Gennemsnitsomkostninger. Benchmarking Benchmarking, et omkostningsmål fastsat ud fra omkostningsniveauet i de mest effektivt ledede virksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemsnitsomkostninger. Benchmarking Benchmarking, et omkostningsmål fastsat ud fra omkostningsniveauet i de mest effektivt ledede virksomheder."

Transkript

1 Ordliste Absorption costing Activity-based costing Actual costing Actual cost Average cost Backflush costing Batch-level costs Tilregning af totale, dvs. faste og variable omkostninger. Aktivitetsbaseret omkostningstilregning (kalkulation) eller ABC. En omkostningsbetragtning, hvor aktiviteter udgør de fundamentale omkostningsobjekter. Det er aktiviteternes omkostninger, der er udgangspunktet for tildeling af omkostninger til andre omkostningsobjekter som f.eks. produkter, serviceydelser eller kunder. Omkostningstilregning på grundlag af faktiske omkostninger. Faktiske omkostninger, historiske omkostninger opgjort på baggrund af påløbne omkostninger. Gennemsnitsomkostninger. Et omkostningssystem, hvor registreringerne først gennemføres når produkterne har status som færdigproducerede enheder. Det betyder, at man ikke løbende registrerer forbrug af materialer, løn m.m. parallelt med produktets gennemløb i produktionsprocessen. Når færdigvaren foreligger påføres produktet produktionsomkostningerne. Omkostningerne påfø- res med udgangspunkt i standardomkostninger eller budget- terede omkostninger. Batch eller serieforbundne omkostninger i modsætning til stykomkostninger. Benchmarking Benchmarking, et omkostningsmål fastsat ud fra omkostningsniveauet i de mest effektivt ledede virksomheder. Book value Break even Breakeven point Capital costs Cash budget Closing of the accounts Bogført værdi, dvs. de originale, faktiske omkostninger fratrukket de akkumulerede afskrivninger. Det forhold, at omsætningen netop kan dække de totale omkostninger. Den omsætning (eller afsætning) ved hvilken omsætningen netop kan dække de totale omkostninger, dvs. resultatet er lig 0. Kapitaludgifter, omkostninger, der er forbundet med brugen af anlægsaktiver, primært afskrivninger og renter. Likviditetsbudget. Periodeafslutning.

2 Contribution income statement Regnskab anlagt efter bidragsmetoden eller resultatopgørelse udarbejdet efter dækningsbidragsmetoden. Contribution margin Dækningsbidrag, dvs. indtægter minus de variable omkostnin- ger. Control Conversion cost Cost Cost accumulation Cost allocation Cost allocation base Cost assignment Cost center Cost driver Cost estimation Cost function Cost hierarchy Cost object Cost of goods sold Cost pool Styring og kontrol. Forædlingsomkostninger eller forarbejdningsomkostninger. Alle produktionsomkostninger minus direkte materiale omkostninger. Omkostninger. Omkostningsregistrering og summering. Omkostningsfordeling. Fordeling af indirekte omkostninger på omkostningsobjekter. Fordelingsnøgle, udgangspunkt for fordeling af indirekte produktionsomkostninger til omkostningsobjekter, f.eks. antal enheder, antal løntimer, antal kvadratmeter, antal aktive studerende. Omkostningstilregning. Omkostningscenter, hvor lederen alene er ansvarlig for omkostningsforbruget (alternativer: revenue center, profit center og investment center). Omkostningsskaber, variabilitetsfaktor eller enhver aktivitet, der har indflydelse på omkostningsniveauet. En ændring i en cost driver vil betyde en proportional ændring i de totale omkostninger for det berørte omkostningsobjekt. Omkostningsskøn, forkalkulation. Omkostningsfunktion. Omkostningshierarki, gruppering af omkostninger i adskilte omkostningspools på basis af forskellige kategorier af cost drivere, der ligger i forskelligt niveau, f.eks. produktenheder, produktserien, produktarten eller produktgruppen. Omkostningsobjekt, omkostningsbærer, et produkt, en serviceydelse, en aktivitet, en afdeling, en salgskanal etc. for hvilken en særskilt omkostningsopgørelse ønskes. Vareforbrug for solgte varer. En gruppe af omkostningselementer.

3 Cost-volume-profit Denominator level Depreciation Direct allocation method Direct costs of a cost object Direct labour costs Direct materials costs CVP bidragsanalyse. Forudvalgt produktionsvolumen niveau, fx det budgetterede salg eller produktionskapaciteten. Denominatorniveauet fungerer som udgangpunkt for beregning af den rate for faste indirekte produktionsomkostninger, der benyttes ved fordeling af de faste omkostninger ud til omkostningsobjekter. Afskrivninger. Omkostningsfordelingsmetode, der alene fordeler serviceafdelingens omkostninger ud til produktionsafdelinger, og dermed ignorer forbruget mellem serviceafdelinger indbyrdes (modsat trinvis fordeling). En omkostningsbærers direkte omkostninger. De omkostninger, der kan henføres direkte til omkostningsobjektet. Direkte lønomkostninger. Direkte materiale omkostninger. Discretionary costs Omkostninger, der ikke er teknisk nødvendige for virksomhedens drift og som fastlægges periodisk efter virksomhedsledelsens skøn, fx efteruddannelsesomkostninger, reklameomkostninger. Effectiveness Efficiency Efficiency variance Equivalent units Factory department overhead control Factory department overhead applied Factory overhead costs Effektivitet, målopfyldelsesgrad. Produktivitet, input i forhold til output. Produktivitetsafvigelse, defineret som (forskellen mellem den faktisk anvendte mængde og den budgetterede mængde, dvs. den mængde, der skulle have været anvendt af input) x den budgetterede pris. Ækvivalente enheder. Angiver output incl. varer i arbejde omregnet til færdigproducerede enheder. Konto for indirekte produktionsomkostninger. En samlekonto for de faktisk afholdte indirekte produktionsomkostninger. Konto for indirekte produktionsomkostninger, som tilregnes omkostningsbærerne efter en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle. Indirekte produktionsomkostninger, dvs. produktionsomkostninger der ikke umiddelbart kan henføres til det valgte omkostningsobjekt. Favorable variance Gunstig afvigelse, dvs. en afvigelse, der forøger

4 driftsresultatet i forhold til det budgetterede driftsresultat. Fixed cost Flexible budget Flexible-budget variance Full cost price Full product costs Gross margin Imputed costs Incremental cost Incurred costs Indirect cost Indirect labour cost Indirect manufacturing costs Interest Inventoriable costs Job costing system Joint cost Just-in-time (JIT) production Kaizen budgeting Faste omkostninger, omkostninger der totalt set ikke ændrer sig på trods af ændring i en cost driver. Fleksibelt budget. Budgettet justeres løbende i overensstemmelse med det faktiske produktionsniveau eller det faktiske salg. Fleksibel budgetafvigelse. Forskellen mellem det faktiske resultat/forbrug og det budgetterede resultat/forbrug for den faktisk producerede/solgte mængde. Samlet kostpris. Totale omkostninger, dvs R&D, design, produktion, marketing, distribution og kundeservice. Bruttofortjeneste/bruttoavance, dvs. indtægter minus vareforbrug for solgte varer. Beregnede omkostninger. Anvendes i situationer, hvor der ikke kan opgøres regnskabsmæssige omkostninger. Komme til - omkostninger, forskellen i omkostninger mellem to alternativer. Differensomkostninger. Afholdte/pådragne omkostninger. Indirekte omkostninger. Omkostninger, der ikke direkte kan henføres til omkostningsbæreren. Indirekte lønomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger. Renter. De omkostninger, der indgår i beregningen af varelagerets værdi. Ordreregnskabet. Fællesomkostninger. Et produktionssystem, hvor hver enkelt komponent produceres/leveres umidddelbart før den skal viderebearbejdes i produktionsprocessens næste trin. Der findes ideelt ingen lagre af materialer, mellemprodukter eller færdigvarer. En tilgang til budgettering, der tager udgangspunkt i forventede fremtidige forbedringer fremfor faktiske

5 produktions-, omkostnings- og salgsvilkår. Key success factors Learning curve Maintenance Make or buy decision Management by exception Management control system Manufacturing overhead allocated Manufacturing overhead costs Marginal cost Mark Up Master budget Mixed cost Non-value-added cost Normal costing Operating budget Operating income Faktorer, der har direkte indflydelse på kundens tilfredshed som f.eks. omkostningerne, kvaliteten, leveringstid, service og fornyelse. Indlæringskurve. Vedligeholdelse. Alternativ beslutning om køb udefra eller egenproduktion. Ledelse efter undtagelsesprincippet. Internt rapporteringssystem/ ledelsesinformationssystem. Fordelte indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger. Marginale omkostninger/grænseomkostninger. Avance Totalbudget. Omkostning, der indeholder både et fast omkostningselement og et variabelt omkostningselement. En omkostning, der ikke forøger kundens vurdering af produktet/serviceydelsens værdi. Normal kalkulation. Omkostningstilregning, hvor direkte omkostninger opgøres på grundlag af faktisk pris x faktisk forbrugte mængde, og hvor de indirekte omkostninger opgøres på grundlag af budgetteret sats x faktisk forbrugte mængde. Driftsbudget. Driftsresultat. Opportunity cost Offeromkostninger. De indtægter, der mistes, ved ikke at anvende knappe ressourcer optimalt.

6 Output level overhead variance Overallocated indirect (overhead) costs Overhead cost se production volume variance. foreligger, når de indirekte produktionsomkostninger, der er fordelt ud på produkter/ordrer, overstiger de faktisk påløbne indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger. Overhead rate Indirekte produktionsomkostningssats pr. enhed af fordelings-nøgle. Payroll liability Peanut-butter costing Performance gap Period costs Price variance Process costing system Product cost Product overcosting Product-sustaining costs Skyldig løn. En metode, der spreder(smører) omkostninger ud på omkostningsobjekter på ensartet vis, dvs. fordeler omkostningerne ligeligt mellem omkostningsobjekterne på trods af at omkostningsobjekterne forbruger ressourcerne forskelligt. Forskellen mellem det faktiske resultat og et benchmark resultat. Periodeomkostninger, omkostninger der optræder som udgifter for den pågældende periode. Omkostningerne er indirekte i forhold til omkostningsbærerne. Prisafvigelse. Forskellen mellem den faktiske og den budgetterede pris x den faktiske mængde (købt/solgt/produceret). Omkostningssystem, hvor masseproducerede produkters omkostninger fastlægges på basis af gennemsnitsbetragtninger. De omkostninger, der tilregnes et produkt. foreligger, når et produkt, der forbruger en relativ lav andel af ressourcerne, fejlagtigt betragtes som et produkt, der forbruger en relativ høj andel af ressourcerne. Omkostningerne for de aktiviteter, der er forbundet med at understøtte og vedligeholde en produktgruppe eller en kategori af serviceydelser. Productivity Product undercosting Produktivitet måles ved forholdet mellem input og output. Jo mindre input til en given mængde output, jo større produktivitet. foreligger, når et produkt, der forbruger en relativ høj andel af ressourcerne fejlagtig betragtes som et produkt, der forbruger en relativ lav andel af ressourcerne.

7 Production volume variance Profit center Proration Reciprocal allocation method Relevant costs Relevant range Responsibility accounting Responsibility centre Sales volumevariance Scrap Semivariable cost Sequential allocation method Volumenafvigelse. Forskellen mellem budgetterede faste indirekte produktionsomkostninger og de faste indirekte produktionsomkostninger, der er fordelt ud på de producerede enheder. I et profit center er lederen ansvarlig for såvel indtægter som omkostninger, dvs. for resultatet(profitten). Fordeling (pro rata). Fordeling af den afvigelse der opstår i konsekvens af under- eller overallokerede indirekte produktionsomkostninger. Afvigelsen fordeles ud mellem varer i arbejde, færdigvarer og vareforbrug for solgte varer. Reciprokke fordelingsmetode. Omkostningsfordelingsmetode, der medregner alle ydelser mellem serviceafdelinger indbyrdes i den endelige omkostningsfordeling ud til produktionsafdelingerne. Fremtidige omkostninger, der påvirkes af valget mellem handlingsalternativer. Et afgrænset område af produktionskapaciteten indenfor hvilket, der eksisterer en specificeret sammenhæng mellem omkostningernes forløb og den valgte cost drivers forløb. Et ledelsessystem, der specificerer og evaluerer planer (budgetter) og handlinger(de faktiske resultater) for hvert ansvarsområde. Et ansvarsområde. Volumenafvigelse. Forskellen mellem det fleksible og det statiske budget i kroner, når salgspris pr. enhed, variable omkostninger pr. enhed og de faste omkostninger holdes konstant. Scrap, affald. Et produkt, der har en minimal salgsværdi. En omkostning, der både indeholder et fast og et variabelt omkostningselement. Som step-down allocation method. Sequential tracking En produktomkostningsmetode eller tilregningsmetode, der bygger på det princip, at alle registreringer i regnskabssystemet følger (er synchroniseret med) de fysiske processer i indkøbs- og produktionsfunktionerne.

8 Set up time Spending variance Standard cost Standard costing Static budget Static-budget variance Step-down allocation method Sunk costs Target cost Transfer price Underallocated indirect (overhead) costs Unfavorable variance Unit cost Omstillingstid, opsætningstid. Forbrugsafvigelse. Standardomkostninger er produktet af en på forhånd beregnet mængde og en på forhånd fastlagt pris, som tillades brugt og betalt i forbindelse med produktionen af en enhed af en bestemt ydelse. Tilregning af omkostningssatser med standard. Her henføres de direkte omkostninger til omkostningsobjektet ved at anvende standardpriser x de standardmængde, der er tilladt for den faktisk producerede mængde. De indirekte produktionsomkostninger fordeles på baggrund af den budgetterede indirekte produktionsomkostnings rate x antal standard input (opgjort i enheder) for den faktisk producerede mængde. Statisk budget. Et budget, der er baseret på et fastlagt produktions- eller salgsniveau, og derefter ikke ændres gennem den aktuelle budgetperiode. Forskellen mellem den faktiske og den budgetterede mængde. Trinvis fordeling. Omkostningsfordelingsmetode, der medregner en del af serviceafdelingernes indbyrdes forbrug. Sunk costs. Fortidige omkostninger, der ikke kan undgåes, da de ikke kan ændres. Målomkostninger, et niveau for produktomkostninger, der på lang sigt muliggør, at virksomheden kan bevare sin konkurrenceevne og opnå en målsat (targeted) indtjening. Intern afregningspris. Afvigelsen opstår, når de indirekte omkostninger, der er fordelt i den aktuelle periode, ikke dækker de faktisk påløbne indirekte produktionsomkostninger. En negativ afvigelse, dvs. en afvigelse, der reducerer driftsresultatet i forhold til det budgetterede resultat. Stykomkostninger. Value-added activities Value chain Aktiviteter, der af kunden opfattes som aktiviter, der forøger værdien af produktet/serviceydelsen.value-added cost En omkostning, der i kundens øjne forøger produktets værdi. Værdikæde.

9 Variable cost Variable costing Variable overhead efficiency variance Variable overhead spending variance Variance Work in process inventory Variable omkostninger, dvs. omkostninger, der totalt set ændrer sig proportionalt med ændringer i cost driveren. Tilregning af variable omkostninger. En metode til fastsættelse af lagerets værdi, der baserer sig på alle direkte produktionsomkostninger og variable indirekte produktionsomkostninger. De faste indirekte produktionsomkostninger indgår ikke som en del af lagerbeholdningens værdi, men betragtes som en periodeomkostning. Produktivitetsafvigelse for de variable indirekte produktionsomkostninger. Forbrugsafvigelse for de variable indirekte produktionsomkostninger. Afvigelse. Beholdningen af varer i arbejde.

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger

2. Matematiske modeller og grafiske løsninger Tillæg til lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Dette tillæg dækker sammen med lærebogen Økonomistyring for AkademiMerkonomer af Jørgen Waarst og Knud Erik Bang den justerede fagmodulplan og

Læs mere

Ugeseddel nr. 5. Forelæsningerne onsdag den 21.9. og fredag den 23.9.: 8. Budgetter (HDF pp. 180-197 excl. appendix (pp. 203-207))

Ugeseddel nr. 5. Forelæsningerne onsdag den 21.9. og fredag den 23.9.: 8. Budgetter (HDF pp. 180-197 excl. appendix (pp. 203-207)) Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 1 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet 21. september 2005 Ugeseddel nr. 5 Forelæsningerne onsdag den 21.9. og fredag

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

Activity Based Costing og MBS-Navision vs. 4.00

Activity Based Costing og MBS-Navision vs. 4.00 Activity Based Costing og MBS-Navision vs. 4.00 Hovedopgave ved HD(R)-studiet Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 Forfatter: Peder Lars Knudsen Vejleder: Bent Høgsted Studienr. 272077 1. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT

Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Activity Based Costing HA 4. Semester 2011 Aalborg Universitet Videregående økonomistyring og IT Udarbejdet af Inna Pankratova Gruppe 9 AKØ Vejleder: Daniel Harritz 1 Indholdsfortegnelse Executive summary...

Læs mere

Kunderentabilitetsanalyser

Kunderentabilitetsanalyser Kunderentabilitetsanalyser Per Nikolaj D. Bukh Servicestyringsgruppen Institut for Økonomi, Afdeling for Virksomhedsledelse Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C Tlf. 89 42 15 68 - Fax 86 13 51 32 E-mail:

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Artikel trykt i Effektivisering. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Effektivisering. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Artikel trykt i Effektivisering. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Interne afregningspriser

Interne afregningspriser HD-R, 8. semester Hovedopgave Forfattere: Thomas Mahler Pedersen Uffe Døssing Andreasen Vejleder: Bent Høgsted Interne afregningspriser Med fokus på styringsmæssige formål og metoder Handelshøjskolen i

Læs mere

Omkostningssystemer ABC vs DB

Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Omkostningssystemer ABC vs DB Uddannelsessted: Studieretning: AalborgUniversitet HA Almenerhvervsøkonomi Semester 6.semester Projektperiode: 04.02.2008 29.05.2008 Temaramme:

Læs mere

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer Budget- og regnskabssystem for regioner 9.3 - side 1 9.3 Vejledning om omkostningskalkulationer 9.3.1 Indledning Gennem de senere år har udviklingen i den kommunale sektor sat større fokus på tilrettelæggelsen

Læs mere

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

DESMI A/S Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 CVR-nr. 34 08 67 96 / Central Business Registration No. 34 08 67 96 MARINE & OFFSHORE INDUSTRY OIL SPILL RESPONSE DEFENCE & FUEL UTILITY PROVEN TECHNOLOGY Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner nyt kapitel 9 om omkostningskalkulationer Til samtlige kommuner og amtskommuner KL, ARF, m.fl. Dato: 4. april 2003 Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 2003-2002-3 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.april.03 Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug

Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i budgettet i dansk kvægbrug HD 2. del studiet i Regnskab og Økonomistyring Forside Aalborg Universitet 8. semester 2014 Prisudviklingens effekt på likviditet og resultat i - Belyst ved posterne mælke-, kraftfoder- og korn- samt grovfoderpris

Læs mere

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune

ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune ABC-costing i Handicapcentret i Københavns Kommune Viktoria Feldstedt Christian Helvad Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Problemstilingen... 2 3 Teorivalg... 5 4 Definitioner og forkortelser... 6

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed

Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt enhed Copenhagen Business School Institut for Finansiering Cand. merc. FIR Effektiv omkostningsregistreringsmodel og valid/dynamisk økonomistyring og ledelsesrapportering i Københavns Kommune i en selvvalgt

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger?

Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Hvordan foretager større danske virksomheder periodiske lønsomhedsmålinger? Morten Jensen, Thomas Tang Ravnkilde Nielsen, Thomas Plenborg og Carsten Rohde Abstract 1 Dette eksplorative studie undersøger,

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur

Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Kolofon Titel: Udgiver: Omkostningsregistrering af kommunernes vejinfrastruktur Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: Juni 2011 Redaktion: Design:

Læs mere

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER

3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER 3 VIRKSOMHEDENS OMKOSTNINGER Interessen for omkostninger udspringer af virksomhedens ønske om at nå de fastsatte mål med mindst muligt forbrug af produktionsfaktorer, jf. afsnit 2.1.2. Dette mål kan være

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere