Generalforsamlingerne 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingerne 1997"

Transkript

1 L a n d in sp e k tø re n s M edde!e!sesb!ad Den danske Landinspektørforening. Undevangs A!!é Frederiksberg tetefon Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: tandinspektør Kjetd Lohmann Schøier ISSN årgang nr. 9 Generalforsamlingerne og 20. september 1997 på Hotel Kronprinds Frederik Indholdsfortegnelse Den danske Landinspektørforenings generalforsamling Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling.... Privatansatte Landinspektørers Forening... Ansatte Landinspektørers Foren in g... Oplysninger fra sekretariatet... Praktiske oplysninger og det samlede program for årsmødet.... side 206 side 229 side 239 side 245 side 253 side 271 Tilmeldingskort til deltagelse i årsmødet er 4. juli 1997 udsendt til medlemmerne sammen med indvarslingerne til generalforsamlingerne i Meddelelsesbladet 1997, side 180.

2 1997 side 206 Landiitspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforenings ordinære generalforsamling 1997 der er indvarslet ved formandens skrivelse af 16. juni 1997, offentliggjort i Meddelelsesbladet 1997, side 142, afholdes på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia lørdag den 20. september 1997 kl med følgende dagsorden: 2. Valg af dirigent og mindst 2 sekretærer Bilag: Formandens skriftlige beretning udsendes i passende tid forud for generalforsamlingen. Forelæggelse af de reviderede regnskaber /or 1996 til godkendelse Bilag: Regnskab for året 1996 for Den danske Landinspektørforening er publiceret omstående side Regnskab for året 1996 for fonds og legater er publiceret omstående side 217. Til orientering er regnskabsoversigt for 1996 for Smed Søndergaards Fond publiceret om stående side Fastsættelse af IcoMiMigenf til foreningen og Bilag: Forslag til indskud ved optagelse i foreningen og forslag ti! kontingent til forening og fond for 1998, kontingentregulativ samt forslag til budgetter for foreningen og Landinspektørfonden for 1998 er publiceret omstående side /bud 5. Behandling af mniige indkomne /orsjag/ra medlemmer 6. Valg afformand Bilag: Bestyrelsens forslag er publiceret omstående side Valg af næst/ormand Bilag: Bestyrelsens forslag er publiceret omstående side 227. g. Valg af 1 revisor og 2 reuisorsmppfeanter 9. Eventuelt

3 Landinspektørens MeddeMsesblad 1997 side 207 Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1997 dagsordenens punkt 2 Beretning om foreningens virksomhed I gennem mange år har vi som bilag til dagsordens punkt»beretning om foreningens virksomhed«bragt en lang række rapporter fra foreningens forskellige udvalg herunder rapporten om forskellige eksterne samarbejder. Disse rapporter blev så suppleret med en længere mundtlig formandsberetning på selve generalforsamlingen. For et år siden blev denne mundtlige formandsberetning erstattet af en længere skriftlig formandsberetning som særskilt udsendes i passende tid forud for generalforsamlingen. Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen blev så tilsvarende afkortet. Bestyrelsen har drøftet beretningsmodellen og er enig om, at der fortsat bør udsendes en skriftlig beretning fra formanden i passende tid forud for generalforsamlingen og at formanden samtidig afgiver en kortere formandsberetning på generalforsamlingen. Man finder det dog for uoverskueligt samtidig at fortsætte med at optage de ovenfor omtalte rapporter i generalforsamlingsnummeret af Meddelelsesbladet. Disse rapporter udarbejdes dog fortsat, men vil fra og med 1997 indgå i/elle r være indarbejdet i formandens skriftlige beretning. Niels Kr. Nielsen

4 1997 side 208 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1997 dagsordenens punkt 3 Forelæggelse af de reviderede regnskaber for 1996 til godkendelse 1. Regnskab for året 1996 for Den danske Landinspektørforening 2. Regnskab for året 1996 for fonds og legater Endvidere fremlægges til orientering 3. Regnskabsoversigt for året 1996 for Smed Søndergaards Fond

5 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 209 Regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening Anvendt regnskabspraksis Indledning Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Anvendt regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til den værdi, de skønnes at indbringe. Blanket- og tryksagslager 1 forlagsvirksomheden værdiansættes indkøbte materialer, beregnet ti! videresalg, til indkøbspris. Der foretages nedskrivning for forældelse. Ejendommen Ejendommen værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af foretagne forbedringer mv. Der nedskrives i det omfang, at vurderet handelsværdi er lavere. Der foretages ikke afskrivning på ejendommen, idet foreningens vedligeholdelsespolitik tilsigter at bevare ejendommens værdi. Inventar og maskiner Inventar, edb-udstyr, telefonanlæg og lignende værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af årlige afskrivninger. De årlige afskrivninger foretages lineært over 5 år regnet fra anskaffelses/ibrugtagningstidspunkt. Anskaffelser med væsentligt kortere økonomisk levetid og småaktiver under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Værdipapirer Værdipapirer, der er anlægspapirer, værdiansættes til anskaffelsesværdi eller genanskaffelsesværdi, hvor denne er lavere. Skat Skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i det indkomstår, den påhviler. Legater og fonde Renteindtægter regnskabsføres i den periode, de forfalder. Udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Børsnoterede værdiposter værdiansættes til pålydende værdi. Kursforskellen til anskaffelsesværdi regnskabsføres på egenkapitalen

6 n - ' N! 1997 side 210 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening, fortsat 1 Resultatopgørelse for året 1996 Regnskab Budget Regnskab Noter kr. t.kr. t.kr. Indtægter K ontingent N Licensindtæ gter ! ^ 6 R en tein d tæ g ter Administrationsbidrag gruppelivsordning, incl. personaleassistance Kort- og Matrikelstyrelsen for artikler mm Salg af personaleassistance Nettoindtægter i»landinspektørfonden« Administrationsbidrag (overhead) fra foreningens å»virksomhedsområder«lovsamlingen og Efteruddannelsen Restancegebyrer * Udgifter Refusion fra tilsluttede foreninger til edb og lignende Andre indtægter Indtægter i a l t Bestyrelse, formand og næ stform and A d m in istration Faglig virksomhed og generalforsamling Servicevirksomhed (excl. gruppelivsordning) Sam arbejde Publikationsvirksomhed (excl. Lovsam lingen) Tilskud til Lovsamlingen (studerendes abonnem en t) Afskrivning på edb-anlæg, inventar mv Ejendommens d r if t Regulering af hensættelse til tab på debitorer Edb-software Udgifter i alt Resultat af foreningsvirksom hed Resultat af Efteruddannelsesvirksomhed Resultat af Lovsam lingen Resultat i alt af forenings- og Efteruddannelses- 18 virksomhed samt Lovsamlingen !

7 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 211 R egnskab for 1996 for D en danske L andinspektørforening, fo rtsat Balance pr. 31. december 1996 Noter Aktiver 12 Likvide m idler Tilgodehavender m v... Blanket-ogtryksagslager... Mellemregning med Ansatte Landinspektørers Forening... Mellemregning med Dispositionsfond for Ansatte Landinspektører Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers Fond... Mellemregning med øvrige fo n d e... O m sæ tningsaktiver i ait A nlæ gsaktiver!4 Ejendommen, Lindevangs Allé Inventar og e d b... V æ rd ip ap irer... D e p o sita... A nlæ gsaktiver i alt A ktiver i alt Passiver P rioritetsgæ ld BRF-Kredit..... Realkredit Danmark Prioritetsgæ ld i alt K ortfristet gæ ld Skyldig skat af årets re su lta t Kreditorer og skyldige om kostninger G ruppelivsordning... Mellemregning med Praktiserende Landinspektørers Forening Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers Forening Mellemregning med Ansatte Landinspektørers Forening.... K ortfristet gæ ld i alt E genkapital Egenkapital pr. 1. januar Arets r e s u lta t Egenkapital pr. 31. decem ber 1996 Passiver i alt Regnskab Regnsky kr. t.kr Pantsæ tninger mv.

8 1997 side 212 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening, fortsat N oter til regnskabet 1. Bestyrelse, form and og næ stform and 1 posten indgår vederlag ti! formand og næstformand på henholdsvis kr. og kr. (1995: kr. og kr.) R egnskab Regnskab kr. t.kr. 2. A dm inistration Gager mv., a n d e l Personaleudgifter i ø v rig t i 7 Rejser og o p h o ld Repra'sentation og g a v e r !0 Abonnem enter og b ib lioteksu d g ifter Ih K ontorm ateriahr, porto, tetefon, transport og reproduktion Revision og regnskabsm æ ssig assistance samt anden ekstern b ista n d Vedligeholdelse af inventar m v S n iå a n s k a ffe ls e r ! Husleje, el, varme, rengøring m v Diverse (prim a rt serv icek o n tra k te r) A dm inistration i ah Faglig virksom hed og gen eralforsam lin g Fagligt udvalg Anden faglig virksom hed (CPD) Fagligt m ø d e !02 G e n e r a l f o r s a m l i n g Faglig virksom h ed og gen eralfo rsam lin g i alt H>0 1 ufagligt udvalg«indgår vederlag til formand for faglig virksomhed på i alt kr. (1995: kr.) 4. Serv icev irksom hed excl. G ruppeliv Pensions- og forsikringsspørgsm ål Responsum udvalg Anden servicevirksom hed... 13*^30 0 Servicevirksomhed excl. Gruppeliv i alt ! 1 <>responsumudvalg«indgår vederlag ti! formand for responsumudvalg på kr. (1995: kr ). (Et tilsvarende beløb betales af PLF) 5. Sam arbejd e Kontaktudvalget med KM S Kontaktudvalget med Strukturdirektoratet Kontakt til A U C Andet samarbejde Nordisk sam arbejde Europæisk sam a rb e jd e Internationalt samarbejde _ 133 Samarbejde i alt

9 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 213 Regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 6. R e n te in d t æ g te r Renteindtægter likvide konti.... Renteindtægter fra Landinspektørfonden Renteindtægter i alt Regnskab Regnske kr. t.kr N e t t o i n d t æ g t e r i» L a n d i n s p e k tø r f o n d e n «Kontingentindtægter... In d sk u d... Renteindtægter... Renter til DdL... Fondsydelser... Personaleassistance... Andre udgifter... N ettoindtæ gter i»landinspektørfonden«i alt E je n d o m m e n s d r if t Huslejeindtægt... Prioritetsrenter... Ejendomsskat og forsikring... Reparation og vedligeholdelse... Ejendom m ens drift i a l t E f te r u d d a n n e ls e s v ir k s o m h e d Afsluttede kurser, indtægter i a lt... Afsluttede kurser, udgifter i a l t... Fælles kursusudgifter... Efteruddannelsesudvalgsudgifter... Overhead-udgifter Efteruddannelsesvirksom hed i alt 1 posten»efteruddannelsesudvalgsudgifter«indgår vederlag hed på kr. (1995: kr.) :ruddannelsesvirksom 1 0. L o v s a m l i n g e n Abonnementsindtægter... Tilskud fra DdL Personaleassistance... Overhead af personaleassistance... Abonnement mv... Reproduktion (trykning og kopiering)... Lovsam lingen i alt

10 1997 side 214 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 11. Forlagets drift Tids Meddelel Øvrige Indtægter skriftet ) sesbladet Blanketter fodag la it kr. kr. kr. kr. kr. Annonceindtægter Salg og abonnementsindtægter Indtægter i alt Udgifter H onorarer Personaleassistance Diæter, rejser og o p h o ld Kontingenter, abonnementer og biblioteksudgifter Kontor- og andre m aterialer Trykning og k o p ie rin g Porto, telefon, transportudgifter Provision, annoncer mv Vedligeholdetse af inventar og nyanskaffelser Afskrivninger, inventar Udgifter i alt Driftsresultat Driftsresultat *)! 1996 er der udgivet 5 numre, det samme antal som i Vederlag ti! redaktør for tidsskriftet udgør i kr. (1995: kr.) 12. Likvide midler Regnskab Regnskab kr. t.kr. Kontorkasse Girokonto G irokonto Fortaget,girokonto Sparekassekonto Obligationer, gruppeliv Aftaleindlån gruppeliv, bankkonto G ruppelivl Kassekredit, indestående Likvide midler, Landinspektørfonden Likvide midler i a lt X)27

11 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 215 Regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat Regnskab Regnskab kr. t.kr T i l g o d e h a v e n d e r m v. Kontingentdebitorer Forlagsdebitorer Debitorer Lovsamlingen Andre tilgodehavender Afsat til imødegåelse af tab Betalte udgifter vedrørende na*ste å r T ilg o d e h a v e n d e r m v. i a lt E j e n d o m m e n, L m d e v a n g s A l l é 4 Bogført værdi prim o B o g fø rt v æ rd i u ltim o Ljendonisva-rd; pr.!. j.muur!996 udgør kr., heraf grundværdi! kr I n v e n t a r o g e d b Saldo primo å r e t Køb nf inventar og edb i årets lø b Arets a fsk riv n in g er ! In v e n ta r o g m a s k in e r i a lt Årets afskrivninger fordeles således: DdL T id ssk rifte t Øvrige forlag, note K r e d i t o r e r o g s k y l d i g e o m k o s t n i n g e r Tilbageholdt kildeskat og A TP Skyldig m om s... ^-2M -27 Skyldige omkostninger: Feriepengeforpligtelse Skyldig overarbejdsbetaling Andre skyldige om kostninger Kreditorer og skyldige om kostninger i a l t _% o

12 1997 side 216 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 17. G ruppelivsordning Regnskab Regnskab kr. t.kr. DdL's gæld til gruppelivsordning Regnskab for forsikringsordningen Forenede Gruppeliv pr. 31. december 1996 Tilgode hos Forenede G ru p p e liv Tilgode hos D d L Kapital: Saldo pr. 1. januar Indbetalt i årets l ø b Renter aftaleindlån Renter obligationer, netto Administrationsbidrag til DdL og personaleassistance Betalt i året til Forenede G ruppeliv Tilgodehavende nettobonus hos Forenede Gruppeliv Saldo pr. 31. december Egenkapital Årets resu ltat Egenkapital pr. 31. december 1996 Forenings virksom Efteruddannelsesvirksom- Lovsamhed hed ling 1 alt kr. kr. kr. kr I foreningens egenkapital indgår hensættelser til teknologifornyelser ( kr.) samt til foreningens 125-års jubilæum ( kr.) 19. Eventualforpligtelser mv. Udover prioritetsgæld er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen for nom kr. Ejerpantebrevene opbevares i eget depot. <

13 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 217 Regnskab for 1996 for fonds øg legater Resultatopgørelse ror året 1996 Indtægter Renter af: K urstab/gevinst ved køb og salg af obligationer V æ rdipapirer Sparekassebøger Tilskud og gaver mv Indtægter i a l t Udgifter Årets legatuddelinger Ej udbetalte legater, Diverse u d g ifte r Udgifter i alt Årets resultat Resultat kr. Jeanette & Sven Lan- C.F.V. N. Thorkilnungs Boocks Jensens Støtte- Fond Legat Legat fonden kr. kr. kr. kr Balance pr. 31. december 1996 Aktiver Tilgodehavende renter Bankbeholdninger Obligationslydende værdi Aktiver i alt Passiver Anden g æ ld M ellem regning Kapitalkonto 31. december Passiver i a lt Egenkapital til ultimokursværdi 31. december december

14 1997 side 218 Landinspektørens Meddelelsesblad Frederiksberg, den 16. juni 1997 Niels Kr. Nielsen formand Stig Enemark na'stformand Pia Åbo Østergaard Knud Bendt Nielsen Jesper Lauridsen Vi hat revideret foranstående regnskab for 1996 for Den danske Landinspektørforening. Hjørring, den 23. juni 1997 København, den Ib. juni 1997 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben j. Sørensen Allan Christiansen Mogens Hjørne statsaut.revisor statsaut.revisor Den politiske revisors bemærkninger til årsregnskabet 1996 Foreningen har igen et fornuftigt regnskab med ud- også, og måske især, hvis der igen kommer tider bygning af egenkapitalen. med mindre aktivitet. Man bør dog fortsat arbejde på en forbedret solidi- Hjørring, den 14. maj 1997 tet, således at foreningen kan medvirke positivt for Mogens Hjørne landinspektørernes fremtidige arbejdsområder,

15 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 219 Formanden bemærkninger til regnskab 1996 Indledende bemærkninger og noget om skat Jeg kan med glæde konstatere at de forbedrede konjunkturer i samfundet og inden for faget, har været medvirkende årsag til at vi igen kan fremlægge et tilfredsstillende resultat. Hovedårsagen til det tilfredsstillende resultat er som i 1995 de forholdsvis gode indtægter fra licenser o.l. idet medlemskontingentet som bekendt har været stort set uændret i en række år. På grund af faldende ledighed og stigende omsætninger i en række firmaer har reduktionsreglerne ikke medført reducerede kontingentindtægter i samme omfang som for få år siden. Af konkrete bemærkninger til regnskabet skal alene anføres det forhold, at gagerne til administration i 1996 er anført til kr. mod kr. i Denne forholdsvis store stigning er ikke et rigtigt billede. Det o rigtige«tal i 1995 var af samme størrelse som i 1996, men der var i 1995 en større teknisk modregning for»salg«af interne timer primært ti! DdL selv end i var tallet da også ca kr. På sidste års generalforsamling redegjorde vi for hvor vanskeligt det var, at undgå skat med den indtægtsfordeling vi har. Det er da også fortsat gældende uanset, at skatten er 0 i Årsagen hertil er, at vi sidst i 1996 gennemførte det indkøb af nyt edb, som vi har forberedt os økonomisk på i flere år og i denne forbindelse har vi straks afskrevet software indkøbet. En anden årsag er, at vi mener at vores licensindtægter nu skattemæssigt bør kunne henføres til anden indkomst og dermed opnå et bundfradrag. Enkelte kommentarer til den politiske revisors bemærkninger Jeg er meget enig i den politiske revisors bemærkninger om, at vi skal bruge de forholdsvis gode tider til at stabilisere foreningen økonomisk gennem udbygning af egenkapitalen og i det hele taget søge at skabe en god soliditet. Bestyrelsen er enig om, at vi skal være meget forsigtige med at basere os økonomisk på erhvervsindtægterne gennem manglende ajourføring af det rigtige kontingentniveau. Tænker man tilbage i tiden, så vil man kunne huske, hvor hurtigt erhvervsindtægterne kan falde voldsomt og hvor hurtigt det giver sig udslag i dårlig økonomi i foreningen. Niels Kr. Nielsen

16 1997 side 220 Landinspektørens Meddeleisesbiad Regnskab for 1996 for Smed Søndergaards Fond n Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og fundatsens regnskabsbestemmelser og efter samme regnskabspraksis som sidste år. Anvendt regnskabspraksis er i det væsentlige følgende: Obligationer optages ti! kursværdien på statusdagen. Såve! realiserede som urea!iserede kursregu!eringer føres over egenkapitalen. Indtægter og udgifter medtages i den periode, de vedrører. Resultatopgørelse for året 1996 Noter Indtæ gter af grundkapitalen: R egn sk ab 1996 k r. Regnskab 1995 kr. Renter af ob!igationer... Renter af bankbeho!dning Udgifter: Honorar ti! revisor Forvaltningsafgift, BG-Bank... Andre udgifter... (6.000) (1.765) (139) (7.904) (6.000) (1.644) (7.702) Resultat før skat Skat af årets r e s u lta t... Resultat Resultat er disponeret således: U ddelinger... Henlagt til bunden kapital ( 1 0 % )... Henlagt til disponibel k ap ital... Ialt (1.406) $

17 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 221 Regnskab for 1996 for Smed Søndergaards Fond, fortsat Balance pr. 31. december 1996 Regnskab Regnskab 19% 1995 Noter kr. t.kr. Aktiver 1 O b lig atio n er L ikvid em id ler... (2.316) (1.652) Bundne m idler i a l t O b ligationer L ikvidem idler (2.327) Periodiserede r e n t e r Disponible midler i alt Aktiver i a lt Passiver Skyldige om kostninger S k y ld ig s k a t Gaeldialt Fondskapital Kursreguleringer o b lig a tio n e r Bunden fondskapital i alt Disponible m id ler K u rsregu leringer Disponibel kapital ia lt Egenkapital i alt Passiver i alt

18 1997 side 222 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1996 for Smed Søndergaards Fond, fortsat 1 Noter til regnskabet 1. Obligationer Bundne midler: Nominel værdi kr. Kursværdi kr. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 9 % Realkredit Danmark, 23SC A % Nykredit, 3A Afgang: 11 % Nykredit, 2S (52.000) (52.000) 7% Nykredit, 2SC (2.000) (2.000) 9 % Realkredit Danmark, 23SC A (13.000) (13.000) 10 % Nykredit, 3SC A (39.000) (39.000) Realiseret k u r s ta b... (5) UreaHseret kursgevinst Saldo pr. 31. december Disponible midler: Saldo pr. 1. januar Tilgang: 9 % Realkredit Danmark, 23SC A % Nykredit A /S 03S Afgang: 9 % Realkredit Danmark 23SC A (50.000) (50.556) Urealiseret k u rsgevinst Realiseret k u r s ta b... (362) Saldo pr. 31. december Fondskapital Saldo pr. 1. januar Henlagt ifølge resultatdisponeringen Realiserede k u rsta b (5) (1.215) Disponible midler Saldo pr. 1. januar Henlagt ifølge resultatdisponeringen ReaHserede kurstab... (361)

19 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 223 Frederiksberg, den 9. juni 1997 Niels Kr. Nielsen formand Ebbe Holmboe P eterjon Larsen Bodil Ekner Vi har revideret foranstående regnskab for 1996 for Smed Søndergaards Fond. København, den 9. juni 1997 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Alan Christiansen statsaut.revisor

20 1997 side 224 Landinspektørens Meddelelsesbiad Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1997 dagsordenens punkt 4 Fastsættelse af kontingent til forening og fond Bestyrelsen foreslår: Generalforsamlingen 1997 beslutter under henvisning til lovenes 22 og 25 følgende satser: Kontingent Kontingent kr. kr. a. Ved indmeldelse betales indskud til Landinspektørfonden b. Kontingent til foreningen for året 1998: for medlemmer henført til Medlemsgruppe 1... for medlemmer af Privatansatte Landinspektørers Forening for medlemmer af Ansatte Landinspektørers Forening for erhvervsaktive medlemmer af gruppe 4... for øvrige medlemmer c. Kontingent til Landinspektørfonden for der opkræves efter de regler og med de reduktioner, som bestyrelsen i henhold til lovenes 22 og 25 har fastsat i omstående kontingentregulativ

21 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 225 Kontingentregulativ for Den danske Landinspektørforening Indskud 1. Ved nyoptagelse eller genoptagelse i foreningen betales indskud på kr. til Landinspektørfonden. Dog betaler landinspektørstuderende ikke indskud ved optagelse. Kontingent Påligning 2. Medlemmerne pålignes og opkræves kontingent kvartalsvis ved tilsendelse af giroopkrævninger ved kvartalets begyndelse. Påligningen sker i henhold til generalforsamlingsbeslutning herom og på grundlag af de for sekretariatet foreliggende oplysninger om det enkelte medlems beskæftigelsesforhold ved kvartalets begyndelse. Betaling 3. Sidste rettidige tidspunkt for indbetaling af kontingent er den 5. i kvartalets 2. måned. Restance 4. Kontingent, som ikke er betalt rettidigt, tillægges opkrævningsgebyr på 100 kr. for hver rykker og kan tillægges renter. Reduktioner 5. Kontingent til Landinspektørfonden reduceres på samme måde som kontingent til foreningen. 6. Praktiserende medlemmer med dokumenteret årlig bruttoomsætning på under kr., men over kr., betaler 60 % af de praktiserende medlemmers normalkontingent. 7. Praktiserende medlemmer med dokumenteret årlig bruttoomsætning under kr. betaler 20 % af de praktiserende medlemmers normalkontingent. 8. Ansatte medlemmer med arbejdstid på halv normaltid eller mindre samt medlemmer, der aftjener tvungen værnepligt, betaler 50 % af ansatte medlemmers normalkontingent. 9. Heltids arbejdsledige og medlemmer på orlov med dagpengeret betaler 25 % af ansatte medlemmers normalkontingent. 10. Ansatte medlemmer, der arbejder i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, betaler 75 % af ansatte medlemmers normalkontingent, jfr. dog pkt Ansatte medlemmer, der arbejder på Færøerne, i Norge, Sverige eller Finland, og der får varetaget deres faglige og fagforeningsmæssige interesser ved medlemsskab af organisationer i vedkommende land, samt medlemmer, der har orlov uden A-indkomst, betaler kontingent til foreningen som medlemmer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger. 12. Medlemmer af de tilsluttede foreninger, der er pensionister eller U-landsfrivillige, betaler 15 % af ansatte medlemmers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. 13. Erhvervsaktive medlemmer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger, betaler 35 % af ansatte medlemmers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. 14. Medlemmer, der ikke er optaget i en af de tilsluttede foreninger og som ikke er erhvervsaktive, betaler 15 % af ansatte medlemmers normalkontingent og betaler ikke kontingent til Landinspektørfonden. Vedtaget på bestyrelsesmøde i Den danske Landinspektørforening den 16. juni 1997 med ikrafttrædelse den 1. januar Kontingentforslaget er udarbejdet på grundlag af omstående

22 1997 side 226 Landinspektørens Meddelelsesblad Budget for 1998 for Den danske Landinspektørforening Budget Budget t.kr. t.kr. Indtæ gter: Kontingent Licensindtægter R enteindtæ gter Overhead fra Efteruddannelsesvirksomhed og Lovsamlingen Salg af bistand Leje af edb fra tilsluttede fo re n in g e r Andre in d tæ g ter Indtæ gter i alt U dgifter: Bestyrelse, formand og næstform and A dm inistration Faglig virksomhed og generalforsam ling Servicevirksomhed (excl. gruppelivsforsikring) S a m a rb e jd e Publikationsvirksomhed (excl. Lovsam lingen) Afskrivning på inventar og e d b Hensættelse til nyindkøb af edb og til ju b ilæ u m U dgifter i a l t D riftsresultat:... 9 Budget for 1998 for Landinspektørfonden Budget Budget t.kr. t.kr. Indtægter: Kontingent H u sleje Indtægter i alt......&* ^ Udgiften Fondsydelser A dm inistration Ejendommens drift: Prioritetsrenter Ejendomsskat og forsikring Reparation og vedligehold Udgifter i alt Driftsresultat _

23 Landinspektørens Meddelelsesbiad 1997 side 227 Bilag til Den danske Landinspektørforenings generalforsamling 1997 dagsordenens punkt 6 ad dagsordenens punkt 6 Form anden lan d in sp ek tør N iels Kr. N ielsen, V arde er ikke v illig til genvalg. En enig bestyrelse foreslår, at landinsp ektør Jen s Bruun A n d ersen, H illerød væ lges som ny form and for D en danske L an d in sp ektørforen in g. ad dagsorderns punkt 7 N æ stform and lan d in sp ek tør Stig Enem ark, A alborg er villig til genvalg. En enig bestyrelse foreslår, at Stig Enem ark genvæ lges som næ stform and for D en danske L andinsp ektørforening

24

25 Landinspektørens Meddeielsesblad 1997 side 229 Praktiserende Landinspektørers Forenings ordinære generalforsamling 1997 der er in d varslet ved form andens sk riv eise af 30. maj 1997, o ffen tlig g jo rt i M ed d ctefsesb tad ct 1997, sidt* 143, af hofdes på H ote) K ronp rind s Fred erik, V estre R ingvej 96, 7000 krederh ia, fredag den 19. sep tem ber 1997 k). Ib.00 med føfgende d agsorden: 7. ^ 2 2. J Rt^Misknh (or <in't [W h it-i l'i\)kti;.t,!rnd'' [.andinspt'ktorcrs f o r r n in ^ ft ]'u!'iik te) o m stående sitfc J99tS Bdci^: [o rsfa g tt) ko titingm tsutn til!on'nin)',rn ior f^9h, (orsft)^ tit hm.){n*t lot iott'ntns^-n it't s^mt kontin)',('ntvrdtay,) rt pnl']it< rr< omshtonde stde ?/;rr Ø z ^ '/ y <S. / e r / ; /;/r / f t

26 1997 side 230 Landinspektørens Meddelelsesblad Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling 1997 dagsordenens punkt 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 1996 til godkendelse Regnskab for 1996 for Praktiserende Landinspektørers Forening Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med S k at lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestem- Skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i melser. det indkomstår, den påhviler. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. In d s k u d i P L F D a ta A /S -,,, Indskuddet optages som aniægspapirer, og værdirt æ g er og u gi er ansættes til anskaffelsessum og nedskrives ved va- [ndtæ gter og udgifter regnskabsføres. den periode, væ rdiforringelse, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. D eb ito rer og andre tilgodeh aven d er Debitorer og tilgodehavender optages til den værdi, de skønnes at indbringe.

27 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 231 Regnskab for 1996 for Praktiserende Landinspektørers Forening, fortsat Resultatopgørelse for året 1996 Regnskab Budget Noter kr. t.kr. Foreningsvirksomhed Indtægter K ontingent j Andre in d tæ g te r _20 Indtægter i a lt Udgifter 2 A d m inistration Bestyrelse U d v a lg M edlem sm øder Forretningsstatistik Markedsføringstiltag Andreaktiviteter, projekter P L F D a ta Tab på debitorer Udgifter i a l t Foreningsvirksom hed i a l t Regnskab 1995 t.kr Gruppelivsforsikring Indtægter Præm ieindtægter B o n u s Indtægter i a l t Udgifter U d g ifttilp F A Administrationsudgifter Udgifter i a l t Gruppelivsforsikring i alt Årets resultat før s k a t Skat af foreningsvirksom hed Årets resultat, underskud

28 1997 side 232 Landinspektørens Meddelelsesbiad Regnskab for 1996 for Praktiserende Landinspektørers Forening, fortsat Balance pr. 31. december 1996 N oter Aktiver Debitorer Likvide beholdninger Indskud i PLF Data A / S Mellemregning med Den danske Landinspektørforening Andre tilgodehavender A k tiv e r i a l t Regnskab Regnskab kr. t.kr Passiver G æ ld Skyldige omkostninger Skyldig s k a t Skyldig mom s G æ ld i a l t Egenkapital Saldo 1. januar Årets re su lta t E g e n k a p ita l p r. 31. d e c e m b e r P a s s iv e r i a l t E v e n tu a lfo r p lig te ls e r o g lig n. Noter til regnskabet 1. Andre indtægter Renteindtægter... Andre in d tæ g ter... Andre indtægter i alt. Regnskab 1996 kr Regnskab 1995 t.kr Administration Andel i fællesadm inistration H u sleje Sekretariatsbistand, ekstern bistand mv Adm inistration i a lt

29 Landinspektørens Meddeielsesblad 1997 side 233 Regnskab for 1996 for Praktiserende Landinspektørers Forening, fortsat Noter til regnskabet, fortsat 3. Bestyrelse I posten indgår vedertag ti! formand og øvrige medlemmer på henholdsvis kr. og kr. 4. Udvalg Regnskab Regnskab kr. t.kr. Takstudvalg Forhandlingsudvalg LER-repræ sentation Informations- og m arkedsudvalg Øvrige udvalg Kom pagniskabsudvalg Udvalg i alt utakstudvalg«indgår vederlag til formand og øvrigt medlem på henholdsvis kr. og kr. { informations- og markedsudvalg«indgår vederlag ti! formand på kr. 1 "kompagniskabsudvalg«indgår vederlag til formand på kr. 5. M edlemsmøder Generalforsam ling Udgifter, m edlem sm øder Medlemsmøder i a l t Forretningsstatistik J posten indgår vederlag til formand i alt kr. 7. Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets re s u lta t... Saldo pr. 31. d ecem ber 1996 Foreningsvirk- Gruppelivssomhed ordning! alt kr. kr. kr Eventualforpligtelser og lignende Praktiserende Landinspektørers Forening har afgivet kaution for PLF Data A /S ' forpligtelser over for pengeinstitut. Der er pr. 31. december 1996 bevilget en kreditramme på kr.

30 1997 side 234 Landinspektørens Meddelelsesblad Frederiksberg, den 30. maj 1997 K B. Nieisen Karl Otto Bjerre Tom Thylkjær formand næstformand kasserer Ole Kjær Benny Bøggild Eriksen Vi har revideret foranstående regnskab for 1996 for Praktiserende Landinspektørers Forening. Vodskov, den 5. juni 1997 København, den 30. maj 1997 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen Allan Christiansen Hans Stochholm statsaut.revisor statsaut.revisor Kassererens bemærkninger til regnskabet Efter skat har foreningsvirksomheden givet et overskud på ,00 kr., hvilket resulterer i en egenkapital på ,00 kr. Ved tidligere lejligheder har jeg slået til lyd for, at det ville være passende med en egenkapital i foreningsdelen på et halvt års kontingent. Dette er ikke helt nået p.t. Når det er lykkedes at forøge egenkapitalen gennem de senere år, er det selvfølgelig ikke kassererens fortjeneste, men en vis tilbageholdenhed fra bestyrelse og udvalg med investeringer, før den rigtige opgave forelå. Med den udvikling, der er sket omkring den digitale verden gennem 1. halvår af 1997, er der noget, der tyder på, at foreningen både i 1997 og 1998 vil tære på egenkapitalen. Herefter ligger der en spændende opgave for den nye kasserer med at få penge på kontoen igen. På generalforsamlingen vil regnskabet med noter blive gennemgået, og jeg vil komme med nogle yderligere specifikationer. Tom Thylkjær

31 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 235 Bilag til Praktiserende Landinspektørers Forenings generalforsamling 1997 dagsordenens punkt 4 Fastsættelse af kontingentsum for 1998 Bestyrelsen foreslår: Generalforsamlingen 1997 beslutter under henvisning til lovenes 15, at kontingentsummen for 1998 er kr., der opkræves efter de regler og med de reduktioner, som generalforsamlingen i henhold til lovenes 15 har fastsat i PLF's kontingentvedtægt. Kontingentforstaget er udarbejdet på grundtag af omstående

32 1997 side 236 Landinspektørens Meddelelsesbiad Budget for 1998 for Praktiserende Landinspektørers Forening Budget Budget t.kr. t.kr. Indtægter: Kontingent Forventet reduktion Andre in d tæ g ter IndtægteriaK U d g ifte r: A dm inistration B e sty re lse U d v alg G eneralforsam ling ^ M edlem sm øder M arked sføringstiltag Projektkonto Forretningsstatistik P L FD ataa /S Resultat af foreningsvirksomhed... i-52. Gruppelivsforsikring Indtægter: Præm ieindtægter Bonus Indtægter i a lt..... i?!?. _ 312 Udgifter: B e ta lttilp F A A dm inistrationsudgifter Udgifter i a lt Resultat af gruppelivsforsikring Årets samlede resultat: Af det samlede budget på kr. udgør kr. bidrag til PLF Data A /S. Budget for PLF Data A /S Indtægter: Bidrag fra PLF's medlemmer Andre in d tæ g ter Indtægterialt L ---- ÉÉl U d g ifte r : V ed erlag Sekretariatsbistand, kontorlokaler mv Forsikringer og servicekontrakter Rejse, porto, telefon, ekspedition P rojekter U dgifterialt M 665 Resultat PLF Data A/S o o

33 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 237 Kontingentvedtægt for PLF 1. Medlemmerne af Praktiserende Landinspektørers Forening betaler kontingent efter reglerne i denne vedtægt. SiA:. 2. Bestemmelserne angående påligning, betaling og restance, som de er fastsat i kontingentregulativ for Den danske Landinspektørforening, finder tilsvarende anvendelse for kontingenter til Praktiserende Landinspektørers Forening. Det bemærkes dog, at opkrævningsgebyrer og rentetillæg tilfalder Den danske Landinspektørforening, samt at påligning normalt kun sker én gang årligt. 2. Medlemskontingentet fastsættes som et grundkontingent multipliceret med antallet af indehavere, landinspektørassistenter og landmålingsteknikere i firmaet plus 1. SMc. 2. Grundkontingent er defineret som kontingentsummen divideret med summen af medlemsfirmaer, indehavere, landinspektørassistenter og landmålingsteknikere. Sfk. 3. Medlemmer med dokumenteret årlig bruttoomsætning på under kr. pr. pålignet grundkontingent betaler 30 % af firmaets normalkontingent. 3. Indehavere, der indgår i flere firmaer, medregnes kun ved kontingentpåligningen i 1 firma. Ansatte på mindre end halv tid medregnes ikke ved kontingentpåligningen, mens ansatte på halv tid og derover medregnes fuldt ud. SMc. 2. Under landinspektørassistenter og landmålingsteknikere medregnes bachelorer B.S. og ansatte, der ikke har gennemført uddannelsen som landmålingstekniker, men som på grund af intern uddannelse eller lignende alligevel arbejder som sådan. SM. 3. Bestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne om, hvem der medregnes ved kontingentpåligningen, når særlige forhold taler derfor. 4. Antallet af indehavere og ansatte, der indgår i kontingentpåligningen, opgøres pr. 1. december og gælder for det følgende regnskabsår. Sflc. 2. Antallet indberettes til sekretariatet senest 10. december på særligt af foreningen udarbejdet skema. Der henvises til 3 i PLF's love. Manglende oplysninger fastsættes af bestyrelsen ved skøn. S ^. 3. i løbet af regnskabsåret foretages kun kontingentregulering ved oprettelse eller lukning af firmaer. 5. Nærværende vedtægt er vedtaget på PLF's generalforsamling den 6. september 1991 i henhold til 15 i PLF's love. Vedtægten træder i kraft straks med virkning for kontingentåret 1992.

34

35 } Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 239 g ^ Privatansatte Landinspektørers Forening Regnskab for året 1996 for Privatansatte Landinspektørers Forening er publiceret omstående side Regnskab for året 1996 for Privatansatte Landinspektørers Fond er publiceret omståendede side ! ^

36 1997 side 240 Landinspektørens Meddelelsesblad Regnskab for 1996 for Privatansatte Landinspektørers Forening Anvendt regnskabspraksis Arsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Resultatopgørelse for året 1996 Regnskab Budget Regnskab i!)!: kr. t.kr. t.kr. t Indtæ gter Indtægter i alt Udgifter Bestyrelse: Diæter, rejse og ophold Andre aktiviteter (regionale aktiviteter og arrangementer for ledige) Årets resultat overført til egenkapital

37 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 241 Regnskab for 1996 for Privatansatte Landinspektørers Forening, fortsat Balance pr. 31. december 1996 Aktiver Regnskab Regnskab kr. t.kr. Mellemregning med Den danske Landinspektørforening Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers Fond Tilgodehavender, m edlem m er Aktiver i alt Passiver Gæld Sky!dige om k ostn in g er Gæld i alt Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat Egenkapital pr. 31. december Passiver i a lt Skive, den 13. juni 1997 Jesper Lauridsen Martin Nissen Nørgaard Anders HeebøH formand næstformand Vi har revideret foranstående regnskab for 1996 for Privatansatte Landinspektørers Forenings København, den 13. juni 1997 København, den 13. juni 1997 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Høgh Preben J. Sørensen statsautrevisor Allan Christiansen statsaut.revisor

38 1997 side 242 Landinspektørens Meddelelsesbiad Regnskab for 1996 for Privatansatte Landinspektørers Fond Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Børsnoterede værdipapirer Værdipapirer værdiansættes til anskaffelsesværdi. Resultatopgørelse for året 1996 Noter Indtægter Renteindtægter.... Refusion fra Bikuben... Indtægter i alt... Udgifter Personaleassistance Revisionshonorar, advokat m v... Forvaltningsafgift og bankgebyr..... Renter vedrørende mellemregning PALF Andre udgifter Udgifter i alt Regnskab Budget Regnska kr. t.kr. t.kr $ Årets resultat

39 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 243 # Regnskab for 1996 for Privatansatte Landinspektørers Fond, fortsat Balance pr. 31. december 1996 Noter Regnskab Regnskab Aktiver Tilgodehavende r e n t e r Sparekasseindestående Obligationer Aktiver i a l t Passiver Gæld Mellemregning med Privatansatte Landinspektørers Forening Mellemregning med Den danske Landinspektørforening Skyldige om kostninger Gæld i a lt Egenkapital Saldo 1. januar Årets re su lta t Egenkapital pr. 31. december Passiver i alt

40 1997 side 244 Landinspektørens Meddelelsesbtad Regnskab for 1996 for Privatansatte Landinspektørers Fond, fortsat Noter til regnskabet 1. Renteindtægter Renteindtægter, b a n k... Renteindtægter, obligationer vedrørende å r e t... Realiseret kursgevinst obligationer... Renteindtægter i alt Obligationer Beholdning pr. 1. januar 1996, anskaffelsesvæ rd i... Afgang: Solgt i året, nom kr... Udtrukket i året nom kr., anskaffelsesværdi... Tilgang: Købt i året, nom kr... Behpldning pr. 31. december 1996, anskaffelsesværdi Obligationsbeholdningen består af: 10 % Kreditforeningen Danmark 22-A-2012, nom... 7 % Danske Stat, st.lån 2004, nom... 6 % Kreditforeningen Danmark 21 SC A 2006, nom % Kreditforeningen Danmark 43 sincerely 2009, nom... Nominel beholdning pr. 31. december 1996 Kursværdi pr. 31. december 1996 Regnskab Regnskab kr. t.kr ( ) 0 ( ) (56) Skive, den 13. juni 1997 Jesper Lauridsen Martin Nissen Nørgård Anders Heebøll formand næstformand Vi har revideret foranstående regnskab for 1996 for Privatansatte Landinspektørers Fond. København, den 24. juni 1997 København, den 13. juni 1997 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Høgh Preben J. Sørensen statsaut.revisor Allan Christiansen statsaut.revisor

41 Landinspektørens M e d d e l e l s e s b i a d 1997side 245 Ansatte Landinspektørers Forening Regnskab for året 1996 for Ansatte Landinspektørers Forening er publiceret omstående side Regnskab for året 1996 for Dispensationsfonden er publiceret omstående side

42 1997 side 246 Landinspektørens Meddeielsesblad Regnskab for 1996 for Ansatte Landinspektørers Forening Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Indtægter og udgifter Indtægter og udgifter regnskabsføres i den periode, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. R esultatopgørelse for året 1996 Noter Indtæ gter K ontingent... Indtægter i alt Udgifter Bestyrelse... Forhand!:ngsudvalg.. A C -u d v alg... TR-uddannelse... Medlemsvirksomhed. AAK-repræsentation. Administration... Generalforsamling... Indkomstundersøgelse Udgifter i alt - Årets resultat - Regnskab Budget Regnska kr. t.kr. t.kr

43 Landinspektørens Meddelelsesblad 1997 side 247 Regnskab for 1996 for Ansatte Landinspektørers Forening, fortsat Balance pr. 31. december 1996 Noter Aktiver Mellemregning med Den danske Landinspektørforening... Mellemregning med Dispositionsfond for Ansatte Landinspektørers F o r e n in g D e b ito r e r Aktiverialt Passiver Gæld Mellemregning med Den danske Landinspektørforening... Skyldige omkostninger Gæld i a lt... - Egenkapital Saldo 1. januar Årets resultat ifølge resultatopgørelse Egenkabital pr. 31. december Passiveriait... Regnskab Regnskab kr. t.kr Noter til regnskabet 1. Bestyrelse Samlet vederlag til bestyrelsen udgør i kr. (1995: kr.) Regnskab Regnskab 2. TR-uddannelse 1994 kr* t.kr. U d g ifte r Indtægter Akutfond (54.845) (43) TR-uddannelse i alt Frederiksberg, den 29. april 1996 Pia Østergaard Henrik Bo Pedersen Jens Fr. Buch-Larsen formand næstformand Peter Møigaard Per Larsen Vi har revideret foranstående regnskab for 1996 for Ansatte Landinspektørers Forening; Temdrup, den 21. juni 1997 København, den 29. april 1996 Deloitte& Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen Allan Christiansen Jens Bisgaard statsaut revisor statsaut.revisor

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

G eneralforsam lingerne september og 7. september 2002 på. Comwell Sønderborg. Indholdsfortegnelse

G eneralforsam lingerne september og 7. september 2002 på. Comwell Sønderborg. Indholdsfortegnelse Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektø rforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 Redaktion og

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/ / REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2015 30/6 2016 30. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009

Tandlægernes Tryghedsordninger CVR-nr. 85 60 97 18. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

D ansk Historisk Fællesforening

D ansk Historisk Fællesforening D ansk Historisk Fællesforening RESU LTA TO PG Ø R ELSE EO R 1990 1990 1989 Note: K r. Kr. 1 K ontingenter... 62.950 60.950 2 Tilskud... 70.000 55.000 Indtæ gter i alt... 132.950 115.950 Udgivelser: 3

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon Telefax www.deloitte.dk 36 10 20 30 36 10 20 40 Holger og Carla Tornøe s Fond

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Regnskab 01.04.09-31.03.10 Side 1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens regnskabsbestemmelser samt i overensstemmelse

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision v! Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Til 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk IWNI.greve revision,dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2014

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02 30 32. Årsrapport 2005 17. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr.

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for 01.04.2010-31.03.2011 Balance pr. 31.03.2011 1 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Jesper Banksvej, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015

ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 ANDELSSELSKABET VITTEN FORSAMLINGSHUS ÅRSREGNSKAB 2015 Vitten Forsamlingshus INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelle oplysninger 1 Regnskabspåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

Greve Strands Revision

Greve Strands Revision \ vi Registreret Revisor FRR Frank Eliasson Centerholmen 16, 2 2670 Greve Tlf 43 9703 60 Fax 43 97 03 69 info@greverevision.dk www.greverevision.dk Jyllinge Kabel-TV Forening Årsrapport 1. januar 2010

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg telefon ddl ddl.org.

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé Frederiksberg telefon ddl ddl.org. Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr

Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr Fredericia Sejlklub Strandvejen, 7000 Fredericia SE-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2011 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2011 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Holger og Carla Tornøe s Fond Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr

Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr Fredericia Sejlklub Sanddal Bakke, 7000 Fredericia Cvr-nr. 73 07 00 15 Årsregnskab for 2013 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2013 for Fredericia Sejlklub. Årsregnskabet er aflagt

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Silkeborg Boligselskab

Silkeborg Boligselskab Silkeborg Boligselskab Resultatopgørelse for perioden 01.07.2013-30.06.2014 Udgifter i 1.000 kr. i 1.000 kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014/2015 ORDINÆRE UDGIFTER 501 1. Afdelinger

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- ÅRSRAPPORT FOR 2013 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej 17 5856 Ryslinge cvr. 26149312

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2009 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2009 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4

Side 1. Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3-4 Årsregnskab 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3-4 Resultatopgørelse for året 2016 Side 5 Balance pr. 31. december

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Jebjerg Vandværk A.M.B.A.

Jebjerg Vandværk A.M.B.A. Jebjerg Vandværk A.M.B.A. BERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/1-31/12 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Jebjerg Vandværk A.M.B.A. s ordinære generalforsamling Jebjerg, den / 2017 --------------------------

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77 78

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ÅRSRAPPORT FOR ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- ÅRSRAPPORT FOR 2014 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej 17 5856 Ryslinge cvr. 26149312

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune

Årsregnskab. 1. januar december Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune Årsregnskab 1. januar 2014-31. december 2014 Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Forvaltningsdepot nr. 3020838612 CVR-nr. 11 60 45 87 Indholdsfortegnelse Oplysninger

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere