Udviklingsplan For børn i dagtilbud. Frederiksberg Kommune. Børne- og Ungeområdet April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan For børn i dagtilbud. Frederiksberg Kommune. Børne- og Ungeområdet April 2014"

Transkript

1 Udviklingsplan For børn i dagtilbud Frederiksberg Kommune 1 Børne- og Ungeområdet April 2014

2 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2014/ Forside: Midgården, Foto: Klaus Sletting 2

3 Indhold 1. Indledning udviklingsplanens strategiske indsatsområder... 4 Kapacitet... 4 Kvalitetsudvikling Kapacitet... 5 Dagtilbudsstrukturen... 5 Udvikling i børnetal udvikling i kapacitet Udvikling af kvalitet Effektstyring Digitalisering Inkluderende praksis Overgang fra dagtilbud til skole Innovation i dagtilbud Fortsat kompetenceudvikling Tværsektorielle politiske prioriteringer betydning for dagtilbudsområdet Referencer Bilag

4 1. Indledning udviklingsplanens strategiske indsatsområder Udviklingsplanen for dagtilbudsområdet tegner de strategiske indsatsområder for at udvikle tilbud for 0-6- årige børn i dagtilbud i Frederiksberg Kommune i en fireårig periode. Dagtilbudsområdet arbejder ud fra to overordnede fokusområder: kapacitetsbehov og kvalitetsudvikling. Inden for disse to spor beskrives de konkrete indsatser og mål, der arbejdes efter på langt sigt, ligesom konkrete kortsigtede mål også præciseres. I indledningen ridses de to overordnede fokusområder op, og de konkrete indsatser udfoldes i det efterfølgende. Kapacitet Børnetallet for 0-6-årige børn har igennem en længere årrække været stigende i Frederiksberg Kommune, og dagtilbudsområdet har derfor undergået og undergår aktuelt en omfattende udbygningsplan, der dels realiseres gennem udbygning af eksisterende institutioner dels gennem nybygninger. Udviklingen i såvel børnetal som den konkrete afledte efterspørgsel følges meget nøje i Børneudvalget, der på baggrund af forvaltningens prognosticering opdateres hvert halve år. Den seneste befolkningsprognose (marts 2014) viser et mindre fald i antallet af nyfødte, som naturligt skal indgå i kapacitetsbearbejdningen for at sikre, at der fremtidigt også er den rette sammenhæng mellem kapacitet og efterspørgsel. Udviklingsplanens spor om kapacitet indeholder derfor på den ene side en status på udviklingen i udbygningsplanen med henblik på at vurdere sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel af pladser og på den anden side en prognosticerende del, som kan indgå i Børneudvalgets fremtidige beslutninger om den fortsatte udbygningstakt for dagtilbudsområdet. Kvalitetsudvikling Afsæt for de strategiske satsninger på udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet findes i Dagtilbudslovens bestemmelser. De konkrete tiltag fastsættes dels som politikker dels som afledte handlinger af budgetbeslutninger. Udviklingsplanen indeholder en oversigt over de tiltag til udvikling af den pædagogiske og ledelsesmæssige kvalitet, der gennemføres på dagtilbudsområdet. De indsatser, der har særlig prioritet i de kommende år, beskrives konkret med aktiviteter, og de indsatser, der i øvrigt gennemføres eller indskriver sig i tværgående indsatser på hele Frederiksberg, beskrives mere kortfattet, så udviklingsplanen giver et samlet billede af de forskelligartede udviklingstiltag, der er i gang. Arbejdet med at skabe kvalitet med effekt er en prioriteret indsats og beskrives i sammenhæng med projektet om Fremtidens Dagtilbud. Herudover udfoldes beskrivelserne af indsats omkring digitalisering (intranet og brug af teknologi i den pædagogiske praksis), inkluderende praksis og tilsyn som afsæt for kvalitetsudvikling. 4

5 2. Kapacitet Den helt overordnede politiske prioritering for dagtilbudsområdet er at sikre, at kapaciteten udbygges i overensstemmelse med den demografiske udvikling. Dagtilbudsstrukturen På dagtilbudsområdet arbejder Frederiksberg Kommune efter en strategi om etablering af økonomisk bæredygtige institutioner. Udviklingen af kapaciteten på dagtilbudsområdet følger en overordnet prioritering i Kommunalbestyrelsen fra 2010 om, som led i udbygningen af kapaciteten, at etablere institutioner med en størrelse på mellem 100 og 200 børn. Forståelsen bag den overordnede prioritering er, at denne institutionsstørrelse dels gør den enkelte institution mere driftsmæssig robust dels imødekommer forældrenes ønske om et sammenhængende dagtilbudsforløb med vuggestue og børnehave i samme institution. Som led i denne strategi besluttede Kommunalbestyrelsen med vedtagelsen af budget 2012 og 2013 endvidere at nedlægge og sammenlægge et antal kommunale og selvejende institutioner. Fem af de ni sammenlægninger, der er besluttet, er foregået i 2012 og 2013, og de resterende fire vil foregå i 2014 og I forbindelse med udbygning af kapaciteten har det været et vigtigt politisk pejlemærke at sikre at såvel nybyggede som sammenlagte større institutioner er blevet bygget og indrettet, så der fortsat er en mulighed for at fastholde små, skærmede miljøer, hvor børnene kan opleve tryghed og nærhed. I forlængelse heraf er alle nyanlagte institutioner opført med grupperum og fællesrum, hvor der er mulighed for at dele børnegrupperne op i mindre grupper og dermed skabe et godt udviklingsmiljø for alle børn og voksne i institutionerne. Udvikling i børnetal udvikling i kapacitet Børnetallet har i Frederiksberg Kommune i en årrække været stigende, og den stigende tendens bekræftes også i befolkningsprognosen for 2014, der skønner en fortsat vækst i børnetallet for 0-6 årlige i Frederiksberg Kommune frem mod Som noget nyt skønner prognosen for 2014 dog færre børn i forhold til prognosen fra I 2014 forventes der 151 færre 0-2 årige og 60 færre 3-9 årige, der ønsker dagtilbud i Frederiksberg Kommune, i forhold til forventningerne fra 2013 prognosen. I alt skønner prognosen for 2014 altså 211 færre børn i dagtilbud i 2014 end 2013 prognosen, mens der for er tale om en efterspørgsel på henholdsvis 284, 319, 350 og 303 færre pladser end prognosticeret. Fremskrivningen af prognosen fra 2014 nærmer sig dog prognosen fra 2013 over tid og ligger i 2024 kun 27 pladser under 2013 prognosen. Tilbage står således et billede af, at den forventede efterspørgsel efter pladser fortsat, forventeligt, vil være i overensstemmelse med den vedtagne udbygningsplan, og særligt vil der på kort sigt - frem mod være tilstrækkelig kapacitet. Således vil den forventede opbremsning i efterspørgslen efter pladser på det meget korte sigt skulle følges nøje for at sikre, at der fortsat udbygges til den fornødne kapacitet, men ikke til overkapacitet. Det er dog forvaltningens vurdering, at den vedtagne udbygningsplan fortsat er relevant som grundlag for udbygning af kapaciteten. 5

6 Med til spørgsmålet om behovet for fortsat udbygning af kapacitet hører også det forhold, at der, indtil udbygningsplanen er fuldt realiseret, er en underkapacitet på pladser i Frederiksberg, som betyder, at der hvert år fra november til maj det følgende år (det tidspunkt, hvor børnene skal i skole) er et ekstraordinært pres på institutionernes kapacitet. For at imødekomme pladsgarantien optager institutionerne i disse måneder flere børn, end de er normeret til 1 Figur 1 viser netop forskellen mellem prognoserne fra henholdsvis 2013 og 2014 opdelt på vuggestuebørn og børnehavebørn. Figur 1: Efterspørgslen på dagtilbud i Frederiksberg Kommune, prognose 2013 og år år år år 2013 Den politisk vedtagne udbygningsstrategi for dagtilbudsområdet er, som nævnt ovenfor, under udførelse med udvidelser og nyopførelse af institutioner, herunder opførelse af to nye daginstitutioner, der skal stå klar i henholdsvis 2017 og Mange af de planlagte udvidelser er allerede gennemført, og de sidste er ved at blive implementeret. To store anlægsprojekter er i gang på henholdsvis Trekløverets og Smørblomstens grunde, hvor nye og større institutioner vil stå klar i henholdsvis september 2014 og januar Nedenfor illustreres, i figur 2, udviklingen i efterspørgsel og kapacitet fra 2014 og frem til 2024, hvor også de planlagte udvidelser og nyopførelser fremgår. 11 I beregning af kapacitet på dagtilbudsområdet anvendes to begreber, normering (antal pladser, som institutionen ideelt set skal være fyldt med) og maksimal kapacitet (antal pladser, som den fysiske ramme maksimalt kan rumme). Det bemærkes, at selvom der kan indskrives børn ud over den normering, der gælder for hver enkelt institution, er der ingen institutioner, der fyldes ud over deres maksimale kapacitet. 6

7 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18 maj-18 sep-18 jan-19 maj-19 sep-19 jan-20 maj-20 sep-20 jan-21 maj-21 sep-21 jan-22 maj-22 sep-22 jan-23 maj-23 sep-23 jan-24 maj-24 sep-24 Figur 2: Udvikling i kapacitet og efterspørgsel Marts 2014 Normeringsændringer (108) September 2014 Folkebørnehaven (41) Trekløveret (102) Oktober 2014 Pelikanen udvides (44) Januar 2015 Smørblomsten (182) Sammenlægges: Bettys Børnehus (-136) Kærnehuset (-31) Acaciavej (-21) August 2015 Louis P (26) August 2016 Solmarken (36) September 2017 Carlsvognen (102) Daginstitution 1 (148) December 2018 Daginstitution 2 (170) Sammenlægges: Gl. Trekløveret (-41) Sokkelunden (-44) Giraffen (-20) Efterspørgsel prognose 2014 Kapacitet 7

8 Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i kapacitet udspecificeret på de pågældende institutioner. Tabellen viser, at der i 2018 vil være tilstrækkelig med kapacitet til at dække efterspørgslen for dagtilbudspladser i april måned, som er den måned på året, hvor efterspørgslen er størst. Tabel 1: Udvikling i kapacitet Udvikling i kapacitet vg bh vg bh vg bh vg bh vg bh Maksimal fysisk kapacitet dagtilbud : Normeringsændringer (mar 2014) Ny inst. Nyelandsvej (sep 2014) (består af gl. Trekløveret, Sokkelunden, Giraffen) Folkebørnehaven, udvidelse (sep 2014) : Ny inst. Smørblomsten - Frederiksvej (jan 2015) (Bettys Børnehus, Gl. Smørblomsten, Kærnehuset, Acaciavej) Louis Petersens Børnegård (aug 2015) : Solmarken udvidelse (aug 2016) : Carlsvognen - nybygning (jun 2017) Daginstitution 1 (sep 2017) : Daginstitution 2 ( dec 2018) I alt nye pladser ved anlæg Andre sammenlægninger og udvidelser Pelikanen (udvides med Sokkelundens lokaler) (sep 2014) I alt nye pladser ved sammenlægning Kapacitet, der udgår: Gl. Trekløveret (sep 2014) Sokkelunden flytter til Nyelandsvej (sep 2014) Giraffen flytter til Nyelandsvej (sep 2014) -20 Betty Børnehus/Gl. Smørblomsten flytter til Frederiksvej (jan 2015) Kærnehuset flytter til Frederiksvej (jan 2015) Acaciavej flytter til Frederiksvej (jan 2015) -21 I alt kapacitet, der udgår på tidligere lokaliteter Maksimal fysisk kapacitet dagtilbud - ultimo året

9 Sammenligning af udbud og efterspørgsel vg bh vg bh vg bh vg bh vg bh Efterspørgsel i april måned ifl. prognose Maksimal fysisk kapacitet dagtilbud april måned Forskel set i forhold til kapacitet april måned

10 3. Udvikling af kvalitet Dagtilbudslovens rammebestemmelser påpeger i alt fire områder, hvor den kommunale forpligtelse er at sikre indretning af dagtilbudsområdet, så man kan: Fremme børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud Give familien fleksibilitet og valgmuligheder i form af forskellige typer tilbud Forebygge negativ social arv og eksklusion [..] Og tilbyde støtte til børn med behov for særlig indsats Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbud og gøre overgangene alderssvarende og udfordrende for børnene Inden for disse overordnede rammer udstikkes således kursen for udvikling af dagtilbudsområdet som helhed og det enkelte tilbud specifikt. Nedenfor beskrives konkrete initiativer til sikring af fortsat kvalitetsudvikling og opfyldelse af de politiske prioriteringer, som har særligt fokus. Effektstyring Udvikling af kvalitet med effekt er afgørende for at generere viden om, hvad der fremmer børns udvikling, læring og trivsel, og retter sig således direkte mod den formålsbestemmelse i Dagtilbudsloven. For dagtilbudsområdet har indførelsen af effektfokus betydet, at der på den ene side er skabt et fælles sprog omkring udvikling af kvalitet på området og på den anden side er skabt en øget bevidsthed om, hvordan det pædagogiske arbejde fremmes på en måde, der er effektfuld i forhold til udvikling af børn i dagtilbud. Kvalitetsudviklingen tager afsæt i de overordnede politisk fastsatte mål om livsduelighed og skoleparathed. Effektstyringen gennemføres med et metodisk design ( se eksempel på forandringsteori i figur), der dels tjener det formål at kunne samle det faglige pædagogiske miljø, dels sikrer en sammenlignelighed på tværs af institutioner. Det betyder i praksis, at alle institutioner hvert år i de samme to uger gennemfører ens aktiviteter med de kommende skolebørn, ud fra hvilke der foretages målinger, som bruges til at forbedre det pædagogiske arbejde. Aktiviteternes resultater dokumenteres og bearbejdes af forvaltningen. Efterfølgende bearbejdes materialet til brug for refleksion i det pædagogiske arbejde og til fremtidig justering i effektstyring i institutionerne. Fokus i den effektstyrede tilgang til kvalitetsudvikling har været at forfine og udvikle et fælles syn på værdien af at arbejde systematisk og bevidst metodisk i arbejdet frem mod at opnå de ønskede effekter af 10

11 det pædagogiske arbejde. I dette arbejde vil der på længere sigt også naturligt indgå en faglig vurdering af den effekt, det vil kunne have at fremme konkrete måder at arbejde på og afvikle andre. Det konkrete arbejde med effektstyring er forankret i hver enkelt institution med lederen i spidsen. Der har endvidere været gennemført en række gå-hjem møder for personale i 2012 og 2013, ligesom det samlede pædagogiske personale fra alle dagtilbud (800 i alt) deltog i to kompetencedage i 2013, hvor fokus var forskningsbaseret viden om effekt af pædagogisk arbejde. De månedlige ledermøder mellem forvaltning, ledere og souschefer bruges som benzinstation for ledernes arbejde med effektstyring, idet der drøftes metodiske, ledelsesmæssige og faglige udfordringer i det forum. Der er endvidere indgået en såkaldt fokusaftale med alle ledere, hvor den enkelte institutions forandringsteori indgår, men hvor der også er aftale om, hvilke styringstiltag der foretages i institutionerne. På baggrund af fokusaftalen afholdes årlige samtaler mellem dagtilbudschefen og lederne om fremdriften i arbejdet med effektstyring. I de kommende år vil der ske en yderligere udbygning af såvel den metodiske ballast til at styre efter kvalitet med effekt som de faglige udredninger af, hvad der virker. Dette med henblik på at præsentere en erfaringsopsamling til Børneudvalget primo 2016, som vil kunne danne grundlag for iværksættelse af konkrete initiativer til større effekt af det pædagogiske arbejde i dagtilbud. På det tidspunkt er der skabt konkrete og dokumenterede resultater. Til yderligere at styrke indsigten i,hvad der udvikler og styrker børns kompetencer i det pædagogiske arbejde, har Børneudvalget tilsluttet sig, at Frederiksberg Kommune deltager i den nationale satsning om Fremtidens Dagtilbud, der er finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Udviklings- og forskningsprogrammet vil fra 2014 til 2016 inkludere dagtilbud i Frederiksberg Kommune og have fokus på, hvordan konkrete pædagogiske interventioner og metoder fokuseret omkring de seks læreplanstemaer, digitalisering og et udvidet forældresamarbejde kan have effekt for den pædagogiske kvalitet og på børns udvikling. Digitalisering Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi for tager for kommunen som helhed sigte på, at kommunens opgaveløsning i 2015 er understøttet af sammenhængende digitale løsninger, som sikrer en korrekt faglig myndighedsudøvelse og sætter borgerne i centrum via effektive services. Dagtilbudsområdet har traditionelt set ikke været blandt de digitale front-runners, og det har derfor været prioriteret at opgradere på to fronter; gennem indførelse af et børneintranet og gennem en øget brug af digitale medier og redskaber i det pædagogiske arbejde. Denne del af kvalitetsudviklingen adresserer således Dagtilbudslovens formålsbestemmelse om at yde familierne fleksibilitet og gennemsigtighed i kommunikation med deres dagtilbud og lette deres indsigt i de forskellige dagtilbud, der er på Frederiksberg. Indførelse af et Børneintranet er et kerneområde for digitalisering på dagtilbudsområdet med hensyn til institutionernes interne og eksterne kommunikation. I 2014 implementeres et børneintranet på alle kommunale institutioner samt en række af de selvejende institutioner 2. Børneintranettet understøtter kommunikationen mellem forældre og dagtilbud, fx gennem en enklere og hurtigere kommunikation om 22 Tilmelding til børneintranettet har været frivillig for de selvejende institutioner 11

12 almindelige forhold for børnene (fx beskeder om sygdom, ture og sovetider). Udover at modernisere, hurtiggøre og forenkle kommunikationen mellem forældre og institution vil der fremadrettet være fokus på at undersøge, om intranettet også, som forventet, frigiver tid til at tale om barnets trivsel og udvikling, når forældre og personale møder hinanden i dagtilbuddet. Implementeringen af børneintranettet kobles endvidere sammen med redesign af institutionernes hjemmesider. Hver institution får sin egen hjemmeside, opbygget efter de samme designprincipper. Der bliver derfor en ensartethed i dagtilbuddenes hjemmesider, hvor de tidligere har været meget forskellige. Det digitale system kan også benyttes til intern kommunikation og videndeling institutioner og personale imellem. Ydermere er der mulighed for, at forvaltningen kan kommunikere med institutioner og personale gennem systemet. Systemet udrulles fra primo 2014 og hen over sommeren. Da det er tidligt i implementeringsfasen, er der endnu ingen målbar effektivisering af implementering af børneintranettet. Ifølge business-casen forventes systemet allerede i år to efter implementering at give kvalitative gevinster for både forældre og personale. Desuden regnes med en arbejdstidsbesparelse pr. institution pr. uge forventeligt en time. Derudover vil institutionerne i gennemsnit have en besparelse på den udgift, der tidligere har været til hjemmesider. Forventninger til effektiviseringsgevinst konkretiseres og udbygges i takt med brugen af børneintranettet. Digitale medier i det pædagogiske arbejde: Implementering af digitale løsninger, der understøtter det pædagogiske arbejde, sker gennem et pilotprojekt, der skal bidrage med at skabe erfaringer med brug af digitalt udstyr i det pædagogiske arbejde og løber fra februar 2014 til og med august Der er sammensat ni kufferter med forskelligt digitalt udstyr, som er delt ud til ni dagtilbud. Efter tre måneder byttes kufferterne rundt, så udstyret bliver testet i to forskellige institutioner. Personalet mødes ved projektets start, midte og slutning, hvor de lærer om brug af digitale teknologier i det pædagogiske arbejde og udveksler erfaringer. Forvaltningen fungerer som projektleder på pilotprojektet og præsenterer ved udgangen af 2014 en redegørelse til Børneudvalget med de indhøstede erfaringer og med forslag til, hvordan brugen af digitale medier kan udbredes til de øvrige institutioner. Forslag til udbredelse af brugen af digitale medier vil endvidere ske med skelen til erfaringerne fra Fremtidens Dagtilbud. Inkluderende praksis Dagtilbudslovens rammebestemmelse om at forebygge negativ social arv og eksklusion løftes i indsatsen for inkluderende praksis. Dagtilbuddene i Frederiksberg Kommune arbejder ud fra en grundforståelse af, at alle børn skal være en del af dagtilbuddets fællesskab og have en hverdag fyldt med leg, udvikling og læring. Der har i mange år været arbejdet med inklusion, som en integreret del af den pædagogiske praksis. Målet er, at børnene ikke alene rummes. De skal også have reel mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab, der er meningsfuldt for dem. Gennem udarbejdelse af Principper for inkluderende praksis er der på dagtilbudsområdet taget skridt til en mere bevidst pædagogisk indsats for at sikre, at alle børn, uanset evner, baggrund og forudsætninger, har en oplevelse af, at de kan bidrage til og tilhører det faglige og sociale fællesskab i deres dagtilbud. 12

13 Forvaltningen har i samarbejde med dagtilbudslederne udarbejdet seks fælles pejlemærker for den inkluderende praksis, som skal gennemleves i alle dagtilbud. Formålet med pejlemærkerne er, at tydeliggøre den tætte kobling til hverdagen og den daglige udførelse af vores pædagogiske kerneydelse. Pejlemærkerne er: Alle børn skal opleve/have mulighed for at være en del af et fællesskab. Alle børn skal opleve at kunne bidrage til fællesskabet. Personalet tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber. Ledelsen skaber synlighed og tydelighed om arbejdet med den inkluderende praksis. Forældrene er betydningsfulde medspillere. Den fysiske indretning skal understøtte den inkluderende praksis. Via inklusionsuddannelse for alle medarbejderniveauer, på baggrund af politisk beslutning, er der endvidere taget initiativ til en kvalificering af kompetencerne til at arbejde med inklusion. I 2013 igangsatte dagtilbudsafdelingen et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere og 150 pædagoger. Udviklingsforløbet udrulles i hold og afsluttes med det sidste hold i Intentionen i kompetenceudviklingsforløbet er, at ledere og pædagoger får styrket deres kompetencer til at etablere en inkluderende praksis i egen institution. Den inkluderende praksis skal støtte, at barnet tilegner sig grundlæggende kompetencer og viden, som både danner udgangspunkt for et godt børneliv her og nu og for det liv, der skal leves de kommende år. Som en vigtig del af arbejdet med inklusion er også spørgsmålet om, hvilke tilbud der skal være til børn, som har særlige behov, der ikke kan imødekommes i det almene tilbud. Der er i Frederiksberg Kommune fokus på børn, som har et særligt behov, og der kan tilbydes pladser i kommunens egen specialiserede institution, eller der købes pladser i specialinstitutioner i andre kommuner. Børn med særlige behov, der rækker ud over de behov, som de fleste børn har, skal også sikres mulighed for at indgå i et konstruktivt samspil med andre børn og blive en aktiv del af fællesskabet, hvor forskellighed skal ses som en ressource, så alle børn oplever, at de er værdsat og anerkendt. I løbet af det kommende år udarbejder forvaltningen en analyse med henblik på drøftelse i Børneudvalget af perspektivet i at udbygge det specialiserede tilbud, der er i kommunen, så der dels kan åbnes for børn med et bredere spektrum af fysiske og udviklingsmæssige særlige behov. Overgang fra dagtilbud til skole Gennem et målrettet arbejde i hvert enkelt dagtilbud med at sikre en god overgang til skole adresseres såvel Dagtilbudslovens formålsbestemmelse om at skabe sammenhæng og kontinuitet i overgang fra dagtilbud til skole som bestemmelsen om læring og udvikling hos det enkelte barn. Det er på Frederiksberg politisk højt prioriteret at skabe en helhed og en sammenhæng i børnenes liv i forbindelse med skolestart, og indsatsen for at give børnene en god og tryg overgang til skole, understøttes af tre, politisk vedtagne obligatoriske aktiviteter; nemlig et samarbejdsmøde mellem dagtilbuddene og distriktsskolen, besøgsdage for dagtilbuddene i børnehaveklasse og SFO, og et besøg for forældre på barnets skole. Samarbejdsmøderne har vist et behov for videndeling på tværs af faggrupper. På den baggrund er der i februar måned 2014 afholdt en temadag for personale fra børnehaver, SFO og børnehaveklasser, hvor 13

14 forslag til forbedring af overgangsarbejdet inden for temaerne læring, skoleparathed og livsduelighed blev drøftet. Opsamlingen på temadagen pegede på et behov for en mere formaliseret overlevering fra børnehave til børnehaveklasse og SFO. Der var enighed om, at der blandt det faglige personale skal være et større fokus på at ruste børnene socialt blandt andet gennem en styrkelse af børnefællesskaber. I forhold til det forældrerettede perspektiv er der udarbejdet en forældrefolder, der kan inspirere forældre til, hvordan de kan støtte deres børn med overgangen i det sidste år i børnehaven. Folderen vil blive forelagt Børneudvalget inden sommer 2014 til drøftelse. Målet er, at folderen kan uddeles til forældre, hvis barn går i sit sidste år i dagtilbud. Første gang folderen vil kunne uddeles vil derfor, forventeligt, være sensommeren Innovation i dagtilbud På dagtilbudsområdet er der interesse for og behov for innovation. Og formålsbestemmelsen om at sikre udvikling og læring hos det enkelte barn motiveres også gennem konkret arbejde med at skabe nye og udviklende dagtilbud. Det prioriteres politisk, at dagtilbudsområdet udvikler sig, og at alle, der har berøring med dagtilbudsområdet i Frederiksberg Kommune, oplever muligheden for understøttelse af innovative ideer og videndeling til fordel for børn og pædagogik. Gennem innovationspuljen afsætter Børneudvalget årligt 0,9 mio. kr. til innovative projekter, hvor et eller flere af nedenstående kriterier skal være opfyldt: En ny tilgang til eller udvikling af kerneopgaven (indhold i det pædagogiske arbejde). En innovativ måde at udvikle praksis på (metoder i det pædagogiske arbejde). Undersøgelse af effektskabende aktiviteter, inden for de politisk fastsatte overordnede effektmål om livsduelighed og skoleparathed (dokumentation). I 2013, som var første år, puljen blev udmøntet, valgte Børneudvalget at imødekomme i alt 15 af 19 ansøgninger, og puljen blev fuldt udmøntet. Der er således en stor interesse blandt dagtilbud til at benytte muligheden for at iværksætte projekter, som kan føre til nyskabende praksis. I 2014 er ansøgningsskabelonen udviklet, så ansøgere i højere grad skal redegøre for, hvilke mål man ønsker at opnå med midlerne, samt hvordan de kan synliggøre og dokumentere, at de når eller ikke når de opstillede mål. I løbet af 2015 vil forvaltningen udvikle en model for, hvordan vidensdeling om de erfaringer, der gøres med projekter under innovationspuljen, kan foregå mere systematisk og til gavn for et generelt videnløft i alle dagtilbud. Innovation understøttes også gennem samarbejde med forskningsverdenen, hvor der løbende udbygges et konkret samarbejde med universiteter i Danmark og særligt forskere, som har dagtilbudsområdet som deres primære forskningsfelt. Gennemførelse af de tidligere omtalte kompetencedage for pædagoger i 2013 skete i tæt samarbejde med en række af landets førende forskere, som holdt forelæsninger over de fire kompetencedage. Samarbejde med forskerne udspringer dels af personlige kontakter, dels gennem en interesse for de kvalitetsudviklingstiltag, der iværksættes i Frederiksberg. Det er forvaltningens forventning, at også deltagelse i udviklings- og forskningsprogrammet om Fremtidens Dagtilbud vil skabe yderligere anknytning til forskningen. Formålet hermed er dobbelt. På den ene side trækkes viden til Frederiksberg, som man ellers ikke ville have samme adgang til, og på den anden side får dagtilbud på Frederiksberg en 14

15 unik mulighed for at dele ud af deres konkrete erfaringer og eventuelt indgå i forskningsprojekter, som kan skærpe det faglige fokus. Fortsat kompetenceudvikling Kompetenceudvikling har været berørt flere steder i det foregående. Fokus på udvikling af kvalitet, inkluderende praksis og digitalisering af såvel kommunikation som pædagogik fordrer, at arbejdets indhold og de forventninger, der stilles til dagtilbud, ændres. Kompetenceudvikling sker for en stor dels vedkommende decentralt, hvor det er den enkelte leder, der vurderer behovet for kompetenceudvikling hos medarbejderne Forvaltningen tager initiativ til kompetenceudvikling centralt, når nye indsatsområder introduceres. Der vil i de kommende år være fokus på at udvikle brugbare og nytænkende metoder til fortsat kompetenceudvikling. Målet er at skabe et miljø, hvor kompetenceudviklingen mentalt i højere grad knyttes til on-the-job-training, hvor det er samarbejdet med børn og kolleger, som skaber den reelle kompetenceudvikling. Arbejdet med effektstyring i daginstitutionerne vil dog det kommende år helt konkret blive løftet gennem målrettet konsulentbistand (de pædagogiske konsulenter) til institutionerne i arbejdet med effektstyring og der udbydes faglig fyraften med temaer i pædagogisk indsats med effektfokus for det pædagogiske personale. 4. Tværsektorielle politiske prioriteringer betydning for dagtilbudsområdet I det følgende beskrives kort, hvilke indsatser der gennemføres på dagtilbudsområdet som følge af overordnede tværpolitiske prioriteringer Frivillighed - Bedsteordning På dagtilbudsområdet er den tværsektorielle frivillighedspolitik blevet bragt i spil med en Bedsteordning. Denne ordning har til formål at give børnene mulighed for at møde ældre mennesker fra lokalområdet, som kan give dem nogle anderledes oplevelser og værdier end dem, de møder hos forældre og personale. I praksis består ordningen i, at frivillige besøger daginstitutionerne, hvor de bl.a. læser bøger og spiller spil med børnene. I begyndelsen af 2014 var 10 borgere involveret i projektet, men ønsket er at nå op på 30 borgere, der kan indgå i bedsteordningen. Det er hensigten, at de involverede borgere skal mødes til statusmøder, hvor ændringer og forslag til ordningen kan blive diskuteret. Sundhed gennem mad og bevægelse I 2015 vil en ny sundhedspolitik blive implementeret i Frederiksberg Kommune. Når denne ligger klar vil dagtilbudsområdet forholde sig til, hvordan politikken kan implementeres. Det er dog forvaltningens umiddelbare vurdering, at institutionernes arbejde med mad- og måltidspolitik og med bevægelsespolitik kan have brug for et moderniseringseftersyn. Der vil blive taget initiativ til dette i indeværende år, og i sammenhæng med kendskabet til den ny sundhedspolitik vil det blive forelagt Børneudvalget i

16 5. Referencer Jensen, B., Brandi, U., Kousholt, D., Berliner, P., Andersen, T. Y., Hellmund, G., & Holm, A. (2011). VIDA statusrapport 2 - Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram baseline, København, VIDA -projektet, DPU, Aarhus Universitet. Task Force for Fremtidens Dagtilbud (2012). Fremtidens Dagtilbud Pejlemærker fra Task Force. Ministeriet for Børn og Undervisning for Task Force for Fremtidens Dagtilbud. [udbygges] 16

17 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18 maj-18 sep-18 jan-19 maj-19 sep-19 jan-20 maj-20 sep-20 jan-21 maj-21 sep-21 jan-22 maj-22 sep-22 jan-23 maj-23 sep-23 jan-24 maj-24 sep Bilag Figur 3: Udvikling i kapacitet og efterspørgsel Efterspørgsel prognose 2014 Kapacitet 17

Udviklingsplan for dagtilbud 2016-19

Udviklingsplan for dagtilbud 2016-19 Udviklingsplan for dagtilbud 2016-19 1 Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg boerneogungeomraadet@frederiksberg.dk J.nr. 2015/0001827 Forsidefoto : Børne- og Ungeområdet 2 Indhold Indledning

Læs mere

Udviklingsplan For børn i dagtilbud. Børne- og Ungeområdet

Udviklingsplan For børn i dagtilbud. Børne- og Ungeområdet Udviklingsplan 2017-2020 For børn i dagtilbud Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet April 2016 1 2 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Dagtilbudsafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg dagtilbudsafdelingen@frederiksberg.dk

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Solbjerg Have 18. Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 3-6 år Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Blomsterhaven Adresse Solbjerg Have 18 Leder Jette Blixt Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 30 Normerede pladser

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Sektorplan Børn i dagtilbud

Sektorplan Børn i dagtilbud Sektorplan 2014 - Børn i dagtilbud April 2013 1 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset Smallegade 1 2000 Frederiksberg boerneogungeomraedet@frederiksberg.dk E-doc 2013/0002274 Forsidefoto:

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Udviklingsplan for børn i dagtilbud

Udviklingsplan for børn i dagtilbud Udviklingsplan for børn i dagtilbud 2018-2021 1 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg J.nr. 00.30.04-A26-7-16 Forsidefoto : Jesper Kongsted April 2017 2 Indhold Udviklingsplanens

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til:

Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til: Marthagården har driftsoverenskomst med Frederiksberg kommune. Vi arbejder derfor med forvaltningens udmeldinger i forhold til: Effektstyring, Inklusion og Mønsterbryderindsats. Desuden beskriver vi hvordan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Strategi for Dagtilbud

Strategi for Dagtilbud Strategi for Dagtilbud 2014 2017 Udkast til Strategi for dagtilbudsområdet Vedtaget af Børne-, Unge- og Familieudvalget Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med udviklingsplanen 2 Tilbagemelding udviklingsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget 2 Indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud

Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale om Fremtidens Dagtilbud Samarbejdsaftale mellem programkonsortiet og Frederiksberg Kommune om forskningsprogrammet Fremtidens Dagtilbud Dato 13. marts 2014 På vegne af Ministeriet for

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere