobligationsrestgælden svarende post realkreditobligationer af samme serie, årgang og rentefod som de, hvormed lånet er effektueret. Realkreditobligationerne må ikke være udtrukne eller opsagte. Kreditor kan fastsætte et gebyr for indfrielsen. Derudover kan førtidig indfrielse ske kontant med det beløb, der kræves til udtrækning og indløsning af realkreditobligationsbeløbet til pari. Såfremt gælden ønskes indfriet kontant, skal skriftlig opsigelse være kreditor i hænde senest ved udløbet af opsigelsesfristen, som for obligationsterminerne 2. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober er henholdsvis 31. oktober, 31. januar, 30. april og 31. juli. Såfremt de nævnte datoer for opsigelsesfristens udløb er en lørdag, søndag eller helligdag, skal opsigelse dog være kreditor i hænde senest sidste bankdag før opsigelsesfristens udløb. Den del af et lån, der er opsagt til indfrielse med kontante penge, kan ikke indfries med realkreditobligationer. Efter tilsvarende regler kan debitor betale ekstraordinære afdrag på gælden. Kreditor bestemmer, om sådanne afdrag skal afskrives både på lånets hovedstol og restgæld eller på restgælden alene. For førtidig indfrielse af lån, der er udbetalt kontant med eller uden rentetilpasning, kan kreditor fastsætte vilkår herfor med henblik på opkøb eller inddragelse af en til restgælden svarende andel af de i anledning af lånet udstedte realkreditobligationer eller dækning på anden måde af kreditors løbende forpligtelse ifølge nævnte realkreditobligationer. Beregningen af indfrielsesbeløb foretages af kreditor. Kreditor kan kræve de med indfrielsen forbundne udgifter godtgjort af debitor. 6. Morarenter og gebyrer. Betales en terminsydelse ikke senest sidste rettidige betalingsdag, påløber morarenter. Morarentesatsen er for tiden 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdag, og udløses straks efter sidste rettidige betalingsdag og dernæst hver den 11. i måneden. Kreditor kan fastsætte regler om gebyrer for erindrings- og misligholdelsesbreve samt for serviceydelser m.v. i forbindelse med lånet og kan til enhver tid og uden varsel ændre størrelsen

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø

ENDELIGT SKØDE. Rikke Lynge Dahl. 84 Svend Storgaard Gammel Kalkbrænderivej 64, 5. tv 2100 København Ø C 37- Matr.nr. 1 F Kobbelgårde, Dråby GENPART 337661 03 0000.0018 31.01.2007 TA 9.700p00 K ANMELDER: DanBolig Ansv. Indehaver: Palle Andersen Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE Jernbanegade 11 B 3600

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Undertegnede. SVEND AAGE CLAUSEN, Moselgade 32, 4. tv., 23oo København S sælger og endeligt overdrager herved til

ENDELIGT SKØDE. Undertegnede. SVEND AAGE CLAUSEN, Moselgade 32, 4. tv., 23oo København S sælger og endeligt overdrager herved til 600 4322 br/jbl ADVOKAT POVL KROGER. LANDSRETSSAGFØRER MØDERET FOR HØJESTERET ADVOKAT OLE BUSCK-RASMUSSEN MØDERET FOR HØJESTERET ADVOKAT NIELS KROGER MØDERET FOR LANDSRET ALLEHELGENSGADE 19. 4000 ROSKILDE.

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke

Hans Egon Tandrup Christensen Stenbukken 41, 365o Ølstykke Matr. nr. 11-af Slangerup by, Slangerup Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Beliggende: Kingovej 1 355o Slangerup Anmelder: Advokaterne H.J. Bach - J.Christensen Bakkevej 1, 3650 Ølstykke 3o76-o6

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Tinglysningsafgift kr ,00. Endeligt skøde. Charlotte Romme og Jens Molby Romme Emilsvej Glostrup

Tinglysningsafgift kr ,00. Endeligt skøde. Charlotte Romme og Jens Molby Romme Emilsvej Glostrup Tinglysningsafgift kr. 14.000,00. jerlav: Glostrup By, Glostrup atr.nr.: 7 FT eliggende: milsvej 23 600 Glostrup Anmelder: Advokat Jytte Holm-Larsen Kongevejen 54 2840 Holte Tlf. 45 46 93 00 Endeligt skøde

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

(r9. -zs0. Anmelder: 4040 Jyllinge Inge Kirketerp Højgårdstoften Taastrup K, 2i217 ENDELIGT SKØDE

(r9. -zs0. Anmelder: 4040 Jyllinge Inge Kirketerp Højgårdstoften Taastrup K, 2i217 ENDELIGT SKØDE k Mæglerne (r9 -zs0 Ejendommen: Matt. nr. 8 cp Jyllinge by, Jyllinge Beliggende: Ahornvej 15 Anmelder: 4040 Jyllinge Inge Kirketerp Højgårdstoften 238 2630 Taastrup 43522193 K, 2i217 ENDELIGT SKØDE /24)

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

Afgift: Akt: Skab nr.: 78. Efter at auktionsvilkårene er dokumenteret opfyldt, gives der herved:

Afgift: Akt: Skab nr.: 78. Efter at auktionsvilkårene er dokumenteret opfyldt, gives der herved: Afgift: Akt: Skab nr.: 78 matr. Karise By, Karise 9 cd beliggende: Bredgade 3 A-D, 4653 Karise CVR. nr.: Anmelder: 11111111511111111111111111111111111 07.005i-54,A AS 43/2002 Advokat Flemming Pihl, Kystvejen

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Henvisningsblad. )4,31

Henvisningsblad. )4,31 Henvisningsblad. Mtr: Nr., Ejerlav, Sogn: (I København' Kvarter) eller (i de sønderjydsk e Landsdele) Bd. ng Bl. I Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Akt: Skab 1(S )4,31 So Bestillings- Formular Jensen

Læs mere

J. O /S O i Z Anmelder: væver frede Jensen ISølleåveJ 17».Hørslev '70 o Fredericia. Herslev by oi sosa

J. O /S O i Z Anmelder: væver frede Jensen ISølleåveJ 17».Hørslev '70 o Fredericia. Herslev by oi sosa Matr ferværemdé ejeipante'brev vil være at stemple med kr. ^oo,- idet kr. 15o.ooo,- og kr. 22..000,- ejerpantebreve aflyses samtidig hermed,.. nr.: 9 EL Herslev by øg sogn Bh r, 46$ j - Akt.: Skab ^ nr.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde Osborne Clarke 0. 0 EO I Registreringsafgift kr. 42.700,00 Ejerlav: Sankt Annæ Øster Kvarter, København Matr.nr.: 111 Ejerlejl. nr.: 3 Beliggende: Sankt Annæ Plads 9, 2. sal 1250 København K Anmelder:

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Stempel kr ,00 Tinglysning kr ,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SKØDE

Stempel kr ,00 Tinglysning kr ,00 I alt kr ,00 ENDELIGT SKØDE ADVOKATAKTIESELSKABET RABENHORST & THORLACIUS Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) RET&RA D Stempel kr. 5.700,00 Tinglysning kr. 1.400,00 I alt kr. 7.100,00 J.nr.: 125-0024 JA/JPG Matr.nr.:

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Tinglysningsafgift kr ,00 J ENDELIGT SKØDE. ELISA THALSØ og EDVARD THALSØ, Strandhøj 21, 3630 Jægerspris, hver for den ideelle halvpart,

Tinglysningsafgift kr ,00 J ENDELIGT SKØDE. ELISA THALSØ og EDVARD THALSØ, Strandhøj 21, 3630 Jægerspris, hver for den ideelle halvpart, Matr.nr. 3-b og 21-b, Vejleby by, Ferslev Tinglysningsafgift kr. 9.200,00 J Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Akt. Skab nr. Købers Bopæl: Strandhøj 21, 3630 Jægerspris Gade og husn y. Vestervej

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde

Afgift kr. kr. Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade Roskilde il f Sagsnr. 35536000 Afgift kr. kr. I alt kr. 1.400 10 2nn 11.600 Anmelder: Ejendommen: EDC My House A/S Øvej 2B, 3550 Slangerup Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Matr.nr.: Tlf. 43204720 8 BN Slangerup

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne atr. nr.: Del nr. 1 af 4 B Ishøj By, Ishøj eliggende: Ishøj Søndergade 16 2635 Ishøj Anmelder: DirekteAdvokatfirma A/S Gothersgade 9-11, P.O. BOX 2289 1025 København K Tlf.: 70 105 105 J.nr. 13483-001

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

AUKTIONSSKØDE. Efter at auktionsvilkårene er dokumenteret opfyldt gives der herved:

AUKTIONSSKØDE. Efter at auktionsvilkårene er dokumenteret opfyldt gives der herved: kmg matr. nr.: 13-ar Slangerup by, Slangerup. ANMELDER: beliggende Birkemosevej 4, advokat Sigurd H.Jonsson, 3550 Slangerup. St. Kannikestræde 15, 1169 København K. AUKTIONSSKØDE AS 41/93 Efter at auktionsvilkårene

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere